0

27 28 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:33

Trong địa phận tỉnh Hà Nam, sông Đáy dài 47,6 km và sông Nhuệ dài 14,5 km đã và đang góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của tỉnh: tạo thành tuyến giao thông đường thủy quan [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: ,

Hình ảnh liên quan

Hình 3.1. Phần trăm thành phần loài ĐVKXS đã gặp ở sông Đáy, sông Nhuệ -

Hình 3.1..

Phần trăm thành phần loài ĐVKXS đã gặp ở sông Đáy, sông Nhuệ Xem tại trang 10 của tài liệu.
Bảng 3.22. Số lượng loài ĐVN đã gặp theo mùa -

Bảng 3.22..

Số lượng loài ĐVN đã gặp theo mùa Xem tại trang 13 của tài liệu.
Hình 3.12. Biến động mật độ (cá thể/m3 ), chỉ số ĐDSH d và H’ các nhóm ĐVN theo mùa -

Hình 3.12..

Biến động mật độ (cá thể/m3 ), chỉ số ĐDSH d và H’ các nhóm ĐVN theo mùa Xem tại trang 16 của tài liệu.
Hình 3.22. Biến động mật độ (cá thể/m2), chỉ số ĐDSH d và H’ các nhóm ĐVĐ theo mùa  -

Hình 3.22..

Biến động mật độ (cá thể/m2), chỉ số ĐDSH d và H’ các nhóm ĐVĐ theo mùa Xem tại trang 22 của tài liệu.
Hình 3.23. Giá trị TB chỉ số ASPT tại các điểm thu mẫu từn ăm 2005 - 2007 -

Hình 3.23..

Giá trị TB chỉ số ASPT tại các điểm thu mẫu từn ăm 2005 - 2007 Xem tại trang 24 của tài liệu.