0

21 4 0

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:26

§iÒu tra t¸c dông ch÷a bÖnh cña nguån Quang Hanh vμ Thanh Thñy lμm c¬ së khoa häc hoμn thiÖn ph−¬ng ph¸p kÕt hîp ch÷a bÖnh vμ håi phôc chøc n¨ng b»ng NK trong ®iÒu kiÖn ch−a tiÕn hμnh [r] (1)ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRẦN  NGUYÊN  HÀ Thμnh phÇn hãa häc cđa mét sè ngn N−ớc Khống miền Bắc Việt Nam vμ đề xuất chất l−ỵng Nớc Khoáng chữa bệnh Chuyờn ngnh: Mụi trng Đất Nước Mã số: 62 85 02 05 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG (2)Cơng trình hồn thành tại: - Bộ mơn Hóa Phân tích độc chất, Trường Đại học Dược Hà Nội - Khoa Môi trường, Trường Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội - Trung tâm chăm sóc người có cơng thành phố Hà Nội, Phú Thọ - Viện điều dưỡng hồi phục chức Quang Hanh, Quảng Ninh Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lưu Đức Hải Phản biện 1: PGS.TS Ngô Ngọc Cát Phản biện 2: PGS.TS Trịnh Thị Thanh Phản biện 3: PGS.TS Nguyễn Khắc Hải Luận án bảo vệ trước hội đồng chấm luận án cấp Nhà Nước họp vào hồi ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án tại: 1 Thư viện Quốc gia Việt Nam (3)Danh môc công trình khoa học Ca tỏc gi liờn quan đến luận án 1 Trần Nguyên Hμ, L−u Đức Hải (2008), ”Điều tra tác dụng chữa bệnh nguồn NK Thanh Thủy, Phú Thọ”, Tạp chí khoa học, chuyên đề khoa học tự nhiên công nghệ, Đại học quốc gia Hà Nội, 24 (1s), tr 42 - 48 2 Trần Nguyên Hμ, Trần Tử An (2009), ”Một số vấn đề xây dựng tiêu chuẩn n−ớc khoáng Việt Nam”, Tạp chí D−ợc học, Số tháng 10 (số 402 năm thứ 49), tr - 3 TrÇn Nguyên H, Lu Đức Hải (2009), Điều tra tác dụng chữa bệnh nguồn NK Quang Hanh, Quảng Ninh, Tạp chí Dợc học, Số tháng 11 (số 403 năm thứ 49), tr 25 - 29 (4)Mở đầu Nc l ngun ti nguyên sẵn có mμ thiên nhiên ban tặng cho nhân loại Thực tế, ng−ời sử dụng n−ớc nh− loại thực phẩm, loại d−ợc phẩm, loại nguyên liệu sản xuất vμ sinh hoạt hμng ngμy Ng−ời ta ch−a biết xác thời điểm nμo, nh−ng t− liệu khảo cổ chứng minh đ−ợc ng−ời biết ứng dụng loại n−ớc đặc biệt lấy từ thiên nhiên để nâng cao sức khỏe vμ chữa bệnh thời kỳ đồ đá Từ đến nay, ng−ời khơng ngừng nghiên cứu, khai thác nguồn n−ớc có tính chất lý hóa đặc biệt, gọi lμ n−ớc khống (NK) phục vụ đời sống Việt Nam đ−ợc thiên nhiên −u đãi, có nguồn tμi nguyên NK đa dạng vμ phong phú Thực tế, có số cơng trình y học nghiên cứu tác dụng chữa bệnh nguồn NK cụ thể nh− Thanh Tân, Quang Hanh, Mỹ Lâm, Bình Châu Tuy nhiªn, hiƯn Việt nam gặp số khó khăn, vớng mắc v hạn chế việc sử dụng NK so với quốc gia khác Đó l: - Lut Khống sản thơng qua năm 1996 đ−a định nghĩa NK vμ n−ớc nóng (NN), nh−ng ch−a có văn d−ới luật cụ thể hóa thμnh qui định, tiêu chuẩn, ph−ơng thức sử dụng Do đó, nguồn NK NN n−ớc ta đ−ợc nhμ khoa học Việt Nam định danh, phân loại chủ yếu dựa nghiên cứu thμnh phần hóa lý, t−ơng tự phân loại n−ớc Đông Âu tr−ớc - Kết nghiên cứu thμnh phần hóa lý đ−ợc cơng bố “Danh bạ nguồn NK vμ NN Việt Nam” với điều tra trữ l−ợng, thử nghiệm khai thác từ năm 80 kỷ 20 Với ph−ơng tiện phân tích thời kỳ đó, số thμnh phần hóa học ch−a đ−ợc định l−ợng Số liệu công bố nhiều thời điểm lấy mẫu khác vμ gián đoạn năm nên ch−a đánh giá đ−ợc biến động thμnh phần theo thời gian - Hiện nay, qui định liên quan đến NK Bộ, ngμnh đề cập đến đối t−ợng NKĐC nh− TCVN 6213-2004 (trên sở CODEX STAN 108-81), định số 02/2005 ngμy 07/ 01/2005 Bộ Y tế Đặc điểm chung qui định nμy lμ đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh NKĐC trình sản xuất, kinh doanh nh− loại thực phẩm hμng ngμy - So với quốc gia khác, Việt Nam ch−a có qui định phân loại, sử dụng NK chăm sóc sức khỏe kết hợp chữa bệnh Một số trung tâm điều d−ỡng, nhμ nghỉ công đoμn triển khai sử dụng NK chăm sóc sức khỏe kết hợp chữa bệnh vμ ghi nhận đ−ợc kết khả quan hoạt động nμy thời gian dμi quan trắc thơng qua thăm khám lâm sμng nhóm nhỏ bệnh nhân Tuy nhiên, góc độ tác dụng sinh học NK với thể ng−ời, giới hạn hμm l−ợng số thμnh