0

Đáp án bài 2 trang 12 sách giáo khoa hình học 12

1 8 0
  • Đáp án bài 2 trang 12 sách giáo khoa hình học 12

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:56

Chứng minh rằng một đa diện mà mỗi đỉnh của nó đều là đỉnh chung của số lẻ mặt thì tổng số các đỉnh của nó là một số chẵn.. Như vậy mỗi đỉnh Ak có m k cạnh đi qua.[r] (1)Bài Khái niệm khối đa diện Tốn lớp 12 – Hình học lớp 12 - Chương khối đa diện ĐÁP ÁN BÀI TRANG 12 SÁCH GIÁO KHOA HÌNH HỌC 12 Đề Bài Chứng minh đa diện mà đỉnh đỉnh chung số lẻ mặt tổng số đỉnh số chẵn Cho ví dụ Đáp án trang 12 sgk hình học lớp 12 iả sử đa diện ( H ) có đỉnh số mặt ( H ) nhận chúng đỉnh chung Như đỉnh Ak có m k cạnh qua Do cạnh ( H ) cạnh chung hai mặt nên tổng số cạnh H Vì c số nguyên, số lẻ nên d phải số chẵn Ví dụ : Hình chóp ngũ giác Bài Khái niệm khối đa diện Toán lớp 12 Hình học lớp 12 Chương khối đa diện
- Xem thêm -

Xem thêm: Đáp án bài 2 trang 12 sách giáo khoa hình học 12, Đáp án bài 2 trang 12 sách giáo khoa hình học 12

Hình ảnh liên quan

Toán lớp 12 – Hình học lớp 12 - Chương 1. khối đa diện - Đáp án bài 2 trang 12 sách giáo khoa hình học 12

o.

án lớp 12 – Hình học lớp 12 - Chương 1. khối đa diện Xem tại trang 1 của tài liệu.