0

TT-BKHĐT

109 5 0
  • TT-BKHĐT

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:42

2. Trong văn bản yêu cầu làm rõ quy định thời hạn làm rõ của nhà thầu. Trường hợp quá thời hạn làm rõ mà bên mời thầu không nhận được văn bản làm rõ, hoặc nhà thầu có văn bản làm rõ nh[r] (1)BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự - Hạnh phúc -Số: 01/2015/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI QUAN TÂM, HỒ SƠ MỜI THẦU, HỒ SƠ YÊU CẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN Căn Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; Căn Khoản Điều 127 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu; Căn Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Kế hoạch Đầu tư; Bộ Kế hoạch Đầu tư quy định chi tiết việc lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn sau: Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Phạm vi điều chỉnh Thông tư quy định chi tiết việc lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu gói thầu dịch vụ tư vấn thuộc phạm vi điều chỉnh Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn thuộc dự án có sử dụng vốn hỗ trợ phát triển thức, vốn vay ưu đãi phát sinh từ điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế Việt Nam với nhà tài trợ, trường hợp nhà tài trợ chấp thuận áp dụng Mẫu Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu ban hành kèm theo Thông tư sửa đổi, bổ sung số nội dung theo quy định đấu thầu nêu điều ước quốc tế thỏa thuận quốc tế 2 Đối tượng áp dụng Tổ chức, cá nhân tham gia có liên quan đến hoạt động lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ tư vấn quy định khoản Điều Điều Áp dụng Mẫu Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn Trường hợp đấu thầu rộng rãi có lựa chọn danh sách ngắn áp dụng Mẫu Hồ sơ mời quan tâm Mẫu Hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư 2 Trường hợp đấu thầu rộng rãi không lựa chọn danh sách ngắn đấu thầu hạn chế áp dụng Mẫu Hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư 3 Trường hợp định thầu áp dụng Mẫu Hồ sơ yêu cầu ban hành kèm theo Thông tư Khi áp dụng Mẫu Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, tổ chức, cá nhân lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu vào quy mơ, tính chất gói thầu điều kiện thị trường mà đưa yêu cầu sở đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch hiệu kinh tế; không đưa điều kiện nhằm hạn chế tham gia nhà thầu nhằm tạo lợi cho nhà thầu gây cạnh tranh khơng bình đẳng (2)5 Khi áp dụng Mẫu Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu, trường hợp đặc thù cần áp dụng hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh chủ đầu tư, bên mời thầu vào quy định Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP để vận dụng cho phù hợp Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn sử dụng vốn nhà nước nhằm trì hoạt động thường xuyên quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị nghiệp công lập theo quy định Điểm d Khoản Điều Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, áp dụng Mẫu Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu cần thay cụm từ "chủ đầu tư" thành "bên mời thầu" cho phù hợp Điều Hợp đồng Hợp đồng ký kết chủ đầu tư nhà thầu phải tuân thủ theo Mẫu hợp đồng quy định Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu Chủ đầu tư quy mô, tính chất gói thầu bổ sung điều, khoản liên quan hợp đồng theo quy định pháp luật chuyên ngành phải đảm bảo tính logic, thống chặt chẽ toàn hợp đồng, tránh làm hạn chế quyền chủ đầu tư giảm nghĩa vụ nhà thầu tư vấn Điều Tổ chức thực hiện 1 Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng năm 2015 Thông tư thay Thông tư số 06/2010/TT-BKH ngày tháng năm 2010 Bộ Kế hoạch Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT ngày tháng năm 2011 Bộ Kế hoạch Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu định thầu tư vấn 2 Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, quan khác Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thơng tư Trong q trình thực hiện, nêu có vướng mắc, đề nghị Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, quan khác Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tổ chức, cá nhân có liên quan gửi ý kiến Bộ Kế hoạch Đầu tư để kịp thời xem xét, chỉnh lý./ Nơi nhận: - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc CP; - Văn phòng BCĐTW phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng Trung ương Ban Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc Ủy ban Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phịng Chính phủ; - Tịa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Cơ quan Trung ương đoàn thể; - Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Cục Kiểm tra văn QPPL (Bộ Tư pháp); - Cơng báo; - Cổng TTĐT Chính phủ; - Cổng TTĐT Kế hoạch Đầu tư; - Các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư; - Lưu: VT, Cục QLĐT(H ) BỘ TRƯỞNG Bùi Quang Vinh MẪU HỒ SƠ MỜI QUAN TÂM DỊCH VỤ TƯ VẤN (3)HỒ SƠ MỜI QUAN TÂM Gói thầu: (ghi tên gói thầu) Dự án: _ (ghi tên dự án) Chủ đầu tư: _ (ghi tên chủ đầu tư) Đại diện hợp pháp tư vấn lập HSMQT (nếu có) [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu] _, ngày _tháng _ năm Đại diện hợp pháp bên mời thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu] MỤC LỤC Phần thứ Chỉ dẫn nhà thầu Chương I Yêu cầu thủ tục mời quan tâm A Tổng quát B Chuẩn bị hồ sơ quan tâm C Nộp hồ sơ quan tâm D Mở đánh giá hồ sơ quan tâm E Kết mời quan tâm Chương II Tính hợp lệ HSQT tiêu chuẩn đánh giá HSQT Chương III Biểu mẫu Mẫu số Thư quan tâm Mẫu số Giấy ủy quyền Mẫu số Thỏa thuận liên danh Mẫu số Cơ cấu tổ chức kinh nghiệm nhà thầu Mẫu số Kê khai lực tài nhà thầu Mẫu số Danh sách chuyên gia chủ chốt nhà thầu Mẫu số Lý lịch chuyên gia tư vấn Phần thứ hai Yêu cầu dịch vụ tư vấn Chương IV Tóm tắt yêu cầu dịch vụ tư vấn TỪ NGỮ VIẾT TẮT DVTV Dịch vụ tư vấn HSMQT Hồ sơ mời quan tâm HSQT Hồ sơ quan tâm (4)Luật đấu thầu Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 Nghị định 63/CP Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu VND Đồng Việt Nam USD Đồng đô la Mỹ Phần thứ nhất CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU Chương I YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC MỜI QUAN TÂM A TỔNG QUÁT Mục Nội dung mời quan tâm 1 Bên mời thầu [Ghi tên địa liên lạc bên mời thầu] mời nhà thầu nộp HSQT gói thầu tư vấn [Ghi tên gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu duyệt] thuộc dự án hoặc dự toán mua sắm _ [Ghi tên dự án dự toán mua sắm duyệt]. 2 Nội dung công việc chủ yếu: _ [Ghi nội dung yêu cầu]. 3 Nguồn vốn để thực gói thầu: _ [Ghi rõ nguồn vốn phương thức thu xếp vốn, thời gian cấp vốn để toán cho nhà thầu; trường hợp sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi phải ghi rõ tên nhà tài trợ cấu nguồn vốn, bao gồm vốn tài trợ, vốn đối ứng nước]. Mục Tư cách hợp lệ nhà thầu Nhà thầu có tư cách hợp lệ đáp ứng đủ điều kiện sau đây: 1 Có đăng ký thành lập, hoạt động quan có thẩm quyền nước mà nhà thầu hoạt động cấp; 2 Hạch toán tài độc lập; 3 Khơng q trình giải thể; khơng bị kết luận lâm vào tình trạng phá sản nợ khơng có khả chi trả theo quy định pháp luật; 4 Đã đăng ký hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: [Trong thời gian Bộ Kế hoạch Đầu tư chưa ban hành văn hướng dẫn ghi "không áp dụng" Sau Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành văn hướng dẫn thực chi tiết ghi "có áp dụng"]; 5 Bảo đảm cạnh tranh đấu thầu theo quy định Mục Chương này; Không thời gian bị cấm tham dự thầu; 7 Có thành viên liên danh nhà thầu phụ nhà thầu Việt Nam đấu thầu quốc tế, trừ trường hợp nhà thầu nước không đủ lực tham gia vào cơng việc gói thầu.1 Mục Bảo đảm cạnh tranh đấu thầu 1 Nhà thầu nộp HSQT phải độc lập pháp lý độc lập tài với chủ đầu tư, bên mời thầu sau: a) Không thuộc quan tổ chức trực tiếp quản lý đơn vị nghiệp; b) Không có cổ phần vốn góp 30% 2 Nhà thầu nộp HSQT phải độc lập pháp lý độc lập tài với nhà thầu tư vấn (5)lập HSMQT; đánh giá HSQT; thẩm định kết mời quan tâm nhà thầu khác: _ sau: [Tùy theo tính chất tư vấn gói thầu để quy định bảo đảm cạnh tranh cho phù hợp trên sở Điều Luật đấu thầu Điều Nghị định 63/CP Ví dụ: gói thầu tư vấn tư vấn giám sát cho gói thầu xây lắp cần quy định nhà thầu nộp HSQT phải độc lập với nhà thầu xây lắp] a) Không thuộc quan tổ chức trực tiếp quản lý đơn vị nghiệp; b) Khơng có cổ phần vốn góp nhau; khơng có cổ phần vốn góp 20% tổ chức, cá nhân khác với bên Mục HSMQT phát hành HSMQT 1 HSMQT bao gồm nội dung liệt kê Mục lục HSMQT 2 Bên mời thầu phát hành miễn phí HSMQT cho nhà thầu có nhu cầu tham gia sau 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng tải thông báo mời nộp HSQT đến trước thời điểm hết hạn nộp HSQT Mục Giải thích làm rõ HSMQT Trường hợp nhà thầu muốn giải thích làm rõ HSMQT phải gửi văn đề nghị đến bên mời thầu theo địa _ [Ghi địa bên mời thầu] tối thiểu ngày [Căn quy mơ, tính chất gói thầu mà ghi số ngày cụ thể cho phù hợp] trước thời điểm hết hạn nộp HSQT để xem xét, xử lý (nhà thầu thơng báo trước cho bên mời thầu qua fax, e-mail ) Sau nhận văn yêu cầu làm rõ HSMQT nhà thầu theo thời gian quy định, bên mời thầu có văn trả lời, có mơ tả nội dung yêu cầu làm rõ không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ gửi cho tất nhà thầu nhận HSMQT từ bên mời thầu Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi HSMQT bên mời thầu tiến hành sửa đổi HSMQT theo quy định Mục Chương Mục Sửa đổi HSMQT Trường hợp cần thiết, bên mời thầu tiến hành sửa đổi HSMQT (bao gồm việc gia hạn thời hạn nộp HSQT cần thiết) cách gửi văn sửa đổi HSMQT đến tất nhà thầu nhận HSMQT trước thời điểm hết hạn nộp HSQT tối thiểu ngày [Ghi số ngày cụ thể, tối thiểu 03 ngày làm việc phải đảm bảo đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh HSQT] Tài liệu phần HSMQT Nhà thầu phải thông báo cho bên mời thầu nhận tài liệu sửa đổi cách sau: gửi văn trực tiếp, theo đường bưu điện, fax e-mail Mục Chi phí tham gia lựa chọn danh sách ngắn Nhà thầu chịu chi phí liên quan đến trình tham gia lựa chọn danh sách ngắn, kể từ nhận HSMQT có thông báo kết mời quan tâm B CHUẨN BỊ HỒ SƠ QUAN TÂM Mục Ngôn ngữ sử dụng HSQT tất văn bản, tài liệu trao đổi bên mời thầu nhà thầu liên quan đến việc mời quan tâm phải viết ngôn ngữ sau: _ [Ghi cụ thể ngôn ngữ sử dụng Đối với đấu thầu nước, ghi “tiếng Việt” Đối với đấu thầu quốc tế, trường hợp HSMQT tiếng Anh ghi “tiếng Anh”; HSMQT tiếng Anh tiếng Việt quy định “tiếng Anh tiếng Việt, có sai khác HSMQT tiếng Việt HSMQT tiếng Anh vào HSMQT tiếng Anh” Đối với tài liệu khác có liên quan cần yêu cầu giới hạn một số loại ngôn ngữ thông dụng, nhà thầu sử dụng ngôn ngữ khác u cầu phải có dịch sang ngôn ngữ với ngôn ngữ HSQT]. Mục Nội dung HSQT HSQT nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm nội dung sau: (6)Mục 11 Chương này; 2 Tài liệu kê khai theo Biểu mẫu Chương III; 3 Các nội dung khác: _ [Ghi nội dung khác, có]. Mục 10 Thư quan tâm Thư quan tâm nhà thầu chuẩn bị phải ghi đầy đủ theo Mẫu số Chương III, có chữ ký người đại diện hợp pháp nhà thầu (là người đại diện theo pháp luật nhà thầu người ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ theo Mẫu số Chương III) đóng dấu Trường hợp ủy quyền, để chứng minh tư cách hợp lệ người ủy quyền, nhà thầu gửi kèm theo tài liệu, giấy tờ sau: [Ghi cụ thể văn pháp lý mà nhà thầu phải gửi để chứng minh tư cách hợp lệ người ủy quyền chụp chứng thực Điều lệ công ty, Quyết định thành lập chi nhánh ]. Đối với nhà thầu liên danh, thư quan tâm phải đại diện hợp pháp thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký thư quan tâm theo phân công trách nhiệm văn thỏa thuận liên danh Trường hợp thành viên liên danh có ủy quyền thành viên liên danh gửi kèm theo tài liệu, giấy tờ để chứng minh tư cách hợp lệ người ủy quyền nhà thầu độc lập Mục 11 Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm nhà thầu Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ nhà thầu: a) Đối với nhà thầu độc lập, phải cung cấp tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ sau: [Nêu yêu cầu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ nhà thầu, ví dụ chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chứng thực ]. b) Đối với nhà thầu liên danh, phải cung cấp tài liệu sau đây: - Các tài liệu nêu Điểm a Khoản thành viên liên danh; - Văn thỏa thuận liên danh thành viên theo Mẫu số Chương III Tài liệu chứng minh lực kinh nghiệm nhà thầu: a) Năng lực kinh nghiệm nhà thầu kê khai theo Mẫu số 4, Mẫu số Mẫu số Chương III Năng lực kinh nghiệm nhà thầu liên danh tổng lực kinh nghiệm thành viên sở phạm vi công việc mà thành viên đảm nhận, thành viên phải chứng minh lực kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu HSMQT cho phần việc phân công thực liên danh b) Các tài liệu khác quy định sau: [Nêu tài liệu chứng minh khác (nếu có)]. Mục 12 Quy cách HSQT 1 Nhà thầu phải chuẩn bị gốc _ chụp HSQT [Ghi rõ số lượng yêu cầu không bản], ghi rõ “bản gốc” “bản chụp” tương ứng. 2 Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tính xác phù hợp chụp gốc Trong trình đánh giá, bên mời thầu phát chụp có lỗi kỹ thuật chụp nhịe, khơng rõ chữ, chụp thiếu trang lỗi khác lấy nội dung gốc làm sở Trường hợp có sai khác gốc chụp không làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu vào gốc để đánh giá Trường hợp có sai khác gốc chụp dẫn đến kết đánh giá gốc khác kết đánh giá chụp, làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu HSQT bị loại (7)4 Trường hợp nhà thầu liên danh HSQT phải có chữ ký đại diện hợp pháp tất thành viên liên danh thành viên đại diện nhà thầu liên danh theo thỏa thuận liên danh Để bảo đảm tất thành viên liên danh bị ràng buộc mặt pháp lý, văn thỏa thuận liên danh phải có chữ ký đại diện hợp pháp tất thành viên liên danh 5 Những chữ ghi thêm, ghi chèn vào dòng, chữ bị tẩy xóa viết đè lên coi hợp lệ có chữ ký bên cạnh trang người ký thư quan tâm C NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM Mục 13 Niêm phong cách ghi túi đựng HSQT 1 HSQT bao gồm nội dung nêu Mục Chương HSQT phải đựng túi có niêm phong bên (cách đánh dấu niêm phong nhà thầu tự quy định) Cách trình bày thơng tin túi đựng HSQT sau: _ [Nêu cụ thể cách trình bày Ví dụ: Nhà thầu phải ghi rõ thông tin sau túi đựng HSQT: _ - Tên, địa chỉ, điện thoại nhà thầu: _. - Địa nộp HSQT: [Ghi tên, địa bên mời thầu]. - Tên gói thầu: [Ghi tên gói thầu]. - Không mở trước giờ, ngày _ tháng _ năm [Ghi thời điểm mở HSQT]. Trường hợp sửa đổi HSQT, nội dung phải ghi thêm dòng chữ "Hồ sơ quan tâm sửa đổi"]. 2 Trong trường hợp HSQT gồm nhiều tài liệu, nhà thầu cần thực việc đóng gói tồn tài liệu cho việc tiếp nhận bảo quản HSQT bên mời thầu thuận tiện, đảm bảo toàn vẹn HSQT, tránh thất lạc, mát 3 Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hậu bất lợi không tuân theo quy định HSMQT không niêm phong làm niêm phong HSQT q trình chuyển tới bên mời thầu, khơng ghi thông tin túi đựng HSQT theo hướng dẫn Khoản Khoản Mục Bên mời thầu khơng chịu trách nhiệm tính bảo mật thông tin HSQT nhà thầu không thực dẫn Khoản Khoản Mục Mục 14 Thời hạn nộp HSQT 1 Nhà thầu nộp trực tiếp gửi HSQT đến địa bên mời thầu phải đảm bảo bên mời thầu nhận trước _ giờ, ngày _ tháng _ năm [Ghi thời điểm hết hạn nộp HSQT quy mơ, tính chất gói thầu, đảm bảo quy định thời gian từ phát hành HSMQT đến thời điểm hết hạn nộp HSQT tối thiểu 10 ngày đấu thầu nước, 20 ngày đấu thầu quốc tế] Bên mời thầu tiếp nhận HSQT tất nhà thầu nộp HSQT trước thời điểm hết hạn nộp HSQT, kể trường hợp nhà thầu chưa nhận HSMQT trực tiếp từ bên mời thầu 2 Bên mời thầu gia hạn thời hạn nộp HSQT trường hợp cần tăng thêm số lượng HSQT sửa đổi HSMQT theo Mục Chương theo yêu cầu nhà thầu bên mời thầu xét thấy cần thiết 3 Khi gia hạn thời điểm hết hạn nộp HSQT, bên mời thầu thông báo văn cho nhà thầu nhận HSMQT nộp HSQT, đồng thời đăng tải thông báo gia hạn thời điểm hết hạn nộp HSQT hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu (kể tiếng Anh đấu thầu quốc tế) Khi thông báo, bên mời thầu ghi rõ thời điểm hết hạn nộp HSQT để nhà thầu có đủ thời gian sửa đổi bổ sung HSQT (bao gồm hiệu lực HSQT) theo yêu cầu Nhà thầu nộp HSQT nhận lại để sửa đổi, bổ sung HSQT Trường hợp nhà thầu chưa nhận lại khơng nhận lại HSQT bên mời thầu quản lý HSQT theo chế độ quản lý hồ sơ “mật” (8)HSQT gửi đến bên mời thầu sau thời điểm hết hạn nộp HSQT không mở, không hợp lệ, bị loại trả lại cho nhà thầu theo nguyên trạng Bất kỳ tài liệu nhà thầu gửi đến sau thời điểm hết hạn nộp HSQT để sửa đổi, bổ sung HSQT nộp không hợp lệ, trừ tài liệu nhà thầu gửi đến để làm rõ HSQT theo yêu cầu bên mời thầu tài liệu làm rõ, bổ sung nhằm chứng minh tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm nhà thầu quy định Mục 18 Chương Mục 16 Sửa đổi, thay rút HSQT 1 Sau nộp, nhà thầu rút, thay sửa đổi HSQT cách gửi văn thơng báo có chữ ký người đại diện hợp pháp nhà thầu, kèm theo nội dung thay sửa đổi HSQT Trường hợp ủy quyền phải gửi kèm giấy ủy quyền hợp lệ theo Mẫu số Chương III Mọi thông báo phải nhà thầu chuẩn bị nộp cho bên mời thầu theo quy định Mục 13 Chương này, túi đựng văn thông báo phải ghi rõ “RÚT HỒ SƠ QUAN TÂM” “THAY THẾ HỒ SƠ QUAN TÂM” “SỬA ĐỔI HỒ SƠ QUAN TÂM” Bên mời thầu phải nhận thông báo nhà thầu trước thời điểm hết hạn nộp HSQT theo quy định Mục 14 Chương 2 HSQT mà nhà thầu yêu cầu rút lại theo Khoản Mục trả lại cho nhà thầu theo nguyên trạng Nhà thầu không rút, thay sửa đổi HSQT sau thời điểm hết hạn nộp HSQT hết hạn hiệu lực HSQT nêu thư quan tâm đến hết hạn hiệu lực gia hạn HSQT D MỞ VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ QUAN TÂM Mục 17 Mở HSQT 1 Việc mở HSQT tiến hành công khai vào lúc _ giờ, ngày _ tháng _ năm, [Ghi ngày, địa điểm tiến hành việc mở HSQT, cần lưu ý quy định thời điểm mở HSQT cho bảo đảm việc mở HSQT phải bắt đầu vòng 01 giờ; kể từ thời điểm hết hạn nộp HSQT]. 2 Bên mời thầu tiến hành mở HSQT theo thứ tự chữ tên nhà thầu HSQT nhà thầu có văn đề nghị rút HSQT nộp HSQT nhà thầu nộp sau thời điểm hết hạn nộp HSQT không mở trả lại nguyên trạng cho nhà thầu 3 Sau mở HSQT, bên mời thầu lập biên mở HSQT gửi chụp cho nhà thầu nộp HSQT Mục 18 Làm rõ HSQT 1 Sau mở HSQT, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSQT theo yêu cầu bên mời thầu Tất yêu cầu làm rõ bên mời thầu phản hồi nhà thầu phải thực văn Việc làm rõ thực bên mời thầu nhà thầu có HSQT cần phải làm rõ Tài liệu làm rõ HSQT bên mời thầu bảo quản phần HSQT (9)1 Kiểm tra tính hợp lệ HSQT, bao gồm: a) Kiểm tra số lượng gốc, chụp HSQT quy định Khoản Mục 12 Chương b) Kiểm tra thành phần HSQT, bao gồm: - Thư quan tâm theo quy định Mục 10 Chương này; - Thỏa thuận liên danh (nếu có) theo quy định Mục 10 Chương này; - Giấy ủy quyền ký thư quan tâm (nếu có) theo quy định Mục 10 Chương này; - Các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ; tài liệu chứng minh lực kinh nghiệm theo quy định Mục 11 Chương c) Kiểm tra thống nội dung gốc chụp để phục vụ q trình đánh giá HSQT 2 Đánh giá tính hợp lệ HSQT theo quy định Mục Chương II Bên mời thầu loại bỏ HSQT không đáp ứng điều kiện nêu Mục Chương II Các HSQT đánh giá đáp ứng quy định Mục Chương II đánh giá quy định Khoản Mục 3 Đánh giá đáp ứng HSQT theo TCĐG nêu Mục Chương II HSQT nhà thầu có số điểm đánh giá khơng thấp mức điểm yêu cầu tối thiểu đưa vào danh sách ngắn; HSQT nhà thầu có số điểm cao xếp thứ nhất; trường hợp có nhiều 06 nhà thầu đạt yêu cầu lựa chọn 06 nhà thầu xếp hạng cao vào danh sách ngắn E KẾT QUẢ MỜI QUAN TÂM Mục 20 Điều kiện lựa chọn vào danh sách ngắn Nhà thầu xem xét, lựa chọn vào danh sách ngắn đáp ứng đầy đủ điều kiện sau: Có HSQT hợp lệ; 2 Có HSQT đáp ứng yêu cầu; 3 Xếp hạng từ thứ tới thứ sáu (đối với trường hợp có 06 nhà thầu đạt yêu cầu) Mục 21 Thông báo kết mời quan tâm Sau có định phê duyệt kết mời quan tâm, bên mời thầu đăng tải thông tin kết mời quan tâm (danh sách ngắn) lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Báo đấu thầu, đồng thời gửi văn thông báo kết mời quan tâm tới nhà thầu tham gia (bao gồm nhà thầu danh sách ngắn nhà thầu danh sách ngắn) Chương II TÍNH HỢP LỆ CỦA HSQT VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSQT Mục Tính hợp lệ HSQT HSQT nhà thầu đánh giá hợp lệ đáp ứng đầy đủ nội dung sau đây: Có gốc HSQT; 2 Có thư quan tâm đại diện hợp pháp nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo quy định Mục 10 Chương I Đối với nhà thầu liên danh, thư quan tâm phải đại diện hợp pháp thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký thư quan tâm theo phân công trách nhiệm văn thỏa thuận liên danh; Không có tên hai nhiều HSQT với tư cách nhà thầu (nhà thầu độc lập thành viên liên danh); (10)5 Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định Mục Chương I; 6 Có đủ điều kiện lực hoạt động theo quy định pháp luật chuyên ngành (nếu có) Nhà thầu có HSQT hợp lệ đánh giá tiếp Nhà thầu có HSQT không hợp lệ bị loại Mục Tiêu chuẩn đánh giá HSQT Khi soạn thảo TCĐG, nội dung in đứng mang tính bắt buộc phải áp dụng, nội dung in nghiêng mang tính hướng dẫn, cần theo tính chất gói thầu mà điều chỉnh cho phù hợp không nêu tiêu chuẩn nhằm hạn chế tham gia nhà thầu nhằm tạo lợi cho nhà thầu gây cạnh tranh khơng bình đẳng. TCĐG phải cơng khai HSMQT Trong trình đánh giá HSQT phải tuân thủ TCĐG nêu trong HSMQT, không thay đổi hay bổ sung nội dung nào. TCĐG xây dựng theo thang điểm 100, mức điểm yêu cầu tối thiểu phải quy định không thấp 60% tổng số điểm điểm đánh giá nội dung lực, kinh nghiệm, nhân phải quy định không thấp 50% điểm tối đa nội dung đó. Stt Tiêu chuẩn Điểm tối đa Thang điểm chitiết (nếu có) Mức điểm yêu cầu tối thiểu 1 Năng lực kinh nghiệm nhà thầu a Đã thực gói thầu tương tự năm gần (về tính chất, quy mơ, giá trị ) b Đã thực gói thầu có điều kiện địa lý tương tự c Uy tín nhà thầu thông qua việc thực hợp đồng tương tự trước đó d Các yếu tố khác 2 Nhân nhà thầu (1) Tổng cộng (100%) Ghi chú: (1) Tùy gói thầu để đưa yêu cầu nhân chủ chốt cho phù hợp Chẳng hạn, trường hợp lập HSMQT chưa có điều khoản tham chiếu, chưa đưa yêu cầu cho số nhân sự chủ chốt Mục yêu cầu số lượng, lực kinh nghiệm chuyên gia tư vấn thuộc quản lý nhà thầu (ký hợp đồng dài hạn không xác định thời hạn với nhà thầu) như: có 02 chuyên gia có kinh nghiệm làm việc năm, có chứng hành nghề giám sát Trường hợp thời điểm lập HSMQT đưa yêu cầu cho số nhân chủ chốt Mục đưa yêu cầu cho nhân chủ chốt (tư vấn trưởng, chủ nhiệm ) Trong trường hợp này, nhân chủ chốt phải có hợp đồng lao động dài hạn không xác định thời hạn với nhà thầu Trường hợp sử dụng số nhân chủ chốt không thuộc quản lý nhà thầu phải nêu rõ lý Các nhân chủ chốt kê khai lý lịch chuyên gia theo Mẫu số Chương III. Chương III BIỂU MẪU Nhà thầu chuẩn bị tài liệu theo mẫu sau: (11)1 Thư quan tâm Mẫu số 2 Giấy ủy quyền Mẫu số Chỉ áp dụng trường hợp đại diện theo pháp luật nhà thầu có ủy quyền đấu thầu 3 Thỏa thuận liên danh Mẫu số Chỉ áp dụng trường hợp nhà thầu liên danh tham dự mời quan tâm 4 Cơ cấu tổ chức kinh nghiệm nhà thầu Mẫu số 5 Kê khai lực tài nhà thầu Mẫu số 6 Danh sách chuyên gia chủ chốt nhà thầu Mẫu số 7 Lý lịch chuyên gia tư vấn Mẫu số Chỉ áp dụng trường hợp Mục Chương II đưa yêu cầu cho số nhân chủ chốt Mẫu số 1 THƯ QUAN TÂM , ngày _ tháng _ năm _ Kính gửi: [Ghi tên bên mời thầu] (sau gọi bên mời thầu) Sau nghiên cứu hồ sơ mời quan tâm (bao gồm văn sửa đổi hồ sơ mời quan tâm, có), chúng tơi, [Ghi tên nhà thầu], bày tỏ quan tâm tới gói thầu [Ghi tên gói thầu tư vấn]. Nếu lựa chọn vào danh sách ngắn, chúng tơi tham gia đấu thầu gói thầu [Ghi tên gói thầu tư vấn]. Chúng cam kết thông tin kê khai hồ sơ quan tâm xác, trung thực Đại diện hợp pháp nhà thầu(1) [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu](2) Ghi chú: (1) Trường hợp đại diện theo pháp luật nhà thầu ủy quyền cho cấp ký thư quan tâm phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số Chương này; trường hợp điều lệ công ty tài liệu khác liên quan có phân cơng trách nhiệm cho cấp ký thư quan tâm phải gửi kèm theo văn (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số Chương này) (2) Trường hợp nhà thầu nước ngồi khơng có dấu phải cung cấp xác nhận tổ chức có thẩm quyền chữ ký người ký thư quan tâm tài liệu khác hồ sơ quan tâm người đại diện hợp pháp nhà thầu (12)GIẤY ỦY QUYỀN (1) Hôm nay, ngày _ tháng _ năm _, Tôi _ [Ghi tên, số CMND số hộ chiếu, chức danh người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], người đại diện theo pháp luật [Ghi tên nhà thầu] có địa _ [Ghi địa nhà thầu] văn ủy quyền cho [Ghi tên, số CMND số hộ chiếu, chức danh người ủy quyền] thực công việc sau trình tham gia lựa chọn danh sách ngắn _ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án [Ghi tên dự án] [Ghi tên bên mời thầu] tổ chức: [- Ký thư quan tâm; - Ký thỏa thuận liên danh; - Ký văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trình tham gia lựa chọn danh sách ngắn, kể văn đề nghị làm rõ hồ sơ mời quan tâm văn giải trình, làm rõ hồ sơ quan tâm.](2) Người ủy quyền nêu thực công việc phạm vi ủy quyền với tư cách đại diện hợp pháp _ [Ghi tên nhà thầu] _ [Ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu] chịu trách nhiệm hoàn toàn công việc _ [Ghi tên người ủy quyền] thực phạm vi ủy quyền. Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày _ đến ngày (3) Giấy ủy quyền lập thành _ có giá trị pháp lý nhau, người ủy quyền giữ bản, người ủy quyền giữ _ Người ủy quyền [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu (nếu có)] Người ủy quyền [Ghi tên người đại diện theo pháp luật nhà thầu, chức danh, ký tên đóng dấu] Ghi chú: (1) Trường hợp ủy quyền gốc giấy ủy quyền phải gửi cho bên mời thầu với thư quan tâm theo quy định Mục 10 Chương I Việc ủy quyền người đại diện theo pháp luật nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật nhà thầu thực nội dung công việc Việc sử dụng dấu trường hợp ủy quyền dấu nhà thầu dấu đơn vị mà cá nhân liên quan ủy quyền Người ủy quyền không tiếp tục ủy quyền cho người khác (2) Phạm vi ủy quyền bao gồm nhiều công việc nêu (3) Ghi ngày có hiệu lực ngày hết hiệu lực giấy ủy quyền phù hợp với trình tham gia lựa chọn danh sách ngắn Mẫu số 3 THỎA THUẬN LIÊN DANH(1) , ngày _ tháng _ năm _ Gói thầu: _ [Ghi tên gói thầu] Thuộc dự án: _ [Ghi tên dự án] (13)- Căn hồ sơ mời quan tâm gói thầu [Ghi tên gói thầu] ngày tháng năm [Ngày ghi hồ sơ mời quan tâm]; Chúng tôi, đại diện cho bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: Tên thành viên liên danh [Ghi tên thành viên liên danh] Đại diện ông/bà: Chức vụ: Địa chỉ: Điện thoại: _ Fax: E-mail: Tài khoản: _ Mã số thuế: Giấy ủy quyền số ngày _ tháng _ năm (trường hợp ủy quyền). Các bên (sau gọi thành viên) thống ký kết thỏa thuận liên danh với nội dung sau: Điều Nguyên tắc chung 1 Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham gia lựa chọn danh sách ngắn gói thầu _ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án _ [Ghi tên dự án]. 2 Các thành viên thống tên gọi liên danh cho giao dịch liên quan đến gói thầu là: [Ghi tên liên danh theo thỏa thuận]. 3 Các thành viên cam kết không bên tự ý tham gia độc lập hợp tác hình thức với bên khác để tham gia quan tâm gói thầu 4 Khi liên danh vào danh sách ngắn gói thầu tư vấn nêu trên, thành viên ký thỏa thuận liên danh để tham gia đấu thầu theo yêu cầu hồ sơ mời thầu gói thầu Điều Phân công trách nhiệm Các thành viên thống chịu trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng để thực gói thầu [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án _ [Ghi tên dự án] thành viên sau: 1 Thành viên đứng đầu liên danh Các thành viên trí ủy quyền cho [Ghi tên bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh phần việc sau: [- Ký thư quan tâm; - Ký văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trình tham gia lựa chọn danh sách ngắn, kể văn đề nghị làm rõ hồ sơ mời quan tâm văn giải trình, làm rõ hồ sơ quan tâm].(3) 2 Dự kiến trách nhiệm thành viên liên danh để thực gói thầu Các bên tham gia liên danh dự kiến phân công trách nhiệm thành viên sau: _ [Ghi nội dung công việc dự kiến thành viên kể thành viên đứng đầu liên danh]. Điều Hiệu lực thỏa thuận liên danh Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký chấm dứt hiệu lực trường hợp sau: Liên danh khơng vào danh sách ngắn gói thầu nêu trên; (14)Thỏa thuận liên danh lập thành bản, bên giữ có giá trị pháp lý Đại diện hợp pháp thành viên đứng đầu liên danh [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu] Đại diện hợp pháp thành viên liên danh [Ghi tên thành viên, chức danh, ký tên đóng dấu] Ghi chú: (1) Căn quy mơ, tính chất gói thầu, nội dung thỏa thuận liên danh theo Mẫu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp (2) Cập nhật văn quy phạm pháp luật theo quy định hành (3) Phạm vi ủy quyền bao gồm nhiều công việc nêu Mẫu số 4 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ KINH NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU A Cơ cấu tổ chức nhà thầu [Mơ tả tóm tắt q trình hình thành tổ chức nhà thầu (trường hợp liên danh mô tả tổ chức thành viên liên danh) Mô tả số lượng chuyên gia tư vấn chuyên ngành mà nhà thầu ký hợp đồng lao động dài hạn không xác định thời hạn nêu rõ số năm kinh nghiệm chuyên gia] B Kinh nghiệm nhà thầu Các gói thầu DVTV tương tự nhà thầu thực vòng [Ghi số năm]1 năm gần đây. Nhà thầu phải sử dụng bảng sau để kê khai cho DVTV tương tự DVTV yêu cầu gói thầu mà nhà thầu thực (với tư cách nhà thầu độc lập liên danh với nhà thầu khác nhà thầu phụ) Tên dự án Địa điểm thực Tên chủ đầu tư Tên gói thầu Giá hợp đồng (trường hợp liên danh nêu giá trị DVTV nhà thầu thực hiện) Tư cách tham dự thầu (ghi rõ tham dự thầu độc lập liên danh nhà thầu phụ) Thời gian thực hợp đồng (ghi theo thời gian quy định trong hợp đồng; nêu rõ từ ngày đến ngày ) Thời gian thực tế thực (nêu rõ từ ngày đến ngày … Trường hợp chậm trễ thực hợp đồng nêu rõ lý do) Tóm tắt cơng việc cụ thể mà nhà thầu thực theo hợp đồng Nhà thầu phải gửi kèm theo chụp văn bản, tài liệu liên quan (15)Mẫu số 5 KÊ KHAI NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU , ngày _ tháng _ năm _ Tên nhà thầu: _ [Ghi tên đầy đủ nhà thầu] A Tóm tắt số liệu tài năm tài gần [Ghi số năm quy định]. Đơn vị tính: _ [Ghi loại tiền] Stt Nội dung Năm Năm Năm 1 Tổng tài sản Tổng nợ phải trả Tài sản ngắn hạn Tổng nợ ngắn hạn Doanh thu 6 Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế 8 Các nội dung khác (nếu có u cầu) B Tài liệu gửi đính kèm nhằm đối chứng với số liệu mà nhà thầu kê khai, nhà thầu nộp Báo cáo tài chụp chứng thực tài liệu sau: 1 Biên kiểm tra tốn thuế năm tài gần [Ghi số năm theo yêu cầu]; 2 Tờ khai tốn thuế có xác nhận quan quản lý thuế tờ khai toán thuế điện tử tài liệu chứng minh thực nghĩa vụ nộp thuế phù hợp với tờ khai _ năm tài gần [Ghi số năm theo yêu cầu]; 3 Văn xác nhận quan quản lý thuế (xác nhận số nộp năm) việc thực nghĩa vụ nộp thuế năm tài gần [Ghi số năm theo yêu cầu]; 4 Báo cáo kiểm toán Đại diện hợp pháp nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu] (16)Mẫu số 6 DANH SÁCH CHUYÊN GIA CHỦ CHỐT CỦA NHÀ THẦU(1) Stt Họ tên Lĩnh vực chuyên môn Số năm kinh nghiệm lĩnh vực liênquan tới gói thầu 2 Ghi chú: (1) Trường hợp Mục Chương II nêu yêu cầu cụ thể nhân chủ chốt nhà thầu theo điều khoản tham chiếu mẫu cần bổ sung cho phù hợp sau: Stt Họ tên Quốc tịch Chức danh bố trí tronggói thầu Lĩnh vực chun mơn Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan tới gói thầu I Nhân chủ chốt nhà thầu1 1 II Nhân chủ chốt nhà thầu huy động 2 III Nhân khác 2 (17)Mẫu số 7 LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN1 Vị trí dự kiến đảm nhiệm: Tên nhà thầu: _ Họ tên chuyên gia: Quốc tịch: Nghề nghiệp: _ Ngày, tháng, năm sinh: _ Tham gia tổ chức nghề nghiệp: _ Q trình cơng tác: Thời gian Tên quan đơn vị công tác Thơng tin tham chiếu Vị trí cơng việc đảm nhận Từ tháng/năm đến tháng/năm … (nêu tên, điện thoại, email người tham chiếu để kiểm chứng thông tin) … Nhiệm vụ dự kiến phân cơng gói thầu: Chi tiết nhiệm vụ dự kiến phân công gói thầu: Nêu kinh nghiệm thực công việc, nhiệm vụ liên quan trước để chứng minh khả thực công việc, nhiệm vụ phân công [Nêu hạng mục công việc mà chuyên gia được phân công thực hiện] Năng lực: [Mô tả chi tiết kinh nghiệm khóa đào tạo tham dự đáp ứng phạm vi công tác được phân công Trong phần mô tả kinh nghiệm cần nêu rõ nhiệm vụ phân công cụ thể trong dự án tên/địa chủ đầu tư/bên mời thầu.] _ Trình độ học vấn: [Nêu rõ cấp liên quan, tổ chức cấp bằng, thời gian học loại cấp] _ Ngoại ngữ: [Nêu rõ trình độ ngoại ngữ] _ Thông tin liên hệ: [Nêu rõ tên, số điện thoại, email người cần liên hệ để đối chiếu thông tin] (18)Tôi xin cam đoan thông tin nêu thật, sai xin chịu trách nhiệm trước pháp luật , ngày _ tháng _ năm _ Người khai [Ký tên, chức danh ghi rõ họ tên] Ghi chú: - Từng cá nhân chuyên gia tư vấn danh sách nêu Mẫu số phải kê khai Mẫu - Nhà thầu gửi kèm theo hợp đồng lao động; chụp tốt nghiệp, chứng hành nghề chuyên môn chuyên gia tư vấn nêu Phần thứ hai YÊU CẦU VỀ DỊCH VỤ TƯ VẤN Chương IV TÓM TẮT CÁC YÊU CẦU VỀ DỊCH VỤ TƯ VẤN Chương gồm thông tin yêu cầu nội dung dịch vụ tư vấn, kế hoạch thực gói thầu tư vấn. 1 Giới thiệu chung dự án [Nêu thơng tin tóm tắt dự án tên dự án, chủ đầu tư, nguồn vốn, định đầu tư, hoạt động dự án,…] 2 Mô tả sơ nội dung dịch vụ tư vấn [Phần nêu thông tin quy mơ, tính chất, độ phức tạp dịch vụ tư vấn.] Kế hoạch thực [Nêu thời gian dự kiến thực hoàn thành công việc.] Kinh nghiệm nhân nhà thầu [Nêu yêu cầu nhân cần thiết cho gói thầu cho vị trí.] MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN (Ban hành kèm theo Thông tư số: 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2015 Bộ Kế hoạch Đầu tư) HỒ SƠ MỜI THẦU (19)Đại diện hợp pháp tư vấn lập HSMT (nếu có) [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu] _, ngày _tháng _ năm Đại diện hợp pháp bên mời thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu] MỤC LỤC Từ ngữ viết tắt Phần thứ Chỉ dẫn nhà thầu Chương I Yêu cầu thủ tục đấu thầu A Tổng quát B Chuẩn bị hồ sơ dự thầu C Nộp hồ sơ dự thầu D Mở thầu đánh giá hồ sơ dự thầu E Trúng thầu Chương II Bảng liệu đấu thầu Chương III Tính hợp lệ hồ sơ dự thầu tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu Phần thứ hai Mẫu đề xuất kỹ thuật Mẫu số Đơn dự thầu (Hồ sơ đề xuất kỹ thuật) Mẫu số Giấy ủy quyền Mẫu số Thỏa thuận liên danh Mẫu số Cơ cấu tổ chức kinh nghiệm nhà thầu tư vấn Mẫu số Những góp ý (nếu có) để hồn thiện nội dung điều khoản tham chiếu Mẫu số Giải pháp phương pháp luận tổng quát nhà thầu đề xuất để thực dịch vụ tư vấn Mẫu số Danh sách chuyên gia tham gia thực dịch vụ tư vấn Mẫu số Lý lịch chuyên gia tư vấn Mẫu số Tiến độ thực công việc Phần thứ ba Mẫu đề xuất tài chính Mẫu số 10A Đơn dự thầu (Hồ sơ đề xuất tài chính) Mẫu số 10B Đơn dự thầu (Hồ sơ đề xuất tài chính) Mẫu số 11 Tổng hợp chi phí Mẫu số 12A Thù lao cho chuyên gia Mẫu số 12B Bảng phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia Mẫu số 13 Chi phí khác cho chuyên gia (20)Chương IV Điều kiện chung hợp đồng Chương V Điều kiện cụ thể hợp đồng Chương VI Mẫu hợp đồng Mẫu số 14 Hợp đồng dịch vụ tư vấn (áp dụng loại hợp đồng trọn gói) Mẫu số 15 Hợp đồng dịch vụ tư vấn (áp dụng loại hợp đồng theo thời gian) TỪ NGỮ VIẾT TẮT BDL Bảng liệu đấu thầu DVTV Dịch vụ tư vấn HSMT Hồ sơ mời thầu HSDT Hồ sơ dự thầu HSĐXKT Hồ sơ đề xuất kỹ thuật HSĐXTC Hồ sơ đề xuất tài ĐKC Điều kiện chung hợp đồng ĐKCT Điều kiện cụ thể hợp đồng TCĐG Tiêu chuẩn đánh giá HSDT Luật đấu thầu Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 Nghị định 63/CP Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu VND Đồng Việt Nam USD Đồng la Mỹ MƠ TẢ TĨM TẮT Phần thứ CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU Chương I Yêu cầu thủ tục đấu thầu Chương cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị HSDT Thông tin bao gồm quy định việc chuẩn bị, nộp HSDT, mở thầu, đánh giá HSDT hoàn thiện, ký kết hợp đồng Chương II Bảng liệu đấu thầu Chương quy định cụ thể cho Chương I áp dụng gói thầu Chương III Tính hợp lệ HSDT tiêu chuẩn đánh giá HSDT Chương bao gồm tiêu chí để đánh giá tính hợp lệ HSDT; tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật tài hồ sơ dự thầu Phần thứ hai MẪU ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT Phần gồm mẫu đề xuất kỹ thuật mà nhà thầu phải hoàn chỉnh để thành một phần nội dung HSĐXKT Phần thứ ba MẪU ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH (21)Phần thứ tư ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Điều khoản tham chiếu bao gồm việc giới thiệu gói thầu, phạm vi công việc, báo cáo, thời gian thực hiện, kinh nghiệm nhân nhà thầu, trách nhiệm bên mời thầu Phần thứ năm YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG Chương IV Điều kiện chung hợp đồng Chương gồm điều khoản chung áp dụng cho tất hợp đồng gói thầu khác Chương V Điều kiện cụ thể hợp đồng Chương bao gồm điều khoản cụ thể cho hợp đồng Nội dung Chủ đầu tư tự quy định sở tuân thủ Điều kiện chung hợp đồng điều kiện cụ thể yêu cầu việc thực gói thầu, dự án Chương VI Mẫu hợp đồng Chương gồm biểu mẫu mà sau hoàn chỉnh trở thành phận cấu thành hợp đồng Phần thứ nhất CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU Chương I YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC ĐẤU THẦU A TỔNG QUÁT Mục Nội dung đấu thầu 1 Bên mời thầu mời nhà thầu tham dự thầu gói thầu DVTV thuộc dự án dự tốn mua sắm nêu BDL Tên gói thầu nội dung công việc chủ yếu mô tả BDL. 2 Thời gian thực hợp đồng quy định BDL. 3 Nguồn vốn để thực gói thầu quy định BDL. Mục Tư cách hợp lệ nhà thầu Nhà thầu có tư cách hợp lệ đáp ứng đủ điều kiện sau đây: 1 Có đăng ký thành lập, hoạt động quan có thẩm quyền nước mà nhà thầu hoạt động cấp; 2 Hạch tốn tài độc lập; 3 Khơng q trình giải thể; khơng bị kết luận lâm vào tình trạng phá sản nợ khơng có khả chi trả theo quy định pháp luật; 4 Đã đăng ký hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định BDL; Bảo đảm cạnh tranh đấu thầu theo quy định Mục Chương này; Không thời gian bị cấm tham dự thầu; 7 Có tên danh sách ngắn trường hợp lựa chọn danh sách ngắn; Các nhà thầu có tên danh sách ngắn không liên danh với để tham dự thầu; 8 Có thành viên liên danh nhà thầu phụ nhà thầu Việt Nam theo quy định BDL.1 Mục Bảo đảm cạnh tranh đấu thầu 1 Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập pháp lý độc lập tài với chủ đầu tư, bên mời (22)thầu sau: a) Không thuộc quan tổ chức trực tiếp quản lý đơn vị nghiệp; b) Không có cổ phần vốn góp 30% 2 Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập pháp lý độc lập tài với nhà thầu khác nêu tại BDL sau: a) Không thuộc quan tổ chức trực tiếp quản lý đơn vị nghiệp; b) Khơng có cổ phần vốn góp nhau; khơng có cổ phần vốn góp 20% tổ chức, cá nhân khác với bên 3 Trường hợp đấu thầu hạn chế, nhà thầu tham dự thầu nhà thầu khác tham dự thầu gói thầu khơng có cổ phần vốn góp 20% nhau1. Mục Chi phí dự thầu 1 Nhà thầu chịu chi phí liên quan đến q trình tham dự thầu, kể từ nhận hồ sơ mời quan tâm (nếu có), HSMT từ bên mời thầu thông báo kết lựa chọn nhà thầu, riêng nhà thầu trúng thầu tính đến ký hợp đồng Trong trường hợp, bên mời thầu không chịu trách nhiệm chi phí liên quan đến việc tham dự thầu nhà thầu 2 Nhà thầu, nhà thầu phụ (nếu có) chuyên gia nhà thầu có trách nhiệm thực nghĩa vụ thuế phát sinh từ việc thực gói thầu Mục HSMT làm rõ HSMT 1 HSMT bao gồm nội dung liệt kê Mục lục HSMT Việc kiểm tra, nghiên cứu nội dung HSMT để chuẩn bị HSDT thuộc trách nhiệm nhà thầu Phương pháp đánh giá HSDT quy định BDL. 2 Trường hợp nhà thầu muốn làm rõ HSMT phải gửi văn đề nghị đến bên mời thầu theo địa thời gian quy định BDL để xem xét, xử lý (nhà thầu thơng báo trước cho bên mời thầu qua fax, e-mail ) Sau nhận văn yêu cầu làm rõ HSMT nhà thầu theo thời gian quy định, bên mời thầu có văn trả lời, có mơ tả nội dung yêu cầu làm rõ không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ gửi cho tất nhà thầu nhận HSMT từ bên mời thầu Trương hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi HSMT bên mời thầu tiến hành sửa đổi HSMT theo quy định Mục Chương Trong trường hợp cần thiết, bên mời thầu tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi nội dung HSMT mà nhà thầu thấy chưa rõ Nội dung trao đổi bên mời thầu ghi lại thành biên lập thành văn làm rõ HSMT, gửi cho tất nhà thầu nhận HSMT từ bên mời thầu Việc không tham gia hội nghị tiền đấu thầu lý để loại nhà thầu Mục Sửa đổi HSMT 1 Việc sửa đổi HSMT thực trước thời điểm đóng thầu thông qua việc phát hành văn sửa đổi HSMT 2 Văn sửa đổi HSMT coi phần HSMT phải thông báo văn tới tất nhà thầu nhận HSMT từ bên mời thầu 3 Thời gian gửi văn sửa đổi HSMT đến nhà thầu nhận HSMT từ bên mời thầu quy định BDL Nhằm giúp nhà thầu có đủ thời gian hợp lý để sửa đổi HSDT, bên mời thầu định gia hạn thời điểm đóng thầu theo quy định Mục 17 Chương Nhà thầu phải thông báo văn cho bên mời thầu nhận tài liệu sửa đổi HSMT theo cách sau: gửi trực tiếp, theo đường bưu điện, fax e-mail Mục Ưu đãi nhà thầu Nguyên tắc ưu đãi (23)a) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu thuộc đối tượng hưởng nhiều loại ưu đãi nêu Mục tính ưu đãi hưởng loại ưu đãi cao nhất; b) Trường hợp sau tính ưu đãi, HSDT xếp hạng ngang ưu tiên xếp hạng cao cho nhà thầu địa phương nơi triển khai gói thầu 2 Đối tượng hưởng ưu đãi cách tính ưu đãi theo quy định BDL. 3 Trường hợp thuộc đối tượng ưu đãi nêu Khoản Mục nhà thầu phải kê khai HSĐXKT, kèm theo tài liệu chứng minh B CHUẨN BỊ HỒ SƠ DỰ THẦU Mục Ngôn ngữ sử dụng HSDT tất văn bản, tài liệu trao đổi bên mời thầu nhà thầu liên quan đến việc đấu thầu phải viết ngôn ngữ quy định BDL. Mục Nội dung HSDT HSDT nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm nội dung sau: HSĐXKT bao gồm: a) Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm nhà thầu theo quy định Mục 13 Chương này; b) Đề xuất kỹ thuật theo quy định Phần thứ hai; c) Các nội dung khác nêu BDL. 2 HSĐXTC theo quy định Phần thứ ba; Mục 10 Đơn dự thầu Đơn dự thầu, bao gồm đơn dự thầu thuộc HSĐXKT theo Mẫu số Phần thứ hai đơn dự thầu thuộc HSĐXTC theo Mẫu số 10A Mẫu số 10B Phần thứ ba, phải bảo đảm nội dung sau đây: 1 Đơn dự thầu phải ký tên, đóng dấu (nếu có) đại diện hợp pháp nhà thầu (là người đại diện theo pháp luật nhà thầu người ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ theo Mẫu số Phần thứ hai) Trường hợp ủy quyền, nhà thầu gửi kèm theo tài liệu, giấy tờ theo quy định BDL để chứng minh tư cách hợp lệ người ủy quyền Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải đại diện hợp pháp thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm văn thỏa thuận liên danh Trường hợp thành viên liên danh có ủy quyền thành viên liên danh gửi kèm theo tài liệu, giấy tờ để chứng minh tư cách hợp lệ người ủy quyền nhà thầu độc lập 2 Trong đơn dự thầu thuộc HSĐXKT, nhà thầu phải nêu rõ thời gian thực gói thầu phù hợp với đề xuất kỹ thuật 3 Trong đơn dự thầu thuộc HSĐXTC, giá dự thầu phải ghi cụ thể, cố định số, chữ phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi bảng tổng hợp chi phí, khơng đề xuất giá dự thầu khác có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu Mục 11 Giá dự thầu giảm giá 1 Giá dự thầu giá nhà thầu ghi đơn dự thầu thuộc HSĐXTC bao gồm toàn chi phí (chưa tính giảm giá) để thực gói thầu theo quy định BDL. (24)HSĐXTC có thư giảm giá Trường hợp nộp thư giảm giá khơng với HSĐXTC phải đựng thư giảm giá túi có niêm phong, ghi rõ “Thư giảm giá” với dòng chữ cảnh báo “Không mở thời điểm mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật” (cách niêm phong nhà thầu tự quy định) Trong thư giảm giá cần nêu rõ nội dung cách thức giảm giá vào hạng mục cụ thể nêu HSĐXTC Trường hợp không nêu rõ cách thức giảm giá hiểu giảm theo tỷ lệ cho tất hạng mục nêu HSĐXTC 3 Nhà thầu phải đề xuất chi phí thực gói thầu theo Mẫu số 11, Mẫu số 12A Mẫu số 13 Phần thứ ba Việc phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia thực theo quy định BDL. 4 Đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá cố định, giá dự thầu khơng vượt q chi phí thực gói thầu quy định BDL. Mục 12 Đồng tiền dự thầu Giá dự thầu chào đồng tiền theo quy định BDL Đối với chi phí nước liên quan đến việc thực gói thầu, nhà thầu chào thầu đồng Việt Nam Mục 13 Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm nhà thầu Nhà thầu chuẩn bị tài liệu thuộc HSĐXKT sau đây: 1 Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ nhà thầu: a) Đối với nhà thầu độc lập, phải cung cấp tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ quy định BDL. b) Đối với nhà thầu liên danh, phải cung cấp tài liệu sau đây: - Các tài liệu nêu Điểm a Khoản thành viên liên danh; - Văn thỏa thuận liên danh thành viên theo Mẫu số Phần thứ hai Tài liệu chứng minh lực kinh nghiệm nhà thầu: a) Năng lực kinh nghiệm nhà thầu kê khai theo Mẫu số Mẫu số Phần thứ hai Năng lực kinh nghiệm nhà thầu liên danh tổng lực kinh nghiệm thành viên sở phạm vi công việc mà thành viên đảm nhận, thành viên phải chứng minh lực kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu HSMT cho phần việc phân công thực liên danh b) Các tài liệu khác quy định BDL. Mục 14 Thời gian có hiệu lực HSDT 1 Thời gian có hiệu lực HSDT khơng ngắn thời gian quy định BDL tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối có hiệu lực quy định HSMT Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 ngày đóng thầu tính 01 ngày HSDT có thời gian hiệu lực ngắn so với quy định BDL không tiếp tục xem xét, đánh giá. 2 Trong trường hợp cần thiết, trước hết thời hạn hiệu lực HSDT, bên mời thầu đề nghị nhà thầu gia hạn hiệu lực HSDT (gia hạn hiệu lực HSĐXKT HSĐXTC) Nếu nhà thầu khơng