0

Giải bài 3 trang 18 SGK địa lý 9 | Giải địa 9

1 10 0
  • Giải bài 3 trang 18 SGK địa lý 9 | Giải địa 9

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:03

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động kế hoạch hóa gia đình, nâng cao ý thức về chính sách dân số trong cộng đồng dân cư nhằm giảm tỉ lệ sinh, giảm tốc độ tăng dân số. - Phân bố lại dân cư [r] (1)GIẢI BÀI TRANG 18 SGK ĐỊA LÝ 9 Đề bài: Cơ cấu dân số theo độ tuổi nước ta có thuận lợi khó khăn cho phát triển kinh tế - xã hội? Chúng ta cần phải có biện pháp để bước khắc phục khó khăn này? Trả lời:Thuận lợi: - Dân số trẻ, mang lại lực lượng lao động đông đảo cho ngành kinh tế, đặc biệt ngành đòi hỏi nhiều nhân cơng trẻ, khỏe có trình độ, khả tiếp thu nhanh - Thu hút đầu tư nước ngồi (nguồn nhân cơng rẻ, dồi dào) - Là thị trường tiêu thụ lớn mạnh nước, thúc đẩy sản xuất phát triển  Khó khăn: - Tỉ lệ dân số phụ thuộc cao (41,6%) - Gây sức ép vấn đề y tế, giáo dục, nhà ở…cho công dân tương lai - Vấn đề giải việc làm trở nên gay gắt - Ơ nhiễm mơi trường, cạn kiệt tài nguyên  Biện pháp để bước khắc phục khó khăn: - Tiếp tục đẩy mạnh vận động kế hoạch hóa gia đình, nâng cao ý thức sách dân số cộng đồng dân cư nhằm giảm tỉ lệ sinh, giảm tốc độ tăng dân số - Phân bố lại dân cư lao động phạm vi nước, đẩy maanhj chuyển dịch cấu kinh tế nhằm tạo việc làm thu nhập, cải thiện mức sống dân cư
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài 3 trang 18 SGK địa lý 9 | Giải địa 9, Giải bài 3 trang 18 SGK địa lý 9 | Giải địa 9

Hình ảnh liên quan

- Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, đa dạng hóa các hình thức giáo dục dân số. - Giải bài 3 trang 18 SGK địa lý 9 | Giải địa 9

y.

mạnh xã hội hóa giáo dục, đa dạng hóa các hình thức giáo dục dân số Xem tại trang 1 của tài liệu.