0

27 3 0

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2021, 09:18

Cần bổ sung sớm các văn bản pháp quy về phòng chống TNTTTE; Chưa có cơ quan chuyên trách về công tác TTGD phòng chống TNTTT ở cơ sở, chủ yếu là các cộng tác viên kiêm nhiệm; Vai trò n[r] (1)TRƯờNG ĐạI HọC SƯ PHạM H NộI [ \ lê cảnh nhạc Tổ CHứC TRUYềN THÔNG GIáO DụC PHòNG CHốNG TAI NạN THƯƠNG TíCH TRẻ EM Chuyên ngành: Quản lý giáo dục MÃ số: 62.14.05.01 TóM TắT LUậN áN TIếN Sĩ GIáO DụC HọC (2)Công trình đợc hon thnh tại: TRƯờNG ĐạI HọC SƯ PHạM H NéI [ \ Ng−êi h−íng dÉn khoa häc: 1 PGS.TS bïi minh hiÒn 2 PGS.TS Lê tiêu la Phản biện 1: gs.tskh tháI tuyên Viện KHGD Việt Nam Phản biện 2: pgs.ts trần ngọc giao Học viện Quản lí giáo dục Ph¶n biƯn 3: pgs.ts hoμng đình cúc Học viện Báo chí Tuyên truyền Luận án đ−ợc bảo vệ tr−ớc Hội đồng chấm luận án cấp Nhà n−ớc Họp Tr−ờng Đại học S− phạm Hà Nội Vµo håi …… ngày tháng năm 2010 (3)LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1 Lê Cảnh Nhạc (2005), Truyền thông giáo dục phịng chống tai nạn thương tích trẻ em - Thực tiễn giải pháp, Tạp chí Giáo dục, Số 110, tr: 27-29 2 Lê Cảnh Nhạc (2005), Chú trọng truyền thông giáo dục phịng chống tai nạn thương tích trẻ em, Tạp chí Khoa giáo, Số tháng 3, tr: 27-29 3 Lê Cảnh Nhạc (2008), Truyền thông giáo dục phịng chống tai nạn thương tích trẻ em, Tạp chí Người làm báo, Số tháng 3, tr: 34-36 4 Lê Cảnh Nhạc (2009), Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em - Thực tiễn giải pháp truyền thông giáo dục, Tạp chí Lý luận Chính trị Truyền thơng - Học viện Báo chí Tuyên truyền, Số tháng 5, tr: 39-42 5 Lê Cảnh Nhạc (2010), Giáo dục kỹ phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, Tạp chí Giáo dục, Số 241, tr: 9-11, 22 6 Lê Cảnh Nhạc (2010), Tổ chức mạng lưới truyền thơng phịng chống tai nạn thương tích trẻ em, Tạp chí Lao động xã hội (đăng kỳ), Số 382, tr: 6-7; Số 383, tr: 8-10 7 Lê Cảnh Nhạc (2010), Phịng chống tai nạn thương tích trẻ em, Tạp chí Thanh niên, Số tháng 4, tr: 24-25 8 Lê Cảnh Nhạc (2010), Huy động tiềm cộng đồng truyền thông giáo dục phịng chống tai nạn thương tích trẻ em, (4)MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tai nạn thương tích trẻ em nguy lớn đe doạ tính mạng phát triển hàng triệu trẻ em Tại họp nhóm tư vấn thiên niên kỷ năm 2000, Thủ tướng Chính phủ khẳng định: "Tai nạn thương tích cản trở ảnh hưởng tới phát triển mà Việt Nam phải đương đầu" Vì vậy, phịng chống Tai nạn thương tích (TNTT) ưu tiên hàng đầu chiến lược phát triển trẻ em nói riêng phát triển KT-XH đất nước nói chung Nguyên nhân làm gia tăng tai nạn thương tích trẻ em (TNTTTE) nhận thức người dân chưa đầy đủ, thiếu ý thức phịng ngừa cơng tác tổ chức truyền thơng giáo dục (TTGD) phịng chống TNTT chưa sâu rộng cộng đồng Phần lớn TNTTTE xẩy bất ngờ người lớn chủ quan, thiếu cẩn trọng, trẻ em non nớt nhận thức, yếu đuối thể chất, khiến rủi ro nguy tiềm ẩn cao Chỉ riêng năm 2007, Việt Nam có 7.894 trẻ em người chưa thành niên tuổi từ -19 bị tử vong TNTT Các chi phí liên quan đến TNTT tử vong TNTT chiếm tới 75% ngân sách y tế trực tiếp bệnh viện đô thị Tuy nhiên, tử vong phần nhỏ gánh nặng TNTT Các số liệu Bộ y tế cho thấy: ca tử vong bệnh viện TNTT có 58 ca khác bị tàn tật Nếu ngăn ngừa tình trạng TNTTTE giảm 70% số tử vong 57% số thương tật độ tuổi 20 Việt Nam Đảng Nhà nước ta quan tâm đến việc triển khai giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn hiểm họa TNTT gây nên, đặc biệt trọng đến công tác tổ chức TTGD phịng chống TNTT Chính sách quốc gia phịng chống TNTT Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 197/2001/QĐ-TTg ngày 27/12/2001 nêu rõ: "TNTT nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tử vong, bệnh tật khuyết tật Việt Nam"; " Cần nâng cao nhận thức trách nhiệm quan, tổ chức, cá nhân, từ thay đổi hành vi, nếp sống phù hợp nhằm hạn chế TNTT" Một giải pháp phòng chống TNTT đặt định 197/2001/QĐ-TTg là: "Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục phòng chống, tiến hành lồng ghép, kết hợp sinh hoạt trị quan, tổ chức cộng đồng dân cư Nội dung giáo dục bao gồm chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước vấn đề phòng, chống TNTT, bảo đảm an toàn tất lĩnh vực đời sống xã hội Đồng thời, giáo dục để người nâng cao hiểu biết nguy có khả xẩy hiểu cách phòng chống TNTT trường học" (5)như chưa có đề tài nghiên cứu cách tồn diện, có tính vĩ mô lĩnh vực Trước yêu cầu xúc thực tiễn bất cập tồn cơng tác phịng chống TNTTTE, chúng tơi chọn đề tài: "Tổ chức truyền thông giáo dục phịng chống tai nạn thương tích trẻ em" 2 Mục đích nghiên cứu: Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn, đề xuất những giải pháp nhằm quản lý hiệu công tác tổ chức TTGD phòng chống TNTTTE giai đoạn 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu - Khách thể nghiên cứu: Vấn đề phòng chống tai nạn thương tích trẻ em - Đối tượng nghiên cứu: Các giải pháp tổ chức TTGD phòng chống TNTTTE 4 Giả thuyết khoa học: Công tác tổ chức TTGD phòng chống TNTTTE Việt Nam đạt kết cao hơn, đề xuất thực giải pháp quản lý mang tính chất hệ thống, tồn diện dựa đặc trưng TTGD phòng chống TNTTTE thực thể giáo dục - xã hội, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi cộng đồng, đồng thời ý mức đến đặc điểm kinh tế- xã hội, truyền thống văn hoá điều kiện thực tiễn Việt Nam 5 Nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu - Nhiệm vụ nghiên cứu: Nghiên cứu sở lý luận vấn đề tổ chức TTGD phòng chống TNTTTE; Đánh giá thực trạng tổ chức TTGD phòng chống TNTTTE Việt Nam; Đề xuất giải pháp tổ chức TTGD phòng chống TNTTTE Việt Nam; Tổ chức thăm dò tính khả thi giải pháp đề xuất thực nghiệm số giải pháp địa bàn nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu giải pháp tổ chức TTGD phòng chống TNTTTE với chủ thể quản lý cán quản lý công tác BVCSTE, cộng tác viên truyền thông, bậc cha mẹ giáo viên, học sinh từ tiểu học đến trung học sở; Nghiên cứu thực trạng tổ chức TTGD phòng chống TNTTTE tổ chức khảo nghiệm, thực nghiệm số giải pháp tổ chức TTGD phịng chống TNTTTE Tập trung nhóm TNTT khơng chủ định (xảy không chủ ý) từ năm 1990 đến 6 Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu lý luận; Phương pháp nghiên cứu thực tiễn; Phương pháp thực nghiệm; Phương pháp thống kê xử lý số liệu 7 Những luận điểm cần bảo vệ: - Tổ chức truyền thông máy quản lý, đồng thời hoạt động quản lý giáo dục Nếu giáo dục mục đích truyền thơng phương tiện, đường tác động đến đối tượng giáo