0

Quy luật Menden - Quy luật phân li độc lập | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

32 12 0
  • Quy luật Menden - Quy luật phân li độc lập | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 16:18

S phân li đôc lâp cua các tính trang.[r] (1)BÀI 9: QUI LU T MENĐEN: QUY LU T PHÂN LI Đ C (2)KIÊM TRA BAI CỦ ̀ ̃ Câu Trinh bay thi ngiêm cua Menđen ̀ ̀ ́ ̣ ̉ viêc tim quy luât phân li.̣ ̀ ̣ (3)Pt/c Hoa đo x Hoa trăng̉ ́ F1 100% Hoa đỏ Tinh trang trôí ̣ ̣ Tinh trang lăń ̣ ̣ F1x F1 Hoa đo x Hoa đỏ F2 ắ hoa o : ẳ hoa trăng̉ ́ trôi : lăṇ ̣ F2 t th ph nự ụ ¾ hoa đỏ hoa tr ngắ 100% hoa tr ngắ 100% hoa đỏ 3 đỏ : tr ngắ F3 2/3 1/3 hoa tr ngắ x (4)Nôi dung quy luât phân li.̣ ̣ (5) Bài 9: QUI LU T MENĐEN:Ậ QUY LU T PHÂN LI Đ C L PẬ Ộ Ậ Tiêt PPCT 10́ NÔI DUNG BAI HOC :̣ ̀ ̣ I THI NGHIÊM LAI HAI TINH TRANǴ ̣ ́ ̣ II C S TÊ BAO HOC Ơ Ở ́ ̀ ̣ III.Y NGHIA CUA QUY LUÂT́ ̃ ̉ ̣ Chi ghi bai co biêu t̉ ̀ ́ ̉ ượng (6)I THÍ NGHI M LAI HAI TÍNH TR NG Thí nghi m c a Menđenệ ủ PTC: x F1: F1 t th :ự ụ F2: H t vàng, tr nạ H t xanh, nhănạ 100% H t vàng, tr nạ 32 (1/16) H t xanh, nhăn 108 (3/16) H t xanh, tr nạ 101 (3/16) H t vàng, nhănạ 315 (9/16) H t vàng, tr nơ ♀(♂) ♂(♀) (7)PTC: x F1: F1 t th :ự ụ F2: ? Nhân xet kêt qua ̣ ́ ́ ̉ biêu hiên kiêu hinh ̉ ̣ ̉ ̀ F1 va F2 ? ở ̀ I THÍ NGHI M LAI HAI TÍNH TR NGỆ Thí nghi m cệ Menđen: Nh n xét:ậ - F1 xuât hiên kiêu hinh́ ̣ ̉ ̀ - F2 xuất hi n loệ ại kiểu hình: 315 : 101 : 108 : 32 ≈ : : : (8)PTC: x F1: F1 t th :ự ụ F2: I THÍ NGHI M LAI HAI TÍNH TR NGỆ Thí nghi m cệ Menđen: Nh n xét:ậ - F1 xuât hiên kiêu hinh́ ̣ ̉ ̀ - F2 xuất hi n loệ ại kiểu hình: 315 : 101 : 108 : 32 ≈ : : :         F2 xu t hi n ấ m y lo i ki u ấ hình gi ng P, ố m y lo i ki u ấ hình khác P? Biến d tị ổ hợp xuất tổ hợp mới tính trạng bố mẹ lai giống (9)(10)I THÍ NGHI M LAI HAI TÍNH TR NG Nh n xét:ậ - Xét riêng t ng c p tính tr ng F2:ừ ặ ạ ở Vàng Xanh = 315 + 108 101 + 32 = 423 133 ≈ + Về hình dạng hạt: Tr n Nhăn = 315 + 101 108 + 32 = 416 140 ≈ + Về mau săc h̀ ́ ạt: (11) Nh n xét:ậ - Khi xét riêng t ng c p tính tr ng Fừ ặ 2: • V màu s c h t:ề ắ • V hình d ng v h t: ề ỏ  c p tính tr ng màu s c h t hình d ng ặ ắ ạ v h t di truy n đ c l p v i nhau.ỏ ề ộ ậ 3/4 1/4 3/4 1/4 ? S di truyên c a căp tính trang có phu thc ự ̀ ủ ̣ ̣ ̣ ̣ vào không?  (12) T i ch d a ki u hình Fạ ỉ ự ể 2 Menđen l i suy c p nhân t di truy n qui đ nh ặ ố ề ị c p tính tr ng khác phân li đ c l p ặ ộ ậ trình hình thành giao t ?