0

27 6 0

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:19

Trong chương này chúng tôi đã đề xuất và giải trình về cơ chế hoạt động của hệ thống kiểm soát sự minh bạch thông tin tài chính, theo đó hệ thống kiểm soát sự minh bạch bao gồm sáu thà[r] (1)TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN ĐÌNH HÙNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT SỰ MINH BẠCH THƠNG TIN TÀI CHÍNH CƠNG BỐ CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế tốn Mã số: 62.34.30.01 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ (2)Cơng trình hồn thành Trƣờng Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Võ Văn Nhị Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp nhà nước họp Trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh vào lúc … … giờ… …ngày… … tháng ……… năm 2010 (3)DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ 1 Nguyễn Đình Hùng (2006), Internal Control over Financial Statement of Listed Company, Economic Development Review 138, pp 12:13 2 PGS TS Võ Văn Nhị, Th.S Nguyễn Đình Hùng (2009), Trách nhiệm xã hội vấn đề trình bày số đánh giá trách nhiệm xã hội báo cáo thường niên công ty niêm yết Việt nam, Tạp chí Phát triển kinh tế số 230, trang 41:45 (4)MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Trong giai đoạn kinh tế giới lâm vào khủng hoảng bắt nguồn từ hệ thống tài minh bạch thơng tin báo cáo tài cần thiết Bên cạnh minh bạch thơng tin tài tiêu chuẩn chất lượng ưu tiên hàng đầu mà thay đổi trình soạn lập cơng bố báo cáo tài cơng ty niêm yết thị trường chứng khoán cần đạt đến Vì vậy, việc nghiên cứu thành phần chế ảnh hưởng đến minh bạch có tính cấp thiết khơng với tình hình mà cịn có ý nghĩa lâu dài thị trường chứng khốn Việt nam để góp phần ngày tạo minh bạch bền vững thị trường 2 Tổng quan nghiên hệ thống kiểm sốt minh bạch thơng tin tài cơng bố Những nghiên cứu giới trước liên quan đến đề tài chủ yếu nghiên cứu riêng lẻ minh bạch thơng tin tài nhân tố ảnh hưởng đến minh bạch thơng tin tài mà chưa có nghiên cứu hệ thống kiểm sốt minh bạch thơng tin tài cơng bố công ty niêm yết Trong nước chưa có nghiên cứu khoa học thức cơng bố hệ thống kiểm sốt minh bạch thơng tin tài mà đề cập đến vai trị cơng bố thơng tin tài 3 Mục đích phạm vi nghiên cứu (5)Khái quát hệ thống vấn đề liên quan đến kế tốn vai trị thơng tin kế tốn người sử dụng, lý thuyết trình xử lý liệu kế tốn, chuỗi cung ứng báo cáo tài chính, khái niệm vai trị minh bạch thơng tin tài để làm sở để tìm khoảng trống nghiên cứu, lý luận hệ thống kiểm soát minh bạch thơng tin tài cơng bố Khảo sát thực trạng thành phần ảnh hưởng đến minh bạch thơng tin tài minh bạch thơng tin tài cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt nam để làm sở đề xuất hệ thống kiểm sốt minh bạch thơng tin tài cơng bố phù hợp với thông lệ giới môi trường kinh doanh, pháp lý Việt nam 4 Phạm vi nghiên cứu Thông tin tài cơng bố xem xét góc độc thơng tin báo cáo tài công ty niêm yết Sự minh bạch thông tin tài xem xét mức độ công ty Đối tượng khảo sát cơng ty niêm yết Sở giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh Các thơng tin tài công bố lấy từ báo cáo cho năm tài 2007 2008 5 Đối tƣợng phƣơng pháp nghiên cứu luận án 5.