0

Kiểm tra vật lý 11CHương 2. ôn tập toàn chương. Bài 1

2 11 0
  • Kiểm tra vật  lý 11CHương 2. ôn tập toàn chương. Bài 1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:19

trở trong của mỗi nguồn. Cho mạch điện như hình vẽ. Biết đèn sáng bình thường. Bỏ qua điện trở của Ampe kế và các dây nối. a) Tính số chỉ của ampe kế. b) Tính suất điện động của mỗi pin[r] (1)Bài Cho nguồn điện (ξ, r) ghép với điện trở R1 = 8Ω Nếu ghép với điện trở ngồi R2 = 2Ω cơng suất tiêu thụ hai điện trở Tìm r Bài Cho mạch điện hình vẽ Các điện trở mạch R1 = 6Ω, R2 = 5,5Ω Điện trở ampe kế va khóa K khơng đáng kể, điện trở VÔn kế lớn Khi K mở VƠn kế 6V Khi K đóng VƠn kế 5,75V ampe kế 0,5A Tìm suất điện động điện trở nguồn điện Bài Cho điện trở R = 2Ω, mắc vào hai cực nguồn gồm hai pin giống Nếu hai pin mắc nối tiếp dịng điện qua R I1 = 0,75A Nếu hai pin mắc song song dịng điện qua diện trở R I2 = 0,6A Tính suất điện động điện trở nguồn Bài Cho mạch điện hình vẽ Hai nguồn điện giống nhau, pin có ghi (ξ, r = 1Ω) Bóng đèn Đ có ghi (12V – 6W) , cho R = 2Ω Biết đèn sáng bình thường Bỏ qua điện trở Ampe kế dây nối a) Tính số ampe kế b) Tính suất điện động pin Bài 5 Cho nguồn gồm 20 pin giống ghép thành hàng hàng 10pin Biết pin có suất điện động 1,5V điện trở 0,2Ω Ghép nguồn với điện trở R1 = 2Ω a) Tìm suất điện động điện trở nguồn Tìm cường độ dịng điện qua R1 b) Tìm cường độ dịng điện qua pin c) Nếu thay R1 R2 R2 phải có giá trị để cơng suất tiêu thụ cực đại Bài Có 20 pin, pin có ξ = 1,5V, r = 1Ω mắc thành x hàng, hàng có y pin nối tiếp Mạch điện trở R = 5Ω Xác định giá trị x , y để cơng suất tiêu thụ mạch ngồi lớn Bài Một bóng đèn ghi 12V-9,6W mắc với nguồn điện tạo thành mạch kín Đèn sáng bình thường a) Tìm điện trở đèn , c.đ.d.đ qua đèn, điện tiêu thụ đèn 15 phút b) Tìm điện trở ngn điện biết suất điện động nguồn điện 12,8V Bài Cho mạch điện hình vẽ: E = 30V, r = 1Ω, R = 12Ω Đèn (6V - 6W) Đèn (12V – 6W) Tìm a) Điện trở c.đ.d.đ định mức bóng đèn b) Hiệu suất nguồn điện c) Độ sáng bóng đèn Bài Một nguồn điện có suất điện động ξ = 24V, điện trở nguổn điện r = 6Ω dùng để thắp sáng bóng đèn loại 6V – 3W Có thể mắc tối đa bóng đèn loại để bóng đèn sáng bình thường Đs: bóng Bài Cho mạch điện có sơ đồ sau: E = 15V, r = 1Ω, R1 = 2Ω Biết công suất điện tiêu thụ R lớn (2)Bài Cho mạch điện hình vẽ E1 = 5V, r1 = 0,3Ω, E2 = 7,5V, r2 = 0,1Ω Đèn ( 12V – 6W) Đèn ( 6V – 4,5W)Rb biến trở a) Tìm Rb để bóng đèn sáng bình thường b) Với Rb câu a) : _Tìm hiệu suất nguồn _Tìm UMN Bài Cho mạch điện hình: E1 = 20V, E2 = 30V, r1 = r2 = 1Ω, R = 1,5Ω a) Tìm UAB b) Tìm cường độ dịng điện qua nhánh c) Phải thay R điện trở có giá trị để cường độ dòng điện qua r1 HD: Qui ước chiều dòng điện chạy nhánh (có thể qui ước bất kì)
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra vật lý 11CHương 2. ôn tập toàn chương. Bài 1, Kiểm tra vật lý 11CHương 2. ôn tập toàn chương. Bài 1

Hình ảnh liên quan

Bài 4. Cho mạch điện như hình vẽ. Hai nguồn điện giống nhau, mỗi pin có ghi (ξ, r = 1Ω) - Kiểm tra vật  lý 11CHương 2. ôn tập toàn chương. Bài 1

i.

4. Cho mạch điện như hình vẽ. Hai nguồn điện giống nhau, mỗi pin có ghi (ξ, r = 1Ω) Xem tại trang 1 của tài liệu.
Bài 2. Cho mạch điện như hình vẽ. Các điện trở mạch ngoài R1 = 6Ω, R2  = 5,5Ω. Điện trở của ampe kế va khóa K là không đáng kể, điện trở  của VÔn kế rất lớn - Kiểm tra vật  lý 11CHương 2. ôn tập toàn chương. Bài 1

i.

2. Cho mạch điện như hình vẽ. Các điện trở mạch ngoài R1 = 6Ω, R2 = 5,5Ω. Điện trở của ampe kế va khóa K là không đáng kể, điện trở của VÔn kế rất lớn Xem tại trang 1 của tài liệu.