chấp nhận việc gia hạn HSDT nhà thầu không xem xét tiếp Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn không phép thay đổi nội dung HSDT Việc đề nghị gia hạn chấp thuận, không chấp thuận gia hạn phải thể văn Mục 15 Quy cách HSDT chữ ký HSDT 1 Nhà thầu phải chuẩn bị gốc số chụp HSDT theo quy định BDL ghi rõ "bản gốc" "bản chụp" tương ứng (25)sự sai khác gốc chụp không làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu vào gốc để đánh giá Trường hợp có sai khác gốc chụp dẫn đến kết đánh giá gốc khác kết đánh giá chụp, làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu HSDT nhà thầu bị loại 3 HSDT phải đánh máy, in mực không tẩy được, đánh số trang theo thứ tự liên tục Đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có), văn bổ sung, làm rõ HSDT biểu mẫu khác phải đại diện hợp pháp nhà thầu ký theo hướng dẫn Phần thứ hai Phần thứ ba Trường hợp nhà thầu liên danh HSDT phải có chữ ký đại diện hợp pháp tất thành viên liên danh thành viên đại diện nhà thầu liên danh theo thỏa thuận liên danh Để bảo đảm tất thành viên liên danh bị ràng buộc mặt pháp lý, văn thỏa thuận liên danh phải có chữ ký đại diện hợp pháp tất thành viên liên danh 5 Những chữ ghi thêm, ghi chèn vào dòng, chữ bị tẩy xóa viết đè lên coi hợp lệ có chữ ký bên cạnh trang người ký đơn dự thầu C NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU Mục 16 Niêm phong cách ghi túi đựng HSDT 1 HSDT bao gồm nội dung nêu Mục Chương Bản gốc chụp HSĐXKT phải đựng túi có niêm phong ghi rõ “Hồ sơ đề xuất kỹ thuật” phía bên ngồi túi Tương tự, gốc chụp HSĐXTC phải đựng túi có niêm phong, ghi rõ “Hồ sơ đề xuất tài chính” với dịng cảnh báo “Khơng mở thời điểm mở Hồ sơ đề xuất kỹ thuật” Túi đựng HSĐXKT túi đựng HSĐXTC cần đóng gói túi niêm phong (cách niêm phong nhà thầu tự quy định) Cách trình bày thơng tin túi đựng HSDT quy định BDL. 2 Trong trường hợp HSĐXKT HSĐXTC gồm nhiều tài liệu, nhà thầu cần thực việc đóng gói toàn tài liệu cho việc tiếp nhận bảo quản HSĐXKT, HSĐXTC bên mời thầu thuận tiện, đảm bảo toàn vẹn HSĐXKT HSĐXTC, tránh thất lạc, mát Trường hợp cần đóng gói thành nhiều túi để dễ vận chuyển túi phải ghi rõ số thứ tự túi tổng số túi ghi rõ thuộc HSĐXKT hay HSĐXTC để đảm bảo tính thống túi phải đóng gói, niêm phong ghi theo quy định Mục 3 Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hậu bất lợi không tuân theo quy định HSMT không niêm phong làm niêm phong HSDT trình chuyển tới bên mời thầu, khơng ghi thông tin túi đựng HSDT theo hướng dẫn Khoản Khoản Mục Bên mời thầu khơng chịu trách nhiệm tính bảo mật thơng tin HSDT nhà thầu không thực dẫn Khoản Khoản Mục Mục 17 Thời hạn nộp HSDT 1 Nhà thầu nộp trực tiếp gửi HSDT đến địa bên mời thầu phải đảm bảo bên mời thầu nhận trước thời điểm đóng thầu quy định BDL Bên mời thầu tiếp nhận HSDT tất nhà thầu nộp HSDT trước thời điểm đóng thầu, kể trường hợp nhà thầu tham dự thầu chưa mua nhận HSMT từ bên mời thầu Trường hợp chưa mua HSMT nhà thầu phải trả cho bên mời thầu khoản tiền giá bán HSMT trước HSDT tiếp nhận 2 Bên mời thầu gia hạn thời điểm đóng thầu trường hợp cần tăng thêm số lượng HSDT sửa đổi HSMT theo Mục Chương theo yêu cầu nhà thầu bên mời thầu xét thấy cần thiết (26)“mật” Mục 18 HSDT nộp muộn HSDT gửi đến bên mời thầu sau thời điểm đóng thầu không mở, không hợp lệ, bị loại trả lại cho nhà thầu theo nguyên trạng Bất kỳ tài liệu nhà thầu gửi đến sau thời điểm đóng thầu để sửa đổi, bổ sung HSDT nộp không hợp lệ, trừ tài liệu nhà thầu gửi đến để làm rõ HSDT theo yêu cầu bên mời thầu tài liệu làm rõ, bổ sung nhằm chứng minh tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm nhà thầu quy định Mục 21 Chương Mục 19 Sửa đổi, thay rút HSDT 1 Sau nộp, nhà thầu rút, thay sửa đổi HSDT cách gửi văn thơng báo có chữ ký người đại diện hợp pháp nhà thầu, kèm theo nội dung thay sửa đổi HSDT Trường hợp ủy quyền phải gửi kèm giấy ủy quyền hợp lệ theo Mẫu số Phần thứ hai Mọi thông báo phải nhà thầu chuẩn bị nộp cho bên mời thầu theo quy định Mục 16 Chương này, túi đựng văn thông báo phải ghi rõ “RÚT HỒ SƠ DỰ THẦU’ “THAY THẾ HỒ SƠ DỰ THẦU” ‘‘SỬA ĐỔI HỒ SƠ DỰ THẦU” Bên mời thầu phải nhận thông báo nhà thầu trước thời điểm đóng thầu theo quy định Mục 17 Chương 2 HSDT mà nhà thầu yêu cầu rút lại theo Khoản Mục trả lại cho nhà thầu theo nguyên trạng Nhà thầu không rút, thay sửa đổi HSDT sau thời điểm đóng thầu hết hạn hiệu lực HSDT nêu đơn dự thầu đến hết hạn hiệu lực gia hạn HSDT D MỞ THẦU VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU Mục 20 Mở HSĐXKT 1 Việc mở HSĐXKT tiến hành công khai theo thời gian địa điểm quy định BDL Chỉ tiến hành mở HSĐXKT mà bên mời thầu nhận trước thời điểm đóng thầu trước chứng kiến đại diện nhà thầu tham dự lễ mở thầu, không phụ thuộc vào có mặt hay vắng mặt nhà thầu Bên mời thầu mời đại diện quan có liên quan đến tham dự lễ mở HSĐXKT 2 Việc mở HSĐXKT thực HSĐXKT theo thứ tự chữ tên nhà thầu theo trình tự sau đây: a) Kiểm tra niêm phong; b) Mở hồ sơ đọc rõ thơng tin về: - Tình trạng niêm phong; - Tên nhà thầu; - Số lượng gốc, chụp HSĐXKT; - Đơn dự thầu thuộc HSĐXKT; - Thời gian có hiệu lực HSĐXKT; - Thời gian thực hợp đồng; - Các thông tin khác liên quan 3 Các thông tin nêu Khoản Mục ghi vào biên mở thầu Biên mở thầu phải ký xác nhận đại diện bên mời thầu nhà thầu tham dự lễ mở thầu Biên gửi cho nhà thầu tham dự thầu (27)5 HSĐXTC tất nhà thầu bên mời thầu niêm phong túi riêng biệt đại diện bên mời thầu, nhà thầu tham dự lễ mở HSĐXKT ký niêm phong Mục 21 Làm rõ HSDT 1 Sau mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSDT theo yêu cầu bên mời thầu Tất yêu cầu làm rõ bên mời thầu phản hồi nhà thầu phải thực văn Việc làm rõ thực bên mời thầu nhà thầu có HSDT cần phải làm rõ, bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi chất nhà thầu tham dự thầu, không làm thay đổi nội dung HSDT nộp, không thay đổi giá dự thầu Tài liệu làm rõ HSDT bên mời thầu bảo quản phần HSDT 2 Trong văn yêu cầu làm rõ quy định thời hạn làm rõ nhà thầu Trường hợp thời hạn làm rõ mà bên mời thầu không nhận văn làm rõ, nhà thầu có văn làm rõ không đáp ứng yêu cầu làm rõ bên mời thầu bên mời thầu đánh giá HSDT nhà thầu theo thông tin nêu HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu 3 Đối với HSĐXKT, việc làm rõ thực trình đánh giá HSĐXKT nêu Mục 22 Mục 23 Chương Trường hợp HSĐXKT nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm Trường hợp sau đóng thầu, nhà thầu phát HSĐXKT thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm nhà thầu phép gửi tài liệu đến bên mời thầu khoảng thời gian quy định BDL để làm rõ tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận tài liệu làm rõ nhà thầu để xem xét, đánh giá; tài liệu bổ sung, làm rõ tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm coi phần HSĐXKT Bên mời thầu phải thông báo văn cho nhà thầu việc nhận tài liệu bổ sung làm rõ nhà thầu cách sau: gửi trực tiếp, theo đường bưu điện, fax e-mail 4 Đối với HSĐXTC, việc làm rõ thực trình đánh giá HSĐXTC nêu Mục 25 Chương Mục 22 Kiểm tra đánh giá tính hợp lệ HSĐXKT Kiểm tra tính hợp lệ HSĐXKT, bao gồm: a) Kiểm tra số lượng gốc, chụp HSĐXKT quy định Khoản Mục 15 Chương này; b) Kiểm tra thành phần HSĐXKT, bao gồm: - Đơn dự thầu thuộc HSĐXKT theo quy định Khoản Khoản Mục 10 Chương này; - Thỏa thuận liên danh (nếu có) theo quy định Khoản Mục 10 Chương này; - Giấy ủy quyền ký đơn dự thầu (nếu có) theo quy định Khoản Mục 10 Chương này; - Các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ; tài liệu chứng minh lực kinh nghiệm theo quy định Mục 13 Chương này; - Đề xuất kỹ thuật; - Các thành phần khác thuộc HSĐXKT; - Các phụ lục, tài liệu kèm theo HSĐXKT quy định BDL. c) Kiểm tra thống nội dung gốc chụp để phục vụ trình đánh giá chi tiết HSĐXKT 2 Đánh giá tính hợp lệ HSĐXKT: HSĐXKT nhà thầu đánh giá hợp lệ đáp ứng đầy đủ nội dung quy định Khoản Mục Chương III (28)Chương Mục 23 Đánh giá chi tiết HSĐXKT 1 Việc đánh giá chi tiết HSĐXKT thực theo TCĐG quy định Chương III 2 Đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất, giá cố định phương pháp kết hợp kỹ thuật giá, danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phê duyệt văn Bên mời thầu thông báo danh sách cho tất nhà thầu tham dự thầu, mời nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đến mở HSĐXTC để đánh giá theo quy định Mục 24 Mục 25 Chương 3 Đối với gói thầu áp dụng phương pháp dựa kỹ thuật: vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, nhà thầu đạt điểm kỹ thuật cao phê duyệt văn Bên mời thầu thông báo nhà thầu đạt điểm kỹ thuật cao cho tất nhà thầu tham dự thầu mời nhà thầu đến mở HSĐXTC để thương thảo theo quy định Mục 29 Chương Việc mở HSĐXTC thực theo trình tự quy định Khoản Mục 24 Chương 4 Đối với nhà thầu liên danh lực, kinh nghiệm liên danh tính tổng lực, kinh nghiệm thành viên liên danh, nhiên lực, kinh nghiệm thành viên xét theo phạm vi công việc mà thành viên đảm nhận liên danh Mục 24 Mở HSĐXTC 1 Việc mở HSĐXTC tiến hành công khai theo thời gian địa điểm nêu văn thông báo cho nhà thầu, trước chứng kiến đại diện nhà thầu mở HSĐXTC đại diện quan có liên quan (nếu cần thiết) Việc mở HSĐXTC khơng phụ thuộc vào có mặt; hay vắng mặt nhà thầu mời 2 Tại lễ mở HSĐXTC, bên mời thầu công khai văn phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, sau tiến hành mở HSĐXTC nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo thứ tự chữ tên nhà thầu 3 Việc mở HSĐXTC thực theo trình tự sau: a) Kiểm tra niêm phong; b) Mở HSĐXTC; c) Đọc rõ ghi vào biên mở HSĐXTC thơng tin chủ yếu: - Tình trạng niêm phong; - Tên nhà thầu; - Số lượng gốc, chụp HSĐXTC; - Đơn dự thầu thuộc HSĐXTC; - Thời gian có hiệu lực HSĐXTC; - Giá dự thầu ghi đơn dự thầu giá bảng tổng hợp chi phí Mẫu số 11 Phần thứ ba; - Giá trị giảm giá (nếu có); - Điểm kỹ thuật HSDT đánh giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật1; - Các thông tin khác liên quan 4 Biên mở HSĐXTC phải ký xác nhận đại diện bên mời thầu đại diện nhà thầu có mặt Bản chụp biên mở HSĐXTC gửi cho tất nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật (29)5 Đại diện bên mời thầu ký xác nhận vào tất trang gốc HSĐXTC Mục 25 Đánh giá HSĐXTC 1 Kiểm tra tính hợp lệ HSĐXTC, bao gồm: a) Kiểm tra số lượng gốc, chụp HSĐXTC; b) Kiểm tra thành phần HSĐXTC, bao gồm: Đơn dự thầu thuộc HSĐXTC; bảng tổng hợp chi phí, bảng thù lao cho chuyên gia; bảng phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia (nếu có); thành phần khác thuộc HSĐXTC; c) Kiểm tra thống nội dung gốc chụp để phục vụ trình đánh giá chi tiết HSĐXTC 2 Đánh giá tính hợp lệ HSĐXTC: HSĐXTC nhà thầu đánh giá hợp lệ đáp ứng đầy đủ nội dung quy định Khoản Mục Chương III 3 Đánh giá chi tiết HSĐXTC: a) Việc đánh giá chi tiết HSĐXTC thực mặt thuế nêu BDL theo TCĐG quy định Chương III Trong trình đánh giá HSĐXTC, bên mời thầu tiến hành sửa lỗi hiệu chỉnh sai lệch HSĐXTC theo quy định Mục 26 Mục 27 Chương b) Sau đánh giá chi tiết HSĐXTC, nhà thầu xếp hạng thứ theo quy định BDL xem xét, mời vào thương thảo hợp đồng theo quy định Mục 29 Chương Mục 26 Sửa lỗi 1 Sửa lỗi việc sửa sai sót HSDT bao gồm lỗi số học lỗi khác tiến hành theo nguyên tắc sau đây: a) Lỗi số học bao gồm lỗi thực phép tính cộng, trừ, nhân, chia khơng xác tính tốn giá dự thầu Trường hợp không quán đơn giá thành tiền lấy đơn giá làm sở cho việc sửa lỗi; phát đơn giá có sai khác bất thường lỗi hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thành tiền sở cho việc sửa lỗi b) Các lỗi khác: - Tại cột thành tiền điền đầy đủ giá trị khơng có đơn giá tương ứng đơn giá xác định bổ sung cách chia thành tiền cho số lượng; có đơn giá cột thành tiền bỏ trống giá trị cột thành tiền xác định bổ sung cách nhân số lượng với đơn giá; nội dung có điền đơn giá giá trị cột thành tiền bỏ trống số lượng số lượng bỏ trống xác định bổ sung cách chia giá trị cột thành tiền cho đơn giá nội dung Trường hợp số lượng xác định bổ sung nêu khác với số lượng nêu HSMT giá trị sai khác sai lệch phạm vi cung cấp hiệu chỉnh theo quy định Mục 27 Chương này; - Lỗi nhầm đơn vị tính: sửa lại cho phù hợp với yêu cầu HSMT; - Trường hợp có khác biệt nội dung thuộc đề xuất kỹ thuật nội dung thuộc đề xuất tài nội dung thuộc đề xuất kỹ thuật sở cho việc sửa lỗi; - Trường hợp có khác biệt số chữ viết lấy chữ viết làm sở pháp lý cho việc sửa lỗi Nếu chữ viết sai lấy số sau sửa lỗi theo quy định Mục làm sở pháp lý; (30)- Trường hợp có khác biệt giá ghi đơn dự thầu (không kể giảm giá) giá bảng tổng hợp chi phí vào giá ghi bảng tổng hợp chi phí sau bảng sửa lỗi theo quy định Mục 2 Sau sửa lỗi theo quy định Khoản Mục này, bên mời thầu thông báo văn cho nhà thầu biết việc sửa lỗi HSDT nhà thầu Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận thông báo bên mời thầu, nhà thầu phải có văn thơng báo cho bên mời thầu việc chấp thuận kết sửa lỗi Trường hợp nhà thầu không chấp thuận kết sửa lỗi HSDT nhà thầu bị loại Mục 27 Hiệu chỉnh sai lệch 1 Trường hợp HSDT chào thiếu thừa nội dung so với yêu cầu HSMT phải tiến hành hiệu chỉnh sai lệch Việc hiệu chỉnh sai lệch thực nguyên tắc bảo đảm công bằng, minh bạch hiệu kinh tế 2 Sau hiệu chỉnh sai lệch, bên mời thầu thông báo văn cho nhà thầu biết việc hiệu chỉnh sai lệch HSDT nhà thầu Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận thơng báo bên mời thầu, nhà thầu phải có văn thơng báo ý kiến cho bên mời thầu kết hiệu chỉnh sai lệch Trường hợp nhà thầu không chấp thuận kết hiệu chỉnh sai lệch phải nêu rõ lý để bên mời thầu xem xét, định Mục 28 Bảo mật việc tiếp xúc với bên mời thầu 1 Thông tin liên quan đến việc đánh giá HSDT đề nghị nhà thầu trúng thầu phải giữ bí mật khơng phép tiết lộ cho nhà thầu hay người không liên quan đến trình lựa chọn nhà thầu công khai kết lựa chọn nhà thầu Trong trường hợp không tiết lộ thông tin HSDT nhà thầu cho nhà thầu khác, trừ thông tin công khai mở thầu 2 Trừ trường hợp mở HSĐXKT quy định Mục 20, mở HSĐXTC quy định Mục 24, làm rõ HSDT quy định Mục 21 thương thảo hợp đồng quy định Mục 29 Chương này, không nhà thầu phép tiếp xúc với bên mời thầu vấn đề liên quan đến HSDT liên quan đến gói thầu suốt thời gian kể từ sau thời điểm đóng thầu đến thơng báo kết lựa chọn nhà thầu Mục 29 Thương thảo hợp đồng 1 Việc thương thảo hợp đồng phải dựa sở sau đây: a) Báo cáo đánh giá HSDT; b) HSDT tài liệu làm rõ HSDT (nếu có) nhà thầu; c) HSMT 2 Thời gian tiến hành thương thảo quy định BDL. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng: a) Không tiến hành thương thảo nội dung mà nhà thầu đề xuất theo yêu cầu HSMT; b) Trong trình thương thảo, nhà thầu không thay đổi nhân đề xuất HSDT, trừ trường hợp thời gian đánh giá HSDT kéo dài so với quy định lý bất khả kháng mà vị trí nhân chủ chốt nhà thầu đề xuất tham gia thực hợp đồng Trong trường hợp này, nhà thầu thay đổi nhân khác phải bảo đảm nhân dự kiến thay có trình độ, kinh nghiệm lực tương đương cao với nhân đề xuất nhà thầu không thay đổi giá dự thầu 4 Nội dung thương thảo hợp đồng: (31)c) Kế hoạch công tác bố trí nhân sự; d) Tiến độ; đ) Giải thay đổi nhân (nếu có); e) Bố trí điều kiện làm việc; g) Thương thảo chi phí DVTV sở phù hợp với yêu cầu gói thầu điều kiện thực tế, bao gồm việc xác định rõ khoản thuế nhà thầu phải nộp theo quy định pháp luật thuế Việt Nam (nếu có), phương thức nộp thuế (nhà thầu trực tiếp nộp thuế chủ đầu tư giữ lại khoản tiền tương đương với giá trị thuế để nộp thay cho nhà thầu theo quy định pháp luật hành), giá trị nộp thuế vấn đề liên quan khác đến nghĩa vụ nộp thuế phải nêu cụ thể hợp đồng; h) Thương thảo nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ chưa phù hợp, thống HSMT HSDT, nội dung khác HSDT với dẫn đến phát sinh, tranh chấp ảnh hưởng đến trách nhiệm bên trình thực hợp đồng; i) Thương thảo vấn đề phát sinh trình lựa chọn nhà thầu (nếu có) nhằm mục tiêu hồn thiện nội dung chi tiết gói thầu; k) Thương thảo nội dung cần thiết khác 5 Trong trình thương thảo hợp đồng, bên tham gia thương thảo tiến hành hoàn thiện dự thảo văn hợp đồng; ĐKCT hợp đồng, phụ lục hợp đồng 6 Trường hợp nhà thầu không đến thương thảo theo thời gian quy định Khoản Mục thương thảo không thành công; bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, định mời nhà thầu xếp hạng vào thương thảo; trường hợp thương thảo với nhà thầu xếp hạng không thành cơng bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, định hủy thầu theo quy định Khoản Điều 17 Luật đấu thầu E TRÚNG THẦU Mục 30 Điều kiện xem xét, đề nghị trúng thầu Nhà thầu xem xét, đề nghị trúng thầu đáp ứng đủ điều kiện sau đây: Có HSDT hợp lệ; 2 Có đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu; 3 Có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có) thấp phương pháp giá thấp nhất; có điểm kỹ thuật cao phương pháp giá cố định phương pháp dựa kỹ thuật; có điểm tổng hợp cao phương pháp kết hợp kỹ thuật giá; 4 Có giá đề nghị trúng thầu khơng vượt giá gói thầu để làm xét duyệt trúng thầu theo quy định BDL. Mục 31 Quyền bên mời thầu đề xuất chấp nhận, loại bỏ HSDT hủy đấu thầu Bên mời thầu quyền đề xuất chấp nhận, loại bỏ HSDT hủy đấu thầu sở tuân thủ Luật đấu thầu văn hướng dẫn thực Mục 32 Thông báo kết lựa chọn nhà thầu 1 Sau có định phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu, bên mời thầu đăng tải thông tin kết lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Báo đấu thầu, đồng thời gửi văn thông báo kết lựa chọn nhà thầu tới nhà thầu tham dự thầu (bao gồm nhà thầu trúng thầu nhà thầu không trúng thầu) Nội dung thông báo kết lựa chọn nhà thầu bao gồm: (32)b) Giá trúng thầu; c) Loại hợp đồng; d) Thời gian thực hợp đồng; đ) Các nội dung cần lưu ý (nếu có); e) Danh sách nhà thầu không lựa chọn tóm tắt lý khơng lựa chọn nhà thầu; g) Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng với nhà thầu lựa chọn 2 Bên mời thầu gửi thông báo trúng thầu văn đến nhà thầu trúng thầu kèm theo dự thảo hợp đồng theo Mẫu hợp đồng Chương VI ghi thơng tin cụ thể gói thầu kế hoạch hồn thiện hợp đồng, nêu rõ thời gian, địa điểm vấn đề cần trao đổi hoàn thiện hợp đồng Mục 33 Hoàn thiện ký kết hợp đồng Hoàn thiện hợp đồng ký kết hợp đồng thực sau: 1 Việc hoàn thiện hợp đồng để ký kết hợp đồng dựa sở sau đây: a) Dự thảo hợp đồng; b) Các nội dung cần hoàn thiện hợp đồng bên mời thầu nhà thầu trúng thầu; c) Kết lựa chọn nhà thầu duyệt; d) Biên thương thảo hợp đồng; đ) Các nội dung nêu HSDT văn giải thích làm rõ HSDT nhà thầu trúng thầu (nếu có); e) Các yêu cầu nêu HSMT 2 Sau nhận thông báo trúng thầu, thời hạn quy định BDL, nhà thầu trúng thầu phải gửi cho bên mời thầu văn chấp thuận hoàn thiện, ký kết hợp đồng Trường hợp liên danh, hợp đồng ký kết phải bao gồm chữ ký tất thành viên liên danh Quá thời hạn nêu trên, bên mời thầu không nhận văn chấp thuận nhà thầu từ chối vào hoàn thiện, ký kết hợp đồng bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, định hủy kết lựa chọn nhà thầu trước định lựa chọn nhà thầu xếp hạng vào thương thảo hợp đồng theo quy định Mục 29 Chương Trong trường hợp đó, nhà thầu bên mời thầu yêu cầu gia hạn hiệu lực HSDT, cần thiết 3 Trường hợp nhà thầu trúng thầu từ chối hoàn thiện, ký kết hợp đồng mà khơng có lý đáng bên mời thầu đăng tải thơng tin nhà thầu vi phạm lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để chủ đầu tư, bên mời thầu có sở đánh giá uy tín nhà thầu lần tham dự thầu 4 Sau hoàn thiện hợp đồng, chủ đầu tư nhà thầu ký kết hợp đồng Mục 34 Kiến nghị đấu thầu 1 Nhà thầu tham dự thầu có quyền kiến nghị kết lựa chọn nhà thầu vấn đề liên quan trình lựa chọn nhà thầu thấy quyền, lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng Kiến nghị vấn đề trình lựa chọn nhà thầu mà kết lựa chọn nhà thầu giải sau: a) Nhà thầu gửi văn kiến nghị đến chủ đầu tư từ xảy việc đến trước có thơng báo kết lựa chọn nhà thầu; (33)c) Trường hợp chủ đầu tư khơng có văn giải kiến nghị nhà thầu không đồng ý với kết giải kiến nghị nhà thầu có quyền gửi văn kiến nghị đến người có thẩm quyền theo tên, địa nêu BDL thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời ngày nhận văn giải kiến nghị chủ đầu tư; d) Người có thẩm quyền có văn giải kiến nghị gửi đến nhà thầu thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn kiến nghị nhà thầu 3 Kiến nghị kết lựa chọn nhà thầu giải sau: a) Nhà thầu gửi văn kiến nghị đến chủ đầu tư thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thơng báo kết lựa chọn nhà thầu; b) Chủ đầu tư có văn giải kiến nghị gửi nhà thầu thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn kiến nghị nhà thầu; c) Trường hợp chủ đầu tư khơng có văn trả lời nhà thầu không đồng ý với kết giải kiến nghị nhà thầu có quyền gửi văn kiến nghị đồng thời đến người có thẩm quyền Hội đồng tư vấn giải kiến nghị thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn trả lời ngày nhận văn giải kiến nghị chủ đầu tư Nhà thầu phải nộp khoản chi phí 0,02% giá dự thầu nhà thầu có kiến nghị tối thiểu 1.000.000 đồng tối đa 50.000.000 đồng cho phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn nêu BDL Trường hợp nhà thầu có kiến nghị kết luận chi phí nhà thầu nộp hoàn trả cá nhân, tổ chức có trách nhiệm liên đới; d) Khi nhận văn kiến nghị, Hội đồng tư vấn giải kiến nghị có quyền yêu cầu nhà thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu quan liên quan cung cấp thơng tin để xem xét có văn báo cáo người có thẩm quyền phương án, nội dung trả lời kiến nghị thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận văn kiến nghị nhà thầu; đ) Người có thẩm quyền ban hành định giải kiến nghị kết lựa chọn nhà thầu thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận ý kiến văn Hội đồng tư vấn giải kiến nghị 4 Nhà thầu có quyền khởi kiện Tòa án vào thời gian nào, kể trình giải kiến nghị sau có kết giải kiến nghị Nhà thầu khởi kiện Tịa án khơng gửi kiến nghị đến chủ đầu tư, người có thẩm quyền Trường hợp trình giải kiến nghị theo quy định Khoản 1, Mục mà nhà thầu khởi kiện Tòa án việc giải kiến nghị chấm dứt ngay; Mục 35 Xử lý vi phạm đấu thầu 1 Tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật đấu thầu quy định khác pháp luật có liên quan tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành bị truy cứu trách nhiệm hình sự; trường hợp hành vi vi phạm pháp luật đấu thầu gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật 2 Ngoài việc bị xử lý theo quy định Khoản Mục này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật đấu thầu bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu đưa vào danh sách nhà thầu vi phạm hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 3 Trường hợp vi phạm dẫn tới bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu, nhà thầu vi phạm bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu dự án, gói thầu thuộc thẩm quyền quản lý người có thẩm quyền Bộ, ngành, địa phương phạm vi toàn quốc theo quy định Khoản Điều 90 Luật đấu thầu 4 Công khai xử lý vi phạm: a) Quyết định xử lý vi phạm gửi cho tổ chức, cá nhân bị xử lý quan, tổ chức liên quan, đồng thời gửi đến Bộ Kế hoạch Đầu tư để theo dõi, tổng hợp; (34)Mục 36 Tham gia theo dõi, giám sát trình lựa chọn nhà thầu Người có thẩm quyền cử cá nhân đơn vị nêu BDL tham gia giám sát, theo dõi trình lựa chọn nhà thầu gói thầu Trường hợp nhà thầu phát hành vi, nội dung lựa chọn nhà thầu không phù hợp quy định pháp luật đấu thầu, nhà thầu có trách nhiệm thơng báo với cá nhân đơn vị nêu Chương II BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU Bảng liệu đấu thầu bao gồm nội dung chi tiết gói thầu theo số mục tương ứng trong Chương I (Yêu cầu thủ tục đấu thầu) Nếu có khác biệt so với nội dung tương ứng Chương I vào nội dung Chương Mục Khoản Nội dung 1 - Tên gói thầu: [Ghi tên gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu duyệt]. - Tên dự án dự toán mua sắm: _ [Ghi tên dự án dự toán mua sắm duyệt]. - Tên bên mời thầu: [Ghi tên bên mời thầu]. - Nội dung công việc chủ yếu: [Ghi nội dung yêu cầu]. Thời gian thực hợp đồng: _ [Ghi thời gian cụ thể theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu duyệt]. 