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài hệ thống kiểm soát minh bạch thơng tin tài cơng bố 5.2 Phƣơng pháp nghiên cứu (6)đó sử dụng suy luận, quy nạp để đề mơ hình nghiên cứu Phương pháp thống kê mơ tả tương quan sử dụng để phân tích liệu thứ cấp thu thập trình nghiên cứu 6 Đóng góp mặt khoa học thực tiễn luận án 6.1 Về mặt lý luận - Tổng hợp, phân tích trình bày cách hệ thống q trình xử lý liệu thành thơng tin kế tốn; chuỗi cung ứng báo cáo tài chính; khái niệm, vai trị minh bạch thơng tin tài thước đo sử dụng để đo lường minh bạch thơng tin tài - Đưa chứng minh thành phần, chế hoạt động hệ thống kiểm soát minh bạch thơng tin tài cơng bố cơng ty niêm yết 6.2 Về mặt thực tiễn - Phân tích đánh giá trạng hệ thống kiểm sốt minh bạch thơng tin tài cơng bố cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt nam Trên sở đề xuất mơ hình đưa kiến nghị, giải pháp nhằm tổ chức vận hành hệ thống kiểm sốt minh bạch thơng tin tài cơng bố phù hợp với thực tế Việt nam 7 Kết cấu luận án Luận án gồm 180 trang, 26 bảng, 11 sơ đồ, 05 biểu đồ, 04 hình vẽ 09 Phụ lục Ngồi phần mở đầu, kết luận luận án tổ chức thành 03 chương: (7)Chƣơng 2: Thực trạng thành phần tác động đến minh bạch minh bạch thơng tin tài cơng bố Việt Nam Chƣơng 3: Xây dựng hệ thống kiểm sốt minh bạch thơng tin tài cơng bố cơng ty niêm yết CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VÀ SỰ MINH BẠCH THƠNG TIN TÀI CHÍNH 1.1 Kế tốn nhu cầu sử dụng thơng tin tài kinh tế 1.1.1 Định nghĩa kế tốn Có nhiều quan điểm khác kế toán, nhiên quan điểm xem kế toán hệ thống sử dụng phổ biến Các định nghĩa kế toán dựa quan điểm bao gồm định nghĩa Hiệp hội kế toán Hoa kỳ (AAA) 1996, Luật kế toán Việt nam số 03/2003/QH11…Xét quan điểm hệ thống, thông tin tài mà người sử dụng nhận kết trình xử lý liệu kế tốn hay cịn gọi q trình soạn lập cơng bố báo cáo tài 1.1.2 Nhu cầu sử dụng thơng tin tài kinh tế Mục tiêu báo cáo tài cung cấp thơng tin tình trạng tài chính, thành thực hiện, dòng lưu chuyển tiền thay đổi tình trạng tài tổ chức, thơng tin hữu ích cho nhiều người sử dụng việc tiến hành định kinh tế (8)nhóm: Nhà quản lý, Nhà đầu tư, Các quan quản lý thị trường chứng khốn, Các bên có liên quan khác 1.2 Hệ thống thơng tin kế tốn Kế toán xem hệ thống thuộc hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp, hệ thống chứa đựng trình chuyển đổi kiện kinh tế (các giao dịch kế toán) thành thơng tin hữu ích (báo cáo) sử dụng kiểm soát nội nhằm giới hạn ảnh hưởng mơi trường bên ngồi vào hệ thống 1.3 Q trình xử lý liệu kế tốn Trên sở tập hợp so sánh kết nghiên cứu trước đây, thống q trình xử lý liệu thành thơng tin kế toán chấp nhận phổ biến bao gồm bốn (04) giai đoạn: 1.3.1 Thu thập liệu Khi kiện kinh tế xảy có liên quan đến doanh nghiệp, liệu kiện hệ thống thông tin kế toán thu thập lại Các bước tiến hành giai đoạn bao gồm: Phân tích giao dịch, Đo lường tính tốn, Lập chứng từ, Kiểm duyệt hiệu chỉnh chứng từ 1.3.2 Xử lý liệu (9)1.3.3 Quản lý liệu Quản lý liệu bao gồm công việc: Lưu trữ, Truy vấn và Xóa bỏ 1.3.4 Kết xuất thơng tin theo yêu cầu Tùy theo nhu cầu đối tượng sử dụng, thông tin kết xuất làm