0

3 13 0

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 16:18

Nguyễn Thị Thảo - Động lực và cản trở trong việc học tiếng Anh của sinh viên dân tộc thiểu số ở trường Đại học. Khoa học - Đại học Thái Nguyên 115[r] (1)225(12) 2020 TË p 2 2 5 , s è 1 2 , 2 0 2 0 THỂ LỆ GỬI BÀI 1 Tạp chí nhận đăng báo khoa học chưa cơng bố báo, tạp chí khoa học nước quốc tế. 2 Bài báo khoa học viết tiếng Việt tiếng Anh Tạp chí ưu tiên đăng báo viết tiếng Anh. 3 Tạp chí nhận thảo nộp trực tuyến qua website Tạp chí địa chỉ: http://jst.tnu.edu.vn. 4 Cấu trúc báo cần bao gồm phần sau (Chi tiết tham khảo Template Tạp chí đính kèm trang http://jst.tnu.edu.vn): 4.1 Tên báo; 4.2 Họ tên (các) tác giả, địa quan cơng tác; 4.3 Tóm tắt: Từ 100-250 từ, trình bày ngắn gọn 04 nội dung báo: mục tiêu, phương pháp, kết kết luận Dưới mục tóm tắt có “Từ khóa”, gồm tối thiểu 05 từ (cụm từ); 4.4 Các nội dung mục 4.1, 4.2, 4.3 tiếng Anh (nếu ngơn ngữ báo bằng tiếng Việt) ngược lại; 4.5 Số điện thoại địa email tác giả liên hệ (Corresponding author); 4.6 Giới thiệu/ Đặt vấn đề/ Introduction: Tóm tắt tình hình nghiên cứu nước thế giới, nêu vấn đề tồn cần giải quyết. 4.7 Cách tiếp cận/ Phương pháp nghiên cứu/ Methods/ Materials: Trình bày phương pháp/ cách tiếp cận/ phương tiện/ sở lý thuyết nội dung nghiên cứu thực hiện. 4.8 Kết nghiên cứu thảo luận/ Results and Discussions. 4.9 Kết luận/ Conclusions/ Remarks; 4.10 Lời cảm ơn/ Acknowledgements (nếu có); 4.11 Tài liệu tham khảo/ References. Danh sách tài liệu tham khảo bao gồm tài liệu trích dẫn báo được thống trình bày tiếng Anh Tài liệu tham khảo tham chiếu số đặt ngoặc vuông [ ] theo thứ tự sử dụng báo, trình bày theo định dạng IEEE (Chi tiết tham khảo hướng dẫn website) 5 Hình thức trình bày Dung lượng báo không 08 trang khổ A4, trình bày theo chiều dọc với thơng số PageSetup cụ thể sau: Top: 3.1cm, Bottom: 3.1cm, Left: 3.0cm, Right: 2.8cm, Header: 2.85cm, Footer: 2.85cm Toàn báo dùng font Unicode; cỡ chữ 11; giãn dòng multiple 1.1, khoảng cách đoạn (Spacing): 3pt. Với thảo soạn MS Word, văn phòng tòa soạn hỗ trợ tác giả dàn trang định dạng báo báo duyệt đăng, tác giả trình bày thảo tràn trang Việc chia cột Template để tác giả tham khảo, kiểm tra dung lượng thảo Bản thảo soạn LaTex bắt buộc dàn trang quy định trước nộp. Thông tin chi tiết liên hệ qua số điện thoại văn phịng Tạp chí: 0208 3840 288 (trong hành chính) địa email: jst@tnu.edu.vn. BAN BIÊN TẬP CHUYÊN SAN KHOA HỌC GIÁO DỤC CHUYÊN SAN KHOA HỌC GIÁO DỤC (2) EDUCATION SCIENCE Content Page Duong Huyen Tham, Nguyen Duong Ha, Vu Thi Quyen - Advantages and disadvantages of online homework software: the case of “Life” in Vietnam Nguyen Thi Thu Huong, Tran Thi Thao - Drama activity in teaching intercultural communication at Thai Nguyen University of Education 10 Diem Thi Thu Thuy, Le Phi Hong Ha- Anxiety in learning English listening skill experienced at Thai Nguyen University 18 Nguyen Danh Nam, Nguyen Thi Hong Minh, Nguyen Thi Linh - Implementation of experiential learning activities in English program at DPA kindergarten 25 Tran Minh Thanh, Nguyen Tran Anh, Nguyen Thi Bich Ngoc - Second-year students’ attitudes towards English learning: a study at University of Information and Communication Technology – Thai Nguyen University 32 Nguyen Thi Thao - A comparison of the English academic results of k16 non-English major students by different ethnicities and gender at Thai Nguyen University of Sciences 39 Tran Quoc Thao, Nguyen Hoang Nhat Khanh - Insights into tertiary English-majored students’ writing self-efficacy 47 Pham Kim Chi - Error analysis on English compositions and paragraphs of Vietnamese students 55 Nguyen Thi Thu Hoai, Nguyen Thi Hoa - An investigation into using supplementary materials in teaching English speaking skills at high school 64 Tran Thi Yen, Tran Nhat Le - Enhancing the competence in using articles for English majors through reading BBC news 70 Nguyen Dinh Nhu Ha, Tran Quoc Thao- Non-English majors’ attitudes towards the use of English captioned