dục nhằm đạt mục đích định; (6)- Đội ngũ cán quản lý công tác BVCSTE, cộng tác viên truyền thông, bậc cha mẹ giáo viên, học sinh từ tiểu học đến trung học sở hạt nhân cần tác động để thúc đẩy yếu tố khác hệ thống tổ chức TTGD phòng chống TNTTTE; - Các giải pháp tổ chức TTGD phòng chống TNTTTE cần thiết kế cách động, linh hoạt với mơ hình phải đảm bảo nguyên tắc khoa học quản lý tổ chức TTGD 8 Những đóng góp luận án - Về mặt lý luận: Phân tích làm rõ sở lý luận tổ chức TTGD phòng chống TNTTTE thiết chế giáo dục – xã hội với đặc trưng nó; Tiếp cận lý thuyết quản lý thơng tin truyền thông đại vào việc tổ chức TTGD Việt Nam điều kiện nay, đáp ứng nhu cầu, mục tiêu phòng chống TNTTTE - Về mặt thực tiễn: Đã nghiên cứu thực trạng tổ chức TTGD phòng chống TNTTTE Hải Phòng, Thừa Thiên-Huế Đồng Tháp Trên sở tổng hợp đánh giá tổng thể việc tổ chức TTGD phòng chống TNTTTE Việt Nam; Đã đề xuất bốn nhóm giải pháp tổ chức TTGD phịng chống TNTTTE có khoa học khả thi Một số giải pháp ứng dụng công tác tổ chức TTGD phòng chống TNTTTE địa bàn nghiên cứu 9 Cấu trúc luận án: Ngoài phần mở đầu, kết luận phụ lục, luận án gồm chương: Chương Lý luận tổ chức TTGD phòng chống TNTTTE; Chương Thực trạng tổ chức TTGD phòng chống TNTTTE (nghiên cứu địa bàn Hải Phòng, Thừa Thiên-Huế, Đồng Tháp); Chương Giải pháp tổ chức TTGD phòng chống TNTTTE Chương LÝ LUẬN TỔ CHỨC TRUYỀN THƠNG GIÁO DỤC PHỊNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TRẺ EM 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Nghiên cứu tổ chức TTGD phòng chống TNTTTE giới (7)1.1.2 Nghiên cứu tổ chức TTGD phòng chống TNTTTE Việt Nam Ở Việt Nam, nghiên cứu tổ chức TTGD phòng chống TNTT tập trung vào đối tượng trẻ em Trước năm 1990 kỷ 20, công trình nghiên cứu lý luận truyền thơng báo chí tổ chức TTGD nói chung Việt Nam chưa nhiều Nghiên cứu phòng chống TNTT TTGD phòng chống TNTT lại hoi Chủ yếu điều tra, khảo sát tai nạn giao thông, chấn thương TNTT nghề nghiệp nhu cầu can thiệp TNTT khác Sau có sách quốc gia phòng chống TNTT, Quyết định số 197/2001/QĐ-TTg ngày 27/12/2001 Thủ tướng Chính phủ, nghiên cứu phòng chống TNTT TTGD phòng chống TNTT quan tâm Hầu hết nghiên cứu tập trung dạng điều tra khảo sát nhận thức, thái độ, hành vi cộng đồng thực trạng TNTT Nghiên cứu tổ chức TTGD phòng chống TNTT tập trung vào đối tượng trẻ em Vấn đề chủ yếu đề cập đến nghiên cứu chuyên sâu truyền thông phịng chống TNTT nói chung Điều đáng nói là, bên cạnh nghiên cứu tác giả nước, có nhiều nhà nghiên cứu thuộc tổ chức quốc tế hoạt động Việt Nam tích cực tham gia nghiên cứu lĩnh vực truyền thơng phịng chống TNTT Việt Nam Và đặc biệt chuyên gia quốc tế có mối quan tâm sâu sắc đến lĩnh vực phòng chống TNTTTE 1.2 Các khái niệm công cụ sử dụng đề tài nghiên cứu Truyền thơng giáo dục: Là q trình tác động đến đối tượng giáo dục thông qua hoạt động truyền thông, liên tục trao đổi thơng tin, tư tưởng, tình cảm, chia sẻ kỹ kinh nghiệm hai nhiều người nhằm nâng cao nhận thức, tiến tới điều chỉnh thái độ hành vi phù hợp với nhu cầu phát triển cá nhân/ nhóm/ cộng đồng/ xã hội Tổ chức TTGD: Là tập hợp lực lượng để triển khai giải pháp truyền thông giáo dục hiệu tương tác, phối hợp, ràng buộc chặt chẽ người với người tổ chức với tổ chức khác nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, thúc đẩy hành vi cho đối tượng tiếp nhận nội dung truyền thông theo mục tiêu đặt Tổ chức TTGD phòng chống TNTTTE: Là tập hợp lực lượng để triển khai các giải pháp TTGD tương tác, phối hợp, ràng buộc chặt chẽ; xây dựng chế vận hành việc chia sẻ thơng tin, có đan xen liên kết tri thức, thái độ, tình cảm, kỹ lĩnh vực phòng chống TNTT nhằm tạo hiểu biết lẫn bên truyền bên nhận thông tin để dẫn tới trình thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi cá nhân, nhóm người cộng đồng xã hội nhằm đạt mục tiêu phịng chống TNTTTE Tai nạn thương tích: Là kiện đốn trước phần lớn có (8)người đó; tổn thương thể mức độ khác tiếp xúc cấp tính với nguồn lượng (có thể tác nhân học, nhiệt, hố chất chất phóng xạ) với mức q ngưỡng chịu đựng thể khiến thể thiếu yếu tố sống Tai nạn thương tích khơng chủ định (vơ ý): Là TNTT gây nên không do chủ ý người đuối nước, tai nạn giao thông, ngộ độc, bỏng, ngã, tắc nghẹn đường thở, điện giật Tai nạn thương tích có chủ định (cố ý): Là TNTT gây nên có chủ ý người bạo lực, đánh nhau, tự tử, chiến tranh, khủng bố Phân loại TNTT không chủ định (vô ý) phạm vi nghiên cứu luận án (Luận án không sâu nghiên cứu dạng tai nạn thương tích có chủ định) a) Tai nạn giao thơng b) Đuối nước c) Bỏng d) Ngộ độc thực phẩm e) Ngộ độc thuốc f) Ngộ độc hoá chất g) Ngã h) Điện giật i) Động vật cắn j) Chất nổ cháy k) Vật sắc nhọn gây l) Máy móc gây m) Tắc đường thở Phịng chống tai nạn thương tích trẻ em: Là việc sử dụng giải pháp tối ưu để phòng ngừa, giảm thiểu tiến tới ngăn chặn TNTT xẩy trẻ em thơng qua cách tiếp cận “chủ động” mang tính chất hành vi cách tiếp cận “bị động” mang tính chất mơi trường Khi ưu thực nghiêng hai cách tiếp cận, thường xuất mối quan hệ mang tính mâu thuẫn chồng lấn giữa chúng Phòng chống TNTTTE mang tính “chủ động”: Là việc trọng tới nỗ lực của người thay đổi hành vi phòng chống TNTT việc đội mũ bảo hiểm xe máy, chấp hành triệt để luật lệ tham gia giao thông Phịng chống TNTTTE mang tính “bị động”: Là việc phịng chống TNTTTE không nằm nỗ lực cá nhân mà tập trung vào thay đổi môi trường 1.3 Một số vấn đề lý luận tổ chức TTGD phòng chống TNTTTE: Đề cập đến vấn đề “Bản chất tổ chức”; “Bản chất truyền thông thông tin”; “Bản chất giáo dục trình giáo dục” 1.4 Nội dung tổ chức TTGD phòng chống TNTTTE 1.4.1 Tổ chức kênh truyền thơng mơ hình truyền thông (9)truyền thông phân thành loại chủ yếu: Truyền thông đại chúng, bao gồm báo nói (truyền thanh), báo hình (truyền hình), báo viết (báo, tạp chí) báo điện tử; Truyền thơng trực tiếp, bao gồm hình thức tập huấn, diễn thuyết, giáo dục đồng đẳng, tư vấn, truyền thơng nhóm nhỏ; Truyền thơng xun suốt (through the line media), bao gồm hình thức pa nơ, áp phích cỡ lớn nơi cơng cộng, tờ rơi, tờ bướm, hiệu hay nhóm truyền thơng di động nhà ga xe lửa, ô tô buýt… 1.4.2 Tổ chức truyền thông thay đổi hành vi đối tượng tiếp nhận truyền thông 1.4.2.1 Hành vi: Là cách ứng xử hàng ngày người đứng trước ý kiến, cử chỉ, hành động hay kiện Trong phịng chống TNTTTE, biểu hiện, phản ứng hành động để sử trí với trường hợp gây TNTT cho trẻ em 1.4.2.2 Thay đổi hành vi phịng chống TNTTTE: Đó chuyển biến cách ứng xử theo