0

Bài 8: Xé, dán hình cây đơn giản

16 15 0
  • Bài 8: Xé, dán hình cây đơn giản

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2021, 22:13

Muốn xé, dán được hình quả cam ta làm như thế nào ?... giấy màu[r] (1)(2)(3) giấy màu hồ dán bút chì (4)Quan sát nhận xét Hình Hình Hình 5 Hình 2 (5)(6)Bướcư1ư:Vẽ,ưxéưhìnhưtánưláưcâyưtrịnưvàưtánưláưcâyưdài Bướcư2ư:Vẽ,ưxéưhìnhưthõn cõyư Bướcư3:Dỏn hỡnh (7)6 « 6 « (8)B íc :VÏ, xé hình tán tròn tán dài 6 ô (9) 8 « (10) 8 « (11)1 « 4 « 6« 1« (12)B íc : Vẽ, xé hình thân 1 ô 4 « 6 « (13)(14)Bướcư1ư:Vẽ,ưxéưhìnhưtánưláưcâyưtrịnưvàưtánưláưcâyưdài Bướcư2ư:Vẽ,ưxéưhìnhưthõn cõyư Bướcư3:Dỏn hỡnh Bướcư2ư:Vẽ,ưxéưhìnhưthõnưcâyư (15)Các b ớc xé, dán hình đơn giản B íc 1 :VÏ, xÐ h×nh tán tròn tán dài B ớc 2 : Vẽ, xé hình thân 8 « « « « 4 « (16)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 8: Xé, dán hình cây đơn giản,

Hình ảnh liên quan

Bướcư2ư: Vẽ,ưxéưhìnhưthõnưcâyư - Bài 8: Xé, dán hình cây đơn giản

c.

ư2ư: Vẽ,ưxéưhìnhưthõnưcâyư Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bướcư1ư:Vẽ,ưxéưhìnhưtánưláưcâyưtrònưvàưtánưláưcâyưdài Bướcư2ư: Vẽ,ưxéưhìnhưthõn cõyư - Bài 8: Xé, dán hình cây đơn giản

c.

ư1ư:Vẽ,ưxéưhìnhưtánưláưcâyưtrònưvàưtánưláưcâyưdài Bướcư2ư: Vẽ,ưxéưhìnhưthõn cõyư Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bớc 1 :Vẽ, xé hình tán lá cây tròn và tán lá cây dài - Bài 8: Xé, dán hình cây đơn giản

c.

1 :Vẽ, xé hình tán lá cây tròn và tán lá cây dài Xem tại trang 7 của tài liệu.
Bớc 1 :Vẽ, xé hình tán lá cây tròn và tán lá cây dài - Bài 8: Xé, dán hình cây đơn giản

c.

1 :Vẽ, xé hình tán lá cây tròn và tán lá cây dài Xem tại trang 8 của tài liệu.
Bớc 1 :Vẽ, xé hình tán lá cây tròn và tán lá cây dài - Bài 8: Xé, dán hình cây đơn giản

c.

1 :Vẽ, xé hình tán lá cây tròn và tán lá cây dài Xem tại trang 9 của tài liệu.
Bớc 1 :Vẽ, xé hình tán lá cây tròn và tán lá cây dài - Bài 8: Xé, dán hình cây đơn giản

c.

1 :Vẽ, xé hình tán lá cây tròn và tán lá cây dài Xem tại trang 10 của tài liệu.
Bớc 2 :Vẽ, xé hình thân cây - Bài 8: Xé, dán hình cây đơn giản

c.

2 :Vẽ, xé hình thân cây Xem tại trang 11 của tài liệu.
Bớc 2 :Vẽ, xé hình thân cây - Bài 8: Xé, dán hình cây đơn giản

c.

2 :Vẽ, xé hình thân cây Xem tại trang 12 của tài liệu.
Bướcư2ư: Vẽ,ưxéưhìnhưthõnưcâyư - Bài 8: Xé, dán hình cây đơn giản

c.

ư2ư: Vẽ,ưxéưhìnhưthõnưcâyư Xem tại trang 14 của tài liệu.
Bướcư1ư:Vẽ,ưxéưhìnhưtánưláưcâyưtrònưvàưtánưláưcâyưdài Bướcư2ư: Vẽ,ưxéưhìnhưthõn cõyư - Bài 8: Xé, dán hình cây đơn giản

c.

ư1ư:Vẽ,ưxéưhìnhưtánưláưcâyưtrònưvàưtánưláưcâyưdài Bướcư2ư: Vẽ,ưxéưhìnhưthõn cõyư Xem tại trang 14 của tài liệu.
Các bớc xé, dán hình cây đơn giản - Bài 8: Xé, dán hình cây đơn giản

c.

bớc xé, dán hình cây đơn giản Xem tại trang 15 của tài liệu.