0

Kiểm tra vật lý 1111 DE THI HK 1.10612

3 6 0
  • Kiểm tra vật  lý 1111 DE THI HK 1.10612

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 13:02

c/ Đưa hệ 2 điện tích này vào dầu hỏa và vẫn giữ nguyên khoảng cách giữa chúng thì lực tương tác giữa chúng bằng bao nhiêu.. Biết hằng số điện môi của dầu là ε=2,1.[r] (1)ĐỀ THI HỌC KÌ I Mơn: Vật lí 11 (Chương trình bản) Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) ĐỀ BÀI CÂU (1 điểm) Thế điện trường đều? Đường sức điện trường có đặc điểm gì? CÂU (1,5 điểm) Điện dung tụ điện gì? Viết cơng thức tính điện dung tụ điện, nói rõ ý nghĩa đơn vị đại lượng công thức Áp dụng: Mắc tụ điện vào hiệu điện 20V điện tích tụ điện 4.10-7 C Tính điện dung của tụ điện CÂU (1 điểm) Hãy trình bày chất dòng điện kim loại CÂU (1,5 điểm) Phát biểu định luật Ơm tồn mạch viết biểu thức định luật CÂU (2 điểm) Hai điện tích điểm q1=0,6μC q2=-0,3μC đặt cách cm chân không a/ Tìm độ lớn lực tương tác điện tích điểm biểu diễn lực b/ Để lực tăng lên lần khoảng cách chúng phải bao nhiêu? c/ Đưa hệ điện tích vào dầu hỏa giữ nguyên khoảng cách chúng lực tương tác chúng bao nhiêu? Biết số điện môi dầu ε=2,1 CÂU (3 điểm) Cho mạch điện hình vẽ: nguồn điện giống nhau, nguồn có suất điện động E= 1,5V điện trở r = 0,4Ω Điện trở R1=1,2Ω, đèn Đ có ghi 6V- 6W, bình điện phân dung dịch CuSO4có anot đồng có điện trở Rb=3Ω Ampe kế dây nối có điện trở khơng đáng kể Tính: a/ Số ampe kế b/ Khối lượng Cu bám vào catot thời gian 32 phút 10 giây Biết ACu = 64 g/mol, Cu có hóa trị c/ Đèn có sáng bình thường khơng? Tại sao? R1 (2)ĐÁP ÁN Câu Đáp án Điểm 1  Điện trường điện trường mà véc tơ cường độ điện trường điểm có phương chiều độ lớn  Đường sức điện trường đường thẳng song song cách 0,5đ 0,5đ 2  Điện dung tụ điện đại lượng đặc trưng cho khả tích điện tụ điện hiệu điện định Nó xác định thương số điện tích tụ điện hiệu điện hai C = U Q Trong C điện dung tụ điện (F), Q điện tích tụ (C), U hiệu điện tụ (V)  Áp dụng: C = U Q = 7 8 4.10 2.10 F 20 -= 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 3  Dòng điện kim loại dòng chuyển đời có hướng electron tự tác dụng điện trường  Trong kim loại, nguyên tử bị electron hoá trị trở thành ion dương, liên kết với cách trật tự tạo thành mạng tinh thể kim loại Chuyển động nhiệt ion mạnh, mạng tinh thể trật tự  Các electron hoá trị tách khỏi nguyên tử, trở thành electron tự chuyển động hỗn loạn khơng sinh dịng điện  Điện trường urE do dịng điện ngồi sinh đẩy khí electron trơi ngược chiều điện trường, tạo dòng điện  Sự trật tự mạng tinh thể cản trở chuyển động electron tự do, nguyên nhân gây điện trở kim loại Vậy: Thuyết electron cho thấy hạt tải điện kim loại electron tự Mật độ chúng cao nên kim loại dẫn điện tốt 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 4 Cường độ dòng điện chạy mạch điện kín tỉ lệ thuận với suất điện động nguồn điện tỉ lệ nghịch với điện trở tồn phần mạch N R r = + I E Trong đó: + ξ suất điện động nguồn điện (V) + r điện trở nguồn điện (Ω) + RNlà điện trở tương đương mạch (Ω) + RN+ r điện trở toàn phần mạch kín (Ω) 0,5đ 0,5đ 0,5đ 5 Vẽ hình, biểu diễn lực a/ 6 9 2 | q q | | 6.10 3.10 | F k 9.10 1800N r 0,03 - -= = = (3)b/ Lực tăng lên lần  khoảng cách giảm lần  r’=r/2=1,5 cm c/ F’=F/ε=1800/2,1=857,14 N 0,5đ 0,5đ 6 Vẽ chiều dịng điện kí hiệu dòng điện mạch điện m=4, n=2 Eb=m E=4.1,5=6 V, rb= mr 4.0,4 0,8 n = = Ω Rđ= dm 2 2 dm U 6 P = = Ω, Rbđ= d b d b R R 6.3 2 R +R = 6+3= Ω Điện trở mạch ngoài: RN=R1+ Rbđ=1,2 + 2=3,2 Ω Số ampe kế IA= b N b E 1,5A R +r = 3,2+0,8= b/ t=32’10’’=1930 s Ubđ=I.Rbđ=1,5.2=3V Ib= bd b U 1A R = 3= m=1 AIt 64.1.1930 6,4g F n = 96500 = c/ Iđ=I-Ib=1,5-1=0,5A Iđm= dm dm P 1A U = = Iđ< Iđm đèn sáng yếu 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra vật lý 1111 DE THI HK 1.10612, Kiểm tra vật lý 1111 DE THI HK 1.10612

Hình ảnh liên quan

Vẽ hình, biểu diễn lực a/  - Kiểm tra vật  lý 1111 DE THI HK 1.10612

h.

ình, biểu diễn lực a/ Xem tại trang 2 của tài liệu.