phần hóa học NK ch−a đ−ợc đề cập đến Chúng ta ch−a so sánh đ−ợc đặc điểm nμy với nguồn NK t−ơng đồng đ−ợc công bố giới chữa trị nhóm bệnh lý Trong đó, nhu cầu vμ số l−ợng ng−ời Việt Nam sử dụng hình thức chữa bệnh nμy khơng ngừng tăng Víi hoμn c¶nh nh− vËy, luận án Thành phần hóa học số nguồn nớc (5)1 Thu đợc thnh phÇn hãa häc chi tiÕt cđa mét sè ngn NK miền Bắc Việt Nam đợc khai thác nghỉ dỡng, chăm sóc sức khỏe 2 ỏnh giỏ s ci thiện triệu chứng bệnh ng−ời sử dụng NK vμ xác định số yếu tố cấp thiết nhằm khai thác tối −u NK chữa bệnh, hồi phục chức Để thực mục tiêu trên, luận án tËp trung thùc hiÖn néi dung: 1 Phân tích, xác định thμnh phần hóa học đa l−ợng vμ vi l−ợng nguồn NK miền Bắc Việt Nam: Thanh Thủy, Quang Hanh, Mớ Đá, Mỹ Lâm, Thuần Mỹ 2 Điều tra thông tin từ ng−ời sử dụng NK nguồn Thanh Thủy, Quang Hanh để chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe 3 So sánh đặc điểm NK chữa bệnh giới vμ Việt Nam để đánh giá, đề xuất số tiêu liên quan đến chất l−ợng NK chữa bệnh Việt Nam Cơ sở liệu khoa học luận án Luận án đợc xây dựng sở liệu khoa học: - Tham khảo kết nghiên cứu đ−ợc cơng bố luận án phó tiến sĩ, tiến sĩ lĩnh vực địa chất, y học Việt Nam có th− viện vμ xuất phẩm - Các kết khoa học nhμ nghiên cứu châu Âu, Nhật Bản, Liên Xô (cũ) công bố tác dụng NK đến sức khỏe ng−ời sử dụng - Các kết phân tích thnh phần hóa häc nguån NK cña NCS - Các kết điều tra NCS thực phiếu vμ vấn ng−ời sử dụng NK để chữa bệnh, hồi phục chức Trung tâm, Viện điều d−ỡng, sử dụng nguồn NK Thanh Thủy, Quang Hanh - Tổng hợp, phân tích kết tham khảo v kết thực ý nghĩa khoa học thực tiƠn cđa ln ¸n ý nghÜa khoa häc 1 Luận án xác định toμn diện thμnh phần hóa học nguồn NK miền Bắc Việt Nam, hiệu chữa bệnh NK, đồng thời nêu lên yêu cầu sử dụng hợp lý loại NK chứa nguyên tố có tác dụng sinh học nh− Radon, Asen, Flo, l−u hùynh 2 Kết luận án góp phần xây dựng tiêu chuẩn chất l−ợng (TCCL) NK chữa bệnh ý nghÜa thùc tÕ 1 Luận án trình bμy ph−ơng pháp vμ kết đánh giá hiệu chữa bệnh số nguồn NK phù hợp điều kiện kinh tế Việt Nam ch−a thể tiến hμnh thử nghiệm lâm sμng tốn kém, giúp ng−ời dân định h−ớng sử dụng vμ phổ cập loại hình chữa bệnh, hồi phục chức NK 2 Luận án đánh giá ổn định thμnh phần hóa học nguồn NK đ−ợc khảo sát, góp phần quản lý chất l−ợng nguồn tμi nguyên NK Kết luận án cho phép quan chức xác lập sở khoa học khai thác sử dụng NK hiệu đóng góp luận án (6)2 Điều tra tác dụng chữa bệnh nguồn Quang Hanh vμ Thanh Thủy lμm sở khoa học hoμn thiện ph−ơng pháp kết hợp chữa bệnh vμ hồi phục chức NK điều kiện ch−a tiến hμnh thử nghiệm lâm sμng Hμm l−ợng tối thiểu số nguyên tố NK nh− Radon, Asen, Flo, L−u huỳnh kết hợp sử dụng chữa bệnh vμ phục hồi chức theo định bác sĩ 3 Đề xuất ph−ơng h−ớng xây dựng TCCL NK chữa bệnh phù hợp với đặc điểm nguồn tμi nguyên vμ điều kiện kinh tế xã hội thấp n−ớc ta Trong đó, loại NK chữa bệnh (tác dụng hỗ trợ chữa bệnh đ−ợc công nhận thông qua thử lâm sμng, d−ợc lý điều tra xã hội học) định phải đ−ợc Bộ Y tế quản lý vμ sử dụng theo dẫn riêng Trong điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam cịn thấp, việc sử dụng hình thức đánh giá tác dụng cải thiện bệnh câu hỏi điều tra, vấn ng−ời sử dụng nguồn NK, đảm bảo yếu tố tin cậy (cỡ mẫu, đặc điểm mẫu, xử lý thống kê) Chấp nhận kết điều tra điều kiện kinh tế xã hội thấp n−ớc ta mở rộng phạm vi khai thác sử dụng hiệu nhiều nguồn NK phục vụ hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân Thực tế n−ớc ta, ngμnh D−ợc chấp nhận bμi thuốc cổ truyền gia đình sử dụng lâu năm, hiệu thơng qua ghi nhận kết chữa bệnh Bè cơc cđa ln ¸n Luận án gồm phần mở đầu, ch−ơng vμ kết luận đ−ợc trình bμy 116 trang đánh máy khổ A4, 25 bảng, hình vμ 129 tμi liệu tham khảo Ch−ơng Tổng quan tμi liệu NK: trình bμy khái niệm, phân loại, tình hình khai thác, sử dụng NK, đặc biệt lμ việc sử dụng kết hợp NK chữa bệnh giới vμ Việt Nam Ch−ơng đề cập đến đặc điểm hình thμnh, thμnh phần NK Miền Bắc Việt Nam