ử (13)3/4 1/4 3/4 1/4 3/4 1/4 3/4 1/4 3/4 1/41/4 3/4 1/4 3/4 1/4 3/4 1/4 3/4 3/4 1/4 X = 9/16  X = 3/16  X = 3/16  X = 1/16  Vàng  Xanh  Trơn Nhăn  xác su t xu t hi n m i ki u hình Fấ ấ ệ ỗ ể 2 b ng tích xác su t c a tính tr ng h p thành ằ ấ ủ ợ Giải thích sự hình thành t lỉ ệ kiểu hình F2?ở (14) Nôi dung quy lu t phân li đ c l p:̣ ộ ậ I Thí nghiêm lai hai tính trang̣ ̣ Các c p nhân t di truy nặ ề qui đ nh tính ị tr ng khác ạ phân li đ c l pộ trình hình thành giao t ử (15) Vì có s di truy n đ c l p Vì có s di truy n đ c l p ựự ềề ộ ậộ ậ tính tr ng?ạ tính tr ng?ạ - Tính tr ng y u t qui đ nh?ạ ế ố ị - Tính tr ng y u t qui đ nh?ạ ế ố ị - Khi hình thành giao t th tinh, ụ - Khi hình thành giao t th tinh, ụ y u t v n đ ng nh th nào? ế ố ậ ộ ế (16)II C S T BÀO H CƠ Ở Ế - M i c p alen quy đ nh m t c p tính tr ng n m ỗ ặ ị ộ ặ ằ m t c p NST tộ ặ ương đ ng Qui ưQui ướớc:c: Alen A qui đ nh hị Alen A qui đ nh hị ạạt vàng (nt vàng (nằằm NST hình que)m NST hình que) Alen a qui đ nh hị Alen a qui đ nh hị ạạt xanh (nt xanh (nằằm NST hình que)m NST hình que) Alen B qui đ nh hị Alen B qui đ nh hị ạạt tr n (nt tr n (nơơ ằằm NST hình cm NST hình cầầu)u) Alen b qui đ nh hị Alen b qui đ nh hị ạạt nhăn (nt nhăn (nằằm NST hình cm NST hình cầầu)u) Đ u h t vàng, tr n thu n ậ ầ ch ng đ u h t xanh, ủ ậ nhăn thu n ch ng có ki u ầ ủ ể gen th nào?ế Ki u gen c a Pể tc: (17)PTC: x H t vàng, tr nạ H t xanh, nhănạ A B A B a b a b GP: F1: A B a b A B a b A B a b (18)(19)F1 t th :ự ụ x H t vàng, tr nạ A B a b GF1 A B a B a b A b H t vàng, tr nạ A B a b A B a B a b A b (20)(21) ♀ ♂ A B a B a b A b a B a b A b A B A B A B A A B b A A B b B a A B B a A B A B a b A B a b A B a b A B a b A b A b b a A b b a A b a B a B a b a b a a B b a a B b 1/16 AABB 2/16 AABb 2/16 AaBB 4/16 AaBb 1/16 AAbb 2/16 Aabb 1/16 aaBB 2/16 aaBb 1/16 aabb 9/16 h t vàng, tr n (A-B-)ơ 3/16 h t vàng, nhăn (A-bb) 3/16 h t xanh, tr n (aaB-)ơ (22)- S phân li đ c l p t h p ngâu nhiên ự ộ ậ ổ ợ ̃ c a c p NST tủ ương đ ng giam ồ ̉ phân hình thành giao t dân đên s phân li ử ̃ ́ ự đôc lâp va s tô h p ngâu nhiên cua cac căp ̣ ̣ ̀ ự ̉ ợ ̃ ̉ ́ ̣ alen tương ng.ứ II C S TÊ BÀO HOCƠ Ở ́ ̣ - Cac căp alen năm cac căp NST t́ ̣ ̀ ́ ̣ ương đông khac ̀ ́  (23)III Ý NGHĨA C A CÁC QUI LU T MENĐEN - N u bi t đế ế ược gen qui đ nh tính tr ng ị phân li đ c l p có th ộ ậ ể d đoán ự được k t qu phân li ki u hình đ i sau.