0

28 7 0

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:30

A.. Trong giờ thực hành, một học sinh thực hiện đo ba lần thời gian của 20 chu kỳ dao động bé của một con lắc đơn. Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là 150 V thì cường độ dòng đi[r] (1)ĐỀ 1: THPT TRƯNG VƯƠNG Câu 1: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hịa phương, theo phương trình: 4sin( )( , ) x  t cm s x2 4cos( )(t cm s, ) Biên độ dao động tổng hợp đạt giá trị lớn giá trị α là? A π (rad) B (rad) C   (rad) D 2  (rad) Câu 2: Đoạn mạch gồm điện trở R nối tiếp với tụ C đặt hiệu điện u U 0cost V( ) với RC1 Hệ số công suất mạch là? A 0 B 2 1 C 2 D 1 Câu 3: Mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp; R không đổi, H; Điện áp hai đầu đoạn mạch u U 2 cos(100 )( )t V Công suất tỏa nhiệt R P1100W Giả sử tụ C bị đánh thủng cơng suất tỏa nhiệt R là? A P2 100W B P2 150W C P2 200W D P2 50W Câu 4: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm tụ điện cuộn cảm mắc nối tiếp với ZL khác Zc; Độ lệch pha điện áp hai đầu tụ điện điện áp hai đầu đoạn mạch bằng? A π B   C 6  hoặc   D Câu 5: Một vật dao động điều hòa với biên độ A tốc độ cực đại vmax Tần số góc vật dao động là? A max v AB max v A C max v AD max v A Câu 6: Một dây đàn hồi cố định hai đầu, chiều dài l, dây có sóng dừng hình thành Bước sóng dài có là? A 4l B 2l C 0,5l D l Câu 7: Một vật dao động điều hịa có phương trình chuyển động x 10 cos(2 t 6)(cm s, )     Vật qua vị trí cân lần vào thời điểm? A ( ) 3 s B 2 ( ) 3 s C 1 ( ) 6 s D 1 ( ) 12 s Câu 8: Trong khoảng thời gian t, lắc lò xo thực 10 dao động tồn phần Giảm bớt khối lượng m vật cịn nửa tăng độ cứng lò xo lên gấp đơi khoảng thời gian t lắc lò xo thực dao động? A dao động B 20 dao động C 15 dao động D 30 dao động Câu 9: Một máy phát điện xoay chiều pha có điện trở không đáng kể Nối hai cực máy với tụ điện có điện dung C khơng đổi Khi Roto quay với tốc độ n(vòng /s ) dịng điện qua mạch có cường độ hiệu dụng I có Roto quay với tốc độ 3n(vịng/s ) cường độ hiệu dụng mạch là? A 4I B 9I C 3I D 2I Câu 10: Một vật dao động cưỡng tác dụng ngoại lực F F 0cos(ft) (với F0 f khơng đổi, t tính bằng s) Tần số dao động cưỡng vật là? A f B 2 f C f D 0,5 f Câu 11: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp hiệu điện xoay chiều u=U0cos2π ft ,f thay đổi Với f =f1 i chậm pha u Từ f1, tăng f cách liên tục giá trị hiệu dụng dịng điện trong mạch? A tăng giảm. B tăng dần C giảm tăng D giảm dần Câu 12: Cho mạch R,L,C mắc nối tiếp có ZL> ZC; Khi giảm chu kỳ hiệu điện xoay chiều cơng suất mạch? A Lúc đầu tăng, sau giảm B Tăng C Giảm D Lúc đầu giảm, sau tăng Câu 13: Cường độ dịng điện tức thời ln trễ pha so với điện áp xoay chiều hai đầu đoạn mạch đoạn mạch A có tụ điện C B gồm R nối tiếp C C gồm R nối tiếp L D gồm L nối tiếp C (2)A 1,5 B  C 2  D 4  Câu 15: Đặt điện áp xoay chiều u=U0cos(100 πt )V vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R 50 , cuộn dây cảm có độ tự cảm ( ) L H   và tụ điện có điện dung 200 ( ) CF   Tại thời điểm điện áp tức thời có giá trị nửa giá trị cực đại cường độ dịng điện tức thời mạch i0,5 3( ).A Dùng vôn kế nhiệt có điện trở lớn để đo hiệu điện hai đầu tụ điện vơn kế chỉ? A 25√2V B 100V C 50√2V D 200V Câu 16: Đặt điện áp u U 0cos(t)vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp Hệ số công suất đoạn mạch là? A L RB 2 ( )2 L R L    C R LD ( )2 R R  L Câu 17: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện Độ lệch pha điện áp hai đầu cuộn dây so với cường độ dòng điện mạch  Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây Độ lệch pha điện áp hai đầu cuộn dây so với điện áp hai đầu đoạn mạch là? A π 4 B 5 π 12 C π 3 D 2 π 3 Câu 18: Khi sóng âm truyền từ khơng khí vào nước thì A bước sóng tăng B tần số sóng tăng C biên độ sóng tăng D chu kì sóng tăng Câu 19: Đặt điện áp xoay chiều có tần số f thay đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không cảm tụ C mắc nối tiếp Biết ( ) L H   4 4.10 ( ). C F    Để i sớm pha u f cần thoả mãn? A f ¿ 25 Hz B f < 25 Hz C f  25 Hz D f > 25 Hz Câu 20: Mạch điện chứa phần tử R, L C mắc nối tiếp Nếu điện áp hai đầu mạch sớm pha dòng điện qua mạch góc  2 kết luận mạch gồm? A L C với ZL = ZC B R L với R = ZL C L C với ZL < ZC D L C với ZL > ZC Câu 21: Rôto máy phát điện xoay chiều nam châm có cặp cực từ, quay với tốc độ 1200 vòng/phút Tần số suất điện động máy tạo là? A 70Hz B 40Hz C 60Hz D 50Hz Câu 22: Hai cuộn dây mắc nối tiếp mạch điện xoay chiều, điện áp chúng có giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha  Cuộn có điện trở r1 lớn gấp √3 lần cảm kháng ZL 1 cuộn có? A ZL2=ZL1;r2=r1 B ZL2=2 ZL1;r2=0,5 r1 C ZL2=2 ZL1;r2=0 D ZL2=√3 r2 Câu 23: Để giảm cơng suất hao phí đường dây tải điện n2 lần; trước truyền tải, hiệu điện phải được A tăng lên n lần B giảm n2 lần C giảm n lần D tăng lên n2 lần Câu 24: Một vật có khối lượng m, dao động điều hịa xung quanh vị trí cân với biên độ 15cm Đồ thị dao động vật hình vẽ bên Cho 2 ≈ 10 khối lượng m vật là? A 0,8kg B 0,75kg C 1kg D 0,6kg Câu 25: Gọi bước sóng, hai điểm gần phương truyền sóng dao động lệch pha góc 900 cách đoạn? A 3  B 6  C 4  D (3)Câu 26: Cho sóng ngang có phương trình sóng 8cos ( )( ), 0,1 50 t x u   mm x tính cm, t tính giây Bước sóng là? A  = 25cm B  = 0,5m C  = 8mm D  = 1m Câu 27: Đặt điện áp xoay chiều u=1002cos100πt (V ) vào hai đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp có R biến thiên Cuộn cảm có độ tự cảm ( ) L H   Giá trị R để công suất tỏa nhiệt mạch đạt cực đại 200 . Tụ điện có điện dung? A 4 10 ( ). 2 C F    B 4 2.10 ( ). C F    C 4 3.10 ( ). C F    D 4 10 ( ). C F    Câu 28: Một sợi dây căng điểm cố định cách 75cm Người ta tạo sóng dừng dây, tần số gần nhau tạo sóng dừng dây 150Hz 200Hz Tần số nhỏ tạo sóng dừng dây là? A fmin 25Hz B fmin 50Hz C fmin 22Hz D fmin 100Hz Câu 29: Một vật dao động điều hòa với tần số f; Thời gian ngắn để vật quãng đường có độ dài A là? A 1 4f B 1 12f C 1 6f D 1 3f Câu 30: Đặt điện áp u U0cos(100 t 12)( )V     vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm tụ điện cường độ dịng điện qua mạch i I0cos(100 t 12)( )A     Hệ số công suất đoạn mạch bằng? A 0,87 B 0,71 C 1,00 D 0,50 Câu 31: Con lắc lò xo dao động điều hịa, giảm khối lượng vật lần tần số dao động vật A tăng lên lần B giảm lần C tăng lên lần D giảm lần Câu 32: Lần lượt đặt điện áp xoay chiều u U 0cos( )( )t V vào đoạn mạch có điện trở R cuộn dây cảm L cường độ dịng điện hiệu dụng qua mạch có giá trị 1A; Nếu đặt điện áp vào đoạn mạch gồm R L mắc nối tiếp biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là? A i cos t(A)  B i 2 cos( t 4)(A)     C i 2 cos( t 4)(A)     D     i cos( t )(A) 4 Câu 33: Độ to âm phụ thuộc vào yếu tố sau đây? A Cường độ âm B Tần số âm C Biên độ âm D Tần số âm cường độ âm Câu 34: Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình dao động x 4cos(10 t 3)(cm s, )     Tốc độ trung bình khi vật dao động 1 4 chu kỳ là? A 27,4cm/s B 54,8cm/s C 12,6cm/s D 50,8cm/s Câu 35: Dây AB căng nằm ngang dài 2m, hai đầu A B cố định, tạo sóng dừng dây với tần số 60Hz, trên đoạn AB thấy có nút sóng Tốc độ truyền sóng dây là? A 2,5cm/s B 25cm/s C 100m/s D 40m/s Câu 36: Chọn câu trả lời ĐÚNG Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp tổng trở mạch phụ thuộc vào? A L C B R, L, C  C R C D L, C  Câu 37: Một lắc lị xo dao động điều hồ với phương trình x = 5cos4πt (cm) Biết khối lượng cầu 200g. Năng lượng dao động vật ? A 39,48 (J) B 39,42(mJ) C 19,74(mJ) D 39,84 (mJ) Câu 38: Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa, lực đàn hồi cực đại tác dụng vào vật 2N, gia tốc cực đại vật 2m/s2 Khối lượng vật là? A 1kg B 3kg C 2kg D 4kg Câu 39: Tại điểm A nằm cách nguồn âm N (nguồn điểm) khoảng NA=1m, có mức cường độ âm LA=90dB Biết ngưỡng nghe âm I0 = 0,1nW/m2 Mức cường độ âm điểm B cách N khỏang NB=10m là? (4)Câu 40: Cho mạch điện RLC; tụ điện có điện dung C thay đổi Điều chỉnh điện dung cho điện áp hiệu dụng tụ đạt giá trị cực đại, điện áp hiệu dụng R 75(V) Khi điện áp tức thời hai đầu mạch 75 ( )V điện áp tức thời đoạn mạch RL 25 ( ).V Điện áp hiệu dụng đoạn mạch là? A 75 ( ).V B 150(V). C 75 ( ).V D 150 ( ).V ĐỀ 2: THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA 0001: Con lắc lị xo dao động điều hồ, giảm khối lượng vật nặng lắc lò xo lần tần số dao động con lắc A giảm lần B giảm lần C tăng lần. D tăng lần. 0002: Con lắc đơn dao động điều hồ với chu kì 1s nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2, chiều dài lắc là A 0,245 m. B 1,560 m. C 0,248 m. D 2,480 m. 0003: Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hoà với biên độ A = cm, chu kỳ T = 0,5s, khối lượng nặng m = 0,4 kg, (lấy 2=10) Giá trị cực đại lực đàn hồi tác dụng vào vật là A Fmax = 525 N B Fmax = 5,12 N C Fmax = 256 N D Fmax = 2,56 N 0004: Một vật khối lượng 500g dao động điều hoà với biên độ cm, tần số Hz, ( lấy 2 = 10) Năng lượng dao động vật A J B mJ C kJ D W = 0,1 J 0005: Một lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 0,4 kg gắn vào đầu lị xo có độ cứng 40 N/m Người ta kéo nặng khỏi vị trí cân đoạn cm thả nhẹ cho dao động.Chọn gốc thời gian lúc thả vật Phương trình dao động vật nặng A x = 4cos(10t) cm B x = 2cos(10t - 2  ) cm C x = 4cos(10t + 2  ) cm D x = 2cos(10t ) cm 0006: Nhận xét sau không đúng? A Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào tần số lực cưỡng bức. B Dao động trì có chu kì chu kì dao động riêng lắc. C Dao động tắt dần nhanh lực cản môi trường lớn. D Dao động cưỡng có tần số tần số lực cưỡng bức. 0007: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hoà phương, tần số vuông pha nhau, biên độ 3cm 4cm Biên độ dao động tổng hợp A cm. B cm. C cm. D cm. 0008: Phát biểu sau đúng? A Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động tắt dần. B Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động cưỡng bức C Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động riêng. D Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động điều hoà. 0009: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, gốc vị trí cân vật Li độ vật bao nhiêu động năng? A x = 2 AB x = A 2 C x = A 3 D x = A  0010: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo trục cố định Phát biểu sau đúng? A Quỹ đạo chuyển động vật đoạn thẳng. B Quỹ đạo chuyển động vật đường hình sin C Lực kéo tác dụng vào vật không đổi. D Li độ vật tỉ lệ với thời gian dao động. 0011: Con lắc lị xo dao động điều hồ, từ biên vị trí cân chuyển động lắc chuyển động A chậm dần đều. B chậm dần. C nhanh dần đều. D nhanh dần. 0012: Đặc tính sau âm phụ thuộc vào đồ thị dao động âm? A Độ to. B Âm sắc C Cường độ âm. D Mức cường độ âm. 0013: Một sóng truyền dọc theo trục Ox có phương trình uacos(6t 2x) (cm), với t đo s, x đo m Tốc độ truyền sóng A m/s. B 60 m/s. C m/s. D 30 m/s. 0014: Một sợi dây đàn hồi dài 60cm, rung với tần số 50Hz, dây tạo thành sóng dừng ổn định có bụng và nút Tốc độ truyền sóng dây A 24m/s. B 20cm/s. C 15m/s. D 30cm/s. 0015: Khi nói âm thanh, phát biểu