Ch−ơng Đối t−ợng, ph−ơng pháp nghiên cứu trình bμy cụ thể đối t−ợng nghiên cứu vμ ph−ơng pháp nghiên cứu sử dụng thực luận án Ch−ơng Kết phân tích, điều tra vμ thảo luận trình bμy vấn đề chính: - Kết phân tích thμnh phần hóa học nguồn NK có triển vọng khai thác y tế: Thanh Thủy, Quang Hanh, Mỹ Lâm, Mớ Đá, Thuần Mỹ vμ so sánh biến động thμnh phần hóa học năm - Đánh giá hiệu cải thiện sức khỏe vμ triƯu chøng nhãm bƯnh c¬ x−¬ng khíp, ngoμi da sử dụng NK tắm ngâm v yếu tố ¶nh h−ëng t¹i nguån Quang Hanh (Qu¶ng Ninh), Thanh Thđy (Phó Thä) (7)Ch−¬ng Tỉng quan tµi liƯu Phần tổng quan giới thiệu khái niệm, tình hình khai thác, sử dụng NK giới vμ Việt Nam, đặc biệt lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Lĩnh vực nμy Việt Nam cịn mẻ nên cịn thiếu thơng tin quản lý, qui trình kết hợp chữa bệnh Ngoμi ra, phần tổng quan giới thiệu đặc điểm, thμnh phần nguyên tố hóa học NK khu vực Miền Bắc Việt Nam Trong trình bμy luận án, khái niệm NK đ−ợc sử dụng bao gồm n−ớc nóng, lμ loại n−ớc thiên nhiên với thμnh phần hóa lý vμ tác động sinh học có lợi cho sức khỏe ngi Chơng Đối tợng phơng pháp nghiên cứu 2.1 Đối tợng nghiên cứu 2.1.1 Nguồn NKđợc lấy mẫu phân tích thành phần hóa học Lựa chọn năm nguồn NK Miền Bắc Việt Nam đợc sử dụng: Viện NK Mỹ Lâm (Tuyên Quang)- nguồn Mỹ Lâm, Viện điều dỡng v hồi phục chức Quang Hanh (Quảng Ninh)- nguồn Quang Hanh, Nh nghỉ công đon Kim Bôi (Ho Bình)- Nguồn Mớ Đá, Trung tâm chăm sóc ngời có c«ng thμnh Hμ Néi - ngn Thanh Thủ (Phó Thä), nguån ThuÇn Mü (Hμ Néi) 2.1.2 Nguån NK đợc phát phiếu điều tra khả chữa bệnh Các nguồn NK có thμnh phần đặc tr−ng, có tác dụng chữa bệnh vμ thμnh phần t−ơng đồng với nguồn NK khai thác để chữa bệnh n−ớc ngoμi nh−: nguồn Thanh Thuỷ, Quang Hanh theo tiêu chí: - Số l−ợng ng−ời sử dụng NK nhiều, nghỉ dμi ngμy - Cơ sở vật chất tốt, đội ngũ cán y tế theo dõi - Vị trí giao thơng thuận lợi 2.1.3 Ng−êi sư dơng NK ch÷a bƯnh Ng−ời sử dụng NK đ−ợc vấn vμ xử lý thông tin phải đáp ứng yêu cầu: - Tắm ngâm NK liên tục tối thiểu 10 ngμy/đợt vμ tắm ngâm 1-2 lần/ ngμy, - Mắc nhóm bệnh sau: x−ơng khớp, ngoμi da, thần kinh tọa, thối hóa cột sống, - Không dùng thuốc chữa bệnh thời gian tắm ngâm, - Ti vμ giíi tÝnh: lùa chän nam vμ n÷ tuổi từ 45- 70 2.2 Phơng pháp nghiên cứu 2.2.1 Phân tích thành phần hóa học mét sè nguån NK * Lấy mẫu thực địa Do ch−a có văn pháp lý nμo quy định cụ thể việc lấy mẫu vμ phân tích thμnh phần hóa lý NK dùng y tế, nên luận án sử dụng tiêu chuẩn: TCVN 6213 - 2004 NKĐC vμ TCVN 5993-1995 n−ớc ngầm (8)nguån NK lÊy điểm, điểm lấy mẫu vo ngy liên tiếp v tìm kết trung bình điểm, tính kết trung bình nguồn NK vo mùa năm i vi NK Thanh Thủy, điều kiện khơng có thiết bị phân tích phóng xạ chỗ, nên mẫu đ−ợc đ−a phịng thí nghiệm để xác định l−ợng Radon tiêu tổng l−ợng tích lũy, thời gian có kết qu l 30 ngy * Lựa chọn phơng pháp phân tích thnh phần hóa học NK - Xác định kim loại vi l−ợng ph−ơng pháp phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) với −u điểm thiết bị t−ơng đối phổ biến, chi phí thấp hơn, nhạy, phạm vi phân tích rộng - Xác định anion: định l−ợng chuẩn độ thể tích vμ đo mật độ hấp thụ ánh sáng * Thiết bị, hóa chất thuc th cn thit Máy phổ hấp thụ nguyên tử AA-6800 (Shimadzu) Máy đo quang phổ UV-VIS 1240 (Shimadzu) 2.2.2 Điều tra tác dụng chữa bệnh nguồn NK * Xác định cỡ mẫu nghiên cứu ) 2 2 ( 2 (1 ) α α p p z n= − − Trong n: số l−ợng ng−ời cần để xử lý số liệu p: tỷ lệ cải thiện triệu chứng NK, dựa nghiên cứu khác cơng bố tr−ớc (chọn p = 0,75 vμ n lớn p = 0,5) α: khoảng sai lệch cho phép tỷ lệ thu đ−ợc từ mẫu vμ tỷ lệ thu đ−ợc từ quần thể Với mức tin cậy 95%, α lμ 0,05 Do đó, giá trị n tính theo cơng thức lμ 288,2 (n lớn = 384,1) * Thiết kế câu hỏi phiếu điều tra (9)Bảng 2.2 Phiếu điều tra vỊ ng−êi sư dơng NK ch÷a bƯnh Họ v tên Năm sinh Giới tính: Nam/Nữ Tel Địa chỉ 1 Tại ông (b) chọn nguồn NK Søc kháe kÐm/ Ch÷a bƯnh NghØ d−ìng Du lịch/ Vui chơi Nghe giới thiệu 2 Tình trạng sức khoẻ Bệnh hô hấp Đau, mỏi khớp Kém ăn khó tiªu, Ýt ngđ Ngoμi da (ngøa ) BiĨu khác Không biểu Bnh lý c thể bác sĩ định: Không Có HiƯn nay, sư dơng NK có kết hợp chữa bệnh thuốc: Có Không 4 Ông (b) sử dụng nguồn NK ny lâu < ngy - 15 ngμy 15 - 21 ngμy > 21 ngμy 5 Ông (bμ) mắc bệnh mạn tính nμo (triệu chứng kéo dμi liên tục tái phát đợt từ tháng trở lên vμ đ−ợc bác sĩ chẩn đốn)? Kh«ng Có ……….