0

Câu hỏi thảo luận trang 97 SGK Địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9

1 12 0
  • Câu hỏi thảo luận trang 97 SGK Địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:50

[r] (1)CÂU HỎI THẢO LUẬN TRANG 97 SGK ĐỊA 9 Đề bài: Dựa vào bảng 26.2, nhận xét tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ so với nước? Bảng 26.2 Giá trị sản xuất công nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ nước, thời kì 1995 - 2002 (nghìn tì đồng) Năm 1995 2000 2002 Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 5,6 10,8 14,7 Cả nước 103,4 198,3 261,1 Trả lời: Giá trị sản xuất công nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ tăng nhanh so với nước. - Duyên hải Nam Trung Bộ tăng gấp 2.62 lần (từ 5.6% năm 1995 lên 14.7% năm 2002)
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi thảo luận trang 97 SGK Địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9, Câu hỏi thảo luận trang 97 SGK Địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9

Hình ảnh liên quan

Dựa vào bảng 26.2, hãy nhận xét sự tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ so với cả nước? - Câu hỏi thảo luận trang 97 SGK Địa 9 |Giải bài tập SGK Địa lí lớp 9

a.

vào bảng 26.2, hãy nhận xét sự tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của Duyên hải Nam Trung Bộ so với cả nước? Xem tại trang 1 của tài liệu.