0

bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ Bảo vệ môi trường | Ngữ văn, Lớp 5 - Ôn Luyện

16 12 0
  • bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ Bảo vệ môi trường | Ngữ văn, Lớp 5 - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:30

Thành phần môi trường là các yếu tố tạo thành môi trường: không khí, nước, đất, âm thanh, ánh sáng, lòng đất, núi, rừng, sông, hồ, biển, sinh vật, các hệ sinh thái, các khu dân cư, kh[r] (1)TaiLieu.VN BÀI GIẢNG TIẾNG VIỆT Phân môn: Luyện từ câu Bài: (2)TaiLieu.VN Luyện từ câu Bài cũ: 2 Em xác định quan hệ từ câu sau: Nếu em học giỏi mẹ em thưởng 3 Em đặt câu có sử dụng ba quan hệ từ và, nhưng, (3)TaiLieu.VN (4)TaiLieu.VN K (Những điều biết) W (Những điều muốn biết) L (Những điều học sau học) ĐIỀN CÁC THÔNG TIN TRÊN PHIẾU (5)TaiLieu.VN Luyện từ câu 1 Đọc đoạn văn sau: Thành phần môi trường yếu tố tạo thành môi trường: không khí, nước, đất, âm thanh, ánh sáng, lịng đất, núi, rừng, sông, hồ, biển, sinh vật, hệ sinh thái, các khu dân cư, khu sản xuất, khu bảo tồn thiên nhiên, cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử hình thái vật chất khác (6)TaiLieu.VN Khu dân cư: khu vực dành cho nhân dân ăn ở, sinh hoạt a) Phân biệt nghĩa cụm từ: khu dân cư, khu sản xuất, khu bảo tồn thiên nhiên Luyện từ câu (7)TaiLieu.VN a) Phân biệt nghĩa cụm từ: khu dân cư, khu sản xuất, khu bảo tồn thiên nhiên Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường (8)TaiLieu.VN a) Phân biệt nghĩa cụm từ: khu dân cư, khu sản xuất, khu bảo tồn thiên nhiên Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường Khu bảo tồn thiên nhiên: khu vực loài cây, vật cảnh quan thiên nhiên bảo vệ, gìn giữ lâu (9)TaiLieu.VN Khu bảo tồn thiên nhiên: khu vực lồi cây, vật cảnh quan thiên nhiên bảo vệ, gìn giữ lâu dài Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường Khu dân cư: khu vực dành cho nhân dân ăn ở, sinh hoạt Khu sản xuất: khu vực làm việc nhà máy, xí nghiệp (10)TaiLieu.VN sinh vật Quan hệ sinh vật (kể người) với môi trường xung quanh b Mỗi từ cột A dưới ứng với nghĩa cột B sinh thái Tên gọi chung vật sống, bao gồm động vật, thực vật vi sinh vật, có sinh ra, lớn lên chết Hình thái Hình thức biểu bên vật, quan sát A B Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường Vi sinh vật: sinh vật nhỏ bé, thường phải dùng kính (11)TaiLieu.VN Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường 3 Thay từ bảo vệ câu sau từ đồng nghĩa với nó: (12)TaiLieu.VN Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường Những hoạt động hoạt động bảo vệ môi trường ? a Trồng gây rừng b Đốn rừng chưa đủ tuổi khai thác c Đốt rừng để làm nương rẫy d Nạo vét dịng sơng để tàu bè lại e Làm nước từ nhà máy trước đổ sông f Làm khơng khí từ nhà máy trước thải (13)TaiLieu.VN Ă M Ư Ờ I N M N Ế T T R Ồ G Â Y T C Á L P H Ổ I X A N H T U Y Ê N T R U Y Ề N T V Ệ S I N H R Ư Ờ N G L Ớ P B Ú P T R Ê N C À N H 1 2 3 4 5 6 B O V Ệ M Ô I T R Ư Ờ N G Người ta thường ví rừng với hình ảnh mùa xuân, Bác Hồ khởi xướng Một phong trào được tở chức vào Vì lợi ích … trồng Vì lợi ích trăm năm trồng người Trẻ em … Biết ăn, ngủ, biết học hành là ngoan hàng ngày lớp bạn học sinh Một việc làm Một hành động (14)TaiLieu.VN K (Những điều biết) W (Những điều muốn biết) L (Những điều học sau học) ĐIỀN CÁC THÔNG TIN TRÊN PHIẾU (15)TaiLieu.VN K (Những điều biết) W (Những điều muốn biết) L (Những điều học sau học) ĐIỀN CÁC THÔNG TIN TRÊN PHIẾU (16)
- Xem thêm -

Xem thêm: bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ Bảo vệ môi trường | Ngữ văn, Lớp 5 - Ôn Luyện, bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ Bảo vệ môi trường | Ngữ văn, Lớp 5 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Hình thái Hình thức biểu hiện ra bên ngoài của sự - bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ Bảo vệ môi trường | Ngữ văn, Lớp 5 - Ôn Luyện

Hình th.

ái Hình thức biểu hiện ra bên ngoài của sự Xem tại trang 10 của tài liệu.
Người ta thường ví rừng với hình ảnh này. mùa xuân, do Bác Hồ khởi xướng. Một phong trào được tổ chức vào Vì lợi ích … trồng cây Vì lợi ích trăm năm trồng người - bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ Bảo vệ môi trường | Ngữ văn, Lớp 5 - Ôn Luyện

g.

ười ta thường ví rừng với hình ảnh này. mùa xuân, do Bác Hồ khởi xướng. Một phong trào được tổ chức vào Vì lợi ích … trồng cây Vì lợi ích trăm năm trồng người Xem tại trang 13 của tài liệu.