……… Đã sử dụng nguồn n−ớc khống nμy tr−ớc Kh«ng Cã : cách tháng Sử dụng NK kết hợp thể dục, phục hồi chức năng? Có Không 8 Hình thức sử dụng nớc khoáng: Tắm Ngâm Uống Tần suất sử dơng (10)10 Ơng (bμ) kết thúc đợt sử dụng NK nμy vμo ngμy .… 11 DÊu hiƯu c¶i thiƯn sau thêi gian chÊm døt sử dụng nớc khoáng l: Không Không râ rμng Cã : - tuÇn tháng > tháng 12 Những triệu chứng đợc cải thiện: tun tháng C−ờng độ/ tần suất ®au : .……… Khả vận động : Chế độ ăn ngủ : ……… Bệnh ngoμi da : ……… Triệu chứng khác : …… Nhằm xác lập hiệu ngắn hạn vμ dμi hạn việc sử dụng NK chăm sóc sức khỏe, NCS thu thập phản hồi ng−ời sử dụng NK sau tuần vμ tháng từ thời điểm kết thúc đợt sử dụng NK Việt Nam, thời gian ng−ời bệnh sử dụng NK th−ờng từ tháng đến tháng 11 Do vậy, thời điểm điều tra sau đợt điều trị th−ờng lμ mùa đông lμ thời gian bệnh x−ơng khớp, tim mạch, huyết áp phát triển * Thực điều tra khả chữa bệnh cña NK - Câu hỏi từ đến nhằm tìm hiểu sơ ng−ời đ−ợc vấn đáp ứng tiêu chuẩn Nếu phù hợp, họ tiếp tục đ−ợc tham gia điều tra vμ trả lời đến câu hỏi số 10 trong phiếu điều tra - Sau tuần (Tg1) vμ sau tháng (Tg2) kể từ thời điểm kết thúc sử dụng NK, câu hỏi 11 vμ 12 đ−ợc thực tiếp Những ng−ời sử dụng thuốc chữa bệnh khoảng thời gian nμy bị loại khỏi nhóm nghiên cứu Việc đặt mức độ câu 11: cải thiện, không cải thiện, không rõ rμng để ng−ời đ−ợc vấn dễ dμng tự xếp loại thân Câu 12 nhằm cụ thể hóa nhận định cải thiện rõ rμng ng−ời đ−ợc vấn - Ng−ời sử dụng NK thời gian năm trở tr−ớc không sử dụng nguồn NK nμo xếp vμo nhóm ng−ời dùng đợt (nhóm A), - Ng−ời sử dụng NK thời gian tháng đến năm trở tr−ớc tính từ thời điểm vấn sử dụng nguồn NK nμy xếp vμo nhóm ng−ời dùng đợt (nhóm B), - Phân nhóm ng−ời tắm ngâm NK theo tần suất : Ng−ời tắm ngâm NK lần/ngμy ký hiệu T1, lần/ngμy ký hiệu T2 - Xử lý thống kê số liệu vμ so sánh tỉ lệ % cải thiện bệnh với yếu tố ảnh h−ởng test χ2 Loại test nμy có −u điểm l−ợng mẫu phân tán lớn, cách lμm đơn giản Phơng tiện xử lý số liệu l phần mềm Excel 2007 Nếu giá trị test tn > 2 lt th× sù (11)2.2.3.Đề xuất định h−ớng xây dựng TCCL NK chữa bệnh * Nguyên tắc vμ ph−ơng pháp xây dựng TCCL NK chữa bệnh - Dựa vμo định nghĩa, qui định Luật Khoáng sản, phần NK - So sánh thông số hóa lý NK Việt Nam với thông số NK tơng tự nớc ngoi: + Các kết nghiên cứu thnh phần hóa học NK Đông Âu (cũ) + Thực tế sử dụng NK y học số n−ớc phát triển: định, liệu pháp chữa bệnh viêm khớp, chấn th−ơng, vảy nến + Điều kiện thực tế thμnh phần vμ tính chất NK địa ph−ơng Việt Nam khai thác vμ sử dụng để chăm sóc sức khỏe * TCCL NK chữa bệnh đ−ợc định h−ớng đề xuất phù hợp với đặc điểm thμnh phần vμ tÝnh chÊt NK ViƯt Nam, ®iỊu kiƯn kinh tÕ x· héi Ch−¬ng KÕt phân tích, điều tra thảo luận 3.1 Kết phân tích thành phần hóa học sè ngn NK MiỊn B¾c ViƯt Nam (12)9 Bảng 3.7 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU NK BỂ TẮM NGÂM VỚI KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NK TẠI LỖ KHOAN Đà CÔNG BỐ Thông số NK THANH THỦY * NK QUANG HANH NK MỚ ĐÁ NK THUẦN MỸ * NK MỸ LÂM T T (mg/l) NCS [27] NCS [5] NCS [5] NC S [19] NCS LK 13 [5] 1 pH (độ pH) 7,83 7,86 8,13-8,18 7,50 7,28 7,1-7,5 7,6 7,56 7,1-7,7 7,92 8,14 8,31 8,35 8,13 2 SO42- 1816 1846 1829-1907 1168 1583 127,2-2063,0 87,5 87 81,2-96,0 1129 ,0 1210 ,5 1115-1138 14,26 15,91 10,57 3 Bicacbo nat 143,4 143,0 146,4-158,6 203, 206, 200,1-211,5 241,0 241,1 232,5-244 187, 13 186, 57 185-190 136,6 131,1 133,6 4 Clorua 337,0 326,9 335,1-343,6 1148 1165 14149-14851 9,1 11,9 4,2-11,8 139, 141, 142-156 11,6 11,8 17,02 5 Canxi 653,1 672,3 646- 