ế ở ờ - Khi c p alen phân li đ c l p trình ặ ộ ậ sinh s n h u tính s ả ữ ẽ t o m t s lạ ộ ố ượng l n bi n d t h p ớ ế ị ổ ợ (24) Gi i thích t i l i khơng ả ạ th tìm để ược người có ki u ể gen gi ng h t Trái ố ệ Đ t, ngo i tr trấ ường h p ợ sinh đôi tr ng?ứ Trên th c t khơng tìm đự ế ược người có ki u gen gi ng h t (tr trể ố ệ ừ ường h p sinh đơi tr ng) Vì s bi n d ợ ứ ố ế ị t h p m t c p b m có th s n ổ ợ ộ ặ ố ẹ ể ả sinh r t l n (2ấ ớ 23 x 223 = 246 ki u ể (25)Vây môi chung ta phai lam gi đê bao vê s ̣ ̃ ́ ̉ ̀ ̀ ̉ ̉ ̣ ự đa dang sinh hoc?̣ ̣ (26) Gi s c p gen khác n m c p NST ả ử tương đ ng khác Hãy n s li u vào ch ố ệ có d u (?) b ng rút công th c t ng quát ứ ổ cho t l lo i giao t , ki u gen, ki u hình,… ỉ ệ (27)Sô căp ́ ̣ gen di ̣ h p t ợ ử (F1) S loai ớ ̣ giao t ử cua (F1)̉ Sô loai ́ ̣ kiêu gen ̉ F2 ở Sô loai ́ ̣ kiêu hinh ̉ ̀ F2 ở Ti lê kiêu hinh F2̉ ̣ ̉ ̀ ở 1 21 31 21 3:1 2 22 32 22 : : :1 3 23 33 23 27:9:9:9:3:3:3:1 … … … … … n 2n 3n 2n (3:1)n 2 4 8 ? * B ng công th c t ng quát cho phép lai ả ứ ổ 2 hay nhi u c p tính tr ngề 3 9 27 ? 2 4 8 ? ? = (3:1)1 = (3:1)2 (28)CUNG CÔ BAI HOC̉ ́ ̀ ̣ Câu Theo thí nghi m c a Menđen, lai đ u Hà Lan ệ thu n ch ng h t vàng tr n h t xanh nhăn v i ầ ơ được F1 đ u h t vàng tr n ề ơ Khi cho F1 t th ph n Fự ụ 2 có t l ki u hình làỉ ệ ể A vàng tr n: vàng nhăn: xanh nhăn: xanh tr nơ B vàng tr n: xanh tr n: xanh nhăn: vàng nhănơ C vàng tr n: vàng nhăn: xanh tr n: xanh nhănơ D vàng tr n: vàng nhăn: xanh nhăn: vàng tr nơ (29)CUNG CÔ BAI HOC̉ ́ ̀ ̣ Câu Quy lu t phân li đôc lâp th c chât nói vê:ậ ̣ ̣ ự ́ ̀ A S phân li đôc lâp cua tính trang.ự ̣ ̣ ̉ ̣ B S phân li KH theo ty lê 9: :3 : 1.ự ̉ ̣ C S tô h p cua alen trình thu tinh.ự ̉ ợ ̉ ̣ D S phân li đơc lâp cua alen q trình ự ̣ ̣ ̉ giam phân.̉ (30)* C ng củ ố 2 Theo Menđen, n i dung c a qui lu t phân li ộ đ c l p ộ ậ A c p tính tr ng di truy n riêng r ặ ề ẽ B c p tính tr ng di truy n đ c l p.ặ ề ộ ậ C tính tr ng khác lo i t h p l i t o thành ạ ổ ợ ạ bi n d t h p.ế ị ổ ợ D c p alen (nhân t di truy n) phân li đ c ặ ố ề ộ l p gi m phân.ậ ả (31)* C ng củ ố 3 Theo Menđen, v i n c p gen d h p phân li ớ ị ợ đ c l p s lộ ậ ố ượng lo i giao t đạ ử ược xác đ nh theo công th cị A 2n B 5n C 4n D 3n (32)* D n dò - H c tr l i câu h i ọ ả ờ ỏ sách giáo khoa.
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy luật Menden - Quy luật phân li độc lập | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện, Quy luật Menden - Quy luật phân li độc lập | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

