0

Câu hỏi thảo luận 1 trang 109 sgk Địa 9 | Giải bài tập Địa lí 9

2 10 0
  • Câu hỏi thảo luận 1 trang 109 sgk Địa 9 | Giải bài tập Địa lí 9

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:55

[r] (1)CÂU HỎI THẢO LUẬN TRANG 109 SGK ĐỊA 9 Đề bài: Dựa vào bảng 29.2, tính tốc độ phát triển cơng nghiệp Tây Nguyên nước (lấy năm 1995 =100%) Nhận xét tình hình phát triển cơng nghiệp Tây Ngun Bảng 29.2. Giá trị sản xuất công nghiệp Tây Nguyên nước (giá so sánh năm 1994, nghìn tỉ đồng) Năm 1995 2000 2002 Vùng Tây Nguyên 1,2 1,9 2,3 Cả nước 103,4 198,3 261,1 (2) Nhận xét: - Giá trị sản xuất công nghiệp Tây Nguyên chiếm tỉ trọng nhỏ cấu công nghiệp nước (năm 2002 chiếm 0,9% so với nước)
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi thảo luận 1 trang 109 sgk Địa 9 | Giải bài tập Địa lí 9, Câu hỏi thảo luận 1 trang 109 sgk Địa 9 | Giải bài tập Địa lí 9

Hình ảnh liên quan

Dựa vào bảng 29.2, tính tốc độ phát triển công nghiệp của Tây Nguyên và cả nước (lấy năm 1995 =100%). - Câu hỏi thảo luận 1 trang 109 sgk Địa 9 | Giải bài tập Địa lí 9

a.

vào bảng 29.2, tính tốc độ phát triển công nghiệp của Tây Nguyên và cả nước (lấy năm 1995 =100%) Xem tại trang 1 của tài liệu.
Nhận xét tình hình phát triển công nghiệp ở Tây Nguyên. - Câu hỏi thảo luận 1 trang 109 sgk Địa 9 | Giải bài tập Địa lí 9

h.

ận xét tình hình phát triển công nghiệp ở Tây Nguyên Xem tại trang 1 của tài liệu.