3 Nguồn vốn để thực gói thầu: [Ghi rõ nguồn vốn phương thức thu xếp vốn, thời gian cấp vốn để toán cho nhà thầu; trường hợp sử dụng vốn hỗ trợ phát triển thức, vốn vay ưu đãi phải ghi rõ tên nhà tài trợ cấu nguồn vốn, bao gồm vốn tài trợ; vốn đối ứng nước)]. 2 Nhà thầu tham dự thầu phải có tên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: _ [trong thời gian Bộ Kế hoạch Đầu tư chưa ban hành văn hướng dẫn ghi “khơng áp dụng” Sau Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành văn hướng dẫn thực chi tiết ghi “có áp dụng”]. 8 Trường hợp đấu thầu quốc tế, tham dự thầu, nhà thầu nước phải liên danh với nhà thầu nước sử dụng nhà thầu phụ nước, trừ trường hợp nhà thầu nước không đủ lực tham gia vào công việc gói thầu Trường hợp sử dụng thầu phụ, HSDT nhà thầu đề xuất phần công việc dự kiến dành cho nhà thầu phụ Việt Nam mà chưa cần kê khai cụ thể tên nhà thầu phụ; nhà thầu phải nộp cam kết kèm theo HSDT trúng thầu sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam thực phần công việc đề xuất HSDT 3 Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập pháp lý độc lập tài với nhà thầu: [Tùy theo tính chất tư vấn gói thầu để quy định bảo đảm cạnh tranh cho phù hợp sở Điều Luật đấu thầu Điều Nghị định 63/CP Ví dụ: gói thầu tư vấn tư vấn giám sát cho gói thầu xây lắp cần quy định nhà thầu tham dự thầu phải độc lập với nhà thầu xây lắp; với nhà thầu lập, thẩm định HSMT gói thầu tư vấn giám sát (nếu có); với nhà thầu đánh giá HSDT gói thầu tư vấn giám sát (nếu có); với nhà thầu thẩm định kết lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát (nếu có)]. (35)[Ghi rõ phương pháp sau theo quy định Điều 40 Luật đấu thầu: Phương pháp giá thấp nhất, phương pháp giá cố định, phương pháp dựa trên kỹ thuật, phương pháp kết hợp kỹ thuật giá. Đối với gói thầu tư vấn đơn giản, giá trị nhỏ ghi "phương pháp giá thấp nhất"; Đối với gói thầu tư vấn đơn giản, chi phí thực gói thầu xác định cụ thể cố định HSMT, ghi "phương pháp giá cố định"; Đối với gói thầu tư vấn trọng tới chất lượng chi phí thực gói thầu, ghi "phương pháp kết hợp kỹ thuật giá"; Đối với gói thầu tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc thù, ghi "phương pháp dựa kỹ thuật"]. 2 - Địa bên mời thầu: [Ghi địa bên mời thầu] - Thời gian gửi văn đề nghị: _ [Đối với đấu thầu nước ghi "tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu"; đấu thầu quốc tế ghi "tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu"]. Tài liệu sửa đổi HSMT bên mời thầu gửi đến tất nhà thầu nhận HSMT từ bên mời thầu nộp HSDT trước ngày có thời điểm đóng thầu tối thiểu _ ngày [Ghi số ngày cụ thể, phải đảm bảo đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh HSDT khơng quy định 10 ngày đấu thầu nước 15 ngày đấu thầu quốc tế]. 7 a) Đối tượng hưởng ưu đãi là: _ [Đối với đấu thầu nước ghi "nhà thầu có tổng số lao động nữ giới thương binh, người khuyết tật chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên có thời gian sử dụng lao động tối thiểu thời gian thực gói thầu; nhà thầu doanh nghiệp nhỏ theo quy định pháp luật doanh nghiệp" Đối với đấu thầu quốc tế ghi "nhà thầu nước; nhà thầu nước liên danh với nhà thầu nước mà nhà thầu nước đảm nhận từ 25% trở lên giá trị công việc gói thầu"] b) Cách tính ưu đãi: _ [Đối với đấu thầu nước ghi "nhà thầu thuộc đối tượng hưởng ưu đãi xếp hạng cao nhà thầu không thuộc đối tượng hưởng ưu đãi trường hợp HSDT nhà thầu đánh giá ngang nhau”; Đối với đấu thầu quốc tế: - Trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp ghi "Nhà thầu không thuộc đối tượng hưởng ưu đãi phải cộng thêm khoản tiền 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có) vào giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có) nhà thầu để so sánh, xếp hạng"; - Trường hợp áp dụng phương pháp giá cố định phương pháp dựa kỹ thuật ghi "Nhà thầu thuộc đối tượng hưởng ưu đãi cộng thêm 7,5% điểm kỹ thuật nhà thầu vào điểm kỹ thuật nhà thầu để so sánh, xếp hạng"; - Trường hợp áp dụng phương pháp kết hợp kỹ thuật giá ghi "Nhà thầu thuộc đối tượng hưởng ưu đãi cộng thêm 7,5% điểm tổng hợp của nhà thầu vào điểm tổng hợp nhà thầu để so sánh, xếp hạng"]. Ngôn ngữ sử dụng: _ (36)HSMT tiếng Anh tiếng Việt quy định "tiếng Anh tiếng Việt, có sai khác HSMT tiếng Việt HSMT tiếng Anh vào HSMT tiếng Anh" Đối với tài liệu khác có liên quan cần u cầu giới hạn số loại ngôn ngữ thông dụng, nhà thầu sử dụng ngơn ngữ khác u cầu phải có dịch sang ngơn ngữ với ngôn ngữ HSDT]. 9 Các tài liệu khác (nếu có): _ [Ví dụ: trường hợp nhà thầu thuộc đối tượng ưu đãi nêu Mục Chương I phải gửi kèm tài liệu chứng minh]. 10 Tài liệu, giấy tờ để chứng minh tư cách hợp lệ người ủy quyền: [Ghi cụ thể văn pháp lý mà nhà thầu phải gửi để chứng minh tư cách hợp lệ của người ủy quyền Điều lệ công ty, Quyết định thành lập chi nhánh chứng thực ]. 11 Giá dự thầu: [1 Đối với gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói ghi: "Giá dự thầu phải bao gồm tất chi phí cho yếu tố rủi ro chi phí trượt giá xảy q trình thực hợp đồng Trường hợp gói thầu tư vấn đơn giản, thời gian thực hợp đồng ngắn, khơng phát sinh rủi ro, trượt giá chi phí cho yếu tố rủi ro chi phí trượt giá tính (đồng)" 2 Đối với gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo thời gian ghi: "Giá dự thầu khơng bao gồm chi phí cho yếu tố rủi ro chi phí trượt giá xảy trong q trình thực hợp đồng"]. 3 Phân tích chi phí thù lao cho chun gia: Trường hợp khơng yêu cầu nhà thầu phân tích chi phí thù lao cho chun gia thì ghi rõ "Khơng u cầu" Trường hợp yêu cầu nhà thầu phân tích chi phí thù lao cho chun gia ghi rõ "Nhà thầu phải phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia theo Mẫu số 12B, Phần thứ ba"]. 4 Chi phí thực gói thầu: _ [Trường hợp áp dụng phương pháp giá cố định ghi giá gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu duyệt Trường hợp không áp dụng phương pháp giá cố định khơng ghi giá gói thầu]. 12 Đồng tiền dự thầu: [Ghi đồng tiền dự thầu Tùy theo yêu cầu gói thầu mà quy định việc cho phép điều kiện áp dụng để nhà thầu chào theo đồng tiền khác theo quy định Điều 10 Luật đấu thầu. 1 Đối với đấu thầu nước, ghi "đồng Việt Nam". 2 Đối với đấu thầu quốc tế, ghi tối đa đồng tiền cụ thể mà nhà thầu phép chào, số phải có đồng tiền ngoại tệ tự chuyển đổi (USD, EURO ) Đối với hạng mục cơng việc cụ thể nhà thầu chào thầu đồng tiền (37)Thời điểm xác định tỷ giá quy đổi là: _ (Nêu thời điểm xác định tỷ giá quy đổi) Căn xác định tỷ giá quy đổi: (Nêu xác định tỷ giá quy đổi, thường áp dụng tỷ giá bán ngân hàng thương mại hoạt động Việt Nam) Đồng tiền trung gian: _ (Nêu đồng tiền trung gian để quy đổi từ loại đồng tiền đồng tiền quy đổi trường hợp khơng có tỷ giá trực tiếp giữa loại đồng tiền đồng tiền quy đổi Trong trường hợp này, cần quy định thêm công thức xác định tỷ giá quy đổi thông qua đồng tiền trung gian (tỷ giá bán ra, mua vào )]. 13 Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ nhà thầu: _ [Nêu yêu cầu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ nhà thầu, ví dụ chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chứng thực ]. 2 b) Các tài liệu khác chứng minh lực kinh nghiệm nhà thầu: _ [Nêu tài liệu chứng minh khác (nếu có), ví dụ: lực tài chính, để chứng minh nhà thầu khơng bị kết luận lâm vào tình trạng phá sản nợ khơng có khả chi trả, khơng trình giải thể; yêu cầu Nhà thầu nộp Báo cáo tài chụp chứng thực tài liệu sau: - Biên kiểm tra toán thuế nhà thầu năm tài gần nhất; - Tờ khai tốn thuế có xác nhận quan quản lý thuế tờ khai quyết toán thuế điện tử tài liệu chứng minh thực nghĩa vụ nộp thuế phù hợp với tờ khai. - Văn xác nhận quan quản lý thuế (xác nhận nộp năm) việc thực nghĩa vụ nộp thuế năm tài gần nhất; - Báo cáo kiểm toán]. 14 Thời gian có hiệu lực HSDT (gồm HSĐXKT HSĐXTC) ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu [Ghi rõ số ngày tùy thuộc quy mơ, tính chất gói thầu, khơng quy định 180 ngày, trường hợp gói thầu có quy mơ lớn, phức tạp, thời gian có hiệu lực HSDT quy định tối đa 210 ngày]. 15 Số lượng HSDT phải nộp: - 01 gốc; - _ chụp [Ghi rõ số lượng yêu cầu không bản]. 16 Cách trình bày thơng tin túi đựng HSDT (HSĐXKT HSĐXTC): [Nêu cụ thể cách trình bày, ví dụ: Nhà thầu phải ghi rõ thông tin sau túi đựng HSDT: - Tên, địa chỉ, điện thoại nhà thầu: - Địa nộp HSDT: [Ghi tên, địa bên mời thầu] - Tên gói thầu: _ [Ghi tên gói thầu] - Khơng mở trước _ giờ, ngày _ tháng _ năm _ [Ghi thời điểm mở thầu] (38)đề xuất tài chính) sửa đổi"]. 17 Thời điểm đóng thầu: giờ, ngày _ tháng _ năm [Ghi thời điểm đóng thầu quy mơ, tính chất gói thầu cho phù hợp, đảm bảo quy định thời gian kể từ ngày HSMT phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu tối thiểu 20 ngày đấu thầu nước, 40 ngày đấu thầu quốc tế Việc quy định thời điểm đóng thầu phải bảo đảm để nhà thầu đủ thời gian nộp tiền mua HSMT trường hợp nhà thầu không mua HSMT từ bên mời thầu trước Ví dụ: Trường hợp thời gian bắt đầu làm việc 8h00 HSMT phải quy định thời điểm đóng thầu tối thiểu sau đó (9h00, 10h00 ) để nhà thầu có đủ thời gian nộp tiền mua HSMT]. 20 Việc mở HSĐXKT tiến hành công khai vào lúc giờ, ngày _ tháng _ năm _, _ [Ghi ngày, địa điểm tiến hành việc mở HSĐXKT, cần lưu ý quy định thời điểm mở HSĐXKT cho bảo đảm việc mở HSĐXKT phải bắt đầu ngay vịng 01 giờ; kể từ thời điểm đóng thầu]. 21 Thời gian nhà thầu tự gửi tài liệu để làm rõ HSDT đến bên mời thầu là: ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu [Căn tiến độ dự án, gói thầu, thời gian đánh giá HSDT mà bên mời thầu quy định thời gian nhà thầu tự gửi tài liệu làm rõ cho phù hợp để bảo đảm lựa chọn nhà thầu có đủ lực kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực gói thầu]. 22 b) Các phụ lục, tài liệu kèm theo HSĐXKT: [Nêu yêu cầu khác (nếu có) quy mơ, tính chất gói thầu tính hợp lệ HSĐXKT]. 25 Mặt thuế: [Ghi rõ có thuế khơng có thuế, trường hợp có thuế, cần thiết nêu rõ bao gồm loại thuế cụ thể sở đảm bảo công cho nhà thầu]. Nhà thầu xếp hạng thứ là: _ [- Đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp ghi "nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất" - Đối với gói thầu áp dụng phương pháp kết hợp kỹ thuật giá ghi "nhà thầu có điểm tổng hợp cao xếp thứ nhất" - Đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá cố định ghi "nhà thầu có điểm kỹ thuật cao có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có) khơng vượt giá gói thầu"]. 29 Thời gian nhà thầu đến thương thảo hợp đồng muộn _ ngày kể từ ngày nhà thầu nhận thông báo mời đến thương thảo hợp đồng [Ghi thời gian tùy thuộc gói thầu cụ thể nhung tối thiểu 03 ngày, tối đa 07 ngày]. 30 Giá gói thầu để làm xét duyệt trúng thầu: (39)- Đối với gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo thời gian ghi giá gói thầu để làm xét duyệt trúng thầu "khơng bao gồm chi phí cho yếu tố rủi ro và chi phí trượt giá xảy trình thực hợp đồng"]. 33 Nhà thầu phải gửi văn chấp thuận hoàn thiện hợp đồng thời hạn tối đa ngày [Ghi rõ số ngày không 20 ngày] kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu 34 Địa nhận đơn kiến nghị: b) Địa chỉ: _ [Trường hợp dự án, ghi địa nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ chủ đầu tư; trường hợp mua sắm thường xuyên, ghi địa nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ bên mời thầu]. c) Địa người có thẩm quyền: [Ghi địa nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ]. 3 c) Bộ phận thường trực giúp việc Hội đồng tư vấn: _ [Ghi địa chỉ nhận đơn, số fax, điện thoại liên hệ]. 36 Địa cá nhân, đơn vị tham gia theo dõi, giám sát: [ghi đầy đủ tên, địa số điện thoại, số fax cá nhân, đơn vị Người có thẩm quyền giao nhiệm vụ thực theo dõi, giám sát trình lựa chọn nhà thầu gói thầu/dự án (nếu có)]. Chương III TÍNH HỢP LỆ CỦA HSDT VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSDT Mục Tính hợp lệ HSDT 1 HSĐXKT nhà thầu đánh giá hợp lệ đáp ứng đầy đủ nội dung sau đây: a) Có gốc HSĐXKT; b) Có đơn dự thầu thuộc HSĐXKT đại diện hợp pháp nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo quy định Mục 10 Chương I; đơn dự thầu, nhà thầu phải nêu rõ thời gian thực gói thầu phù hợp với đề xuất kỹ thuật Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải đại diện hợp pháp thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm văn thỏa thuận liên danh; c) Hiệu lực HSĐXKT đáp ứng yêu cầu theo quy định Mục 14 Chương I; d) Khơng có tên hai nhiều HSĐXKT với tư cách nhà thầu (nhà thầu độc lập thành viên liên danh); đ) Có thỏa thuận liên danh đại diện hợp pháp thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có); e) Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định Mục Chương I; g) Có đủ điều kiện lực hoạt động theo quy định pháp luật chuyên ngành (nếu có) Nhà thầu có HSĐXKT hợp lệ đánh giá chi tiết kỹ thuật Nhà thầu có HSĐXKT không hợp lệ bị loại, không đánh giá tiếp 2 HSĐXTC nhà thầu đánh giá hợp lệ đáp ứng đầy đủ nội dung sau đây: a) Có gốc HSĐXTC; (40)bên mời thầu Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải đại diện hợp pháp thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm văn thỏa thuận liên danh; c) Hiệu lực HSĐXTC đáp ứng yêu cầu theo quy định Mục 14 Chương I Nhà thầu có HSĐXTC hợp lệ đánh giá chi tiết tài Nhà thầu có HSĐXTC khơng hợp lệ bị loại, không đánh giá tiếp Mục Tiêu chuẩn đánh giá HSDT Khi soạn thảo TCĐG, nội dung in đứng mang tính bắt buộc phải áp dụng, nội dung in nghiêng mang tính hướng dẫn, cần theo tính chất gói thầu mà điều chỉnh cho phù hợp không nêu tiêu chuẩn nhằm hạn chế tham gia nhà thầu nhằm tạo lợi cho nhà thầu gây cạnh tranh khơng bình đẳng. TCĐG phải cơng khai HSMT Trong q trình đánh giá HSDT phải tuân thủ TCĐG nêu trong HSMT, không thay đổi hay bổ sung nội dung nào. 1 Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật a) Việc đánh giá kỹ thuật HSDT thực theo phương pháp chấm điểm (100 1.000), bao gồm nội dung sau đây: Stt Tiêu chuẩn Điểm tối đa Thang điểm chitiết (nếu có) Mức điểm yêu cầu tối thiểu Kinh nghiệm lực nhà thầu (Từ 10 đến 20% tổng số điểm) a Đã thực gói thầu tương tự năm gần (về tính chất, quy mơ, giá trị ) b Đã thực gói thầu có điều kiện địa lý tương tự c Uy tín nhà thầu thông qua việc thực hợp đồng tương tự trước đó d Các yếu tố khác 2 Giải pháp phương pháp luận (Từ 30 đến 40% tổng số điểm) a Hiểu rõ mục đích gói thầu b Cách tiếp cận phương pháp luận c Sáng kiến cải tiến d Cách trình bày đ Kế hoạch triển khai e Bố trí nhân sự g Các yếu tố khác1 3 Nhân sự (41)(Từ 50 đến 60% tổng số điểm) a Tư vấn trưởng, chủ nhiệm b Chuyên gia lĩnh vực Tổng cộng (100%) Nhân chủ chốt nêu nội dung số bảng có hợp đồng lao động dài hạn không xác định thời hạn ký với nhà thầu Trường hợp sử dụng số nhân chủ chốt khơng thuộc quản lý nhà thầu phải nêu rõ lý b) Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật cần đảm bảo yêu cầu sau: - Đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất, phương pháp giá cố định, phương pháp kết hợp kỹ thuật giá: + Mức điểm yêu cầu tối thiểu tiêu chuẩn kinh nghiệm lực, giải pháp phương pháp luận, nhân không quy định thấp 60% điểm tối đa tiêu chuẩn HSDT khơng đáp ứng mức điểm u cầu tối thiểu tiêu chuẩn kinh nghiệm lực, giải pháp phương pháp luận, nhân đánh giá không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật + Mức điểm yêu cầu tối thiểu kỹ thuật không quy định thấp 70% tổng số điểm kỹ thuật HSDT có điểm kỹ thuật khơng thấp mức điểm yêu cầu tối thiểu đánh giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật - Đối với gói thầu áp dụng phương pháp dựa kỹ thuật: + Mức điểm yêu cầu tối thiểu tiêu chuẩn kinh nghiệm lực, giải pháp phương pháp luận, nhân không quy định thấp 70% điểm tối đa tiêu chuẩn HSDT khơng đáp ứng mức điểm u cầu tối thiểu tiêu chuẩn kinh nghiệm lực, giải pháp phương pháp luận, nhân đánh giá không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật + Mức điểm yêu cầu tối thiểu kỹ thuật không quy định thấp 80% tổng số điểm kỹ thuật HSDT có điểm kỹ thuật khơng thấp mức điểm yêu cầu tối thiểu đánh giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 2 Đánh giá tài chính a) Đối với phương pháp giá thấp nhất1 - Xác định giá thấp nhất: - Xác định giá dự thầu; - Sửa lỗi; - Hiệu chỉnh sai lệch; - Trừ giá trị giảm giá (nếu có); - Chuyển đổi giá dự thầu sang đồng tiền chung (nếu có); - Xác định giá trị ưu đãi (nếu có); - So sánh HSDT để xác định giá thấp b) Đối với phương pháp giá cố định2 1 Đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá cố định phương pháp kết hợp kỹ thuật giá phương pháp dựa kỹ thuật bỏ Khoản này (42)- Xác định giá dự thầu; - Sửa lỗi; - Hiệu chỉnh sai lệch; - Trừ giá trị giảm giá (nếu có); - Chuyển đổi giá dự thầu sang đồng tiền chung (nếu có); - Xác định giá đề nghị trúng thầu khơng vượt chi phí thực gói thầu xác định cụ thể cố định HSMT c) Đối với phương pháp kết hợp kỹ thuật giá3 - Xác định điểm giá: - Sử dụng thang điểm 100 1.000 thống với thang điểm kỹ thuật Điểm giá xác định sau: Điểm giáđang xét = Gthấp x (100 1.000) Gđang xét Trong đó: + Điểm giáđang xét: Điểm giá hồ sơ đề xuất tài xét; + Gthấp nhất: Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có) thấp số nhà thầu đánh giá chi tiết tài chính; + Gđang xét: Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có) hồ sơ đề xuất tài xét - Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp: Điểm tổng hợp xác định theo công thức sau đây: Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét Trong đó: + Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm xác định bước đánh giá kỹ thuật; + Điểm giáđang xét: Là số điểm xác định bước đánh giá giá; + K: Tỷ trọng điểm kỹ thuật quy định thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ từ 70% đến 80%; + G: Tỷ trọng điểm giá quy định thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ từ 20% đến 30%; + K + G = 100%; - Xác định điểm tổng hợp ưu đãi (nếu có) Phần thứ hai MẪU ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT Nhà thầu chuẩn bị đề xuất kỹ thuật bao gồm nội dung sau: STT Nội dung Áp dụng Mẫu Ghi chú 1 Đơn dự thầu Mẫu số 2 Giấy ủy quyền Mẫu số Chỉ áp dụng trường hợp đại diện theo pháp luật nhà thầu có ủy quyền đấu thầu (43)3 Thỏa thuận liên danh Mẫu số Chỉ áp dụng trường hợp nhà thầu liên danh tham dự thầu Cơ cấu tổ chức kinh nghiệm nhà thầu Mẫu số 5 Những góp ý (nếu có) để hồn thiện nội dung điều khoản tham chiếu Mẫu số Áp dụng trường hợp nhà thầu có ý kiến góp ý để hồn thiện điều khoản tham chiếu 6 Giải pháp phương pháp luận tổng quát nhà thầu đề xuất để thực DVTV Mẫu số 7 Danh sách chuyên gia tham gia thực DVTV Mẫu số 8 Lý lịch chuyên gia tư vấn Mẫu số Tiến độ thực công việc Mẫu số Mẫu số 1 ĐƠN DỰ THẦU(1) (Hồ sơ đề xuất kỹ thuật) , ngày _ tháng _ năm Kính gửi: _ [Ghi tên bên mời thầu] (sau gọi bên mời thầu) Sau nghiên cứu hồ sơ mời thầu (bao gồm văn sửa đổi hồ sơ mời thầu, có), chúng tơi, [Ghi tên nhà thầu], cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn [Ghi phạm vi dịch vụ tư vấn] theo yêu cầu hồ sơ mời thầu Thời gian thực hợp đồng _ [Ghi thời gian thực tất công việc theo yêu cầu hồ sơ mời thầu, phù hợp với đề xuất kỹ thuật](2) Hồ sơ dự thầu chúng tơi gồm có hồ sơ đề xuất kỹ thuật hồ sơ đề xuất tài niêm phong riêng biệt Chúng cam kết: 1 Chỉ tham gia hồ sơ dự thầu với tư cách nhà thầu 2 Khơng q trình giải thể; khơng bị kết luận lâm vào tình trạng phá sản nợ khơng có khả chi trả theo quy định pháp luật 3 Không vi phạm quy định bảo đảm cạnh tranh đấu thầu 4 Những thông tin kê khai hồ sơ dự thầu trung thực không thực hành vi tham nhũng, hối lộ, thơng thầu tham dự gói thầu 5 Không thay đổi nhân đề xuất thời gian hồ sơ dự thầu có hiệu lực _ ngày [Ghi số ngày](3), kể từ ngày tháng năm _ [Ghi ngày có thời điểm đóng thầu](4). Đại diện hợp pháp nhà thầu(5) [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu(6)] Ghi chú: (44)(2) Thời gian thực hợp đồng nêu đơn dự thầu (thuộc HSĐXKT) phải phù hợp với đề xuất kỹ thuật tiến độ thực công việc Mẫu số Phần (3) Thời gian có hiệu lực HSDT tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối có hiệu lực theo quy định HSMT Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 ngày đóng thầu tính 01 ngày (4) Ghi ngày đóng thầu theo quy định Mục 17.1 BDL. (5) Trường hợp đại diện theo pháp luật nhà thầu ủy quyền cho cấp ký đơn dự thầu phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số Chương này; trường hợp điều lệ công ty tài liệu khác liên quan có phân cơng trách nhiệm cho cấp ký đơn dự thầu phải gửi kèm theo văn (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số Chương này) Nếu trúng thầu, trước ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình chủ đầu tư chụp chứng thực văn Trường hợp phát thông tin kê khai ban đầu khơng xác nhà thầu bị coi gian lận theo quy định Điểm c Khoản Điều 89 Luật đấu thầu bị xử lý theo quy định Mục 35 Chương I HSMT (6) Trường hợp nhà thầu nước ngồi khơng có dấu phải cung cấp xác nhận tổ chức có thẩm quyền chữ ký đơn dự thầu tài liệu khác HSDT người đại diện hợp pháp nhà thầu Mẫu số 2 GIẤY ỦY QUYỀN1 Hôm nay, ngày _ tháng _ năm _, Tôi _ [Ghi tên, số CMND số hộ chiếu, chức danh người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], người đại diện theo pháp luật [Ghi tên nhà thầu] có địa [Ghi địa nhà thầu] văn ủy quyền cho [Ghi tên, số CMND số hộ chiếu, chức danh người ủy quyền] thực công việc sau q trình tham dự thầu gói thầu _ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án [Ghi tên dự án] [Ghi tên bên mời thầu] tổ chức: [- Ký đơn dự thầu; - Ký thỏa thuận liên danh; - Ký văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trình tham gia dự thầu, kể văn đề nghị làm rõ HSMT văn giải trình, làm rõ HSDT; ký văn sửa đổi, thay thế, rút HSDT; - Tham giá trình thương thảo hợp đồng; - Tham gia q trình hồn thiện hợp đồng; - Ký đơn kiến nghị trường hợp nhà thầu có kiến nghị; - Ký kết hợp đồng với chủ đầu tư lựa chọn.]2 Người ủy quyền nêu thực công việc phạm vi ủy quyền với tư cách 1 Trường hợp ủy quyền gốc giấy ủy quyền phải gửi cho bên mời thầu với đơn dự thầu theo quy định Mục 10 Chương I Việc ủy quyền người đại diện theo pháp luật của nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật nhà thầu thực các nội dung công việc nêu Việc sử dụng dấu trường hợp ủy quyền có thể dấu nhà thầu dấu đơn vị mà cá nhân liên quan ủy quyền Người ủy quyền không tiếp tục ủy quyền cho người khác. (45)đại diện hợp pháp _ [Ghi tên nhà thầu] _ [Ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu] chịu trách nhiệm hồn tồn cơng việc _ [Ghi tên người ủy quyền] thực phạm vi ủy quyền. Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày _ đến ngày 3 Giấy ủy quyền lập thành _ có giá trị pháp lý nhau, người ủy quyền giữ bản, người ủy quyền giữ _ Người ủy quyền [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu (nếu có)] Người ủy quyền [Ghi tên người đại diện theo pháp luật nhà thầu, chức danh, ký tên đóng dấu] Mẫu số 3 THỎA THUẬN LIÊN DANH1 , ngày _ tháng _ năm _ Gói thầu: _ [Ghi tên gói thầu] Thuộc dự án: _ [Ghi tên dự án] - Căn 2 [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 Quốc hội]; - Căn 2 [Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu]; - Căn hồ sơ mời thầu gói thầu [Ghi tên gói thầu] ngày tháng năm [Ngày được ghi HSMT]; Chúng tôi, đại diện cho bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: Tên thành viên liên danh [Ghi tên thành viên liên danh] Đại diện ông/bà: Chức vụ: Địa chỉ: Điện thoại: _ Fax: E-mail: Tài khoản: _ Mã số thuế: Giấy ủy quyền số ngày _ tháng _ năm (trường hợp ủy quyền). Các bên (sau gọi thành viên) thống ký kết thỏa thuận liên danh với nội dung sau: Điều Nguyên tắc chung 1 Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu dịch vụ tư vấn _ 3 Ghi ngày có hiệu lực ngày hết hiệu lực giấy ủy quyền phù hợp với trình tham dự thầu. 1 Căn quy mô, tính chất gói thầu, nội dung thỏa thuận liên danh theo Mẫu được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. (46)[Ghi tên gói thầu] thuộc dự án _ [Ghi tên dự án]. 2 Các thành viên thống tên gọi liên danh cho giao dịch liên quan đến gói thầu là: [Ghi tên liên danh theo thỏa thuận]. 3 Các thành viên cam kết không thành viên tự ý tham gia độc lập liên danh với thành viên khác để tham gia gói thầu Trường hợp trúng thầu, khơng thành viên có quyền từ chối thực trách nhiệm nghĩa vụ quy định hợp đồng Trường hợp thành viên liên danh từ chối hồn thành trách nhiệm riêng thỏa thuận thành viên bị xử lý sau: - Bồi thường thiệt hại cho bên liên danh - Bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư theo quy định nêu hợp đồng - Hình thức xử lý khác [Ghi rõ hình thức xử lý khác]. Điều Phân công trách nhiệm Các thành viên thống chịu trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng để thực gói thầu [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án _ [Ghi tên dự án] thành viên sau: 1 Thành viên đứng đầu liên danh Các bên trí ủy quyền cho [Ghi tên bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh phần việc sau 1: [- Ký đơn dự thầu; - Ký văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trình tham dự thầu, kể văn bản đề nghị làm rõ HSMT văn giải trình, làm rõ HSDT; - Tham gia trình thương thảo hợp đồng - Tham gia q trình hồn thiện hợp đồng; - Ký đơn kiến nghị trường hợp nhà thầu có kiến nghị; - Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng _ [Ghi rõ nội dung công việc khác (nếu có)]. 2 Các thành viên liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực công việc theo bảng đây:2 Stt Tên Nội dung công việcđảm nhận Tỷ lệ % so với tổnggiá dự thầu 1 Tên thành viên đứng đầu liên danh - - - % - % 2 Tên thành viên thứ 2 - - - % - % … … … Tổng cộng Tồn cơng việccủa gói thầu 100% Điều Hiệu lực thỏa thuận liên danh 1 Phạm vi ủy quyền bao gồm nhiều công việc nêu (47)1 Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký 2 Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trường hợp sau: - Các bên hoàn thành trách nhiệm nghĩa vụ tiến hành lý hợp đồng; - Các bên thỏa thuận chấm dứt; - Nhà thầu liên danh không trúng thầu; - Hủy đấu thầu gói thầu _ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án [Ghi tên dự án] theo thông báo bên mời thầu Thỏa thuận liên danh lập thành bản, bên giữ bản, thỏa thuận có giá trị pháp lý ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH1 [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu] ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH2 [Ghi tên thành viên, chức danh, ký tên đóng dấu] Mẫu số 4 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ KINH NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU TƯ VẤN A Cơ cấu tổ chức nhà thầu [Mơ tả tóm tắt q trình hình thành tổ chức nhà thầu (trường hợp liên danh mơ tả tổ chức thành viên liên danh) Mô tả số lượng chuyên gia tư vấn chuyên ngành mà nhà thầu ký hợp đồng lao động dài hạn không xác định thời hạn nêu rõ số năm kinh nghiệm chuyên gia] B Kinh nghiệm nhà thầu Các gói thầu DVTV tương tự nhà thầu thực vòng [Ghi số năm]1 năm gần đây. Nhà thầu phải sử dụng bảng sau để kê khai cho DVTV tương tự DVTV yêu cầu gói thầu mà nhà thầu thực (với tư cách nhà thầu độc lập liên danh với nhà thầu khác nhà thầu phụ) Tên dự án Địa điểm thực Tên chủ đầu tư Tên gói thầu Giá hợp đồng (trường hợp liên danh nêu giá trị DVTV nhà thầu thực hiện) Tư cách tham dự thầu (ghi rõ tham dự thầu độc lập liên danh nhà thầu 1 Đại diện hợp pháp thành viên đứng đầu liên danh người đại diện theo pháp luật hoặc người người đại diện theo pháp luật ủy quyền 2 Đại diện hợp pháp thành viên liên danh người đại diện theo pháp luật người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền (48)phụ) Thời gian thực hợp đồng nêu hợp đồng (nêu rõ từ ngày đến ngày ) Thời gian thực tế thực (nêu rõ từ ngày đến ngày … Trường hợp chậm trễ thực hợp đồng nêu rõ lý do) Tóm tắt cơng việc cụ thể mà nhà thầu thực theo hợp đồng Nhà thầu phải gửi kèm theo chụp văn bản, tài liệu liên quan Mẫu số 5 NHỮNG GÓP Ý (NẾU CĨ) ĐỂ HỒN THIỆN NỘI DUNG ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU [Nhà thầu trình bày nội dung sửa đổi để hoàn thiện điều khoản tham chiếu nhằm thực hiện hợp đồng] Đề xuất bổ sung, sửa đổi điều khoản tham chiếu: 2 Mẫu số 6 GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN Nhà thầu chuẩn bị đề xuất kỹ thuật (cả biểu đồ) gồm phần: 1 Giải pháp phương pháp luận (49)Mẫu số 7 DANH SÁCH CHUYÊN GIA THAM GIA THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN Stt Tên Quốc tịch Chức danhbố trí trong gói thầu Địa điểm làm việc Số công (người/tháng) Tổng số tháng công Hạng mục công việc 1 (1) Hạng mục công việc 2 (2) …1 (n) Tại công ty2 Tại thựcđịa3 I Nhân chủ chốt nhà thầu4 1 Nguyễn Văn A][Ví dụ: Ơng [Việt Nam] [Tư vấntrưởng] [Cơng ty] [2.0 tháng] [1.0 tháng] [Thực địa] [0.5 tháng] [2.5 tháng] 2 … II Nhân chủ chốt nhà thầu huy động 1 [Công ty] [2.0 tháng] [1.0 tháng] [Thực địa] [0.5 tháng] [2.5 tháng] 2 Tổng (I + II) 1 Liệt kê hạng mục công việc phải thực sở phù hợp với Mẫu số Phần này. 2 Cột thể số công nhân làm việc công ty (bằng tổng cột (1)+(2)+ +(n)). 3 Cột thể số công nhân làm việc thực địa (hiện trường dự án) (bằng tổng cột (1)+(2)+ +(n)). (50)III Nhân khác 1 [Công ty] [Thực địa] 2 … (51)Mẫu số 8 LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN Vị trí dự kiến đảm nhiệm: Tên nhà thầu: _ Họ tên chuyên gia: Quốc tịch: Nghề nghiệp: _ Ngày, tháng, năm sinh: _ Tham gia tổ chức nghề nghiệp: _ Q trình cơng tác: Thời gian Tên quan đơn vị công tác Thông tin tham chiếu Vị trí cơng việc đảm nhận Từ tháng/năm đến tháng/năm … (nêu tên, điện thoại, email người tham chiếu để kiểm chứng thông tin) … Nhiệm vụ dự kiến phân cơng gói thầu: Chi tiết nhiệm vụ dự kiến phân cơng gói thầu: Nêu kinh nghiệm thực công việc, nhiệm vụ liên quan trước để chứng minh khả thực công việc, nhiệm vụ phân công [Nêu hạng mục công việc mà Mẫu mà chuyên gia phân công thực hiện] Năng lực: [Mơ tả chi tiết kinh nghiệm khóa đào tạo tham dự đáp ứng phạm vi công tác phân công Trong phần mô tả kinh nghiệm cần nêu rõ nhiệm vụ phân công cụ thể dự án tên/địa chủ đầu tư/bên mời thầu.] _ Trình độ học vấn: [Nêu rõ cấp liên quan, tổ chức cấp bằng, thời gian học loại cấp] _ Ngoại ngữ: [Nêu rõ trình độ ngoại ngữ] _ Thông tin liên hệ: [Nêu rõ tên, số điện thoại, e-mail người cần liên hệ để đối chiếu thông tin] (52) , ngày _ tháng _ năm _ Người khai [Ký tên, chức danh ghi rõ họ tên] Ghi chú: - Từng cá nhân chuyên gia tư vấn danh sách nêu Mẫu số phải kê khai Mẫu - Nhà thầu gửi kèm theo hợp đồng lao động; chụp tốt nghiệp, chứng hành nghề chuyên môn chuyên gia tư vấn nêu Mẫu số 9 TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC STT Nội dung công việc(1) Tháng thứ (2) 1 2 3 4 5 n Tổng 1 [Ví dụ: Cơng việc 1: 1) Thu thập liệu 2) Soạn thảo báo cáo 3) Báo cáo sơ bộ 4) Tổng hợp ý kiến 5) 6) Báo cáo cuối cùng] 2 [Ví dụ: Cơng việc 2: ] n Ghi chú: (1) Liệt kê tất hạng mục công việc, hạng mục công việc phải nêu tiến độ thực công việc cụ thể (2) Thời gian cho công việc cụ thể thể biểu đồ, trường hợp cần thiết nhà thầu có ghi chú, giải thích biểu đồ Phần thứ ba MẪU ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH (53)STT Nội dung Áp dụngMẫu Ghi chú Đơn dự thầu (Hồ sơ đề xuất tài chính) Mẫu số 10A Áp dụng trường hợp nhà thầu khơng có giảm giá có thư giảm giá riêng 2 Đơn dự thầu (Hồ sơ đề xuất tài chính) Mẫu số 10B Áp dụng trường hợp nhà thầu giảm giá trực tiếp vào đơn dự thầu 3 Tổng hợp chi phí Mẫu số 11 4 Thù lao cho chuyên gia Mẫu số 12A 5 Bảng phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia Mẫu số 12B Áp dụng trường hợp Mục 11 tại BDL có u cầu phân tích thù lao cho chuyên gia 6 Chi phí khác cho chuyên gia Mẫu số 13 Áp dụng trường hợp có chi phí ngồi thù lao cho chun gia Mẫu số 10A ĐƠN DỰ THẦU (Hồ sơ đề xuất tài chính) _, ngày _ tháng năm _ Kính gửi: [Ghi tên bên mời thầu] Sau nghiên cứu hồ sơ mời thầu (bao gồm văn sửa đổi hồ sơ mời thầu, có), chúng tơi, [Ghi tên nhà thầu], cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn [Ghi phạm vi dịch vụ tư vấn] theo yêu cầu hồ sơ mời thầu Cùng với Hồ sơ đề xuất kỹ thuật, xin gửi kèm đơn đề xuất tài với tổng số tiền _ [Ghi giá trị số, chữ đồng tiền dự thầu] 1 với thời gian hiệu lực _ ngày [Ghi số ngày theo thời gian có hiệu lực hồ sơ đề xuất kỹ thuật], kể từ ngày _ tháng _ năm _ [Ghi ngày có thời điểm đóng thầu]. Đại diện hợp pháp nhà thầu2 [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu3] 1 Trường hợp HSMT cho phép chào theo số đồng tiền khác nhà thầu cần ghi rõ giá trị số chữ đồng tiền nhà thầu chào Giá dự thầu ghi đơn dự thầu phải cụ thể, cố định số, chữ phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi biểu tổng hợp chi phí, khơng đề xuất giá dự thầu khác có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu 2 Trường hợp đại diện theo pháp luật nhà thầu ủy quyền cho cấp ký đơn dự thầu phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số Phần thứ hai; trường hợp điều lệ công ty tài liệu khác liên quan có phân cơng trách nhiệm cho cấp ký đơn dự thầu phải gửi kèm theo chụp văn (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số Phần thứ hai) Nếu trúng thầu, trước ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình chủ đầu tư chụp chứng thực văn Trường hợp phát thông tin kê khai ban đầu khơng xác nhà thầu bị coi gian lận theo quy định Điểm c, Khoản 4, Điều 89 Luật đấu thầu bị xử lý theo quy định Mục 35 Chương I HSMT (54)Mẫu số 10B ĐƠN DỰ THẦU (Hồ sơ đề xuất tài chính) _, ngày tháng năm Kính gửi: _ [Ghi tên bên mời thầu] Sau nghiên cứu hồ sơ mời thầu (bao gồm văn sửa đổi hồ sơ mời thầu, có), chúng tôi, [Ghi tên nhà thầu], cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn [Ghi phạm vi dịch vụ tư vấn] theo yêu cầu hồ sơ mời thầu Cùng với Hồ sơ đề xuất kỹ thuật, xin gửi kèm đơn đề xuất tài với tổng số tiền _ [Ghi giá trị số, chữ và đồng tiền dự thầu].1 Ngồi ra, chúng tơi tự nguyện giảm giá dự thầu với số tiền giảm giá [Ghi giá trị giảm giá bằng số, chữ đồng tiền].2 Giá dự thầu sau trừ giá trị giảm giá là: _ [Ghi giá trị số, chữ đồng tiền]. Hồ sơ đề xuất tài có hiệu lực ngày [Ghi số ngày theo thời gian có hiệu lực hồ sơ đề xuất kỹ thuật], kể từ ngày tháng _ năm _ [Ghi ngày có thời điểm đóng thầu]. Đại diện hợp pháp nhà thầu2 [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu3] hợp pháp nhà thầu 1 Trường hợp HSMT cho phép chào theo số đồng tiền khác nhà thầu cần ghi rõ giá trị số chữ đồng tiền nhà thầu chào Giá dự thầu ghi đơn dự thầu phải cụ thể, cố định số, chữ phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi biểu tổng hợp chi phí, khơng đề xuất giá dự thầu khác có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu 2 Ghi rõ giảm giá cho tồn gói thầu hay giảm giá cho nhiều hạng mục cơng việc, cơng việc (nêu rõ hạng mục công việc, công việc giảm giá) 2 Trường hợp đại diện theo pháp luật nhà thầu ủy quyền cho cấp ký đơn dự thầu phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số Phần thứ hai; trường hợp điều lệ công ty tài liệu khác liên quan có phân cơng trách nhiệm cho cấp ký đơn dự thầu phải gửi kèm theo chụp văn (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số Phần thứ hai) Nếu trúng thầu, trước ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình chủ đầu tư chụp chứng thực văn Trường hợp phát thông tin kê khai ban đầu khơng xác nhà thầu bị coi gian lận theo quy định Điểm c, Khoản 4, Điều 89 Luật đấu thầu bị xử lý theo quy định Mục 35 Chương I HSMT (55)Mẫu số 11 TỔNG HỢP CHI PHÍ Hạng mục Chi phí (Nội tệ) (Ngoại tệ)1 Thù lao cho chuyên gia (trong nước/nước ngồi) Chi phí khác (ngồi thù lao) Thuế loại Tổng chi phí Mẫu số 12A THÙ LAO CHO CHUYÊN GIA Đồng tiền sử dụng: STT Họ tên Chức danhbố trí trong gói thầu Địa điểm làm việc Thù lao/tháng-người (1) Số tháng-người (2) Thù lao cho chuyên gia = (1) x (2) Tổng1 I Nhân chủ chốt 1 [Công ty] [Thực địa] 2 II Nhân khác 1 [Công ty] 1 Trường hợp đấu thầu nước bỏ cột "Ngoại tệ". (56)[Thực địa] 2 Tổng cộng Mẫu số 12B BẢNG PHÂN TÍCH CHI PHÍ THÙ LAO CHO CHUYÊN GIA Đồng tiền sử dụng: STT chuyên giaHọ tên Chứcdanh Lương cơbản1 Chi phí xã hội2 % của (3) Chi phí quản lý chung2 % (3) Cộng =(3)+(4)+(5) Lợi nhuận% (6) Phụ cấpxa nhà Chi phí trả cho chuyên gia/tháng =(6)+(7) +(8) Số tháng-người Thù lao cho chuyên gia =(9)x(10) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 Tổng chi phí Ghi Trường hợp khơng yêu cầu nhà thầu phân tích chi tiết chi phí thù lao chun gia khơng sử dụng Mẫu Mẫu số 13 CHI PHÍ KHÁC CHO CHUYÊN GIA (57)TT Miêu tả Đơn vị tínhChi phí/ đơnvị (1) Số lượng (2) Chi phí = (1) x (2) (Nội tệ) (Ngoại tệ)1 1 [Cơng tác phí] [Ngày] 2 [Chuyến bay quốc tế] [Chuyến] 3 [Chi phí liên lạc] 4 [Thiết bị, tài liệu ] 5 [Chi phí lại nước] 6 [Thuê văn phòng, thư ký hỗ trợ] 7 [Đào tạo nhân chủ đầu tư] Tổng chi phí (58)Phần thứ tư ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU “Điều khoản tham chiếu" bao gồm nội dung chủ yếu sau: I Giới thiệu: Mơ tả khái qt dự án gói thầu Mơ tả mục đích tuyển chọn nhà thầu II Phạm vi công việc: 1 Mô tả chi tiết phạm vi công việc nhà thầu, nguồn vốn, tên quan thực dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng-người cần thiết (nếu có) 2 Mô tả nhiệm vụ cụ thể nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn. 3 Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực dịch vụ tư vấn (thông thường không 30 ngày; kể từ hợp đồng ký). III Báo cáo thời gian thực hiện: Các báo cáo phải nộp tiến độ nộp báo cáo. IV Kinh nghiệm nhân nhà thầu: Yêu cầu nhân cần thiết cho gói thầu cho vị trí. V Trách nhiệm bên mời thầu: Dự kiến khả cung cấp điều kiện làm việc, cán hỗ trợ bên mời thầu tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ tư vấn, kể tài liệu nghiên cứu liên quan có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực nhiệm vụ mình. Phần thứ năm YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG Chương IV ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG Điều Giải thích từ ngữ: Trong hợp đồng này, từ ngữ hiểu sau: 1 “Hợp đồng” thỏa thuận chủ đầu tư nhà thầu, thể văn bản, hai bên ký kết, bao gồm phụ lục tài liệu kèm theo 2 “Giá hợp đồng” tổng số tiền mà chủ đầu tư thỏa thuận với nhà thầu theo Hợp đồng 3 “Chủ đầu tư” tổ chức nêu ĐKCT. 4 “Nhà thầu” tổ chức cung cấp DVTV cho chủ đầu tư theo quy định hợp đồng được nêu ĐKCT. 5 “Nhà thầu phụ” nhà thầu ký kết hợp đồng với nhà thầu để thực phần cơng việc dự kiến HSDT 6 “Ngày hợp đồng có hiệu lực” ngày quy định ĐKCT. (59)1 Luật điều chỉnh hợp đồng luật Việt Nam 2 Ngôn ngữ hợp đồng tiếng Việt, trừ có quy định khác nêu ĐKCT. Điều Sử dụng tài liệu thông tin liên quan đến hợp đồng 1 Các tài liệu, thông tin sản phẩm nhà thầu khuôn khổ Hợp đồng thuộc quyền sở hữu chủ đầu tư, trừ có quy định khác ĐKCT Nhà thầu giữ lại tài liệu thông tin khơng sử dụng vào mục đích khác không chấp thuận văn chủ đầu tư 2 Nếu khơng có đồng ý trước văn chủ đầu tư, nhà thầu không tiết lộ nội dung hợp đồng ký với chủ đầu tư cho khơng phải người có liên quan đến việc thực hợp đồng Việc nhà thầu cung cấp thơng tin cho người có liên quan đến việc thực hợp đồng thực theo chế độ bảo mật phạm vi cần thiết cho việc thực hợp đồng Điều Bản quyền Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật thiệt hại phát sinh việc khiếu nại bên thứ ba (nếu có) việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới dịch vụ tư vấn mà nhà thầu cung cấp cho chủ đầu tư Điều Loại hợp đồng Loại hợp đồng quy định ĐKCT. Điều Thanh toán 1 Chủ đầu tư toán cho nhà thầu theo nội dung quy định ĐKCT 2 Trường hợp chủ đầu tư chậm toán cho nhà thầu theo quy định Khoản Điều phải trả lãi cho nhà thầu theo lãi suất Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định Thời gian tính kể từ ngày chậm toán ngày chủ đầu tư toán cho nhà thầu Điều Giá hợp đồng Giá hợp đồng nhà thầu chủ đầu tư thống thơng qua hồn thiện hợp đồng sở phù hợp với giá trúng thầu duyệt ghi cụ thể hợp đồng Điều Thời gian thực hợp đồng Thời gian thực hợp đồng quy định ĐKCT. Điều Điều chỉnh hợp đồng 1 Trong trình thực hợp đồng, cần phải điều chỉnh hợp đồng khoảng thời gian nêu ĐKCT kể từ nhận đề nghị điều chỉnh hợp đồng chủ đầu tư nhà thầu, bên nhận đề nghị có trách nhiệm xem xét đưa yêu cầu cụ thể cho việc điều chỉnh làm sở để hai bên thương thảo ký kết Phụ lục điều chỉnh hợp đồng 2 Việc điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với loại hợp đồng điều kiện quy định Điều ĐKCT. 3 Việc điều chỉnh tiến độ thực hợp đồng thực trường hợp sau đây: a) Bất khả kháng, không liên quan đến vi phạm sơ suất chủ đầu tư nhà thầu; b) Thay đổi phạm vi công việc yêu cầu khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hợp đồng 4 Trong trình thực hợp đồng, trường hợp có thay đổi sách pháp luật nhà nước thuế ảnh hưởng tới giá hợp đồng, chủ đầu tư nhà thầu xem xét tăng, giảm giá hợp đồng cách tương ứng (60)dự án chủ đầu tư nhà thầu thỏa thuận, thống việc điều chỉnh Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hợp đồng làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án chủ đầu tư nhà thầu thỏa thuận, thống việc điều chỉnh sau người có thẩm quyền cho phép Điều 10 Nhân sự 1 Nhà thầu phải huy động tất chuyên gia để thực nội dung công việc đề xuất HSDT trừ trường hợp chủ đầu tư có thỏa thuận khác Trường hợp cần thiết phải thay đổi nhân theo quy định Mục 29 Chương I nhà thầu phải báo cáo chấp thuận chủ đầu tư Nhân thay phải có lực, kinh nghiệm tương đương tốt so với nhân đề xuất trước 2 Trường hợp cá nhân chuyên gia tư vấn lực hành vi dân không hồn thành tốt cơng việc chủ đầu tư có văn yêu cầu thay chuyên gia Khi nhận văn yêu cầu thay nhân chủ đầu tư, thời gian quy định ĐKCT, nhà thầu phải thực thay chuyên gia có lực kinh nghiệm chủ đầu tư chấp nhận Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, chi phí phát sinh thay đổi nhân nhà thầu chịu Điều 11 Quyền nghĩa vụ nhà thầu 1 Quyền nhà thầu: a) Yêu cầu chủ đầu tư cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực dịch vụ tư vấn; b) Từ chối thực cơng việc khơng hợp lý ngồi nội dung Hợp đồng; c) Được đảm bảo quyền tác giả theo quy định pháp luật (đối với sản phẩm tư vấn có quyền tác giả); d) Được quyền yêu cầu chủ đầu tư toán hạn theo quy định Điều Chương Nghĩa vụ nhà thầu: a) Chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm tư vấn mình; b) Nộp cho chủ đầu tư báo cáo tài liệu với số lượng thời gian quy định Hợp đồng Nhà thầu thông báo đầy đủ kịp thời tất thông tin liên quan đến cơng việc tư vấn làm chậm trễ cản trở việc hồn thành cơng việc theo tiến độ đề xuất giải pháp thực hiện; c) Có trách nhiệm hồn thành tiến độ giao nộp sản phẩm tư vấn theo quy định Hợp đồng Nhà thầu có trách nhiệm trình bày bảo vệ quan điểm nội dung cơng việc tư vấn buổi họp trình duyệt cấp có thẩm quyền chủ đầu tư tổ chức (nếu có); d) Phải cam kết có yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu nhà thầu phụ cử đại diện có đủ thẩm quyền, lực để giải cơng việc cịn vướng mắc thời điểm theo yêu cầu chủ đầu tư (kể ngày nghỉ) ngày nghiệm thu sản phẩm tư vấn; đ) Có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho họp, báo cáo, thẩm định với số lượng theo yêu cầu chủ đầu tư; e) Thu thập thông tin cần thiết để phục vụ cho công việc tư vấn theo Hợp đồng Điều 12 Nhà thầu phụ 1 Nhà thầu ký kết hợp đồng với nhà thầu phụ danh sách nhà thầu phụ nêu tại ĐKCT để thực phần công việc nêu HSDT Việc sử dụng nhà thầu phụ không làm thay đổi nghĩa vụ nhà thầu Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư khối lượng, chất lượng, tiến độ nghĩa vụ khác phần việc nhà thầu phụ thực (61)2 Giá trị công việc mà nhà thầu phụ quy định Khoản Điều thực không vượt tỷ lệ phần trăm theo giá hợp đồng nêu ĐKCT. 3 Nhà thầu không sử dụng thầu phụ cho công việc khác ngồi cơng việc kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu HSDT 4 Yêu cầu khác nhà thầu phụ quy định ĐKCT. Điều 13 Bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng 1 Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định Điều 16 Chương này, nhà thầu không thực phần hay tồn nội dung cơng việc theo hợp đồng thời hạn nêu hợp đồng chủ đầu tư khấu trừ vào giá hợp đồng khoản tiền bồi thường tương ứng với % giá trị công việc chậm thực quy định ĐKCT tính cho tuần chậm thực khoảng thời gian khác thỏa thuận nội dung cơng việc thực Chủ đầu tư khấu trừ đến % tối đa quy định ĐKCT Khi đạt đến mức tối đa, chủ đầu tư xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định Điều 14 Chương 2 Đối với gói thầu tư vấn lập hồ sơ thiết kế, dự toán, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu cho gói thầu xây lắp áp dụng loại hợp đồng trọn gói, nhà thầu phải chịu trách nhiệm xác số lượng, khối lượng cơng việc xây lắp Trường hợp tính tốn sai số lượng, khối lượng công việc, nhà thầu chịu trách nhiệm đền bù theo quy định ĐKCT. Điều 14 Chấm dứt hợp đồng sai phạm nhà thầu 1 Chủ đầu tư chấm dứt việc thực phần toàn hợp đồng cách thông báo văn cho nhà thầu nhà thầu không thực nội dung công việc quy định tại ĐKCT. 2 Chủ đầu tư gửi thông báo chấm dứt hợp đồng cho nhà thầu phát nhà thầu lâm vào tình trạng phá sản mà khơng phải chịu chi phí đền bù Việc chấm dứt hợp đồng không làm quyền lợi chủ đầu tư hưởng theo quy định hợp đồng pháp luật 3 Trong trường hợp chủ đầu tư chấm dứt việc thực phần hay toàn hợp đồng theo Khoản Điều này, chủ đầu tư ký hợp đồng với nhà thầu khác để thực phần hợp đồng bị chấm dứt Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ đầu tư chi phí vượt trội cho việc thực phần hợp đồng bị chấm dứt Tuy nhiên, nhà thầu phải tiếp tục thực phần hợp đồng không bị chấm dứt Điều 15 Chấm dứt hợp đồng lỗi chủ đầu tư Nhà thầu chấm dứt việc thực phần toàn hợp đồng cách thông báo văn cho chủ đầu tư chủ đầu tư không thực nội dung công việc quy định ĐKCT. Điều 16 Trường hợp bất khả kháng 1 Trong hợp đồng này, bất khả kháng hiểu kiện nằm ngồi tầm kiểm sốt khả lường trước bên, chẳng hạn như: chiến tranh, bạo loạn, đình cơng, hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly kiểm dịch điều kiện thời tiết bất lợi 2 Khi xảy trường hợp bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo văn cho bên kiện nguyên nhân gây kiện Đồng thời, chuyển cho bên giấy xác nhận kiện bất khả kháng cấp tổ chức có thẩm quyền nơi xảy kiện bất khả kháng Trong khoảng thời gian thực dịch vụ điều kiện bất khả kháng, nhà thầu theo hướng dẫn chủ đầu tư phải tiếp tục thực nghĩa vụ hợp đồng theo hồn cảnh thực tế cho phép phải tìm biện pháp hợp lý để thực phần việc không bị ảnh hưởng trường hợp bất khả kháng Trong trường hợp này, chủ đầu tư phải xem xét để bồi hoàn cho nhà thầu khoản phụ phí cần thiết hợp lý mà họ phải gánh chịu (62)thường thiệt hại, bị phạt bị chấm dứt hợp đồng Trường hợp phát sinh tranh chấp bên kiện bất khả kháng xảy kéo dài tranh chấp giải theo quy định Điều 17 Chương Điều 17 Giải tranh chấp 1 Nhà thầu chủ đầu tư có trách nhiệm giải tranh chấp phát sinh hai bên thơng qua thương lượng, hịa giải 2 Nếu tranh chấp khơng thể giải thương lượng, hịa giải thời gian quy định ĐKCT kể từ ngày phát sinh tranh chấp bên yêu cầu đưa việc tranh chấp giải theo chế xác định ĐKCT. Điều 18 Thông báo 1 Bất thông báo bên gửi cho bên liên quan đến hợp đồng phải thể bằng văn bản, theo địa ghi ĐKCT. 2 Thơng báo bên có hiệu lực kể từ ngày bên nhận theo ngày hiệu lực nêu thông báo, tùy theo ngày đến muộn Chương V ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG Điều Khoản Nội dung 1 Chủ đầu tư: [Ghi tên chủ đầu tư] 4 Nhà thầu: _ [Ghi tên nhà thầu trúng thầu] 6 Ngày hợp đồng có hiệu lực: _ [Tùy theo tính chất gói thầu mà quy định cụ thể, ví dụ: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký hợp đồng ] 2 Ngôn ngữ hợp đồng: _ [Ghi ngôn ngữ HSMT, ngôn ngữ tiếng Việt]. 