0

Nhiệm vụ của sinh học | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

13 12 0
  • Nhiệm vụ của sinh học | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 14:04

[r] (1)(2)(3)(4)?: B ng dả ưới ghi tên m t s sinh v t khác Hãy n ộ ố ậ ề vào ô tr ng m t vài thông tin v chúng mà em bi t:ố ộ ề ế STT Tên sinh v tậ N i s ngơ ố Kích thước(to, trung bình, nh )ỏ Có kh ả năng di chuy nể Có ích hay có h i cho ạ người 1 Cây mít 2 Con voi 3 Con giun đ tấ 4 Con cá chép 5 Cây bèo tây 6 Con ru iồ (5)a) S đa d ng c a th gi i sinh v tự ủ ế ậ STT Tên sinh v tậ N i s ngơ ố Kích thước(to, trung bình, nh )ỏ Có kh ả năng di chuy nể Có ích hay có h i cho ạ người 1 Cây mít Trên c nạ Trung bình Khơng Có ích 2 Con voi Trong r ngừ To Có C 2ả 3 Con giun đ tấ Dướ ấ ẩi đ t m Nhỏ Có Có ích 4 Con cá chép Dướ ưới n c Trung bình Có Có ích 5 Cây bèo tây Dướ ưới n c To Khơng Có ích 6 Con ru iồ Bãi rác, ch ỗ nước b nẩ Nhỏ Có Có h iạ (6)K t lu n: Sinh v t t nhiên r t đa d ng v ế ậ ậ ự ấ ề lồi, s lố ượng, kích thước, mơi trường s ng…ố (7)b) Các nhóm sinh v t t nhiên.ậ ự (8)(9)b) Các nhóm sinh v t t nhiên.ậ ự  D a vào đ c m v hình thái, c u t o, ho t đ ng ự ặ ể ề ấ ạ ộ s ng… Sinh v t đố ậ ược chia thành nhóm chính: • Th c v t: H u h t có màu xanh, khơng di chuy n, có kh ự ậ ầ ế ể ả quang h p t o ch t h u c ni cây.ợ ấ ữ • Đ ng v t: Di chu n độ ậ ể ược • N m: Khơng di chuy n đấ ể ược, khơng có màu xanh, s ng ố nh th c ăn có s n.ờ ứ ẵ (10)b) Các nhóm sinh v t t nhiên.ậ ự (11)2 Nhi m v c a sinh h c.ệ ụ ủ ọ ?: Đ c thông tin SGK cho bi t:ọ ế -Sinh h c có nhi m v gì?ọ ệ ụ (12)2 Nhi m v c a sinh h c.ệ ụ ủ ọ  Nhi m v c a sinh h c: nghiên c u đ c m c u t o ho t ệ ụ ủ ọ ứ ặ ể ấ ạ đ ng s ng, u ki n s ng c a sinh v t nh m i quan h gi a ộ ố ề ệ ố ủ ậ ố ệ ữ sinh v t v i v i môi trậ ớ ường t tìm cách s d ng h p lí ụ ợ chúng, ph c v đ i s ng ngụ ụ ố ười  Nhi m v c a th c v t h c:ệ ụ ủ ự ậ ọ • Nghiên c u t ch c c th đ c m hình thái, c u t o, ứ ổ ứ ể ặ ể ấ ho t đ ng s ng c a th c v t.ạ ộ ố ủ ự ậ • S đa d ng c a th c v t s phát tri n c a chúng qua nhóm ự ủ ự ậ ự ể ủ th c v t khác nhau.ự ậ • Tìm hi u vai trò c a th c v t thiên nhiên đ i s ng ể ủ ự ậ ố người (13)T NG K T:Ổ Ế  Sinh v t t nhiên r t đa d ng phong phú, ậ ự ấ bao g m nh ng nhóm l n sau: Vi khu n, n m, đ ng ữ ẩ ấ ộ v t th c v t… Chúng s ng nhi u môi trậ ự ậ ố ề ường khác nhau, có quan h m t thi t v i v i ệ ậ ế ớ người
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhiệm vụ của sinh học | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện, Nhiệm vụ của sinh học | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

 Nghiên cu hình thái, cu to, đi s ng cũng nh ư - Nhiệm vụ của sinh học | Sinh học, Lớp 6 - Ôn Luyện

ghi.

ên cu hình thái, cu to, đi s ng cũng nh ư Xem tại trang 13 của tài liệu.