chiều hướng tích cực người thể phịng chống TNTTTE, phụ thuộc vào yếu tố: kiến thức, nhận thức, thái độ, kỹ năng, lòng tin, thực hành kinh nghiệm thân 1.4.3 Tổ chức hoạt động lực lượng truyền thông Người làm truyền thông cần nắm nội dung cấu thành chu trình truyền thơng với đặc điểm chủ yếu người phát thông tin người nhận thơng tin (2 thực thể truyền thơng) q trình truyền thơng đóng vai trị người gửi người nhận, chia sẻ lẫn thông tin, kiến thức, thái độ, tình cảm, kỹ dẫn đến thay đổi nhận thức hành động 1.5 Kinh nghiệm giới TTGD phòng chống TNTTTE Luận án đưa kinh nghiệm tổ chức TTGD phòng chống TNTTTE 06 nước giới có kết định để vận dụng vào thực tiễn Việt Nam (Australia, New Zealand, Phillippine, Trung Quốc, Nhật Bản, Campuchia, Thái Lan) Chương THỰC TRẠNG TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC PHỊNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TRẺ EM (Qua khảo sát địa bàn Hải Phòng, Thừa Thiên - Huế Đồng Tháp) 2.1 Địa bàn khảo sát mẫu nghiên cứu (10)bỏng, ngộ độc cấp): chọn phường Máy Chai, phường Đằng Giang (quận Ngô Quyền); Thừa Thiên - Huế (nhiều TNGT tai nạn nguyên nhân học, vật liệu nổ): chọn xã Phú Xuân thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang); Đồng Tháp (nhiều tai nạn chết đuối, TNGT, tai nạn vật sắc nhọn, bỏng ngộ độc): chọn xã Long Hậu, xã Hoà Long (huyện Lai Vung) Trong tổng số 300 người đại diện cho hộ gia đình 195 lãnh đạo quản lý cấp giáo viên trả lời bảng hỏi, số người trả lời phụ nữ nhiều nam giới; 94,7% có gia đình; 57,2% theo đạo Phật; Về học vấn, nói chung cịn thấp: Số người tốt nghiệp đại học, cao đẳng chiếm 3,4%, trình độ tiểu học chiếm đông (37,7%), người mù chữ chiếm 10,3%; Về nghề nghiệp, số người làm nơng, lâm, ngư nội trợ chiếm 67%, 30,2% số người nội trợ lực lượng đáng kể để chăm sóc, phịng chống TNTTTE; mức sống gia đình trung bình chiếm 73% Đây thuận lợi lớn việc tạo điều cho học, có thêm nhà trường quản lý, trẻ em an toàn 2.2 Kết khảo sát thực trạng tổ chức TTGD phòng chống TNTTTE địa bàn nghiên cứu 2.2.1 Thực trạng tổ chức kênh TTGD phòng chống TNTTTE 2.2.1.1 Tổ chức nguồn cung cấp thông tin Kết nghiên cứu định lượng định tính cho thấy truyền hình kênh thông tin đại chúng phổ biến tiếp cận nhiều đối tượng.Chủ đề TTGD phòng chống TNTTTE xác định nội dung chương trình dân số gia đình trẻ em (DSGDTE), lập kế hoạch phát định kỳ sóng truyền hình Ngồi ra, hoạt động cộng tác viên (CTV) họp, hội nghị lồng ghép vấn đề phịng chống TNTTTE kênh thơng tin quan trọng đến hộ gia đình Hình thức truyền thơng tương tác hộ gia đình đánh giá tương đối hiệu 30.2% 71.8% 58.3% 52.8% 8.7% 11.8% 28.3% 59.9% 54.3% 42.6% 40.3% 63.6% 51.3% 70.3% 69.7% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% Báo, tạp, chí Đi phát Truyền hình Inter net áp phích tờ rơi Truyền x· ph−êng Héi th¶o tËp huÊn CTV Hộ gia đình Ghi chú: C¸n Bé (11)2.2.1.2 Tần suất thông tin hiệu loại hình TTGD Bảng 2.1: Tần suất thơng tin hiệu loại hình TTGD theo đánh giá hộ gia đình cán (%) Loại hình truyền thơng giáo dục Hộ gia đình (n = 300) Cán (n = 195) Đã thực Hiệu Đã thực Hiệu 1 Truyền hình 61,3 29,0 37,9 22,1 2 Phát xã, phường 53,0 25,3 68,2 25,1 3.Tờ gấp, tờ bướm, Panô, áp phích 27,0 10,7 57,9 12,8 Thi tìm hiểu giao thông 17,7 4,0 47,7 8,7 Đưa vào nội dung giáo dục trường học 49,0 28,0 79,0 51,3 Thơng qua nhóm, tổ sản xuất 9,7 4,0 14,4 1,5 Hội họp ban Ngành, đoàn thể 30,0 14,3 61,0 10,8 8 Tập huấn 18,3 10,3 61,0 11,3 9 Truyền thông tư vấn nhà 39,0 30,0 47,2 31,8 10 Chiến dịch truyền thơng 20,7 12,3 44,1 11,3 11.Thơng qua người có uy tín cộng đồng 19,0 8,0 22,1 3,1 Qua nghiên cứu định lượng cho thấy, hoạt động loại hình TTGD phịng chống TNTTTE có hiệu không cao (xem bảng 2.1) Đáng lưu ý truyền thông tư vấn nhà hai đối tượng đánh giá có hiệu lại cao số hình thức truyền thơng khác (hộ gia đình 30% cán 31,8% ) tần suất tổ chức TTGD tỷ lệ chưa tương xứng với hiệu Đặc biệt, nhóm cán quan tâm đến việc đưa TTGD phòng chống TNTTTE vào nội dung giáo dục trường học Tuy nhiên cịn có chênh lệch đánh giá tần suất thực (hộ gia đình 49%, cịn cán 79%) Điều cho thấy, định hướng, chủ trương đưa TTGD phòng chống TNTTTE vào trường học quan tâm, song việc thực nhiều hạn chế bất cập Tần suất tiếp cận thơng tin truyền hình hộ gia đình cao cán (61,3% so với 39,7%) song hiệu hộ gia đình lại cịn thấp (29%) Đây điều đáng quan tâm chất lượng, hiệu TTGD phòng chống TNTTTE chương trình truyền hình (12)món ăn tinh thần khơng thể thiếu hộ gia đình Chính vậy, việc chuyển tải thơng tin liên quan đến TNTTTE biện pháp phòng chống TNTTTE qua hệ thống phát cần đến với hộ gia đình cách rộng rãi cập nhật Ở số địa phương, đặc biệt mùa mưa bão, loa cầm tay hình thức truyền thông thường áp dụng trường hợp khẩn cấp Tuy nhiên, hiệu thường chưa cao diện bao phủ chưa rộng rãi Tờ rơi, tờ gấp, panơ, áp phích coi công cụ truyền thông hữu hiệu Thông điệp loại hình truyền thơng thường dễ hiểu, phù hợp với đối tượng tác dụng tuyên truyền cao Việc lồng ghép nội dung phòng chống TNTTTE vào hoạt động nhà trường thực đưa vào chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp tiết ngoại khoá, lồng ghép vào môn giáo dục thể chất Giáo viên chủ nhiệm đóng vai trị định TTGD phịng chống TNTTTE trường học Đặc biệt, nơi thường có đuối nước, việc TTGD phịng chống đuối nước thường thực đầu năm học, em tham gia vào thi tìm hiểu, đố vui để nâng cao hiểu biết phòng chống đuối nước 2.2.1.3 Thực trạng tổ chức nội dung TTGD phịng chống TNTTTE các kênh truyền thơng Bảng 2.4: Đánh giá nội dung TTGD STT phòng chống TNTTTE Nội dung TTGD Hộ gia đình Cán N (n = 300) Tỷ lệ (%) N (n = 195) Tỷ lệ (%) Ý nghĩa việc PCTNTTTE 147 49,0 147 75,4 Các loại TNTT mà trẻ em hay gặp 209 69,7 177 90,8 3 Cảnh báo địa điểm thường xảy TNTTTE 127 42,3 132 67,7 4 Thông tin TNTTTE xảy hậu 125 41,7 132 67,7 Các biện pháp PCTNTTTE 161 53,7 164 84,1 6 Các luật lệ, quy định nhà nước PCTNTTTE 91 30,3 81 41,5 7 Trách nhiệm ban, ngành, đoàn thể PCTNTTTE 109 36,3 107 54,9 8 Trách nhiệm gia đình PCTNTTTE 154 51,3 132 67,7 Cách xử lý xảy TNTTTE 121 40,3 142 72,8 (13)Các số nêu thể rõ nội dung TTGD đến với hộ gia đình cán Kết vấn sâu, thảo luận nhóm cán bộ, hộ gia đình em học sinh cho thấy nội dung TTGD phòng chống TNTTTE chủ yếu nhấn mạnh đến cách phòng ngừa cảnh báo nguy xảy TNTTTE, hướng tới việc xây dựng ngơi nhà an tồn, nhà trường an toàn cộng đồng an toàn 2.2.2 Thực trạng tổ chức lực lượng TTGD phòng chống TNTTTE vai trò ban, ngành, đồn thể 