sở cho định người sử dụng Quá trình bao gồm bước: Biên dịch, Sắp xếp, Định dạng Trình bày 1.4 Chuỗi cung ứng báo cáo tài Thơng qua q trình xử lý liệu thành thơng tin kế tốn, báo cáo tài hình thành, nhiên khơng dừng lại báo cáo truyền đạt đến đối tượng quan tâm khác thông qua kênh phân phối thơng tin Song song q trình đó, tồn chế kiểm soát giúp cho thông tin báo cáo phản ánh trung thực hợp lý so với nguyên mẫu kết kiện kinh tế phát sinh kỳ tổ chức Tồn q trình tập hợp tổ chức thành chuỗi cung ứng báo cáo tài Theo mơ hình Maciej Piechocki Carsten Felden (2008) dựa công nghệ XBRL, chi tiết thành phần chuỗi cung ứng báo cáo tài bao gồm: 1.4.1 Dữ liệu (10)1.4.2 Chức Đề cập đến công việc tiến hành trình từ lúc tiếp nhận liệu báo cáo tài đưa đến người sử dụng Bao gồm: Quá trình xử lý liệu Quá trình soạn lập cơng bố báo cáo tài chính: 1.4.3 Nhân lực Đề cập đến đối tượng tham gia vào chuỗi cung ứng báo cáo tài vai trị họ chức xác định Vai trò đối tượng tham gia vào chuỗi cung ứng báo cáo tài chính tập hợp thành năm (05) nhóm: (1)Chịu trách nhiệm, (2)Trách nhiệm giải trình, (3)Hỗ trợ, (4)Tư vấn, (5)Được thông báo 1.4.4 Hệ thống Mô tả thành phần giao tiếp việc truyền đạt thơng tin tài đến người sử dụng Thành phần hệ thống chuỗi cung ứng báo cáo tài bao gồm thành phần: kênh thông tin, phương tiện truyền đạt định dạng liệu điện tử Tóm lại, chuỗi cung ứng báo cáo tài đề cập đến đối tượng, trình liên quan đến chuẩn bị, phê duyệt, kiểm tốn, phân tích sử dụng báo cáo tài Tất thành phần chuỗi liên kết vững với để cung cấp báo cáo tài đạt chất lượng 1.4.5 Các vấn đề tồn chuỗi cung ứng báo cáo tài chính (11)chế phối hợp vận hành hệ thống kiểm soát nhằm giúp loại trừ giảm thiểu ảnh hưởng tồn có đến chất lượng thơng tin tài 1.5 Sự minh bạch thơng tin tài 1.5.1 Khái niệm Sự minh bạch thơng tin tài xem sẵn có thơng tin tài cho người sử dụng Sự sẵn có thơng tin tài thể qua đặc tính chất lượng thơng tin tài bao gồm: kịp thời, thuận tiện, xác, đầy đủ quán 1.5.2 Vai trò minh bạch thơng tin tài Dưới góc độ người sử dụng, minh bạch thơng tin tài mang đến niềm tin bảo vệ, đồng thời giúp đưa định hợp lý hiệu Dưới góc độ cơng ty, minh bạch thơng tin tài giúp cho cơng ty giảm bớt rủi ro, gian lận tài chính, gia tăng giá trị giảm chi phí sử dụng vốn thơng qua việc thâm nhập vào thị trường vốn quốc tế để tìm nguồn vốn giá rẻ Dưới góc độ thị trường, minh bạch thơng tin tài giúp giá chứng khoán phản ánh giá trị nội mà đặc trưng thị trường hiệu bền vững 1.5.3 Đo lƣờng minh bạch thơng tin tài (12)Poors AIMR-FAF Một số quốc gia tự xây dựng hệ thống đánh giá xếp hạng minh bạch công bố thông tin công ty niêm yết Đài Loan ví dụ điển hình, họ sử dụng hệ thống xếp hạng minh bạch công bố thơng tin (ITDRS) từ năm 2003 Tóm lại, để đo lường minh bạch thơng tin tài nghiên cứu trước thường sử dụng thông tin cơng bố báo cáo tài làm biến đo lường mức độ minh bạch 1.6 Hệ thống kiểm soát minh bạch thơng tin tài Hiện chưa có cơng trình giới nước đề cập đến khái niệm nội dung hệ thống kiểm sốt minh bạch thơng tin tài nói chung thơng tin tài cơng bố nói riêng Các cơng trình nghiên cứu trước đề cập đến minh bạch thơng tin tài thành phần ảnh hưởng