0

Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

32 18 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:28

§ång thêi c¸c ion kim lo¹i qua chuçi thøc ¨n, qua da vµ mang vµo bªn trong c¬ thÓ kÕt hîp víi gèc NH - cña protein t¹o thµnh muèi protemate kÕt tña øc chÕ ho¹t ®éng cña hÖ men lµm trë [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường,

Hình ảnh liên quan

Hình 386: A- tôm càng xanh bị bệnh mềm vỏ; B- tôm sú bị bệnh mềm vỏ - Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

Hình 386.

A- tôm càng xanh bị bệnh mềm vỏ; B- tôm sú bị bệnh mềm vỏ Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 387: A- tôm sú bị cong thân do sốc nhiệt; B- tôm chân trắng chuyển màu trắng do sốc nhiệt - Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

Hình 387.

A- tôm sú bị cong thân do sốc nhiệt; B- tôm chân trắng chuyển màu trắng do sốc nhiệt Xem tại trang 8 của tài liệu.
Khi tôm bị bệnh thiếu oxy dấu hiệu đầu tiên là nổi đầu (hình 388A), dạt vào bờ, chết từ rải rác đến hàng loạt, đặc biệt l−ợng tôm chết tập trung vào sáng sớm - Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

hi.

tôm bị bệnh thiếu oxy dấu hiệu đầu tiên là nổi đầu (hình 388A), dạt vào bờ, chết từ rải rác đến hàng loạt, đặc biệt l−ợng tôm chết tập trung vào sáng sớm Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hình 389: A- cá hồi bị bột khí bám trên vây và mang; B- ấu trùng tôm bọt khí bám xung quanh; C- Mang tôm có bọt khí bám đầy  - Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

Hình 389.

A- cá hồi bị bột khí bám trên vây và mang; B- ấu trùng tôm bọt khí bám xung quanh; C- Mang tôm có bọt khí bám đầy Xem tại trang 12 của tài liệu.
2.1. Cá bị trúng độc do tảo Mycrocystis (Hình 390). - Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

2.1..

Cá bị trúng độc do tảo Mycrocystis (Hình 390) Xem tại trang 14 của tài liệu.
2.2. Cá bị trúng độc do tảo Psymnesium (Hình 391). - Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

2.2..

Cá bị trúng độc do tảo Psymnesium (Hình 391) Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình 391: Tảo giáp: 1- Giống tảo giáp Gymnodinium Stein; 2,3- Giống tảo giáp - Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

Hình 391.

Tảo giáp: 1- Giống tảo giáp Gymnodinium Stein; 2,3- Giống tảo giáp Xem tại trang 17 của tài liệu.
Hình 392: Tảo giáp: A- Gymnodinium (KHVĐT); B- Pyrodinium (KHVĐT); C- - Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

Hình 392.

Tảo giáp: A- Gymnodinium (KHVĐT); B- Pyrodinium (KHVĐT); C- Xem tại trang 17 của tài liệu.
Hình 393: triều đỏ Hình 394: lồng nuôi cá chết do triều đỏ - Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

Hình 393.

triều đỏ Hình 394: lồng nuôi cá chết do triều đỏ Xem tại trang 18 của tài liệu.
Lacgerheim) (Hình 397) - Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

acgerheim.

(Hình 397) Xem tại trang 19 của tài liệu.
Hình 398: Họ tảo lục Zygnemataceae : 1. Giống Spirogyra; 2. Giống Mougestia; 3. Giống Zygnema - Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

Hình 398.

Họ tảo lục Zygnemataceae : 1. Giống Spirogyra; 2. Giống Mougestia; 3. Giống Zygnema Xem tại trang 20 của tài liệu.
Hình 400: Sơ đồ cấu tạo sứa (theo Dogiel):   - Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

Hình 400.

Sơ đồ cấu tạo sứa (theo Dogiel): Xem tại trang 22 của tài liệu.
Hình 402: Một số loài sứa gặp ở biển nhiệt đới: A- Rhizostoma pulmo (1. hình dạng chung; 2 - Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

Hình 402.

Một số loài sứa gặp ở biển nhiệt đới: A- Rhizostoma pulmo (1. hình dạng chung; 2 Xem tại trang 23 của tài liệu.
Hình 403: A- Bóng n−ớc (sứa đáy); B,C,D- sứa dù; E- sứa dù chết - Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

Hình 403.

A- Bóng n−ớc (sứa đáy); B,C,D- sứa dù; E- sứa dù chết Xem tại trang 23 của tài liệu.
Hình 404: Bọ gạo Notanecta: 1. Mặt l−ng của Notanecta; 2. Mặt bụng của Notanecta; 3- ảnh chụp mặt l−ng và mặt bụng bọ gạo   - Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

Hình 404.

Bọ gạo Notanecta: 1. Mặt l−ng của Notanecta; 2. Mặt bụng của Notanecta; 3- ảnh chụp mặt l−ng và mặt bụng bọ gạo Xem tại trang 25 của tài liệu.
Hình 405: ấu trùng chuồn chuồn Odonata: 1. ấu trùng Odonata bộ phụ Anisoptera; 2. ấu trùng Odonata bộ phụ Zygoptera; 3- mặt l−ng ấu trùng; 4- mặt bụng ấu trùng  - Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

Hình 405.

ấu trùng chuồn chuồn Odonata: 1. ấu trùng Odonata bộ phụ Anisoptera; 2. ấu trùng Odonata bộ phụ Zygoptera; 3- mặt l−ng ấu trùng; 4- mặt bụng ấu trùng Xem tại trang 26 của tài liệu.
Hình 406: Con bắp cày: 1. Trùng tr−ởng thành (Cà niễng); 2. ấu trùng (Bắp cầy); 3. bắp cày bắt cá  - Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

Hình 406.

Con bắp cày: 1. Trùng tr−ởng thành (Cà niễng); 2. ấu trùng (Bắp cầy); 3. bắp cày bắt cá Xem tại trang 27 của tài liệu.
Hình 407: Con bã trầu: A. Laccotrephes japonensi s; B. Ranatra chinensis - Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

Hình 407.

Con bã trầu: A. Laccotrephes japonensi s; B. Ranatra chinensis Xem tại trang 28 của tài liệu.
- Rana nigromaculata Hallowell (Hình 408-A). Cơ thể lớn khoảng 7-8 cm, màu sắc biến đổi t−ơng đối lớn, phần gốc l−ng màu xanh vàng hay xanh nhạt, có các vân đen không  đều - Bệnh Học Thủy Sản Tập 4-Bệnh Dinh Dưỡng Và Môi Trường

ana.

nigromaculata Hallowell (Hình 408-A). Cơ thể lớn khoảng 7-8 cm, màu sắc biến đổi t−ơng đối lớn, phần gốc l−ng màu xanh vàng hay xanh nhạt, có các vân đen không đều Xem tại trang 30 của tài liệu.