2.2.2.1 Vai trị ban, ngành, đồn thể Bảng 2.5: Vai trị ban, ngành, đoàn thể qua đánh giá cán quản lý giáo viên (%); (n = 195) Các quan, đoàn thể Trách nhiệm Phối hợp Các quan, đồn thể Trách nhiệm Phối hợp Đảng uỷ 18,5 24,6 Đoàn niên 7,2 70,8 2 UBND 32,3 24,1 Mặt trận tổ quốc 1,5 62,1 Công an 4,6 43,6 10 Hội cựu chiến binh 0,5 50,8 4 Ngành dân số, gia đình trẻ em 65,1 26,2 11 Hội chữ thập đỏ 5,1 66,2 Ngành y tế 60,5 33,3 12 Hội nông dân 1,0 53,3 6 Ngành văn hố thơng tin 10,8 70,3 13 Hội phụ nữ 5,6 79,0 7 Giáo dục 31,8 60,0 Nội dung bảng 2.5 phù hợp với kết nghiên cứu định tính, cho thấy, ngành Dân số, Gia đình Trẻ em (DSGDTE) ngành Y tế đóng vai trị chủ chốt công tác Thông qua phối hợp với quyền địa phương, đài phát truyền hình, hội phụ nữ, đồn niên, hội nơng dân, Uỷ ban DSGĐTE, ngành y tế triển khai nhiều hoạt động TTGD phòng chống TNTTTE cụ thể, hướng vào loại TNTTTE thường xảy địa phương Tuy nhiên, y tế sở phải đảm nhiệm nhiều công việc lực lượng cán lại mỏng nên hiệu hoạt động lĩnh vực TTGD phòng chống TNTTTE chưa cao (14)đối tượng theo địa bàn dân cư thân Các loại ấn phẩm truyền thông cung cấp đến tận người dân, để cung cấp thông tin, hiểu biết phòng chống PCTNTTTE Nội dung TTGD lồng ghép vào chiến dịch truyền thông gắn với cung cấp dịch vụ DS - KHHGĐ Tuy kết nghiên cứu định tính định lượng cho vai trò ngành giáo dục chưa cao, song khẳng định ưu ngành giáo dục đẩy mạnh hoạt động nhà trường Nội dung phòng chống TNTTTE cần lồng ghép vào hoạt động nhà trường, đội ngũ giáo viên trang bị kiến thức TTGD phòng chống TNTTTE trở thành CTV tích cực, giúp học sinh biết có ý thức phịng chống TNTTTE Những nội dung phòng chống TNTTTE cần lồng ghép nhiều vào chương trình học tập, sinh hoạt cuối tuần tiết giáo dục công dân đầu tuần Nhiều ý kiến cho rằng, cơng tác TTGD phịng chống TNTTTE địi hỏi tham gia khơng ngành y tế, DSGDTE, giáo dục mà cịn có phối hợp tất ban, ngành, đồn thể quyền địa phương Bảng 2.6: Hiệu hoạt động TTGD phòng chống TNTTTE của ban ngành, đoàn thể (%) Các quan, đoàn thể (n = 300) Hiệu (%) Các quan, đoàn thể (n = 300) Hiệu (%) 1 Đảng ủy 5,7 Ngành giáo dục 25,7 2.Uỷ ban nhân dân 6,7 Đoàn niên 7,0 3 Công an 4,7 10 Mặt trận Tổ quốc 3,0 4 Dân số, gia đình trẻ em 62,7 11 Hội Cựu chiến binh 2,0 5 Ngành y tế 38,7 12 Hội Chữ thập đỏ 6,3 6 Ngành văn hố - thơng tin 15,3 13 Hội Nơng dân VN 4,3 Hội phụ nữ 33,0 Kết vấn sâu thảo luận nhóm chứng minh cho số liệu Cả người dân cán đánh giá cao hiệu TTGD phòng chống TNTTTE ngành DSGDTE, ngành Y tế Hội LHPN 2.2.2.2 Thực trạng đội ngũ cán tổ chức truyền thông giáo dục Bảng 2.7: Thực trạng chất lượng cán TTGD phòng chống TNTTTE (%) (15)Các hộ gia đình cán đánh giá cao nhiệt tình, ý thức trách nhiệm đội ngũ làm công tác TTGD phòng chống TNTTTE (84,7% 77,9%) Tuy nhiên, đối tượng khảo sát cán cho có 10% cán nắm vững kỹ tổ chức TTGD, tỷ lệ theo người dân 35% Điều chứng tỏ cán có yêu cầu cao đội ngũ làm công tác TTGD phịng chống TNTTTE, đặc biệt có kỹ tổ chức TTGD - tố chất quan trọng lĩnh vực Các kết nghiên cứu định tính cho đội ngũ CTV đóng vai trị định đến hiệu cơng tác TTGD phịng chống TNTTTE Ở Huế chủ yếu đội ngũ y tế thơn bản, Hải Phịng đội ngũ CTV DS-KHHGĐ, chí cộng tác viên “ba màu áo” Đồng Tháp Mặc dù CTV làm công tác TTGD cộng đồng lúc phải đảm đương nhiều cơng việc song chế độ đãi ngộ ỏi, chưa tương xứng với nhiệm vụ họ, nên thật khó địi hỏi họ tồn tâm tồn ý cho công việc Do kiến thức kỹ tuyên truyền CTV bị hạn chế nên phần ảnh hưởng đến hiệu công tác 2.2.3 Thực trạng đối tượng tiếp nhận TTGD phòng chống TNTTTE Bảng 2.8: Đối tượng TTGD phòng chống TNTTTE (theo đánh giá cán bộ) STT Đối tượng N (n = 195) Tỷ lệ (%) 1 Trẻ em 16 tuổi 159 81,5 2 Các thành viên gia đình 130 66,7 3 Các cán đoàn thể xã hội 122 62,6 4 Người có uy tín cộng đồng 47 24,1 5 Cán tham gia công tác Đảng 50 25,6 6 Cán tham gia cơng tác quyền 72 36,9 7 Giáo viên cấp 119 61,0 Kết khảo sát cán đối tượng cần TTGD phòng chống TNTTTE cho thấy trẻ em, thành viên gia đình, cán bộ, đồn thể giáo viên cấp đối tượng chủ yếu Những đối tượng khác người có uy tín cộng đồng, cán tham gia cơng tác Đảng, quyền lại chưa thực quan tâm Đây điều đáng phải lưu ý TTGD phòng chống TNTTTE 2.2.4 Các yếu tố tác động đến thực trạng TTGD phòng chống TNTTTE (16)Bảng 2.9: Thuận lợi TTGD theo đánh giá hộ gia đình cán STT Điều kiện thuận lợi Hộ gia đình (n = 300) (n = 195)Cán N T.lệ (%) N T.lệ (%) Mọi người gia đình quan tâm chăm sóc TE 230 76,7 112 57,4 Có người nhà kiểm sốt trẻ 165 55,0 152 77,9 Trẻ đựơc nhắc nhở đề phòng tai nạn 196 65,3 101 51,8 4 Trẻ lao động 91 30,3 142 72,8 5 Gia đình có thời gian chăm sóc trẻ 136 45,3 106 54,4 Nơi gia đình an tồn với trẻ 114 38,0 96 49,2 Có đơng hàng xóm cạnh nhà nhắc nhở, trơng nom 125 41,7 36 18,5 Gia đình biết cách PCTNTTTE 154 51,3 39 20,0 Thầy cô giáo bày cho trẻ cách phòng chống 137 45,0 48 24,6 Kết khảo sát (bảng 2.9) cho thấy thuận lợi TTGD hộ gia đình đánh giá trẻ em ln gia đình quan tâm (76,7%) Tỷ lệ này, theo ý kiến đối tượng cán 57,4%; Trẻ em gia đình nhắc nhở đề phịng TNTT (65,3%) Tỷ lệ đối tượng cán 51,8%; Có 55% hộ gia đình đánh giá trẻ em có người nhà kiểm sốt; 51,3% cho gia đình biết cách PCTNTTTE cho trẻ Tỷ lệ đánh giá có người nhà kiểm soát đối tượng cán lên đến 77,9% Những đánh giá cho thấy số yếu tố tích cực tác động khơng nhỏ để thực TTGD phòng chống TNTTTE 2.2.4.2 Các yếu tố khó khăn, cản trở Bảng 2.10: Các yếu tố khó khăn cản trở hiệu tổ chức TTGD (theo đánh giá cán bộ) STT Các yếu tố cản trở (n = 195) N Tỷ lệ(%) Mức độ tiếp nhận thông tin giáo dục PCTNTTTE 118 60,5 2 Nội dung TTGD sơ sài 64 32,8 3 Hình thức TTGD cịn hấp dẫn 54 27,7 4 Đội ngũ cán TTGD thiếu 75 38,5 5 Chưa có quan chun trách cơng tác tuyên truyền giáo dục phòng chống TNTTTE địa phương 74 37,9 Chưa xác định xác đối tượng TTGD cần ưu tiên 37 19 7 Kinh phí cho cơng tác TTGD cịn q 104 53,3 8 Trang thiết bị hạn chế 131 67,2 9 Cán TTGD cịn chưa có đủ kỹ năng, kiến thức 66 33,8 10 Lãnh đạo địa phương chưa thật quan tâmđến vấn đề 35 17,9 (17)Số liệu bảng cho thấy: Ba thách thức lớn trang thiết bị hạn chế, mức độ tiếp nhận thơng tin cịn kém, kinh phí cịn q cản trở đồng thời khó khăn lớn hoạt động phòng chống TNTTTE Kết nghiên cứu định tính trùng hợp với số liệu nghiên cứu định lượng khó khăn tổ chức TTGD phòng chống TNTTTE: Thiếu tài liệu trang thiết bị truyền thông, thiếu loa đài truyền thanh, chế độ hỗ trợ cho cán cịn thấp kém, hình thức kỹ truyền thông chưa phù hợp, thiếu