sau sai? A âm truyền chất rắn. B âm có tần số lớn 20 KHz. C âm có độ cao phụ thuộc vào tần số. D âm bị phản xạ gặp vật cản. (5)A 50dB B 60dB C 70dB D 80dB 0017: Hai nguồn phát sóng A, B mặt nước dao động điều hoà với tần số f = 15Hz, pha Tại điểm M mặt nước cách nguồn d1 = 13,75 cm d2 = 17,5 cm sóng có biên độ cực tiểu Giữa M trung trực AB có hai dãy cực đại Tính vận tốc truyền sóng mặt nước A v = 15cm/s B v = 22,5cm/s C v = 0,2m/s D v = 5cm/s 0018: Một sóng ngang truyền sợi dây đàn hồi dài với vận tốc sóng v = 0,2 m/s, chu kỳ dao động T = s Khoảng cách hai điểm gần dây dao động ngược pha A 1m. B 1,5m. C 2m. D 0,5m. 0019: Một sóng lan truyền dọc theo trục Ox Phương trình sóng nguồn O có dạng u0 = cos 10πt (cm), tốc độ truyền sóng m/s Coi biên độ sóng khơng đổi sóng truyền Phương trình dao động M cách O đoạn x = 7,5 cm có dạng A u = 3cos(10πt + π) (cm) B u = 3cos(10πt + 0,75π) (cm) C u = 3cos(10πt - π) (cm) D u = 3cos(10πt – 0,75π) (cm) 0020: Một sóng lan truyền sợi dây đàn hồi dài Phương trình sóng điểm M dây u = 4cos20πt (cm) Coi biên độ sóng khơng thay đổi Ở thời điểm t, li độ M cm thời điểm t + 0,25 (s) li độ M A cm B – cm C 2 2 cm D - 2 2cm 0021: Chọn phát biểu nói phản xạ sóng Tại điểm phản xạ sóng phản xạ A ln pha với sóng tới B ln ngược pha với sóng tới C pha với sóng tới vật cản cố định D pha với sóng tới vật cản tự do 0022: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, có hai nguồn kếp hợp A, B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = cos20πt (mm) Tốc dộ truyền sóng mặt nước 30 cm/s Coi biên độ sóng khơng đổi sóng truyền Phần tử M mặt nước cách hai nguồn 10,5 cm 13,5 cm có biên độ dao động A mm B mm C mm D mm 0023: Một mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm có phần tử: điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C Biết hiệu điện áp phần tử pha với điện áp hai đầu mạch điện Hai phần tử A C R. B L R. C L C. D không xác định đươc 0024: Trong mạch RLC mắc nối tiếp có R, L, C số Độ lệch pha điện áp hai đầu điện trở điện áp hai đầu mạch điện phụ thuộc vào : A Cường độ hiệu dụng mạch. B Điện áp hiệu dụng mạch. C Cách chọn gốc thời gian điện áp. D Tần số dòng điện. 0025: Một đoạn mạch gồm tụ C = 104 /2(F) cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 1/(H) mắc nối tiếp Điện áp tụ điện làuC 200 2cos(100 t /3)V Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch có biểu thức là A u 50 2cos(100t /6)V B u 100 2cos(100t5/6)V C u 200 2cos(100t/6)V D u100 2cos(100t/3)V 0026: Đặt điện áp xoay chiều u = Uocos100t(V) vào hai đầu mạch RLC với R = 30 cường độ dịng điện mạch i = Iocos(100t - /3)(A) Tổng trở mạch A 30 .B 60. C 52 .D 17,1 0027: Cho mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp, điện áp hiệu dụng R, L hai đầu mạch điện lần lượt là : 60V, 120V 100V Biết mạch điện có tính dung kháng Điện áp cực đại (U0C) tụ điện bao nhiêu? A 40 2V B 200 2V C 40V. D 200V. 0028: Đặt điện áp u = U0cost vào hai đầu tụ điện có điện dung C Tại thời điểm điện áp hai hai tụ điện có độ lớn cực đại cường độ dòng điện qua tụ điện A C U  0 B C U  . 2 0 C C U  . 0 D 0. 0029: Một máy phát điện xoay chiều pha có phần cảm rôto gồm 15 cặp cực Suất điện động máy sinh có tần số 60 Hz Tốc độ quay rô to là: A vòng/phút. B 240 vòng/phút. C 300 vòng/phút. D 40 vòng/phút. 0030: Một đoạn mạch điện gồm điện trở R, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp, đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều tổng trở mạch Z = 50 , hiệu số cảm kháng dung kháng 25 Giá trị điện trở R A 25 3  B 100 3  C 50 3  D 150 3  0031: Trong đoạn mạch RLC, mắc nối tiếp xảy tượng cộng hưởng Tăng dần tần số dòng điện giữ nguyên thông số mạch, kết luận sau không ? (6)C Hiệu điện hiệu dụng tụ điện tăng. D Hiệu điện hiệu dụng điện trở giảm. 0032: Cường độ dịng điện ln ln sớm pha hiệu điện hai đầu đoạn mạch khi A đoạn mạch có R C mắc nối tiếp. B đoạn mạch có cuộn cảm L. C đoạn mạch có L C mắc nối tiếp. D đoạn mạch có R L mắc nối tiếp. 0033: Trong việc truyền tải điện xa, biện pháp để giảm công suất hao phí đường dây tải điện là A tăng chiều dài dây. B tăng hiệu điện nơi truyền đi. C chọn dây có điện trở suất lớn. D giảm tiết diện dây. 0034: Đặt hiệu điện xoay chiều u220 2cos100t(V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C khơng phân nhánh có điện trở R = 110 Khi hệ số công suất đoạn mạch lớn cơng suất tiêu thụ đoạn mạch là A 172.7W. B 460W. C 115W. D 440W. 0035: Cho đoạn mạch không phân nhánh gồm điện trở thuần, cuộn dây cảm tụ điện Khi xảy ra tượng cộng hưởng điện đoạn mạch khẳng định sau sai? A Hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở nhỏ hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch. B Cảm kháng dung kháng mạch nhau. C Hiệu điện tức thời hai đầu đoạn mạch pha với hiệu điện tức thời hai đầu điện trở R. D Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch đạt giá trị lớn nhất. 0036: Chỉ phát biểu sai máy biến áp. A Máy biến áp chế tạo dựa vào tượng cảm ứng điện từ B Khung thép biến gồm nhiều thép mỏng ghép cách điện để giảm hao phí điện năng. C Hai cuộn dây đồng quấn vào khung thép gọi cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp có số vòng dây giống D Tần số dòng điện cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp giống 0037: Một máy biến có cuộn sơ cấp gồm 1000 vòng dây, mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp U1 = 200V, điện áp hai đầu cuộn thứ cấp để hở U2 = 10V Bỏ qua hao phí máy biến số vịng dây cuộn thứ cấp A 100 vòng. B 500 vòng. C 25 vòng. D 50 vòng. 0038: Cho đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở R, cuộn dây cảm L tụ C, đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện u100 cos(100 )t V , lúc ZL 2ZC hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở UR = 60V Hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn dây A 60V B 80V C 120V D 160V 0039: Trong trình truyền tải điện từ máy phát điện đến nơi tiêu thụ, công suất nơi tiêu thụ (tải) giữ không đổi Khi hiệu điện hiệu dụng hai đầu tải U độ giảm đường dây 0,1U, giả sử hệ số công suất nơi tiêu thụ Để hao phí truyền tải giảm 100 lần so với trường hợp đầu phải nâng hiệu điện hai đầu máy phát điện lên đến A 20,01U B 10,01U C 9,1U D 100U 0040: Đặt điện áp xoay chiều ổn định u = U0cos(t) (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp, điện dung tụ điện thay đổi Điều chỉnh điện dung tụ cho điện áp hiệu dụng tụ đạt giá trị cực đại, điện áp tức thời cực đại R 12a Biết điện áp tức thời hai đầu mạch 16a điện áp tức thời hai đầu tụ 7a Chọn hệ thức A 4R = 3L B 3R = 4L. C R = 2L D 2R = L. ĐỀ 3: THPT VÕ THỊ SÁU Câu Một lắc lò xo dao dao động với chu kì 0,5 s biên độ cm Nếu tăng biên độ lên cm chu kì dao động lắc A.0,25 s. B.2 s. C.0,5 s D.1 s. Câu Đặt điện áp u = 120cos(100t) V vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp có R = L = 1C  = 40 Biểu thức dòng điện tức thời mạch A.i = 3 2cos(100t) A B.i = 3cos(100t) A. C.i = 4cos(100t + 4) A D.i = 4 2cos(100t - 4) A Câu Đoạn mạch điện xoay chiều RLC có   R 100 ; cuộn dây cảm có độ tự cảm  1 L H; tụ điện có điện dung    10 C F 2 mắc nối tiếp Tần số dòng điện f = 50Hz Tổng trở đoạn mạch A.200 B.50 2 C.100 2 D.100 Câu Trong thí nghiệum giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A B cách 11cm dao động pha tần số30Hz, tốc độ truyền sóng mặt nước 60cm/s Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn thẳng nối hai nguồn là: (7) Câu Sự biến thiên dòng điện i mạch dao động lệch pha so với biến thiên điện tích q tụ? A.i trễ pha 2  so với q B.i sớm pha 2  so với q C.i ngược pha với q. D.i pha với q. Câu Một vật dao động điều hòa với biên độ A=6cm,tần số f = 1Hz.Chọn gốc thời gian lúc vật đạt li độ cực đại dương.Phương trình dao động điều hòa vật là: A. cos ( ) x  t   cm   .B.x6cos (t cm) C.x 6cos t (cm)           D.x6cos (t cm) Câu So với dòng điện, điện áp hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện, dao động điều hịa: A.Trễ pha góc 3   B.Trễ pha góc 2  C.Sớm pha góc 2  D.Sớm pha góc 4   Câu Dịng điện có dạng i = 2cos100 t  (A) chạy qua cuộn dây có điện trở 6 hệ số tự cảm L =  80 mH Công suất tiêu thụ cuộn dây là: A.12W B.24W C.10W D.20W Câu Trong mạch RLC nối tiếp, điện áp hai đầu mạch u = Uocos(t + ), dòng điện qua mạch i = Iocos(t) Công thức sau sai ? A.P = R.I2. B.cos = UI P C.cos = U UR D.P = R U2 Câu 10 Dựa vào đặc trưng âm ta phân biệt hai âm có tần số, biên độ phát từ hai nhạc cụ khác ? A.Âm sắc B.Độ to âm C.Độ cao âm D.Mức cường độ âm Câu 11 Xét dòng điện xoay chiều Chọn biểu thức Sai A. 2 0 I I  B. 2 0 E E  C. 2 0 P P  D.U= 2 0 U Câu 12 Mạch điện sau cường độ tức thời mạch pha với điện áp tức thời đầu mạch? A.Mạch có cuộn đây B.Mạch có điện trở C.Mạch có cuộn cảm thuần D.Mạch có tụ điện Câu 13 Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp hiệu điện dao động điều hoà có biểu thức u = 220 cos100t (V) Biết điện trở mạch 200 Khi thay đổi  cơng suất tiêu thụ cực đại mạch có giá trị A.220 W B.440 W C.484 W D.121 W Câu 14 Chu kì dao động lắc đơn có chiều dài dây treo l A.tỉ lệ thuận với l. B.tỉ lệ nghịch với l. C.tỉ lệ thuận với l D.tỉ lệ nghịch với l Câu 15 Khi nói lượng vật dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A.Thế vật đạt cực đại vật vị trí cân bằng. B.Động vật đạt cực đại vật vị trí biên. C.Thế động vật biến thiên tần số gấp đôi tần số li độ. D.Cứ chu kì dao động vật, có hai thời điểm động năng. Câu 16 Chọn câu Đúng Trên đoạn mạch xoay chiều, hệ số công suất (cos = 0), khi: A.đoạn mạch có điện trở khơng. B.đoạn mạch khơng có cuộn cảm. C.đoạn mạch khơng có tụ điện. D.đoạn mạch chứa điện trở thuần. Câu 17 Một đoạn mạch gồm điện trở mắc nối tiếp với tụ điện Biết điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch 100 V, hai đầu điện trở 60 V Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện A.40 V. B.160 V. C.60 V. D.80 V. Câu 18 Một sóng truyền sợi dây đàn hồi dài với tần số 500Hz, người ta thấy khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao động pha 80cm Tốc độ truyền sóng dây A.6,25 m/s. B.400 cm/s. C.16 m/s. D.400 m/s. Câu 19 Mạch dao động LC có chu kì : A.phụ thuộc vào L C B.không phụ thuộc vào L C. C.phụ thuộc vào L, không phụ thuộc vào C. D.không phụ thuộc vào L, phụ thuộc vào C. Câu 20 Cho sóng có phương trình sóng u = 4cos(40t-0,5x) mm, x tính cm, t tính giây Vận tốc truyền sóng là: A.40cm/s B.8cm/s C.80cm/s D.4cm/s (8)A. 1 2 l g   B.2 g l   C. 2 l g   D. 2 g l   Câu 22 Con lắc lò xo gồm vật m = 100g lò xo k = 100N/m (lấy π2 = 10) dao động điều hoà với chu kì là A.0,1s. B.0,2s. C.0,3s. D.0,4s. Câu 23 Khi nói sóng âm, phát biểu sau sai? A.