0

Đề thi học kì 1 môn lí 7

27 28 0
  • Đề thi học kì 1 môn lí 7

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 15:13

b.Tính khoãng cách từ điểm sáng S đến ảnh của nó. c.Vẽ tia tới AI đến gương tạo với gương một góc 30 0 .Tính góc tới và vẽ tia phản xạ. Tiếng sét và tia chớp được tạo ra gần như cùng một[r] (1)PHẦN I : TRẮC NGHIỆM ( điểm) Hãy chọn câu trả lời câu sau: Câu Nguồn sáng : A Là vật tự phát ánh sáng B Là vật sáng C Là vật chiếu sáng D Là vật nung nóng ánh sáng mặt trời Câu Trường hợp coi gương phẳng ? A Mặt kính bàn gỗ B Mặt nước phẳng lặng C Màn hình phẳng tivi D Tấm lịch treo tường Câu Hai vật A, B có chiều cao nhau, A đặt trước gương phẳng, B đặt trước kính So sánh độ cao hai ảnh A’ B’ A Ảnh A’cao ảnh B’ B Ảnh B’ cao ảnh A’ C Hai ảnh cao D Không xác định độ cao ảnh cịn phụ thuộc vào vị trí đặt vật Câu Ảnh nến cháy quan sát gương cầu lõm có chiều ? A Ảnh không chiều với chiều vật B Ảnh ngược chiều với vật C Ảnh chiều với chiều nến D Cả a,b Câu Gương có tác dụng biến đổi chùm tia tới hội tụ thành chùm tia phản xạ song song ? A Gương phẳng B gương cầu lõm C Gương cầu lồi D ý Câu Chùm sáng chùm sáng hội tụ: A Hình a B Hình b C Hình c D Hình d Câu Ảnh ảo vật tạo gương phẳng: A nhỏ vật B vật C lớn vật D vật Câu Khi gõ dùi vào mặt trống ta nghe thấy âm thanh, kết luận sau đúng: A Gõ mạnh vào mặt trống, âm phát cao B Gõ mạnh vào mặt trống, âm phát to C Gõ liên tục vào mặt trống, âm phát to D Gõ nhẹ vào mặt trống, âm phát cao Câu Hãy xác định câu sai câu sau đây: A Những vật có bề mặt nhẵn, cứng phản xạ âm tốt B Những vật có bề mặt mềm, gồ ghề hấp thụ âm tốt C Mặt tường sần sùi phản xạ âm tốt D Bức tường phẳng, phản xạ âm tốt ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010 -2011 MƠN: VẬT LÝ KHỐI (2)Câu 10 Ảnh ảo vật tạo gương cầu lõm là: A vật B nhỏ vật C vật D lớn vật PHẦN II TỰ LUẬN ( điểm) Câu 1: ( điểm) Cho gương phẳng đặt thẳng đứng, vật AB cao 1,5cm đặt trước gương cách gương 2cm a Hãy vẽ ảnh vật AB qua gương b Cho biết ảnh vật AB qua gương ảnh gì? Ảnh cao cách gương bao nhiêu? Câu 2: ( điểm) Nói phịng lớn nghe tiếng vang Nói phịng nhỏ khơng nghe tiếng vang.Hỏi: a Trong phịng có âm phản xạ b Trong phòng âm nghe to rõ hơn? Câu 3: ( điểm) Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng? Vẽ hình? Chú thích ? Đề bài: A/ Phần trắc nghiệm (6đ) Khoanh tròn chữ có đáp án câu sau: Câu 1: Nguồn sáng là………… A vật tự phát ánh sáng B vật chiếu sáng C vật mà mắt ta nhìn thấy D vật sáng Câu 2: Trong môi trường suốt đồng tính ánh sáng truyền theo: A đường cong B đường xiên C đường vòng cung D đường thẳng Câu 3: Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn truyền theo đường thẳng dùng ống………… ta quan sát thấy bóng đèn A rỗng cong B thẳng cong C rỗng thẳng D không suốt Câu 4: Ảnh ảo vật tạo gương phẳng: A lớn vật B nhỏ vật C vật D vật Câu 5: Hãy chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống: Góc tới góc hợp bởi……… A tia tới pháp tuyến B tia tới mặt gương C tia phản xạ pháp tuyến D tia tới tia phản xạ Câu 6: Chiếu tia sáng tới gương phẳng, biết góc phản xạ 450thì góc tới bằng: (3)Câu 7: Ảnh ảo vật tạo gương cầu lồi: A lớn vật B vật C nhỏ vật D vật Câu 8: Gương cầu lồi có mặt phản xạ mặt……… A phần mặt cầu B phẳng C phần mặt cầu D lồi Câu 9: Hãy chọn câu trả lời đúng: Ảnh vật tạo gương cầu lồi là……… A ảnh ảo nhỏ vật B ảnh ảo, hứng màn chắn C vật sáng D ảnh ảo mà mắt khơng nhìn thấy Câu 10: Xác định pháp tuyến điểm tới gương phẳng: A trùng với mặt phẳng gương điểm tới B phía trái so với tia tới C vng góc với gương phẳng điểm tới D phía phải so với tia tới Câu 11: Đặt nến trước gương cầu lồi Quan sát ảnh gương và nhận xét sau đúng: A Ảnh lớn vật B Ngọn nến lớn ảnh C Ảnh nến nến D Kích thước ảnh khác với kích thước vật Câu 12: Mối quan hệ góc tới góc phản xạ tia sáng gặp gương phẳng: A Góc phản xạ nhỏ góc tới B Góc phản xạ lớn hơn góc tới C Góc tới lớn góc phản xạ D Góc phản xạ góc tới Câu 13: Ảnh ảo vật tạo gương cầu lõm: A lớn vật B vật C nhỏ vật D vật Câu 14: Khi mắt ta nhìn thấy vật: A mắt ta hướng vào vật B vật mắt không có khoảng tối B C vật lớn D có ánh sáng truyền từ vật vào mắt ta Câu 15: Tìm cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống: Gương cầu lõm có mặt phản xạ mặt……… A Cong B phần mặt cầu (4)Câu 16: Chiếu chùm sáng song song đến gặp