0

27 4 0

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:52

ChÝnh v× vËy, luËn ¸n tiÕn sü “§iÒu chØnh c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu hµng hãa cña ViÖt Nam trong xu thÕ tù do hãa th−¬ng m¹i” lµ luËn ¸n ®Çu tiªn nghiªn cøu tæng thể cơ cấu và các yếu t[r] (1)Bộ giáo dục và đào tạo Tr−ờng đại học ngoại th−ơng - §µo ngäc TiÕn §iÒu chØnh c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu hµng hãa cña ViÖt Nam xu thÕ tù hãa th−¬ng m¹i Tãm t¾t LuËn ¸n tiÕn sü kinh tÕ Chuyªn ngµnh: Kinh tÕ thÕ giíi vµ quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ M· sè: 62.31.07.01 Hµ Néi, 2010 (2) C«ng trïnh ®−îc hoµn thµnh t¹i Tr−êng §¹i häc Ngo¹i th−¬ng Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: PGS.TS NguyÔn H÷u Kh¶i Ph¶n biÖn 1: PGS TS NguyÔn Th−êng L¹ng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n Ph¶n biÖn 2: PGS.TS §inh V¨n Thµnh ViÖn nghiªn cøu Th−¬ng m¹i Ph¶n biÖn 3: PGS.TS L−u Ngäc TrÞnh ViÖn kinh tÕ vµ chÝnh trÞ thÕ giíi Luận án đ−ợc bảo vệ tr−ớc Hội đồng chấm luận án cấp Nhà n−ớc, họp Tr−êng §¹i häc Ngo¹i th−¬ng vµo håi 16h00 ngµy 10 th¸ng n¨m 2010 Cã thÓ t×m hiÓu luËn ¸n t¹i: Th− viÖn quèc gia, th− viÖn Tr−êng §¹i häc Ngo¹i th−¬ng (3) Lêi nãi ®Çu TÝnh cÊp thiÕt cña LuËn ¸n Thực chủ tr−ơng đa dạng hóa, đa ph−ơng hóa các quan hệ kinh tế đối ngoại đ−ợc đề Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ IX, chiến l−ợc phát triển xuất nhập Việt Nam giai đoạn 2001-2010 đã nhấn mạnh đến khâu then chốt là “mở rộng vµ ®a d¹ng hãa thÞ tr−êng, kÕt hîp më réng tèi ®a vÒ diÖn víi ph¸t triÓn träng ®iÓm c¸c thÞ tr−êng cã søc mua lín” Ph¸t triÓn c¸c thÞ tr−êng xuÊt khÈu kh«ng chØ gióp chúng ta phát huy đ−ợc lợi đất n−ớc phân công lao động quốc tế mà còn gióp kh«ng bÞ lÖ thuéc hoµn toµn vµo mét vµi quèc gia, mét vµi c«ng ty n−íc ngoµi Thùc hiÖn chñ tr−¬ng nµy, nh÷ng n¨m qua, thÞ tr−êng xuÊt khÈu cña ViÖt nam liên tục đ−ợc mở rộng Hiện nay, Theo số liệu Bộ Công Th−ơng, Việt Nam đã có quan hệ buôn bán với 221 n−ớc và vùng lãnh thổ châu lục, đó, xuất tới 219 n−ớc Hàng Việt nam đã xâm nhập đ−ợc các thị tr−ờng nhập chính giới nh− Hoa Kú, EU, NhËt B¶n, Trung quèc, Australia… §©y còng lµ mét nh÷ng yÕu tè có tầm quan trọng đặc biệt việc trì tốc độ tăng tr−ởng xuất cao và ổn định thêi gian qua cña ViÖt Nam Tuy nhiªn, c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam còng ®ang thÓ hiÖn sù tËp trung qu¸ møc vµo mét sè thÞ tr−êng N¨m 2008, thÞ tr−êng xuÊt khÈu lín nhÊt cña ViÖt Nam lµ Hoa Kú víi kho¶ng 22,4% kim ng¹ch xuÊt khÈu thÞ tr−ờng xuất lớn đã chiếm tới 65% tổng kim ngạch xuất n−ớc ta và xÐt 10 thÞ tr−êng xuÊt khÈu lín nhÊt th× sè nµy lµ 80% Sù tËp trung qu¸ møc sÏ tiÒm ẩn rủi ro cho hoạt động xuất Việt Nam thị tr−ờng xuất chính này biến động bất lợi áp dụng các rào cản nh− các biện pháp bảo hộ tạm thời hay hàng rµo kü thuËt nhËn thÊy hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam ®ang xuÊt khÈu m¹nh vµo thÞ tr−ờng đó Những diễn biến này ảnh h−ởng không nhỏ đến tính ổn định, mặt “chất” hoạt động xuất Việt Nam Bên cạnh đó, năm qua, Việt Nam đã tích cực hội nhập vào nên kinh tế giới: gia nhập ASEAN (1995), APEC (1998), ký Hiệp định th−ơng mại với Hoa Kỳ (2001), gia nhập WTO (2006), ký kết Hiệp định đối tác kinh tế (EPA) với Nhật Bản (2009) Việc tham gia các tổ chức quốc tế đã mở cho hàng Việt Nam hội đ−ợc tiếp cận với thị tr−ờng giới rộng lớn cách bình đẳng Tuy nhiên, bối cảnh kết vòng đàm phán Doha WTO ch−a rõ ràng, các n−ớc nỗ lực ký kết các hiệp định th−ơng mai tự song ph−ơng và khu vực (FTAs/RTAs) Những hiệp định th−ơng mại tự này có xu h−ớng tăng c−ờng th−ơng mại các n−ớc đối tác khu vực và hạn chế th−ơng mại với các đối tác không phải đối tác Khi đó, Việt Nam ch−a tham gia sâu vào các hiệp định này nên gặp nhiều khó khăn xuất sang chính các thị tr−ờng truyền thống mình Do vậy, để khai thác hội tự hóa th−ơng mại, việc điều chỉnh cấu thị tr−ờng xuất lại càng trở nên cần thiết Do đó, (4) năm tới, yêu cầu cấp bách đặt với Việt Nam là phải có điều chỉnh cấu thị tr−êng xuÊt khÈu hµng hãa mét c¸ch c¨n b¶n vµ toµn diÖn V× vËy viÖc ph©n tÝch thùc tr¹ng, t×m c¸c luËn cø khoa häc cho viÖc ®iÒu chØnh cấu thị tr−ờng xuất nhằm nâng cao mặt “chất” cho hoạt động ngoại th−ơng Việt Nam, tËn dông nh÷ng c¬ héi cña tù hãa th−¬ng m¹i lµ rÊt cÇn thiÕt NhËn thøc ®−îc tầm quan trọng vấn đề này, tác giả định chọn đề tài “Điều chỉnh cấu thị tr−ờng xuất hàng hóa Việt Nam xu tự hóa th−ơng mại” làm đề tµi luËn ¸n tiÕn sü khoa häc kinh tÕ cña m×nh T×nh h×nh nghiªn cøu a T×nh h×nh nghiªn cøu ë n−íc ngoµi n−ớc ngoài, các nghiên cứu cấu thị tr−ờng xuất các quốc gia đã đ−ợc nghiên cứu khá nhiều Phần lớn các nghiên cứu này sử dụng ph−ơng pháp Cân b»ng tæng qu¸t (Computable General Equilibrium - CGE) hoÆc m« h×nh träng l−îng (gravity model)1 Đối với mô hình trọng l−ợng, Trung tâm th−ơng mại quốc tế ITC đã áp dụng mô hình trọng l−ợng để tính toán tiềm th−ơng mại cho các kinh tế phát triển và các kinh tế chuyển đổi (tháng 5/2005) Trong nghiên cứu này, Việt Nam đ−ợc đề cập đến với t− cách n−ớc nhập không phải n−ớc xuất Quỹ tiền tệ quốc tế IMF (tháng 1/2006) đã áp dụng mô hình trọng l−ợng để đánh giá tác động liên kết kinh tế ASEAN và APEC đến các luồng th−ơng mại khu vực, đó có xuất Việt Nam Tuy nhiên, nghiên cứu này đã bỏ qua khác biệt rào cản các n−ớc hàng xuất Việt Nam Có thể nói, mục tiêu nghiên cứu này không phải là cấu thị tr−ờng xuất nên mô hình trọng l−ợng đã đ−ợc điều chỉnh phù hợp nên ch−a làm rõ đ−ợc tác động yếu tố đến cấu hàng xuất b T×nh h×nh nghiªn cøu n−íc n−ớc, đã có khá nhiều nghiên cứu đánh giá, phân tích hoạt động ngoại th−ơng nói chung và xuất nói riêng Có thể kể đến các đề tài NCKH nh− “Khả và giải pháp tổng thể để kim ngạch xuất hàng hóa Việt Nam đạt 50 tỷ USD vµo n¨m 2010” (Bé Th−¬ng m¹i, m· sè 2004-78-023), hay "§¸nh gi¸ thùc tr¹ng vµ định h−ớng chuyển dịch cấu hàng xuất Việt Nam thời kỳ 2005-2015” (Bộ Th−¬ng m¹i, m· sè 2005-78-011) Trong c¸c nghiªn cøu nµy th−êng tËp trung vµo kim ngạch xuất cấu hàng hóa Nếu có đề cập đến cấu thị tr−ờng xuất thì với t− cách là tiêu hoạt động ngoại th−ơng ch−a phải là đối t−ợng nghiên cứu chính Do đó, các nghiên cứu này ch−a hệ thống đ−ợc các yếu tố tác động và gi¶i ph¸p ®iÒu chØnh c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu M« h×nh träng l−îng cßn ®−îc dÞch lµ m« h×nh hÊp dÉn Trong luËn ¸n nµy sÏ thèng nhÊt sö dông thuËt ng÷ “m« h×nh träng l−îng” (5) Đối với thị tr−ờng xuất khẩu, đã có nhiều nghiên cứu đẩy mạnh xuất Việt nam sang các thị tr−ờng cách riêng lẻ Trong đó điển hình là đề tài NCKH độc lËp cÊp Nhµ n−íc “LuËn cø khoa häc x©y dùng chiÕn l−îc ®Èy m¹nh xuÊt khÈu hµng hãa cña ViÖt Nam sang thÞ tr−êng ch©u ¢u giai ®o¹n 2001-2010” PGS.TS Vò ChÝ Léc lµm chủ nhiệm (Tr−ờng Đại học Ngoại th−ơng) Bên cạnh đó, có thể kể đến các đề tài Bộ th−ơng mại nh−: ảnh h−ởng Liên minh Châu âu mở rộng đến quan hệ kinh tế th−ơng mại với Việt Nam, mã số B2003-78-018, CN đề tài: Vụ Âu- Mỹ; Quan hệ kinh tế th−ơng mại Việt Nam - Nhật Bản, mã số 98-78-050, CN đề tài PTS Phạm Thế H−ng; Quan hệ kinh tế th−ơng mại Việt Nam - Hoa Kỳ, mã số 97-78-060, CN đề tài PTS Phạm Thế H−ng; Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn quan hÖ kinh tÕ th−¬ng m¹i n−íc ta với số thị tr−ờng chủ yếu Nam á - Trung cận đông, năm 2000; Một số giải pháp nh»m ph¸t triÓn quan hÖ kinh tÕ th−¬ng m¹i n−íc ta víi mét sè thÞ tr−êng chñ yÕu T©y Nam á - Trung cận đông, mã số 2001-78-007, Trung tâm t− vấn và đào tạo kinh tế đối ngo¹i (ICTC); Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn quan hÖ th−¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam vµ mét sè n−íc châu Phi, mã số 2002-78-002, CN đề tài Nguyễn Đức Th−ơng, Nhìn chung, các nghiên cứu n−ớc đề cập đến thị tr−ờng xuất khÈu cña ViÖt Nam ch−a nghiªn cøu mét c¸ch tæng thÓ c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu vµ c¸c yếu tố ảnh h−ởng đến cấu thị tr−ờng xuất ChÝnh v× vËy, luËn ¸n tiÕn sü “§iÒu chØnh c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu hµng hãa cña ViÖt Nam xu thÕ tù hãa th−¬ng m¹i” lµ luËn ¸n ®Çu tiªn nghiªn cøu tæng thể cấu và các yếu tố tác động đến cấu thị tr−ờng xuất Việt Nam để có nh÷ng gi¶i ph¸p ®iÒu chØnh c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu Môc tiªu vµ nhiÖm vô nghiªn cøu cña LuËn ¸n a Môc tiªu nghiªn cøu Môc tiªu nghiªn cøu cña luËn ¸n lµ hÖ thèng hãa vµ x©y dùng c¸c luËn cø khoa học, trên