videos in English class 77 Bui Thi Kieu Giang - Students' perceptions towards using English movies to enhance their English speaking skills 85 Vu Van Tuan, Hoang Thi Kim Chi - English language teachers' beliefs and practices to promote learner autonomy 93 Nguyen Quynh Trang, Duong Cong Dat, Dang Phuong Mai - Studying listening difficulties of medical doctor students at Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy 101 Nguyen Thi Thuy, Nguyen Thi Minh Loan - Impact of cooperative learning on speaking competence of 10th grade students in Pho Yen High School 107 Nguyen Thi Thao - Motivation and constraints in English language learning of ethnic minority students at Thai Nguyen University of Sciences 115 Tran Quoc Thao, Nguyen Hoang Nhat Quyen - Exploring tertiary english-majored students’ academic writing difficulties 123 Vo Thi Tu Trinh, Duong My Tham - Non-English majors’ perceptions and use of metacognitive strategies at a Vietnamese EFL context 131 TNU Journal of Science and Technology 225(12) (3) Tạp chí Khoa học Công nghệ CHUYÊN SAN KHOA HỌC GIÁO DỤC Môc lôc Trang Dương Huyền Thắm, Nguyễn Dương Hà, Vũ Thị Quyên - Những lợi ích hạn chế phần mềm tập nhà trực tuyến theo giáo trình Life Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hương, Trần Thị Thảo - Hoạt động kịch dạy môn giao thoa văn hóa trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên 10 Diêm Thị Thu Thủy, Lê Phi Hồng Hà - Sự lo lắng học kỹ nghe tiếng Anh diễn Đại học Thái Nguyên 18 Nguyễn Danh Nam, Nguyễn Thị Hồng Minh, Nguyễn Thị Linh - Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương trình tiếng Anh trường Mầm non DPA 25 Trần Minh Thành, Nguyễn Trần Ánh, Nguyễn Thị Bích Ngọc- Thái độ việc học tiếng Anh sinh viên năm thứ hai: nghiên cứu trường Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông – Đại học Thái Nguyên 32 Nguyễn Thị Thảo - So sánh kết học tập tiếng Anh theo dân tộc theo giới tính sinh viên khơng chuyên ngữ k16 trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 39 Trần Quốc Thao, Nguyễn Hồng Nhật Khanh - Tìm hiểu niềm tin vào lực viết sinh viên chuyên ngành tiếng Anh 47 Phạm Kim Chi - Phân tích lỗi viết luận đoạn văn tiếng Anh sinh viên Việt Nam 55 Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Hoa - Nghiên cứu sử dụng tài liệu bổ trợ dạy kỹ nói tiếng Anh tại trường trung học phổ thông 64 Trần Thị Yến, Trần Nhật Lệ - Nâng cao khả sử dụng mạo từ cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh thông qua đọc tin BBC 70 Nguyễn Đình Như Hà, Trần Quốc Thao - Thái độ sinh viên không chuyên việc sử dụng phim có phụ đề tiếng Anh lớp học tiếng Anh 77 Bùi Thị Kiều Giang - Cảm nhận sinh viên việc xem đoạn phim tiếng Anh để nâng cao kỹ giao tiếp tiếng Anh 85 Vũ Văn Tuấn, Hoàng Thị Kim Chi - Nhận thức giảng viên tiếng Anh ứng dụng thực tiễn để nâng cao tính tự chủ người học 93 Nguyễn Quỳnh Trang, Dương Công Đạt, Đặng Phương Mai - Khảo sát khó khăn việc học kỹ năng nghe sinh viên bác sĩ y khoa trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 101 Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Minh Loan - Tác động học tập hợp tác đến lực nói học sinh lớp 10 trường Trung học Phổ thông Phổ Yên 107 Nguyễn Thị Thảo - Động lực cản trở việc học tiếng Anh sinh viên dân tộc thiểu số trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên 115 Trần Quốc Thao, Nguyễn Hồng Nhật Qun - Tìm hiểu khó khăn sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Anh trong viết học thuật 123 Võ Thị Tú Trinh, Dương Mỹ Thẩm - Nhận thức thực trạng sử dụng chiến lược siêu nhận thức sinh viên không chuyên ngữ bối cảnh dạy tiếng Anh ngoại ngữ Việt Nam 131 TNU Journal of Science and Technology 225(12)
- Xem thêm -

Xem thêm: ,

Hình ảnh liên quan

4.6. Giới thiệu/ Đặt vấn đề/ Introduction: Tóm tắt tình hình nghiên cứu trong nước và thế giới, nêu vấn đề tồn tại cần giải quyết. -

4.6..

Giới thiệu/ Đặt vấn đề/ Introduction: Tóm tắt tình hình nghiên cứu trong nước và thế giới, nêu vấn đề tồn tại cần giải quyết Xem tại trang 1 của tài liệu.