gương cầu lõm có chùm tia phản xạ……… A hội tụ B song song C phân kì D đường thẳng Câu 17: Chiếu chùm tia sáng song song đến gặp gương cầu lồi chùm tia phản xạ…… A hội tụ B phân kì C đường thẳng D song song Câu 18: Gương ………… có tác dụng biến đổi chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ song song A cầu lồi B cầu lõm C phẳng D nào Câu 19: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Vật phát âm gọi là……… A nguồn âm B vật âm C phát âm D dao động Câu 20: Một vật phát âm có đặc điểm:……… A đứng yên B phát âm C im lặng D dao động Câu 21: Hãy chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống câu sau: Độ lệch ………… vật dao động khỏi vị trí cân cịn gọi là……… A lớn – biên độ dao động B lớn – độ to âm C lớn – độ cao âm D nhỏ – tần số âm Câu 22: Âm truyền gặp vật cản bị………… A truyền thẳng B phản xạ trở lại C biến D độ to tăng lên Câu 23: Số dao động thực giây gọi là……… A biên độ dao động B vật dao động C tần số dao động D biến đổi chuyển động B/ Phần tự luận: (4đ) Câu 1: (2đ) Tân số dao động gì? Đơn vị tần số dao động gì? Tần số dao động âm phụ thuộc vào dao động? Biên độ dao động gì? Câu 2: (2đ) Cho tia tới SI hợp với gương phẳng góc 300 hình vẽ: N a Hãy tính góc tới góc phản xạ (5)……… 300 I ĐỀ Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm) Chọn câu trả lời em cho Câu 1: Vì ta nhìn thấy vật? a) Vì ta mở mắt hướng phía vật b) Vì mắt ta phát tia sáng chiếu lên vật c) Vì có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta d) Vì vật chiếu sáng Câu 2: Con số với giá trị vận tốc ánh sáng chân không? a) 280000km/s b) 350000km/s c) 275000km/s d) 300000km/s Câu 3: Đơn vị tần số là: a) déc b) Héc c) đexiben d) Hécta Câu 4: Với giá trị độ to, nghe, tai người có cảm giá đau? a) Trên 40 dB b) 30 dB c) Trên 80 dB d) Trên 130 dB Câu 5: Âm to, âm nhỏ phụ thuộc vào: a) Tần số b) Dao động c) Biên độ dao động d) khơng có câu Câu 6: Trong lớp, học sinh nghe thầy giáo giảng thông qua môi trường nào? a) Chất rắn b) Khơng khí c) chất lỏng d) Chân không Phần II: Tự luận (7 điểm) Câu 7: (2đ) a) Nguồn sáng có đặc điểm ? Cho hai ví dụ vật sáng b) Chiếu chùm tia tới song song lên gương cầu lõm, ta thu chùm tia phản xạ có tính chất nào? Cho ví dụ ứng dụng thực tế Câu 8: (2đ) a) Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng b) Hãy vẽ tia sáng SI chiếu đến gương phẳng hợp với mặt gương góc 40o, từ vẽ tiếp tia phản xạ IR xác định độ lớn góc tới, góc phản xạ Câu (2đ) a) Một số lồi trùng ruồi, muỗi, ong, … bay tạo tiếng “vo ve” Em giải thích ta nghe âm đó? b) Một vật thực dao động với tần số 20 Hz Hỏi phút vật thực dao động? Câu 10: (1đ) Khi gảy mạnh dây đàn, tiếng đàn to hay nhỏ? Tại sao? (6)1 (1đ) a Chỉ nguồn sáng, vật chiếu sáng vật sau: Mặt Trăng, Mặt Trời, mặt gương, lửa b Mắt ta nhìn thấy vật ? 2 (1,5đ) a Mơi trường ánh sáng truyền theo đường thẳng ? b Vùng bóng tối ? Nguyệt thực xảy ? 3 (3đ) a Nêu ví dụ gương cầu lồi, ví dụ gương cầu lõm b Đặt vật trước gương cầu lồi có ảnh ? kích thước so với vật ? c Gương cầu lõm pha đèn pin có tác dụng ? d Dùng tính chất ảnh vẽ hình xác định ảnh S’ điểm sáng S đặt trước gương phẳng AB Tính góc tia tới SI tia phản xạ IS’ Biết góc tia tới SI mặt gương 600 (2,5đ) a Các vật phát âm có chung đặc điểm ? b Hai âm có tần số 12kHz 500Hz Âm trầm ? Vì ? c Tại đánh trống mạnh tiếng trống nghe to ? 5 (2,0đ) a Môi trường truyền âm ? Môi trường không truyền âm ? b Tại áp tai vào đường ray phát tàu hỏa đến sớm đứng nghe khơng khí ? c Tại phịng kín ta nghe tiếng nói chuyện bạn to trời ? De thi Cau :Nguồn sáng : A Là vật tự phát ánh sáng B Là vật sáng C Là vật chiếu sáng D Là vật nung nóng ánh sáng mặt trời Câu Trường hợp đâykhông thể coi gương phẳng ? A Mặt kính bàn gỗ B Mặt nước phẳng lặng C Màn hình phẳng tivi D Tấm lịch treo tường Câu Hai vật A, B có chiều cao nhau, A đặt trước gương phẳng, B đặt trước kính So sánh độ cao haiảnh A ’ B ’ A Ảnh A ’ cao hơnảnh B ’ B Ảnh B ’ cao hơnảnh A ’ C Haiảnh cao D Không xác định vìđộ cao ảnh cịn phụ thuộc vào vị trí đặt vật Câu Ảnh nến cháy quan sát gương cầu lõm có chiều ? A Ảnh không chiều với chiều vật B Ảnh ngược chiều với vật C Ảnh chiều với chiều nến D Cả a,b Câu Gương có tác dụng biến đổimột chùm tia tới hội tụ thành chùm tia phản xạ song song ? A Gương phẳng B gương cầu lõm C Gương cầu lồi D ý Câu Chùm sáng chùm