sở đó, đề xuất các giải pháp điều chỉnh cấu thị tr−ờng xuất hàng hóa cña ViÖt Nam nh»m ph¸t triÓn xuÊt khÈu mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt b NhiÖm vô nghiªn cøu • Lµm râ kh¸i niÖm, ph©n lo¹i thÞ tr−êng xuÊt khÈu, c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu và các yếu tố ảnh h−ởng đến cấu thị tr−ờng xuất Việt Nam • Tæng kÕt kinh nghiÖm ®iÒu chØnh c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu cña mét sè n−íc vµ rót bµi häc cho ViÖt Nam • Ph©n tÝch thùc tr¹ng vµ c¸c nh©n tè ¶nh h−ëng vµ qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh c¬ cÊu thị tr−ờng xuất Việt Nam ph−ơng pháp định tính và định l−ợng • Xác định ph−ơng h−ớng, tiêu điều chỉnh cấu thị tr−ờng xuất ViÖt Nam • §Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p ®iÒu chØnh c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam (6) 4 Phạm vi nghiên cứu và đối t−ợng nghiên cứu Luận án a §èi t−îng nghiªn cøu: §èi t−îng nghiªn cøu cña luËn ¸n lµ thùc tr¹ng c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu cña Việt Nam để xác định định h−ớng và mục tiêu điều chỉnh cấu thị tr−ờng xuất Bên cạnh đó, luận án nghiên cứu các yếu tố ảnh h−ởng đến cấu thị tr−ờng xuất Việt Nam, nhằm tìm yếu tố Nhà n−ớc có thể tác động để điều chỉnh cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu b Ph¹m vi nghiªn cøu: VÒ mÆt thêi gian, luËn ¸n giíi h¹n ph¹m vi nghiªn cøu c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu Việt Nam kể từ sau Đổi (năm 1986) đến và đ−a dự báo và đề xuất giải pháp điều chỉnh cấu thị tr−ờng đến năm 2015, tầm nhìn 2020 VÒ kh«ng gian, luËn ¸n sÏ giíi h¹n nghiªn cøu kinh nghiÖm cña n−íc ngoµi ë quốc gia là Trung Quốc và Nhật để rút bài học kinh nghiệm cho Việt Nam VÒ néi dung, luËn ¸n sÏ chØ nghiªn cøu c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu hµng hãa mµ kh«ng nghiªn cøu c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu dÞch vô Ngoµi ra, luËn ¸n sÏ kh«ng ®i s©u vµo c¬ cÊu mÆt hµng hoÆc xuÊt khÈu cña tõng mÆt hµng mµ chØ tËp trung vµo c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu vµ ®i s©u ph©n tÝch thÞ tr−êng xuÊt khÈu chÝnh cña ViÖt Nam lµ ASEAN, NhËt B¶n, Trung Quèc, EU vµ Hoa Kú C¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu Trªn c¬ së ph−¬ng ph¸p luËn vËt biÖn chøng vµ vËt lÞch sö cña chñ nghÜa Mác-Lê Nin, luận án sử dụng các ph−ơng pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát để hoàn thành các mục tiêu đặt Bên cạnh phân tích định tính nói trên, luận án sử dụng ph−ơng pháp tích định l−ợng thông qua việc áp dụng mô hình trọng l−ợng (gravity model) vào đánh giá thực trạng cấu thị tr−ờng xuất Việt Nam Việc áp dụng mô hình này giúp đánh giá tác động nhân tố đến cấu thị tr−ờng xuất Việt Nam Ngoài ra, để nâng cao chất l−ợng luận án và có đánh giá khách quan cấu thị tr−ờng xuất Việt Nam, tác giả đã tiến hành điều tra xã hội học đối víi 48 chuyªn gia lÜnh vùc th«ng qua b¶ng c©u hái Các đóng góp Luận án • Trªn c¬ së hÖ thèng hãa c¸c nghiªn cøu tr−íc ®©y vÒ m« h×nh träng l−îng, luËn án đã rõ các nhân tố ảnh h−ởng đến cấu thị tr−ờng xuất khẩu, bao gồm nhóm nh©n tè (i) Nhãm nh©n tè cung (ii) Nhãm nh©n tè cÇu (iii) Nhãm c¸c yÕu tè hÊp dÉn/c¶n trë C¸c nh©n tè nµy bao gåm c¶ nh÷ng nh©n tè kh¸ch quan nh− kho¶ng c¸ch, lÞch sö quan hệ các n−ớc đối tác, và các nhân tố chủ quan có thể tác động đ−ợc nh− chính sách cña n−íc xuÊt khÈu hay nhËp khÈu, • Th«ng qua viÖc nghiªn cøu qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu Nhật Bản và Trung Quốc, luận án đã rút bài học kinh nghiệm Đó là (i) Chú trọng (7) đến thị tr−ờng n−ớc; (ii) Gắn thị tr−ờng xuất với thị tr−ờng nhập khẩu, (iii) Đa d¹ng hãa, ®a ph−¬ng hãa thÞ tr−êng xuÊt khÈu, (iv) §Èy m¹nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc, (v) §Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi (FDI) gãp phÇn më réng thÞ tr−êng xuÊt khÈu, (vi) Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến xuất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp lĩnh vực tiếp thÞ vµ th«ng tin, (vii) G¾n du lÞch víi xuÊt khÈu nh»m ph¸t triÓn thÞ tr−êng xuÊt khÈu • LuËn ¸n chia qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu cña ViÖt nam thµnh giai ®o¹n vµ tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam tõng giai ®o¹n C¸c chØ tiªu ®−îc sö dông bao gåm sè thÞ tr−êng xuÊt khÈu, sè thÞ tr−êng xuất điều chỉnh, thị phần trung bình và độ phân tán thị tr−ờng xuất Qua các tiêu đó, có thể nhận thấy cấu thị tr−ờng xuất n−ớc ta ch−a có đa d¹ng m¹nh mÏ mµ chØ lµ sù dÞch chuyÓn tõ thÞ tr−êng nµy sang c¸c thÞ tr−êng kh¸c cã biến động trên giới • Luận án đã vận dụng mô hình trọng l−ợng để đo l−ờng ảnh h−ởng các nhân tố đến cấu thị tr−ờng xuất Kết hồi quy mô hình trọng l−ợng cho thấy, tăng tr−ởng kinh tế n−ớc đối tác có tác động mạnh mẽ đến cấu thị tr−ờng xuất còn khoảng cách, thuế nhập không có tác động lớn Ngoài ra, thu nhập bình quân đầu ng−ời lại có tác động tiêu cực đến xuất hàng xuất Việt Nam chủ yếu h−ớng đến phân đoạn thị tr−ờng có thu nhập thấp • Luận án đã rút kết đạt đ−ợc và hạn chế còn tồn việc điều chỉnh cấu thị tr−ờng xuất Việt Nam Ngoài ra, luận án đã rõ nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan dẫn đến kết và hạn chế • Trên sở dự báo các yếu tố bên và bên ngoài, luận án đã đề xuất quan ®iÓm cÇn qu¸n triÖt viÖc ®iÒu chØnh c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu hµng hãa Ngoµi ra, trên sở dự báo tăng tr−ởng kinh tế IMF và dự báo dân số UNPA, luận án đã vận dụng mô hình trọng l−ợng đã đ−ợc xây dựng để dự báo kim ngạch và chuyển dịch cấu thị tr−ờng xuất Việt Nam đến năm 2015 • Luận án đã đề xuất nhóm giải pháp để điều chỉnh cấu thị tr−ờng xuất bao gåm (i) Nhãm gi¶i ph¸p hoµn thiÖn m«i tr−êng ph¸p lý, (ii) Nhãm gi¶i ph¸p n©ng cao lực cạnh tranh và (iii) Nhóm giải pháp đẩy mạnh hoạt động xúc số thị tr−ờng xuÊt khÈu chñ yÕu cña ViÖt Nam (ASEAN, Trung Quèc, NhËt B¶n, Hoa Kú, EU) Giíi thiÖu bè côc cña LuËn ¸n Ngoµi phÇn më ®Çu, kÕt luËn, tµi liÖu tham kh¶o vµ phô lôc, luËn ¸n ®−îc chia lµm ch−¬ng: - Ch−¬ng 1: C¬ së khoa häc cña viÖc ®iÒu chØnh c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu hµng hãa cña ViÖt Nam xu thÕ tù hãa th−¬ng m¹i - Ch−¬ng 2: Thùc tr¹ng ®iÒu chØnh c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu hµng hãa cña ViÖt Nam - Ch−¬ng 3: §Þnh h−íng vµ c¸c gi¶i ph¸p ®iÒu chØnh c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu hµng hãa cña ViÖt Nam (8) CH¦¥NG C¥ Së KHOA HäC CñA VIÖC §IÒU CHØNH C¥ CÊU THÞ TR¦êNG XUÊT KHÈU hµng hãa cña viÖt nam xu thÕ tù hãa th−¬ng m¹i 1.1 vấn đề Về THị TRƯờNG xuất và cấu thị tr−êng xuÊt khÈu 1.1.1 ThÞ tr−êng xuÊt khÈu 1.1.1.1 Kh¸i niÖm thÞ tr−êng vµ thÞ tr−êng xuÊt khÈu a Khái niệm và đặc điểm thị tr−ờng b Khái niệm và đặc điểm thị tr−ờng xuất - Thi tr−ờng xuất th−ờng có quy mô lớn thị tr−ờng nội địa - Thị tr−ờng xuất phức tạp thị tr−ờng nội địa: - ThÞ tr−êng xuÊt khÈu th−êng cã kho¶ng c¸ch so víi thÞ tr−êng n−íc 1.1.1.2 Ph©n lo¹i thÞ tr−êng xuÊt khÈu 1.1.2 C¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu 1.1.2.1 Kh¸i niÖm c¬ cÊu vµ c¬ cÊu kinh tÕ 1.1.2.2 Kh¸i niÖm c¬ cÊu hµng xuÊt khÈu 1.1.2.3 Kh¸i niÖm c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu C¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu lµ tæng thÓ c¸c khu vùc, c¸c thÞ tr−êng xuÊt khÈu kim ng¹ch xuÊt khÈu víi vÞ trÝ, tû träng t−¬ng øng vµ mèi liªn hÖ h÷u c¬ t−¬ng đối ổn định hợp thành Gi÷a c¬ cÊu hµng vµ c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu ThÞ tr−êng A ThÞ tr−êng B Kim ng¹ch XK Kim ng¹ch XK MÆt hµng mÆt hµng sang mÆt hµng sang thÞ tr−êng A thÞ tr−êng B Kim ng¹ch XK Kim ng¹ch XK MÆt hµng mÆt hµng sang mÆt hµng sang thÞ tr−êng A thÞ tr−êng B Kim ng¹ch XK Kim ng¹ch XK MÆt hµng mÆt hµng sang mÆt hµng sang thÞ tr−êng A thÞ tr−êng B Tæng Tû träng thÞ Tû träng thÞ tr−êng A tr−êng B C¬ cÊu thÞ cã mèi quan hÖ, g¾n bã chÆt chÏ ThÞ tr−êng C Tæng Kim ng¹ch XK Tû träng mÆt hµng sang mÆt hµng thÞ tr−êng C Kim ng¹ch XK Tû träng mÆt hµng sang mÆt hµng thÞ tr−êng C Kim ng¹ch XK Tû träng mÆt hµng sang mÆt hµng thÞ tr−êng C Tû träng thÞ C¬ cÊu hµng xuÊt tr−êng C tr−êng xuÊt khÈu khÈu H×nh 1.2: Mèi quan hÖ gi÷a c¬ cÊu hµng vµ c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu Nguån: T¸c gi¶ tæng hîp 1.1.3 Các tiêu đánh giá cấu thị tr−ờng xuất 1.1.3.1 Sè thÞ tr−êng xuÊt khÈu ((number of export market) – N (9) Chỉ tiêu này thể hàng xuất Việt Nam đã