đội ngũ cán làm cơng tác TTGD trình độ nhận thức người dân hạn chế 2.3 Thành cơng hạn chế tổ chức TTGD phịng chống TNTTTE Việt Nam (trên địa bàn khảo sát phạm vi nước) 2.3.1 Thành công - Nhiều hình thức tổ chức TTGD nâng cao nhận thức công chúng tổ chức tập huấn, hội thảo, diễn đàn, mở thi, chiến dịch truyền thông - Các nội dung phong phú; Các phương tiện TTGD vào cuộc; Các loại hình TTGD dã sử dụng thơng điệp, phim khoa giáo, hoạt hình, phim truyện, phóng sự, kiện cơng chúng, thi, trị chơi truyền hình, hài kịch, toạ đàm truyền hình, viết tuyên truyền báo… - Truyền hình cơng cụ truyền thơng mạnh TTGD phòng chống TNTTTE - TTGD quan tâm đến đối tượng bậc lãnh đạo, tầng lớp nhân dân, bậc cha mẹ thân trẻ em Tuy nhiên, cần có giải pháp TTGD tổng quát hữu hiệu góp phần đạt hiệu cao bền vững phòng chống TNTTTE 2.3.2 Hạn chế - Ở xã phường, quan tâm đạo sát lãnh cấp uỷ Đảng quyền lĩnh vực chưa cao (75% ý kiến); Cần lồng ghép nội dung PCTNTTTE vào sinh hoạt thường xuyên địa bàn thôn xóm, xã phường (63%) buổi sinh hoạt hội địa phương (57,3%); Cần tăng cường hoạt động tập huấn, đầu tư nguồn lực cho lĩnh vực phòng chống TNTTTE (18)Sự hiểu biết nhận thức cơng chúng phịng chống TNTTTE thấp chưa đầy đủ, hành vi chưa an tồn cịn phổ biến dân chúng Đây nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ TNTTTE cao Việt Nam Bên cạnh đó, nhận thức cịn yếu số quan phủ chuyên trách quan khác vấn đề hạn chế công tác TNTTTE Sự hiểu biết hạn chế quan tài trợ lĩnh vực yếu tố dẫn đến nguồn hỗ trợ tài hạn chế cho nỗ lực phịng chống Việt Nam Trong tổ chức TTGD phòng chống TNTTTE cịn có xu hướng nhồi nhét q nhiều thông điệp vào sản phẩm truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng; Thanh thiếu niên chưa thực đối tượng ưu tiên hàng đầu tổ chức tiếp nhận thông điệp truyền thông, nhóm đối tượng có xu hướng thực nhiều hành vi có nguy cao; Chưa có cam kết thống mức cao cấp quyền phát sóng, quyền xuất Ban quản lý dự án phòng chống TNTT quốc gia đài truyền hình, phát trước thực dự án Về khía cạnh lập chương trình, chưa có điều phối hợp tác chặt chẽ Ban quản lý dự án TTGD đối tác thực họat động nhằm phát huy kết tác động TTGD phòng chống TNTTTE 2.3.3 Các vấn đề thực tiễn cần sớm giải đặt từ kết nghiên cứu tại địa bàn khảo sát 2.3.3.1.Về vai trị ban, ngành, đồn thể: Ngồi ngành DSGĐTE ngành Y tế, cần phát huy vai trò ngành Giáo dục Đặc biệt, ý kiến khảo sát khẳng định vai trị khơng thể thiếu Đảng uỷ, UBND sở; Việc giải thể Uỷ ban DSGĐTE năm 2007 xáo trộn, gây khó khăn đạo cơng tác sở Trong trình giải thể, sát nhập chức BVCSTE vào Bộ LĐTBXH, thời gian dài giai đoạn giao thời, vấn đề gặp khơng khó khăn Việc tổ chức lại hoạt động sở vấn đề cần quan tâm Hệ thống cộng tác viên dân số- KHHGĐ với số lượng 150.000 người địa bàn xã phường trước tham gia hoạt động sở, chức thay đổi, để tổ chức lại, bổ sung đội ngũ cộng tác viên làm cơng tác TTGD phịng chống TNTTTE, địi hỏi nhiều điều kiện quy định cụ thể văn pháp lý phối hợp liên ngành chặt chẽ tổ chức trước 2.3.3.2 Về đối tượng truyền thông: Kết khảo sát hộ gia đình cán (19)TNTTTE là: bậc cha mẹ, cô giữ trẻ, trẻ em 16 tuổi thành viên khác gia đình; thầy giáo; cán quản lý công tác BVCSTE; cộng tác viên truyền thông; lãnh đạo ban, ngành, đồn thể, lãnh đạo Đảng, quyền Trong đó, trẻ em bậc cha mẹ đối tượng cần tiếp nhận nội dung TTGD phòng chống TNTTTE Bản thân em cần phải có kiến thức phịng chống TNTT để tự phịng tránh cho Nhiều ý kiến cho trẻ cịn nhỏ đối tượng truyền thơng phải cha mẹ, trẻ lớn, bắt đầu học tiểu học truyền thơng trực tiếp cho trẻ hiệu 2.3.3.3 Về nội dung nguồn lực tổ chức truyền thông giáo dục: Cần tăng cường nội dung kỹ phịng chống TNTTTE, thơng tin loại TNTT mà trẻ em thường gặp hậu để rút kinh nghiệm phịng ngừa; Nêu gương người tốt việc tốt nhấn mạnh đến trách nhiệm gia đình phịng chống TNTTTE Về nguồn lực, kinh phí dành cho hoạt động phịng chống TNTTTE nói chung có TTGD phịng chống TNTTTE đối tượng vấn cán kiến nghị từ nguồn: ngân sách nhà nước; huy động từ dự án nhà tài trợ nước; nguồn lực xã hội hoá 2.3.3.4 Về tài liệu truyền thông kênh truyền thông: Cần thiết phải có sản phẩm truyền thơng đa dạng, phù hợp tới đối tượng mong muốn tất cán làm công tác truyền thơng phịng chống TNTTTE Cần ưu tiên loại hình tờ rơi, tờ bướm, áp phích cung cấp cho sở Trên truyền hình nên phổ biến loại hình phim ngắn, phóng ngắn phịng chống TNTTTE loại phim khoa giáo bồi dưỡng kỹ phịng tránh TNTT Tài liệu truyền thơng cần ngắn gọn, dễ hiểu, thông điệp rõ ràng Các kênh truyền thơng đại chúng như: truyền hình, phát kênh truyền thơng chủ yếu mà hộ gia đình tiếp cận thuận lợi Tiếp áp phích, panơ, hiệu, hội họp chun đề phịng chống TNTTTE Các hình thức truyền thơng khác như: tập huấn, thi tìm hiểu sáng tác quan tâm Đối với truyền hình, người dân cho cần ưu tiên phát sóng vào thời điểm hợp lý, phù hợp với lịch sinh hoạt gia đình lịnh học tập trẻ em (20)Việc đưa nội dung truyền thơng phịng chống TNTTTE vào trường học điều vô cấp thiết Lồng ghép nội dung TTGD phòng chống TNTTTE vào nhà trường cần triển khai từ cấp tiểu học Ở độ tuổi tiểu học, trẻ em gặp nguy TNTT cao Các em bắt đầu biết ý thức vấn đề, cho dù chưa sâu sắc Đặc điểm tâm lý lứa tuổi nghịch ngợm, hiếu động; bố mẹ lại đưa đón độ tuổi nhỏ nên cung cấp kiến thức, kỹ phòng tránh cho em giúp em có ý thức biết tự phịng ngừa, tự bảo vệ trước nguy TNTT 2.3.3.5 Đánh giá chung Cần bổ sung sớm văn pháp quy phịng chống TNTTTE; Chưa có quan chun trách cơng tác TTGD phịng chống TNTTT sở, chủ yếu cộng tác viên kiêm nhiệm; Vai trò nhà trường chưa phát huy triệt để (Ban đạo quốc gia PCTNTT chưa đưa nhà trường vào hệ thống quan tổng hợp thơng tin phịng chống TNTTTE); Đối tượng trẻ em, đặc biệt trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa cần quan tâm nhiều tổ chức nội dung TTGD phòng chống TNTTT; Đối tượng bậc cha mẹ thành viên gia đình chưa trọng mức; Ngồi Đài THVN, kênh truyền thông đại chúng khác chưa tổ chức tốt TTGD phòng chống TNTTT, tham gia mức độ hợp tác với dự án, hợp đồng thông tin; Thiếu tài liệu trang thiết bị truyền thơng sở; Thiếu kinh phí tổ chức TTGD phòng chống TNTTT; Chế độ hỗ trợ cán bộ làm công tác truyền thông sở chưa hợp lý; Hình thức kỹ truyền thông chưa phù hợp; Đội ngũ cán làm công tác TTGD thiếu yếu; Hạn chế trình độ nhận thức người dân Chương GIẢI PHÁP TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC PHỊNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TRẺ EM 3.1 Định