đến minh bạch thông tin tài Tổng hợp thành phần ảnh hưởng đến minh bạch bao gồm thành phần: Hệ thống chuẩn mực kế tốn, Quản trị cơng ty (quy định liên quan đến cơng bố báo cáo tài chính), Hệ thống kiểm soát nội bộ, Ban giám đốc, Ban kiểm soát Kiểm toán độc lập KẾT LUẬN CHƢƠNG (13)thông tin báo cáo tài Qua xác định 06 thành phần ảnh hưởng đến minh bạch thơng tin tài làm sở cho khảo sát xây dựng mơ hình hệ thống kiểm sốt minh bạch thơng tin tài cơng bố chương CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÁC THÀNH PHẦN TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ MINH BẠCH VÀ SỰ MINH BẠCH THƠNG TIN TÀI CHÍNH CƠNG BỐ CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM 2.1 Đánh giá chung minh bạch thơng tin tài cơng bố thị trƣờng chứng khoán Việt nam Ba đặc điểm minh bạch kiểm sốt minh bạch thơng tin tài cơng bố công ty niêm yết Việt Nam bao gồm: Sự minh bạch thơng tin tài cơng bố mức độ kém; Các cơng ty niêm yết cịn chưa chủ động tạo minh bạch thông tin Hệ thống kiểm sốt minh bạch thơng tin tài chính cơng bố chưa đầy đủ 2.2 Kết khảo sát thực trạng thành phần tác động đến minh bạch thông tin tài cơng bố Việt nam Trong phạm vi nghiên cứu, tiến hành chọn thành phần sau có ảnh hưởng trực tiếp đến minh bạch thơng tin tài cơng bố, bao gồm: (14)định đặc tính chất lượng cho minh bạch thơng tin tài - Hệ thống kiểm soát nội bộ, ban giám đốc, ban kiểm sốt kiểm tốn độc lập: thành phần tham gia chi phối đến chất lượng q trình xử lý liệu kế tốn Chúng tiến hành khảo sát thành phần tác động đến minh bạch thông tin tài cơng bố góc độ sau: - Hệ thống văn pháp luật: - Kết cơng trình nghiên cứu, quan điểm, nhận định chuyên gia: - Khảo sát thực tế: Về mẫu dùng khảo sát thông tin cơng bố báo cáo tài báo cáo thường niên, lựa chọn danh sách 154 công ty chứng quỹ số 187 công ty chứng quỹ niêm yết đến ngày 30/10/2009 Số cơng ty lựa chọn có thời điểm niêm yết từ ngày 18/07/2000 đến ngày 22/12/2008 Các kết khảo sát chi tiết sau: 2.2.1 Hệ thống chuẩn mực kế toán (15)2.2.2 Quy định liên quan đến công bố báo cáo tài Các quy định liên quan đến cơng bố báo cáo tài Việt nam đầy đủ chi tiết Tuy nhiên, chưa có quan giám sát thường xuyên chế tài tương ứng nên việc tuân thủ quy định chưa thực tốt chưa khuyến khích cơng ty tự nguyện cơng bố báo cáo tài 2.2.3 Hệ thống kiểm soát nội Nhận thức hệ thống kiểm soát nội bố báo cáo tài cơng ty Việt nam cịn chưa rõ ràng nhà quản lý cơng ty chưa ý thức vai trị hệ thống kiểm soát nội việc ngăn ngừa, phát kiểm soát rủi ro báo cáo tài Chính lỗ hổng kiểm sốt q trình soạn lập báo cáo tài tồn tạo nên chênh lệch số liệu kế toán ảnh hưởng đến minh bạch thơng tin tài 2.2.4 Ban giám đốc (16)đó tính kịp thời báo cáo tài xác định Ban giám đốc có số lượng lớn thành viên có nhiều thành viên độc lập từ bên ngồi minh bạch thơng tin tài cao 2.2.5 Kiểm toán độc lập Kiểm toán độc lập Việt nam cịn nhiều hạn chế khn khổ pháp lý, phương pháp nghiệp vụ góp phần lớn việc tạo minh bạch thông tin tài cơng bố thị trường chứng khốn Việt nam năm qua Thành phần kiểm toán có mối quan hệ mật thiết với minh bạch báo cáo tài thơng qua mức độ xác thơng tin tài cơng bố, báo cáo tài có kiểm tốn mức độ minh bạch cao ngược lại 2.2.6 Ban kiểm soát (17)2.3 Kết khảo sát thực trạng minh bạch thông tin tài chính cơng bố 2.3.1 Các biến đại diện minh bạch thơng tin tài Theo kết phân tích Chương 1, thơng tin tài xem minh bạch thơng tin đáp ứng đặc tính chất lượng sau: kịp thời, thuận tiện, xác, đầy đủ, quán 2.3.2 Kết khảo sát 2.3.2.1 Sự kịp thời Ngày hồn tất báo cáo năm trung bình 90 ngày cho năm 2007, 2008 Ngày công bố báo cáo tài trung bình vượt 110 ngày Khoảng thời gian thời điểm hoàn tất báo cáo tài năm so thời điểm cơng bố báo cáo thường niên trung bình 47 ngày năm 2007 38 ngày năm 2008 Độ trễ khoảng thời gian gây làm giảm tính kịp thời thơng tin tài Tuy nhiên, tín hiệu cho thấy tích cực cơng bố báo cáo tài sớm năm 2008 so với 2007 2.3.2.2 Sự thuận tiện (18)2.3.2.3 Sự xác Thống kê cho thấy 92% công ty mẫu khảo sát có phát sinh chênh lệch số liệu trước sau kiểm toán Chênh lệch thấp 1.3 triệu đồng, chênh lệch cao đến gần 203 tỷ đồng, trung bình chênh lệch 8.6 tỷ đồng Các kết cho thấy mức độ xác số liệu báo cáo tài trước kiểm tốn thấp, điều làm giảm minh bạch thơng tin tài cơng bố 2.3.2.4 Sự đầy đủ, quán Năm 2007, hầu ý kiến chấp nhận toàn phần, chiếm 85.4%, năm 2008 tỷ lệ 73% Xét hình thức báo cáo tài cơng bố cơng ty niêm yết đảm bảo tính minh bạch thơng qua số lượng đầy đủ báo cáo, thông tin cơng bố, tính qn áp dụng sách kế tốn trình bày thơng tin dạng so sánh Điểm thiếu minh bạch dẫn đến ý kiến loại trừ kiểm toán viên hầu hết thiếu sở tài liệu cung cấp để xác minh số liệu công ty trình bày báo cáo tài chính, điều tương đồng với minh bạch thông tin tài mức độ thấp KẾT LUẬN CHƢƠNG (19)đủ Trong chương trình bày kết khảo sát thành phần ảnh hưởng đến minh bạch thông tin tài dựa mẫu 154 cơng ty niêm yết lựa chọn Các kết khảo sát cho chứng xác thực để khẳng định đặc điểm nêu xác định mối quan hệ thành phần ảnh hưởng đến minh bạch thông tin tài cơng bố Dựa kết khảo sát thực tế kết luận nội dung sở lý luận cho thấy cần thiết phải xác định, xây dựng vận hành hệ thống kiểm sốt minh bạch thơng tin tài công bố công ty niêm yết Việt nam CHƢƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT SỰ MINH BẠCH THƠNG TIN TÀI CHÍNH CƠNG BỐ CỦA CÁC CÔNG TY NÊM YẾT 3.1 Quan điểm đề xuất Phải phù hợp với môi trường kinh doanh, pháp lý Việt nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững thị trường chứng khốn, bênh cạnh phải phù họp xu hội nhập tăng cường áp dụng công nghệ thông tin 3.2 Xác lập mô hình hệ thống 3.2.1 Mơ hình hệ thống (20)3.2.1.1 Mục tiêu Các thơng tin tài cung cấp đến người sử dụng phải đạt đặc tính chất lượng đại diện cho minh bạch, bao gồm: xác, kịp thời, thuận tiện, đầy đủ quán 3.2.1.2 Các thành phần hệ thống Là thành phần có tác động chi phối đến trình hình thành thơng tin tài đặc tính đại diện cho minh bạch thơng tin tài Dựa mơ hình chuỗi cung ứng báo cáo tài chính, xác định thành phần chủ yếu hệ thống bao gồm: Hệ thống chuẩn mực kế toán, Các quy định liên quan đến công bố báo cáo tài chính, Hệ thống kiểm sốt nội bộ, Ban giám đốc, Ban kiểm soát Kiểm toán độc lập 3.2.1.3 Quá trình xử lý Dựa phân tích q trình xử lý liệu q trình cơng bố báo cáo tài trình bày nội dung chuỗi cung ứng báo cáo