0

Bài giảng Địa lý 7 bài 22 Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh | Lớp 7, Địa lý - Ôn Luyện

34 13 0
  • Bài giảng Địa lý 7 bài 22 Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh | Lớp 7, Địa lý - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:20

[r] (1)BÀI GI NG Đ A LÝ 7 BÀI 22: HO T Đ NG KINH T C A CON Ế Ủ (2)Nêu v trí đ c m khí h u c a mơi trị ặ ể ậ ủ ường đ i l nhớ (3)Khí h u ậ - Khí h u vô l nh l o, kh c nghi tậ + Mùa đông dài, nhi t đ dệ ộ ưới -10 0c + Mùa h ng n ng i ( 3ạ 5 tháng), không vượt 100c. +Biên đ nhi t năm ngày đêm r t l n.ộ ấ ớ - M a r t ( dư ưới 500 mm/ năm), ph n l n dầ ớ ướ ại d ng m a t.ư ế V trí ị - Đ i l nh n m kho ng t hai vòng c c đ n hai c c.ớ ạ ế - B c bán c u đ i dỞ ắ ạ ương, Nam bán c u l c đ a.ở (4) Khí h u vùng c c b c nh th nào? Con ư ế người xu t hi n t i vùng đ t này? Đáp án: Khí h u vùng c c b c r t kh c nghi t,l nh l o. ắ ấ ệ ạ Con người sinh s ng lâu đ i t hàng nghìn năm ờ ừ nay. (5)Lược đ môi trồ ường đ i l nh ạ vùng B c C cắ Lược đ môi trồ ường đ i l nh ạ vùng Nam C cự (6)Th o lu n nhóm : 2’ Hãy l p b ng th ng kê v i n i dung sau:ậ Tên t c ngộ ườ ưi c trú? Đ a bàn c trú? Ngh nghi p ị ư các t c ngộ ười? Tên t c ngộ ười Đ a bàn c trúị ư Ngh nghi pề 1 Ho t đ ng kinh t c a dân t c phạ ộ ế ủ ộ ở ương B c:ắ BÀI 22 (7)chúc Dân t c ộ I-a-kut Dân t c ộ I-nuc Dân t cộ Xa-mô-y-et Dân t c ộ La-pông Lược đ đ a bàn c trú c a dân t c môi trồ ị ư ộ ở ường đ i ớ l nh phạ ương B c ắ Có dân t c sinh ộ s ng đ i l nhố B c Áắ (8)Th o lu n nhóm : 2’ Hãy l p b ng th ng kê v i n i dung sau:ậ Tên t c ngộ ườ ưi c trú? Đ a bàn c trú? Ngh nghi p ị ư các t c ngộ ười? Tên t c ngộ ười Đ a bàn c trúị Ngh nghi pề ệ Chúc B c Áắ Chăn nuôi + săn thú I-a-kut B c Áắ Chăn nuôi + săn thú Xa-mô-y-ét B c Áắ Chăn nuôi + săn thú La-pông B c Âuắ Chăn nuôi + săn thú I-nuc B c Mắ ỹ Đánh cá + săn thú 1 Ho t đ ng kinh t c a dân t c phạ ộ ế ủ ộ ở ương B c:ắ BÀI 22 (9)T i ngạ ười ch sinh s ng ven bi n B c Âu , B c ỉ Á, B c M , b bi n phía Nam, Đông đ o Gr n-len mà ắ ờ ể ơ không s ng g n c c B c c c Nam c a Trái Đ t ?ố Đáp án: B i vì:ở (10)(11) Quan sát hình 22.2 23.2 SGK trang 72 k tên ho t đ ng ể ộ kinh t c a ngế ủ ười La-pông người I-nuc? (12)Xe trượt t tu n l c kéoế ầ ộ Ch cáợ Chăn d t đàn tu n l cắ ầ ộ (13)Chó săn Chó kéo xe Xe trượt t ế (14)Cho bi t ho t đ ng kinh t c truy n c a dân t c?ế ạ ộ ế ổ ề ủ ộ (15)1 Ho t đ ng kinh t c a dân t c phạ ộ ế ủ ộ ở ương B c:ắ BÀI 22 HO T Đ NG KINH T C A CON NG Ế Ủ ƯỜ Ở ỚI Đ I L NH - Đ i l nh n i có ngớ ạ ơ ười sinh s ng nh t trái đ t ố Ho t đ ng kinh t c truy n c a dân t c phạ ộ ế ổ ộ ở ương Băc là chăn nuôi tu n l c, đánh b t cá, săn thú có long quý đ ầ ộ l y m , th t da.