hướng, nguyên tắc xây dựng giải pháp Cơ sở: Căn lý luận tổ chức TTGD phòng chống TNTTTE; Căn kết điều tra thực trạng tổng kết kinh nghiệm thực tiễn; Căn kinh nghiệm quốc tế, nghiên cứu khoa học phòng chống TNTT; Căn u thực tiễn cơng tác phịng chống TNTTTE Việt Nam tầm nhìn 2010 đến 2020 Định hướng: Sợi đỏ xuyên suốt tổ chức TTGD phòng chống (21)3.2 Các nhóm giải pháp tổ chức TTGD phịng chống TNTTTE 3.2.1 Nhóm giải pháp tổ chức kênh truyền thông, nâng cao nhận thức, vận động xã hội a) Giải pháp tổ chức loại hình TTGD kênh truyền thơng, phương tiện truyền thông: Lựa chọn kênh truyền thông hình thức truyền thơng phù hợp với đối tượng truyền thông; Thiết kế công cụ truyền thơng trọn gói Chú trọng truyền thơng báo chí, sách, phim ngắn, phim truyền hình, phóng truyền hình, thi viết xúc liên quan đến TNTT; Mở chuyên mục phù hợp dành cho trẻ em phòng chống TNTT số báo Đặc biệt tăng cường tổ chức nội dung truyền thông PC TNTTT báo tạp chí đối tượng cán b) Giải pháp tổ chức thông điệp, chủ đề truyền thông phù hợp đối tượng tiếp nhận truyền thông lĩnh vực truyền thông ưu tiên: Chủ đề TTGD, nội dung truyền thông cần lưu ý đến loại hình TNTT, địa điểm, mùa vụ dễ gây TNTTTE, hậu biện pháp, cách xử lý TNTTTE Nội dung thông điệp cụ thể, ngơn từ bình dị gần gũi với tiếng địa phương Lưu ý thiết kế thông điệp hướng tới trẻ em, bậc cha mẹ thành viên gia đình Chú trọng tun truyền thơng qua CTV Thường xuyên tuyên truyền văn pháp luật quy định nhà nước vấn đề có liên quan đến phịng chống PCTNTTTE c) Giải pháp tổ chức hình thức truyền thơng trực tiếp: Phát huy truyền thơng nhóm nhỏ thông qua CTV, cán y tế BVCSTE sở; Tăng cường kết hợp truyền thông tương tác cá nhân truyền thông đại chúng; đưa vào hương ước thơn, làng quy định phịng chống TNTTTE d) Giải pháp tổ chức kênh truyền thông tương tác: Lồng ghép chiến dịch TTGD có tác động hoạt động khác hỗ trợ Cần có khung pháp lý chiến lược truyền thông chung với đạo từ xuống dưới, có văn pháp luật để người làm theo, có trang thiết bị để đưa thông điệp PC TNTTTE đến với người dân 3.2.2 Nhóm giải pháp tác động đến lực lượng đạo quản lý TTGD a) Giải pháp tăng cường công tác đạo Đảng, quản lý Nhà nước: Chú trọng củng cố ban đạo phòng chống TNTTTE cấp b) Giải pháp tổ chức phối hợp ban ngành, đồn thể tham gia TTGD phịng chống TNTTTE: Ngành LĐTBXH Y tế ngành chịu trách nhiệm (22)c) Giải pháp tổ chức quản lý dự án truyền thông giáo dục phịng chống tai nạn thương tích trẻ em: Thực tốt mối quan hệ dọc trung ương địa phương với nguyên tắc tập trung nguồn nhân lực cho sở đảm bảo mối quan hệ ngang quan BVCSTE cấp với quan liên đới, sở xã hội hố thực chương trình phối hợp TTGD phòng chống TNTTTE d) Giải pháp tổ chức máy đội ngũ cán triển khai TTGD phòng chống TNTTTE: Cần tập trung tăng cường lực cho cán quan Y tế, LĐTBXH, Giáo dục Đào tạo quan truyền thông đại chúng Cần thiết lập đội ngũ CTV, xã khoảng từ 25 - 30 người Tăng cường tập huấn kiến thức kỹ người làm công tác TTGD e) Giải pháp tổ chức kiểm tra, giám sát điều tra, nghiên cứu 3.2.3 Nhóm giải pháp tác động đến lực lượng xã hội tiềm cộng đồng truyền thơng giáo dục phịng chống TNTTTE a) Giải pháp tổ chức các kiện xã hội, tạo động lực việc huy động tiềm cộng đồng để truyền thông giáo dục b) Giải pháp lựa chọn ưu tiên sử dụng hợp lý ngân sách Nhà nước nguồn lực xã hội c) Giải pháp lồng ghép nội dung truyền thông giáo dục vào quy ước, hương ước làng xã d) Giải pháp huy động nguồn lực hợp tác quốc tế cho TTGD 3.2.4 Nhóm giải pháp tác động đến đối tượng TTGD thay đổi hành vi kỹ sống a) Giải pháp quản lý thông tin TNTTTE giáo dục kỹ sống cho học sinh trong nhà trường b) Giải pháp TTGD kỹ phịng ngừa TNTTTE gia đình môi trường khác c) Giải pháp TTGD thay đổi hành vi theo đặc thù đối tượng d) Giải pháp TTGD kỹ cải tạo mơi trường, điều kiện sống an tồn 3.3 Mối quan hệ điều kiện thực giải pháp Các nhóm giải pháp có mối quan hệ qua lại lẫn nhau, bổ sung cho chỉnh thể thống Cần tập trung để giải tốt nhiệm vụ sau: - Hoàn thiện chế, sách phịng chống TNTTTE (23)- Mở rộng, thắt chặt mối quan hệ trách nhiệm xã hội ban ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân - Thay đổi thói quen, chuyển đổi hành vi, phát triển kỹ sống cho người dân, đặc biệt cho bậc cha mẹ, thành viên gia đình cho trẻ em 3.4 Tổ chức khảo nghiệm giải pháp 3.4.1 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi bốn nhóm giải pháp Chúng vấn sâu phiếu hỏi phiếu điều tra với 143 cán quản lý cấp huyện, xã giáo viên từ mẫu giáo đến THCS địa bàn điều tra (143/150 chiếm 96,6% so với tổng số cán cấp huyện xã giáo viên diện khảo sát Hải Phòng, Thừa Thiên Huế Đồng Tháp); Đồng thời lấy ý kiến chuyên gia 78 cán quản lý cấp tỉnh, cấp trung ương lãnh đạo quan báo chí, bao gồm 55 cán lãnh đạo, đạo công tác truyền thơng bảo vệ chăm sóc trẻ em Uỷ ban Dân số Gia đình Trẻ em tỉnh, thành phố (55/63 tỉnh thành phố chiếm 87,3% so với tổng số cán cấp tỉnh phụ trách lĩnh vực này), lãnh đạo, chuyên viên xây dựng chiến lược, hoạch định sách quốc gia TTGD phòng chống TNTT, 16 cán lãnh đạo quan báo chí trung ương địa phương Kết khảo nghiệm cho thấy đánh giá cao tương đối thống tính cấp thiết tính khả thi nhóm giải pháp nêu Qua kết khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi nhóm giải pháp cho thấy việc tổ chức TTGD phòng chống TNTTTE cần tập trung vào bốn nhóm giải pháp nêu Những giải pháp khơng có ý nghĩa cần thiết mà cịn mang tính chiến lược lâu dài theo định hướng chiến lược quốc gia phịng chống tai nạn thương tích TTGD phịng chống TNTT thời gian tới Bốn nhóm giải pháp nêu thực cần thiết có tính khả thi để tạo bước chuyển chất tổ chức TTGD phòng chống TNTTTE 3.4.2 Thử nghiệm kiểm chứng tính khả thi số giải pháp 3.4.2.1 Mục đích thử nghiệm kiểm chứng: Đo mức độ chuyển biến nhận thức và kỹ phòng chống TNTTTE đối tượng sau tác động giải pháp tổ chức TTGD phòng chống TNTTTE 3.4.2.2 Nội dung thử nghiệm: Thử nghiệm kiểm chứng số giải pháp thuộc bốn nhóm giải pháp nêu: - Nhóm giải pháp tổ chức kênh truyền thông, nâng cao nhận thức, vận động xã hội, tập trung vào giải pháp: Tổ chức thông điệp, chủ đề (24)- Nhóm giải pháp tác động đến lực lượng đạo quản lý TTGD, chọ giải pháp: Tăng cường công tác đạo Đảng, quản lý Nhà nước; Tổ chức phối hợp ban ngành, đoàn thể tham gia truyền thơng giáo dục phịng chống TNTTTE; Tổ chức máy đội ngũ cán triển khai truyền thông giáo dục phịng chống TNTTTE - Nhóm giải pháp tác động đến lực lượng xã hội tiềm cộng đồng TTGD phòng chống