tài chính, chúng tơi xác lập q trình xử lý hệ thống bao gồm 05 bước có quan hệ liên kết chặt chẽ với (21)3.2.2 Xác lập chế vận hành 3.2.3 Cơ chế tƣơng tác phối hợp thành phần hệ thống Cơ chế tương tác phối hợp hệ thống sau: Ban giám đốc xây dựng vận hành hệ thống kiểm sốt nội báo cáo tài đảm bảo tuân thủ dựa chuẩn mực kế tốn quy định cơng bố báo cáo tài Ban kiểm sốt phận hỗ trợ Ban giám đốc việc thực thi kiểm tra giám sát hệ thống kiểm soát nội Kiểm toán độc lập dựa khẳng định Ban giám đốc thông tin tài chính, trải qua q trình xử lý liệu kế toán kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ, để thiết lập mục tiêu kiểm toán Trong q trình kiểm tốn, Kiểm tốn độc lập tiến hành kiểm tra đánh giá hệ thống kiểm soát nội Ban kiểm soát đảm bảo cho hoạt động kiểm toán độc lập tiến hành thuận lợi đảm bảo tính độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập 3.3 Các kiến nghị giải pháp để tổ chức vận hành hệ thống kiểm soát minh bạch thơng tin tài cơng bố của công ty niêm yết Việt nam 3.3.1 Nhóm kiến nghị Bộ tài bao gồm: - Sửa đổi, cập nhật ban hành chuẩn mực kế toán; (22)- Sửa đổi, cập nhật ban hành chuẩn mực kiểm toán kiểm soát chất lượng kiểm tốn 3.3.2 Nhóm kiến nghị quan quản lý thị trƣờng chứng khoán bao gồm: 3.3.2.1 Sửa đổi, bổ sung quy chế công bố thông tin  Về chế tài công bố báo cáo tài trễ hạn: Trong đó, cảnh báo dấu hiệu bảng điện tử chậm nộp báo cáo tài có lý khơng q 30 ngày chậm nộp báo cáo tài khơng có lý không 03 ngày Áp dụng phạt tiền công ty chậm nộp báo cáo tài chậm nộp báo cáo tài có lý vượt q 30 ngày Chậm nộp báo cáo tài khơng có lý 03 ngày  Về nội dung công bố báo cáo tài quý, tháng và năm: Bắt buộc công bố báo cáo tài lập sở so sánh kèm theo báo cáo phân tích tài Ban giám đốc kỳ công bố báo cáo nêu rõ biến động thay đổi tiêu thành thực giá trị tài sản kỳ  Về báo cáo đánh giá hệ thống kiểm soát nội đối với báo cáo tài chính: (23) Về chênh lệch số liệu báo cáo tài trƣớc sau kiểm toán: Ban hành mức khống chế chênh lệch số liệu báo cáo tài năm trước sau kiểm tốn ban hành chế tài công ty vi phạm mức khống chế hình thức bắt buộc làm văn giải trình nêu rõ lý có xác nhận kiểm tốn độc lập hợp lý lý Nếu khơng có văn giải trình Bảng điện tử giao dịch mã chứng khốn cơng ty xuất dấu hiệu cảnh báo không minh bạch giải trình cơng ty xem xét 3.3.2.2 Thống nội dung văn pháp luật chi phối đến tổ chức hoạt động Ban kiểm soát Xây dựng ban hành điều lệ Ban kiểm sốt theo thơng lệ quốc tế nhằm nâng cao vai trị Ban kiểm sốt q trình lập, trình bày cơng bố báo cáo tài 3.3.2.3 Rút ngắn thời gian cơng bố Quy định ngày hồn tất cơng bố báo cáo tài sau điều chỉnh sau: Bảng 3.3: Bảng đề xuất ngày hồn thành cơng bố báo cáo tài chính Loại báo cáo Ngày hồn tất cơng bố Báo cáo tài q 20 Báo cáo tài bán niên 30 (24)3.3.2.4 Thống dạng liệu công bố Áp dụng thống định dạng file liệu công bố theo danh mục sau: Bảng 3.4: Bảng tổng hợp định dạng liệu công bố Tên báo cáo Định dạng file Bảng cân đối kế toán xls Báo cáo kết kinh doanh xls Báo cáo lưu chuyển tiền tệ xls Thuyết minh báo cáo tài doc pdf Báo cáo kiểm toán pdf 3.3.2.5 Sử dụng định dạng chuẩn theo thông lệ quốc tế cho các báo cáo tài Khi áp dụng