Ở nhiệut độ, tốc độ truyền sóng âm khơng khí nhỏ tốc độ truyền sóng âm nước. B.Sóng âm khơng khí sóng ngang. C.Sóng âm khơng khí sóng dọc. D.Sóng âm truyền mơi trường rắn, lỏng khí Câu 24 Một mạch dao động LC lí tưởng, cường độ dịng điện mạch có dạng i0, 4cos(2.10 )6t (A) Điện tích lớn tụ là: A.4.10-7(C) B.8.10-6(C) C.6.10-7(C) D.2.10-7(C) Câu 25 Một lắc đơn dao động điều hòa nơi định với chu kỳ T = 2(s) Nếu biên độ dao động giảm lần đồng thời khối lượng vật nặng tăng lên lần chu kỳ dao động lắc có giá trị A.T' = 2(s) B.T' = 2(s). C.T' = 2 2(s) D.T' = 4(s). Câu 26 Đặt vào hai đầu tụ điện C = -4 10  (F) hiệu điện xoay chiều u=141cos(100t) V Cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ điện A.I = 100A B.I =1,41A C.I = 2,00A D.I = A Câu 27 Một lắc lị xo có độ cứng 150 N/m có lượng dao động 0,12J Biên độ dao động là: A.2cm. B.0,4m. C.4mm. D.0,04m. Câu 28 Đặt điện áp u 100cos( t ) 6     (V) vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp dịng điện qua mạch i 2cos( t ) 3     (A) Công suất tiêu thụ đoạn mạch A.100 W. B.50 3 W C.50 W. D.100 3W Câu 29 Trong mạch xoay chiều RLC, tần số dòng điện f U, I giá trị hiệu dụng u, i giá trị tức thời Hỏi biểu thức sau ? A.U0 = U0R + U0L + U0C B.U= |uR + uL + uC| C.U = UR + UL + UC D.u = uR + uL + uC Câu 30 Cho hai dao động điều hòa phương, tần số theo phương trình x1 6 cos10 t cm; 2 x 4 cos(10 t  )cm Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ : A.2 cm. B.7,2 cm. C.8 cm. D.10 cm. Câu 31 Đoạn mạch RLC nối tiếp có ZL> ZC Cách sau làm cho tượng cộng hưởng điện xảy ra? A.giảm tần số dòng điện B.tăng điện dung tụ điện C.giảm điện trở đoạn mạch D.tăng hệ số tự cảm cuộn dây Câu 32 Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2 Một âm có mức cường độ âm 80 dB cường độ âm là: A.10-8 W/m2 B.3.10-5 W/m2 C.10-20 W/m2 D.10-4 W/m2 Câu 33 Một vật dao động điều hòa với biên độ A W Mốc vật vị trí cân Khi vật qua vị trí có li độ 2 3 A động vật : A.2 9 W B. 4 9 W C. 5 9W D. 7 9W Câu 34 Trong mạch dao động điện từ LC lí tưởng, dịng điện mạch có dạng i = Iocos(t + 3  )Athì biểu thức điện tích tụ có dạng q = Qocos(t + )C Trong có giá trị A. = /6 B. = - /6 C. = / 2 D. = /3 Câu 35 Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R, cuộn cảm L, tụ điện C Biết U = UC = 2UL Hệ số công suất mạch là: A.1 B.0,5. C. 3 2 D. 2 (9)A.I = U0 R B.P =2 2 U 2R C.UR = U D.UL = UR Câu 37 Chọn phát biểu sai phát biểu sau Vật dao động điều hòa với biên độ A quãng đường A.S = n.4A n chu kì B.S = 2A nửa chu kì. C.S = A 1/4 chu kì. D.S = 4A chu kì. Câu 38 Đoạn mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở R tụ điện có điện dung C Khi dịng điện có tần số góc 1 LC chạy qua đoạn mạch hệ số cơng suất đoạn mạch A.phụ thuộc tổng trở đoạn mạch. B.bằng 0. C.phụ thuộc điện trở đoạn mạch. D.bằng 1 Câu 39 Mạch RLC nối tiếp, tần số dịng điện f ZL = 25 ZC = 75 Khi dịng điện có tần số fo cường độ dịng điện qua mạch cực đại Kết luận sau A.f = 25fo 3 B.fo = f 3 C.fo = 25f 3 D.f = fo 3 Câu 40 Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây cảm L tụ điện mắc nối tiếp Với 40 R  , 0, 6 L H   , 4 10 C F    Điện áp đầu mạch điện 160cos 100 u   t  V   Biểu thức điện áp hai đầu điện trở là: A. 80 cos 100 R u   t   V   B.uR 40 cos 100 t V           C. 80 cos 100 6 R u  tV D. 80 cos 100 6         R utV. ĐỀ 4: THPT PHÚ NHUẬN Câu 1: Tại điểm mặt chất lỏng có nguồn dao động với tần số 120 Hz, tạo sóng ổn định mặt chất lỏng Xét gợn lồi liên tiếp phương truyền sóng, phía so với nguồn, gợn thứ cách gợn thứ năm 0,5 m Tính tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng A 15m/s B 0,125m/s C 0,125cm/s D 15cm/s Câu 2: Một dây đàn hồi dài có đầu A dao động theo phương vng góc với sợi dây Tốc độ truyền sóng dây là 4m/s Xét điểm M dây cách A đoạn 40cm, người ta thấy M dao động lệch pha so với A góc  = (k + 0,5) với k số nguyên Tính tần số, biết tần số f có giá trị khoảng từ Hz đến 13 Hz A 12Hz B 8,5Hz C 10Hz D 12,5Hz Câu 3: Chọn phát biểu không đúng: A Độ lệch pha dao động thành phần đóng vai trị định tới biên độ dao động tổng hợp. B Nếu hai dao động lệch pha bất kì: |A1−A2| ¿ A ¿ A1 + A2 C Nếu hai dao động thành phần pha: Δϕ=k2 π thì: A = A1 + A2 D Nếu hai dao động ngược pha: Δϕ=(2 k+1)π thì: A = A1 – A2 Câu 4: Dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức i=I0sin 100 πt ( A ) Trong khoảng thời gian từ đến 0,01s cường độ dịng điện có giá trị 0,5I0 vào thời điểm nào? A 1 s s 600 600 B 1 s s 500 500 C 1 s s 400 400 D 1 s s 300 300 Câu 5: Máy phát điện xoay chiều pha có rơto quay với tốc độ 375 vịng/phút Để tạo dịng điện xoay chiều có tần số 50 Hz số cặp cực máy A 6. B 10. C 8. D 12 Câu 6: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(2πt)cm Nếu thời điểm vật có li độ x = 3cm chuyển động theo chiều dương sau 0,25 s vật có li độ A - 4cm. B -3cm. C 4cm. D 0. Câu 7: Khi nói lắc lị xo dao động điều hòa theo phương ngang, phát biểu sau sai? A Lực đàn hồi cực tiểu không. B Li độ vật độ biến dạng lò xo. C Lực đàn hồi lò xo lực hồi phục tác dụng lên vật. D Khi vật vị trí cân độ biến dạng lị xo khơng. (10)≠ 0, điều chỉnh điện dung đến giá trị C0 thay đổi giá trị R số vơn kế không đổi Giá trị điện dung C0 tụ điện A 65,25 μF. B 79,58 μF. C 86,67 μF. D 46,75 μF. Câu 9: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều ln có biểu thức u = 200 cos(100 t 12)    V Điều chỉnh R cho công suất tiêu thụ mạch đạt lớn 200W Điện dung tụ điện có giá trị A 10   F B 4 2.10   F C 3 10 2  F D 3 10 5  F Câu 10: Âm sắc âm đặc trưng sinh lí tương ứng với đặc trưng vật lí âm ? A Đồ thị dao động. B Tần số. C Mức cường độ âm. D Cường độ âm. Câu 11: Trong khoảng thời gian, lắc thực 15 dao động Thay đổi chiều dài đoạn 16 cm khoảng thời gian đó, lắc thực 25 dao động Chiều dài ban đầu ban đầu lắc A 50 cm. B 40 c m. C 20 cm. D 25 cm. Câu 12: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi 220V Gọi điện áp dụng hai đầu điện trở R, hai đầu cuộn dây cảm, hai tụ UR, UL, UC Khi điện áp hai đầu mạch chậm pha / 4 so với dịng điện biểu thức sau A UR= UL - UC =110 2V B UR= UC - UL = 110 2V C UR= UC - UL = 220V D UR= UC - UL = 75 2V Câu 13: Chọn câu nói sóng học? A Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào chất mơi trường. B Tốc độ truyền sóng tốc độ dao động phần tử vật chất. C Khi sóng truyền từ khơng khí vào nước tần số bước sóng tăng. D Sóng ngang lan truyền mơi trường lỏng, khí, rắn. Câu 14: Chọn câu trả lời Để phân loại sóng ngang hay sóng dọc người ta dựa vào: A phương truyền sóng tần số sóng. B phương truyền sóng tốc độ truyền sóng. C phương dao động phương truyền sóng. D tốc độ truyền sóng bước sóng. Câu 15: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt - π 6 ) vào hai đầu đoạn mạch có cuộn cảm dịng điện qua mạch i = I0cos(ωt + φi) Giá trị φi A - π 3 . B 2 π 3 . C - 2 π 3 . D π 3 . Câu 16: Con lắc lò xo dao động điều hoà phương ngang với 1J Lực đàn hồi cực đại q trình dao động có độ lớn 10 N Thời gian hai lần liên tiếp để lắc qua vị trí cân 0,3 s Quãng đường lớn mà lắc thời gian 0,4 s A 30 cm. B 84 cm. C 60 cm. D 40 cm. Câu 17: Phát biểu sai nói dao động tắt dần: A Cơ dao động giảm dần. B Tần số dao động lớn tắt dần chậm. C Biên độ dao động giảm dần. D Lực cản lực ma sát lớn tắt dần nhanh. Câu 18: Trong mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây cảm L tụ điện C mắc nối tiếp phát biểu nào sau A pha uR nhanh pha i góc π 2 . B độ lệch pha uR u π 2 . C pha uC nhanh pha i góc π 2 . D pha uL nhanh pha i góc π 2 . Câu 19: Một vật dao động điều hòa với biên độ A tần số f Thời gian ngắn để vật quãng đường có độ dài A A f 4. B 1 3f . C 1 6f . D 1 4f . Câu 20: Con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A Li độ x vật động lần lò xo là A x = AB x = 2 AC x = 3 AD x = 2 A  (11)A Tăng giá trị vận tốc tăng. B Tăng hay giảm tuỳ thuộc vào giá trị vận tốc ban đầu vật. C Không thay đổi. D Giảm giá trị vận tốc tăng. Câu 22: Một lắc lò xo gồm vật có khối lượng m lị xo có độ cứng k khơng đổi, dao động điều hồ Nếu khối lượng m = 200 g chu kì dao động lắc s Để chu kì lắc s khối lượng m A 800 g. B 100 g. C 200 g. D 50 g. Câu 23: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào mạch RLC nối tiếp, tần số f thay đổi Khi f = f0 = 100Hz cơng suất tiêu thụ mạch cực đại Khi f = f1 = 62,5Hz cơng suất mạch P Tăng liên tục tần số f từ f1 đến giá trị f2 cơng suất tiêu thụ mạch lại P A 150Hz B 160Hz C 175Hz D 137,5Hz Câu 24: Một vật dao động điều hoà sau 1/8 s động lại Quãng đường vật 0,5s là 16cm Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều âm Phương trình dao động vật A x os(4c t 2)cm     ; B x os(4c t 2)cm     ; C x 8cos(2 t 2)cm     ; D x os(2c t 2)cm     ; Câu 25: Mạch điện xoay chiều RLC ghép nối tiếp, đặt vào hai đầu mạch điện áp u = U0cost (V) Điều chỉnh C = C1 cơng suất mạch đạt giá trị cực đại Pmax = 400W Điều chỉnh C = C2 hệ số công suất mạch Công suất mạch A 250W B 300W C 100W D 150W Câu 26: Hai lắc đơn, dao động điều hòa nơi Trái Đất, có lượng Quả nặng của chúng có khối lượng Chiều dài dây treo lắc thứ dài gấp đôi chiều dài dây treo lắc thứ hai ( l1 = 2l2) Quan hệ biên độ góc hai lắc A 1 =  2 B  1 = 2 1 2 C  1 = 2. D  1 = 2 2 Câu 27: Khi đặt vào hai đầu cuộn dây điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng 120V tần số 50Hz thấy dịng điện chạy qua cuộn dây có giá trị hiệu dụng 2A trễ pha 600 so với điện áp hai đầu mạch Khi mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch điện X đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều thấy cường độ dịng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng 1A sớm pha 300 so với điện áp hai đầu mạch X Cơng suất tiêu thụ tồn mạch ghép thêm X A 120W. B 60W. C 90W D 30W Câu 28: Dao động chất điểm có khối lượng 100g tổng hợp hai dao động điều hòa phương, có phương trình li độ x1 = 5cos10t x2 = 10cos10t (x1 x2 tính cm, t tính s) Mốc vị trí cân Tính chất điểm A 112,5 J. B 11,25 J. C 1,125 J. D 0,1125 J. Câu 29: Một mạch điện xoay chiều có tần số 50 Hz gồm điện trở 75 Ω, cuộn dây cảm có độ tự cảm 318,30 mH và tụ điện có điện dung 15,91 μF mắc nối tiếp Tổng trở mạch có giá trị A 125 Ω. B 375 Ω. C 175 Ω. D 100 Ω. Câu 30: Một lị xo có khối lượng khơng đáng kể, có độ cứng k, đầu treo vào điểm cố định, đầu treo một vật nặng khối lượng m Ban đầu đưa vật vị trí để lị xo khơng biến dạng thả nhẹ, vật xuống đoạn 8cm dừng lại tạm thời Cho g = 9,8 m/s2 Tốc độ vật qua vị trí cân là A 0,626 m/s. B 6,26 m/s. C 6,26 cm/s. D 0,626 cm/s. Câu 31: Phát biểu sau sai nói dao động học? A Tần số dao động cưỡng hệ học tần số ngoại lực điều hoà tác dụng lên hệ ấy. B Hiện tượng cộng hưởng xảy tần số ngoại lực điều hoà tần số dao động riêng hệ. C Biên độ dao động cưỡng hệ học xảy tượng cộng hưởng không phụ thuộc vào lực cản môi trường D Tần số dao động tự hệ học tần số dao động riêng hệ ấy. Câu 32: Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2000 vòng cuộn thứ cấp gồm 100 vòng Điện áp cường độ mạch sơ cấp 220V; 0,8A Điện áp cường độ cuộn thứ cấp A 1100V; 0,04A. B 22V; 16A. C 11V; 0,04A. D 11V; 16A. Câu 33: Chọn câu sai Trong đoạn mạch có điện trở R, điện áp hai đầu mạch u = U0cos(ωt), điện áp hiệu dụng U Gọi dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng I, giá trị tức thời i Biểu thức định luật Ơm có dạng A i = u R . B I = U R . C I = U0 R . D I = U0 √2 R . Câu 34: Mạch xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây cảm L tụ điện C mắc nối tiếp Trường hợp sau đây điện áp hai đầu mạch pha với điện áp hai đầu điện trở R (12)Câu 35: Đặt điện áp xoay chiều u = 200 √2 cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 100 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1 π H tụ điện có điện dung 10−4 F mắc nối tiếp Cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức A i = √2 cos(100t + π 4 )A. B i = 2cos(100t - π 4 )A. C i = 2cos(100t + π 4 )A. D i = √2 cos(100t - π4 )A. Câu 36: Khi cường độ âm tăng gấp 100 lần mức cường độ âm tăng: A 10000 dB. B 100 dB C 50 dB D 20 dB Câu 37: Một sóng phát từ nguồn O truyền dọc theo trục Ox với biên độ sóng khơng đổi qua hai điểm M N cách MN = 0,25 ( bước sóng) Vào thời điểm t1 người ta thấy li độ dao động điểm M N uM = 4cm uN = 4 cm Biên độ sóng có giá trị A 2cm B 3cm C 3cm D 4cm. Câu 38: Để trì dao động cho hệ mà không làm thay đổi chu kì riêng nó, ta phải A làm nhẵn, bôi trơn để giảm ma sát. B tác dụng ngoại lực vào vật dao động chiều với chuyển động phần chu kì. C tác dụng vào vật dao động ngoại lực không thay đổi theo thời gian. D tác dụng vào vật dao động ngoại lực biến thiên tuần hoàn theo thời gian. Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 30 2V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp Biết cuộn dây cảm, có độ cảm L thay đổi Khi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt cực đại điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện 30V Giá trị điện áp hiệu dụng cực đại hai đầu cuộn dây A 30 2V B 60V C 60 2V D 120V Câu 40: Trên sợi dây dài 240 cm với hai đầu cố định, vận tốc truyền sóng v = 40 m/s dây có sóng dừng với 12 bụng sóng chu kỳ sóng bao nhiêu? A 0,01s B 0,04s C 0,03s D 0,02s ĐỀ 5: THTH SÀI GỊN Câu 1.Bước sóng khoảng cách hai điểm A phương truyền sóng mà dao động hai điểm ngược pha B gần mà dao động hai điểm pha C phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha D gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha Câu Trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, điện dung tụ điện thay đổi thỏa điều kiện LC2> thì phát biểu sau không ? A Cảm kháng lớn dung kháng B Tổng trở mạch lớn R C Điện áp hai đầu mạch sớm pha dòng điện D Hệ số công suất mạch đạt cực đại Câu Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào A lượng sóng B mơi trường truyền sóng C tần số dao động sóng D chu kì sóng Câu Đặt điện áp u = U 2cost vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AN đoạn mạch NB nối tiếp Đoạn mạch AN gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L, đoạn mạch NB có tụ điện với điện dung C Đặt 1= 1 2 LC Để điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AN khơng phụ thuộc vào R tần số góc  bằng A 2 2  B 2  C 21 D 1 2 Câu Một lắc đơn dao động điều hòa nơi mặt đất Nếu tăng chiều dài dây treo lắc lên gấp lần đồng thời giảm khối lượng vật nặng lắc nửa so với trước, tần số dao động lắc (13)Câu6 Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp điện áp u = 220 √2 cos(t 2 ) (V) cường độ dịng điện qua đoạn mạch có biểu thức i = √2 cos (t 4 ) (A) Công suất tiêu thụ đoạn mạch là A 440 √2 W B 220 W C 440 W D 220 √2 W Câu Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có R = 30; L = 0,6 π (H); C = 10 −3 3 π (F), tần số f = 50Hz hệ số cơng suất mạch A 0,5 B √2 2 C D √ 3 2 Câu Con lắc lị xo có k = 100 N/m dao động điều hịa với tần số góc 10 ( rad/s) Khối lượng m vật là A 0,2kg B 100g C 1kg D 1g Câu 9.Một sóng truyền mơi trường theo đường thẳng có biểu thức u = 4cos(4 t 4)(cm)    Biết dao động hai điểm gần phương truyền sóng cách 0,5m có độ lệch pha π 3 Tốc độ tuyền sóng A 1m/s B 6m/s C 2m/s D.1,5m/s Câu 10 Sóng lan truyền đường thẳng từ O đến điểm M cách O đoạn d Biết tần số f, bước sóng  và biên độ a sóng khơng đổi q trình truyền sóng Nếu phần tử vật chất điểm M có dạng uM t( )= a sin(2ft) phương trình dao động phần tử vật chất O A O t( ) sin ( ) d u aft    B O t( ) sin ( ) d u aft    C O t( ) sin ( ) d u aft    D O t( ) sin ( ) d u aft    Câu 11.Khi có sóng dừng xảy sợi dây đàn hồi điều nhận xét sau không đúng? A khoảng cách bụng sóng nút sóng nửa bước sóng B khoảng cách hai nút sóng nửa bước sóng C khoảng cách ba nút sóng bước sóng D khoảng cách bốn bụng sóng 1,5 lần bước sóng Câu 12.Ở hai đầu mạch RLC nối tiếp có điện áp xoay chiều hiệu dụng U = 111 V Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở UR = 105 V Biết điện áp hiệu dụng UL = 2UC Giá trị điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm A 72 B V C 72 √2 V D 36 V Câu 13 Trên mặt nước có hai nguồn sóng nước A,B cách 16 cm dao động vng góc với mặt nước có cùng phương trình x = a sin 50t (cm) Biết C điểm mặt nước thuộc đường cực tiểu.Giữa C đường trung trực AB có hai đường cực đại khác Cho AC = 17,2cm; BC = 13,6cm Số điểm dao động với biên độ cực đại AC A 12 B 13 C 15 D.14 Câu 14 Mạch điện xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp xảy cộng hưởng tần số dòng điện A f = 1 LC B f = 1 2 πLC .C f = 1 √LC D f = 1 2 π LC Câu 15.Con lắc lò xo gồm vật khối lượng 400g treo vào đầu lị xo có khối lượng khơng đáng kể, có độ cứng 40N/m Nâng vật đến vị trí lị xo không biến dạng thả nhẹ, vật dao động điều hòa Chon gốc tọa độ VTCB, chiều dương hướng xuống dưới, gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động Lấy g = 10 (m/s2) Phương trình dao động vật A x = 10 √2 cos (10πt )(cm) B x = 10 cos (10t – π 2 )(cm) C x = 10cos (10t + π)(cm) D x = 10 √2 cos (10πt + π 2 )(cm) Câu 16.Trên mặt nước nằm ngang S1 S2 cách 8,2 cm, người ta đặt hai nguồn sóng kết hợp dao động điều hịa đồng pha theo phương thẳng đứng có tần số 15Hz Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 30 cm/s, coi biên độ sóng khơng đổi truyền Số điểm dao động với biên độ cực đại S1 S2là A B C.9 D.5 (14)A 2 k f m   B 1 2 k f m   C 2 m f k   D 1 2 m f k   Câu 18 Mạch có R, L, C mắc nối tiếp với R = 30 , L = 0, 2  H, C = 10 5  F Điện áp tức thời đầu mạch u = 120 √2 cos 100t (V) Biểu thức cường độ dòng điện mạch A i = cos (100t 4 )(A) B i = 4 √2 cos (100t + 4  )(A) C i = cos (100t + π 4 )(A). D i = 4 √2 cos (100t - 4  )(A) Câu 19 Một vật dao động điều hịa theo phương trình x = cos2πt (cm), Biên độ dao động vật là A 5cm.B 2,5cm C.10 cm D 2cm Câu 20.Một sóng truyền mơi trường dọc theo trục Ox với phương trình u(t) = 5cos(6πt – πx)(cm), (x tính bằng m, t tính giây) Tốc độ truyền sóng A (cm/s) B (m/s) C 3m/s D 1 3 (m/s) Câu 21 Một lắc lò xo dao động với biên độ 10 √2 cm Tại vị trí vật có li độ √2 cm, tỷ số động lắc A 1 2 B 1 3 C D Câu 22 Một lắc đơn dao động nơi có g = 10 m s2 ¿ )=2 (m s2) , có chu kì dao động 2s Thay đổi chiều dài nó để chu kì tăng 10% so với chu kì ban đầu Chiều dài lắc A giảm bớt 0,11m B giảm bớt 0,21m C tăng thêm 0,21m D tăng thêm 0,11m Câu 23 Dịng điện xoay chiều đoạn mạch có điện trở thuần A tần số pha với điện áp hai đầu đoạn mạch B tần số với điện áp hai đầu đoạn mạch có pha ban đầu ln C có giá trị hiệu dụng tỷ lệ thuận với điện trở mạch D lệch pha/2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 24.Sóng học truyền mặt nước thuộc loại A vừa sóng dọc vừa sóng ngang B sóng ngang C sóng dọc D sóng dừng Câu 25 Dịng điện xoay chiều i=Iocos (ωt +ϕ) ( A ) có cường độ hiệu dụng là A I = I0 √2 B I=Io . C. I=Io√2 . D I = √2 I0 Câu 26 Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh điện áp xoay chiều u = U0cos(t + π 3 ) dịng điện mạch i = I0cos(t + π 2 ) Đoạn mạch có A ZL> R B ZL< ZC C ZL> ZC D ZL= ZC Câu 27 Hai âm có độ cao hai âm có cùng A tần số B mức cường độ âm C biên độ D cường độ âm Câu 28 Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(t)(V) vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện C biểu thức dịng điện qua mạch A i = U0cos(t - 2  )(A) B i = U C cos(t)(A) C i = C U Z cos(t +2  )(A)D i = C U Z cos(t - 2  ) (A) Câu 29 Phát biểu sau mạch điện có tụ điện C ? A Dung kháng tụ điện tỉ lệ thuận với chu kỳ dòng điện xoay chiều B Tụ điện cho dòng điện xoay chiều dòng điện chiều qua C Hiệu điện hai tụ dao động sớm pha dịng điện góc π 2 D Cường độ hiệu dụng dòng điện xoay chiều qua tụ tỉ lệ nghịch với tần số dòng điện (15)A 110 √2 V B 220V C 220 √2 V D 120 √2 V Câu 31.Tại điểm phản xạ sóng phản xạ A ln ngược pha sóng tới B pha với sóng tới vật cản tự C ln ln pha với sóng tới D ngược pha với sóng tới vật cản tự Câu 32.Một lắc lò xo dao động điều hịa với chu kì 1,8s Thời gian ngắn vật chuyển động từ điểm có vận tốc đến điểm có vận tốc A 1,8s B 3,6s C 0,45s D 0,9s Câu 33 Đặt điện áp xoay chiều u = U √2 cos (t) (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp Khi nối tắt tụ C điện áp hiệu dụng điện trở R tăng lần dòng điện hai trường hợp vuông pha Hệ số công suất đoạn mạch lúc đầu A 2 √5 B 1 √2 C 1 √5 D 1 2 Câu 34 Một lắc đơn có khối lượng vật nặng m = 200g treo vào sợi dây có chiều dài l= 100cm, dao động điều hịa Lấy g = 9,81m/s2, = 3,14 Chu kì dao động lắc gần với giá trị sau đây? A 1,97 s B 2,005 s C 2,2 s D 2,4 s Câu 35.Một chất điểm đao động điều hịa với phương trình x = A cos (t +2  ) Pha ban đầu dao động A B π 2 C  D - π 2 Câu 36.Tại điểm A có mức cường độ âm LA = 90dB Biết cường độ âm chuẩn I0 = 10−10 ( W m2 ) Cường độ âm A A W m2 B 10 W m2 C 0,01 W m2 D 0,1 W m2 Câu 37 Phát biểu sau cuộn cảm ? A Điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm ln ln trễ pha dịng điện B Cảm kháng cuộn cảm tỉ lệ nghịch với chu kỳ dòng điện C Cuộn cảm có tác dụng cản trở đối dịng điện xoay chiều dòng điện chiều D Cường độ dòng điện qua cuộn cảm tỉ lệ thuận với tần số dịng điện Câu 38 Chu kì dao động cưỡng xảy cộng hưởng có giá trị A chu kì dao động riêng hệ B C nhỏ chu kì lực cưỡng D phụ thuộc cấu tạo hệ dao động Câu 39.Một chất điểm dao động điều hòa theo phương ngang ngang với tần số góc  biên độ A, độ lớn vận tốc của vật vật qua vị trí cân A ω2 A B A C x D  A2 Câu 40 Một đoạn mạch RLC nối tiếp, biết R = 100 , ZL = 20  Điện áp hai đầu đoạn mạch chậm pha π 4 so với cường độ dòng điện Dung kháng tụ điện A ZC = 100  B ZC = 80  C ZC = 120  D ZC = 20  ĐỀ 6: THPT NGUYỄN HUỆ Câu Một sóng truyền dọc theo trục Ox với phương trình là: u = acos(4t - 0,02x) (mm) (biết x tính cm, t tính s) Tốc độ truyền sóng A.200 cm/s. B.150 cm/s. C.200 mm/s. D.5 mm/s. Câu Đoạn mạch RLC nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C Đặt vào hai đầu mạch điện áp u = 100 2cos 100t (V) cường độ dịng điện qua mạch i = 2cos(100t +  )(A) Điện trở R có giá trị A.50Ω B.25Ω C.25 3 Ω D.25 Câu Xét đoạn mạch R, L, C nối tiếp điện áp u = U 2cosωt (V) Chọn câu phát biểu sai phát biểu sau công suất mạch điện: A.Hệ số công suất mạch lớn ω2LC = 1. B.Khi thay đổi điện trở R để công suất tiêu thụ lớn lúc có cộng hưởng điện xảy ra. C.Công suất tiêu thụ mạch lớn u pha với i. D.Ở cuộn dây cảm cơng suất tiêu thụ không. (16)A.W = 12mglα0 B.W = 2mgl(cosα0 - 1) C.W = mgl 0 α D.W = mgl(1- cosα0) Câu Cường độ dịng điện ln trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch khi A.Đoạn mạch có L C mắc nối tiếp. B.Đoạn mạch có tụ điện C. C.Đoạn mạch có R L mắc nối tiếp. D.