0

Kiểm tra vật lý 10 de 1

3 4 0
  • Kiểm tra vật  lý 10 de 1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:52

b) Cường độ dòng điện chạy qua các điện trở. a) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch. a) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch chính. b)Tính công suất của bộ nguồn.. 1000W là côn[r] (1) SỞ GD & ĐT ĐỒNG THÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT GIỒNG THỊ ĐAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - - ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 11 THÁNG 10 Thời gian 45 phút PHẦN I.( Dành cho hai ban nâng cao ) Câu 1.(1 đ) Trên bàn ( bàn ủi ) người ta có ghi 220 V – 1000 W Em Hãy cho biết ý nghĩa số ghi ? Câu 2.(1 đ) Viết biểu thức tính cơng cơng suất dòng điện chạy qua đoạn mạch? Câu 3.(1 đ) Phát biểu định luật Ơm tồn mạch ? Câu 4.(1 đ) Viết công thức định luật Jun – Len xơ nhiệt lượng toả điện trở ? Câu 5.(1 đ) Một nguồn điện có điện trở 0,2Ω mắc nối tiếp với điện trở 5Ω thành mạch kín Khi hiệu điện hai cực nguồn 10V.Tính suất điện động nguồn điện ? Câu 6.(1 đ) Cường độ dịng điện chay qua dây tóc bóng đèn I = A a) Tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng dây tóc phút b) Tính số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng dây tóc bóng đèn phút Câu 7(2 đ) Cho mạch điện có sơ đồ hình vẽ: E = 24V, r = 0,2Ω, R1 = 0,4Ω, R2 = 4Ω, R3 = 6Ω Tính a) Hiệu điện hai cực nguồn điện b) Cường độ dòng điện chạy qua điện trở PHẦN II.( Học sinh ban làm theo ban ) A) Phần dành riềng cho ban Câu 8.( đ) Hai nguồn điện có suất điện động điện trở lần lượt E1 = 4,5 V, r1 = 0,6 Ω Và E2 = 1,5 V,r2 = 0,.4 Ω Được mắc với điện trở R = Ω, thành mạch kín có sơ đồ hình vẽ a) Tính cường độ dịng điện chạy mạch b) Tính cơng suất nguồn B) Phần dành riềng cho ban nâng cao Câu 9.Cho mạch điện hình vẽ.Mỗi nguồn có E = V; r = Ω Điện trở mạch R = Ω a) Tính cường độ dịng điện chạy mạch b)Tính cơng suất nguồn -HẾT - Uỷ viên đề Đậu Ngọc Huy E,r R1 R2 R3 R E1 r1 E2 r2 (2)MA TRẬN ĐỀ Chủ đề Nhận biết Thơng hiểu Vận dụng Dịng điện không đổi câu ( đ) Công Công suất điện câu ( đ) Định luật Ôm cho toàn mạch Ghép nguồn thành bộ câu ( đ) câu ( đ) câu ( đ) câu ( đ phần riêng) Tổng cộng câu đ) câu (2 đ) câu ( đ) SỞ GD & ĐT ĐỒNG THÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT GIỒNG THỊ ĐAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - - ĐÁP ÁN KIỂM TRA VẬT LÝ 11 THÁNG 11 Thời gian 45 phút Câu Nội dung điểm 1 220 V hiệu điện lớn đặt vào hai đầu bàn mà bàn không hỏng hiệu điện bàn hoạt động bình thường 220 V gọi hiệu điện định mức 1000W công suất lớn bàn lúc hiệu điện đạt giá trị định mức 1000 W gọi công suất định mức bàn 1 2 A = UI.t P = A U I t = 0.5 0.5 3 Cường dòng điện chạt qua mạch tỷ lệ với suất điện động nguồn điện tỷ lệ nghịch với điện trở toàn phần mạch ? n E I R r = + 0.5 0.5 4 Q = I2 R.t 5 10 2 N N U I A R = = = .( N ) 2.(5 0.2) 10, E I R r V → = + = + = 0.5 0.5 phút = 120 s ;3 phút = 180 s a) q1 = It1 = 1.120 = 120 C b) q2 = It2 = 1.180 = 180 C 21 19 180 1,125.10 1, 6.10 e q n q − → = = = hạt 0.5 0.5 7 a) Ta có sơ đồ mạch (R2 //R3)nt R1 23 1 1 1 4 12 R R R → = + = + = →R12=2, 4Ω 23 2, 0, 2,8 N R =R +R = + = Ω (3)24 2,8 0.2 N E I A R r = = = + + →UN =I R N =8.2,8=22, 4V b) I1 = I23 = I = 8A U2 = U3 = U23 = I23.R23 =8.2,4=19,2 V 2 2 19, 4,8 U I A R → = = = 3 4,8 3, I I I A → = − = − = 0,25 0,25 0.25 8 a)Vì nguồn mắc nối tiếp nên 1 4, 1, ; 0, 0, b b E =E +E = + = V r = + =r r + = Ω 6 1, b b E I A R r = = = + + b) Pnguon =E Ib =6.1, 2=7, 2W 0.5 0.5 1 a) 15 ; 2 b b r E = E = V r = r + = Ω 15 b b E I A R r = = = + + b)Pnguon =E Ib =15.3=45W 0.5 0.5 1 Lưu ý: Nếu giải toán theo cách khác mà điêm tối đa BẢNG THỐNG KÊ LỚP 11CB1 YẾU KÉM TB KHÁ GIỎI TỔNG CỘNG SỐ LƯỢNG TÍNH THEO % BẢNG THỐNG KÊ LỚP 11A YẾU KÉM TB KHÁ GIỎI TỔNG CỘNG SỐ LƯỢNG TÍNH THEO % BẢNG THỐNG KÊ LỚP 11CB2 YẾU KÉM TB KHÁ GIỎI TỔNG CỘNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra vật lý 10 de 1, Kiểm tra vật lý 10 de 1

Hình ảnh liên quan

BẢNG THỐNG KÊ LỚP 11CB1 - Kiểm tra vật  lý 10 de 1

11.

CB1 Xem tại trang 3 của tài liệu.
BẢNG THỐNG KÊ LỚP 11A - Kiểm tra vật  lý 10 de 1

11.

A Xem tại trang 3 của tài liệu.