0

Bài 1 trang 38 sgk Địa lí lớp 9 | Giải bài tập Địa 9

3 8 0
  • Bài 1 trang 38 sgk Địa lí lớp 9 | Giải bài tập Địa 9

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:16

a) Hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây.[r] (1)GIẢI BÀI TRANG 38 SGK ĐỊA LÝ 9 Đề bài: Cho bảng số liệu: Bảng 10.1 Diện tích gieo trồng, phân theo nhóm (nghìn ha) a) Hãy vẽ biểu đồ hình trịn thể cấu diện tích gieo trồng nhóm Biểu đồ năm 1990 có bán kính 20 mm; biểu đồ năm 2002 có bán kính 24 mm. b)Từ bảng số liệu biểu đồ vẽ, nhận xét thay đổi quy mơ diện tích tỉ trọng diện tích gieo trồng nhóm cây. (2)(3)b) Nhận xét Năm 2002 so với năm 1990:  Tổng diện tích gieo trồng nhóm tăng lên nhanh, từ 9040 nghìn lên 12831,6 nghìn ha, tăng 1,4 lần  Quy mơ diện tích gieo trồng nhóm tăng, tốc độ khác nhau: + Diện tích gieo trồng lương thực tăng thêm 2065,1 nghìn ha, tăng 1,3 lần + Diện tích gieo trồng cơng nghiệp tăng thêm 1492,6 nghìn ha, tăng 2,2 lần + Diện tích gieo trồng thực phẩm, ăn khác tăng 1276,2 nghìn ha, tăng 1,9 lần  Về tỉ trọng diện tích: + Tỉ trọng diện tích lương thực giảm nhanh từ 71,6% xuống 64,8% + Tỉ trọng diện tích cơng nghiệp tăng lên từ 13,2% lên 18,2% + Tỉ trọng diện tích thực phẩm, ăn quả, khác tăng lên từ 15,2% lên 17%
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 1 trang 38 sgk Địa lí lớp 9 | Giải bài tập Địa 9, Bài 1 trang 38 sgk Địa lí lớp 9 | Giải bài tập Địa 9

Hình ảnh liên quan

Cho bảng số liệu: - Bài 1 trang 38 sgk Địa lí lớp 9 | Giải bài tập Địa 9

ho.

bảng số liệu: Xem tại trang 1 của tài liệu.