Đoạn mạch có R C mắc nối tiếp. Câu Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch R, L C mắc nối tiếp Gọi P công suất tiêu thụ đoạn mạch Trong công thức sau công thức không ? A.P = R U cos B  22 cos R U P C.P = I.UR D.P = I2Zcosφ Câu Năng lượng vật dao động điều hoà A.tỉ lệ với biên độ dao động. B.bằng với vật vật có li độ cực đại. C.bằng với vật vật qua vị trí cân bằng. D.bằng với động vật vật có li độ cực đại. Câu Một vật nhỏ có khối lượng 500 g dao động điều hòa tác dụng lực kéo có biểu thức: F = - 0,8cos 4t (N) Dao động vật có biên độ A.10 cm. B.8 cm. C.6 cm. D.12 cm. Câu Khi sóng âm truyền từ nước vào khơng khí thì: A.Tần sóng giảm, bước sóng giảm. B.Chu kì khơng đổi, bước sóng giảm. C.Tần số khơng đổi, bước sóng tăng. D.Bước sóng tăng, vận tốc giảm. Câu 10 Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C Nếu dung kháng ZC R cường độ dịng điện chạy qua điện trở A.chậm pha  so với điện áp hai đầu đoạn mạch B.nhanh pha  so với điện áp hai đầu đoạn mạch C.chậm pha  so với điện áp hai đầu đoạn mạch D.nhanh pha  so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 11 Một vật dao động điều hịa có chu kì s, biên độ 10 cm Khi vật cách vị trí cân cm, tốc độ bằng A.20,08 cm/s. B.25,13 cm/s. C.18,84 cm/s. D.12,56 cm/s. Câu 12 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC khơng phân nhánh dịng điện qua mạch có giá trị tức thời i Gọi u, uR, uL uC điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch, hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm hai đầu tụ điện Hãy chọn câu A.uL ngược pha với uC B.u pha với i.C.uC pha với uR D.uL vuông pha với uC Câu 13 Một vật dao động điều hịa với tần số góc rad/s Khi vật qua li độ cm có tốc độ 25 cm/s Biên độ dao động vật A.5,24 cm. B.5 3cm C.5 2cm D.10 cm. Câu 14 Một mạch xoay chiều gồm cuộn dây có L1 điện trở r1 mắc nối tiếp với cuộn dây có L2 điện trở r2 Tìm mối liên hệ r1 , L1 , r2 , L2 cho điện áp hiệu dụng đầu mạch tổng điện áp hiệu dụng đầu cuộn dây A.r1 L1 = r2 L2 B.L2 = L1 C.r1 = r2 D.L2 r1 = L1r2 Câu 15 Kết luận sau sai nói máy phát điện xoay chiều pha cấu tạo gồm hai phận A.Bộ phận quay Roto. B.Phần ứng phần xuất suất điện động cảm ứng. C.Phần ứng tạo từ trường. D.Nguyên tắc hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ. Câu 16 Trong tượng giao thoa sóng mặt nước , điểm mặt nước có cực đại giao thoa khi A.hai nguồn phát sóng pha B.hai sóng truyền đến điểm có biên độ C.hiệu đường sóng truyền đến điểm kλ/2 D.độ lệch pha sóng truyền đến điểm 2kπ Câu 17 Đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ C thay đổi đặt điện áp xoay chiều ổn định Khi C = C1 hệ số công suất mạch 0,5 công suất mạch 100 W Khi C = C2 hệ số công suất mạch 0,6 công suất mạch A.144 W. B.83,3 W. C.69,4 W. D.120 W Câu 18 Đoạn mạch điện xoay chiều đặt hiệu điện u = U0 cos(t - π/3 ) cường độ dịng điện qua mạch có biểu thức : i = I0 cos(t + π/6 ) Phần tử (hoặc phần tử) mắc đoạn mạch : A.chỉ có C. B.L C nối tiếp với LC2> 1. C.chỉ có L. D.R C mắc nối tiếp. Câu 19 Trong dao động điều hòa, đại lượng vật lý sau biến thiên tuần hoàn chu kì với li độ? A.Vận tốc, gia tốc, lực kéo về. B.Vận tốc, năng, động năng. C.Động năng, năng, năng. D.Gia tốc, năng, động năng. (17)A.2 = 140cm 1 = 252cm B.2 = 162cm 1 = 50cm C.1 = 140cm 2 = 252cm D.1 = 162cm 2 = 50cm Câu 21 Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở R, mắc nối tiếp với tụ điện Biết hiệu điện hai đầu cuộn dây lệch pha /2 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch Mối liên hệ điện trở R với cảm kháng ZL cuộn dây dung kháng ZC tụ điện A.R2 = Z C(ZL-ZC) B.R2 = ZC(ZC-ZL) C.R2 = ZL(ZL-ZC) D.R2 = ZL(ZC-ZL) Câu 22 Cho đoạn mạch điện gồm điện trở R = 50  mắc nối tiếp với cuộn dây cảm L = 0,5/ H Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = 100 2cos(100t +/4) V Biểu thức cường độ dòng điện qua đoạn mạch là: A.i = 2cos(100t) (A). B.i = 2cos(100t + /2)(A). C.i = 2 2cos(100t)(A) D.i = 2cos(100t + /4)(A). Câu 23 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 130V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm L Điện áp hiệu dụng hai đầu R 50V Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm A.80V. B.120V. C.180V D.70V. Câu 24 Đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R nối tiếp với cuộn cảm có L = 0,159 H Điện áp đầu mạch ổn định R đạt đến 60  cơng suất mạch cực đại Tần số f dòng điện A.60 Hz. B.50 Hz. C.20 Hz. D.40 Hz. Câu 25 Một máy biến áp lí tưởng có số vịng cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp 2000vòng 100vòng Mắc cuộn sơ cấp vào mạng điện xoay chiều 220V-50Hz, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp A.11V B.44V C.4400V D.0,1V Câu 26 Khi nói dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A.Hợp lực tác dụng lên vật dao động điều hịa ln ngược pha với ly độ. B.Gia tốc vật dao động điều hòa ngược pha với lực kéo C.Cơ vật dao động điều hịa khơng phụ thuộc vào biên độ dao động. D.Dao động lắc đơn ln dao động điều hịa. Câu 27 Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp, cuộn dây cảm Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều điện áp hiệu dụng hai đầu phần tử là: UC ; UL = 100 V ; UR = 50 V Biết dịng điện chậm pha điện áp góc 4  Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch A.150 V B.50 V C.50 2 V D.100 2 V Câu 28 Đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có R = 40 ; 3 10 C F 6    F 1 L H 6   Đặt vào hai đầu đọa mạch điện áp   u 100 2.Cos 120 t  V Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là: A.2 A B.2,5 2 A C.2 2 A D.2,5 A Câu 29 Trong tượng sóng dừng với đầu cố định, đầu tự Vận tốc truyền sóng dây 20cm/s Khi tần số sóng 20 Hz, dây hình thành sóng dừng với bó sóng Muốn dây có bó sóng tần số là: A.60 Hz. B.70 Hz C.50 Hz. D.30 Hz. Câu 30 Một máy phát điện xoay chiều pha có phần cảm rơto gồm cặp cực Để suất điện động máy sinh có tần số 50 Hz rơto phải quay với tốc độ A.750 vòng/phút. B.50 vòng/phút. C.480 vòng/phút. D.500 vòng/phút. Câu 31 Điều kiện sau điều kiện cộng hưởng? A.Lực cưỡng phải lớn giá trị F0 B.Tần số lực cưỡng phải tần số riêng hệ. C.Tần số lực cưỡng phải lớn tần số riêng hệ D.Chu kì lực cưỡng phải lớn chu kì riêng hệ. Câu 32 Mạch điện xoay chiều gồm có R = 20 3Ω nối tiếp với tụ điện 3 10 2 C    F Biết u = 60 2cos100πt (V) Biểu thức cường độ tức thời i A.i = 1,5cos(100πt - π/6) (A) B.i = 1,5cos(100πt + π/3) (A) C.i = 1,5 2cos(100πt - π/6) (A) D.i = 1,5 2cos(100πt + π/6) (A) Câu 33 Chọn phát biểu A.Sóng siêu âm truyền khơng khí nhanh nước B.Sóng âm truyền khơng khí ln sóng dọc. (18) Câu 34 Một vật dao động điều hồ có chiều dài quỹ đạo 10cm chu kì 1s Chọn gốc thời gian lúc qua vị trí cân theo chiều dương, phương trình dao động vật A.x 10 cos t         (cm) B.x 5cos t          (cm) C.x 10 cos t 2          (cm) D.x 5cos t          (cm) Câu 35 Một hệ dao động chịu tác dụng ngoại lực tuần hoàn Fn = F0cos10t xảy tượng cộng hưởng Tần số dao động riêng hệ phải A.10 Hz. B.5 Hz. C.10 Hz. D.5 Hz. Câu 36 Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hịa phương, có phương trình là x 2sin(100 t  / 3)cm x2 cos(100 t  / 6)cm Phương trình dao động tổng hợp là: A.x sin(100 t   / 3)cmB.x 3cos(100 t   / 6)cm C.x cos(100 t   / 3)cmD.x 3sin(100 t   / 6)cm Câu 37 Đoạn mạch xoay chiều nối tiếp AMNB: AM có điện trở R , MN cuộn dây có điện trở r = R độ tự cảm L, NB tụ điện có điện dung C thay đổi Điện áp hai điểm AB ổn định có dạng u = 200cos(t + ) V Thay đổi điện dung C tụ điện có cộng hưởng điện xảy mạch AB điện áp hiệu dụng hai điểm MB có giá trị A.100 V B.100 2V C.50 2V D.200 V. Câu 38 Dao động vật tổng hợp hai dao động điều hòa phương, có phương trình là 1 6cos(10 ) xt cm 2 8cos(10 ) 3 xt  cm Khi qua vị trí có li độ cm, tốc độ vật A.100 cm/s. B.80 cm/s. C.8 m/s. D.10 m/s. Câu 39 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Vectơ gia tốc chất điểm có A.độ lớn cực tiểu qua vị trí cân ln chiều với vectơ vận tốc. B.độ lớn cực đại vị trí biên, chiều ln hướng biên. C.độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ, chiều hướng vị trí cân bằng. D.độ lớn khơng đổi, chiều ln hướng vị trí cân bằng. Câu 40 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A,B dao động đồng pha với tần số f = 16 Hz Tại điểm M cách nguồn A, B khoảng d1 = 30 cm, d2 = 25,5 cm, sóng có biên độ cực đại Giữa M đường trung trực có dãy cực đại khác Vận tốc truyền sóng mặt nước A.36 m/s. B.24 m/s. C.24 cm/s. D.36 cm/s. PT NĂNG KHIẾU – ĐHQG TP.HCM Câu Trong thí nghiệm với sóng dừng sợi dây dài m, hai đầu cố định Khi tần số sóng 220 Hz dây có nút (kể hai đầu) Tính vận tốc truyền sóng dây A.484 m/s. B.224 m/s. C.220 m/s. D.440 m/s Câu Chọn phát biểu sai: Một vật dao động điều hòa với biên độ A quãng đường A.S = 2A nửa chu kì B.S = A 1/4 chu kì. C.S = 4A chu kì D.S = 8A chu kì. Câu 3.Trong thí nghiệm giao thoa khe Young ánh sáng đơn sắcµ, khoảng cách từ hai khe đến màng 1,2m khoảng vân đo 1,2mm Khoảng cách hai khe là: A.0,6 mm. B.0,5 mm. C.0,7 mm. D.0,4 mm. Câu 4.Li độ vận tốc vật dao động điều hịa ln biến thiên A.cùng tần số lệch pha 90o B.cùng chu kỳ pha. C.cùng chu kỳ biên độ. D.cùng tần số ngược pha Câu Một lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật m lị xo có độ cứng k = 100 N/m Kích thích để vật dao động điều hồ với động cực đại 0,5J Biên độ dao động vật A.1cm. B.10 cm. C.5cm. D.50 cm. Câu Hiệu điện anốt catốt ống Rơnghen U = 25 kV Bỏ qua tốc độ ban đầu electrôn phát từ catốt Tần số lớn tia Rơnghen ống phát A.6,038.1015Hz. B.6,038.1018Hz. C.60,380.1018Hz. D.60,380.1015Hz. Câu Nội dung thuyết lượng tử nói A.cấu tạo nguyên tử, phân tử B.sự tồn cách rời rạc hữu hạn phần nhỏ ánh sáng. C.sự tồn trạng thái dừng nguyên tử hiđrơ D.sự hình thành vạch quang phổ nguyên tử. Câu 8.Trong quang phổ vạch ngun tử hiđrơ, vạch phổ ứng với bước sóng dài dãy Laiman 1 = 0,1216 m vạch phổ ứng với chuyển electron từ quỹ đạo M quỹ đạo K có bước sóng m Trong dãy Banme, xạ có bước sóng dài (19) Câu 9.Để khảo sát quang phổ vạch hấp thụ chất, chất hấp thụ phải đốt nóng thành đám có nhiệt độ T đủ lớn để tạo quang phổ vạch phát xạ so với nhiệt độ To nguồn ánh sáng cần hấp thụ giá trị To phải thỏa: A.To> B.To< T C.To> T D.To = T Câu 10 Cho hai dao động điều hòa phương, tần số, biên độ có pha ban đầu π/3 -π/6 Pha ban đầu dao động tổng hợp hai dao động A.π/2. B.π/4. C.π/12. D.π/6. Câu 11 Trong thí nghiệm Yâng giao thoa ánh sáng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,50 µm, khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Trên màn, vân sáng bậc cách vân trung tâm A.4 mm. B.3,5 mm. C.5 mm. D.3 mm. Câu 12.Nguyên tử hiđtô trạng thái có mức lượng -13,6 eV Để chuyển lên trạng thái dừng có mức lượng -3,4 eV ngun tử hiđrơ phải hấp thụ phơtơn có lượng A.17 eV. B.10,2 eV. C.-10,2 eV. D.4 eV. Câu 13.Chọn phát biểu đúng: Âm phát từ hai nhạc cụ khác cùng A.độ cao âm sắc B.âm sắc đồ thị dao động âm. C.độ to đồ thị dao động âm. D.