sáng hội tụ: (7)A nhỏ vật B vật C lớn vật D vật Câu Khi gõ dùi vào mặt trống ta nghe thấy âm thanh, kết luận sau đúng: A Gõ mạnhvào mặt trống, âm phát cao B Gõ mạnh vào mặt trống, âm phát to C Gõ liên tục vào mặt trống, âm phát to D Gõ nhẹ vào mặt trống, âm phát cao Câu Hãy xác định câu sai câu sau đây: A Những vật có bề mặt nhẵn, cứng phản xạ âm tốt B Những vật có bề mặt mềm, gồ ghề hấp thụ âm tốt C Mặt tường sần sùi phản xạ âm tốt D Bức tường phẳng, phản xạ âm tốt Câu 10 Ảnh ảo vật tạo gương cầu lõm là: A vật B nhỏ vật C vật D lớn vật PHẦN II TỰ LUẬN ( điểm) Câu 1: ( 2điểm) Cho gương phẳng đặt thẳng đứng, vật AB cao 1,5cm đặt trước gương cách gương 2cm a Hãy vẽ ảnh vật AB qua gương b Cho biết ảnh vật AB qua gương ảnh gì? Ảnh cao cách gương bao nhiêu? Câu 2: ( 1điểm) Nói phịng lớn nghe tiếng vang Nói phịng nhỏ khơng nghe tiếng vang.Hỏi: a Trong phịng có âm phản xạ b Trong phòng âm nghe to rõ hơn? Câu 3: ( 2điểm) Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng? Vẽ hình? Chú thích ? ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ - NĂM HỌC : 2012-2013 MÔN : Vật lý - Khối I.Chọn chữ đứng trước câu trả lời cho câu hỏi đây: Câu 1: Vật sau nguồn sáng? A.Mảnh gương vỡ chói sáng ánh nắng Mặt Trời B Mẫu than cháy C.Bóng đèn điện sáng D Mặt Trời Câu 2: Chiếu tia sáng lên gương phẳng ta thu tia phản xạ tạo với tia tới góc 600 Giá trị góc tới là: A 300 B 450 C 350 D 540 Câu 3: Ảnh vật tạo gương cầu lồi là: A Ảnh ảo bé vật B Ảnh ảo vật C Ảnh ảo lớn vật D Ảnh hứng chắn nhỏ vật Câu 4: Điểm giống gương cầu lồi gương cầu lõm là: (8)A B A Trước gương cầu lõm gần sát gương B Trước gương cầu lồi C Trước gương phẳng D Cách xa gương cầu lõm trước gương Câu 6: Ta nhìn thấy vật : A Mở mắt hướng phía vật B Có tia sáng từ mắt ta chiếu vào vật C Chiếu sáng vật D Có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta Câu 7: Các vật phát âm gọi A Nguồn âm B Dao động C Rung động D Âm thoa Câu 8: Âm truyền qua mơi trường nào? A Khí B Rắn C Lỏng D Cả môi trương rắn lỏng khí II/ Tự luận: Câu 1: a, Tần số gì? Nêu đơn vị tần số b, Một dao động phát âm có tần số 40 Hz, số có ý nghĩa gì? (2đ) Câu (4đ): Cho vật sáng AB đặt trước gương phẳng hình vẽ a/ Từ B ta vẽ tia tới đến gương tia phản xạ tương ứng với tia tới b/ Vẽ ảnh A’B’ vật AB qua gương c/ Biết điểm A cách gương 0,8 cm, điểm B cách gương 2,4 cm Tính khoảng cách AA’ BB’ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÝ I Trắc nghiệm(3 điểm): Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời Câu 1: Vật sau nguồn sáng? A.Mảnh gương vỡ chói sáng ánh nắng Mặt Trời B Mẫu than cháy C.Bóng đèn điện sáng D Mặt Trời Câu 2: Đường truyền ánh sáng khơng khí là: A Đường cong B Đường thẳng C Đường gấp khúc D Đường ngoằn ngoèo Câu 3: Chiếu tia sáng lên gương phẳng ta thu tia phản xạ tạo với tia tới góc 600 Giá trị góc tới là: A 300 B 450 C 350 D 540 Câu 4: Ảnh vật tạo gương phẳng là: A Ảnh ảo nhỏ vật B Ảnh ảo vật C Ảnh ảo lớn vật D Ảnh hứng chắn vật (9) A Ảnh ảo bé vật B Ảnh ảo vật C Ảnh ảo lớn vật D Ảnh hứng chắn nhỏ vật Câu 6: Ảnh ảo cách vật 30 cm Vật cách gương phẳng: A 20cm B 15 cm C 30cm D 10cm II Tự luận(7 điểm) Câu : Tần số gì? Đơn vị tần số(1 điểm) Câu 2: Cho vật sáng AB đặt trước gương phẳng (hình vẽ) a Vẽ ảnh vật AB tạo gương phẳng (2 điểm) b Hãy vẽ tia phản xạ ứng với tia tới AI (1 điểm) Câu 3: Khi nói to phịng lớn nghe tiếng vang Nhưng nói to phịng nhỏ lại khơng nghe thấy tiếng vang a Trong phịng có âm phản xạ?(1 điểm) b Hãy tính khoảng cách ngắn từ người nói đến tường để nghe tiếng vang Biết vận tốc âm khơng khí 340m/s (2 điểm) Đơn vị: Trường THCS Lê Lợi I TRẮC NGHIỆM: (3Đ) Câu Chiếu tia sáng lên gương phẳng ta thu tia phản xạ tạo với pháp tuyến góc 600 Góc tới có giá trị A 100 B 200 C 600 D 400 Câu 2: Đặt vật trước gương cho ảnh ảo không hứng chắn vật kết luận gương: A Gương phẳng B Không kết luận C Gương cầu lõm D Gương cầu lồi Câu 3: Ở vị trí Trái Đất ta quan sát Nhật thực toàn phần ? A Chỗ có bóng nửa tối Mặt Trăng Trái Đất B Ở chỗ Trái Đất C Chỗ có bóng tối Trái Đất D Chỗ có bóng tối Mặt Trăng Trái Đất Câu 4: Theo định luật phản xạ ánh sáng tia phản xạ nằm mặt phẳng ? A Mặt phẳng chứa tia tới B Mặt phẳng chứa tia tới tia phản xạ gương điểm tới C Mặt phẳng chứa tia tới đường pháp tuyến gương điểm tới B (10)D Mặt phẳng chứa đường pháp tuyến Câu 5: Đặt vật trước gương cho ảnh ảo không hứng chắn nhỏ hơn vật kết luận gương: A Gương phẳng B Không kết luận C Gương cầu lõm D Gương cầu lồi Câu 6: Đặt vật trước gương cho ảnh ảo không hứng chắn lớn hơn vật kết luận gương: A Gương phẳng B Không kết luận C Gương cầu lõm D Gương cầu lồi Câu Ta nhìn thấy trời nắng cánh đồng A Mặt Trời chiếu ánh sáng thẳng vào cánh đồng C cánh đồng nằm vùng có ánh sáng B mắt hướng phía cánh đồng D.cánh đồng hắt ánh sáng Mặt Trời vào mắt ta Câu Hiện tượng tượng phản xạ ánh sáng: A Quan sát thấy ảnh gương phẳng B Dùng đèn pin chiếu sáng lên gương phẳng đặt bàn, ta thu vết sáng tường C Quan sát thấy cá bể nước to so với quan sát ngồi khơng khí D Nhìn xuống mặt nước thấy cối bờ ao bị mọc ngược so với cối bờ Câu Trên ô tô, xe máy người ta thường gắn gương cầu lồi để quan sát vật phía sau mà khơng dùng gương phẳng vì: A ảnh nhìn thấy gương cầu lồi rõ gương phẳng B ảnh nhìn thấy gương cầu lồi to ảnh nhìn thấy gương phẳng C vùng nhìn thấy gương cầu lồi sáng rõ gương phẳng D vùng nhìn thấy gương cầu lồi lớn vùng nhìn thấy gương phẳng Câu 10 Vật nguồn sáng A nến cháy C Mặt trời B vỏ chai sáng chói trời nắng D đèn ống sáng Câu 11 Chùm sáng hội tụ chùm sáng mà A tia sáng không giao đường truyền chúng B tia sáng giao đường truyền chúng C tia sáng loe rộng đường truyền chúng D tia sáng loe rộng ra, kéo dài gặp Câu 12 Chiếu tia sáng lên gương phẳng ta thu tia phản xạ tạo với tia tới góc 600 Góc tới có giá trị A 100 B 200 C 300 D 400 II.TỰ LUẬN (7Đ) Câu 1: Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng? Lấy ví dụ nguồn sáng ví dụ vật sáng? (2,5đ) (11)Câu 3: Vào ban đêm nhìn thấy bầu trời có nhiều ngơi lấp lánh Có phải tất ngơi nguồn sáng không? Tại sao? (2đ) Đơn vị THCS Lê Q Đơn I TRẮC NGHIỆM : (6 điểm ) Hãy chọn phương án trả lời câu sau : Câu Nguồn sáng có đặc điểm ? A Truyền ánh sáng đến mắt B Tự phát ánh sang C Phản chiếu ánh sang D Chiếu ánh sang vật xung quanh Câu Ta nhìn thấy vật : A Mắt ta chiếu sang vật B Ta sờ đụnh vầo vật C Có ánh sang từ vật truyền đến mắt D Vật trước mặt ta Câu Trong tượng nhật thực , vật cản ánh sang : A Mặt Trời B Mặt Trăng C Trái Đất D Cái nhà Câu Góc tạo tia tới mặt phẳng gương 300thì góc phản xạ : A 300 B 400 C 500 D 600 Câu Trong tượng phản xạ ánh sang , góc tới tăng : A Góc phản xạ tăng B Góc phản xạ giảm C Tia phản xạ tăng D Góc phản xạ khơng đổi Câu Trong tượng phản xạ ánh sang , tia tới vng góc với mặt gương thì : A Tia phản xạ tiếp tục thẳng B Góc tới 900 C Tia phản xạ trùng với tia tới D Góc phản xạ 900 Câu Trong tạo ảnh vật qua gương phẳng, vật cách gương 5m ảnh cách vật : A 5m B 2,5m C 10m D 20m Câu Cùng vật đặt trước ba gương , cách gương khoảng , gương tạo ảnh ảo lớn ? A Gương phẳng B Gương cầu lõm C Gương cầu lồi D Không gương Câu Số dao động giây gọi là: A Vận tốc âm B Tần số âm C Biên độ âm D Độ cao âm (12) A Độ to âm lớn B Thời gian để thực dao động lớn C Tần số dao động tăng D Vận tốc truyền âm lớn Câu 11 Vật sau gọi nguồn âm ? A Cái trống B Cái âm thoa C Cây đàn D Cái còi thổi Câu 12 Âm có tần số biên độ âm sau trầm to ? A 50Hz- 100dB B 100Hz- 50dB C 50Hz- 50dB D 100Hz- 100dB II TỰ LUẬN (4 điểm ) Câu Phát biểu định luật phản xạ ánh sang (1 điểm ) Câu Cho vật sang AB đặt trước gương phẳng hình vẽ a Hãy vẽ tia tới AI tia phản xạ IR tương ứng (1 điểm ) b Hãy vẽ ảnh A’B’ AB tạo gương phẳng (1 điểm ) (13) B A A TRẮC NGHIỆM: Chọn phương án trả lời cho câu sau Câu Ảnh vật tạo gương cầu lồi A ảnh ảo, không hứng màn, nhỏ vật B ảnh thật, hứng màn, nhỏ vât C ảnh ảo, không hứng màn, vật D ảnh thật, hứng màn, vật Câu Vật không gọi nguồn âm A Dây đàn dao động B Mặt trống dao động C Chiếc sáo để bàn D Âm thoa dao động Câu Âm phát từ trống ta gõ vào to hay nhỏ, phụ thuộc vào A độ căng mặt trống B kích thước rùi trống C kích thước mặt trống D biên độ dao động mặt trống Câu Khi ta nghe thấy tiếng trống, phận dao động phát âm A dùi trống B mặt trống C tang trống D viền trống Câu Ta nghe âm to rõ A âm phản xạ truyền đến tai cách biệt với âm phát (14)Câu Vật liệu thường không dùng làm vật ngăn cách âm phịng? A Tường bê tơng B Cửa kính hai lớp C Rèm treo tường D Cửa gỗ A TỰ LUẬN Câu 7(1,5đ).Cho hình 3, biết SI tia tới, IR tia phản xạ Hãy vẽ tiếp tia tới, tia phản xạ trường hợp sau rõ chiều truyền tia sáng? Câu 8.