3 Việc sử dụng tài liệu thông tin liên quan đến hợp đồng: [Ghi quy định khác (nếu có)] 5 Loại hợp đồng: _ [Ghi loại hợp đồng áp dụng, đảm bảo phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu duyệt]. 6 - Phương thức toán: [Tùy theo tính chất yêu cầu gói thầu mà quy định cụ thể nội dung này. Việc toán cho nhà thầu quy định tiền mặt, tốn bằng thư tín dụng, chuyển khoản. Nếu có quy định tạm ứng cho nhà thầu cần nêu rõ giá trị, thời hạn tạm ứng cách thức hoàn trả tiền tạm ứng phù hợp với quy định pháp luật.] - Đồng tiền thời hạn toán (63)Thời hạn toán: [Thời hạn tốn quy định thanh tốn khoảng thời gian định kể từ nhà thầu xuất trình đầy đủ chứng từ theo yêu cầu Đồng thời, cần quy định cụ thể chứng từ phục vụ cho việc toán]. 8 Thời gian thực hợp đồng: _ [Ghi thời gian thực hợp đồng phù hợp với Khoản Mục BDL, HSDT kết hoàn thiện hợp đồng hai bên] 9 Thời gian bên nhận yêu cầu trả lời yêu cầu điều chỉnh hợp đồng chủ đầu tư nhà thầu: _ [Ghi cụ thể thời gian ngày kể từ ngày nhận yêu cầu điều chỉnh hợp đồng yêu cầu cụ thể nội dung điều chỉnh] 2 Điều chỉnh hợp đồng: [Đối với hợp đồng trọn gói khơng được thay đổi kết đầu giá hợp đồng Trường hợp áp dụng loại hợp đồng theo thời gian trường hợp phát sinh hợp lý công việc ngồi phạm vi HSMT phải quy định rõ phạm vi điều chỉnh theo quy định của pháp luật]. 10 Thời gian nhà thầu thực việc thay nhân sự: _ [Ghi cụ thể thời gian ngày kể từ ngày nhận yêu cầu thay nhân sự chủ đầu tư]. 12 Danh sách nhà thầu phụ: _ [Ghi danh sách nhà thầu phụ phù hợp với danh sách nhà thầu phụ nêu HSDT]. 2 Tổng giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực không vượt quá: _ giá hợp đồng [Căn quy mơ, tính chất gói thầu mà ghi phần trăm cho phù hợp]. 4 Yêu cầu khác nhà thầu phụ: _ [Ghi yêu cầu khác nhà thầu phụ (nếu có)]. 13 Mức khấu trừ: %/tuần (hoặc ngày, tháng ) [Ghi cụ thể quy định mức khấu trừ % nội dung công việc chậm thực tính chất u cầu gói thầu]. Mức khấu trừ tối đa: _% [Ghi mức khấu trừ tối đa] Mức đền bù: _ [Ghi mức đền bù]. 14 Chấm dứt hợp đồng sai phạm nhà thầu: [Ghi cụ thể nội dung mà nhà thầu vi phạm chủ đầu tư có quyền chấm dứt hợp đồng Ví dụ: nhà thầu khơng bố trí nhân chủ chốt nêu HSDT nhân thay khơng có trình độ kinh nghiệm và lực tương đương]. 15 Chấm dứt hợp đồng lỗi chủ đầu tư: [Ghi cụ thể nội dung mà chủ đầu tư vi phạm nhà thầu có quyền u cầu chấm dứt hợp đồng]. 17 Giải tranh chấp: _ [Ghi cụ thể thời gian chế xử lý tranh chấp tùy theo tính chất u cầu gói thầu Trong cần nêu rõ thời gian gửi yêu cầu giải tranh chấp, quan xử lý tranh chấp, chi phí cho việc giải tranh chấp Khuyến khích đưa tranh chấp giải cơ quan trọng tài]. (64)Điện thoại: _ Fax: E-mail: - Địa liên lạc nhà thầu: _ Điện thoại: _ Fax: E-mail: Chương VI MẪU HỢP ĐỒNG Tùy theo tính chất yêu cầu gói thầu mà áp dụng hợp đồng DVTV theo loại hợp đồng trọn gói loại hợp đồng theo thời gian cho phù hợp. Trường hợp hợp đồng có nhiều hợp đồng phận, chủ đầu tư vận dụng biểu mẫu hợp đồng DVTV loại hợp đồng trọn gói loại hợp đồng theo thời gian để xây dựng hợp đồng DVTV. Khi sử dụng cần ý không thay đổi ĐKC, điều khoản ĐKCT cần thực hiện mô tả ghi chữ in nghiêng cho điều khoản. Mẫu số 14 HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN (Áp dụng loại hợp đồng trọn gói) _, ngày _ tháng _ năm Hợp đồng số: _ Gói thầu: _ [Ghi tên gói thầu] Thuộc dự án: _ [Ghi tên dự án] - Căn cứ1 _ [Bộ Luật dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc hội]; - Căn cứ1 [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 Quốc hội]; - Căn cứ1 _ [Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu]; - Căn Quyết định số _ ngày _ tháng _ năm _ việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu [Ghi tên gói thầu] thơng báo kết lựa chọn nhà thầu số _ ngày _ tháng _ năm _ bên mời thầu; - Căn biên hoàn thiện hợp đồng chủ đầu tư nhà thầu trúng thầu ký ngày _ tháng _ năm _; Chúng tôi, đại diện cho bên ký hợp đồng, gồm có: Chủ đầu tư Tên chủ đầu tư [Ghi tên chủ đầu tư] Đại diện ông/bà: Chức vụ: (65)Địa chỉ: _ Điện thoại: Fax: _ E-mail: _ Tài khoản: Mã số thuế: _ Giấy ủy quyền số _ ngày _ tháng _ năm (trường hợp ủy quyền). Nhà thầu Tên nhà thầu _ [Ghi tên nhà thầu lựa chọn] Đại diện ông/bà: Chức vụ: Địa chỉ: _ Điện thoại: Fax: _ E-mail: _ Tài khoản: Mã số thuế: _ Giấy ủy quyền số _ ngày _ tháng _ năm (trường hợp ủy quyền). Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với nội dung sau: Điều Đối tượng hợp đồng Đối tượng hợp đồng dịch vụ nêu chi tiết Phụ lục A “Điều khoản tham chiếu” Điều Hồ sơ hợp đồng Hồ sơ hợp đồng bao gồm tài liệu sau đây: Văn hợp đồng; 2 Phụ lục hợp đồng gồm điều khoản tham chiếu, nhân nhà thầu, trách nhiệm báo cáo nhà thầu; 3 Biên hoàn thiện hợp đồng; 4 Quyết định phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu; 5 Văn thỏa thuận bên điều kiện hợp đồng, bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể; 6 Hồ sơ dự thầu tài liệu làm rõ hồ sơ dự thầu nhà thầu lựa chọn; Hồ sơ mời thầu tài liệu sửa đổi, bổ sung hồ sơ mời thầu; 8 Các tài liệu có liên quan Điều Trách nhiệm nhà thầu 1 Thực nghĩa vụ nêu Điều hợp đồng này; 2 Đảm bảo huy động bố trí nhân liệt kê Phụ lục B “Nhân nhà thầu” để thực dịch vụ; (66)“Trách nhiệm báo cáo nhà thầu”; 4 Thực đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm khác nêu ĐKC ĐKCT hợp đồng Điều Trách nhiệm chủ đầu tư 1 Chủ đầu tư cam kết toán cho nhà thầu theo giá hợp đồng phương thức nêu Điều hợp đồng thực đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm khác quy định ĐKC ĐKCT hợp đồng. 2 Chủ đầu tư định ông/bà _ [Ghi rõ họ tên] cán phụ trách chủ đầu tư để điều phối hoạt động thuộc phạm vi hợp đồng Điều Giá hợp đồng, thời hạn phương thức toán 1 Giá hợp đồng: [Ghi rõ giá trị số, chữ đồng tiền ký hợp đồng. Trường hợp giá hợp đồng ký hai ba đồng tiền khác ghi rõ giá trị số chữ đồng tiền đó, ví dụ: triệu USD + 10 tỷ VND (năm triệu đôla Mỹ mười tỷ đồng Việt Nam)] Số tiền bao gồm toàn chi phí, lãi khoản thuế mà nhà thầu phải nộp 2 Thời hạn toán: [Ghi giá trị/phần trăm đồng tiền] hợp đồng có hiệu lực (trường hợp có tạm ứng). _ [Ghi giá trị/phần trăm đồng tiền] chủ đầu tư nhận chấp thuận dự thảo báo cáo nhà thầu lập. _ [Ghi giá trị/phần trăm đồng tiền] chủ đầu tư nhận chấp thuận báo cáo cuối Tổng số tiền toán _ [Ghi giá trị đồng tiền] [Thời hạn tốn thay đổi để phù hợp với báo cáo đầu nêu chi tiết Phụ lục C]. 3 Phương thức toán: Phương thức toán nêu Điều ĐKCT Điều Loại hợp đồng Hợp đồng thực theo loại hợp đồng trọn gói Điều Thời gian thực hợp đồng [Nêu thời gian thực hợp đồng phù hợp với Khoản Mục BDL, HSDT kết hoàn thiện hợp đồng hai bên]. Điều Hiệu lực hợp đồng 1 Hợp đồng có hiệu lực kể từ [Ghi cụ thể ngày có hiệu lực hợp đồng phù hợp với quy định Khoản Điều ĐKCT]. 2 Hợp đồng hết hiệu lực sau hai bên tiến hành lý hợp đồng theo luật định Hợp đồng lập thành _ bộ, chủ đầu tư giữ bộ, nhà thầu giữ _ bộ, hợp đồng có giá trị pháp lý Đại diện hợp pháp nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu] [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu]Đại diện hợp pháp chủ đầu tư (67)Phụ lục A: Điều khoản tham chiếu Phụ lục B: Nhân nhà thầu Phụ lục C: Trách nhiệm báo cáo nhà thầu Mẫu số 15 HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN (Áp dụng loại hợp đồng theo thời gian) _, ngày tháng năm _ Hợp đồng số: _ Gói thầu: _ [Ghi tên gói thầu] Thuộc dự án: [Ghi tên dự án] - Căn cứ1 _ [Bộ Luật dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc hội]; - Căn cứ1 [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 Quốc hội]; - Căn cứ1 _ [Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu]; - Căn Quyết định số _ ngày _ tháng _ năm _ việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu [Ghi tên gói thầu] thông báo kết lựa chọn nhà thầu số _ ngày _ tháng _ năm _ bên mời thầu; - Căn biên hoàn thiện hợp đồng chủ đầu tư nhà thầu trúng thầu ký ngày _ tháng _ năm _; Chúng tôi, đại diện cho bên ký hợp đồng, gồm có: Chủ đầu tư Tên chủ đầu tư [Ghi tên chủ đầu tư] Đại diện ông/bà: Chức vụ: Địa chỉ: _ Điện thoại: Fax: _ E-mail: _ Tài khoản: Mã số thuế: _ Giấy ủy quyền số _ ngày _ tháng _ năm (trường hợp ủy quyền). Nhà thầu Tên nhà thầu _ [Ghi tên nhà thầu lựa chọn] Đại diện ông/bà: Chức vụ: Địa chỉ: _ (68)Điện thoại: Fax: _ E-mail: _ Tài khoản: Mã số thuế: _ Giấy ủy quyền số _ ngày _ tháng _ năm (trường hợp ủy quyền). Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với nội dung sau: Điều Đối tượng hợp đồng Đối tượng hợp đồng dịch vụ nêu chi tiết Phụ lục A “Điều khoản tham chiếu” Điều Hồ sơ hợp đồng Hồ sơ hợp đồng bao gồm tài liệu sau đây: Văn hợp đồng; 2 Phụ lục hợp đồng gồm điều khoản tham chiếu, dự toán kinh phí, danh sách nhân nhà thầu, trách nhiệm báo cáo nhà thầu; 3 Biên hoàn thiện hợp đồng; 4 Quyết định phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu; 5 Văn thỏa thuận bên điều kiện hợp đồng, bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể; 6 Hồ sơ dự thầu tài liệu làm rõ hồ sơ dự thầu nhà thầu lựa chọn; Hồ sơ mời thầu tài liệu sửa đổi, bổ sung hồ sơ mời thầu; 8 Các tài liệu có liên quan Điều Trách nhiệm nhà thầu 1 Thực nghĩa vụ nêu Điều hợp đồng này; 2 Nộp báo cáo cho chủ đầu tư thời hạn theo hình thức nêu Phụ lục B “Dự tốn kinh phí, danh sách nhân nhà thầu” để thực dịch vụ; 3 Đảm bảo huy động bố trí nhân sự, dự tốn kinh phí liệt kê Phụ Lục C “Trách nhiệm báo cáo nhà thầu”; 4 Thực đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm khác nêu ĐKC ĐKCT hợp đồng Điều Trách nhiệm chủ đầu tư 1 Chủ đầu tư cam kết toán cho nhà thầu theo giá hợp đồng phương thức nêu Điều hợp đồng thực đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm khác quy định ĐKC ĐKCT hợp đồng. 2 Chủ đầu tư định ông/bà _ [Ghi rõ họ tên] cán phụ trách chủ đầu tư để điều phối hoạt động thuộc phạm vi hợp đồng Điều Giá hợp đồng, thời hạn phương thức toán (69)- Thù lao cho chuyên gia: Chủ đầu tư toán cho nhà thầu thù lao tính theo tháng người theo tuần, theo ngày, theo (lựa chọn ba nội dung xóa nội dung cịn lại) thống Phụ lục C - Chi phí khác ngồi thù lao: Chủ đầu tư tốn cho nhà thầu chi phí khác với mức trần [Ghi giá trị đồng tiền thanh toán] cho khoản chi thực tế khoán gọn1 đây: + Chi phí cơng tác (bao gồm chi phí lại, phụ cấp công tác lưu trú), tiền văn phịng phẩm phơtơ, in ấn tài liệu, chi phí liên lạc Chi phí hồn trả cần chủ đầu tư xác nhận; + Chi phí khác chủ đầu tư phê duyệt Thời hạn phương thức toán Thanh toán theo thời hạn phương thức toán nêu Điều ĐKCT. Điều Bảng chấm công Trong q trình làm việc, kể cơng tác, chủ đầu tư điền vào bảng chấm công giấy tờ hợp lệ khác để xác định thời gian làm việc nhà thầu Điều Loại hợp đồng: Hợp đồng áp dụng loại hợp đồng theo thời gian Điều Thời gian thực hợp đồng [Nếu thời gian thực hợp đồng phù hợp với Khoản Mục BDL, HSDT kết hoàn thiện hợp đồng hai bên]. Điều Hiệu lực hợp đồng 1 Hợp đồng có hiệu lực kể từ [Ghi cụ thể ngày có hiệu lực hợp đồng phù hợp với quy định Khoản Điều ĐKCT]. 2 Hợp đồng hết hiệu lực sau hai bên tiến hành lý hợp đồng theo luật định Hợp đồng lập thành _ bộ, chủ đầu tư giữ bộ, nhà thầu giữ _ bộ, hợp đồng có giá trị pháp lý Đại diện hợp pháp nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu] [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu]Đại diện hợp pháp chủ đầu tư PHỤ LỤC Phụ lục A: Điều khoản tham chiếu Phụ lục B: Dự toán kinh phí, danh sách nhân nhà thầu Phụ lục C: Trách nhiệm báo cáo nhà thầu PHỤ LỤC CÁC VÍ DỤ Ví dụ 1: Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết mặt kỹ thuật gói thầu tư vấn quốc tế khảo sát, thiết kế chi tiết Hệ thống cấp thoát nước xử lý nước thải thành phố X (70)TT Tiêu chuẩn đánh giá tối đaĐiểm điểm chiThang tiết Điểm tối thiểu 1 Kinh nghiệm nhà thầu 20 12 1.1 Kinh nghiệm quốc tế thiết kế dự án cấp thoát nước và xử lý nước thải tương tự 10 năm gần đây 5 1.1.1 Kinh nghiệm thiết kế dự án cấp nước 2,5 >= 10 dự án (đạt 100% số điểm) 2,5 8-9 dự án (đạt 90% số điểm) 2,25 6-8 dự án (đạt 70% số điểm) 1,75 3-5 dự án (đạt 40% số điểm) 1 < dự án (đạt điểm) 0 1.1.2 Kinh nghiệm thiết kế dự án thoát nước xử lý nước thải 2,5 >= 10 dự án (đạt 100% số điểm) 2,5 8-9 dự án (đạt 90% số điểm) 2,25 6-8 dự án (đạt 70% số điểm) 1,75 3-5 dự án (đạt 40% số điểm) 1 < dự án (đạt điểm) 0 1.2 Kinh nghiệm thiết kế dự án cấp thoát nước xử lý nước thải tương tự 10 năm gần khu vực Đông Nam Á 5 1.2.1 Kinh nghiệm thiết kế dự án cấp nước 2,5 >= dự án (đạt 100% số điểm) 2,5 4-5 dự án (đạt 90% số điểm) 2,25 2-3 dự án (đạt 70% số điểm) 1,75 1 dự án (đạt 40% số điểm) 1 0 dự án (đạt điểm) 0 1.2.2 Kinh nghiệm thiết kế dự án thoát nước xử lý nước thải 2,5 >= dự án (đạt 100% số điểm) 2,5 4-5 dự án (đạt 90% số điểm) 2,25 2-3 dự án (đạt 70% số điểm) 1,75 1 dự án (đạt 40% số điểm) 1 0 dự án (đạt điểm) 0 1.3 Kinh nghiệm tư vấn dự án cấp thoát nước xử lý nước thải tương tự 10 năm gần Việt Nam 6 1.3.1 Kinh nghiệm thiết kế dự án cấp nước 3 (71)4-5 dự án (đạt 90% số điểm) 2,7 2-3 dự án (đạt 70% số điểm) 2,1 1 dự án (đạt 40% số điểm) 1,2 0 dự án (đạt điểm) 0 1.3.2 Kinh nghiệm thiết kế dự án thoát nước xử lý nước thải 3 > = dự án (đạt 100% số điểm) 3 4-5 dự án (đạt 90% số điểm) 2,7 2-3 dự án (đạt 70% số điểm) 2,1 1 dự án (đạt 40% số điểm) 1,2 0 dự án (đạt điểm) 0 1.4 Uy tín thơng qua kết thực hợp đồng tương tự trước đó 4 Tất hợp đồng tương tự trước đảm bảo vượt yêu cầu chất lượng, tiến độ thực (đạt 100% số điểm) 4 75% hợp đồng tương tự trước đảm bảo vượt yêu cầu chất lượng, tiến độ thực (đạt 90% số điểm) 3,6 50% hợp đồng tương tự trước đảm bảo vượt yêu cầu chất lượng, tiến độ thực (đạt 70% số điểm) 2,8 25% hợp đồng tương tự trước đảm bảo vượt yêu cầu chất lượng, tiến độ thực (đạt 40% số điểm) 1,6 Khơng có hợp đồng tương tự trước đảm bảo vượt yêu cầu chất lượng, tiến độ thực (đạt điểm) 0 2 Giải pháp phương pháp luận 30 20 2.1 Am hiểu mục tiêu nhiệm vụ dự án nêu điều khoản tham chiếu 5 2.1.1 Am hiểu chung phạm vi, quy mô dự án nêu điều khoản tham chiếu 2 2.1.2 Đề xuất kỹ thuật có nội dung mơ tả vị trí, tuyến, đặc điểm dự án hợp phần 1,5 2.1.3 Khảo sát trường dự án (đề xuất kỹ thuật có hình minh họa vị trí, tuyến dự án hợp phần) 1,5 2.2 Cách tiếp cận phương pháp luận 5 2.2.1 Đề xuất kỹ thuật bao gồm tất hạng mục công việc quy định điều khoản tham chiếu Các hạng mục công việc phân chia thành nhiệm vụ cụ thể cách hồn chỉnh logic; đồng thời có phân công cho từng chuyên gia tư vấn đề xuất cho dự án. 2 (72)2.2.3 Đề xuất trình bày rõ ràng làm để thực tốt công việc (đặc biệt cơng việc mang tính đặc thù dự án) 1,5 2.3 Sáng kiến cải tiến 2 2.3.1 Đề xuất sáng kiến cải tiến để thực tốt công việc nhằm nâng cao hiệu thực dự án 1 2.3.2 Cách tiếp cận phương pháp luận nhà thầu chuyên nghiệp tiên tiến 1 2.4 Cách trình bày đề xuất 2 2.4.1 Đề xuất kết cấu trình bày cách hợp lý, dễ theo dõi 1 2.4.2 Đề xuất hoàn chỉnh thuyết phục 1 2.5 Kế hoạch triển khai 10 2.5.1 Kế hoạch công việc bao gồm tất nhiệm vụ để thực dự án Mỗi nhiệm vụ cụ thể phải phân tích, mơ tả cách hồn chỉnh, phù hợp rõ ràng 5 2.5.2 Kế hoạch triển khai phù hợp với phương pháp luận tiến độ dự kiến 2,5 2.5.3 Các bảng biểu mô tả kế hoạch thực công việc tiến độ nộp báo cáo 2,5 2.6 Bố trí nhân hợp lý 6 2.6.1 Nhân bố trí theo yêu cầu hồ sơ mời thầu 3 2.6.2 Thời điểm thời gian huy động tư vấn phù hợp với kế hoạch triển khai 3 3 Nhân sự 50 40 3.1 Tư vấn trưởng 13 11 3.1.1 Trình độ chung 3 a Bằng cấp 1,5 Giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ cấp tương đương khác (đạt 100% số điểm) 1,5 Kỹ sư, cử nhân (đạt 70% số điểm) 1,05 Trung cấp, cao đẳng cấp tương khác (đạt điểm) 0 b Kinh nghiệm làm việc lĩnh vực có liên quan 1,5 >= 15 năm (đạt 100% số điểm) 1,5 10 -<15 năm (đạt 70% số điểm) 1,05 5 -< 10 năm (đạt 40% số điểm) 0,6 < năm (đạt điểm) 0 (73)> = dự án (đạt 100% số điểm) 2 3 - dự án (đạt 70% số điểm) 1,4 1 - dự án (đạt 40% số điểm) 0,8 0 dự án (đạt điểm) 0 b Kinh nghiệm thiết kế dự án thoát nước xử lý nước thải 2 >= dự án (đạt 100% số điểm) 2 3 - dự án (đạt 70% số điểm) 1,4 1 - dự án (đạt 40% số điểm) 0,8 0 dự án (đạt điểm) 0 c Kinh nghiệm vị trí tư vấn trưởng suốt trình làm việc 2 >= dự án (đạt 100% số điểm) 2 3 - dự án (đạt 70% số điểm) 1,4 1 - dự án (đạt 40% số điểm) 0,8 0 dự án (đạt điểm) 0 3.1.3 Kinh nghiệm làm việc khu vực Đông Nam Á 1,5  15 năm (đạt 100% số điểm) 1,5 10 -< 15 năm (đạt 80% số điểm) 1,2 5 - < 10 năm (đạt 50% số điểm) 0,75 1-5 năm (đạt 30% số điểm) 0,45  năm (đạt điểm) 0 3.1.4 Kinh nghiệm làm việc Việt Nam 1,5 > năm (đạt 100% số điểm) 1,5 3-4 năm (đạt 70% số điểm) 1,05 1-2 năm (đạt 50% số điểm) 0,75 Khơng có kinh nghiệm (đạt điểm) 0 3.1.5 Trình độ tiếng Anh 1 Tốt (đạt 100% số điểm) 1 Khá (đạt 70% số điểm) 0,7 Trung bình (đạt 40% số điểm) 0,4 Kém (đạt điểm) 0 3.2 Tư vấn phó 9 7 3.2.1 Trình độ chung 2 a Bằng cấp 1 Giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ cấp tương đương khác (đạt 100% số điểm) 1 (74)Trung cấp, cao đẳng cấp tương đương khác (đạt điểm) 0 b Kinh nghiệm làm việc lĩnh vực có liên quan 1 >= 15 năm (đạt 100% số điểm) 1 10 - <15 năm (đạt 70% số điểm) 0,7 5 - < 10 năm (đạt 40% số điểm) 0,4 < năm (đạt điểm) 0 3.2.2 Kinh nghiệm thiết kế dự án cấp thoát nước xử lý nước thải có quy mơ tương tự 4,5 a Kinh nghiệm thiết kế dự án cấp nước 1,5 >= dự án (đạt 100% số điểm) 1,5 3 - dự án (đạt 70% số điểm) 1,05 1 - dự án (đạt 40% số điểm) 0,6 0 dự án (đạt điểm) 0 b Kinh nghiệm thiết kế dự án thoát nước xử lý nước thải 1,5 >= dự án (đạt 100% số điểm) 1,5 3 - dự án (đạt 70% số điểm) 1,05 1 - dự án (đạt 40% số điểm) 0,6 0 dự án (đạt điểm) 0 c Kinh nghiệm vị trí tư vấn phó (hoặc tư vấn trưởng) suốt trình làm việc 1,5 >= dự án (đạt 100% số điểm) 1,5 3 - dự án (đạt 70% số điểm) 1,05 1 - dự án (đạt 40% số điểm) 0,6 0 dự án (đạt điểm) 0 3.2.3 Kinh nghiệm làm việc khu vực Đông Nam Á 1  15 năm (đạt 100% số điểm) 1 10 - < 75 năm (đạt 80% số điểm) 0,8 5 - < 10 năm (đạt 50% số điểm) 0,5 1 - năm (đạt 30% số điểm) 0,3  năm (đạt điểm) 0 3.2.4 Kinh nghiệm làm việc Việt Nam 1  năm (đạt 100% số điểm) 1 3 - năm (đạt 70% số điểm) 0,7 1 - năm (đạt 50% số điểm) 0,5 Khơng có kinh nghiệm (đạt điểm) 0 (75)Tốt (đạt 100% số điểm) 0,5 Khá (đạt 70% số điểm) 0,35 Trung bình (đạt 40% số điểm) 0,2 Kém (đạt điểm) 0 3.3 Chuyên gia, kỹ sư khác 28 22 3.3.1 Kỹ sư cấp nước 4 3.3.2 Kỹ sư thoát nước 4 3.3.3 Kỹ sư công nghệ xử lý 4 3.3.4 Kỹ sư địa chất 4 3.3.5 Kỹ sư xây dựng dân dụng 4 3.3.6 Chuyên gia môi trường 4 3.3.7 Chuyên gia tái định cư vấn đề xã hội 4 Tiêu chuẩn đánh giá chuyên gia, kỹ sư khác a Bằng cấp 0,5 Giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ cấp tương đương khác (đạt 100% số điểm) 0,5 Kỹ sư, cử nhân (đạt 70% số điểm) 0,35 Trung cấp, cao đẳng cấp tương đương khác (đạt điểm) 0 b Kinh nghiệm làm việc lĩnh vực có liên quan 1 >= năm (đạt 100% số điểm) 1 4 -< năm (đạt 70% số điểm) 0,7 2 -< năm (đạt 50% số điểm) 0,5 < năm (đạt điểm) 0 c Kinh nghiệm thực dự án có tính chất tương tự 1 >= dự án (đạt 100% số điểm) 1 3 - dự án (đạt 70% số điểm) 0,7 1 - dự án (đạt 50% số điểm) 0,5 0 dự án 0 d Kinh nghiệm làm việc khu vực Đông Nam Á 0,5 >= năm (đạt 100% số điểm) 0,5 3 -< năm (đạt 70% số điểm) 0,35 1 - < năm (đạt 50% số điểm) 0,25 < năm (đạt điểm) 0 đ Kinh nghiệm làm việc Việt Nam 0,5  năm (đạt 100% số điểm) 0,5 (76)Khơng có kinh nghiệm (đạt điểm) 0 e Trình độ tiếng Anh 0,5 Tốt (đạt 100% số điểm) 0,5 Khá (đạt 70% số điểm) 0,35 Trung bình (đạt 50% số điểm) 0,25 Kém (đạt điểm) 0 Tổng 100 72 Ví dụ 2: Cách xác định điểm giá Giả định: - Nhà thầu A, B, C, D, E nhà thầu vượt qua bước đánh giá kỹ thuật gói thầu tư vấn nêu (có điểm kỹ thuật  72) - Thang điểm sử dụng = 100 - Gđang xét nhà thầu A, B, C, D, E 1,1 tỷ, tỷ, 1,5 tỷ, 1,3 tỷ, 1,2 tỷ Trong đó: Gđangxét giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có) hồ sơ đề xuất tài xét Công thức xác định điểm giá nhà thầu là: Điểm giáđang xét = Gthấp x 100 Gđang xét Trong đó: Điểm giáđang xét: Điểm giá hồ sơ đề xuất tài xét Gthấp nhất: Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá (nếu có) thấp trong số nhà thầu đánh giá chi tiết tài chính. Căn vào Gđang xét nhà thầu Gthấp = tỷ đồng Điểm giá nhà thầu sau: Nhà thầu Giá xét(tỷ đồng) Điểm giá (điểm) A 1,1 1/1,1 x 100 = 90,9 B 1 1/1 x 100 = 100 C 1,5 1/1,5 x 100 = 66,7 D 1,3 1/1,3 x 100 = 76,9 E 1,2 1/1,2 x 100 = 83,0 Ví dụ 3: Cách xác định điểm tổng hợp Điểm tổng hợp xác định theo công thức sau đây: Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét Trong đó: - Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm xác định bước đánh giá kỹ thuật; - Điểm giáđang xét: Là số điểm xác định bước đánh giá giá; (77)Căn vào điểm kỹ thuật xác định bước đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật điểm giá bước đánh giá hồ sơ đề xuất tài (ví dụ 2), điểm tổng hợp xác định sau: Nhà thầu Đề xuất kỹ thuật Đề xuất tài chính Điểm tổng hợpđang xét (5) = (1) x (2) + (3) x (4) Điểm kỹ thuậtđang xét (1) K% (2) Điểm giáđang xét (3) G% (4) A 89 70 90,9 30 89,6 B 84,2 70 100 30 88,9 C 85 70 66,7 30 79,5 D 80,4 70 76,9 30 79,4 E 83 70 83 30 83 MẪU HỒ SƠ YÊU CẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN (Ban hành kèm theo Thông tư số: 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2015 Bộ Kế hoạch Đầu tư) HỒ SƠ YÊU CẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN Gói thầu: (ghi tên gói thầu) Dự án: _ (ghi tên dự án) Chủ đầu tư: _ (ghi tên chủ đầu tư) Đại diện hợp pháp tư vấn lập HSYC (nếu có) [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu] _, ngày _tháng _ năm Đại diện hợp pháp bên mời thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu] MỤC LỤC Phần thứ nhất Chỉ dẫn nhà thầu Chương I Yêu cầu thủ tục định thầu Chương II Tính hợp lệ hồ sơ đề xuất tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất Chương III Biểu mẫu (78)Mẫu số Thỏa thuận liên danh Mẫu số Cơ cấu tổ chức kinh nghiệm nhà thầu Mẫu số Những góp ý (nếu có) để hồn thiện nội dung điều khoản tham chiếu Mẫu số Giải pháp phương pháp luận tổng quát nhà thầu đề xuất để thực dịch vụ tư vấn Mẫu số Danh sách chuyên gia tham gia thực dịch vụ tư vấn Mẫu số Lý lịch chuyên gia tư vấn Mẫu số Tiến độ thực công việc Mẫu số 10 Tổng hợp chi phí Mẫu số 11A Thù lao cho chuyên gia Mẫu số 11B Bảng phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia Mẫu số 12 Chi phí khác cho chuyên gia Phần thứ hai Điều khoản tham chiếu Phần thứ ba Yêu cầu hợp đồng Chương IV Điều kiện chung hợp đồng Chương V Điều kiện cụ thể hợp đồng Chương VI Mẫu hợp đồng Mẫu số 13 Hợp đồng dịch vụ tư vấn (áp dụng loại hợp đồng trọn gói) Mẫu số 14 Hợp đồng dịch vụ tư vấn (áp dụng loại hợp đồng theo thời gian) TỪ NGỮ VIẾT TẮT DVTV Dịch vụ tư vấn HSYC Hồ sơ yêu cầu HSĐX Hồ sơ đề xuất TCĐG Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất ĐKC Điều kiện chung hợp đồng ĐKCT Điều kiện cụ thể hợp đồng Luật đấu thầu Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 Nghị định 63/CP Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu VND Đồng Việt Nam USD Đồng đô la Mỹ Phần thứ nhất CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU Chương I YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC CHỈ ĐỊNH THẦU Mục Nội dung gói thầu (79) [Ghi tên gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu duyệt] thuộc dự án dự toán mua sắm [Ghi tên dự án dự toán mua sắm duyệt]. 