TNTTTE, chọn giải pháp: Tổ chức các kiện xã hội, tạo động lực việc huy động tiềm cộng đồng để truyền thông giáo dục - Nhóm giải pháp tác động đến đối tượng TTGD thay đổi hành vi kỹ năng sống, chọn giải pháp: Tổ chức giáo dục thay đổi hành vi theo đặc thù đối tượng; Giáo dục kỹ cải tạo môi trường điều kiện sống an toàn 3.4.2.3 Địa bàn thử nghiệm, kiểm chứng: Phường Máy Chai, Phường Đằng Giang, thuộc Quận Ngơ Quyền (Hải Phịng) 3.4.2.4 Quy trình thử nghiệm: Tiến hành theo giai đoạn: Chuẩn bị thử nghiệm, tổ chức thử nghiệm, xử lý phân tích kết thử nghiệm 3.4.2.5 Kết thử nghiệm kiểm chứng: Qua việc thử nghiệm hai phường Máy Chai Đằng Giang thuộc quận Ngô Quyền (Hải Phòng) cho thấy, nhờ tác động giải pháp TTGD, nhận thức hành vi người dân cộng đồng có thay đổi rõ rệt Ý thức trách nhiệm người dân phòng chống TNTTTE hiểu biết họ cách phòng chống loại TNTTTE nâng cao Điều lý giải cho thực tế năm 2007, số vụ TNTTTE hai phường Máy Chai Đằng Giang giảm thấp so với tất phường khác quận Ngô Quyền Thành phố Hải Phịng Đồng thời, điều khẳng định tính đúng đắn tính khả thi giải pháp nêu việc tổ chức mơ hình TTGD phòng chống TNTTTE KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu rút kết luận sau đây: (25)2 Các kết nghiên cứu thực tiễn tổ chức TTGD phòng chống TNTTTE địa bàn Hải Phòng, Thừa Thiên- Huế, Đồng Tháp sở tổng hợp, đánh giá tổng thể việc tổ chức TTGD phòng chống TNTTTE Việt Nam cho thấy thực trạng TNTTTE ngày gia tăng, diễn biến nghiêm trọng Tổ chức TTGD khâu đột phá chiến lược phịng chống TNTTTE Cơng tác TTGD phòng chống TNTTTE thu kết định Tuy hoạt động TTGD phòng chống TNTTTE nhiều vấn đề thực tiễn xúc cần giải 3 Đội ngũ cán quản lý cơng tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, cộng tác viên truyền thông, bậc cha mẹ, giáo viên, học sinh từ tiểu học đến trung học sở cấp lãnh đạo Đảng, quyền, ban, ngành, đồn thể đối tượng đích TTGD; vừa mục tiêu tiếp nhận, vừa động lực đạo, quản lý, tổ chức hoạt động TTGD phòng chống TNTTTE 4 Việc giải thể Uỷ ban DSGDTE, sát nhập chức bảo vệ chăm sóc trẻ em vào Bộ Lao động, Thương binh Xã hội tác động xáo trộn hoạt động TTGD phòng chống TNTTTE sở Cần tổ chức lại máy, tăng cường nguồn lực, tiếp tục hoàn thiện văn pháp lý lĩnh vực 5 Chú trọng đến cung cấp kỹ phòng chống TNTTTE cho đối tượng tiếp nhận truyền thông; Nêu gương tốt; Phối hợp đồng kênh truyền thông, phương tiện truyền thông, lực lượng truyền thơng; Tổ chức lại nội dung TTGD phịng chống TNTTTE trường học từ cấp học mầm non đến phổ thông trung học 6 Luận án đề xuất nhóm giải pháp với 16 giải pháp cụ thể tổ chức TTGD phòng chống TNTTTE Việt Nam: Nhóm giải pháp tổ chức kênh truyền thông, nâng cao nhận thức, vận động xã hội; Nhóm giải pháp tác động đến lực lượng đạo quản lý TTGD; Nhóm giải pháp tác động đến lực lượng xã hội tiềm cộng đồng TTGD phòng chống TNTTTE; Nhóm giải pháp tác động đến đối tượng TTGD thay đổi hành vi kỹ sống Trong Nhóm giải pháp tổ chức kênh truyền thông, nâng cao nhận thức, vận động xã hội Nhóm giải pháp tác động đến đối tượng TTGD thay đổi hành vi và kỹ sống xem nhóm giải pháp trung tâm 7 Kết khảo nghiệm giải pháp tổ chức TTGD phòng chống TNTTTE (26)KHUYẾN NGHỊ 1 Đối với Chính phủ 1.1 Tiếp tục bổ sung, ban hành văn quy phạm pháp luật tổ chức TTGD phòng chống TNTTTE; hướng dẫn quan chun mơn xây dựng chế độ, sách phù hợp cho cán bộ, cộng tác viên hoạt động lĩnh vực này; Phê duyệt chiến lược quốc gia phòng chống TNTT chiến lược chung phát triển kinh tế – xã hội đất nước 1.2 Ban hành Quyết định Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy chế phối hợp liên ngành Ban đạo quốc gia Phòng chống TNTT với bộ, ban, ngành liên quan việc xây dựng kế hoạch TTGD; tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động tổ chức TTGD phòng chống TNTT 2 Đối với Ban đạo quốc gia phòng chống TNTT bộ, ngành 2.1 Ban đạo quốc gia Phịng chống TNTT Bộ Y tế chủ trì phối hợp Bộ LĐTBXH đẩy mạnh việc nghiên cứu mơ hình TTGD phịng chống TNTTE, lồng ghép chương trình với chương trình truyền thơng BVCSTE Chương trình hành động quốc gia trẻ em Việt Nam 2010 – 2020; Đưa ngành giáo dục Đào tạo vào hệ thống quan tổng hợp thơng tin phịng chống TNTTTE; Hồn thiện tổ chức hệ thống thơng tin quốc gia TNTT, tách riêng TNTTTE hệ thống giám sát TNTT nói chung; Sử dụng hệ thống sở liệu nhằm thúc đẩy hỗ trợ, xây dựng chương trình, đánh giá phát triển sách; Chỉ đạo xây dựng “Cộng đồng an toàn” địa phương, thúc đẩy nỗ lực cộng đồng TTGD phòng chống TNTTTE 2.2 Bộ LĐTBXH (ngành chịu trách nhiệm cơng tác BVCSTE) Bộ Thơng tin Truyền thơng chủ trì, phối hợp với bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai hoạt động TTGD phương tiện thơng tin đại chúng phịng chống TNTT nói chung TNTTTE nói riêng Hệ thống ngành dọc Bộ LĐTBXH tiến hành quy hoạch, bồi dưỡng cán cộng tác viên truyền thơng phịng chống TNTTTE từ trung ương đến sở (27)3 Đối với cấp uỷ Đảng, quyền thành phố, quận huyện, xã phường và ban giám hiệu nhà trường từ mầm non đến trung học sở 3.1 Chỉ đạo lồng ghép nội dung TTGD phòng chống TNTTTE kết hợp sinh hoạt trị - văn hố - xã hội chương trình hoạt động khác quan, tổ chức, cộng đồng dân cư Nội dung giáo dục bao gồm chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước vấn đề phịng chống TNTT, bảo đảm an tồn tất lĩnh vực đời sống xã hội Đồng thời, giáo dục để người nâng cao hiểu biết nguy có khả xảy hiểu cách phịng chống TNTT tình Huy động nguồn lực xã hội đầu tư ngân sách nhà nước cho lĩnh vực 3.2 Tăng cường hoạt động giáo dục phòng chống TNTT trường học Chú ý giáo dục nâng cao kỹ phịng chống TNTT, thơng tin loại TNTT mà trẻ em thường gặp hậu nó, giúp em có ý thức biết tự phịng ngừa, tự bảo vệ trước nguy TNTT 3.3 Thành lập ban phòng chống tai nạn thương tích trẻ em địa bàn xã phường; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, đạo sát sao; có lồng ghép nội dung phịng chống TNTT xây dựng hương ước, luật tục làng xã, tạo sở thuận lợi điều phối sức mạnh cộng đồng lĩnh vực 4 Đối với Hội cha mẹ học sinh tổ chức trị - xã hội 4.1 Nhận thức đắn tầm quan trọng cơng tác TTGD phịng chống TNTTTE, thấy rõ trách nhiệm gia đình, đặc biệt bậc cha mẹ cá nhân việc chủ động phòng ngừa TNTTTE 4.2 Tổ chức mơi trường gia đình an tồn, cộng đồng an toàn cho trẻ em; chủ động giáo dục em gia đình, đặc biệt giáo dục kỹ sống, cách nhận biết hiểm hoạ biện pháp phòng tránh TNTT gia đình ngồi xã hội; tham gia cơng tác TTGD địa phương phù hợp với điều kiện, khả người
- Xem thêm -