(2đ) Tiếng vang gì? Khi tai ta nghe thấy tiếng vang? Những vật phản xạ âm tốt vật nào? cho ví dụ? Câu 9(1,5đ) Một cơng trường xây dựng nằm khu dân cư mà em sống Hãy đề ba biện pháp để chống ô nhiễm tiếng ồn gây nên? Câu 10(2đ) Dựa vào tính chất ảnh vật tạo gương phẳng, vẽ ảnh vật sáng AB BOA đặt trước gương phẳng (hình 2) ĐỀ: I PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( điểm) Hãy khoanh tròn vào phương án trả lời Câu 1: Nguồn sáng gì? a Nơi có ánh sáng b Vật tự phát ánh sáng c Vật chiếu sáng d Phản chiếu ánh sáng Câu 2: Ảnh vật tạo gương cầu lồi có tính chất gì? a Là ảnh thật vật b Là ảnh ảo vật c Là ảnh ảo bé vật d Là ảnh thật bé vật Câu 3: Trong mơi trường suốt đồng tính, ánh sáng truyền theo đường nào? a Theo đường thẳng b Theo đường gấp khúc c Theo nhiều đường khác d Theo đường cong Hình A B B A O a b I R R Hình I (15) Câu 4: Âm phát cao khi: a Độ to âm lớn b Thời gian để thực dao động lớn c Tần số dao động lớn d Vận tốc truyền âm lớn Câu 5: Vật phản xạ âm tốt vật có bề mặt: a Phẳng sáng b Nhẵn cứng c Gồ ghề mềm d Mấp mô cứng Câu 6: Đơn vị để đo tần số âm là: a m/s b s ( giây) c dB (dêxiben ) d Hz ( héc) Câu 7: Hãy lựa chọn phát biểu đúng: a Âm truyền qua nước b Âm phản xạ c Âm truyền nhanh ánh sáng d Âm truyền chân không Câu 8: Ảnh ảo vật tạo gương cầu lõm: a Nhỏ vật b Bằng vật c Lớn vật d Bằng nửa vật Câu 9: Chiếu tia sáng lên gương phẳng ta thu tia phản xạ tạo với tia tới góc 600 Góc tới có giá trị a 100 b 200 c 300 d 400 Câu 10: Khi có tượng nguyệt thực, vị trí tương đối Trái Đất, Mặt Trời Mặt Trăng a Trái Đất – Mặt Trời – Mặt Trăng b Trái Đất – Mặt Trăng – Mặt Trời c Mặt Trăng – Trái Đất – Mặt Trời d Mặt Trời – Trái Đất – Mặt Trăng II PHẦN TỰ LUẬN: ( 7điểm) Câu 1:( điểm) Em nêu định luật phản xạ ánh sáng? Áp dụng : Chiếu tia sáng SI tạo với gương phẳng góc 600 a.Vẽ tia phản xạ? b.Tính góc tới góc phản xạ? c.Giữ ngun tia tới SI ,để thu tia phản xạ vuông góc với tia tới phải đặt gương nào? (vẽ hình) 600 I (16)Câu : (1điểm) Ta nói lắc dao động với tần số 40Hz, số có ý nghĩa gì? Câu : (1điểm) Em kể 2vật phản xạ âm tốt, 2vật phản xạ âm ? I Trắc nghiệm: Chọn phương án trả lời cho câu sau: (3đ) Câu 1: Những môi trường sau không truyền âm? A Nước sôi B Chân khơng C Khơng khí lỗng D Sắt nhiệt độ nóng chảy Câu 2: Vật gọi nguồn âm A Dây đàn dao động B Mặt trống C Chiếc sáo D Âm thoa Câu 3: Ảnh vật tạo gương cầu lồi gương cầu lõm có điểm giống A ảnh ảo, nhỏ vật B ảnh thật, nhỏ vât C ảnh ảo, không vật D ảnh ảo, vật Câu 4: Vật sau vật phản xạ âm tốt A Tấm sắt B Mảnh vải C Rèm nhung D Nệm cao su Câu 5: Vật nguồn sáng A nến cháy B vỏ chai sáng chói trời nắng C Mặt trời D đèn ống sáng Câu 6: Trong lớp học, người ta lắp nhiều bóng đèn vị trí khác mà khơng dùng bóng đèn có cơng suất lớn ? Câu giải thích sau đúng? A Để cho lớp học đẹp B Chỉ để tăng cường độ sáng cho lớp học C Để cho học sinh khơng bị chói mắt D Để tránh bóng tối bóng nửa tối học sinh viết II Tự luận: (7đ) Câu 1: Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng Câu 2: Hãy nêu ví dụ chứng tỏ độ cao âm phụ thuộc vào tần số vật động ví dụ chứng tỏ độ to âm phụ thuộc vào biên độ dao động vật Câu 3: Một vật AB xêm đoạn thẳng phát sáng, A Đặt trước gương phẳng hình vẽ a Vẽ ảnh A’B’ AB qua gương b Từ điểm B vẽ tia tới BI đến gương phẳng, BI tạo với gương B góc 400 Hãy vẽ tiếp tia phản xạ IR, Tính góc phản xạ c Muốn thu ảnh A’B’ song song, chiều với vật phải đặt vật AB so với gương Hãy vẽ hình (G) (17)I/ Chọn đánh dấu X vào câu trả lời cho câu sau:(3đ) Câu1: Khi mắt ta nhìa thấy vật? A/Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt B /Khi vật chiếu sáng C/ Khi có ánh sáng từ mắt ta chiếu đến vật D/Khi vật phát ánh sáng Câu2: Trong mơi trường suốt đồng tính,ánh sáng truyền theo đường nào? A/Theo đường cong B/Theo đường thẳng C/Theo đường khác.D/Theo đường gấp khúc Câu3: Vật không gọi nguồn âm A/Dây đàn dao động B/Mặt trống dao động C/Chiếc sáo để bàn D/Âm thoa dao động Câu4 :Ảnh vật tạo gương cầu lồi: A/Bằng vật B/ Gấp đôi vật C/Nhỏ vật D/ Lớn vật Câu5:Một điểm ánh sáng S cách gương phẳng 15cm,choS di chuyển theo phương vuông góc phía xa gương đoạn 5cm Ảnh S’ bây giờ’cách gương khoảng: A/10cm B/ 15cm C/ 20cm D/25cm Câu6: Ta nghe âm to rõ A/âm phản xạ truyền đến tai cách biệt với âm phát B/âm phản xạ truyền đến tai lúc với âm phát C/âm phát không đến tai,âm phản xạ truyền đến tai D/âm phát đến tai,âm phản xạ không truyền đến tai II/ Tự luận (7đ) Bài1:Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng.(1,5đ) Bài2:Cho vật sáng AB có dạng mũi tên,đặt vng góc với mặt gương phẳng(hình vẽ) a)Vẽ ảnh mũi tên tạo gương phẳng.(1đ) b)Vẽ trình bày cách vẽ tia tới AI gương tia phản xạ IR tương ứng.(2đ) c)Đặt vật AB ảnh AB AB song song chiều với vật?(vẽ hình minh họa ) (1đ) B A M N S M Bài3:a)Trên hình vẽ,chiếu tới gương phẳng M Tính góc tới,góc 600 phản xạ.(0,5đ) b)Giữ nguyên tia tới SI,muốn thu tia phản xạ nằm ngang I từ trái sang phải đặt gương nào? Vẽ hình.Tính góc (18)BÀI LÀM: Đơn vị: THCS NGUYỄN DU I/ TRẮC NGHIỆM: ( điểm ) Khoanh tròn vào chữ đứng trước phương án trả lời đúng: Câu 1: Vật sau nguồn sáng: A Mẫu than cháy B Mặt Trời C Mặt Trăng D Bóng đèn điện sáng Câu 2: Một vật sáng đặt cách gương phẳng 30 cm, ảnh cách vật khoảng là: A 15cm B 30cm C 45cm D 60cm Câu 3: Một tia sáng chiếu tới gương phẳng có tia phản xạ vng góc với tia tới Góc tới bằng: A 300 B 450 C 600 D 900 Câu 4: Âm tạo nhờ: A Tần số B Biên độ C Dao động D Tiếng vang Câu 5: Điểm giống gương cầu lồi gương cầu lõm là: A Tạo ảnh ảo không vật B Tạo ảnh ảo lớn vật C Tạo ảnh ảo vật D Tạo ảnh ảo bé vật Câu 6: Một vật dao động phát âm cao khi: A Vật dao động nhanh B Vật dao động chậm C Vật dao động mạnh D Vật dao động yếu II/ TỰ LUẬN: (7 điểm) Bài 1: Phát biểu nội dung định luật phản xạ ánh sáng Bài 2: a) Nêu tính chất ảnh tạo gương phẳng b) Ảnh vủa vật tạo gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm có giống khác nhau? Bài 3: Cho vật sáng AB có dạng hình mũi tên đặt trước gương phẳng hình vẽ ( Hình 1) a) Vẽ ảnh A/B/ vật sáng AB tạo gương phẳng b) Cho điểm A cách gương 6cm tính khoảng cách từ A/đến A c) Đặt vật AB trước gương có ảnh A/B/ cùng phương ngược chiều với AB ( Vẽ hình minh họa) Bài 4: Chiếu tia tới SI lên gương phẳng hình vẽ ( Hình 2) ( Hình 1) a) Hãy vẽ tia phản xạ b) Giữ nguyên tia tới SI Muốn thu tia phản xạ có hướng thẳng đứng từ lên phải đặt gương nào? Vẽ hình minh họa A B S (19) - Hết - ( Hình ) De thi I- Hãy khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời mà em cho Hãy vật nguồn sáng? A Mặt trời B Ngọn đuốc cháy C Mặt trăng D Con đom đóm bay lập loè đêm 2 Khi tia tới đến gương phẳng tia phản xạ lại tạo với góc 600thì góc tới bao nhiêu? A 300 ; B 600 ; C.1200 ; D.900 Khi ta nghe đài : A Màng loa đài bị nén B Màng loa đài bị bẹp C Màng loa đài bị dao động D Màng loa đài bị căng Âm phát to khi: A Nguồn âm có kích thước lớn B Nguồn âm dao động mạnh C Nguồn âm dao động nhanh D Nguồn âm có khối lượng lớn II- Dùng từ (cụm từ ) thích hợp điền vào chỗ trống câu sau: 5 Hiện tượng xảy Mặt trăng vào vùng bóng tối Trái đất Hiện tượng xảy ta đứng Trái đất vùng bóng tối Mặt trăng Khi đưa vật phát âm vào mơi trường chân khơng vật vẫn ta khơng nghe âm III Tự luận: 1 Nêu tính chất ảnh vật tạo gương cầu lồi?Ứng dụng 2.Làm để nhận biết bốn kim cắm thẳng hàng ?giải thích 3.Nêu kết luận mối quan hệ dao động,tần số ,âm phát ? 4.Cho điểm sáng S đặt trước gương phẳng, cách gương 5cm a Hãy vẽ ảnh S tạo gương theo hai cách ( áp dụng tính chất ảnh vật tạo gương phẳng ) b.Tính khỗng cách từ điểm sáng S đến ảnh c.Vẽ tia tới AI đến gương tạo với gương góc 300.Tính góc tới vẽ tia phản xạ Tiếng sét tia chớp tạo gần lúc, ta thường nhìn thấy chớp trước nghe thấy tiếng sét Hãy giải thích ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I- MƠN VẬT LÍ 7_ I Trắc nghiệm: (3đ) Khoanh tròn vào chữ đứng trước phương án trả lời đúng: (20) A Tần số âm B Biên độ âm C Vận tốc âm D Độ cao âm Câu 2: : Âm phát cao : A Vận tốc truyền âm lớn B Độ to âm lớn B Thời gian thực dao động lớn D Tần số dao động tăng Câu : Góc tạo tia tới mặt phẳng gương 300 góc phản xạ là: A 300 B.600 C 400 D 500 Câu 4:Vật sáng đặt cách gương phẳng 2m ảnh sau gương cách vật khoảng là: A 4m B 2m C 3m D 1m Câu 5: Ảnh vật tạo gương câu lồi: A Gấp đôi vật B Nhỏ vật C Lớn vật D Bằng vật Câu 6: Gương cầu lõm cho ảnh ảo ảnh : A Bé vật B Bằng vật C Sáng vật D Lớn vật II/ TỰ LUẬN: (7đ ) Giải tập sau : Bài 1: (1,5đ) Phát biểu nội dung định luật phản xạ ánh sáng.Vẽ hình minh hoạ Bài 2: (1,5đ ) Em nêu tính chất ảnh tạo gương phẳng ,gương cầu lồi, gương cầu lõm có giống khác Bài 3: Cho mũi tên AB đặt vng góc với mặt gương phẳng a/ Vẽ ảnh mũi tên tạo gương phẳng (1,5đ ) b/ Vẽ tia tới AI gương tia phản xạ IR tương ứng (1,5đ ) c/ Đặt vật AB có ảnh A’B’ song song, chiều với vật ? (1đ ) Điểm Lời nhận xét giáo viên I/ TRẮC NGHIỆM: ( 3điểm) Hãy khoanh tròn đáp án mà em cho Câu 1: chùm sáng sau chùm sáng hội tụ: A Hình a B Hình b C Hình c D hinh d (21) Câu : Nếu góc phản xạ 50 độ góc hợp tia tới tia phản xạ là: A 1000 C 1500 B 250 D 500 Câu : Ảnh vật tạo gương phẳng là: A Ảnh ảo, nhỏ vật B Ảnh ảo, vật C Ảnh ảo, lớn vật D Ảnh ảo ,bằng vật Câu 4: Vùng nhìn thấy gương cầu lồi ……… vùng nhìn thấy gương phẳng có kích thước A Hẹp B Rộng C Bằng Câu 5: Muốn ảnh bút chì phương, ngược chiều với bút chì ta đặt bút chì trước gương phẳng? A Song song với gương B Vng góc với gương C Đặt vị trí D Đặt sau gương Câu : Âm không truyền qua môi trường sau đây: A Khơng khí B Chất lỏng C Chân không D Chất rắn II/ TỰ LUẬN: ( điểm) Câu 7: ( điểm) a.Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng ? b.Vùng bóng nửa tối vùng bóng tối gì? Câu 8: (1 điểm) So sánh giống nhau, khác tính chất ảnh vật tạo gương phẳng (22) Câu 9: (1 điểm) Tiếng vang ? Khi tai ta nghe thấy tiếng vang ? Câu 10: (2 điểm) Một vật sáng AB đặt trước gương phẳng (hình) Góc tạo vật gương phẳng 600 a) Hãy vẽ ảnh vật AB tạo gương phẳng ? b) Vẽ tia phản xạ tia tới trùng với vật ? c) Tính góc phản xạ ? Câu 11: (1 điểm) Một máy gạo dựng lên gần nhà em sống Hãy đề ba biện pháp để chống ô nhiễm tiếng ồn gây nên ? Đơn vị: Trường THCS Quang Trung NỘI DUNG ĐỀ : I TRẮC NGHIỆM: Chọn đáp án câu sau Câu 1: Vật nguồn sáng: A Ngọn nến cháy B Mặt trời C Vỏ chai sáng chói trời nắng D Đèn ống sáng Câu 2: Khi ta nhìn thấy vật? A Khi vật chiếu sáng B Khi ta mở mắt hướng phía vật C Khi vật phát ánh sáng D Khi có ánh sáng từ vật đến mắt ta Câu 3: Khoảng cách từ ảnh vật đến gương phẳng cm khoảng cách từ vật đến gương là: A 16cm B 8cm C cm D 0cm Câu 4: Ảnh vật tạo gương cầu lồi có tính chất sau A Là ảnh thật, vật B Là ảnh ảo, vật C Là ảnh ảo, bé vật D Là ảnh thật, bé vật Câu 5: Cho hình vẽ biết góc tới có giá trị 300 Tìm giá trị góc phản xạ? A 600 B 150 S N C 300 D 1500 I Câu 6: Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi : A Chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ phân kì (23) C Chùm tia tới song song thích hợp thành chùm tia phân kì D Chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ song song II: TỰ LUẬN: (7điểm) Bài 1: ( điểm) a) Phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng? b) Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng? Bài 2: (3điểm) Cho vật AB có dạng mũi tên đặt song song với mặt gương phẳng a) Vẽ ảnh A’B’ vật AB qua gương phẳng Nêu cách vẽ b) Đặt vật AB thu ảnh A’B’ phương, ngược chiều với vật Bài 3: (2 điểm) Một công trường xây dựng nằm khu dân cư mà em sống Hãy đề ba biện pháp để chống ô nhiễm tiếng ồn gây nên? Phần I : TRẮC NGHIỆM: (3điểm) Khoanh tròn vào chữ đứng trước phương án trả lời Câu 1: Vật nguồn sáng A Ngọn nến cháy B Vỏ chai sáng chói trời nắng C Mặt trời D Đèn ống sáng Câu Chiếu tia sáng lên gương phẳng ta thu tia phản xạ hợp với tia tới góc 600, thì giá trị góc tới là: A 900 B 450 C 300 D 600 Câu :Ảnh vật tạo gương cầu lồi : A Ảnh ảo không hứng chắn , nhỏ vật B Hứng chắn , nhỏ vật C Hứng chắn, vật D Không hứng chắn vật Câu 4: : Vật phát âm A Khi kéo vật B Khi uốn cong vật C Khi nén vật D Khi làm vật dao động Câu 5: Độ to âm đo đơn vị A Đêxiben(dB) B Héc(Hz) C Mét(m) D Kilôgam(Kg) Câu : Âm truyền môi trường ? A Khoảng chân không B Tường bê tông (24)Bài (1 điểm)Phát biểu nội dung định luật phản xạ ánh sáng Bài : (1,5 điểm) Em nêu tính chất ảnh tạo gương phẳng , gương cầu lồi, gương cầu lõm có giống khác Bài 3: (3điểm) Cho vật sáng AB có dạng hình mũi tên, đặt trước gương phẳng hình vẽ a.Vẽ ảnh A’B’của vật sáng AB tạo gương phẳng b.