0

Điều hoà hoạt động gen | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

19 9 0
  • Điều hoà hoạt động gen | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 16:26

[r] (1)BÀI 3: ĐI U HÒA HO T BÀI 3: ĐI U HÒA HO T Đ NG C A GEN (2)I KHÁI QUÁT V ĐI U HÒA HO T Đ NG GEN đ ng v t có vú gen t ng h p prơtêin có s a ch Ở ộ ậ ổ ợ ữ ỉ (3)1 Khái ni m u hòa ho t đ ng gen: ạ ộ • Đi u hòa ho t đ ng c a gen u hòa ề ạ ộ ủ ề lượng s n ph m c a gen đả ẩ ủ ượ ạc t o ra. (4)I KHÁI QUÁT V ĐI U HÒA HO T Đ NG GEN 2 Các m c đ u hòa ho t đ ng gen: ộ ề ạ ộ Đ i v i sinh v t nhân s : ch y u m c ố ớ ậ ơ ủ ế ở ứ phiên mã. (5)1 Khái ni m opêron: • Opêron gen c u trúc có liên quan v ấ ề ch c thứ ường được phân b li n ố ề thành t ng c m có chung m t c ch u ừ ụ ộ ơ ế ề (6)II ĐI U HÒA HO T Đ NG C A GEN SINH V T NHÂN S Ơ • Quan sát hình, cho bi t c u trúc chung c a m t ế ấ ủ ộ opêron. • Vai trị c a t ng thành thành ph n c u trúc ủ ừ ầ ấ c a opêron?ủ A A BB CC opêron opêron (7)2 Các thành ph n c b n c a opêron: ơ ả • P (vùng kh i đ ng c a operon): ch a tr t t ở ộ ủ ứ ậ ự nucleôtit đ c thù, giúp enzim ARN polimeraza nh n ặ ậ bi t m ch mã g c đ t ng h pế ạ ố ể ổ ợ mARN, m kh i ể đ u trình phiên mã.ầ A A BB CC opêron opêron (8)II ĐI U HÒA HO T Đ NG C A GEN SINH V T NHÂN S Ơ 2 Các thành ph n c b n c a opêron: ơ ả • O (vùng v n hành): trình t nulêơtit đ c bi t, ậ ự ặ ệ t i prơtêin c ch có th liên k t làm ngăn ạ ứ ế ể ế c n s phiên mã.ả ự A A BB CC opêron (9)2 Các thành ph n c b n c a opêron: ơ ả • Gen c u trúc: tham gia t ng h p mARN.ấ ổ ợ A A BB CC opêron opêron (10)II ĐI U HÒA HO T Đ NG C A GEN SINH V T NHÂN S Ơ A A BB CC opêron opêron S đ mơ hình c u trúc c a opêronơ ồ T i gen u hịa R ạ ề khơng có vùng O – vùng v n hành gi ng vùng ậ ố gen c u trúc c a ấ ủ Opêrơn? T i gen u hịa R ạ ề khơng có vùng O – vùng v n hành gi ng vùng ậ ố gen c u trúc c a ấ ủ (11)Quan sát hình c u trúc c a Opêron Lac, cho bi t opêron Lac ấ ủ ế có m khác so v i c u trúc chung c a m t opêron?ể ấ ủ ộ Quan sát hình c u trúc c a Opêron Lac, cho bi t opêron Lac ấ ủ ế (12)II ĐI U HÒA HO T Đ NG C A GEN SINH V T NHÂN S Ơ 3 Opêron Lac: • P (vùng kh i đ ng c a operon):ở ộ ủ • -O (vùng v n hành):ậ • -Z, Y, A: Các gen c u trúc quy đ nh t ng h p enzim tham ấ ị ổ ợ gia vào ph n ng phân gi i đả ứ ả ường lactose có mơi (13)a Khi mơi trường khơng có lactơz : Quan sát đo n flash sau, cho bi t:ế - Vai trò c a ủ prôtêin c ch ?ứ ế - Mô t ho t đ ng ả ộ c a opêron Lac ủ mơi trường khơng có va co ̀ ́ lactôz (14)II ĐI U HÒA HO T Đ NG C A GEN SINH V T NHÂN S Ơ Gen u hòa ề  prôtêin c ch g n vào vùng ứ ế ắ v n hành ậ  ngăn c n phiên mã c a gen c u ả ủ ấ truć •Lactơz + prơtêin c ch ứ ế  thay đ i c u hình ổ ấ prơtêin c ch ứ ế không liên k t đế ược v i vùng (15)ho t đ ng c a opêron?ạ ộ ủ Gen c u trúcấ A Gen v n hànhậ B Gen u hòaề C Gen kh i đ ngở ộ (16) Theo mơ hình opêron Lac, prơtêin c ch m t tác d ng ứ ế ấ ụ ? Vì b phân h y có lactơz ị ủ ơ A Vì lactơz làm m t c u hình khơng gian c a nó.ơ ấ ấ B (17) Mang thông tin cho vi c t ng h p m t prôtêin c ch tác đ ng ệ ổ ợ ộ ứ ế ộ lên vung vân hanh̀ ̣ ̀ A Mang thông tin cho vi c t ng h p prôtêin c ch vùng kh i ệ ổ ợ ứ ế đ uầ B N i ti p xúc v i enzim ARN - pôlimêrazaơ ế C N i g n vào c a prôtêin c ch đ c n tr ho t đ ng enzim ắ ủ ứ ế ể ả ộ phiên mã (18)S u hoà ho t đ ng c a gen nh mự ề ộ ủ ằ t ng h p prôtêin c n thi t.ổ ợ ầ ế A c ch s t ng h p prôtêin vào lúc c n thi t.ứ ế ự ổ ợ ầ ế B cân b ng gi a s c n t ng h p không c n t ng h p ằ ữ ự ầ ổ ợ ầ ổ ợ prôtêin (19)
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều hoà hoạt động gen | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện, Điều hoà hoạt động gen | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

• Quan sát hình, cho b it cu trúc chung c am tế ộ - Điều hoà hoạt động gen | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

uan.

sát hình, cho b it cu trúc chung c am tế ộ Xem tại trang 6 của tài liệu.
S đ mô hình cu trúc ca opêron ủ - Điều hoà hoạt động gen | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

m.

ô hình cu trúc ca opêron ủ Xem tại trang 7 của tài liệu.
S đ mô hình cu trúc ca opêron ủ - Điều hoà hoạt động gen | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

m.

ô hình cu trúc ca opêron ủ Xem tại trang 9 của tài liệu.
S đ mô hình cu trúc ca opêron ủ - Điều hoà hoạt động gen | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

m.

ô hình cu trúc ca opêron ủ Xem tại trang 10 của tài liệu.
Quan sát hình cu trúc ca Opêron Lac, cho b it opêron Lac ế - Điều hoà hoạt động gen | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

uan.

sát hình cu trúc ca Opêron Lac, cho b it opêron Lac ế Xem tại trang 11 của tài liệu.
•Lactôz + prôtêin c ch ế thay đi cu hình ấ - Điều hoà hoạt động gen | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

act.

ôz + prôtêin c ch ế thay đi cu hình ấ Xem tại trang 14 của tài liệu.
Theo mô hình opêron Lac, vì sao prôtêin c ch  m t tác d ng - Điều hoà hoạt động gen | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

heo.

mô hình opêron Lac, vì sao prôtêin c ch m t tác d ng Xem tại trang 16 của tài liệu.