679,5 675-700 83,0 84,5 82,6-88,2 439, 478, 220-277 4,4 4,5 9,02 6 Magie 93,9 94,8 89 -91 764-812 18,4 18, 39 12,0-15,2 116, 118, 9 59-61 2,34 2,58 7 Natri 209,5 204,5 0 307,5- 312,5 7954 8248 7800-8116 5,31 5,26 4,7-17,2 1,53 1,72 130-132 61,14 60,40 62,8 8 Kali 23,5 23,27 7,0 242, 264, 7 240 2,01 2,02 1,80 8,61 8,58 9 Cacbona t 12,03 12,54 1 Σ sunphua 0,014 0,015 0,017 0,018 0,01 7 0,01 (13)10 1 1 Bromua 0,25 0,21 34,8 33,9 0,016 0,015 0,018 0,016 <0,01 0,080 0,077 1 2 Flo 0,13 0,11 0,20 0,26 0,12 0,21 0,25 0,33 <0,01 7,23 6,83 8,2 1 3 H2SiO3 33,5 34,1 1,46-2,5*** 18,4 20,3 18,39-23,64 21,0 21,1 25,3-47,1 40,8 45,2 62,4 66,9 54,6 *** 1 4 Nitrat 0,12 0,14 28,1 29,3 5 2,19 2,39 0,3-1,3 0,36 0,40 <0,01 0,30 0,403 1,2 1 Thủ ng©n < 0,01 < 0,01 <0,0001 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,001 < 0,01 < 0,01 1 6 Asen < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 Bảng 3.7 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU NK BỂ TẮM NGÂM VỚI KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NK TẠI LỖ KHOAN Đà CƠNG BỐ Thơng số NK THANH THỦY * NK QUANG HANH NK MỚ ĐÁ NK THUẦN MỸ * NK MỸ LÂM T T (mg/l) NCS [27] NCS [5] NCS [5] NCS [19] NCS LK 13 [5] 1 7 S¾t 0,36 0,32 0,06-0,21 0,11 0,10 0,0 9** 0,07 0,0 0,01 ** 0,23 0,1 0,25-0,28 1,65 1,48 0,22 ** 1 8 Mangan 0,24 0,27 0,2 0,053 0,067 0,03 7 0,0 26 0,06 0,17 0,0 7 0,19-0,24 0,043 0,038 0,03 (14)11 9 0,001 0,001 0,00 1 0,00 1 0,001 0,0 01 0,001 0,001 0,001 2 0 §ång 0,007 0,011 0,004 0,006 0,007 0,01 7 0,0 16 0,049 0,06 3 <0,01 0,013 0,013 2 1 KÏm 0,04 0,03 <0,00 1 0,010 0,010 0,04 0,0 47 0,037 0,04 1 0,026 0,030 2 Σ Ra tÝch lòy Bq/m3 5,6 5,9 2 Σ hoạt độ α (Bq/m3) 11,2 11,4 < 5,3-26,1 (*) : kết phân tích không lỗ khoan với ti liệu tham khảo công bố, m vùng má NK (**) : hμm l−ỵng (15)- Các mẫu NK tuân thủ yêu cầu lấy mẫu, bảo quản, phân tích Kết phân tích tin cậy, phản ánh trung thực chất lợng NK bể tắm ngâm - Thnh phần đa lợng: hm lợng HCO3-, SO 2-, Cl-, Mg2+, Ca2+, Na+ t−ơng đối ổn định mùa m−a vμ mùa khô Tỷ lệ biến động nồng độ trung bình lớn mùa khô vμ mùa m−a thμnh phần đa l−ợng lμ 30% - Thμnh phần vi l−ợng đặc tr−ng NK Quang Hanh lμ Br-, NK Mỹ Lâm lμ F-, SiO 2-, tæng Sunphua với hm lợng vợt trội nguồn khác Hm lợng SiO3 2- cđa ngn cịn lại dao động từ 20 - 30mg/l, ch−a đủ để xếp loại NK Silic Các thμnh phần vi l−ợng có hoạt tính sinh học khác nh− Fe3+, Mn2+, Cu2+, Zn2+ thấp Các thμnh phần độc nh− As3+, Hg2+, Pb2+ không tìm thấy mẫu phân tích - Nguồn NK Thanh Thủy: mức độ biến đổi giá trị thμnh phần NK Thanh Thủy ngμy giảm dần theo chuỗi sau:NO3 -, Zn2+, Cu2+, F-, tæng Sunphua, Br-, Fe3+, Mn2+, HCO3-, Mg2+, K+, Na+, Cl-, tæng Radi, tổng hoạt độ α , pH, Ca2+, SiO 3 2-, SO 4 2- Hμm l−ợng trung bình Đồng thay đổi lớn mùa với 57,1% - Nguồn NK Quang Hanh: mức biến động giá trị thμnh phần NK Quang Hanh ngμy so với giá trị trung bình mùa giảm dần theo chuỗi: Zn2+, Mn2+, Fe3+, Cu2+, SiO 2-, F-, Br-, K+, Na+, HCO -, Cl-, SO 2-, pH Sự dao động giá trị trung bình các thnh phần mùa từ 1,5 -35,5% - Nguồn NK Mớ Đá: mức biến động giá trị thμnh phần NK Mớ Đá ngμy so với giá trị trung bình mùa giảm dần theo thứ tự sau: F-, Mn2+, Zn2+, Fe3+, Cu2+, NO3-, Mg2+, Na+, Br-, K+, SiO 2-, Ca2+, Cl-, HCO -, SO 2-, pH Giá trị trung bình Cl -gia mùa biến động lớn đạt 30,8% - Nguồn NK Thuần Mỹ: mức độ biến động giá trị thμnh phần vμ tính chất NK Thuần Mỹ, Ba Vì, Hμ Nội ngμy so với mức giá trị trung bình mùa giảm dần theo trật tự sau: Mn2+, Zn2+, Br-, Fe3+, Br-, tổng Sunphua, Cu2+, SiO3 2-, NO3 -, Na+, SO4 2-, Cl-, HCO3 -, Mg2+, Ca2+, pH Mức biến động giá trị trung bình thμnh phần NK mùa từ 0,3 đến 58,8% - Nguồn Mỹ Lâm: mức độ biến động giá trị thμnh phần vμ tính chất NK Mỹ Lâm ngμy so với giá trị trung bình mùa giảm theo trật tự Zn2+, Cu2+, Mn2+, Mg2+, Br-, tổng Sunphua, Cl-, Na+, CO 2-, Ca2+, F-, SiO 2-, SO 2-, pH Sự biến động giá trị trung b×nh lín mùa khô v mùa ma NO3 - l 33,3% 3.2 Điều tra tác dụng chữa bệnh nguồn NKTT NKQH Tựy theo yêu cầu nhóm bệnh, nhân viên y tế pha với NK nóng với NK lạnh để đạt nhiệt độ yêu cầu Tình trạng bệnh đ−ợc coi lμ cải thiện ng−ời sử dụng NK nhận định biểu bệnh lý thay đổi, tiến triển rõ nét theo chiều h−ớng tích cực 3.2.1.