Đặt vật AB trước gương phẳng có ảnh A’B’ song song chiều với vật AB (vẽ hình minh hoạ) Cho AB cách gương khoảng cm Tính khoảng cách từ ảnh A’B’đến AB hình Bài (1,5 điểm): Chiếu tia tới SI lên gương phẳng G hình vẽ a) Hãy vẽ tia phản xạ b) Giữ nguyên tia tới SI, muốn thu tia phản xạ có hướng thẳng đứng từ xuống phải đặt gương nào? Vẽ hình minh họa - - -Hết - Hình I/Trắc nghiệm :( 3,0 điểm) Khoanh tròn vào chữ đứng trước phương án trả lời đúng: Câu 1: Ảnh vật tạo gương cầu lồi là: A Ảnh không hứng chắn, nhỏ vật B Hứng chắn, nhỏ vật C Không hứng chắn, vật Câu 2: Nguồn sáng : A Vật mà ta nhìn thấy B Vật tự phát ánh sáng C.Vật hắt lại ánh sáng từ vật khác chiếu đến D A b Câu : Một tia sáng chiếu tới gương phẳng hợp với mặt gương góc 300, góc phản xạ : A 300 B 450 C 600 D 150 Câu : Khi vật tiến lại gần gương phẳng ảnh tạo vật tạo gương A.Tiến lại gần gương có kích thước tăng dần B.Tiến lại gần gương có kích thước khơng đổi C Luôn di chuyển ngược chiều với chiều di chuyển vật D Tiến xa gương Câu : Đơn vị tần số kí hiệu : A dB B.N C m/s D Hz Câu : Tai ta nghe âm to : I S A (25)A.Âm phát đến tai lúc với âm phản xạ; B.Âm phát đến tai trước âm phản xạ C Âm phát đến tai sau âm phản xạ ; C Khơng có câu II/ Tự luận (7,0 điểm ) Giải tập sau : Bài 1(1,5đ) : Phát biểu nội dung định luật phản xạ ánh sáng Bài (1,5đ) :Một người lái xe muốn đặt gương trước mặt để quan sát hành khách ngồi phía sau lưng Người dùng gương cầu lồi hay gương cầu lõm ? Tại người khơng dùng gương cịn lại Bài (2,5đ) : Chiếu tia tới SI lên mặt gương phẳng MN hình vẽ : a, Vẽ tia phản xạ IR S b,Nếu góc hợp tia tới tia phản xạ 1200.Tính góc phản xạ c,Giữ nguyên tia tới SI Hãy vẽ vị trí đặt gương để tia phản xạ có N I M hướng nằm ngang từ phải sang trái Bài (1,5đ) : Cho vật sáng AB có dạng hình mũi tên , đặt trước gương hình vẽ a)-Vẽ ảnh A’B’của vật sáng AB tạo gương phẳng B -Nếu A cách gương 1,5cm khoảng cách từ ảnh A’ đến A ? A b) Đặt vật AB trước gương phẳng có ảnh A’B’ song song chiều với vật AB ( vẽ hình minh họa ) ĐỀ Phần : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( điểm ) Chọn phương án câu sau : ( câu 0,5 điểm ) Câu : Vật sau nguồn sáng? A Mảnh gương vỡ chói sáng ánh nắng Mặt Trời B Mẫu than cháy C Bóng đèn điện sáng D Mặt Trời Câu : Đường truyền ánh sáng khơng khí là: A Đường cong B Đường thẳng C Đường gấp khúc D Đường ngoằn ngoèo Câu : Chiếu tia sáng lên gương phẳng ta thu tia phản xạ tạo với tia góc 600 Giá trị góc tới là: (26)C 350 D 540 Câu : Để có ảnh song song, chiều với vật, ta phải đặt vật: A Song song với gương phẳng B Trước gương phẳng C Vng góc với gương phẳng D Sát gương phẳng Câu 5: Muốn có ảnh ảo lớn vật, ta đặt vật : A Trước gương cầu lõm gần sát gương B Trước gương cầu lồi C Trước gương phẳng D Cách xa gương cầu lõm trước gương Câu 6: Một lắc thực 20 dao động thời gian 10 giây.Tần số dao động lắc : A 2Hz B 2s C 0,5Hz D 0,5s Phần : TỰ LUẬN ( điểm ) Bài : (2 điểm) Một người nghe lại tiếng vang sau giây.Biết vận tốc âm khơng khí 340m/s Tính khoảng cách từ nơi người đứng đến nơi vật cản ? Bài : (3 điểm) Một mũi tên AB có chiều dài 4cm đặt vng góc cách gương phẳng 2cm a.Dựa vào tính chất ảnh tạo gương phẳng để vẽ ảnh mũi tên AB b.Vẽ tia tới AI tia phản xạ IR tương ứng? c.Đặt vật AB cho ảnh song song chiều với vật?(vẽ hình) Bài (2 điểm) Ảnh vật gương cầu lồi gương cầu lõm có giống khác ? ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ (NĂM HỌC 2012 - 2013) Môn: Vật lý (Thời gian: 45 phút) (27) Hãy khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời nhất: Câu 1: Mắt ta nhìn thấy vật A Mắt ta hướng vào vật B Mắt ta phát tia sáng đến vật C Có ánh sáng truyền từ vật đến mắt ta D Giữa vật mắt khơng có chắn Câu 2: Trong môi trường suốt đồng tính, ánh sáng truyền theo đường nào? A Theo nhiều đường khác B Theo đường thẳng C Theo đường cong D Theo đường gấp khúc Câu 3: :Chiếu tia sáng đến gương phẳng ta thu tia phản xạ hợp với tia tới góc 1200 số đo góc tới : A 1200 B 600 C 300 D 900 Câu Ảnh vật tạo gương cầu lõm A Lớn vật B Nhỏ vật C Bằng vật D Gấp đôi vật Câu : Số dao động giây gọi là: A Vận tốc âm B Tần số âm C Biên độ âm D Độ cao âm Câu 6: Vật phản xạ âm tốt : A Mặt gương, miếng xốp B Mặt đá hoa, ghế đệm mút C Áo len, miếng xốp D Mặt đá hoa, mặt gương II TỰ LUẬN (7điểm) S Bài 1: (3 điểm) a, Hãy phát biểu định luật phản xạ ánh sáng b , Vẽ tia phản xạ hình sau Bài ( điểm) Cho vật sáng AB đặt trước gương phẳng I a, Vẽ ảnh A’B’ cuả vật AB qua gương b, Điểm A cách gương 0,5m, B cách gương 0,8m.Tìm khoảng cách AA’,BB’ B A
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn lí 7, Đề thi học kì 1 môn lí 7

Hình ảnh liên quan

Phát biểu nội dung định luật phản xạ ánh sáng.Vẽ hình minh hoạ. - Đề thi học kì 1 môn lí 7

h.

át biểu nội dung định luật phản xạ ánh sáng.Vẽ hình minh hoạ Xem tại trang 20 của tài liệu.