không hòa tr n vào nhau. Khi hình thành ộ - Quy luật Menden - Quy luật phân li độc lập | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

kh.

ông hòa tr n vào nhau. Khi hình thành ộ Xem tại trang 4 của tài liệu.
- F2 xuất hin 4 lo ệ ại kiểu hình: - Quy luật Menden - Quy luật phân li độc lập | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

2.

xuất hin 4 lo ệ ại kiểu hình: Xem tại trang 7 của tài liệu.
- F2 xuất hin 4 lo ệ ại kiểu hình: - Quy luật Menden - Quy luật phân li độc lập | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

2.

xuất hin 4 lo ệ ại kiểu hình: Xem tại trang 8 của tài liệu.
+ Về hình dạng hạt: - Quy luật Menden - Quy luật phân li độc lập | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

h.

ình dạng hạt: Xem tại trang 10 của tài liệu.
• V hình d ng vh t: ạ - Quy luật Menden - Quy luật phân li độc lập | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

h.

ình d ng vh t: ạ Xem tại trang 11 của tài liệu.
Ti sao ch da trên ki u hình ể2 Menđen li ạ - Quy luật Menden - Quy luật phân li độc lập | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

i.

sao ch da trên ki u hình ể2 Menđen li ạ Xem tại trang 12 của tài liệu.
 xác su t xu thi mi ki u hình 2 - Quy luật Menden - Quy luật phân li độc lập | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

x.

ác su t xu thi mi ki u hình 2 Xem tại trang 13 của tài liệu.
trình hình thành giao t. ử - Quy luật Menden - Quy luật phân li độc lập | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

tr.

ình hình thành giao t. ử Xem tại trang 14 của tài liệu.
- Khi hình thành giao t và th tinh, ụ - Quy luật Menden - Quy luật phân li độc lập | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

hi.

hình thành giao t và th tinh, ụ Xem tại trang 15 của tài liệu.
Alen A qui đ nh ịạ ạt vàng (n t vàng (nằ ằm trên NST hình que) m trên NST hình que) Alen a qui đ nh h ị - Quy luật Menden - Quy luật phân li độc lập | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

len.

A qui đ nh ịạ ạt vàng (n t vàng (nằ ằm trên NST hình que) m trên NST hình que) Alen a qui đ nh h ị Xem tại trang 16 của tài liệu.
Khi F1 hình thành giao ts cho ẽ - Quy luật Menden - Quy luật phân li độc lập | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

hi.

F1 hình thành giao ts cho ẽ Xem tại trang 18 của tài liệu.
phân hình thành giao t dân đên s phân li ̃́ ự - Quy luật Menden - Quy luật phân li độc lập | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

ph.

ân hình thành giao t dân đên s phân li ̃́ ự Xem tại trang 22 của tài liệu.
được kt qu phân li ki u hình đi sau. ờ - Quy luật Menden - Quy luật phân li độc lập | Lớp 12, Sinh học - Ôn Luyện

c.

kt qu phân li ki u hình đi sau. ờ Xem tại trang 23 của tài liệu.