có mặt bao nhiêu thị tr−ờng trên giới Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ hàng hóa Việt Nam đã đ−ợc xuất khÈu sang cµng nhiÒu n−íc 1.1.3.2 Sè thÞ tr−êng xuÊt khÈu ®iÒu chØnh: (number of equivalent export market) - NE NE = ∑( Xi i X )2 Trong đó: Xi lµ kim ng¹ch xuÊt khÈu sang n−íc i X lµ tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu VÒ mÆt to¸n häc, ®©y lµ trung b×nh ®iÒu hßa cña b×nh ph−¬ng thÞ phÇn cña tõng thÞ tr−êng xuÊt khÈu ChØ tiªu nµy kh¾c phôc ®−îc t×nh tr¹ng hµng ViÖt Nam cã xuÊt hiÖn t¹i thị tr−ờng nh−ng với kim ngạch không đáng kể nh−ng đ−ợc tính đến tiªu sè thÞ tr−êng xuÊt khÈu 1.1.3.3 ThÞ phÇn trung b×nh ( X ) (average market share) - X ∑X X = i i N(X ) Chỉ tiêu này thể mức độ tập trung các thị tr−ờng xuất Chỉ tiêu này cµng lín thÓ hiÖn c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu cµng tËp trung vµo mét sè Ýt thÞ tr−êng víi thÞ phÇn cao nh−ng còng hµm ý mét sù ®a d¹ng hãa c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu 1.1.3.4 §é ph©n t¸n cña thÞ tr−êng xuÊt khÈu (Spread of export market) - S ∑(X S= Trong đó i − X )2 i N(X ) X lµ kim ng¹ch xuÊt khÈu trung b×nh sang thÞ tr−êng N (X ) lµ sè thÞ tr−êng xuÊt khÈu Chỉ tiêu này thể mức độ phân tán các thị tr−ờng so với mức trung bình Về mặt toán học, đây chính là độ lệch chuẩn kim ngạch xuất sang thị tr−ờng xuÊt khÈu ChØ tiªu nµy cµng nhá th× c¸c thÞ tr−êng cµng gÇn víi møc trung b×nh, nghÜa lµ kh«ng cã c¸c thÞ tr−êng qu¸ lín hay qu¸ nhá 1.2 CáC yếu Tố TáC ĐộNG đến CƠ CấU THị TRƯờNG XUấT KHẩU và KHả N¡NG ®iÒu chØnh c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu 1.2.1 Các yếu tố tác động đến luồng xuất Theo m« h×nh träng l−îng c¬ b¶n, th−¬ng m¹i gi÷a hai quèc gia sÏ tû lÖ thuËn víi quy m« cña nÒn kinh tÕ vµ tû lÖ nghÞch víi kho¶ng c¸ch gi÷a n−íc X ij = αGDPi β1 GDPjβ POPi β3 POPjβ DIS β5 Trong đó: X ij lµ kim ng¹ch xuÊt khÈu cña n−íc i sang n−íc j (10) GDPi , j lµ tæng s¶n phÈm quèc néi cña n−íc i, j POPi , j lµ d©n sè cña n−íc i, j DIS ij §Èy lµ kho¶ng c¸ch gi÷a n−íc i vµ n−íc j Biªn giíi n−íc xuÊt khÈu Biªn giíi n−íc nhËp khÈu N−íc xuÊt khÈu N¨ng lùc s¶n xuÊt cña n−íc xuÊt khÈu ChÝnh s¸ch khuyÕn khÝch/qu¶n lý xuÊt khÈu C¸c yÕu tè ¶nh h−ởng đến cung Hót N−íc nhËp khÈu “Kho¶ng c¸ch” gi÷a hai n−íc C¸c yÕu tè hÊp dÉn/c¶n trë ChÝnh s¸ch khuyÕn khÝch/qu¶n lý nhËp khÈu Søc mua cña thÞ tr−êng n−íc nhËp khÈu C¸c yÕu tè ¶nh h−ởng đến cầu Các yếu tố ảnh h−ởng đến luồng th−ơng mại quốc tế H×nh 1.4: M« h×nh Träng l−îng th−¬ng m¹i quèc tÕ Nguån: §µo Ngäc TiÕn, 2008, [73] 1.2.2 Các yếu tố tác động đến cấu thị tr−ờng xuất Nhãm c¸c yÕu tè cung Nhãm yÕu tè cÇu Nhãm c¸c yÕu tè hÊp dÉn/c¶n trë 1.2.3 Kh¸i niÖm vµ néi dung ®iÒu chØnh c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu Chuyển dịch cấu thị tr−ờng xuất là thay đổi tỷ trọng và t−ơng quan các thị tr−ờng xuất Điều chỉnh cấu thị tr−ờng xuất là tác động chính phủ nhằm thay đổi tỷ trọng và t−ơng quan các thị tr−ờng xuất phù hợp với các môc tiªu ph¸t triÓn xuÊt khÈu B¶ng 1.5: So s¸nh chuyÓn dÞch vµ ®iÒu chØnh c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu TÝnh chÊt Chñ thÓ ChuyÓn dÞch c¬ cÊu TTXK §iÒu chØnh c¬ cÊu TTXK Kh¸ch quan Doanh nghiÖp hoÆc tù ph¸t Chñ quan Nhµ n−íc (11) Nguyªn nh©n KÕt qu¶ Thay đổi các yếu tố ảnh h−ởng đến luồng xuất Thay đổi tỷ trọng và t−ơng quan các thị tr−ờng xuất Nguån: T¸c gi¶ tæng hîp Về mặt nội dung, điều chỉnh chính phủ thực chất là việc tác động vào các yếu tố ảnh h−ởng đến cấu thị tr−ờng xuất Tuy nhiên, không phải yếu tố tác động đến cấu thị tr−ờng xuất năm khả điều chỉnh chính phủ Khả tác động khác đến các thị tr−ờng? Yếu tố tác động đến luång xuÊt khÈu Cã Khả tác động cña chÝnh phñ n−íc xuÊt khÈu? Kh«ng YÕu tè ®Èy m¹nh xuÊt khÈu (t¨ng kim ng¹ch) Yếu tố tác động đến cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu Kh«ng Cã ChuyÓn dÞch c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu C«ng cô ®iÒu chØnh c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu H×nh 1.6: §Æc ®iÓm cña c«ng cô ®iÒu chØnh c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu Nguån: T¸c gi¶ tæng hîp B¶ng 1.6: Kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh c¬ cÊu thÞ tr−êng cña chÝnh phñ n−íc xuÊt khÈu YÕu tè T¨ng tr−ëng kinh tÕ cña n−íc xuÊt khÈu C¬ cÊu kinh tÕ cña n−íc xuÊt khÈu T¨ng tr−ëng kinh tÕ cña n−íc nhËp khÈu ThÞ hiÕu cña n−íc nhËp khÈu Kho¶ng c¸ch gi÷a n−íc XK vµ n−íc NK ChÝnh s¸ch khuyÕn khÝch xuÊt khÈu th«ng qua t¹o nguån hµng, c¶i biÕn c¬ cÊu ChÝnh s¸ch khuyÕn khÝch xuÊt khÈu th«ng qua biÖn ph¸p tµi chÝnh tiÒn tÖ ChÝnh s¸ch khuyÕn khÝch xuÊt khÈu th«ng qua c¸c ch−¬ng tr×nh xóc tiÕn xuÊt khÈu ChÝnh s¸ch cña n−íc nhËp khÈu Tác động đến Kh¶ n¨ng c¬ cÊu thÞ tr−êng ®iÒu chØnh Tác động gián tiếp Tác động gián tiếp Tác động gián tiếp Tác động trực tiếp Tác động trực tiếp Tác động gián tiếp Cã Cã Kh«ng Kh«ng Kh«ng Cã Tác động gián tiếp Cã Tác động trực tiếp Cã Tác động trực tiếp ThÊp Nguån: Tæng hîp cña t¸c gi¶ Hai yếu tố quan trọng có tác động trực tiếp và có thể sử dụng để điều chỉnh cấu thị tr−ờng là chính sách khuyến khích xuất (với mục tiêu định h−ớng thị tr−ờng) và ký kết các PTA/FTA để thay đổi chính sách n−ớc nhập (giảm và tiến tới xóa bỏ c¸c rµo c¶n th−¬ng m¹i) ChÝnh v× thÕ, néi dung ®iÒu chØnh c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu (12) 10 cần tập trung vào yếu tố có tác động trực tiếp mà chính phủ có khả điều chỉnh cao hoÆc trung b×nh, bao gåm: - Chính sách khuyến khích xuất thông qua các hoạt động xúc tiến xuất - Thay đổi chính sách n−ớc nhập thông qua việc đàm phán và ký kết các hiệp định quốc tế (chủ yếu là các FTAs và RTAs) 1.3 tù hãa th−¬ng m¹i VíI VIÖc ®iÒu chØnh c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu 1.3.1 Kh¸i niÖm tù hãa th−¬ng m¹i Tự hoá th−ơng mại đ−ợc hiểu là quá trình dỡ bỏ cản trở hoạt động th−¬ng m¹i, bao gåm viÖc c¾t gi¶m, tiÕn tíi xo¸ bá thuÕ quan vµ hµng rµo phi thuÕ quan; xoá bỏ phân biệt đối xử; tạo lập môi tr−ờng thông thoáng, thuận lợi nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động th−ơng mại quốc tế [41] 1.3.2 C¸c h×nh thøc cña tù hãa th−¬ng m¹i Tự hoá th−ơng mại đơn ph−ơng Tù ho¸ th−¬ng m¹i ®a ph−¬ng khu«n khæ cña WTO Tù ho¸ th−¬ng m¹i th«ng qua héi nhËp khu vùc Tù ho¸ th−¬ng m¹i song ph−¬ng 1.3.3 Tác động tự hóa th−ơng mại đến cấu thị tr−ờng xuất Hiệu ứng mở rộng xuất đề cập đến việc thực liên kết kinh tế mét nhãm n−íc sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho xuÊt khÈu gi÷a c¸c n−íc thµnh viªn nhãm ®−îc më réng vµ ph¸t triÓn mµ kh«ng lµm gi¶m xuÊt khÈu sang c¸c n−íc kh¸c ngoµi khèi HiÖu øng chuyÓn h−íng xuÊt khÈu diÔn viÖc liªn kÕt kinh tÕ gi÷a mét nhãm n−íc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho xuÊt khÈu gi÷a c¸c n−íc thµnh viªn nhãm ®−îc më réng nh−ng l¹i lµm lµm gi¶m xuÊt khÈu sang c¸c n−íc kh¸c ngoµi khèi Bảng 1.7: Tác động các hình thức tự hóa th−ơng mại đến cấu thị tr−ờng H×nh thøc §¬n ph−¬ng §a ph−¬ng Khu vùc Song ph−¬ng Tác động Tác động gián tiếp đến chuyển dịch cấu thị tr−ờng xuất Tác động gián tiếp đến chuyển dịch cấu thị tr−ờng xuất Trực tiếp điều chỉnh cấu thị tr−ờng XK h−ớng các n−ớc đối tác Trực tiếp điều chỉnh cấu thị tr−ờng XK h−ớng n−ớc đối tác Nguån: t¸c gi¶ tæng hîp 1.4 KINH NGHIÖM §IÒU CHØNH C¥ CÊU THÞ TR¦êNG CñA mét sè N¦íC TR£N THÕ GIíI 1.4.1 ChÝnh s¸ch ®iÒu chØnh c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu cña Trung quèc 1.4.2 ChÝnh s¸ch ®iÒu chØnh c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu cña NhËt B¶n 1.4.3 Bµi häc kinh nghiÖm cho ViÖt Nam (13) 11 1.4.3.l Chú trọng đến thị tr−ờng n−ớc 1.4.3.2 G¾n thÞ tr−êng xuÊt khÈu víi thÞ tr−êng nhËp khÈu 1.4.3.3 §a d¹ng hãa, ®a ph−¬ng hãa thÞ tr−êng xuÊt khÈu 1.4.3.4 §Èy m¹nh qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ vµ khu vùc 1.4.3.5 Thu hót vèn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi (FDI) nh»m chuyÓn dÞch c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu 1.4.3.6 Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến xuất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị tr−ờng xuất khẩu, đặc biệt lĩnh vực tiếp thị và thông tin 1.4.3.7 G¾n du lÞch víi xuÊt khÈu nh»m ph¸t triÓn thÞ tr−êng xuÊt khÈu 1.4 Sù CÇN THIÕT §IÒU CHØNH C¥ CÊU THÞ TR¦êNG xuÊt khÈu xu thÕ tù hãa th−¬ng m¹i 1.5.1 Gãp phÇn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn 1.5.2 Gãp phÇn khai th¸c vµ ph¸t huy lîi thÕ cña nÒn kinh tÕ 1.5.3 Là sở để mở