0

5 11 0

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:05

bi ết có những lực nào tác động lên xe? Lực nào cân bằng với lực nào? Vẽ lực đó. Hãy nêu cách để lấy được đồng tiền thật chỉ sau một lần cân. a) Tính th ể tích của khối lập phương đó. b)[r] (1) ĐỀ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN MÔN: VẬT LÝ Thời gian: 120 phút Sở GD & ĐT Huyện Tam Đảo Câu (1,5 điểm): Một xe chuyển động thẳng mặt đường Hãy cho biết có lực tác động lên xe? Lực cân với lực nào? Vẽ lực Câu (1,0 điểm): Có đồng tiền xu, có đồng thật có khối lượng khác tiền giả, đồng giả Hãy nêu cách để lấy đồng tiền thật sau lần cân Câu (2,5 điểm): Một khối lập phương có cạnh a = 20cm a) Tính thể tích khối lập phương b) Khối lập phương làm sắt Tính khối lượng khối lập phương Biết khối lượng riêng sắt 7800kg/m3 c) Bây ta khoét lỗ khối lập phương tích 4dm3, rồi nhét đầy vào chất có khối lượng riêng 2000 kg/m3 Tìm khối lượng riêng khối lập phương lúc Câu (2,5 điểm): Để nâng vật, ta cần dùng đòn bẩy Vật đặt B, lực tác dụng người điểm A Trọng lượng vật 36N, AB = 2,5m a) Hãy điền vào ô trống bảng sau: OA (cm) 225 200 150 125 100 50 25 OB (cm) 25 125 150 Lực tác dụng người vị trí A (N) (2)b) Khi lực tác dụng người lớn trọng lượng vật? Câu (2,5 điểm): Dưới kết thực nghiệm thu đun nước phịng thí nghiệm Thời gian (phút) 10 11 12 13 14 15 16 17 Nhiệt độ (0C) 50 55 60 65 70 75 79 82 84 85 a) Hãy vẽ đường biểu diễn nhiệt độ nước theo thời gian đun b) Nhận xét dạng đường biểu diễn thu được, giải thích kết -Hết - (3)Q F ms F P Câ u ý Hướng dẫn chấm Than g điểm 1 Một xe chuyển động thẳng mặt đường, xe chịu tác dụng lực, là: - Lực kéo động cơ: Fk - Lực ma sát lốp xe với mặt đường : Fms - Trọng lực tác dụng lên xe: P - Lực nâng mặt đường: Q Các lực Fk Fms cân với Các lực P Q cân với Hình vẽ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 2 Ta thực bước sau: Bước 1: Hiệu chỉnh cân ( điều chỉnh vị trí số 0) Bước 2: Phân đồng xu thành nhóm: Nhóm nhóm nhóm có đồng, nhóm có đồng Bước 3: Đặt nhóm nhóm lên hai đĩa cân - Nếu cân thăng đồng tiền thật Khi cần lấy đồng tiền - Nếu cân không thăng bằng, chứng tỏ đồng tiền có đồng tiền giả Khi đồng tiền nhóm đồng tiền 0.25 0.25 0.25 k (4)thật Chỉ cần lấy đồng tiền nhóm 0.25 3 a Thể tích khối lập phương là: V = a3 = 0,2.0,2 0,2 = 0,008m3 0.75 b Khối lượng khối lập phương là: m = V D = 0,008 7800 = 62,4 kg 0.75 c Khối lượng sắt khoét là: m1= 0,004 7800 = 31,2kg Khối lượng chất nhét vào là: m2= 0,004.2000 = 8kg Khối lượng khối lập phương lúc là: m3 =m- m1+ m2 =39,2kg Khối lượng riêng khối lập phương lúc là:D = m/V = 39,2/0,008 = 4900kg/m3 0.25 0.25 0.25 0.25 4 a Độ lớn lực tỉ lệ nghịch với tỉ lệ khoảng cách từ điểm đặt lực tới điểm tựa nên lực xa điểm tựa lần nhỏ nhiêu lần Nếu OA = 225cm OB = 25cm Vậy lực tác dụng người nhỏ trọng lượng vật lần, tức 4N OA (cm) 225 200 150 125 100 50 25 OB (cm) 25 50 100 125 150 200 225 Lực tác dụng người vị trí A (N) 4 24 36 54 144 324 1.75 b Khi điểm tựa O nằm gần điểm tác dụng A lực tác dụng lên A cần phải lớn trọng lượng vật 0.75 5 - Học sinh vẽ đúng, xác hình đường biểu diễn nhiệt độ nước theo thời gian đun 1.5 (5)+ Ở nhiệt độ thấp, đường gần thẳng Càng lên cao độ cong lớn + Có thể nhận xét: Hao phí tỏa nhiệt mơi trường phụ thuộc vào độ chênh lệch nhiệt độ nước môi trường xung quanh TaiLieu.VN
- Xem thêm -

Xem thêm: ,

Hình ảnh liên quan

5 -H ọc sinh vẽ đúng, chính xác hình đường biểu diễn nhiệt độ của -

5.

H ọc sinh vẽ đúng, chính xác hình đường biểu diễn nhiệt độ của Xem tại trang 4 của tài liệu.