§iỊu tra nguồn NK Thanh Thủy Trung tâm chăm sóc ngời có công thành phố Hà Nội (16)ít Trong số 290 ng−ời: 204 ng−ời sử dụng NK đợt, 86 ng−ời sử dụng đợt vμ 152 ng−ời sử dụng 1lần/ngμy, 138 ng−ời sử dụng lần /ngμy - NK Thanh Thủy có tác dụng cải thiện tốt bệnh viêm khíp vμ ngoμi da Tû lƯ sè ng−êi c¶i thiƯn râ rμng triƯu chøng bƯnh viªm khíp chiÕm 74,5% vμ 69,4%; bƯnh tho¸i hãa cét sèng chiÕm 69,2% vμ 46,2%; bƯnh ngoμi da lμ 71,9% vμ 64,1% t−¬ng øng sau tháng v tuần chấm dứt sử dụng NK - Kết cho thấy tắm ngâm NKTT 1đợt/ đợt vμ 1- lần/ngμy tác động đến tỷ lệ ng−ời cải thiện bệnh sau thời gian tháng từ lúc chấm dứt sử dụng (Bảng 3.9 vμ 3.10) Bảng 3.9 bảng 3.10 ảnh h−ởng số đợt, tần suất tắm ngâm NK Thanh Thủy tới tình trạng cải thiện Tình trạng cải thiện nh hng ca s đợt tới tình trạng cải thiện ảnh h−ởng tần suất tới tình trạng cải thiện Sau tuần Tg1 Sau tháng Tg2 Sau tuần Tg1 Sau tháng Tg2 1 đợt -A đợt- B Tổng đợt-A đợt-B Tổng 1lần/ ngμy T1 lần/ ngμy T2 Tổn g 1lần/ ngμy T1 lần/ ngμy T2 Tổng Rõ rμng Số ng−êi 148 62 210 123 67 190 109 101 210 113 77 190 TØ lÖ % 72,5 72,1 72,4 60,3 77,9 65,5 71,7 73,2 72,4 74,3 55,8 65,5 Kh«n g Sè ng−êi 48 16 64 56 11 67 34 30 64 30 37 67 TØ lÖ % 23,5 18,6 22,1 27,5 12,8 23,1 22,4 21,7 22,1 19,7 26,8 23,1 Kh«n g râ rμng Sè ng−êi 8 16 25 33 16 24 33 TØ lÖ % 3,9 9,3 5,5 12,3 9,3 11,4 5,9 5,1 5,5 5,9 17,4 11,4 Tæng Sè ng−êi 204 86 290 204 86 290 52 38 290 152 138 290 TØ lÖ % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Test χ2 tn 3,84 8,95 0,12 13,7 Sau tuần, nhóm đợt vμ đợt, tỉ lệ số ng−ời cải thiện khác khơng có ý nghĩa thống kê χ2 tn = 3,84 < χ lt = 5,99 Sau th¸ng, tû lƯ nμy kh¸c cã ý nghÜa thèng kª χ2 tn = 8,95 > χ lt Sau th¸ng, tØ lƯ sè ng−êi cải thiện rõ rng tắm ngâm t cao đợt (từ 72,1% lên 77,9%) Sau khoảng thời gian dμi, tỷ lệ ng−ời tắm ngâm NK lần/ ngμy cho bệnh cải thiện rõ rμng giảm từ 73,2% 55,8% (17)th−ờng mắc nhiều bệnh lúc, nên khó phản ánh tác dụng NK bệnh lý cụ thể - Tỷ lệ số ng−ời cải thiện triệu chứng bệnh từ việc sử dụng NK Thanh Thủy nhóm bệnh chênh lệch so với dự tính lý thuyết (75%) 3.2.2 §iỊu tra nguồn NK Quang Hanh Viện điều dỡng hồi phục chức Quang Hanh Thi gian từ 5/2008 đến 3/2009 Số l−ợng ng−ời đáp ứng yêu cầu sau tuần vμ tháng lμ 349, 295 ng−ời mắc bệnh x−ơng khớp, 46 ng−ời bị di chứng tai biến mạch máu não (DC TBMMN) vμ ng−ời mắc bệnh khác Độ tuổi trung bình nhóm nghiên cứu lμ: 60,0 ± 7,6 Trong tổng số 349 bệnh nhân, nhóm bệnh x−ơng khớp có tỷ lệ cải thiện cao (80,7% vμ 64,1%) so với DC TBMMN (60,9% vμ 47,8%) hai thời điểm sau tuần Tg1 vμ tháng Tg2 kể từ thời điểm ngừng sử dụng NK Quang Hanh (Hình 3.3 vμ 3.4) Hình 3.3 Biểu đồ tình trạng cải thiện nhóm bệnh sau tuần từ thời điểm ngừng sử dụng NKQH Hình 3.3 Biểu đồ tình trạng cải thiện nhãm bệnh sau tháng từ thời điểm ngừng sử dụng NKQH Kết điều tra cho thấy khác biệt ng−ời sử dụng NK (Bảng 3.13 vμ 3.14) B−ớc đầu nhận thấy NK nóng Quang Hanh có tác dụng tốt nhóm bệnh x−ơng khớp Các yếu tố gây nhiễu đ−ợc khắc phục: độ tuổi trung bình thấp (60,0 so với 65,4), sức khỏe ban đầu đ−ợc kiểm tra, bμi tập vật lý trị liệu cá thể t−ơng đối giống (18)Kết nghiên cứu b−ớc đầu khẳng định nhiệt độ vμ thμnh phần hóa học có tác dụng đáng kể tới tình hình sức khỏe ng−ời bệnh, đặc biệt nhóm bệnh x−ơng khớp Một số nguồn NK tiếng giới đ−ợc định chữa bệnh xây dựng mơ hình thử nghiệm lâm sμng hiệu tích cực nhóm bệnh x−ơng khớp, vận động có đặc điểm hóa lý t−ơng đồng với hai nguồn lμ: - Hμm l−ỵng Cl- cao: nguån Tiberias (Israel) , Bourbon- l’Archambault (Ph¸p) - Hm lợng SO4 2- lớn: Contrex (Pháp), Bad Gastein (Aã) - Nhiệt độ n−ớc th−ờng từ 370C trở lên: Balaruc 40 - 480C, Bourbonne - les - Bains 660C, Dax (Ph¸p) 57 - 640C, Lendava, Bảng 3.13 3.14 ảnh h−ởng số đợt, tần suất tắm ngâm NK Quang Hanh tới cải thiện bệnh x−ơng khớp Tình trạng cải thiện nh hng ca s đợt tới tình trạng cải thiện ảnh h−ởng tần suất tới tình trạng cải thiện Sau tuần Tg1 Sau th¸ng Tg2 Sau tuần Tg1 Sau tháng Tg2 1 t -A 2 đợt - B Tổng đợt -A 2 đợt -B Tỉng 1lÇn/ ngμy T1 2 lÇn/ ngμy T2 Tỉng 1lÇn/ ngμy T1 2 lÇn/ ngμy T2 Tỉng Râ rμng Sè ng−êi 188 50 238 149 40 189 196 42 238 152 37 189 TØ lÖ % 79,3 86,2 80,7 62,9 69,0 64,1 78,4 93,3 80,7 60,8 82,2 64,1 Kh«n g Sè ng−êi 36 41 53 10 63 38 41 58 63 TØ lÖ % 15,2 8,6 13,9 22,3 17,2 21,4 15,2 6,7 13,9 23,2 11,1 21,4 Kh«n g râ rμng Sè ng−êi 13 16 35 43 16 16 40 43 TØ lÖ % 5,5 5,2 5,4 14,8 13,8 14,5 6,4 0,0 5,4 16 6,7 14,5 Tæng Sè ng−êi 237 58 295 237 58 295 250 45 295 250 45 295 TØ lÖ % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Test χ2 tn 1,73 0,87 5,93 7,62 - Sau tuần vμ tháng, tỷ lệ số ng−ời cải thiện rõ rμng ng−ời sử dụng đợt NK thấp ng−ời ngâm tắm đợt nh−ng khác nμy khơng có ý nghĩa thống kê χ2 tn = 1,73 vμ 0,87 < χ lt = 5,99 - Sau tuần, tỷ lệ số ngời cải thiện rõ rng tắm ngâm lần/ngy (93,3%) nhiều ngời tắm lần/ngy (78,4%) nhng khác ny ý nghĩa thống kê Ngợc lại, sau th¸ng, tØ lƯ nμy kh¸c cã ý nghÜa thèng kª χ2 tn = 7,620 > χ2 lt = 5,99 Terme 3000 (Slovakia) 32- 730C (19)3.4.Đề xuất xây dựng TCCL NK ch÷a bƯnh * Sự cần thiết ban hμnh văn tiêu chuẩn chất l−ợng (TCCL) NK chữa bệnh: TCCL NK chữa bệnh phải khai thác đ−ợc tiềm NK Việt Nam phục vụ phòng chữa bệnh vμ hồi phục chức đồng thời b−ớc hòa nhập với khu vực vμ giới * Định h−ớng: xuất phát từ thực tế khai thác vμ sử dụng NK n−ớc ta, nên kết hợp thơng tin thμnh phần hóa học vμ tác dụng chữa bệnh xây dựng TCCL NK chữa bệnh Bên cạnh việc qui định giới hạn d−ới hμm l−ợng số thμnh phần hóa học để sμng lọc vμ xếp vμo loại NK, cần có qui định b−ớc đánh giá tác dụng chữa bệnh NK h−ớng tới định chữa bệnh nguồn NK nhằm khai thác hiệu nguồn tμi nguyên cho việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng Do vậy, NK nên đ−ợc chia lμm loại: - NK chữa bệnh: đối t−ợng, liều l−ợng, thời gian, cách thức sử dụng theo định bác sĩ Những NK loại nμy th−ờng có hμm l−ợng khống vμ ngun tố hoạt tính sinh học cao nh−: L−u huỳnh, Radon, Flo tác dụng tổng hợp thμnh phần hóa học vμ thμnh phần khác nh− nhiệt độ - NKĐC: hμm l−ợng khống vμ ngun tố có hoạt tính sinh học thấp Ng−ời tiêu dùng tự sử dụng NKĐC mμ không cần định bác s * Chỉ tiêu NK chữa bệnh Hàm l−ợng phóng xạ Radon Một số nhμ khoa học n−ớc ta đề nghị phân loại vμ gọi tên NK Radon hμm l−ợng nμy lμ 1nCi/l (t−ơng đ−ơng 37Bq/l) t−ơng tự nh− Hoa Kỳ, Hungari Còn Pháp, Bungari đặt tiêu cao hơn, tới - 10 nCi/l Thực tế, Liên Xô (cũ), quốc gia châu Âu vμ Nhật Bản, nguồn NK Radon sử dụng điều trị nhiều bệnh cho kết tốt với nồng độ hμng trăm Bq/l Mặc dù sở “thuyết không ng−ỡng” vμ đề nghị mức phơi nhiễm phóng xạ vμi mSv/ năm (TCVN 4397-87: 5mSv/năm) nh−ng tổ chức quốc tế bảo vệ phóng xạ mong muốn mức nμy tăng vμi chục mSv/ năm thực tế sử dụng Rn xác nhận q trình hóa sinh diễn thể phơi nhiễm xạ ion hóa liều thấp, tạo tác dụng kích thích hệ miễn dịch ng−ời Mặt khác, thời gian l−u Rn tự nhiên vμ thể không dμi Thời gian chờ đợi lấy n−ớc vμo bể hứng n−ớc vμo cốc lμm 20% l−ợng Radon ban đầu Khoảng 59% Rn bị loại khỏi thể sau 15 - 30 phút L−ợng lại bị phân hủy tiếp, sau - khơng cịn phát đ−ợc Một số địa điểm có nguồn phóng xạ cao nh−ng tỷ lệ ng−ời chết ung th− khơng tăng, chí giảm Trên sở phân tích đây, hμm l−ợng Rn NK chữa bệnh đ−ợc đề xuất lμ 185Bq/l D−ới mức nμy, NK sử dụng vμo mục đích khác Hàm l−ợng Asen Trung Quốc vμ Hoa Kỳ cho phép l−u hμnh loại d−ợc phẩm hoạt chất As2O3 chữa ung th Do vậy, NK Asen Việt Nam cha đợc tìm thấy nhng tơng lai xuất hiện, loại NK ny phải đợc quản lý chặt chẽ Tiêu chuẩn hầu hết quốc gia chấp nhận NK asen hm lợng tối thiĨu 0,7mg/l Trong LD50 cđa As2O3 lμ 33 - 39 mg/kg, giữ tiêu chuẩn cho NK Asen Hàm lợng Flo Nhiều quốc gia