Xem thêm: ,

Hình ảnh liên quan

Kết quả nghiên cứu định lượng và định tính cho thấy truyền hình là kênh thông tin đại chúng rất phổ biến và tiếp cận được nhiều đối tượng.Chủđề  TTGD  phòng chống TNTTTE được xác định là một trong những nội dung của chương  trình dân số gia đình và trẻ em -

t.

quả nghiên cứu định lượng và định tính cho thấy truyền hình là kênh thông tin đại chúng rất phổ biến và tiếp cận được nhiều đối tượng.Chủđề TTGD phòng chống TNTTTE được xác định là một trong những nội dung của chương trình dân số gia đình và trẻ em Xem tại trang 10 của tài liệu.
2.2.1.2. Tần suất thông tin và hiệu quả các loại hình TTGD -

2.2.1.2..

Tần suất thông tin và hiệu quả các loại hình TTGD Xem tại trang 11 của tài liệu.
Bảng 2.4: Đ ánh giá về các nội dung TTGD -

Bảng 2.4.

Đ ánh giá về các nội dung TTGD Xem tại trang 12 của tài liệu.
Bảng 2.6: Hiệu quả hoạt động TTGD phòng chống TNTTTE -

Bảng 2.6.

Hiệu quả hoạt động TTGD phòng chống TNTTTE Xem tại trang 14 của tài liệu.
Bảng 2.7: Thực trạng chất lượng cán bộ TTGD phòng chống TNTTTE (%) Chất lượng Hộ gia đình (n = 300)  Cán bộ  (n = 195) 1 -

Bảng 2.7.

Thực trạng chất lượng cán bộ TTGD phòng chống TNTTTE (%) Chất lượng Hộ gia đình (n = 300) Cán bộ (n = 195) 1 Xem tại trang 14 của tài liệu.
Bảng 2.8: Đối tượng TTGD phòng chống TNTTTE (theo đánh giá của cán bộ)  -

Bảng 2.8.

Đối tượng TTGD phòng chống TNTTTE (theo đánh giá của cán bộ) Xem tại trang 15 của tài liệu.
Bảng 2.9: Thuận lợi trong TTGD theo đ ánh giá của hộ gia đình và cán bộ -

Bảng 2.9.

Thuận lợi trong TTGD theo đ ánh giá của hộ gia đình và cán bộ Xem tại trang 16 của tài liệu.
Bảng 2.10: Các yếu tố khó khăn cản trở hiệu quả tổ chức TTGD (theo đánh giá của các cán bộ)  -

Bảng 2.10.

Các yếu tố khó khăn cản trở hiệu quả tổ chức TTGD (theo đánh giá của các cán bộ) Xem tại trang 16 của tài liệu.