rộng và thúc đẩy phát triển các quan hệ kinh tế đối ngoại 1.5.4 Gióp t¨ng thu ng©n s¸ch, t¹o nguån vèn chñ yÕu cho nhËp khÈu phôc vô công công nghiệp hoá, đại hoá đất n−ớc 1.5.5 Tác động tích cực đến việc giải việc làm, cải thiện đời sống nhân dân 1.5.6 Phân tán rủi ro, nâng cao độ ổn định kinh tế CH¦¥NG 2: THùC TR¹NG ®iÒu chØnh C¥ CÊU THÞ TR¦êNG XUÊT KHÈU hµng hãa CñA VIÖT NAM 2.1 QU¸ TR×NH §IÒU CHØNH C¥ CÊU THÞ TR¦êNG XUÊT KHÈU CñA VIÖT NAM 2.1.1 Giai đoạn 1986-1990 (bắt đầu đổi mới) 2.1.1.1 Khái quát hoạt động xuất 2.1.1.2 §iÒu chØnh c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu Trong giai ®o¹n nµy, cïng víi chñ tr−¬ng chuyÓn tõ c¬ chÕ kinh tÕ kÕ ho¹ch hãa sang chế thị tr−ờng, các chính sách Nhà n−ớc chủ yếu tác động vào giải phóng lực l−ợng sản xuất n−ớc, từ đó giúp tăng kim ngạch xuất Bảng 2.2: Các tiêu đánh giá cấu thị tr−ờng xuất 1986-1990 §.vÞ Mức độ đại diện số liệu Sè thÞ tr−êng (N) Sè thÞ tr−êng ®iÒu chØnh (NE) ThÞ phÇn trung b×nh ( X ) §é ph©n t¸n (S) 1986 1987 1988 1989 1990 % n−íc n−íc 76,0 33 6,82 80,3 32 5,26 76,8 40 6,12 70,7 39 9,44 92,9 51 5,33 TriÖu USD 21,4 24,5 24,2 39,3 55,8 TriÖu USD 10,1 12,5 12,0 16,9 24,5 Nguån: tÝnh to¸n tõ sè liÖu cña Tæng côc thèng kª (14) 12 2.1.2 Giai đoạn 1991-1997 (giai đoạn từ sau khủng hoảng các n−ớc XHCN đến tr−íc khñng ho¶ng tµi chÝnh ch©u ¸) 2.1.2.1 Khái quát hoạt động xuất 2.1.2.2 §iÒu chØnh c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu Trong giai ®o¹n nµy, viÖc ®iÒu chØnh c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu cña chóng ta chñ yếu h−ớng đến mục tiêu mở rộng quan hệ, đa dạng hóa thị tr−ờng Nhờ đó, cấu thị tr−ờng xuất n−ớc ta có phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là từ sau Việt Nam gia nhËp ASEAN (n¨m 1995) Bảng 2.4: Các tiêu đánh giá cấu thị tr−ờng xuất 1990-1997 §.vÞ Mức độ đại diện cña sè liÖu Sè thÞ tr−êng (N) Sè thÞ tr−êng ®iÒu chØnh (NE) ThÞ phÇn trung b×nh ( X ) §é ph©n t¸n (S) 1991 % 1992 1993 1994 1995 1996 1997 94.9 90.7 89.5 90.5 93.1 94.1 97.6 n−íc 42 54 56 65 72 133 168 n−íc 5,37 6,92 7,72 8,21 9,20 10,27 13,25 TriÖu USD 47,2 43,3 47,7 56,5 70,5 51,3 53,3 TriÖu USD 20,2 17,2 18,1 20,8 23,7 16,4 14,4 Nguån: tÝnh to¸n tõ sè liÖu cña Tæng côc thèng kª 2.1.3 Giai đoạn 1998 - 2006 (sau khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu á đến tr−ớc gia nhËp WTO) 2.1.3.1 Khái quát hoạt động xuất 2.1.3.2 §iÒu chØnh c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu Trong giai ®o¹n nµy, chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam, thay v× việc dỡ bỏ các rào cản xuất để tăng tr−ởng kim ngạch nh− giai đoạn tr−ớc thì đã h−ớng vào chất l−ợng, đ−a nhiều hỗ trợ cho hoạt động xuất doanh nghiệp Việc nâng cao chất l−ợng hoạt động xuất đ−ợc chú ý đến, nỗ lực đàm phán gia nhập WTO, đàm phàn BTA với Hoa Kỳ, tích cực hội nhập ASEAN+ Tuy nhiên, cấu thị tr−ờng xuất khẩu, định h−ớng chúng ta tiếp tục h−ớng đến các thị tr−ờng xuất lớn nh− Mỹ, EU, Nhật Bản, ASEAN Do đó, cấu thị tr−ờng xuất ch−a thể phát triển rõ nét nào, đặc biệt chất l−ợng Bảng 2.6: Các tiêu đánh giá cấu thị tr−ờng xuất 1998-2006 §.vÞ Mức độ đại diện % cña sè liÖu Sè thÞ tr−êng (N) n−íc Sè thÞ tr−êng ®iÒu n−íc 1998 99.5 1999 98.8 2000 99.7 2001 97.8 2002 97.7 2003 97.4 2004 95.7 2005 91.7 2006 99,4 177 171 185 208 220 211 189 195 180 16,63 17,24 14,21 15,53 13,97 11,84 12,57 12,96 12,20 (15) 13 chØnh (NE) ThÞ phÇn trung b×nh ( X ) §é ph©n t¸n (S) TriÖu USD 53,2 101,8 78,5 76,6 84,1 167,7 329,2 572,0 219,8 TriÖu USD 12,5 20,1 19,1 22,3 22,9 47,6 89,4 154,1 61,2 Nguån: tÝnh to¸n tõ sè liÖu cña Tæng côc thèng kª 2.1.4 Giai ®o¹n 2007-2008 (sau ViÖt Nam gia nhËp WTO) 2.1.4.1 Khái quát hoạt động xuất 2.1.4.2 §iÒu chØnh c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu C¸c chÝnh s¸ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam tiÕp tôc ®−îc ®iÒu chØnh phï hîp víi c¸c quy định và cam kết quốc tế Bên cạnh đó, ch−ơng trình xúc tiến th−ơng mại trọng điểm quèc gia, ch−¬ng tr×nh Th−¬ng hiÖu quèc gia tiÕp tôc ®−îc c¶i tiÕn theo h−íng n©ng cao hiệu Tuy nhiên, đến năm 2008, khủng hoảng kinh tế toàn cầu diễn đã ảnh h−ởng mạnh đến hoạt động xuất và điều chỉnh thị tr−ờng xuất n−ớc ta Bảng 2.8: Các tiêu đánh giá cấu thị tr−ờng xuất 2007-2008 ChØ tiªu Mức độ đại diện số liệu Sè thÞ tr−êng (N) Sè thÞ tr−êng ®iÒu chØnh (NE) ThÞ phÇn trung b×nh ( X ) §é ph©n t¸n (S) §¬n vÞ 2007 20082 % n−íc n−íc 99,2 166 12,23 89,8 50 11,02 TriÖu USD 290,3 1130,3 TriÖu USD 80,5 341 Nguån: tÝnh to¸n tõ sè liÖu cña Tæng côc thèng kª 2.2 Các nhân tố ảnh h−ởng đến cấu thị tr−ờng xuất ViÖt Nam 2.2.1 Mô hình các nhân tố ảnh h−ởng đến cấu thị tr−ờng xuất Việt Nam Mô hình trọng l−ợng cấu thị tr−ờng xuất Việt nam: Y Y jt ln E jt = α + β ln(YVNt Y jt ) + β ln( VNt ) + β ln Dis + β T jt + ε jt PVNt Pjt KÕt qu¶ ¸p dông m« h×nh nh− sau: ln E jt = −4,629478938+ 0,978810988ln(YVNtY jt ) − 0,117906505ln( YVNt Y jt ) − 0,747993536ln Dis − 0,001632021T jt + ε jt PVNt Pjt Bảng 2.9 : Mô hình trọng l−ợng cấu xuất Việt Nam HÖ sè R2 (R Square) Hệ số R2 đã điều chỉnh (Adjusted R Square) §é lÖch chuÈn (Standard Error) Sè quan s¸t (Observations) 0,684019477 0,679630859 1,497958322 293 Số liệu 2008 là thống kê ch−a đầy đủ nên không có ý nghĩa so sánh với số liệu các năm tr−ớc đó (16) 14 Nguån: TÝnh to¸n cña t¸c gi¶ Bảng 2.10 : Hệ số mô hình trọng l−ợng cấu thị tr−ờng xuất HÖ sè (Coefficients) §é lÖch chuÈn (Standard Error) Thèng kª t (t Stat) Gi¸ trÞ P (P-value) HÖ sè chÆn α β (Y) -4,629478938 1,731076 -2,674336 0,007915563 0,978810988 0,051972 18,83338 3,97569E-52 β (Y/P) -0,117906505 0,075021 -1,571642 0,11713161 β (Dis) -0,747993536 0,132647 -5,638994 4,0815E-08 β (T) -0,001632021 0,01802 -0,090566 0,927900723 Nguån: TÝnh to¸n cña t¸c gi¶ Hệ số R2 mô hình là 68%cho thấy các nhân tố đ−a vào mô hình đã giải thích đ−ợc 68% biến động cấu thị tr−ờng xuất Việt Nam Các yếu tố khác, bên ngoài mô hình ảnh h−ởng đến 32% biến động thị tr−ờng xuất Các yếu tố này chủ yếu bao gồm chính sách nhập phi thuế quan n−ớc đối tác (sẽ ®−îc ph©n tÝch ë phÇn 2.3) vµ chÝnh s¸ch xóc tiÕn xuÊt khÈu cña ViÖt Nam (sÏ ®−îc ph©n tÝch ë phÇn 2.2.2) ảnh h−ởng GDP đến cấu thị tr−ờng xuất Nếu yếu tố khác không đổi, cấu thị tr−ờng xuất Việt Nam có xu h−ớng chuyển dịch sang các n−ớc có tốc độ tăng tr−ởng GDP cao ảnh h−ởng thu nhập bình quân đầu ng−ời đến cấu thị tr−ờng xuất Nếu GDP bình quân đầu ng−ời n−ớc đối tác tăng 1% thì xuất Việt Nam sang n−ớc đó giảm 0,12% Điều này làm cho cấu thị tr−ờng xuất Việt nam sÏ cã xu h−íng nghiªng vÒ c¸c n−íc cã thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng−êi thÊp ảnh h−ởng khoảng cách đến cấu thị tr−ờng xuất Kho¶ng c¸ch t¨ng lªn sÏ lµm t¨ng chi phÝ vËn chuyÓn vµ gi¶m kim ng¹ch bu«n b¸n hai quốc gia Do đó, chúng ta khó thâm nhập đ−ợc thị tr−ờng xa mà nh÷ng n¨m võa qua, thÞ tr−êng c¸c n−íc ASEAN, Trung Quèc vÉn lu«n chiÕm tû träng cao tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu ảnh h−ởng thuế quan đến cấu thị tr−ờng xuất XuÊt khÈu cña ViÖt Nam kh«ng bÞ c¶n trë nhiÒu bëi thuÕ nhËp khÈu cña n−íc ngoµi mµ bÞ c¶n trë nhiÒu h¬n bëi c¸c biÖn ph¸p phi thuÕ quan §iÒu nµy phï hîp víi xu thÕ cña chÝnh s¸ch th−¬ng m¹i quèc tÕ lµ chuyÓn dÇn tõ thuÕ quan sang c¸c biÖn ph¸p phi thuế quan nh− biện pháp kỹ thuật hay các biện pháp phòng vệ th−ơng mại Do đó, để điều chỉnh cấu thị tr−ờng xuất khẩu, bên cạnh việc đàm phán các FTA để giảm thuế nhập khẩu, chúng ta cần chú ý đến việc phát triển sản xuất, nâng cao chất l−ợng sản phẩm và đối phó với các biện pháp phòng vệ th−ơng mại n−ớc ngoài để thâm nhập vào thị tr−ờng khó tính, có mức độ bảo hộ cao (17) 15 2.2.2 ChÝnh s¸ch xóc tiÕn xuÊt khÈu cña ViÖt Nam - Thiên hỗ trợ số hoạt động XTTM truyền thống (khảo sát thị tr−ờng, hội chợ triển lãm, thông tin th−ơng mại ), ch−a khuyến khích hoạt động XTTM - Nội dung hỗ trợ ch−a hoàn thiện nên hạn chế hiệu các kiện đó - Ch−a có quy định cụ thể thời hạn cấp tạm ứng kinh phí hỗ trợ ảnh h−ởng đến chủ động các đơn vị tham gia, giảm chất l−ợng các hoạt động XTTM - Một số hoạt động XTTM địa ph−ơng, ngành t−ơng xứng tầm quốc gia nh−ng ch−a có chế hỗ trợ địa ph−ơng, ngành ch−ơng trình cụ thể Ngày 21/5/2009, Quyết định số 80/2009/QĐ-TTg sửa đổi bổ sung số điều Quy chÕ x©y dùng vµ thùc hiÖn Ch−¬ng tr×nh Xóc tiÕn th−¬ng m¹i (XTTM) quèc gia giai đoạn 2006-2010 đã có nhiều hoạt động xúc tiến th−ơng mại h−ớng đến mục tiêu phát triển thÞ tr−êng xuÊt khÈu 