0

26 10 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:50

Do điều kiện hạn chế về thời gian và kinh phí, kết quả của luận án mới chỉ giới hạn cho một loại đất, một chế độ phân bón và một số chế độ nước cho một vùng cụ thể, nên cần được tiếp [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: ,

Hình ảnh liên quan

Bảng 3.24: Lượng CH4 phỏt thải trung bỡnh vụ mựa 3 năm (2003, 2004 và 2005) theo ĐC, CT2  -

Bảng 3.24.

Lượng CH4 phỏt thải trung bỡnh vụ mựa 3 năm (2003, 2004 và 2005) theo ĐC, CT2 Xem tại trang 15 của tài liệu.
Bảng 3.30- Cường độ phỏt thải CH4 trung bỡnh vụ xuõn qua 2 năm 2004 và 2006   -

Bảng 3.30.

Cường độ phỏt thải CH4 trung bỡnh vụ xuõn qua 2 năm 2004 và 2006 Xem tại trang 17 của tài liệu.
Bảng 3.31: Lượng CH4 phỏt thải cả vụ xuõn qua 2 năm thớ nghiệm 2004, 2006  -

Bảng 3.31.

Lượng CH4 phỏt thải cả vụ xuõn qua 2 năm thớ nghiệm 2004, 2006 Xem tại trang 17 của tài liệu.
Bảng 3.44- Cường độ ETa và phỏt thải CH4 trung bỡnh vụ xuõn và mựa qua -

Bảng 3.44.

Cường độ ETa và phỏt thải CH4 trung bỡnh vụ xuõn và mựa qua Xem tại trang 18 của tài liệu.