độ cao độ to. Câu 14.Ba ánh sáng đơn sắc: tím, lục, vàng truyền nước với tốc độ vt, vl, vv Hệ thức liên hệ giá trị vận tốc là: A.vv = vt = vl B.vv< vl< vt C.vl< vv< vt D.vv> vl> vt Câu 15.Trên phương truyền sóng có hai điểm M N cách 80 cm Sóng truyền theo chiều từ M đến N với bước sóng 1,6 m Coi biên độ sóng khơng đổi q trình truyền sóng, Biết phương trình sóng N uN = 0,08 cos 2  (t - 4) (m) Phương trình sóng M là: A.uM = 0,08 cos 2  (t + 2) (m) B.uM = 0,08 cos  (t - 2) (m).C.uM = 0,08 cos 2  (t - 1) (m).D.uM = 0,08 cos 2  (t + 4) (m) Câu 16 Phát biểu sau sai nói dao động cưỡng hệ học? A.Khi xảy tượng cộng hưởng, biên độ dao động cưỡng hệ không phụ thuộc vào lực cản môi trường. B.Tần số dao động cưỡng hệ học tần số ngoại lực tác dụng lên hệ C.Khi tần số ngoại lực tần số dao động riêng hệ xảy tượng cộng hưởng D.Khi ngừng tác dụng ngoại lực tuần hoàn, hệ học tự dao động với tần số dao động riêng Câu 17 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, khe sáng chiếu ánh sáng trắng (0,38µm  0,76µm) Khoảng cách hai khe 0,3mm; khoảng cách từ phẳng chứa hai khe tới hứng ảnh 90cm Tại điểm M ảnh cách vân trung tâm 0,6cm có xạ đơn sắc cho cực đại giao thoa? A.2. B.3. C.5. D.4. Câu 18 Một kim loại có giới hạn quang điện 0 = 0,5μm Muốn có tượng quang điện ánh sáng kích thích phải có tần số : A.f  4,5.1014Hz B.f  5.1014Hz C.f  2.1014Hz D.f  6.1014Hz Câu 19 Tần số dao động bé lắc đơn thay đổi tăng khối lượng nặng lên lần độ dài dây treo vần không đổi? A.Tăng lên lần. B.Giảm lần. C.Tăng lên lần D.Không thay đổi. Câu 20 Phát biểu sau động hệ dao động điều hịa khơng đúng? A.Thế biến đổi tuần hồn chu kì với vận tốc. B.Tổng động không phụ thuộc vào thời gian. C.Thế biến đổi tuần hoàn với tần số gấp hai lần tần số li độ. D.Động biến đổi tuần hoàn chu kì. Câu 21.Khi chùm ánh sáng đơn sắc truyền từ nước chiết suất 1,33 vào thuỷ tinh chiết suất 1,50 thì: A Bước sóng ánh sáng giảm. B Vận tốc truyền ánh sáng tăng. C.Tần số ánh sáng tăng D.Lượng tử lượng ánh sáng giảm Câu 22.Dao động tổng hợp hai dao động điều hịa: phương; tần số; có phương trình chuyển động lần lượt x1 = 3cos10πt cm x2 = - 4cos10πt cm, có biên độ là: A.5 cm. B.-1 cm. C.1 cm. D.7 cm. Câu 23 Sau đo khảo sát giới hạn quang điện Na, người ta đưa kết Na = 0,50µm Hỏi đó, người ta làm tròn giá trị giới hạn quang điện Na cịn chữ số có nghĩa? A.1. B.3. C.0. D 2. Câu 24.Hiện tượng quang điện tượng xảy khối chất bán dẫn đó A.các electrơn liên kết giải phóng thành electrơn dẫn chiếu sáng thích hợp B.các electrơn giải phóng khỏi khối chất bán dẫn chiếu sáng thích hợp. C.các electrơn giải phóng khỏi bề mặt khối chất bị đốt nóng đến nhiệt độ phát sáng. D.các electrơn lổ trống dịch chuyển thành dịng phát ánh sáng. (20)A.tia X. B.tia laser lục. C.tia hồng ngoại. D.tia tử ngoại. Câu 26.Trong âm học, đại lượng đánh giá lượng lượng sóng âm truyền qua đơn vị diện tích đặt vng góc với phương truyền sóng đơn vị thời gian, gọi A.độ to âm. B.cường độ âm. C.độ cao âm. D.Mức cường độ âm. Câu 27 Trong dao động điều hòa lắc lò xo, khoảng thời gian ngắn hai lần nửa 0,3s Chu kỳ lắc là: A.0,6s. B.1,6s C.0,9s D.1,2s Câu 28.Với thuyết lượng tử ánh sáng, ta không giải thích A.hiện tượng giao thoa ánh sáng.B.hiện tượng quang điện ngoài.C.hiện tượng quang - phát quang.D.hiện tượng quang điện trong. Câu 29 Một lắc đơn treo trần thang máy Khi thang máy đứng yên, lắc dao động điều hòa với chu kì T Khi thang máy xuống nhanh dần với gia tốc có độ lớn nửa gia tốc trọng trường nơi đặt thang máy lắc dao động điều hịa với chu kì T' A.T √2 B. T √2 C. 3T 2 D. 2T Câu 30 Một chất điểm dao động điều hịa với chu kì T Trong khoảng thời gian ngắn từ vị trí biên có li độ x = A đến vị trí x = 2 A  , chất điểm có tốc độ trung bình A.4A T B. 6 A T C. 9 A T D. 3 A T Câu 31 Một vật nhỏ thực dao động điều hòa theo phương trình x = 10sin(4πt + π/2) (cm) với t tính giây Động vật biến thiên với chu kì A.0,25 s B.0,50 s C.1,00 s D.1,50 s Câu 32 Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m lị xo nhẹ có độ cứng 10 N/m Con lắc chịu tác dụng ngoại lực tuần hồn có tần số góc ωF thay đổiđược biên độ không đổi Khi ωF = 10 rad/s biên độ dao động vật đạt giá trị cực đại Khối lượng m viên bi A.10 gam B.120 gam C.100 gam D.40 gam Câu 33 Trong thí nghiệm giao thoa khe Young với nguồn ánh sáng trắng có bước sóng khoảng từ t = 0,400µm đến đ = 0,760µm Tại vị trí có vân sáng bậc xạ  = 0,550m, cịn có cực đại giao thoa xạ nào? A.Hai xạ có bước sóng 0,458µm 0,658µm. B.Hai xạ có bước sóng 0,438µm 0,658µm. C.Hai xạ có bước sóng 0,458µm 0,688µm. D.Hai xạ có bước sóng 0,438µm 0,688µm. Câu 34 Giả sử khối khí hiđrơ bị kích thích (theo cách đặc biệt) cho quang phổ khối khí có vạch phổ phát xạ Hỏi ngun tử hiđrơ kích thích lên trạng thái nào? A.Trạng thái O. B.Trạng thái L. C.Trạng thái M. D.Trạng thái N. Câu 35.Các xạ có bước sóng chân khơng nằm khoảng từ 10-9 m đến 3.10-7m thuộc loại vùng tia loại sóng nêu đây? A.tia tử ngoại. B.tia hồng ngoại. C.Tia X. D.tia gamma. Câu 36 Một sợi dây chiều dài  căng ngang, hai đầu cố định Trên dây có sóng dừng với n bụng sóng, tốc độ truyền sóng dây v Khoảng thời gian hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng A. v n B. nv  C.2nv  D. nv  Câu 37 Chọn phát biểu đúng: Khi đưa lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài lắc khơng đổi) tần số dao động điều hồ A.tăng chu kỳ dao động điều hồ giảm B.giảm gia tốc trọng trường giảm theo độ cao C.tăng tần số dao động điều hồ tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường. D.khơng đổi chu kỳ dao động điều hồ khơng phụ thuộc vào gia tốc trọng trường Câu 38 Dao động tổng hợp hai dao động điều hịa phương, tần số có phương trình dao động 2cos( ) x t  (cm) Biết dao động thành phần thứ có phương trình dao động cos( ) x  t (cm) Dao động thành phần thứ hai có phương trình dao động A. 2 cos( ) x  t (cm).B. 2 cos( ) x  t (cm). C. 2 9cos( ) 6 x  t  (cm) D. 2 5cos( ) x  t  (cm). Câu 39 : Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x 3sin t 6           (x tính cm t tính giây) Trong giây từ thời điểm t = 0, chất điểm qua vị trí có li độ x = 1cm (21) Câu 40 Trong thực hành, học sinh thực đo ba lần thời gian 20 chu kỳ dao động bé lắc đơn Ba giá trị đo thu 13,716s ; 13,590s 13,661s Giá trị trung bình chu kỳ dao động lắc làm tròn hai chữ số có nghĩa là: A.0,68 s. B.0,6828 s C.0,683 s. D.0,7 s THPT THỦ ĐỨC Câu 1: Tai người nghe âm có mức cường độ âm khoảng nào? Ⓐ Từ 100 dB đến 1000 Db Ⓑ Từ 10 dB đến 100 dB Ⓒ Từ 0dB đến 130 dB Ⓓ Từ dB đến 1000 dB Câu 2: Đặt điện áp u=U0cos(100 π t-π 3 )(V) vào hai đầu tụ điện có điện dung 2. π 10-4(F) Ở thời điểm điện áp hai đầu tụ điện 150 V cường độ dịng điện mạch 4A Biểu thức cường độ dòng điện mạch Ⓐ i=4 √2 cos(100 π t+ π 6 ) (A) Ⓑ i=5cos(100 π t- π 6 ) (A) Ⓒ i=4 √2 cos(100 π t- π 6 ) (A) Ⓓ i=5cos(100 π t+ π 6 ) (A) Câu 3: Một dây đàn hồi AB, căng nằm ngang dài m, đầu B cố định, đầu A gắn vào rung, dao động với tần số 50 Hz, vận tốc truyền sóng dây 50 m/s Trên dây AB có tượng sóng dừng Số bụng dây AB là: Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Câu 4: Khi sóng truyền từ khơng khí vào nước đại lượng sau khơng đổi ? Ⓐ Bước sóng Ⓑ Tốc độ Ⓒ Năng lượng Ⓓ Tần số Câu 5: Một dây đàn hồi cố định hai đầu, chiều dài l, dây có sóng dừng hình thành Bước sóng dài có Ⓐ 4l Ⓑ 2l Ⓒ 0,5l Ⓓ l Câu 6: Một người lấy búa gõ mạnh vào đầu ống kim loại thép có chiều dài  Người khác đầu kia ống nghe thấy hai âm sóng truyền dọc theo ống sóng truyền qua khơng khí cách khoảng thời gian 1s Biết vận tốc truyền âm kim loại khơng khí 5900 m/s 340 m/s Chiều dài  ống gần giá trị nào đây Ⓐ 360 m Ⓑ 400 m Ⓒ 200 m Ⓓ 280 m Câu 7: Để có sóng dừng sợi dây đàn hồi với đầu cố định, đầu lại tự chiều dài sợi dây phải bằng Ⓐ Số nguyên phần tư bước sóng Ⓑ Số nguyên nửa bước sóng Ⓒ Số lẻ phần tư bước sóng Ⓓ Số lẻ nửa bước sóng Câu 8: Trên mặt nước có nguồn sóng dao động điều hịa theo phương thẳng đứng với tần số f = 250Hz Khoảng cách gợn sóng trịn liên tiếp 1,6 cm Tốc độ truyền sóng mặt nước có giá trị Ⓐ (m/s) Ⓑ 1,8 (m/s) Ⓒ 0,8 (m/s) Ⓓ (m/s) Câu 9: Một âm có tần số xác định truyền nhôm, nước, không khí với tốc độ tương ứng v1, v2, v3 Nhận định sau Ⓐ v2 ¿ v3 ¿ v1 Ⓑ v3 ¿ v2 ¿ v1 Ⓒ v2 ¿ v1 ¿ v3 Ⓓ v1 ¿ v2 ¿ v3 Câu 10: Thông tin sau sai đề cập đến biên độ tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số? Biên độ dao động tổng hợp Ⓐ Có giá trị lớn hai dao động thành phần pha Ⓑ Phụ thuộc vào tần số hai dao động thành phần Ⓒ Có giá trị bé hai dao động thành phần ngược pha Ⓓ Phụ thuộc vào độ lệch pha hai dao động thành phần Câu 11: Các đặc tính đặc tính sinh lí âm? Ⓐ Độ cao , âm sắc, biên độ Ⓑ Độ cao , âm sắc, cường độ Ⓒ Đô cao, âm sắc, lượng Ⓓ Độ cao, âm sắc, độ to Câu 12: Âm sắc đặc trưng sinh lí âm, có liên quan mật thiết với đặc trưng vật lí âm là Ⓐ Tần số, cường độ âm Ⓑ Cường độ âm Ⓒ Đồ thị dao động âm Ⓓ Mức cường độ âm Câu 13: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A=3cm Khi qua vị trí có li độ 1cm tỉ số động năng Ⓐ 9/8 Ⓑ 8/9 Ⓒ Ⓓ 1/9 Câu 14: Cho mạch điện gồm điện trở R = 50  mắc nối tiếp ống dây cảm Mạch đặt điện áp xoay chiều u = 65 2cos120t (V) mạch tiêu thụ cơng suất 12,5 W Độ tự cảm ống dây Ⓐ L = 6 5H. Ⓑ L = 1 2 H. Ⓒ L = 5 6 H. Ⓓ L = 1  H. (22)Ⓐ Cơ vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian Ⓑ Lực kéo tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian Ⓒ Động vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian Ⓓ Vận tốc vật biến thiên điều hòa theo thời gian Câu 16: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp AB pha cách đoạn 12cm dao động vng góc với mặt nước tạo sóng với bước sóng 1,6cm Gọi M điểm mặt nước cách hai nguồn cách trung điểm O đoạn AB khoảng 8cm Hỏi đoạn MO, có điểm dao động pha với nguồn ? Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Câu 17: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Acos(t +) Nếu gốc thời gian chọn lúc vật qua vị trí có li độ x = - A 2 theo chiều dương pha ban đầu chất điểm Ⓐ  = 2/3 Ⓑ  = - 2/3 Ⓒ  = - /3 Ⓓ  = /3 Câu 18: Hiện tượng cộng hưởng xảy khi Ⓐ tần số lực cưỡng nhỏ tần số riêng hệ Ⓑ tần số lực cưỡng tần số riêng hệ Ⓒ tần số dao động tần số riêng hệ Ⓓtần số lực cưỡng lớn tần số riêng hệ Câu 19: Hai dao động điều hòa phương có phương trình là: x1=4cos( π t 6 ) x2=4cos( π t - π 2 ) (cm) Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ là: Ⓐ √7 cm Ⓑ √3 cm Ⓒ √2 cm Ⓓ √3 cm Câu 20: Một lắc đơn gồm sợi dây dài ℓ = m, dao động nơi có gia tốc trọng trường g = π2 = 10 m/s2 Chu kỳ dao động nhỏ lắc Ⓐ T = (s) Ⓑ T = 10 (s) Ⓒ T = (s) Ⓓ T = 20 (s) Câu 21: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A B dao động với tần số f = 13 Hz, pha Trên đường nối AB, điểm M cách nguồn A, B khoảng d1 = 19cm, d2 = 21cm sóng có biên độ cực đại M với đường trung trực AB khơng có cực đại khác Tốc độ truyền sóng mặt nước Ⓐ v = 26 cm/s Ⓑ v = 52 cm/s Ⓒ v = 104 cm/s Ⓓ v = 28 cm/s Câu 22: Xét mạch điện xoay chiều, hệ số cơng suất mạch có giá trị Mạch điện chứa Ⓐ điện trở R mạch RLC nối tiếp có cộng hưởng Ⓑ cuộn cảm Ⓒ cuộn cảm nối tiếp với điện trở Ⓓ tụ điện Câu 23: Đặt điện áp u=100 √2 cos100 π t (V) vào hai dầu đoạn mạch RLC không phân nhánh với C,R có độ lớn khơng đổi L= 1 π H Khi điện áp hiệu dụng hai đầu phần tử R,L,C có độ lớn nhau.Cơng suất tiêu thụ của đoạn mạch Ⓐ 250W Ⓑ 150W Ⓒ 200W Ⓓ 100W Câu 24: Một chất điểm dao động điều hòa trục 0x với biên độ 10cm, chu kỳ 2s Mốc vị trí cân bằng. Tốc độ trung bình chất điểm khoảng thời gian ngắn chất điểm từ vị trí có động lần năng đến vị trí có động 1 3 thế là. Ⓐ 21,96mm/s Ⓑ 26,12cm/s Ⓒ 21,96cm/s Ⓓ 26,12mm/s Câu 25: Đối với âm họa âm bậc dây đàn phát thì. Ⓐ Tần số họa âm bậc gấp đôi tần số âm ⒷTốc độ âm lớn gấp đôi tốc độ họa âm bậc Ⓒ Họa âm bậc có cường độ lớn cường độ âm bản.