ấ 2 Vi c nghiên c u khai thác môi trệ ường: Đ i l nh có nh ng ngu n tài ngun nào?ớ ữ - Đ i l nh n i có ngu n tài nguyên phong phú: h i s n, thú có ạ ơ ả ả lơng q, khống s n ( đ ng, vàng, d u m …) nh ng u ki n ả ư khai thác r t khó khăn.ấ (16) Vi t Nam c a có nh ng lo i khoáng s n ệ ủ ữ ạ ả nào k trên? T nh ta có nh ng lo i khống s n ể ỉ ữ ạ ả khơng? (17)Nh ng thông tin khác v đ i l nh :ữ ề ạ _ Vào mùa đông, thường xu t hi n bão t ấ ệ ế kèm theo l nh c t da Nhi t đ trung ạ ắ ệ ộ bình có th xu ng đ n -50ể ố ế oC. _ Vào mùa h , M t Tr i di chuy n là su t ạ ặ ờ ể ố ngày đêm đở ường chân tr i, có n i đ n ờ ơ ế tháng li n (128 ngày) ề (18)(19)_ Ở vùng B c C c, m t bi n ắ ự ặ ể đóng băng dày đ n 10m ế Nhi t đ c a l p nệ ộ ủ ớ ước bi n dể ưới băng -7oC Vào mùa hè, bi n băng v ể ỡ ra, hình thành t ng ả băng trôi _ châu Nam C c đ o Ở ự ả Gr n – len, băng t ơ ế (20) Hi n nay, nh phệ ương ti n hi n đ i ngệ ười khai thác tài nguyên đ i l nh nh th ?ở ạ ư ế * Đã có nh ng thành công:ữ + Nghiên c u khoa h c, khai thác tài nguyên.ứ (21) Quan sát hình 22.4 22.5, người ta ti n hành khai thác tài ế nguyên nh th nào?ư ế Hình 22.5 khoan thăm dị l c đ a ụ ị Nam C cự (22)Vào gi a tháng 1/2007, tàu l n ữ đi u n t xa s b t đ u s ề ể ừ ẽ ắ ầ m nh khám phá đáy bi n thu c ệ phía tây Nam C c kho ng ự tu n.ầ Tr m nghiên c u c a nhà khoa h cạ (23)1 Ho t đ ng kinh t c a dân t c phạ ộ ế ủ ộ ở ương B c:ắ BÀI 22 HO T Đ NG KINH T C A CON NG Ế Ủ ƯỜ Ở ỚI Đ I L NH - Đ i l nh n i có ngớ ạ ơ ười sinh s ng nh t trái đ t ố Ho t đ ng kinh t c truy n c a dân t c phạ ộ ế ổ ộ ở ương Băc là chăn nuôi tu n l c, đánh b t cá, săn thú có long quý đ ầ ộ l y m , th t da.ấ 2 Vi c nghiên c u khai thác môi trệ ường: - Đ i l nh n i có ngu n tài nguyên phong phú: h i s n, thú có ạ ơ ả ả lơng q, khống s n ( đ ng, vàng, d u m …) nh ng u ki n ả ư khai thác r t khó khăn.ấ (24)V n đ c p bách nh t hi n môi trấ ề ấ ấ ệ ường đ i nóng gì? V n đ c p bách nh t hi n môi trấ ề ấ ấ ệ ường đ i ơn hịa gì? Ơ nhi m khơng khí nhi m nể ể ước V n đ c p bách nh t hi n môi trấ ề ấ ấ ệ ường đ i l nh gì? (25)Cá heo Cá nhà táng Cá voi xanh ĐÂY LÀ M T TRONG Ộ LOÀI THU C H CÁ VOI Ộ ĐANG CÓ NGUY CƠ TUY T CH NGỆ (26)1 Ho t đ ng kinh t c a dân t c phạ ộ ế ủ ộ ở ương B c:ắ BÀI 22 HO T Đ NG KINH T C A CON NG Ế Ủ ƯỜ Ở ỚI Đ I L NH - Đ i l nh n i có ngớ ạ ơ ười sinh s ng nh t trái đ t ố Ho t đ ng kinh t c truy n c a dân t c phạ ộ ế ổ ộ ở ương Băc là chăn nuôi tu n l c, đánh b t cá, săn thú có long quý đ ầ ộ l y m , th t da.