XBRL, hệ thống kiểm soát minh bạch có thêm thành phần thành phần với Hệ thống chuẩn mực kế tốn quy định liên quan đến cơng bố báo cáo tài tạo nên sở cho trình tương tác thành phần cịn lại để hướng tới minh bạch cao (25)3.3.2.6 Phƣơng tiện công bố Quy trình cơng bố báo cáo tài qua cổng (Portal) cơng bố báo cáo tài Sở giao dịch sau: Sơ đồ 3.2: Quy trình cơng bố báo cáo đề nghị 3.3.2.7 Xây dựng số đánh giá mức độ minh bạch thông tin tài Trong bối cảnh thị trường chứng khốn Việt nam áp dụng số GTI áp dụng Singapore, Malaysia số nước khu vực 3.3.3 Nhóm giải pháp cơng ty niêm yết bao gồm: Tập trung vào giải vấn đề có liên quan đến thành phần ảnh hưởng đến minh bạch thơng tin tài các cơng ty bao gồm: Xây dựng văn hóa trực, trách nhiệm (26)soát; Xây dựng chương trình thực đánh giá Ban kiểm soát; Xây dựng hệ thống kiểm soát nội báo cáo tài Xây dựng hệ thống quy định nội công bố báo cáo tài 3.3.4 Đối với cơng ty kiểm tốn Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật kiểm toán dựa hỗ trợ máy tính để rút ngắn thời gian kiếm toán Hiện giới hình thành khái niệm kiểm tốn liên tục (Continuous Auditing) có nghĩa kiểm tốn viên xác nhận liệu sau liệu kế tốn hồn tất Quy trình áp dụng thực kiểm tốn liên tục đề xuất để làm sở thực chi cơng ty kiểm tốn KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chương đề xuất giải trình chế hoạt động hệ thống kiểm sốt minh bạch thơng tin tài chính, theo hệ thống kiểm sốt minh bạch bao gồm sáu thành phần: Hệ thống chuẩn mực kế tốn, quy định liên quan đến cơng bố báo cáo tài chính, ban giám đốc, ban kiểm soát, hệ thống kiểm soát nội kiểm toán độc lập Chúng đề xuất kiến nghị giải pháp nhằm xây dựng vận hành hệ thống (27)KẾT LUẬN Điều quan trọng báo cáo tài cơng bố minh bạch, nỗ lực để truyền đạt đến người cách thức mà công ty tạo giá trị Dựa mục tiêu nghiên cứu đề ra, luận án tổng hợp phân tích cơ sở lý luận tiến hành khảo sát nội dung có liên quan để xác định thành phần, mối quan hệ chế hoạt động hệ thống kiểm soát minh bạch thơng tin tài cơng bố từ cơng ty niêm yết Trên sở luận án xác định đề xuất giải pháp xây dựng, vận hành hệ thống kiểm sốt minh bạch thơng tin tài bao gồm sáu (06) thành phần có mối quan hệ tương hỗ với tác động đến minh bạch thơng tin tài theo chế phối hợp yếu tố bên bên ngồi cơng ty Bên cạnh đó, luận án xác định thơng tin tài cơng bố công ty niêm yết Việt nam đạt kết định mức độ minh bạch thể qua việc hồn tất báo cáo tài theo quy định, cải thiện thời gian công bố, đầy đủ nội dung đạt ý kiến chấp nhận trung thực hợp lý báo cáo tài Tuy nhiên, cịn tồn thiếu minh bạch gây rủi ro cho người sử dụng định kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: ,

Hình ảnh liên quan

Là các thành phần có tác động và chi phối đến quá trình hình thành các thông tin tài chính và các đặc tính đại diện cho sự minh  bạch thông tin tài chính -

c.

ác thành phần có tác động và chi phối đến quá trình hình thành các thông tin tài chính và các đặc tính đại diện cho sự minh bạch thông tin tài chính Xem tại trang 20 của tài liệu.
Bảng 3.4: Bảng tổng hợp định dạng dữ liệu công bố -

Bảng 3.4.

Bảng tổng hợp định dạng dữ liệu công bố Xem tại trang 24 của tài liệu.