0

Mẫu báo cáo tình hình nợ theo chủ nợ

1 10 0
  • Mẫu báo cáo tình hình nợ theo chủ nợ

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:55

- Cột 4: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ tài chính công bố tại thời điểm đầu kỳ báo cáo. - Cột 6: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính công bố tạ[r] (1)Cơ quan thực hiện: UBND Tỉnh/Thành phố BÁO CÁO TÌNH HÌNH NỢ CỦA UBND TỈNH ……… THEO CHỦ NỢ Kỳ báo cáo: Từ ngày Đến ngày Đơn vị: Nguyên tệ STTTÊN CHỦNỢ đầu kỳDư nợ Dư nợ đầu kỳ quy VND Dư nợ cuối kỳ Dư nợ cuối kỳ quy VND Trong đó, Dư nợ quá hạn cuối kỳ Dư nợ quá hạn cuối kỳ quy VND 1 2 3 4 5 6 7 8 I Chủ nợ A Dự án II Chủ nợ B Dự án III Chủ nợ C Dự án Tổng dư nợ (quy VNĐ) Hạn mức nợ theo quy định (VNĐ) ‘ Ghi chú: - Cột 4: Áp dụng tỷ giá hạch tốn ngân sách nhà nước Bộ tài công bố thời điểm đầu kỳ báo cáo - Cột 6: Áp dụng tỷ giá hạch toán ngân sách nhà nước Bộ Tài cơng bố thời điểm cuối kỳ báo cáo ………, Ngày …… tháng …… năm …… NGƯỜI LẬP BIỂU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu) thủ tục hành t biểu mẫu
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu báo cáo tình hình nợ theo chủ nợ, Mẫu báo cáo tình hình nợ theo chủ nợ

Hình ảnh liên quan

BÁO CÁO TÌNH HÌNH NỢ CỦA UBND TỈNH ………. THEO CHỦ NỢ - Mẫu báo cáo tình hình nợ theo chủ nợ
BÁO CÁO TÌNH HÌNH NỢ CỦA UBND TỈNH ………. THEO CHỦ NỢ Xem tại trang 1 của tài liệu.