0

bai tap tinh huong

12 4 0
  • bai tap tinh huong

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:57

Tuy nhiên, Anh Hồ xuân B của địa phương A đã cung cấp thông tin sai lệch, thiếu chính xác dữ liệu tài nguyên nước đã được yêu cầu... Nhà nước ưu tiên khai thác, sử?[r] (1)(2)• Hành vi khai thác cát trái phép sơng Đồng Nai có vi phạm quy định pháp luật bảo vệ tài ngun nước khơng? Nếu có theo khoản điều (3)• Doanh nghiệp A phép khai thác nước ngầm độ sâu 200 - 400m để cung cấp nước sinh hoạt cho địa phương B nhiều năm qua Lưu lượng ổn định, chất lượng đảm bảo theo quy định ban hành (4)(5)• Cơng ty A có thực ni trồng thủy sản sơng Theo điều tra, trung bình ngày đêm lượng nước thải xả nguồn nước 210,000m3 • Vậy cơng ty A vi phạm điều khoản và hình thức xử phạt áp dụng với (6)• Tháng 11/2013, Đồn điều tra tài nguyên nước xuống địa phương A thu thập, trao đổi, khai thác liệu tài nguyên nước (theo QĐ quan thẩm quyền) Tuy nhiên, Anh Hồ xuân B địa phương A cung cấp thông tin sai lệch, thiếu xác liệu tài nguyên nước u cầu • Vậy hành vi anh B có vi phạm pháp luật ko? Nếu có điều khoản quy định? (7)• Anh Nguyễn Văn A mở công ty tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước chưa có xin phép quan có thẩm quyền (8)• Cơng ty A khơng thực chế độ báo cáo về kết thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật (9)Nhà nước ưu tiên khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho sinh hoạt bằng biện pháp nào? (10)• Tổng cơng ty Sao Mai thực dự án thi công giếng khoan cho địa phương, nhiên trình thi cơng quyền địa phương phát cơng ty Sao Mai thi công giếng khoan không quy trình, thiết kế kỹ thuật phê duyệt gây ảnh hưởng nghiêm trọng ô nhiễm, suy giảm chất lượng số lượng nguồn nước Ủy ban nhân dân xã lập biên xử phạt vi phạm hành áp dụng biện pháp khác phục hậu cơng ty • Theo anh chị Với vụ việc công ty Sao Mai vi phạm điều khoản xử phạt theo Nghị định 142/2013/NĐ-CP? • UBND xã có đủ thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm không? Nếu không, quan đủ thẩm quyền xử lý? (11)• Tổng cơng ty Bình Minh hành nghề khoan nước đất, tuy nhiên q trình thực quyền địa phương phát cơng ty Bình Minh khơng thực báo cáo hàng năm khoan nước đất theo quy định của giấy phép hành nghề khoan nước đất Ủy ban nhân dân xã lập biên xử phạt vi phạm hành chính cơng ty • Theo anh chị Với vụ việc cơng ty Bình Minh vi phạm điều khoản xử phạt theo Nghị định 142/2013/NĐ-CP? (12)• Công ty A không thực chế độ báo cáo kết thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật • Hãy cho biết hành vi vi phạm quy định khoản, điều ND 142/2013 xử phạt nào? Cơ
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap tinh huong, bai tap tinh huong

Hình ảnh liên quan

XẾP HẠNG TRONG CÁC MÔ HÌNH TÌM KIẾM THÔNG TIN - bai tap tinh huong
XẾP HẠNG TRONG CÁC MÔ HÌNH TÌM KIẾM THÔNG TIN Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 2.1 Ví dụ ma trận mục từ cho các tác phẩm của Shakespeare - bai tap tinh huong

Hình 2.1.

Ví dụ ma trận mục từ cho các tác phẩm của Shakespeare Xem tại trang 6 của tài liệu.
CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM HỆ IR THEO MÔ HÌNH LSI 3.1. MÔ T Ả KIẾN TRÚC HỆ IR THEO MÔ HÌNH LSI  - bai tap tinh huong

3.1..

MÔ T Ả KIẾN TRÚC HỆ IR THEO MÔ HÌNH LSI Xem tại trang 11 của tài liệu.
3.4.4. Bảng ñánh giá ñộ liên quan giữa bộ câu hỏi trên tập dữ liệu th ử nghiệm  - bai tap tinh huong

3.4.4..

Bảng ñánh giá ñộ liên quan giữa bộ câu hỏi trên tập dữ liệu th ử nghiệm Xem tại trang 12 của tài liệu.