v CODEX 108-1981 chÊp nhËn NK§C cã hμm (20)hơn Do đó, nên đ−a tiêu chuẩn Flo theo cách dùng NK Hμm l−ợng F- ≥ mg/l sử dụng tắm ngâm theo định ca bỏc s Hàm lợng Sunphua Một nghiên cứu gần Việt Nam thực 75 bệnh nhân viêm khớp dạng thấp vμ 64 bệnh nhân thối hóa khớp cho thấy điều trị kết hợp NK vμ bùn khoáng Mỹ Lâm hμm l−ợng Sunphua hydro từ 3,15 - 4,09 mg/l, nhiệt độ 63- 670C có hiệu Với hμm l−ợng Sunphua hydro giảm thời gian hạ nhiệt độ NK (hc pha loÃng), thời gian tắm ngâm, hm lợng tổng Sunphua NK điều trị tối thiểu l mg/l Độ khoáng hóa Đối với nguồn nớc có hm lợng khoáng thấp giá trị thụng thng 1g/l nh−ng chứa thμnh phầm vi l−ợng với nồng độ cao mức thông th−ờng (hoặc giá trị đề xuất trên) nên xếp vμo loại NK chữa bệnh kÕt luËn vμ kiÕn nghÞ KÕt luËn Trên sở số liệu vμ đánh giá đ−ợc trình bμy trên, đ−a kết luận sau: 1 Bằng ph−ơng pháp phân tích đại, đề tμi xác định chi tiết thμnh phần hóa học nguồn NK đại diện cho loại hình NK miền Bắc Việt Nam (Thanh Thủy, Quang Hanh, Mớ Đá, Mỹ Lâm vμ Thuần Mỹ) đ−ợc khai thác vμ sử dụng để chăm sóc sức khỏe cộng đồng Kết phân tích cho thấy: Thμnh phần đa l−ợng vμ tính chất NK lấy vòi bể tắm ngâm không sai khác nhiều so với thμnh phần vμ tính chất NK LK đ−ợc cơng bố điều tra thăm dò địa chất thủy văn tr−ớc Nh− vậy, việc di chuyển NK từ LK, mạch lộ đến bể tắm ngâm không bị thay đổi chất l−ợng Lần thnh phần vi lợng Zn2+, Cu2+, Fe3+, Mn2+, tæng Sunphua, F-, Si2O3 2-đ−ợc xác định toμn diện nguồn NK khảo sát Thanh Thủy, Quang Hanh, Mớ Đá, Mỹ Lâm vμ Thuần Mỹ Năm nguồn NK có hμm l−ợng nguyên tố độc hại Pb2+ , Hg2+, tổng lợng Asen dới ngỡng phát thiết bị AAS, hm lợng NO 3 - n»m trong giíi h¹n cho phÐp cđa n−íc sinh ho¹t Do vËy, NK cđa ngn hoμn ton thích hợp cho khai thác sử dụng chăm sóc sức khỏe v kết hợp chữa bệnh 2 S liệu phân tích biến động thμnh phần NK nguồn ngμy vμ mùa cho thấy chất l−ợng nguồn NK t−ơng đối ổn định, không phụ thuộc điều kiện thời tiết Nồng độ thμnh phần hóa học NK tăng giảm từ mùa khô sang mùa m−a phụ thuộc vμo nguồn NK Giá trị biến động cao ngμy so với giá trị trung bình mùa thμnh phần vi l−ợng không 40%, thμnh phần đa l−ợng không 20% Giá trị trung bình biến động lớn thμnh phần vi l−ợng từ mùa khô sang mùa m−a lμ 58,8% (21)BÖnh ngoμi da lμ 71,9% vμ 64,1%, BÖnh thần kinh tọa l 52,9% v 41,2%, Bệnh thoái hóa cét sèng lμ 69,2% vμ 46,2% Việc tắm ngâm NK Quang Hanh Viện điều d−ỡng vμ HPCN Quang Hanh có hiệu tích cực đến tình trạng sức khỏe ng−ời sử dụng Tỉ lệ số ng−ời cải thiện rõ rμng triệu chứng bệnh x−ơng khớp lần l−ợt thời điểm tuần vμ tháng tính từ kết thúc đợt sử dụng lμ 80,7% vμ 64,1% Tại nguồn NK nμy, hiệu cải thiện lâu dμi triệu chứng bệnh bị chi phối việc tắm ngâm lần/ngμy nh− đợt/năm 5 Trong việc xây dựng TCCL vμ định h−ớng hỗ trợ điều trị bệnh NK n−ớc ta, cần dựa t−ơng đồng thμnh phần vμ tính chất lý hóa với nguồn NK giới đ−ợc thử nghiệm lâm sμng, kết hợp với kết điều tra xã hội học hiệu cải thiện triệu chứng bệnh ng−ời sử dụng KiÕn nghÞ Dựa kết nghiên cứu trình bμy, đề tμi kiến nghị: Đ−a vμo TCCL NK chữa bệnh số tiêu cụ thể sau: Radon: 185 Bq/l (t−ơng đ−ơng 5nCi/l), Tæng Sunphua: mg/l , Asen: 0,7 mg/l, Florua : 2mg/l dùng tắm ngâm
- Xem thêm -

Xem thêm: ,

Hình ảnh liên quan

Bảng 3.7. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU NK BỂ TẮM NGÂM VỚI KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NKT ẠI LỖ -

Bảng 3.7..

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU NK BỂ TẮM NGÂM VỚI KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NKT ẠI LỖ Xem tại trang 12 của tài liệu.
Bảng 3.7. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU NK BỂ TẮM NGÂM VỚI KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NKT ẠI LỖ -

Bảng 3.7..

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU NK BỂ TẮM NGÂM VỚI KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NKT ẠI LỖ Xem tại trang 13 của tài liệu.
HANH NK MỚ ĐÁ -
HANH NK MỚ ĐÁ Xem tại trang 13 của tài liệu.