2.3 MéT Sè THÞ TR¦êNG XUÊT KHÈU CHÝNH CñA VIÖT NAM 2.3.1 ThÞ tr−êng ASEAN Khái quát ASEAN và số quy định hàng xuất Việt Nam ChÝnh s¸ch cña ViÖt Nam víi thÞ tr−êng ASEAN Kết hoạt động xuất Việt Nam sang ASEAN 2.3.2 ThÞ tr−êng NhËt B¶n Khái quát Nhật Bản và số quy định hàng xuất Việt Nam ChÝnh s¸ch cña ViÖt Nam víi thÞ tr−êng NhËt B¶n Kết hoạt động xuất Việt Nam sang Nhật Bản 2.3.3 ThÞ tr−êng Trung Quèc Khái quát Trung Quốc và số quy định hàng xuất Việt Nam ChÝnh s¸ch cña ViÖt Nam víi thÞ tr−êng Trung Quèc Kết hoạt động xuất Việt Nam sang Trung Quốc 2.3.4 ThÞ tr−êng EU Khái quát EU và số quy định hàng xuất Việt Nam ChÝnh s¸ch cña ViÖt Nam víi thÞ tr−êng EU Kết hoạt động xuất Việt Nam sang EU 2.3.5 ThÞ tr−êng Hoa Kú Khái quát Hoa Kỳ và số quy định hàng xuất Việt Nam ChÝnh s¸ch cña ViÖt Nam víi thÞ tr−êng Hoa Kú Kết hoạt động xuất Việt Nam sang Hoa Kỳ 2.4 §¸nh gi¸ qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu 2.4.1 Những kết đạt đ−ợc (1) Tr−ớc hết, thị tr−ờng xuất n−ớc ta đã b−ớc đ−ợc mở rộng Kết này đ−ợc thể số thị tr−ờng xuất đã tăng từ 33 n−ớc và vùng lãnh thổ năm 1986 lên 195 vào năm 2005 Đặc biệt, mở rộng này diễn t−ơng đối ổn định, hầu nh− (18) 16 tất các năm (trừ 2000 và 2004) số thị tr−ờng xuất năm sau cao năm tr−ớc Đặc biệt, có năm số thị tr−ờng xuất đã có gia tăng mạnh mẽ nh− n¨m 1997 (tõ 72 lªn 133), n¨m 1998 (tõ 133 lªn 168) vµ 2002 (tõ 185 lªn 208) 250 200 150 100 50 168 177 185 171 208 220 211 189 195 180 133 33 1986 1987 32 40 1988 1989 39 1990 51 1991 42 1992 56 54 1993 65 1994 1995 166 72 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sè thÞ tr−êng xuÊt khÈu H×nh 2.11: C¸c chØ tiªu c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu cña ViÖt nam 1998 - 2008 Nguån: TÝnh to¸n cña t¸c gi¶ tõ sè liÖu cña Tæng côc Thèng kª (2) Cơ cấu thị tr−ờng đã chuyển dịch, đó có chuyển dịch theo định h−ớng chiến l−ợc Nhà n−ớc Trong số 10 khu vực thị tr−ờng đ−ợc xác định theo Chiến l−ợc xuất nhập thì có khu vực đ−ợc đánh giá ch−a đạt yêu cầu B¶ng 2.30: §¸nh gi¸ chuyÓn dÞch c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu so víi môc tiªu chiÕn l−ợc đến năm 2005 §¬n vÞ: % ThÞ tr−êng Toµn thÕ giíi Ch©u ¸ NhËt b¶n ASEAN Trung Quèc Ch©u ¢u EU SNG vµ §«ng ¢u Ch©u Mü Hoa Kú Australia vµ New Zealand C¸c khu vùc kh¸c 2001 TH 2005 Môc tiªu CL 2005 §¸nh gi¸ 60,5 16,7 17 9,4 25,3 20 50,5 14,5 16,9 9,6 18 16 57-60 15-16 23-25 16-18 26-27 21-22 1,5-2 5-6 V−ît møc, tèt Ch−a đạt, ch−a tốt V−ît møc, tèt Ch−a đạt, không tốt Ch−a đạt, không tốt Ch−a đạt, không tốt 9,3 7,1 6,8 1,1 22 V−ợt mức, đột phá 20 V−ợt mức, đột phá 3-5 V−ît møc, tèt 2,5 §¹t yªu cÇu Nguån: ViÖn nghiªn cøu th−¬ng m¹i, 2009 (3) Cơ cấu thị tr−ờng xuất đã có thị tr−ờng mới, đặc biệt là giai đoạn từ năm 2001 đến Trong đó, đáng chú ý là đã đột phá xuất thành công, tr× ®−îc thÞ phÇn trªn thÞ tr−êng Hoa Kú, thÞ tr−êng nhËp khÈu hµng hãa lín nhÊt thÕ giới, nỗ lực ký kết đ−ợc Hiệp định th−ơng mại song ph−ơng với Hoa Kỳ (tháng 7/2000) Bên cạnh đó, có thể ghi nhận việc mở rộng thị tr−ờng châu Đại d−ơng (4) Bªn c¹nh sù më réng vÒ sè l−îng thÞ tr−êng xuÊt khÈu, thêi gian qua, c¬ cấu thị tr−ờng xuất n−ớc ta đã có biển chuyển định chất l−ợng Điều nµy cã thÓ thÊy ®−îc th«ng qua sè l−îng thÞ tr−êng xuÊt khÈu ®iÒu chØnh N¨m 1986, chØ tiêu này đ−ợc đánh giá mức 6,82 thì đến năm 2005 đã tăng lên 2,96 (19) 17 0.0471x y = 5,7659e 20 16.63 15 17.24 14.21 13.25 10 9.44 6.82 5.26 6.12 5.37 5.33 6.92 7.72 13.97 12.57 11.84 10.27 9.2 8.21 R2 = 0,6295 15.53 12.96 12.2 12.23 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sè thÞ tr−êng xuÊt khÈu ®iÒu chØnh H×nh 2.12: C¸c chØ tiªu c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu cña ViÖt nam 1998 - 2008 Nguån: TÝnh to¸n cña t¸c gi¶ tõ sè liÖu cña Tæng côc Thèng kª (5) Vai trß cña ChÝnh phñ, thÓ hiÖn qua c¸c chÝnh s¸ch xuÊt khÈu viÖc ®iÒu chØnh c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu lµ kh¸ tèt Trong cuéc kh¶o s¸t cña t¸c gi¶, c¸c yÕu tè ảnh h−ởng đến cấu thị tr−ờng xuất đ−ợc đánh giá trên thang Likert điểm Trong số 10 yếu tố đ−ợc đ−a thì chính sách xuất là yếu tố đ−ợc đánh giá cao nhất, với mức đánh giá là 4,23, tức là gần với mức cao (5) 3.89 3.71 3.94 3.98 3.38 4.23 4.13 3.13 3.38 2.57 T¨ng tr−ëng kinh tÕ cña ViÖt Nam D©n sè cña ViÖt Nam C¬ cÊu kinh tÕ T¨ng tr−ëng cña ViÖt Nam kinh tÕ cña n−ớc đối tác D©n sè cña n−ớc đối tác ThÞ hiÕu tiªu ChÝnh s¸ch ChÝnh s¸ch Kho¶ng c¸ch dïng cña xuÊt khÈu cña nhËp khÈu cña ®iah lý n−ớc đối tác ViÖt Nam n−ớc đối tác TruyÒn thèng quan hÖ Hình 2.14: Các yếu tố ảnh h−ởng đến cấu thị tr−ờng xuất Việt nam Nguån: Kh¶o s¸t cña t¸c gi¶ (6) ViÖc ®iÒu chØnh c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu cña ChÝnh phñ cã nh÷ng sù tiÕn rõ nét qua các thời kỳ Giai đoạn 1986-1990, trọng tâm chính sách là định hình chÕ kinh tÕ thÞ tr−êng vµ gi¶i phãng søc s¶n xuÊt n−íc mµ ch−a cã nh÷ng chÝnh s¸ch cụ hoạt động xuất khẩu; Giai đoạn 1991-1997, việc điều chỉnh cấu thị tr−ờng h−ớng đến mục tiêu mở rộng quan hệ th−ơng mại, hội nhập vào kinh tế giới; Giai đoạn 1998-2006, việc điều chỉnh cấu thị tr−ờng h−ớng đến mục tiêu xâm nhập v÷ng ch¾c trªn vµo thÞ tr−êng lín (Mü, NhËt B¶n, EU, ); Giai ®o¹n 2007-nay, viÖc ®iÒu chØnh c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu nh»m võa tr¸nh t¨ng tr−ëng m¹nh t¹i c¸c thÞ tr−êng lín, võa ®Èy m¹nh xuÊt khÈu sang c¸c thÞ tr−êng tiÒm n¨ng 2.4.2 Mét sè tån t¹i (1) Tuy cấu thị tr−ờng xuất chúng ta đã có chuyển biến nh−ng ch−a thật đa dạng hóa Tại thời kỳ, kim ngạch xuất chúng ta tập trung vµo mét sè Ýt thÞ tr−êng: n−íc xuÊt khÈu lín nhÊt lu«n chiÕm 77,7%; 64% vµ 58,7% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña chóng ta mçi thêi kú Tuy tû träng nµy gi¶m dÇn thÓ hiÖn sù ®a d¹ng hãa h¬n c¬ cÊu thÞ tr−êng nh−ng vÉn cßn qu¸ lín, dÉn tíi sù phô thuéc cña xuÊt khÈu n−íc ta vµo mét sè thÞ tr−êng xuÊt khÈu lín (20) 18 (2) Sự cải thiện cấu thị tr−ờng xuất Việt Nam ch−a ổn định, còn có giai đoạn mức độ đa dạng hóa thị tr−ờng không không tăng lên mµ cßn gi¶m ®i NÕu xem xÐt sè thÞ tr−êng xuÊt khÈu ®iÒu chØnh, h×nh 2.12 cho thÊy giai ®o¹n 1998-2006, chØ tiªu nµy cã xu h−íng gi¶m (3) C¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu cña n−íc ta mang tÝnh phô thuéc qu¸ lín, chÞu nhiÒu ¶nh h−ëng tõ bªn ngoµi Trong nh÷ng n¨m qua, c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu cña chúng ta đã có ít lần khủng hoảng Lần năm 1991, CNXH Liên Xô cũ và các n−ớc Đông Âu sụp đổ; Lần năm 1998 khủng hoảng tài chính tiền tệ châu á diễn Những lần khủng hoảng này ảnh h−ởng lớn không đến kim ngạch xuất mà còn đến cấu thị tr−ờng xuất Trong các lần khủng hoảng, yếu tố bên ngoài t−ơng đối ổn định thì cấu thị tr−ờng xuất chúng ta không có thay đổi đáng kể nào Nói cách khác, hàng hóa Việt Nam xâm nhập vào c¸c thÞ tr−êng n−íc ngoµi cßn ch−a v÷ng ch¾c (4) Chính phủ ch−a có chiến l−ợc, định h−ớng thị tr−ờng xuất rõ ràng và phù hợp với thực tiễn Cho đến nay, Việt Nam có văn pháp lý xác định định h−ớng phát triển hoạt động xuất nhập đến năm 2010: - Chiến l−ợc phát triển hoạt động xuất nhập thời kỳ 2001-2010 Bộ Th−ơng m¹i (nay lµ Bé C«ng Th−¬ng) ban hµnh ngµy 16/9/2000) - Đề án phát triển xuất giai đoạn 2006-2010 đ−ợc phê duyệt Quyết định số 156/2006/Q§-Ttg ngµy 30/6/2006 cña Thñ t−íng chÝnh phñ (5) Sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu cßn thÕ hiÖn sù thiÕu kiÓm soát và định h−ớng Chính phủ Bảng 2.29 cho thấy số 10 khu vực thị tr−ờng thì có đến khu vực thị tr−ờng có tăng/giảm tỷ trọng v−ợt quá định h−ớng chiến l−ợc góc độ tích cực, có thể nhìn nhận đây là kết việc thâm nhập và phát triển thị tr−ờng Tuy nhiên, cấu thị tr−ờng, việc tăng tr−ởng quá nhanh, tập trung quá mức vào khu vực là điều không tốt vì dẫn đến phụ thuộc (6) Những chính sách xúc tiến xuất Chính phủ ch−a có tác động mạnh việc điều chỉnh cấu thị tr−ờng Các hoạt động ch−ơng trình xúc tiến th−ơng mại trọng điểm có xu h−ớng định h−ớng chuyển dịch cấu mặt hàng nhiều cấu thị tr−ờng Cho đến gần đây (từ 2009) thì bắt đầu có hoạt động tác động mạnh và trực tiếp đến cấu thị tr−ờng xuất 2.4.3 Nguyªn nh©n Nguyªn nh©n chñ quan (1) Năng lực cạnh tranh hàng hóa Việt Nam còn hạn chế, ảnh h−ởng đến khả tiếp cận thị tr−ờng, đặc biệt là thị tr−ờng xa, thị tr−ờng khó tính (2) Chính phủ ch−a thực quan tâm đến phát triển thị tr−ờng xuất khẩu, còn thiếu chính sách thị tr−ờng có hiệu Điều đó làm chuyển dịch cấu thị tr−êng xuÊt khÈu cña ViÖt nam mang tÝnh tù ph¸t mµ ch−a cã sù ®iÒu chØnh cña Nhµ n−íc (21) 19 (3) Hoạt động xuất phụ thuộc nhiều vào khu vực có vốn đầu t− n−ớc ngoài, dẫn đến cấu thị tr−ờng bị ảnh h−ởng cấu các n−ớc đầu t− vào Việt Nam (4) Các doanh nghiệp ch−a chủ động việc thâm nhập và phát triển thị tr−êng xuÊt khÈu.