0

Kiểm tra vật lý 11ĐÁP ÁN KIỂM TRA LÝ 11

2 9 0
  • Kiểm tra vật  lý 11ĐÁP ÁN KIỂM TRA LÝ 11

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:56

[r] (1)ĐÁP ÁN KIỂM TRA LÝ 11- TIẾT, HỌC KỲ I –năm học 2017-2018 I Trắc nghiệm: ( điểm) 132 B 209 C 357 A 485 D 132 A 209 B 357 B 485 B 132 C 209 D 357 B 485 D 132 C 209 A 357 B 485 A 132 D 209 D 357 A 485 C 132 A 209 B 357 C 485 A 132 D 209 C 357 D 485 D 132 D 209 D 357 D 485 A 132 A 209 A 357 C 485 C 132 10 B 209 10 B 357 10 C 485 10 D 132 11 C 209 11 B 357 11 D 485 11 B 132 12 C 209 12 C 357 12 D 485 12 C 132 13 B 209 13 C 357 13 C 485 13 C 132 14 D 209 14 C 357 14 C 485 14 B 132 15 D 209 15 D 357 15 B 485 15 B 132 16 B 209 16 B 357 16 A 485 16 C 132 17 C 209 17 A 357 17 D 485 17 D 132 18 A 209 18 D 357 18 A 485 18 B 132 19 B 209 19 A 357 19 B 485 19 A 132 20 A 209 20 A 357 20 A 485 20 A II Tự luận: ( điểm) Bài 2 điểm a -8 -8 9 -3 12 21 410 410 F =F =910 =4.10 (N) 0,06 1 đ b Vẽ hình 0,25 đ 1 2 E = E + E → → → 0,25 đ -8 9 1 4.10 E=2E cosα=2.9.10 =172,800(V/m)=172,8.10 (V/m) 0,05 0,5 đ Bài 3 điểm a(1 đ) R =12Đ Ω 0,5 2Đ R =4Ω 0,25 12Đ R =8Ω 0,25 b(1 đ) 12Đ ε 18 2Đ I = = =2A=I =I R+r 0,25 2Đ 2Đ 2Đ Đ U =I R =8V=U =U 2 2 I = = =1,3A R U 0,25 Đ Đ Đ I = = =0,6A R 12 U , 0,25 Đèn sáng so với định mức 0,25 c(1 đ) 12Đ 12Đ 12Đ 12Đ 12Đ P =U I =R I =32W 0,5 12Đ 12Đ 12Đ 12Đ U 16 H = 80% ε ε 18 I R (2)
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra vật lý 11ĐÁP ÁN KIỂM TRA LÝ 11, Kiểm tra vật lý 11ĐÁP ÁN KIỂM TRA LÝ 11

Hình ảnh liên quan

b Vẽ hình 0,25 đ - Kiểm tra vật  lý 11ĐÁP ÁN KIỂM TRA LÝ 11

b.

Vẽ hình 0,25 đ Xem tại trang 1 của tài liệu.