ấ 2 Vi c nghiên c u khai thác môi trệ ường: - Đ i l nh n i có ngu n tài nguyên phong phú: h i s n, thú có ạ ơ ả ả lơng q, khống s n ( đ ng, vàng, d u m …) nh ng u ki n ả ư khai thác r t khó khăn.ấ - Ngày người nghiên c u đ khai thác tài nguyên ứ đ i l nh ( ch y u khai thác d u m , khống s n, chăn ni ạ ủ ế thú có lơng q…) Ở đ i l nh theo em có nh ng v n đ c n ph i ữ ấ ề ầ ả quan tâm gi i quy t? ả ế (27)(28)(29)K T LU N Đ i l nh có ngư i sinh s ng nh t Trái Đ t ố ấ ấ Ho t đ ng kinh t c truy n c a dân t c ộ ế ổ ề ủ ộ đ i l nh phương B c chắ ăn nuôi tu n l c, ầ ộ đánh b t cá, sắ ăn thú có lơng q đ l y m , th t da Ngày , ngể ấ ỡ ị i nghiên c u ứ đ đ a ho t đ ng kinh t hi n đ i khai thác ể ộ ế ệ tài nguyên đ i l nh Hai v n ấ đ l n ph i gi i quy t ề ả ả ế thi u nhân l c nguy cế ự t ch ng c a m t s loài ệ ủ ủ ộ ố đ ng ộ (30)Bài 1: Hãy l p m t s đ th hi n m i quan h gi a môi trậ ộ ể ệ ệ ữ ường và ngườ ớ ại v i đ i l nh ( t p SGK trang 73)ậ Khí h u r t l nhậ ấ Băng t bao ph quanh nămế ủ Th c v t nghèo nànự ậ R t ngấ ười sinh s ngố (31)Bài t pậ Bài 2: V n đ c p bách nh t hi n đ i l nh?ấ ề ấ ấ ệ ở ạ A B C Thi u nhân l cế ự Bài T p Tuy t ch ng m t s loài đ ng v tệ ủ ộ ố ộ ậ (32)Tên t c ngộ ười N i ố Đ a bàn c trúị ư Xa-mô-y-ét B c Áắ La-pông B c Âuắ I-nuc B c Áắ I-a-kut B c Áắ Chúc B c Mắ ỹ (33)HƯỚNG D N H C T P NHÀ Ậ Ở -H c c -Chu n b môi tr ường vùng núi (34)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Địa lý 7 bài 22 Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh | Lớp 7, Địa lý - Ôn Luyện, Bài giảng Địa lý 7 bài 22 Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh | Lớp 7, Địa lý - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Quan sát hình 22.2 và 23.2 SGK trang 72 hãy k tên ho tđ ng ộ kinh t  c a ng ế ủười La-pông và người I-nuc? - Bài giảng Địa lý 7 bài 22 Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh | Lớp 7, Địa lý - Ôn Luyện

uan.

sát hình 22.2 và 23.2 SGK trang 72 hãy k tên ho tđ ng ộ kinh t c a ng ế ủười La-pông và người I-nuc? Xem tại trang 11 của tài liệu.
ra, hình thành các t ng ả - Bài giảng Địa lý 7 bài 22 Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh | Lớp 7, Địa lý - Ôn Luyện

ra.

hình thành các t ng ả Xem tại trang 19 của tài liệu.
Quan sát hình 22.4 và 22.5, người ta đã tin hành khai thác tà iế - Bài giảng Địa lý 7 bài 22 Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh | Lớp 7, Địa lý - Ôn Luyện

uan.

sát hình 22.4 và 22.5, người ta đã tin hành khai thác tà iế Xem tại trang 21 của tài liệu.