§iÒu nµy lµm cho c¸c doanh nghiÖp cã xu h−íng tËp trung vµo mét vµi thị tr−ờng biến động ngắn hạn nên khó khăn cho các biện pháp điều chỉnh cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu cña Nhµ n−íc (5) C¸c hiÖp héi ngµnh hµng ch−a ph¸t huy ®−îc vai trß chñ thÓ thø ba, bªn c¹nh Nhà n−ớc và doanh nghiệp để điều tiết hoạt động ngành, cung cấp thông tin và bảo vệ quyÒn lîi cña c¸c doanh nghiÖp trªn thÞ tr−êng thÕ giíi Nguyªn nh©n kh¸ch quan (1) Tác động khủng hoảng kinh tế, tài chính tiền tệ trên giới Do đó, bị khủng hoảng, tốc độ tăng tr−ởng GDP các thị tr−ờng này giảm ảnh h−ởng mạnh đến xuất Việt Nam (2) Xu h−ớng tự hóa th−ơng mại trên giới diễn mạnh mẽ, đặc biệt là các BFTA và RTA Các hiệp định th−ơng mại tự này tạo các hiệu ứng mở rộng th−¬ng m¹i vµ chuyÓn dÞch th−¬ng m¹i Trong ®iÒu kiÖn ViÖt Nam ch−a tham gia vµo c¸c FTA (ngo¹i trõ EPA víi NhËt B¶n vµ c¸c RTA víi t− c¸ch thµnh viªn ASEAN) th× chóng ta sÏ chÞu thiÖt tr−íc xu h−íng tù hãa th−¬ng m¹i nµy (3) Bªn c¹nh xu h−íng tù hãa th−¬ng m¹i, søc Ðp b¶o hé nÒn kinh tÕ n−ớc buộc các n−ớc có thay đổi chính sách nhập khẩu, chuyển từ rào cản truyền thống sang nh−ng rào cản mới, tinh vi hơn, đặc biệt là rào cản kỹ thuật vµ c¸c biÖn ph¸p phßng vÖ th−¬ng m¹i (4) Cách mạng khoa học công nghệ diễn mạnh mẽ trên giới đã rút ngắn vòng đời sản phẩm Các doanh nghiệp Việt Nam, với hạn chế công nghệ nên khó theo kịp tốc độ đổi trên giới Điều đó hạn chế khả thâm nhập và chuyển dịch cấu thị tr−ờng xuất sang các n−ớc phát triển, với thu nhập và đòi hỏi cao chất l−îng s¶n phÈm (5) Vai trß c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia (TNCs) ngµy cµng lín vµ chi phèi c¸c m¹ng s¶n xuÊt toµn cÇu C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ch−a tham gia s©u vµo m¹ng s¶n xuất toàn cầu nên hoạt động xuất còn mang tính bị động Việt Nam chủ yếu tham gia đ−ợc vào các công đoạn đơn giản, xuất sang các thị tr−ờng trung gian mạng sản xuất ch−a tiếp cận trực tiếp đến thị tr−ờng tiêu dùng cuối cùng CH¦¥NG 3: §ÞNH H¦íNG vµ C¸C GI¶I PH¸P §IÒU CHØNH C¥ CÊU THÞ TR¦êNG XUÊT KHÈU HµNG HãA CñA VIÖT NAM 3.1.1 Dự báo số yếu tố ảnh h−ởng đến cấu thị tr−ờng xuất 3.1.1 Các yếu tố ảnh h−ởng đến cung (22) 20 Sự ổn định chính trị, kinh tế và xã hội đất n−ớc đã tạo niềm tin cho toµn d©n, cho c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c nhµ ®Çu t− vµ ngoµi n−íc Kinh tế Việt Nam tăng tr−ởng liên tục với tốc độ cao, năm sau cao năm tr−ớc, lµm cho quy m« nÒn kinh tÕ ngµy cµng ®−îc n©ng cao Thể chế kinh tế thị tr−ờng định h−ớng xã hội chủ nghĩa gắn với hội nhập kinh tế quốc tế b−ớc đầu đã hình thành và vận hành có hiệu Cơ cấu kinh tế đã có chuyển dịch tích cực theo h−ớng công nghiệp hóa, b−ớc đầu đại hóa số ngành then chốt 3.1.2 C¸c yÕu tè hÊp dÉn/c¶n trë Toµn cÇu hãa kinh tÕ thÕ giíi tiÕp tôc sÏ lµ xu thÕ tÊt yÕu Tù hãa th−¬ng m¹i sÏ tiếp tục diễn cấp độ: song ph−ơng, khu vực, đa ph−ơng Xu thÕ më réng c¸c liªn kÕt kinh tÕ song ph−¬ng, khu vùc vµ ®a ph−¬ng trë thµnh mét nh÷ng nh©n tè chñ yÕu thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi Cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ diÔn víi quy m« lín ch−a tõng cã lịch sử, làm thay đổi kết cấu kinh tế giới 3.1.3 Các yếu tố ảnh h−ởng đến cầu Tuy ch−a cã thèng nhÊt vÒ m« h×nh phôc håi cña kinh tÕ thÕ giíi sau cuéc khñng hoảng kinh tế năm 2008 nh−ng các nghiên cứu cho kinh tế giới đã đạt đến điểm đáy khủng hoảng § êi sèng cña ng−êi d©n, kÓ c¶ ë nh÷ng n−íc chËm ph¸t triÓn, sÏ ®−îc c¶i thiÖn đáng kể Nhu cầu thị tr−ờng giới nhìn chung tiếp tục tăng tr−ởng, đặc biệt nhu cầu các n−ớc chậm phát triển có đ−ợc tốc độ tăng tr−ởng nhanh Nhu cầu tiêu dùng thị tr−ờng giới có thay đổi, đó, xu h−ớng chung có thể kể đến là (i) Ng−ời tiêu dùng ngày quan tâm đến nhãn hiệu/th−ơng hiệu sản phẩm; (ii) Ng−ời tiêu dùng ngày quan tâm đến tính thuận tiện (convenience) sản phẩm; (iii) Ng−ời tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khoẻ mình; (iv) Ng−ời tiêu dùng ngày càng quan tâm đến hàng hóa thân thiện với môi tr−ờng 3.2 QUAN ĐIểM Và định h−ớng ĐIềU CHỉNH CƠ CấU THị TRƯờNG XUấT KHÈU HµNG HãA 3.2.1 Quan ®iÓm ®iÒu chØnh c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu 3.2.1.1 §iÒu chØnh c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu kh«ng t¸ch rêi khái n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh vµ hiÖu qu¶ xuÊt khÈu 3.2.1.2 Điều chỉnh cấu thị tr−ờng xuất h−ớng tới đa dạng hóa thị tr−ờng để giảm thiểu rủi ro hoạt động xuất 3.2.1.3 Điều chỉnh cấu thị tr−ờng xuất phải xác định thị tr−ờng trọng điểm 3.2.1.4 Điều chỉnh cấu thị tr−ờng xuất cần đảm bảo nguyên tắc không can thiệp vào hoạt động doanh nghiệp 3.2.1.5 §iÒu chØnh c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu kh«ng t¸ch rêi khái thÞ tr−êng n−íc (23) 21 3.2.2 Môc tiªu ®iÒu chØnh c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu Trên sở mô hình trọng l−ợng đ−ợc xây dựng ch−ơng 2, tác giả đã tiến hành dự b¸o c¬ cÊu thÞ tr−êng B¶ng 3.2: Dù b¸o c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu hµng hãa theo ch©u lôc §¬n vÞ: % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ch©u ¸ 47,91% 48,54% 49,17% 49,76% 50,29% 50,75% 51,08% Ch©u ¢u Ch©u Mü Ch©u Phi Ch©u §¹i D−¬ng 25,16% 24,67% 24,16% 23,65% 23,13% 22.58% 21,99% 16,52% 16,27% 15,99% 15,70% 15,38% 15,03% 14,64% 2,15% 2,17% 2,19% 2,20% 2,20% 2,19% 2,18% 8,27% 8,35% 8,49% 8,69% 9,00% 9,45% 10,12% Nguån: TÝnh to¸n dù b¸o cña t¸c gi¶ B¶ng 3.3: Môc tiªu ®iÒu chØnh c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu hµng hãa ThÞ tr−êng Dù b¸o §Þnh h−íng 2015 (%) Víi lîi thÕ thÞ tr−êng gÇn vµ viÖc ký kÕt c¸c FTA song 50-52 Ch©u ¸ ph−¬ng vµ víi t− c¸ch thµnh viªn ASEAN, khu vùc ch©u ¸ vÉn sÏ cã sù t¨ng tr−ëng m¹nh mÏ, vµ khã cã thÓ gi¶m vÒ tû träng Do rµo c¶n chÝnh s¸ch cña EU (c¬ chÕ tèt nghiÖp Ch©u ¢u 20-22 GSP), thÞ tr−êng c¸c n−íc §«ng ¢u khã cã thÓ cã sù t¨ng tr−ëng m¹nh nªn xuÊt khÈu sang ch©u ¢u sÏ ®i vµo chiÒu s©u vµ kh«ng t¨ng vÒ tû träng, thËm chÝ cã thÓ gi¶m nhÑ Thị tr−ờng Mỹ không có tăng tr−ởng đột biến (do khả Ch©u Mü 15-16 n¨ng ¸p dông c¸c biÖn ph¸p phßng vÖ th−¬ng m¹i), t¨ng tr−ëng xuÊt khÈu sÏ chñ yÕu dùa vµo khu vùc Mü La Tinh nh−ng còng kh«ng cã gia t¨ng vÒ tû träng Do khoảng cách xa nên dù tác động FTA ASEAN Châu §¹i 10 Australia còng sÏ khã t¹o sù gia t¨ng m¹nh vÒ tû träng D−¬ng xuÊt khÈu §©y lµ khu vùc thÞ tr−êng tiÒm n¨ng, cïng víi chÝnh s¸ch Ch©u Phi 4-6 m¹nh mÏ cña ChÝnh phñ nªn cã thÓ chøng kiÕn sù gia t¨ng tốc độ tăng tr−ởng và tỷ trọng Nguån: Dù b¸o cña t¸c gi¶ 3.3 C¸C GI¶I PH¸P §IÒU CHØNH C¥ CÊU THÞ TR¦êNG XUÊT KHÈU HµNG HãA CñA VIÖT NAM 3.3.1 Nhãm gi¶i ph¸p hoµn thiÖn m«i tr−êng ph¸p lý, t¹o c¬ së ®iÒu chØnh c¬ cÊu thÞ tr−êng (24) 22 3.3.1.1 Tăng c−ờng hoạch định chính sách thị tr−ờng xuất với tham vấn xã hội 3.3.1.2 Hoàn thiện các quy định pháp lý n−ớc, đáp ứng yêu cầu và các cam kết quốc tế để sớm đ−ợc công nhận kinh tế thị tr−ờng 3.3.1.3 X©y dùng c¬ chÕ dù phßng, c¶nh b¸o sím c¸c vô kiÖn phßng vÖ th−¬ng m¹i 3.3.1.4 Nghiên cứu ký kết các hiệp định th−ơng mại tự cách có chọn lọc 3.3.2 Nhãm gi¶i ph¸p n©ng cao søc c¹nh tranh cña hµng xuÊt khÈu ViÖt Nam 3.3.2.1 Gi¶i ph¸p thu hót vèn ®Çu t− 3.3.2.2 Ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ 3.3.2.3 Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn nguån nh©n lùc 3.3.2.4 Gi¶i ph¸p hç trî tµi chÝnh 3.3.2.5 Gi¶i ph¸p t¨ng c−êng liªn kÕt gi÷a c¸c doanh nghiÖp 3.3.3 Nhóm giải pháp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến xuất và tiếp cận thị tr−ờng 3.3.3.1 Hoµn thiÖn hÖ thèng luËt, t¨ng c−êng qu¶n lý Nhµ n−íc vÒ xóc tiÕn xuÊt khÈu 3.3.3.2 ThiÕt lËp m¹ng l−íi xóc tiÕn xuÊt khÈu cña ViÖt Nam 3.3.3.3 Tiếp tục trì và nâng cao hiệu hoạt động xúc tiến xuất thông qua "Ch−¬ng tr×nh xóc tiÕn xuÊt khÈu träng ®iÓm quèc gia" 3.3.3.4 T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ l·nh sù cho th−¬ng nh©n n−íc vµ n−íc ngoµi 3.3.3.5 X©y dùng vµ n©ng cao uy tÝn s¶n phÈm quèc gia 3.3.3.6 Nâng cao hiệu hoạt động các trung tâm xúc tiến xuất địa ph−ơng 3.4 số GIảI PHáP riêng các thị tr−ờng XUấT KHẩU HàNG HãA CñA VIÖT NAM 3.4.1 §èi víi thÞ tr−êng c¸c n−íc ASEAN - Chó ph¸t triÓn th−¬ng m¹i néi ngµnh, nghÜa lµ c¸c n−íc sÏ cïng xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu mét lo¹i s¶n phÈm nh−ng chuyªn m«n hãa vµ nh÷ng ph©n lo¹i nhá h¬n - Chó träng hîp t¸c gi÷a c¸c n−íc ASEAN th«ng qua viÖc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp hỗ trợ để hình thành mạng l−ới sản xuất ASEAN 3.4.2 §èi víi thÞ tr−êng Trung Quèc - Chó träng ph¸t triÓn th−¬ng m¹i biªn giíi ®i kÌm víi qu¶n lý Nhµ n−íc - Phát triển sở hạ tầng để tạo điều kiện thuận lợi hóa th−ơng mại 3.4.3 §èi víi thÞ tr−êng NhËt B¶n - Nâng cao nhận thức vai trò chất l−ợng sản phẩm và thời hạn giao hàng đối víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng NhËt B¶n - Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến xuất thị tr−ờng Nhật Bản - ChÝnh phñ ViÖt Nam còng cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch thu hót vèn ®Çu t− cña doanh ngiệp Nhật Bản, tận dụng hỗ trợ chính phủ Nhật Bản để tăng c−ờng liên kết gi÷a doanh nghiÖp hai n−íc 3.4.4 §èi víi thÞ tr−êng EU (25) 23 - Thµnh lËp nh÷ng c¬ së chuyªn nghiªn cøu, dù b¸o vÒ nhu cÇu, thÞ hiÕu vµ chÝnh s¸ch th−¬ng m¹i EU - Nghiên cứu xây dựng các khoa ngoại quan thị tr−ờng này Khi đó, các doanh nghiệp Việt Nam có thể tập kết hàng hóa các kho ngoại quan để chờ đợi thời điểm thuËn lîi nhÊt - Nhµ n−íc cÇn theo dâi vµ ®iÒu tiÕt l−îng hµng xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng EU, tránh tình trạng Việt Nam bị tốt nghiệp GSP nh− đã xảy với sản phẩm giày dép 3.4.5 §èi víi thÞ tr−êng Hoa Kú - Theo dõi và dự báo thay đổi chính sách th−ơng mại Hoa Kỳ - Hoa Kỳ là đối tác phù hợp đề nghiên cứu đàm phán và ký kÕt FTA ViÖc ký kÕt FTA víi Hoa Kú sÏ kh«ng chØ gióp ®Èy m¹nh xuÊt khÈu sang thÞ tr−êng nµy mµ cßn lµ sù thóc ®Èy cho viÖc ký kÕt FTA víi c¸c thÞ tr−êng kh¸c - Chóng ta cÇn tËn dông lùc l−îng nµy víi sù hiÓu biÕt vÒ phong tôc tËp qu¸n vµ chính sách n−ớc sở để làm cầu nối đ−a hàng Việt Nam sang thị tr−ờng này KÕt luËn Cơ cấu thị tr−ờng xuất là tiêu chất l−ợng quan trọng hoạt động xuÊt khÈu §Ó cã mét c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu ®a d¹ng, hîp lý, gióp khai th¸c cã hiÖu các nguồn lực, tăng tr−ởng ổn định kim ngạch xuất khẩu, Nhà n−ớc cần có can thiệp, định h−ớng và điều chỉnh định Trên sở kết hợp các ph−ơng pháp phân tích định tính với mô hình trọng l−ợng, cùng với ý kiến chuyên gia, luận án đã đạt đ−ợc số kết sau: Luận án đã hệ thống hóa khái niệm thị tr−ờng và cấu thị tr−ờng xuất Trên sở đó, đ−a tiêu để đánh giá cấu thị tr−ờng xuất bao gồm số thị tr−ờng, số thị tr−ờng điều chỉnh, thị phần trung bình và độ phân tán thị tr−ờng xuất Trên sở tổng kết các nghiên cứu tr−ớc đây các nhân tố ảnh h−ởng đến thị tr−ờng xuất thông qua mô hình trọng l−ợng, luận án đã rõ các nhân tố ảnh h−ởng đến cấu thị tr−ờng xuất khẩu, bao gồm nhóm nhân tố (i) Nhóm nhân tố cung (ii) Nhãm nh©n tè cÇu (iii) Nhãm c¸c yÕu tè hÊp dÉn/c¶n trë Trong bèi c¶nh tù hãa th−¬ng m¹i, c¸c rµo c¶n th−¬ng m¹i ®−îc lo¹i bá ë c¶ cÊp độ đa ph−ơng, khu vực và song ph−ơng Quá trình tự hóa th−ơng mại, đặc biệt thông qua các hiệp định th−ơng mại tự khu vực và song ph−ơng, ảnh h−ởng mạnh đến cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu cña c¸c quèc gia Th«ng qua viÖc nghiªn cøu qu¸ tr×nh ®iÒu chØnh c¬ cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu cña Nhật Bản và Trung Quốc, luận án đã rút bài học kinh nghiệm Đó là (i) Chú trọng đến thÞ tr−êng n−íc; (ii) G¾n thÞ tr−êng xuÊt khÈu víi thÞ tr−êng nhËp khÈu, (iii) §a d¹ng hãa, ®a ph−¬ng hãa thÞ tr−êng xuÊt khÈu, (iv) §Èy m¹nh qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc (26) 24 tÕ vµ khu vùc, (v) Thu hót vèn ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi (FDI) gãp phÇn më réng thÞ tr−ờng xuất khẩu, (vi) Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến xuất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiÕp cËn thÞ tr−êng xuÊt khÈu, tËp trung vµo lÜnh vùc tiÕp thÞ vµ th«ng tin, (vii) G¾n du lÞch víi xuÊt khÈu nh»m ph¸t triÓn thÞ tr−êng xuÊt khÈu Luận án đã phân tích việc điều chỉnh cấu thị tr−ờng xuất Chính phủ qua giai ®o¹n g¾n víi nh÷ng mèc sù kiÖn nh− khñng ho¶ng chñ nghÜa x· héi ë ch©u ¢u (1990-1991), khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ ch©u ¸ (1997-1998) vµ viÖc ViÖt Nam gia nhËp WTO (2006) KÕt qu¶ cña viÖc ®iÒu chØnh nµy ®−îc thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu c¬ cÊu thÞ tr−ờng xuất Qua đó, có thể nhận thấy cấu thị tr−ờng xuất n−ớc ta ch−a cã sù ®a d¹ng m¹nh mÏ mµ chØ lµ sù chuyÓn dÞch tõ thÞ tr−êng nµy sang c¸c thÞ tr−êng khác có biến động trên giới Luận án đã vận dụng mô hình trọng l−ợng để đo l−ờng ảnh h−ởng các nhân tố đến cấu thị tr−ờng xuất Kết hồi quy mô hình trọng l−ợng cho thấy, tăng tr−ởng kinh tế n−ớc đối tác có tác động mạnh mẽ đến cấu thị tr−ờng xuất còn khoảng cách, thuế nhập không có tác động lớn Ngoài ra, thu nhập bình quân đầu ng−ời lại có tác động tiêu cực đến xuất hàng xuất Việt Nam chủ yếu h−ớng đến phân đoạn thị tr−ờng có thu nhập thấp Luận án đã phân tích thực trạng chính sách nhập (tập trung vào thuế quan, biện ph¸p kü thuËt vµ phßng vÖ th−¬ng m¹i) cña c¸c thÞ tr−êng xuÊt khÈu chÝnh cña ViÖt Nam, bao gåm ASEAN, Trung Quèc, NhËt B¶n, Hoa Kú vµ EU §èi víi mçi thÞ tr−êng, luËn ¸n đã khái quát quá trình điều chỉnh Việt nam thông qua chính sách xuất thị tr−ờng và đánh giá kết chính sách thông qua kim ngạch, cấu mặt hàng xuÊt khÈu sang tõng thÞ tr−êng Luận án đã rút kết đạt đ−ợc và hạn chế còn tồn việc điều chỉnh cấu thị tr−ờng xuất Việt Nam Ngoài ra, luận án đã rõ nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan dẫn đến kết và hạn chế nói trên Trên sở dự báo các yếu tố ảnh h−ởng đến cung, cầu và các yếu tố hấp dẫn, cản trở, luận án đã đề xuất quan điểm cần quán triệt việc điều chỉnh cấu thị tr−ờng xuÊt khÈu hµng hãa Ngoµi ra, trªn c¬ së dù b¸o t¨ng tr−ëng kinh tÕ cña IMF vµ dù b¸o dân số UNPA, luận án đã vận dụng mô hình trọng l−ợng đã đ−ợc xây dựng để dự báo cấu thị tr−ờng xuất Việt Nam đến năm 2015 và đ−a mục tiêu điều chỉnh cÊu thÞ tr−êng xuÊt khÈu hµng hãa 10 Luận án đã đề xuất nhóm giải pháp để điều chỉnh cấu thị tr−ờng xuất bao gåm (i) Nhãm gi¶i ph¸p hoµn thiÖn m«i tr−êng ph¸p lý, (ii) Nhãm gi¶i ph¸p n©ng cao lực cạnh tranh và (iii) Nhóm giải pháp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến xuất Bên cạnh đó, luận án đề xuất số giải pháp cụ thể thị tr−ờng xuất chủ yÕu cña ViÖt Nam (ASEAN, Trung Quèc, NhËt B¶n, Hoa Kú, EU) (27) DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ Đào Ngọc Tiến (2010), Nghiên cứu mối liên hệ xuất và du lịch quốc té: Trường hợp Việt Nam, Tạp chí Kinh tế đối ngoại, Số 41/2010 Đào Ngọc Tiến (2009), Các yếu tố ảnh hưởng đến luồng xuất Việt Nam và hàm ý chính sách bối cảnh khủng hoảng toàn cầu (Determinants to Vietnam’s exprt flows and government implications under the global crisis), Hội thảo quốc tế “Nghiên cứu chính sách thương mại quốc tế”, Trường Đại học Ngoại thương, 7-8/12/2009 Đào Ngọc Tiến (2009), Phát triển công nghiệp hỗ trợ Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Hội thảo quốc tế “Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Kinh nghiệm Nhật Bản và số nước châu Á”, Hà Nội, tháng 10/2009 Đào Ngọc Tiến & Phan Thị Thanh Hương (2009), Phát triển các hiệp hội ngành hàng Việt Nam - Góc nhìn từ phía doanh nghiệp, Tạp chí Kinh tế đối ngoại, Số 34/2009 Đào Ngọc Tiến & Nguyễn Văn Hồng (2008), Mức độ tập trung thương mại Việt Nam với ASEAN+3, Tạp chí Kinh tế đối ngoại, Số 32/2008 Đào Ngọc Tiến và Nguyễn Hữu Khải (2008), Hàng rào kỹ thuật EU và giải pháp đẩy mạnh xuất các doanh nghiệp Hà Nội, Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, số 10(97)/2008 Đào Ngọc Tiến và Nguyễn Hữu Khải (2007), Xuất Việt Nam năm 2006 và triển vọng 2007, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, Số 1/2007 Đào Ngọc Tiến, Nguyễn Hữu Khải và Vũ Thị Hiền (2007), Chuyển dịch cấu hàng xuất Việt Nam, NXB Thống kê Đào Ngọc Tiến và Bùi Việt Phương (2006), Xu hướng hình thành các Hiệp định thương mại tự song phương và tác động Việt Nam, Tạp chí Kinh tế đối ngoại Số 19/2006 10 Đào Ngọc Tiến và Phạm Thu Hương (2006), Thách thức trợ cấp xuất sau Việt Nam gia nhập WTO, Tạp chí Kinh tế đối ngoại Số 18/2006 11 Đào Ngọc Tiến và Vũ Hoàng Nam (2006), Tác động of AFTA và BTA xuất Việt Nam: phân tích định lượng, Tạp chí Kinh tế đối ngoại Số 16/2006 (28)
- Xem thêm -