Ⓓ Tần số âm lớn gấp đôi tần số họa âm bậc Câu 26: Đặt điện áp u=100cos314t (V) vào hai đầu điện trở R=50 Nhiệt lượng tỏa R thời gian phút bằng: Ⓐ 6000J Ⓑ 1,6kJ Ⓒ 60kJ Ⓓ 600J Câu 27: Đặt điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng U không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R nối tiếp với tụ điện C Cho Zc =100 Khi cho R thay đổi , có hai giá trị R1 R2 công suất tiêu thụ mạch Biết điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện R=R1 hai lần điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện R= R2 Giá trị R2 Ⓐ 200 Ⓑ 100 Ⓒ 300 Ⓓ 400 Câu 28: Hai nguồn sóng kết hợp hai nguồn dao động phương có cùng Ⓐ Pha Ⓑ Tần số, độ lệch pha không đổi theo thời gian Ⓒ Biên độ, độ lệch pha không đổi theo thời gian Ⓓ Tần số, biên độ (23)và cách A 18 cm, gọi O trung điểm AB Số điểm dao động với biên độ cực đại có khoảng OM (không kể O M) Ⓐ điểm Ⓑ điểm Ⓒ điểm Ⓓ điểm Câu 30: Một vật dao động điều hoà, vật có li độ x1=4 cm vận tốc v1=40cm/s; vật có li độ x2=4cm vận tốc v2 =40cm/s Chu kỳ dao động vật là? Ⓐ 0,1s Ⓑ 0,48s Ⓒ 0,2s Ⓓ 0,8s Câu 31: Một bóng đèn có ghi hàng chữ (24V-32W) Để sử dụng bóng đèn điện áp xoay chiều (40V, 50Hz) cho đèn sáng bình thường cần mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung Ⓐ 13,3F Ⓑ 266 F Ⓒ 133F Ⓓ 26,6F Câu 32: Một lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 400g lị xo có độ cứng 40N/m Con lắc dao động điều hoà với chu kỳ Ⓐ 5 π s Ⓑ 1 5 π s Ⓒ 5 π s Ⓓ π 5 s Câu 33: Một lắc đơn dao động điều hịa Khi lắc chuyển từ vị trí biên vị trí cân bằng, đại lượng có độ lớn giảm dần Ⓐ Cơ Ⓑ Vận tốc Ⓒ Li độ góc Ⓓ Động Câu 34: Thực giao thoa sóng mặt chất lỏng với hai nguồn kết hợp AB pha , bước sóng λ Khoảng cách đỉnh hai đường hypebol (ở bên đường trung trực AB) kề Ⓐ λ 4 Ⓑ 3 λ 4 Ⓒ  Ⓓ  Câu 35: Một máy biến áp làm tăng điện áp lên 10 lần làm cường độ dịng điện Ⓐ tăng 10 lần Ⓑ giảm 10 lần Ⓒ giảm √10 Ⓓ tăng √10 lần Câu 36: Một đoạn mạch AB đặt điện áp xoay chiều tần số f=50 Hz, điện áp hiệu dụng U= 100 2( V) Giữa hai đầu AB mắc nối tiếp: điện trở R=100, cuộn dây cảm có L= 0,5  (H) tụ điện có điện dung C thay đổi Người ta điều chỉnh C cho mạch có cơng suất tiêu thụ 100W Giá trị C là: Ⓐ 43F Ⓑ 210 F Ⓒ 105F Ⓓ 21F Câu 37: Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB gồm cuộn dây cảm nối tiếp với điện trở R điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng U= 100 2(V) Biết R=2 ZL=50 Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch bằng: Ⓐ 5A Ⓑ 2,5A Ⓒ 2A Ⓓ 2,8A Câu 38: Hai nguồn kết hợp pha A B tạo tượng giao thoa mặt nước Khoảng cách AB lần bước sóng Số điểm có biên độ dao động cực tiểu đoạn AB Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Câu 39: Chọn phát biểu đúng Ⓐ Sóng âm truyền tất mơi trường vật chất kể chân không Ⓑ Âm có tần số lớn 20000 Hz gọi sóng siêu âm Ⓒ Âm phát mà khơng cần có vật dao động nguồn âm Ⓓ Sóng âm truyền mơi trường khơng khí Câu 40: Trong q trình truyền tải điện năng, biện pháp giảm hao phí đường dây tải điện sử dụng chủ yếu Ⓐ giảm tiết diện dây Ⓑ tăng điện áp trước truyền tải Ⓒ tăng chiều dài đường dây.Ⓓ giảm công suất truyền tải DỀ 8: THPT NGUYEN DU Câu 1: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn dây Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều u = U 2cos(100t)(V) Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây Ud = 60 V Dòng điện mạch lệch pha 6  so với u lệch pha 3so với ud Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch có giá trị A 90 V. B 120 V. C 60 2 V D 60 3 V Câu 2: Nguyên nhân gây dao động tắt dần lắc đơn dao động khơng khí là A lực căng dây treo. B lực cản môi trường. C dây treo có khối lượng đáng kể. D trọng lực tác dụng lên vật. Câu 3: Độ cao âm phụ thuộc vào yếu tố sau ? A Đồ thị dao động nguồn âm. B Biên độ dao động nguồn âm. C Tần số nguồn âm. D Độ đàn hồi nguồn âm. (24)A 6,2 m/s B 2,8 m/s C 8,4 m/s D 4,8 m/s Câu 5: Tại O mặt chất lỏng, người ta gây dao động với tần số f = 2Hz, tốc độ truyền sóng mặt nước là 60cm/s Từ O có vịng tròn lan truyền xa xung quanh Khoảng cách từ vòng thứ hai đến vòng thứ là: A 180cm B 120cm C 480cm D 150cm Câu 6: Khi sóng học truyền từ khơng khí vào nước đại lượng sau khơng thay đổi: A Năng lượng. B Vận tốc. C Tần số. D Bước sóng. Câu 7: Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi A Cùng pha với vận tốc B Sớm pha so với vận tốc C Trễ pha so với vận tốc D Ngược pha với vận tốc. Câu 8: Thực giao thoa sóng mặt nước với hai nguồn phát sóng ngang kết hợp S1 S2 nằm mặt nước, dao động điều hoà pha tần số 40 Hz Điểm M nằm mặt nước cách S1 S2 32 cm 23 cm có biên độ dao động cực đại Giữa M đường trung trực thuộc mặt nước đoạn S1S2 có gợn lồi Sóng truyền mặt nước với vận tốc A 60cm/s B 30 cm/s C 240 cm/s D 120 cm/s Câu 9: Khi vật dao động điều hịa đại lượng khơng phụ thuộc vào trạng thái kích thích ban đầu là A tốc độ cực đại B biên độ dao động. C tần số dao động. D pha ban đầu. Câu 10: Một nguồn âm xem nguồn điểm , phát âm môi trường đẳng hướng không hấp thụ âm Cường độ âm chuẩn I0 =10-12 W/m2.Tại điểm A ta đo mức cường độ âm là: L = 70dB Cường độ âm I A có giá trị A 70W/m2 B 107 W/m2 C 10-7 W/m2. D 10-5 W/m2 Câu 11: Công suất đoạn mạch xoay chiều tính công thức đây: A P = U.I; B P = R.I.cos C P = Z.I 2 cos; D P = Z.I 2; Câu 12: Công suất hao phí dọc đường dây tải có điện áp 500 kV, truyền công suất điện 12000 kW theo một đường dây có điện trở 10  bao nhiêu? A 5760 W. B 576 kW. C 1736 kW. D 57600 W. Câu 13: Mạch điện sau có hệ số cơng suất nhỏ nhất? A Cuộn cảm L nối tiếp với tụ điện C. B Điện trở R1 nối tiếp với điện trở R2 C Điện trở R nối tiếp với tụ điện C. D Điện trở R nối tiếp với cuộn cảm L. Câu 14: Phát biểu sau sai nói máy phát điện xoay chiều pha. A Stato phần ứng gồm cuộn dây giống đặt lệch 1200 vịng trịn. B Rơto phần tạo từ trường, stato phần tạo dòng điện. C Hai đầu cuộn dây phần ứng pha điện. D Rơto phần tạo dịng điện, stato phần tạo từ trường. Câu 15: Đặt điện áp u = 200 cos100t (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L =  H Điều chỉnh biến trở để công suất tỏa nhiệt biến trở đạt cực đại, cường độ dịng điện hiệu dụng đoạn mạch A 2A. B 2 2 A. C 1A. D 2A. Câu 16: Sóng âm khơng truyền mơi trường A Khí B Chân khơng C Rắn D Lỏng Câu 17: Đặt vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều RLC điện áp có biểu thức u = U cos(t) , U khơng đổi,  biến thiên Điều chỉnh giá trị = 2 C L 1 L R C- 2 = w ( CR2 < 2L ) để điện áp hiệu dụng hai tụ đạt cực đại Khi UL = 0,1UR Hệ số cơng suất mạch A 0,196 B 0,243 C 0,429 D 0,154 Câu 18: Một chất điểm dao động điều hoà với chu kì T = 3,14s biên độ A = 1m Khi chất điểm qua vị trí cân bằng tốc độ A 1m/s. B 2m/s. C 0,5m/s. D 3m/s. Câu 19: Một người xách xô nước đường, bước 20cm Chu kì dao động riêng nước xơ 2s Để nước xơ sóng sánh mạnh người phải với tốc độ A 40cm/s. B 20cm/s. C 25cm/s. D 10cm/s. Câu 20: Trong đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C biến đổi cuộn dây có độ tự cảm L mắc nối tiếp với Điện áp tức thời mạch u = U0cos100t (V) Ban đầu độ lệch pha u i 600 cơng suất tiêu thụ mạch 50W Thay đổi tụ C để uAB pha với i mạch tiêu thụ cơng suất A 120W B 50W C 100W D 200W Câu 21: Cho đoạn điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở r, độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C , Biết điện áp hai đầu đoạn mạch pha với cường độ dòng điện, phát biểu sau sai: (25)B Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây lớn điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch C Trong mạch điện xảy tượng cộng hưởng điện D Cảm kháng dung kháng đoạn mạch nhau Câu 22: Một nguồn âm O, phát sóng âm theo phương Hai điểm A, B nằm đường thẳng đi qua nguồn O bên so với nguồn Khoảng cách từ B đến nguồn lớn từ A đến nguồn lần Nếu mức cường độ âm A 60dB B bằng: A 64,77dB B 50,46 dB C 55,23dB D 69,54dB Câu 23: Động vật dao động điều hòa biến thiên với tần số f Li độ vật biến thiên điều hòa với tần số: A f B 2f C f/2 D √2 f Câu 24: Mạch RLC mắc nối tiếp R = 20 Ω, cuộn cảm có L = 0,7/H C = 2.10/F Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức i = cos100t (A) Biểu thức hiệu điện là? A u = 40cos( 100t - /4) V B u = 20cos( 100t + /2) V C u = 20cos( 100t) V D u = 40cos( 100t + /4) V Câu 25: Cách phát biểu sau không đúng? A Trong đoạn mạch chứa tụ điện, cường độ dòng điện biến thiên sớm pha π/2 so với điện áp B Trong đoạn mạch chứa cuộn cảm thuần, cường độ dòng điện biến thiên chậm pha π/2 so với điện áp. C Trong đoạn mạch chứa tụ điện, cường độ dòng điện biến thiên chậm pha π/2 so với điện áp D Trong đoạn mạch chứa cuộn cảm điện áp biến thiên sớm pha π/2 so với cường độ dòng điện mạch. Câu 26: Một máy phát điện xoay chiều pha cấu tạo gồm nam châm có cặp cực quay với tốc độ 24 vòng/giây Tần số dòng điện A 120 Hz. B 60 Hz. C Hz. D 50 Hz. Câu 27: Phát biểu sau không đúng?Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh điện dung tụ điện thay đổi thoả mãn điều kiện LC 1   A điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt cực đại. B cường độ hiệu dụng dòng điện mạch đạt cực đại. C cơng suất tiêu thụ trung bình mạch đạt cực đại. D cường độ dòng điện biến đổi pha với điện áp hai đầu đoạn mạch. Câu 28: Một máy biến áp có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220 V Khi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở 484 V Bỏ qua hao phí máy biến Số vòng dây cuộn thứ cấp A 2000. B 2200. C 1100. D 2500. Câu 29: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước phương trình sóng hai nguồn A B là: cos 20 u a t cm AB cách 30cm, tốc độ truyền sóng mặt nước v = 100cm/s C, D hai điểm nằm trên vân cực đại tạo với A,B hình chữ nhật ABCD Hỏi hình chữ nhật ABCD có diện tích cực đại bao nhiêu? A 375 cm2. B 1200 cm2. C 1700 cm2. D 651,6 cm2. Câu 30: Một điện áp xoay chiều u = 240 2cos(100(t)V vào hai đầu mạch AMNB gồm đoạn AM chứa R có R=80, nối tiếp đoạn MN chứa tụ điện C, nối tiếp đoạn NB chứa cuộn dây khơng cảm có độ tự cảm L Cường độ hiệu dụng qua mạch I= 3A, UMB= 80 3V, điện áp uAN vng pha với uMB Tính độ tự cảm cuộn dây L? A 0,478H B 0,368H C 0,586H D 0,687H Câu 31: Một máy biến áp lí tưởng có số vịng dây cuộn sơ cấp gấp lần số vòng dây cuộn thứ cấp Máy biến áp này A làm tăng tần số dòng điện cuộn sơ cấp lần. B máy tăng thế. C máy hạ thế. D làm giảm tần số dòng điện cuộn sơ cấp lần. Câu 32: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số có biên độ 2cm và 4cm Biên độ dao động tổng hợp là. A 3cm. B 5cm. C 8cm. D 6cm. Câu 33: Một lắc đơn có chiều dài l dao động điều hoà với tần số f1 = 3Hz, chiều dài l2 dao động điều hồ với tần số f2 = 4Hz, lắc có chiều dài l = l + l tần số dao động là: A 1,2Hz B 3,4Hz C 2,4Hz D 5Hz Câu 34: Sóng dừng tạo từ: A giao thoa sóng tới sóng phản xạ khơng đổi dấu. B giao thoa hai sóng tới pha. C giao thoa sóng tới sóng phản xạ đổi dấu. D giao thoa hai sóng tới sóng phản xạ, kết phương truyền sóng có nút bụng sóng. Câu 35: Một vật dao động điều hòa, phút thực 30 dao động toàn phần Quãng đường mà vật di chuyển 4s 16cm Biên độ dao động vật A 2cm B 5cm C 4cm D 3cm Câu 36: Nguyên tắc hoạt động máy phát điện xoay chiều pha dựa vào A khung dây chuyển động từ trường. B tượng tự cảm. (26)Câu 37: Một lắc lị xo có m=200g dao động điều hồ theo phương đứng Chiều dài tự nhiên lò xo lo=30cm Lấy g=10m/s2 Khi lị xo có chiều dài 28cm vận tốc khơng lúc lực đàn hồi có độ lớn 2N Năng lượng dao động vật A 0,08J B 0,02J C 0,1J D 1,5J Câu 38: Một tụ điện có điện dung C = 5,3μF mắc nối tiếp với điện trở R = 300Ω thành đoạn mạch Mắc đoạn mạch vào mạng điện xoay chiều 220V – 50Hz Hệ số công suất mạch A 0,4469 B 0,6662 C 0,3331 D 0,4995 Câu 39: Trong đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng có dùng giá trị hiệu dụng? A Công suất. B Chu kỳ. C Điện áp D Tần số. Câu 40: Một khung dây phẳng dẹt, hình chữ nhật gồm 200 vịng dây quay từ trường có cảm ứng từ 0,2 T với tốc độ góc 40 rad/s khơng đổi, diện tích khung dây 400 cm2, trục quay khung vng góc đường sức từ Suất điện động khung có giá trị hiệu dụng A 402 V. B 32 2 V C 201 2 V D 64 V. ĐỀ 9: TRƯỜNG THPT NGUYEN KHUYEN 1) Một lắc lò xo treo thẳng đứng, độ dài tự nhiên lò xo l0= 30 cm Khi vật dao động điều hịa chiều dài lị xo biến thiên từ 32 cm đến 38 cm, g =10 m/s2 Vận tốc vật cách vị trí cân 1,5 cm có độ lớn là A 15 6cm/s B 10 2 cm/s C 30 6 cm/s D 20 2 cm/s 2) Đặt điện áp u = U0cos(100t – π/3) V vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,5/ (H) Ở thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm 150 V cường độ dịng điện mạch A Biểu thức cường độ dòng điện mạch A i = 4cos(100t - /2) A B i = 5cos(100 t - /2) A C i = 5cos(100t - 5 /6) A D i = 4cos(100 t - 5/6) A 3) Cho linh kiện gồm điện trở R= 60 Ω, cuộn cảm L tụ điện C Lần lượt đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp RL RC biểu thức cường độ dòng điện nạch i1= cos(100t - 12  ) A i2 = cos(100t + 12  ) A đặt điện áp vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp dịng điện mạch có biểu thức A i = 2cos(100t +  ) A B i = cos(100t +  ) A C i = 2cos(100t +  ) A D i = 2cos(100 t +  ) A 4) Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, có phương trình x1= 2sin(2t+)cm x2 = 4cos(2t)cm Biên độ dao động vật có giá trị cm A  = rad B  = -/2 rad. C  = /2 rad D  =  rad 5) Vận tốc dao động điều hồ có độ lớn cực đại khi A li độ B gia tốc cực đại. C li độ có độ lớn cực đại D li độ biên độ. 6) Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T Khoảng thời gian hai lần liên tiếp mà động là A t = T/12 B t = T/6 C t = T/8 D t = T/4 7) Một vật dao động điều hòa , biết vật thực 12 dao động hết s Tốc độ vật qua vị trí cân 8π cm/s Quãng đường lớn vật khoảng thời gian 2/3 chu kỳ A cm B cm C. 2 3 cm D cm. 8) Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nối tiếp điện áp xoay chiều u = U0cost V Người ta điều chỉnh điện trở R công suất tỏa nhiệt điện trở đạt giá trị cực đại Khi độ lệch pha cường độ dòng điện điện áp hai đầu đoạn mạch A  /2 rad B  rad C /4 rad D rad 9) Trong thí nghiệm giao thoa mặt nước, hai nguồn kết hợp, pha A B có tần số 50 Hz Tại điểm M cách A B 19 cm 21 cm dao động với biên độ cực đại Cho biết M đường trung trực AB có cực đại giao thoa khác Tốc độ truyền sóng A 20 cm/s B 100 cm/s C 25 cm/s D 50 cm/s 10) Trong tượng giao thoa sóng mặt nước, khoảng cách hai cực đại liên tiếp nằm đường nối hai tâm sóng A số nguyên lần bước sóng. B nửa bước sóng. C bước sóng. D số nguyên lần nửa bước sóng. 11) Sóng truyền sợi dây với biên độ khơng đổi, tốc độ truyền sóng m/s tần số sóng 10 Hz Tại thời điểm t, điểm M dây có li độ cm điểm N dây cách M cm có li độ (27)12) Đặt điện áp xoay chiều u =200cos100t V vào hai đầu điện trở 100  Trong phút, nhiệt lượng tỏa điện trở A 400 J B 200 J C 24 KJ D 12 KJ 13) Đoạn mạch điện xoay chiều chứa phần tử: điện trở thuần, cuộn dây cảm, cuộn dây có điện trở hoạt động tụ điện Khi đặt hiệu điện u = U0cos(  t + π 6 ) lên hai đầu đoạn mạch dịng điện mạch có biểu thức i = I0cos(  t + 3  ) Đoạn mạch chứa A điện trở thuần B cuộn dây có điện trở hoạt động C cuộn dây cảm D tụ điện 14) Âm ống sáo đàn guitar phát ln có A biên độ âm khác B cường độ âm khác nhau C đồ thị dao động khác nhau D tần số âm khác nhau 15) Trong máy phát điện xoay chiều ba pha, phát biểu sau sai ? A Phần ứng gồm ba cuộn dây giống hệt nhau, đặt lệch góc 120o. B Phần cảm nam châm điện quay quanh trục. C Ba suất điện động xuất phần ứng có biên độ, tần số, lệch pha 2 /3 D Phần ứng rơto. 16) Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp S1 S2 cách 10cm dao động pha với tần số f = 10Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 30cm/s Trên đoạn S1S2, số điểm cực đại giao thoa A 9 B 7 C 3 D 5 17) Một đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C Hai đầu đoạn mạch trì hiệu điện u U cos t  với  thay đổi Cường độ dòng điện lệch pha 450so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch A  RC B. R C   C 1 RC   D C R   18) Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây cảm có độ tự cảm L thay đổi được, tụ điện có điện dung C, R = 50  Đặt hai đầu mạch điện áp xoay chiều ổn định u=50 cos100t (V) Điều chỉnh L để tổng trở đoạn mạch nhỏ Tính cơng suất tiêu thụ mạch lúc này? A 100 W B 50 W C 150 W D 200 W 19) Một lắc đơn dao động với biên độ nhỏ, bỏ qua lực cản mơi trường, chu kì dao động lắc không phụ thuộc vào A khối lượng lắc B nhiệt độ môi trường C vị trí địa lí D chiều dài lắc 20) Đặt điện áp xoay chiều có tần số thay đổi vào hai đầu đọan mạch RLC không phân nhánh Khi tần số dòng điện mạch nhỏ giá trị 1 2 πLC thì A điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch. B điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở lớn điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch. C dòng điện chạy đoạn mạch chậm pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch. D điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây cảm nhỏ điện áp hiệu dụng hai tụ điện. 21) Đoạn mạch không phân nhánh theo thứ tự gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở hai đầu đoạn mạch Khẳng định sau sai ? A Điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm sớm pha /2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch B Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm hai đầu tụ điện nhau. C Cường độ dòng điện qua mạch pha với điện áp hai đầu đoạn mạch. D Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch chứa L C có giá trị cực đại. 22) Đoạn mạch điện gồm cuộn dây có điện trở R, độ tự cảm L tụ điện C mắc nối tiếp.Biết điện áp hai đầu cuộn dây điện áp hai đầu tụ điện; điện áp hai đầu cuộn dây lệch pha 300so với dòng điện Độ lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch với điện áp hai đầu cuộn dây A 600 B 450 C –750 D 530 23) Đặt điện áp xoay chiều u = U0cost vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Điện dung C tụ điện thay đổi Với hai giá trị điện dung C1 = 3F C2 = 4F mạch có cơng suất Tìm C để mạch có cơng suất mạch cực đại ? A 1,23 F B 7,33 F C 3,43F D 5,54 F 24) Một lắc đơn dao động nhỏ nơi có g = 10 m/s2 với chu kỳ T = 1,68s, vật nặng có khối lượng m = 100 (g) mang điện tích q = 0,4 µC Khi đưa lắc vào điện trường có cường độ điện trường E = 2,5.106 V/m nằm ngang, chu kì dao động nhỏ lắc (28)25) Chọn câu sai Dao động tắt dần dao động có đại lượng sau giảm dần theo thời gian A Biên độ B Chu kì C Cơ năng D Tốc độ cực đại 26) Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật có 200 vịng, diện tích vòng 400cm2, quay quanh trục đối xứng khung với tốc độ góc 240 vịng/phút từ trường có cảm ứng từ 0,1T Trục quay vng góc với vectơ cảm ứng từ Chọn gốc thời gian lúc vectơ cảm ứng từ song song với mặt phẳng khung dây Biểu thức suất điện động cảm ứng khung dây A e 6, cos8 t V   B e 3, cos t V            C e3, cos V t D e 6, cos t V            27) Độ cao âm đặc trưng sinh lý âm; gắn liền với A đồ thị dao động âm B bước sóng sóng âm C tần số âm. D cường độ âm. 28) Vật dao động điều hòa với biên độ A chu kỳ T Khoảng thời gian ngắn vật từ li độ 3 A x  đến li độ x = A/2 A t = T/12. B t = T/4 C t = T/24 D t = T/2 29) Sóng dọc sóng có phương dao động A vng góc với phương truyền sóng B trùng với phương truyền sóng. C nằm ngang D thẳng đứng. 30) Sóng âm khơng truyền môi trường nào? A Kim loại B Chất khí C Chất lỏng D Chân khơng 31) Máy biến áp có tỉ số số vịng dây cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp N N = Máy có tác dụng A giảm cường độ dòng điện, tăng điện áp B tăng cường độ dòng điện, giảm điện áp C tăng cường độ dòng điện, tăng điện áp D giảm cường độ dòng điện, giảm điện áp 32) Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số x1 cos(50 t 3)     cm; 2 x 4cos(50 t   ) cm Biết pha ban đầu dao động tổng hợp 6    Biên độ dao động tổng hợp A 2 có giá trị bằng: A 4 3cm; rad B 4 2cm;  rad C 4 3cm; 12  rad D 4 2cm;   rad 33) Điều sau sai nói máy phát điện xoay chiều ? A Phần cảm tạo dòng điện, phần ứng tạo từ trường B Phần quay gọi rôto, phần đứng yên gọi stato. C Phần cảm tạo từ trường, phần ứng tạo suất điện động.D Rơto phần cảm phần ứng. 34) Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa vào A tượng tự cảm. B tượng cảm ứng điện từ.C tượng quang điện.D tượng tạo từ trường quay. 35) Chọn câu Một hệ vật dao động trì có đặc điểm là A biên độ lớn lúc hệ dao động tự B chu kì chu kì ngoại lực C không chịu tác dụng lực cản D tần số tần số riêng hệ. 36) Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox Mốc vị trí cân Ở thời điểm độ lớn vận tốc vật 50% vận tốc cực đại tỉ số động vật A 0,50 B 0,33 C 0,25 D 0,75 37) Đặt điện áp xoay chiều u = 100 2cos(t) V vào hai đầu mạch gồm điện trở R nối tiếp với tụ C có c  = R Tại thời điểm điện áp tức thời điện trở 50V tăng điện áp tức thời tụ A -50V. B 50 3V C 50V. D - 50 3V 38) Để máy phát điện xoay chiều với rơto có cặp cực phát dịng điện tần số 50Hz rơto quay với tốc độ là A 400 vòng/phút B 500 vòng/phút C 200 vòng/phút D 300 vòng/phút 39) Một sợi dây đàn hồi có độ dài AB = 80cm, đầu B giữ cố định, đầu A gắn với cần rung dao động điều hịa với tần số 50Hz theo phương vng góc với AB Trên dây có sóng dừng với bụng sóng, coi A B nút sóng Vận tốc truyền sóng dây A 20m/s. B 40m/s. C 5m/s. D 10m/s. 40) Trong dao động điều hồ, gia tốc ln biến thiên pha với
- Xem thêm -

Xem thêm: ,

Hình ảnh liên quan

Câu 6: Một dây đàn hồi cố địn hở hai đầu, chiều dài l, trên dây có sóng dừng hình thành -

u.

6: Một dây đàn hồi cố địn hở hai đầu, chiều dài l, trên dây có sóng dừng hình thành Xem tại trang 1 của tài liệu.