2 Thời gian thực hợp đồng là: ngày [Ghi thời gian cụ thể theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu duyệt]. 3 Nguồn vốn để thực gói thầu: _ [Ghi rõ nguồn vốn phương thức thu xếp vốn, thời gian cấp vốn để toán cho nhà thầu; trường hợp sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi phải ghi rõ tên nhà tài trợ cấu nguồn vốn, bao gồm vốn tài trợ, vốn đối ứng nước]. Mục HSYC giải thích, làm rõ, sửa đổi HSYC 1 HSYC bao gồm nội dung liệt kê Mục lục HSYC 2 Trường hợp nhà thầu muốn giải thích, làm rõ HSYC phải thơng báo cho bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu 3 Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh phạm vi DVTV nội dung yêu cầu khác, bên mời thầu tiến hành sửa đổi HSYC cách gửi văn sửa đổi HSYC đến nhà thầu nhận HSYC Tài liệu phần HSYC Mục Chuẩn bị HSĐX Ngôn ngữ sử dụng HSĐX tất văn bản, tài liệu trao đổi bên mời thầu nhà thầu liên quan đến việc chỉ định thầu phải viết _ [Ghi cụ thể ngôn ngữ sử dụng Đối với trường hợp định thầu cho nhà thầu nước, ghi "tiếng Việt" Đối với trường hợp định thầu cho nhà thầu nước ngoài, trường hợp HSYC tiếng Anh ghi "tiếng Anh"; HSYC tiếng Anh tiếng Việt quy định "tiếng Anh tiếng Việt, có sai khác HSYC tiếng Việt HSYC tiếng Anh vào HSYC tiếng Anh" Đối với tài liệu khác có liên quan cần yêu cầu giới hạn số loại ngôn ngữ thông dụng, nhà thầu sử dụng ngơn ngữ khác u cầu phải có dịch sang ngôn ngữ với ngôn ngữ HSĐX]. HSĐX nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm nội dung sau: a) Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm nhà thầu theo quy định Mục Chương này; b) Đề xuất kỹ thuật tài theo quy định Chương III; c) Các tài liệu khác (nếu có) [Ghi tên tài liệu khác phù hợp với yêu cầu đặc thù của gói thầu]. Mục Đơn đề xuất định thầu Đơn đề xuất định thầu nhà thầu chuẩn bị ghi đầy đủ theo Mẫu số Chương III, phải ký tên, đóng dấu (nếu có) người đại diện hợp pháp nhà thầu (người đại diện theo pháp luật nhà thầu người ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ theo Mẫu số Chương III) Trường hợp ủy quyền, để chứng minh tư cách hợp lệ người ủy quyền, nhà thầu cần gửi kèm theo tài liệu, giấy tờ để chứng minh tư cách hợp lệ người ủy quyền, cụ thể như sau: [Ghi cụ thể văn pháp lý mà nhà thầu phải gửi để chứng minh tư cách hợp lệ người ủy quyền chụp Điều lệ công ty, Quyết định thành lập chi nhánh chứng thực ]. (80)Mục Tư cách hợp lệ tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, lực, kinh nghiệm nhà thầu 1 Nhà thầu coi có tư cách hợp lệ đáp ứng đủ điều kiện sau: a) Có đăng ký thành lập, hoạt động quan có thẩm quyền nước mà nhà thầu hoạt động cấp; b) Hạch tốn tài độc lập; c) Khơng q trình giải thể; khơng bị kết luận lâm vào tình trạng phá sản nợ khơng có khả chi trả theo quy định pháp luật; d) Đã đăng ký hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: [Trong thời gian Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa ban hành văn hướng dẫn ghi "không áp dụng" Sau Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành văn hướng dẫn thực chi tiết ghi "có áp dụng"]. đ) Khơng thời gian bị cấm tham dự thầu; e) Trường hợp định thầu quốc tế, nhà thầu nước phải liên danh với nhà thầu nước sử dụng nhà thầu phụ nước, trừ trường hợp nhà thầu nước không đủ lực tham gia vào cơng việc gói thầu Trường hợp sử dụng thầu phụ, HSĐX nhà thầu đề xuất phần cơng việc dự kiến dành cho nhà thầu phụ Việt Nam mà chưa cần kê khai cụ thể tên nhà thầu phụ; nhà thầu phải nộp cam kết kèm theo HSĐX sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam thực phần công việc đề xuất HSĐX.1 2 Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ nhà thầu a) Đối với nhà thầu độc lập, phải cung cấp tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ sau: [Nêu yêu cầu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ nhà thầu, ví dụ chụp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chứng thực, ]. b) Đối với nhà thầu liên danh, phải cung cấp tài liệu sau đây: - Các tài liệu nêu Điểm a Khoản thành viên liên danh; - Văn thỏa thuận liên danh thành viên theo Mẫu số Chương III Tài liệu chứng minh lực kinh nghiệm nhà thầu Tài liệu chứng minh lực kinh nghiệm nhà thầu liệt kê theo Mẫu số 4, Mẫu số Mẫu số Chương III Năng lực kinh nghiệm nhà thầu liên danh tổng lực kinh nghiệm thành viên sở phạm vi công việc mà thành viên đảm nhận, thành viên phải chứng minh lực kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu HSYC cho phần việc phân công thực liên danh Mục Giá đề xuất định thầu 1 Giá đề xuất định thầu giá nhà thầu nêu đơn đề xuất định thầu Giá đề xuất định thầu nhà thầu phải bao gồm tồn chi phí cần thiết để thực gói thầu theo Mẫu số 10, Mẫu số 11A Mẫu số 12 Chương III sở yêu cầu điều khoản tham chiếu HSYC Nhà thầu phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia theo Mẫu số 11B [Trường hợp không yêu cầu nhà thầu phân tích chi phí thù lao cho chun gia ghi rõ “không” Trường hợp yêu cầu nhà thầu phân tích chi phí thù lao cho chun gia ghi rõ “phải”]. Đối với gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói, giá dự thầu phải bao gồm tất chi phí cho yếu tố rủi ro chi phí trượt giá xảy q trình thực hợp đồng Trường hợp gói thầu tư vấn đơn giản, thời gian thực hợp đồng ngắn, khơng phát sinh rủi ro, trượt giá chi phí cho yếu tố rủi ro chi phí trượt giá tính (đồng) Đối với gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo thời gian, giá dự thầu khơng bao gồm chi phí cho yếu tố rủi ro chi phí trượt giá xảy trình thực hợp đồng 2 Giá đề xuất định thầu chào _ [Ghi đồng tiền dự thầu Đối với (81)định thầu nước, ghi "đồng Việt Nam"; định thầu quốc tế, ghi tối đa đồng tiền cụ thể mà nhà thầu phép chào, số phải có đồng tiền ngoại tệ tự chuyển đổi (USD, EURO…)] Đối với hạng mục cơng việc cụ thể nhà thầu chào thầu đồng tiền Mục Thời gian có hiệu lực HSĐX Thời gian có hiệu lực HSĐX phải đảm bảo theo yêu cầu _ [Ghi rõ số ngày tùy thuộc quy mơ, tính chất gói thầu, không quy định 180 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu; trường hợp gói thầu quy mơ lớn, phức tạp thời gian có hiệu lực HSĐX tối đa 210 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu] ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu. Mục Quy cách HSĐX chữ ký HSĐX 1 Nhà thầu phải chuẩn bị gốc _ chụp HSĐX [Ghi số lượng yêu cầu nhưng không bản], ghi rõ "bản gốc" "bản chụp" tương ứng Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tính xác phù hợp chụp gốc Trường hợp có sai khác gốc chụp vào gốc để đánh giá 2 HSĐX phải đánh máy, in mực không tẩy được, đánh số trang theo thứ tự liên tục Đơn đề xuất định thầu, thư giảm giá (nếu có), văn bổ sung, làm rõ HSĐX số biểu mẫu phải đại diện hợp pháp nhà thầu ký, đóng dấu theo hướng dẫn Chương III 3 Trường hợp nhà thầu liên danh HSĐX phải có chữ ký đại diện hợp pháp tất thành viên liên danh thành viên đại diện nhà thầu liên danh theo thỏa thuận liên danh Để bảo đảm tất thành viên liên danh bị ràng buộc mặt pháp lý, văn thỏa thuận liên danh phải có chữ ký đại diện Hợp pháp tất thành viên liên danh 4 Những chữ ghi thêm, ghi chèn vào dịng, chữ bị tẩy xóa viết đè lên coi hợp lệ có chữ ký bên cạnh trang người ký đơn đề xuất định thầu Mục Thời hạn nộp HSĐX 1 HSĐX nhà thầu nộp trực tiếp gửi đến địa bên mời thầu phải đảm bảo bên mời thầu nhận trước thời điểm đóng thầu: _ giờ, ngày tháng năm _ [Ghi thời điểm đóng thầu quy mơ, tính chất gói thầu]. 2 Trường hợp gia hạn thời điểm đóng thầu, bên mời thầu thông báo văn cho nhà thầu 3 Trường hợp nhà thầu cần gia hạn thời thời điểm đóng thầu, nhà thầu phải thơng báo cho bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu để bên mời thầu xem xét, định Mục 10 Đánh giá HSĐX thương thảo đề xuất nhà thầu Kiểm tra tính hợp lệ HSĐX, bao gồm: a) Kiểm tra số lượng gốc, chụp HSĐX quy định Khoản Mục Chương này; b) Kiểm tra thành phần HSĐX, bao gồm: - Đơn đề xuất định thầu theo quy định Mục Chương này; - Thỏa thuận liên danh (nếu có) theo quy định Khoản Mục Chương này; - Giấy ủy quyền ký đơn đề xuất định thầu (nếu có) theo quy định Mục Chương này; - Các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ; tài liệu chứng minh lực kinh nghiệm theo quy định Khoản Khoản Mục Chương này; - Đề xuất kỹ thuật; (82)- Các phụ lục, tài liệu kèm theo HSĐX quy định HSYC c) Kiểm tra thống nội dung gốc chụp để phục vụ trình đánh giá chi tiết HSĐX 2 Đánh giá tính hợp lệ HSĐX: HSĐX nhà thầu đánh giá hợp lệ đáp ứng đầy đủ nội dung quy định Mục Chương II 3 HSĐX hợp lệ đánh giá kỹ thuật theo TCĐG quy định Mục Chương II Đánh giá tài bao gồm: - Xác định giá đề xuất định thầu; - Sửa lỗi hiệu chỉnh sai lệch (nếu có); - Trừ giá trị giảm giá (nếu có); - Xác định giá đề nghị định thầu 5 Làm rõ, sửa đổi thương thảo nội dung HSĐX Trong trình đánh giá HSĐX theo quy định Khoản 2, Mục này, bên mời thầu mời nhà thầu đến giải thích, làm rõ, sửa đổi, bổ sung thơng tin cần thiết HSĐX thương thảo đề xuất nhà thầu nhằm chứng minh đáp ứng HSĐX theo yêu cầu HSYC lực, kinh nghiệm, tiến độ, chất lượng, giải pháp kỹ thuật biện pháp tổ chức thực nêu HSYC Ngồi ra, việc thương thảo cịn bao gồm đàm phán đề xuất tài chính, kể việc sửa lỗi hiệu chỉnh sai lệch thực theo quy định Khoản Mục (nếu có), xác định khoản thuế nhà thầu phải nộp theo quy định pháp luật Việt Nam Đồng thời, nhà thầu phải khẳng định huy động chuyên gia để thực nội dung công việc đề xuất, thay đổi nhân phải đảm bảo cá nhân thay phải có lực kinh nghiệm tương đương tốt so với cá nhân đề xuất ban đầu chủ đầu tư chấp thuận Mục 11 Điều kiện nhà thầu đề nghị định thầu Nhà thầu xem xét, đề nghị định thầu đáp ứng đầy đủ điều kiện sau đây: Có HSĐX hợp lệ; 2 Có đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu; 3 Có giá đề nghị định thầu khơng vượt dự toán duyệt sau: a) Đối với trường hợp áp dụng loại hợp đồng trọn gói, dự tốn duyệt bao gồm tất chi phí cho yếu tố rủi ro chi phí trượt giá xảy q trình thực hợp đồng; trường hợp gói thầu tư vấn đơn giản, thời gian thực hợp đồng ngắn, không phát sinh rủi ro, trượt giá chi phí cho yếu tố rủi ro chi phí trượt giá tính (đồng); b) Đối với gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo thời gian, dự toán duyệt khơng bao gồm chi phí cho yếu tố rủi ro chi phí trượt giá xảy q trình thực hợp đồng Mục 12 Thơng báo kết định thầu 1 Sau có định phê duyệt kết định thầu, bên mời thầu đăng tải thông tin kết định thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia Báo đấu thầu, đồng thời gửi văn thông báo kết định thầu tới nhà thầu định thầu 2 Bên mời thầu gửi thông báo định thầu văn đến nhà thầu định thầu kèm theo dự thảo hợp đồng theo Mẫu hợp đồng Chương VI ghi thơng tin cụ thể gói thầu kế hoạch hồn thiện hợp đồng, nêu rõ thời gian, địa điểm vấn đề cần trao đổi hoàn thiện hợp đồng (83)Sau hoàn thiện hợp đồng, chủ đầu tư nhà thầu tiến hành ký kết hợp đồng Trong trường hợp liên danh, hợp đồng ký kết phải bao gồm chữ ký tất thành viên liên danh Mục 14 Kiến nghị đấu thầu Nhà thầu có quyền kiến nghị kết lựa chọn nhà thầu vấn đề liên quan trình định thầu thấy quyền, lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng theo quy định Luật đấu thầu Mục 15 Xử lý vi phạm đấu thầu Tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật đấu thầu quy định khác pháp luật có liên quan tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định pháp luật hành Chương II TÍNH HỢP LỆ CỦA HSĐX VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSĐX Mục Tính hợp lệ HSĐX 1 HSĐX nhà thầu đánh giá hợp lệ đáp ứng đầy đủ nội dung sau đây: a) Có gốc HSĐX; b) Có đơn đề xuất định thầu đại diện hợp pháp nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo quy định Mục Chương I Giá đề xuất định thầu ghi đơn dự thầu phải cụ thể, cố định số, chữ phải phù hợp, logic với tổng giá ghi bảng tổng hợp chi phí Mẫu số 10 Chương III, khơng đề xuất giá đề xuất định thầu khác có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu Đối với nhà thầu liên danh, đơn đề xuất định thầu phải đại diện hợp pháp thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn đề xuất định thầu theo phân công trách nhiệm văn thỏa thuận liên danh; c) Hiệu lực HSĐX đáp ứng yêu cầu theo quy định Mục Chương I; d) Có thỏa thuận liên danh đại diện hợp pháp thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có); đ) Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định Mục Chương I; e) Có đủ điều kiện lực hoạt động theo quy định pháp luật chuyên ngành (nếu có) Mục Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX Khi soạn thảo TCĐG, nội dung in đứng mang tính bắt buộc phải áp dụng, nội dung in nghiêng mang tính hướng dẫn, cần theo tính chất gói thầu mà điều chỉnh cho phù hợp. Các TCĐG kỹ thuật thực theo tiêu chí "đạt"/"khơng đạt", bao gồm nội dung bảng Nhà thầu “đạt” nội dung nêu Khoản 1, bảng đánh giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật Các Khoản 1, đánh giá “đạt” tất nội dung chi tiết đánh giá “đạt” Stt Tiêu chuẩn Yêu cầu tối thiểu để đánh giá đạt 1 Kinh nghiệm lực nhà thầu a Đã thực gói thầu tương tự năm gần (về tính chất, quy mơ, giá trị ) b Đã thực gói thầu có điều kiện địa lý tương tự (84)d Các yếu tố khác 2 Giải pháp phương pháp luận a Hiểu rõ mục đích gói thầu b Cách tiếp cận phương pháp luận (xác định nhiệm vụ tư vấn, cách thức tiến hành ) c Sáng kiến cải tiến d Cách trình bày đ Kế hoạch triển khai e Bố trí nhân sự g Các yếu tố khác1 3 Nhân sự 3.1 Tư vấn trưởng, chủ nhiệm 3.2 Chuyên gia lĩnh vực 4 Tổng cộng (100%) Nhân chủ chốt nêu nội dung số bảng có hợp đồng lao động dài hạn không xác định thời hạn ký với nhà thầu Trường hợp sử dụng số nhân chủ chốt khơng thuộc quản lý nhà thầu phải nêu rõ lý Đối với nhà thầu liên danh kinh nghiệm liên danh tính tổng kinh nghiệm thành viên liên danh, nhiên kinh nghiệm thành viên xét theo phạm vi công việc mà thành viên đảm nhận liên danh Chương III BIỂU MẪU Nhà thầu chuẩn bị đề xuất kỹ thuật tài bao gồm nội dung sau: Stt Nội dung Áp dụngMẫu Ghi chú 1 Đơn đề xuất định thầu Mẫu số 2 Giấy ủy quyền Mẫu số Chỉ áp dụng trường hợp đại diện theo pháp luật nhà thầu có ủy quyền đấu thầu Thỏa thuận liên danh Mẫu số Chỉ áp dụng trường hợp liêndanh 4 Cơ cấu tổ chức kinh nghiệm nhà thầu Mẫu số 5 Những góp ý (nếu có) để hoàn thiện nội dung Điều khoản tham chiếu Mẫu số 6 Giải pháp phương pháp luận tổng quát nhà thầu đề xuất để thực DVTV Mẫu số (85)7 Danh sách chuyên gia tham gia thực hiện DVTV Mẫu số Lý lịch chuyên gia tư vấn Mẫu số Tiến độ thực công việc Mẫu số 10 Tổng hợp chi phí Mẫu số 10 11 Thù lao cho chuyên gia Mẫu số 11A 12 Bảng phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia Mẫu số 11B Áp dụng trường hợp có u cầu phân tích thù lao cho chuyên gia 13 Chi phí khác cho chuyên gia Mẫu số 12 Áp dụng trường hợp có chi phí ngồi thù lao cho chun gia Mẫu số 1 ĐƠN ĐỀ XUẤT CHỈ ĐỊNH THẦU(1) , ngày tháng năm _ Kính gửi: [Ghi tên bên mời thầu] (sau gọi bên mời thầu) Sau nghiên cứu hồ sơ yêu cầu (bao gồm văn sửa đổi hồ sơ yêu cầu, có), chúng tôi, _ [Ghi tên nhà thầu], cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn [Ghi phạm vi dịch vụ tư vấn] theo yêu cầu hồ sơ yêu cầu với tổng số tiền _ [Ghi giá trị số, bằng chữ](2) Thời gian thực hợp đồng [Ghi thời gian thực tất công việc theo yêu cầu hồ sơ yêu cầu, phù hợp với đề xuất kỹ thuật](3). Chúng cam kết: 1 Không q trình giải thể; khơng bị kết luận lâm vào tình trạng phá sản nợ khơng có khả chi trả theo quy định pháp luật 2 Không vi phạm quy định bảo đảm cạnh tranh đấu thầu 3 Những thông tin kê khai hồ sơ đề xuất trung thực không thực hành vi tham nhũng, hối lộ tham dự gói thầu 4 Khơng thay đổi nhân thời gian hồ sơ đề xuất có hiệu lực ngày [Ghi số ngày](4), kể từ ngày _ tháng _ năm [Ghi ngày có thời điểm đóng thầu](5). Đại diện hợp pháp nhà thầu(6) [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu](7) Ghi chú: (86)(3) Thời gian thực hợp đồng nêu đơn đề xuất định thầu phải phù hợp với đề xuất kỹ thuật tiến độ thực công việc Mẫu số Chương (4) Thời gian có hiệu lực HSĐX tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối có hiệu lực theo quy định HSYC Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 ngày đóng thầu tính 01 ngày (5) Ghi ngày đóng thầu theo quy định Mục Chương I (6) Trường hợp đại diện theo pháp luật nhà thầu ủy quyền cho cấp ký đơn đề xuất định thầu phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền theo Mẫu số Chương này; trường hợp điều lệ công ty tài liệu khác liên quan có phân công trách nhiệm cho cấp ký đơn đề xuất định thầu phải gửi kèm theo văn (không cần lập Giấy ủy quyền theo Mẫu số Chương này) Nếu nhà thầu định thầu, trước ký kết hợp đồng, nhà thầu phải trình chủ đầu tư chụp chứng thực văn (7) Trường hợp nhà thầu nước ngồi khơng có dấu phải cung cấp xác nhận tổ chức có thẩm quyền chữ ký đơn đề xuất định thầu tài liệu khác HSĐX người đại diện hợp pháp nhà thầu Mẫu số 2 GIẤY ỦY QUYỀN(1) Hôm nay, ngày _ tháng _ năm _, Tôi _ [Ghi tên, số CMND số hộ chiếu, chức danh người đại diện theo pháp luật của nhà thầu], người đại diện theo pháp luật [Ghi tên nhà thầu] có địa [Ghi địa nhà thầu] văn ủy quyền cho [Ghi tên, số CMND số hộ chiếu, chức danh người ủy quyền] thực công việc sau trình tham gia định thầu gói thầu _ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án [Ghi tên dự án] [Ghi tên bên mời thầu] tổ chức: [- Ký đơn đề xuất định thầu; - Ký thỏa thuận liên danh; - Ký văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trình tham gia định thầu, kể cả văn giải trình, làm rõ HSĐX; - Tham giá trình thương thảo hợp đồng; - Tham gia q trình hồn thiện hợp đồng; - Ký kết hợp đồng với chủ đầu tư định thầu.](2) Người ủy quyền nêu thực công việc phạm vi ủy quyền với tư cách đại diện hợp pháp _ [Ghi tên nhà thầu] _ [Ghi tên người đại diện theo pháp luật của nhà thầu] chịu trách nhiệm hồn tồn cơng việc _ [Ghi tên người ủy quyền] thực phạm vi ủy quyền. Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày _ đến ngày (3) Giấy ủy quyền lập thành _ có giá trị pháp lý nhau, người ủy quyền giữ bản, người ủy quyền giữ _ Người ủy quyền [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu (nếu có)] Người ủy quyền [Ghi tên người đại diện theo pháp luật nhà thầu, chức danh, ký tên đóng dấu] Ghi chú: (87)đơn đề xuất định thầu theo quy định Mục Chương I Việc ủy quyền người đại diện theo pháp luật nhà thầu cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện nhà thầu để thay mặt cho người đại diện theo pháp luật nhà thầu thực nội dung công việc nêu Việc sử dụng dấu trường hợp ủy quyền dấu nhà thầu dấu đơn vị mà cá nhân liên quan ủy quyền Người ủy quyền không tiếp tục ủy quyền cho người khác (2) Phạm vi ủy quyền bao gồm nhiều công việc nêu (3) Ghi ngày có hiệu lực ngày hết hiệu lực giấy ủy quyền phù hợp với trình tham gia định thầu Mẫu số 3 THỎA THUẬN LIÊN DANH1 , ngày _ tháng _ năm _ Gói thầu: _ [Ghi tên gói thầu] Thuộc dự án: _ [Ghi tên dự án] - Căn 2 [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 Quốc hội]; - Căn 2 [Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu]; - Căn hồ sơ yêu cầu gói thầu [Ghi tên gói thầu] ngày tháng năm [Ngày được ghi HSYC]; Chúng tôi, đại diện cho bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: Tên thành viên liên danh [Ghi tên thành viên liên danh] Đại diện ông/bà: Chức vụ: Địa chỉ: Điện thoại: _ Fax: E-mail: Tài khoản: _ Mã số thuế: Giấy ủy quyền số ngày _ tháng _ năm (trường hợp ủy quyền). Các bên (sau gọi thành viên) thống ký kết thỏa thuận liên danh với nội dung sau: Điều Nguyên tắc chung 1 Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để thực gói thầu dịch vụ tư vấn _ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án _ [Ghi tên dự án]. 