Xem thêm: ,

Hình ảnh liên quan

Hình 1.2: Mối quan hệ giữa cơ cấu hàng và cơ cấu thị tr−ờng xuất khẩu -

Hình 1.2.

Mối quan hệ giữa cơ cấu hàng và cơ cấu thị tr−ờng xuất khẩu Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình 1.4: Mô hình Trọng l−ợng trong th−ơng mại quốc tế -

Hình 1.4.

Mô hình Trọng l−ợng trong th−ơng mại quốc tế Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hình 1.6: Đặc điểm của công cụ điều chỉnh cơ cấu thị tr−ờng xuất khẩu -

Hình 1.6.

Đặc điểm của công cụ điều chỉnh cơ cấu thị tr−ờng xuất khẩu Xem tại trang 11 của tài liệu.
Bảng 2.4: Các chỉ tiêu đánh giá cơ cấu thị tr−ờng xuất khẩu 1990-1997 -

Bảng 2.4.

Các chỉ tiêu đánh giá cơ cấu thị tr−ờng xuất khẩu 1990-1997 Xem tại trang 14 của tài liệu.
Bảng 2.8: Các chỉ tiêu đánh giá cơ cấu thị tr−ờng xuất khẩu 2007-2008 Chỉ tiêu Đơn vị 2007 20082 -

Bảng 2.8.

Các chỉ tiêu đánh giá cơ cấu thị tr−ờng xuất khẩu 2007-2008 Chỉ tiêu Đơn vị 2007 20082 Xem tại trang 15 của tài liệu.
Bảng 2.30: Đánh giá chuyển dịch cơ cấu thị tr−ờng xuất khẩu so với mục tiêu chiến l−ợc đến năm 2005 -

Bảng 2.30.

Đánh giá chuyển dịch cơ cấu thị tr−ờng xuất khẩu so với mục tiêu chiến l−ợc đến năm 2005 Xem tại trang 18 của tài liệu.
Hình 2.11: Các chỉ tiêu cơ cấu thị tr−ờng xuất khẩu của Việt nam 1998- 2008 Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu của Tổng cục Thống kê (2)Cơ cấu thị tr−ờng đã chuyển dịch, trong đó có những sự chuyển dịch theo định h−ớng chiến l−ợc của -

Hình 2.11.

Các chỉ tiêu cơ cấu thị tr−ờng xuất khẩu của Việt nam 1998- 2008 Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu của Tổng cục Thống kê (2)Cơ cấu thị tr−ờng đã chuyển dịch, trong đó có những sự chuyển dịch theo định h−ớng chiến l−ợc của Xem tại trang 18 của tài liệu.
Hình 2.12: Các chỉ tiêu cơ cấu thị tr−ờng xuất khẩu của Việt nam 1998- 2008 Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu của Tổng cục Thống kê (5)Vai trò của Chính phủ, thể hiện qua các chính sách xuất khẩu trong việc điều chỉnh cơ cấu thị tr−ờng xuất khẩu l -

Hình 2.12.

Các chỉ tiêu cơ cấu thị tr−ờng xuất khẩu của Việt nam 1998- 2008 Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu của Tổng cục Thống kê (5)Vai trò của Chính phủ, thể hiện qua các chính sách xuất khẩu trong việc điều chỉnh cơ cấu thị tr−ờng xuất khẩu l Xem tại trang 19 của tài liệu.
Hình 2.14: Các yếu tố ảnh h−ởng đến cơ cấu thị tr−ờng xuất khẩu của Việt nam Nguồn: Khảo sát của tác giả (6)Việc điều chỉnh cơ cấu thị tr−ờng xuất khẩu của Chính phủ có những sự tiến bộ rõ nét qua các thời kỳ -

Hình 2.14.

Các yếu tố ảnh h−ởng đến cơ cấu thị tr−ờng xuất khẩu của Việt nam Nguồn: Khảo sát của tác giả (6)Việc điều chỉnh cơ cấu thị tr−ờng xuất khẩu của Chính phủ có những sự tiến bộ rõ nét qua các thời kỳ Xem tại trang 19 của tài liệu.
Trên cơ sở mô hình trọng l−ợng đ−ợc xây dựng ở ch−ơng 2, tác giả đã tiến hành dự báo cơ cấu thị tr−ờng -

r.

ên cơ sở mô hình trọng l−ợng đ−ợc xây dựng ở ch−ơng 2, tác giả đã tiến hành dự báo cơ cấu thị tr−ờng Xem tại trang 23 của tài liệu.