0

Câu hỏi thảo luận 2 trang 109 sgk Địa 9 | Giải bài tập Địa lí 9

2 6 0
  • Câu hỏi thảo luận 2 trang 109 sgk Địa 9 | Giải bài tập Địa lí 9

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:56

- Giá trị thủy lợi: hồ chứa nước có vai trò điều tiết nguồn nước vào mùa lũ – cạn giúp hạn chế thiên tai và cung cấp nước tưới cho sản xuất, sinh hoạt (đặc biệt hoạt động trồng cây công[r] (1)CÂU HỎI THẢO LUẬN TRANG 109 SGK ĐỊA 9 Đề bài: Xác định hình 29.2, vị trí nhà máy thủy điện Y-a-ly sông Xê Xan Nêu ý nghĩa việc phát triển thủy điện Tây Nguyên Trả lời:  Ý nghĩa việc phát triển thủy điện Tây Nguyên: - Cung cấp nguồn điện cho toàn vùng Tây Nguyên, phần cho vùng xung quanh qua đường dây tải điện 500 KW, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế đời sống nhân dân - Giá trị thủy lợi: hồ chứa nước có vai trị điều tiết nguồn nước vào mùa lũ – cạn giúp hạn chế thiên tai cung cấp nước tưới cho sản xuất, sinh hoạt (đặc biệt hoạt động trồng công nghiệp lâu năm) (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi thảo luận 2 trang 109 sgk Địa 9 | Giải bài tập Địa lí 9, Câu hỏi thảo luận 2 trang 109 sgk Địa 9 | Giải bài tập Địa lí 9

Hình ảnh liên quan

Xác định trên hình 29.2, vị trí của nhà máy thủy điện Y-a-ly trên sông Xê Xan. Nêu ý nghĩa của việc phát triển thủy điện ở Tây Nguyên. - Câu hỏi thảo luận 2 trang 109 sgk Địa 9 | Giải bài tập Địa lí 9

c.

định trên hình 29.2, vị trí của nhà máy thủy điện Y-a-ly trên sông Xê Xan. Nêu ý nghĩa của việc phát triển thủy điện ở Tây Nguyên Xem tại trang 1 của tài liệu.