2 Các thành viên thống tên gọi liên danh cho giao dịch liên quan đến gói thầu là: [Ghi tên liên danh theo thỏa thuận]. 1 Căn quy mơ, tính chất gói thầu, nội dung thỏa thuận liên danh theo Mẫu được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. (88)3 Trường hợp định thầu, khơng thành viên có quyền từ chối thực trách nhiệm nghĩa vụ quy định hợp đồng Trường hợp thành viên liên danh từ chối hồn thành trách nhiệm riêng thỏa thuận thành viên bị xử lý sau: - Bồi thường thiệt hại cho bên liên danh - Bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư theo quy định nêu hợp đồng - Hình thức xử lý khác [Ghi rõ hình thức xử lý khác]. Điều Phân công trách nhiệm Các thành viên thống chịu trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng để thực gói thầu [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án _ [Ghi tên dự án] thành viên sau: 1 Thành viên đứng đầu liên danh Các bên trí ủy quyền cho [Ghi tên bên] làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên danh phần việc sau 1: [- Ký đơn đề xuất định thầu; - Ký văn bản, tài liệu để giao dịch với bên mời thầu trình định thầu, kể văn bản đề nghị làm rõ HSYC văn giải trình, làm rõ HSĐX; - Tham gia trình thương thảo hợp đồng; - Tham gia trình hoàn thiện hợp đồng; - Ký đơn kiến nghị trường hợp nhà thầu có kiến nghị; - Các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng _ [Ghi rõ nội dung công việc khác (nếu có)]. 2 Các thành viên liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực công việc theo bảng đây:2 Stt Tên Nội dung công việcđảm nhận Tỷ lệ % so với tổnggiá dự thầu 1 Tên thành viên đứng đầu liên danh - …… - …… - ……% - ……% 2 Tên thành viên thứ 2 - …… - …… - ……% - ……% … … … Tổng cộng Tồn cơng việccủa gói thầu 100% Điều Hiệu lực thỏa thuận liên danh 1 Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký 2 Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trường hợp sau: - Các bên hoàn thành trách nhiệm nghĩa vụ tiến hành lý hợp đồng; - Các bên thỏa thuận chấm dứt; 1 Phạm vi ủy quyền bao gồm nhiều công việc nêu (89)- Nhà thầu liên danh không định thầu; - Hủy định thầu gói thầu _ [Ghi tên gói thầu] thuộc dự án [Ghi tên dự án] theo thông báo bên mời thầu Thỏa thuận liên danh lập thành bản, bên giữ bản, thỏa thuận có giá trị pháp lý ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH1 [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu] ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THANH VIÊN LIÊN DANH2 [Ghi tên thành viên, chức danh, ký tên đóng dấu] Mẫu số 4 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ KINH NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU A Cơ cấu tổ chức nhà thầu [Mơ tả tóm tắt q trình hình thành tổ chức nhà thầu (trường hợp liên danh mô tả tổ chức thành viên liên danh) Mô tả số lượng chuyên gia tư vấn chuyên ngành mà nhà thầu ký hợp đồng lao động dài hạn không xác định thời hạn nêu rõ số năm kinh nghiệm chuyên gia] B Kinh nghiệm nhà thầu Các gói thầu DVTV tương tự nhà thầu thực vòng [Ghi số năm]1 năm gần đây. Nhà thầu phải sử dụng bảng sau để kê khai cho DVTV tương tự DVTV yêu cầu gói thầu mà nhà thầu thực (với tư cách nhà thầu độc lập liên danh với nhà thầu khác nhà thầu phụ) Tên dự án Địa điểm thực Tên chủ đầu tư Tên gói thầu Giá hợp đồng (trường hợp liên danh nêu giá trị DVTV nhà thầu thực hiện) Tư cách tham dự thầu (ghi rõ tham dự thầu độc lập liên danh nhà thầu phụ) Thời gian thực hợp đồng nêu hợp đồng (nêu rõ từ ngày đến ngày ) Thời gian thực tế thực 1 Đại diện hợp pháp thành viên đứng đầu liên danh người đại diện theo pháp luật hoặc người người đại diện theo pháp luật ủy quyền 2 Đại diện hợp pháp thành viên liên danh người đại diện theo pháp luật người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền (90)(nêu rõ từ ngày đến ngày … Trường hợp chậm trễ thực hợp đồng nêu rõ lý do) Tóm tắt cơng việc cụ thể mà nhà thầu thực theo hợp đồng Nhà thầu phải gửi kèm theo chụp văn bản, tài liệu liên quan Mẫu số 5 NHỮNG GĨP Ý (NẾU CĨ) ĐỂ HỒN THIỆN NỘI DUNG ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU [Nhà thầu trình bày nội dung sửa đổi để hoàn thiện điều khoản tham chiếu nhằm thực hiện hợp đồng] Đề xuất bổ sung, sửa đổi điều khoản tham chiếu: 2 Mẫu số 6 GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN Nhà thầu chuẩn bị đề xuất kỹ thuật (cả biểu đồ) gồm phần: 1 Giải pháp phương pháp luận (91)Mẫu số 7 DANH SÁCH CHUYÊN GIA THAM GIA THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN Stt Họ Tên Quốc tịch Chức danhbố trí trong gói thầu Địa điểm làm việc Số công (người/tháng) Hạng mục công việc 1 (1) Hạng mục công việc 2 (2) …1 (n) Tại Công ty2 I Nhân chủ chốt nhà thầu4 1 Nguyễn Văn A][Ví dụ: Ông [Việt Nam] [Tư vấntrưởng] [Công ty] [2.0 tháng] [1.0 tháng] [Thực địa] [0.5 tháng] [2.5 tháng] 2 … II Nhân chủ chốt nhà thầu huy động 1 [Công ty] [2.0 tháng] [1.0 tháng] [Thực địa] [0.5 tháng] [2.5 tháng] 2 Tổng (I + II) III Nhân khác 1 [Công ty] [Thực địa]Tổng (III) Tổng cộng 1 Liệt kê hạng mục công việc phải thực sở phù hợp với Mẫu số 9. 2 Cột thể số công nhân làm việc công ty (bằng tổng cột (1)+(2)+ + (n)). 3 Cột thể số công nhân làm việc thực địa (hiện trường dự án) (bằng tổng các cột (1)+(2)+ +(n)). (92)Mẫu số 8 LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN Vị trí dự kiến đảm nhiệm: Tên nhà thầu: _ Họ tên chuyên gia: Quốc tịch: Nghề nghiệp: _ Ngày, tháng, năm sinh: _ Tham gia tổ chức nghề nghiệp: _ Q trình cơng tác: Thời gian Tên quan đơn vị công tác Thông tin tham chiếu Vị trí cơng việc đảm nhận Từ tháng/năm đến tháng/năm … (nêu tên, điện thoại, email người tham chiếu để kiểm chứng thông tin) … Nhiệm vụ dự kiến phân cơng gói thầu: Chi tiết nhiệm vụ dự kiến phân cơng gói thầu: Nêu kinh nghiệm thực công việc, nhiệm vụ liên quan trước để chứng minh khả thực công việc, nhiệm vụ phân công [Nêu hạng mục công việc mà Mẫu mà chuyên gia phân công thực hiện] Năng lực: [Mơ tả chi tiết kinh nghiệm khóa đào tạo tham dự đáp ứng phạm vi công tác phân công Trong phần mô tả kinh nghiệm cần nêu rõ nhiệm vụ phân công cụ thể dự án tên/địa chủ đầu tư/bên mời thầu.] _ Trình độ học vấn: [Nêu rõ cấp liên quan, tổ chức cấp bằng, thời gian học loại cấp] _ Ngoại ngữ: [Nêu rõ trình độ ngoại ngữ] _ Thông tin liên hệ: [Nêu rõ tên, số điện thoại, e-mail người cần liên hệ để đối chiếu thông tin] (93) , ngày _ tháng _ năm _ Người khai [Ký tên, chức danh ghi rõ họ tên] Ghi chú: - Từng cá nhân chuyên gia tư vấn danh sách nêu Mẫu số phải kê khai Mẫu - Nhà thầu gửi kèm theo hợp đồng lao động; chụp tốt nghiệp, chứng hành nghề chuyên môn chuyên gia tư vấn nêu Mẫu số 9 TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CƠNG VIỆC STT Nội dung cơng việc(1) Tháng thứ (2) 1 2 3 4 5 n Tổng 1 [Ví dụ: Cơng việc 1: 1) Thu thập liệu 2) Soạn thảo báo cáo 3) Báo cáo sơ bộ 4) Tổng hợp ý kiến 5) 6) Báo cáo cuối cùng] 2 [Ví dụ: Công việc 2: ] n Ghi chú: (1) Liệt kê tất hạng mục công việc, hạng mục công việc phải nêu tiến độ thực công việc cụ thể (2) Thời gian cho công việc cụ thể thể biểu đồ, trường hợp cần thiết nhà thầu có ghi chú, giải thích biểu đồ Mẫu số 10 TỔNG HỢP CHI PHÍ Hạng mục Chi phí (Nội tệ) (Ngoại tệ)1 Thù lao cho chuyên gia (trong nước/nước ngồi) Chi phí khác (ngồi thù lao) (94)(95)Mẫu số 11A THÙ LAO CHO CHUYÊN GIA Đồng tiền sử dụng: STT Họ tên Chức danhbố trí trong gói thầu Địa điểm Iàm việc Thù lao/tháng-người (1) Số tháng-người (2) Thù lao cho chuyên gia = (1) x (2) Tổng1 I Nhân chủ chốt 1 [Công ty] [Thực địa] 2 II Nhân khác 1 [Công ty] [Thực địa] 2 Tổng cộng Mẫu số 11B BẢNG PHÂN TÍCH CHI PHÍ THÙ LAO CHO CHUYÊN GIA Đồng tiền sử dụng: STT Họ tên chuyên gia Chứcdanh Lương cơbản1 hộiChi phí xã2 % củaChi phí quảnlý chung2 =(3)+(4)+(5)Cộng Lợi nhuận% (6) Phụ cấpxa nhà Chi phí trả chochuyên Số tháng-người Thù lao chochuyên gia 1 Bằng tổng thù lao cho chuyên gia hai địa điểm làm việc: công ty thực địa. (96)(3) % (3) =(6)+(7)+(8)gia/tháng =(9)x(10) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 Tổng chi phí Ghi Trường hợp khơng u cầu nhà thầu phân tích chi tiết chi phí thù lao chun gia bỏ Mẫu Mẫu số 12 CHI PHÍ KHÁC CHO CHUYÊN GIA TT Miêu tả Đơn vị tínhChi phí/ đơnvị (1) Số lượng (2) Chi phí = (1) x (2) (Nội tệ) (Ngoại tệ)1 [Cơng tác phí] [Ngày] [Chuyến bay quốc tế] [Chuyến] [Chi phí liên lạc] [Thiết bị, tài liệu ] [Chi phí lại nước] [Thuê văn phòng, thư ký hỗ trợ] 2 Chi phí xã hội, chi phí quản lý chung bao gồm chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm người sử dụng lao động theo quy định pháp luật hành; chi phí quản lý đơn vị quản lý, sử dụng chuyên gia Nhà thầu liệt kê chi phí kèm theo tài liệu chứng minh (97)[Đào tạo nhân chủ đầu tư] (98)Phần thứ hai ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU "Điều khoản tham chiếu" bao gồm nội dung chủ yếu sau: I Giới thiệu: Mô tả khái quát dự án gói thầu. Mơ tả mục đích tuyển chọn nhà thầu. II Phạm vi công việc: 1 Mô tả chi tiết phạm vi công việc nhà thầu, nguồn vốn, tên quan thực dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng-người cần thiết (nếu có). 2 Mơ tả nhiệm vụ cụ thể nhà thầu phải tiến hành thời gian thực hợp đồng tư vấn. 3 Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực dịch vụ tư vấn (thông thường không 30 ngày; kể từ hợp đồng ký). III Báo cáo thời gian thực hiện: Các báo cáo phải nộp tiến độ nộp báo cáo. IV Kinh nghiệm nhân nhà thầu: Yêu cầu nhân cần thiết cho gói thầu cho vị trí. V Trách nhiệm bên mời thầu: Dự kiến khả cung cấp điều kiện làm việc, cán hỗ trợ bên mời thầu tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ tư vấn, kể tài liệu nghiên cứu liên quan có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực nhiệm vụ mình. Phần thứ ba YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG Chương IV ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG Điều Giải thích từ ngữ: Trong hợp đồng này, từ ngữ hiểu sau: 1 “Hợp đồng” thỏa thuận chủ đầu tư nhà thầu, thể văn bản, hai bên ký kết, bao gồm phụ lục tài liệu kèm theo 2 “Giá hợp đồng” tổng số tiền mà chủ đầu tư thỏa thuận với nhà thầu theo Hợp đồng 3 “Chủ đầu tư” tổ chức nêu ĐKCT. 4 “Nhà thầu” tổ chức cung cấp DVTV cho chủ đầu tư theo quy định hợp đồng được nêu ĐKCT. 5 “Nhà thầu phụ” nhà thầu ký kết hợp đồng với nhà thầu để thực phần công việc dự kiến HSĐX 6 “Ngày hợp đồng có hiệu lực” ngày quy định ĐKCT. (99)1 Luật điều chỉnh hợp đồng luật Việt Nam 2 Ngôn ngữ hợp đồng tiếng Việt, trừ có quy định khác nêu ĐKCT. Điều Sử dụng tài liệu thông tin liên quan đến hợp đồng 1 Các tài liệu, thông tin sản phẩm nhà thầu khuôn khổ Hợp đồng thuộc quyền sở hữu chủ đầu tư, trừ có quy định khác ĐKCT Nhà thầu giữ lại tài liệu thông tin không sử dụng vào mục đích khác khơng chấp thuận văn chủ đầu tư 2 Nếu khơng có đồng ý trước văn chủ đầu tư, nhà thầu không tiết lộ nội dung hợp đồng ký với chủ đầu tư cho người có liên quan đến việc thực hợp đồng Việc nhà thầu cung cấp thơng tin cho người có liên quan đến việc thực hợp đồng thực theo chế độ bảo mật phạm vi cần thiết cho việc thực hợp đồng Điều Bản quyền Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật thiệt hại phát sinh việc khiếu nại bên thứ ba (nếu có) việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới dịch vụ tư vấn mà nhà thầu cung cấp cho chủ đầu tư Điều Loại hợp đồng Loại hợp đồng quy định ĐKCT. Điều Thanh toán 1 Chủ đầu tư toán cho nhà thầu theo nội dung quy định ĐKCT. 2 Trường hợp chủ đầu tư chậm toán cho nhà thầu theo quy định Khoản Điều phải trả lãi cho nhà thầu theo lãi suất Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định Thời gian tính kể từ ngày chậm toán ngày chủ đầu tư toán cho nhà thầu Điều Giá hợp đồng Giá hợp đồng nhà thầu chủ đầu tư thống thông qua hoàn thiện hợp đồng sở phù hợp với giá đề nghị định thầu duyệt ghi cụ thể hợp đồng Điều Thời gian thực hợp đồng Thời gian thực hợp đồng quy định ĐKCT. Điều Điều chỉnh hợp đồng 1 Trong trình thực hợp đồng, cần phải điều chỉnh hợp đồng khoảng thời gian nêu ĐKCT kể từ nhận đề nghị điều chỉnh hợp đồng chủ đầu tư nhà thầu, bên nhận đề nghị có trách nhiệm xem xét đưa yêu cầu cụ thể cho việc điều chỉnh làm sở để hai bên thương thảo ký kết Phụ lục điều chỉnh hợp đồng 2 Việc điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với loại hợp đồng điều kiện quy định Điều ĐKCT. 3 Việc điều chỉnh tiến độ thực hợp đồng thực trường hợp sau đây: a) Bất khả kháng, không liên quan đến vi phạm sơ suất chủ đầu tư nhà thầu; b) Thay đổi phạm vi công việc yêu cầu khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hợp đồng 4 Trong trình thực hợp đồng, trường hợp có thay đổi sách pháp luật nhà nước thuế ảnh hưởng tới giá hợp đồng, chủ đầu tư nhà thầu xem xét tăng, giảm giá hợp đồng cách tương ứng (100)dự án chủ đầu tư nhà thầu thỏa thuận, thống việc điều chỉnh Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hợp đồng làm kéo dài tiến độ hồn thành dự án chủ đầu tư nhà thầu thỏa thuận, thống việc điều chỉnh sau người có thẩm quyền cho phép Điều 10 Nhân sự 1 Nhà thầu phải huy động tất chuyên gia để thực nội dung công việc đề xuất HSĐX trừ trường hợp chủ đầu tư có thỏa thuận khác Trường hợp cần thiết phải thay đổi nhân theo quy định Mục 10 Chương I nhà thầu phải báo cáo chấp thuận chủ đầu tư Nhân thay phải thay có lực, kinh nghiệm tương đương tốt so với nhân đề xuất 2 Trường hợp cá nhân chuyên gia tư vấn lực hành vi dân khơng hồn thành tốt cơng việc chủ đầu tư có văn yêu cầu thay chuyên gia Khi nhận văn yêu cầu thay nhân chủ đầu tư, thời gian quy định ĐKCT, nhà thầu phải thực thay chuyên gia có lực kinh nghiệm chủ đầu tư chấp nhận Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, chi phí phát sinh thay đổi nhân nhà thầu chịu Điều 11 Quyền nghĩa vụ nhà thầu 1 Quyền nhà thầu: a) Yêu cầu chủ đầu tư cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực dịch vụ tư vấn; b) Từ chối thực cơng việc khơng hợp lý ngồi nội dung Hợp đồng; c) Được đảm bảo quyền tác giả theo quy định pháp luật (đối với sản phẩm tư vấn có quyền tác giả); d) Được quyền yêu cầu chủ đầu tư toán hạn theo quy định Điều Chương Nghĩa vụ nhà thầu: a) Chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm tư vấn mình; b) Nộp cho chủ đầu tư báo cáo tài liệu với số lượng thời gian quy định Hợp đồng Nhà thầu thông báo đầy đủ kịp thời tất thông tin liên quan đến cơng việc tư vấn làm chậm trễ cản trở việc hồn thành cơng việc theo tiến độ đề xuất giải pháp thực hiện; c) Có trách nhiệm hồn thành tiến độ giao nộp sản phẩm tư vấn theo quy định Hợp đồng Nhà thầu có trách nhiệm trình bày bảo vệ quan điểm nội dung công việc tư vấn buổi họp trình duyệt cấp có thẩm quyền chủ đầu tư tổ chức (nếu có); d) Phải cam kết có yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu nhà thầu phụ cử đại diện có đủ thẩm quyền, lực để giải cơng việc cịn vướng mắc thời điểm theo yêu cầu chủ đầu tư (kể ngày nghỉ) ngày nghiệm thu sản phẩm tư vấn; đ) Có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho họp, báo cáo, thẩm định với số lượng theo yêu cầu chủ đầu tư; e) Thu thập thông tin cần thiết để phục vụ cho công việc tư vấn theo Hợp đồng Điều 12 Nhà thầu phụ 1 Nhà thầu ký kết hợp đồng với nhà thầu phụ danh sách nhà thầu phụ nêu tại ĐKCT để thực phần công việc nêu HSĐX Việc sử dụng nhà thầu phụ không làm thay đổi nghĩa vụ nhà thầu Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư khối lượng, chất lượng, tiến độ nghĩa vụ khác phần việc nhà thầu phụ thực (101)2 Giá trị công việc mà nhà thầu phụ quy định Khoản Điều thực không vượt tỷ lệ phần trăm theo giá hợp đồng nêu ĐKCT. 3 Nhà thầu không sử dụng thầu phụ cho cơng việc khác ngồi cơng việc kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu HSĐX 4 Yêu cầu khác nhà thầu phụ quy định ĐKCT. Điều 13 Bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng 1 Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định Điều 16 Chương này, nhà thầu khơng thực phần hay tồn nội dung công việc theo hợp đồng thời hạn nêu hợp đồng chủ đầu tư khấu trừ vào giá hợp đồng khoản tiền bồi thường tương ứng với % giá trị công việc chậm thực quy định ĐKCT tính cho tuần chậm thực khoảng thời gian khác thỏa thuận nội dung cơng việc thực hiện Chủ đầu tư khấu trừ đến % tối đa quy định ĐKCT Khi đạt đến mức tối đa, chủ đầu tư xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định Điều 14 Chương 2 Đối với gói thầu tư vấn lập hồ sơ thiết kế, dự toán, hồ sơ yêu cầu cho gói thầu xây lắp áp dụng loại hợp đồng trọn gói, nhà thầu phải chịu trách nhiệm xác số lượng, khối lượng cơng việc xây lắp Trường hợp tính tốn sai số lượng, khối lượng công việc, nhà thầu chịu trách nhiệm đền bù theo quy định ĐKCT. Điều 14 Chấm dứt hợp đồng sai phạm nhà thầu 1 Chủ đầu tư chấm dứt việc thực phần toàn hợp đồng cách thông báo văn cho nhà thầu nhà thầu không thực nội dung công việc quy định trong ĐKCT. 2 Chủ đầu tư gửi thông báo chấm dứt hợp đồng cho nhà thầu phát nhà thầu lâm vào tình trạng phá sản mà khơng phải chịu chi phí đền bù Việc chấm dứt hợp đồng không làm quyền lợi chủ đầu tư hưởng theo quy định hợp đồng pháp luật 3 Trong trường hợp chủ đầu tư chấm dứt việc thực phần hay toàn hợp đồng theo Khoản Điều này, chủ đầu tư ký hợp đồng với nhà thầu khác để thực phần hợp đồng bị chấm dứt Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ đầu tư chi phí vượt trội cho việc thực phần hợp đồng bị chấm dứt Tuy nhiên, nhà thầu phải tiếp tục thực phần hợp đồng không bị chấm dứt Điều 15 Chấm dứt hợp đồng lỗi chủ đầu tư Nhà thầu chấm dứt việc thực phần toàn hợp đồng cách thông báo văn cho chủ đầu tư chủ đầu tư không thực nội dung công việc quy định trong ĐKCT. Điều 16 Trường hợp bất khả kháng 1 Trong hợp đồng này, bất khả kháng hiểu kiện nằm ngồi tầm kiểm sốt khả lường trước bên, chẳng hạn như: chiến tranh, bạo loạn, đình cơng, hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly kiểm dịch điều kiện thời tiết bất lợi 2 Khi xảy trường hợp bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo văn cho bên kiện nguyên nhân gây kiện Đồng thời, chuyển cho bên giấy xác nhận kiện bất khả kháng cấp tổ chức có thẩm quyền nơi xảy kiện bất khả kháng Trong khoảng thời gian thực dịch vụ điều kiện bất khả kháng, nhà thầu theo hướng dẫn chủ đầu tư phải tiếp tục thực nghĩa vụ hợp đồng theo hồn cảnh thực tế cho phép phải tìm biện pháp hợp lý để thực phần việc không bị ảnh hưởng trường hợp bất khả kháng Trong trường hợp này, chủ đầu tư phải xem xét để bồi hồn cho nhà thầu khoản phụ phí cần thiết hợp lý mà họ phải gánh chịu (102)thường thiệt hại, bị phạt bị chấm dứt hợp đồng Trường hợp phát sinh tranh chấp bên kiện bất khả kháng xảy kéo dài tranh chấp giải theo quy định Điều 17 Chương Điều 17 Giải tranh chấp 1 Nhà thầu chủ đầu tư có trách nhiệm giải tranh chấp phát sinh hai bên thông qua thương lượng, hòa giải 2 Nếu tranh chấp khơng thể giải thương lượng, hịa giải thời gian quy định ĐKCT kể từ ngày phát sinh tranh chấp bên yêu cầu đưa việc tranh chấp giải theo chế xác định ĐKCT. Điều 18 Thông báo 1 Bất thông báo bên gửi cho bên liên quan đến hợp đồng phải thể bằng văn bản, theo địa ghi ĐKCT. 2 Thơng báo bên có hiệu lực kể từ ngày bên nhận theo ngày hiệu lực nêu thông báo, tùy theo ngày đến muộn Chương V ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG Điều Khoản Nội dung 1 Chủ đầu tư: [Ghi tên chủ đầu tư] 4 Nhà thầu: _ [Ghi tên nhà thầu định thầu] 6 Ngày hợp đồng có hiệu lực: _ [Tùy theo tính chất gói thầu mà quy định cụ thể, ví dụ: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký hợp đồng ] 2 Ngôn ngữ hợp đồng: _ [Ghi ngôn ngữ HSYC, ngôn ngữ tiếng Việt]. 3 Việc sử dụng tài liệu thông tin liên quan đến hợp đồng: [Ghi quy định khác (nếu có)] 5 Loại hợp đồng: _ [Ghi loại hợp đồng áp dụng, đảm bảo phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu duyệt]. 6 - Phương thức toán: [Tùy theo tính chất u cầu gói thầu mà quy định cụ thể nội dung này. Việc tốn cho nhà thầu quy định tiền mặt, tốn bằng thư tín dụng, chuyển khoản Nếu có quy định tạm ứng cho nhà thầu thì cần nêu rõ giá trị, thời hạn tạm ứng cách thức hoàn trả tiền tạm ứng phù hợp với quy định pháp luật.] - Đồng tiền thời hạn toán Đồng tiền toán: [Ghi cụ thể đồng tiền toán, phải đảm bảo nguyên tắc đồng tiền toán phù hợp với đồng tiền dự thầu đồng tiền ký hợp đồng] (103)cụ thể chứng từ phục vụ cho việc toán]. 8 Thời gian thực hợp đồng: _ [Ghi thời gian thực hợp đồng phù hợp với Mục Chương I kết hoàn thiện hợp đồng hai bên] 9 Thời gian bên nhận yêu cầu trả lời yêu cầu điều chỉnh hợp đồng chủ đầu tư nhà thầu: _ [Ghi cụ thể thời gian ngày kể từ ngày nhận yêu cầu điều chỉnh hợp đồng yêu cầu cụ thể nội dung điều chỉnh] 2 Điều chỉnh hợp đồng: [Đối với hợp đồng trọn gói khơng được thay đổi kết đầu giá hợp đồng Trường hợp áp dụng loại hợp đồng theo thời gian trường hợp phát sinh hợp lý cơng việc ngồi phạm vi HSYC phải quy định rõ phạm vi điều chỉnh theo quy định của pháp luật]. 10 Thời gian nhà thầu thực việc thay nhân sự: _ [Ghi cụ thể thời gian ngày kể từ ngày nhận yêu cầu thay nhân sự chủ đầu tư]. 12 Danh sách nhà thầu phụ: _ [Ghi danh sách nhà thầu phụ phù hợp với danh sách nhà thầu phụ nêu HSĐX]. 2 Tổng giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực không vượt quá: _ giá hợp đồng [Căn quy mơ, tính chất gói thầu mà ghi phần trăm cho phù hợp]. 4 Yêu cầu khác nhà thầu phụ: _ [Ghi yêu cầu khác nhà thầu phụ, có …]. 13 Mức khấu trừ: %/tuần (hoặc ngày, tháng ) [Ghi cụ thể quy định mức khấu trừ % nội dung công việc chậm thực tính chất u cầu gói thầu]. Mức khấu trừ tối đa: _% [Ghi mức khấu trừ tối đa] Mức đền bù: _ [Ghi mức đền bù]. 14 Chấm dứt hợp đồng sai phạm nhà thầu: [Ghi cụ thể nội dung mà nhà thầu vi phạm chủ đầu tư có quyền chấm dứt hợp đồng Ví dụ: nhà thầu khơng bố trí nhân chủ chốt nêu HSYC nhân thay khơng có trình độ kinh nghiệm và lực tương đương]. 15 Chấm dứt hợp đồng lỗi chủ đầu tư: [Ghi cụ thể nội dung mà chủ đầu tư vi phạm nhà thầu có quyền u cầu chấm dứt hợp đồng]. 17 Giải tranh chấp: _ [Ghi cụ thể thời gian chế xử lý tranh chấp tùy theo tính chất u cầu gói thầu Trong cần nêu rõ thời gian gửi yêu cầu giải tranh chấp, quan xử lý tranh chấp, chi phí cho việc giải tranh chấp Khuyến khích đưa tranh chấp giải cơ quan trọng tài]. (104)Điện thoại: _ Fax: E-mail: - Địa liên lạc nhà thầu: _ Điện thoại: _ Fax: E-mail: Chương VI MẪU HỢP ĐỒNG Tùy theo tính chất yêu cầu gói thầu mà áp dụng hợp đồng DVTV theo loại hợp đồng trọn gói loại hợp đồng theo thời gian cho phù hợp. Trường hợp hợp đồng có nhiều hợp đồng phận, chủ đầu tư vận dụng biểu mẫu hợp đồng DVTV loại hợp đồng trọn gói loại hợp đồng theo thời gian để xây dựng hợp đồng DVTV. Khi sử dụng cần ý không thay đổi ĐKC, điều khoản ĐKCT cần thực hiện mô tả ghi chữ in nghiêng cho điều khoản. Mẫu số 13 HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN (Áp dụng loại hợp đồng trọn gói) _, ngày _ tháng _ năm Hợp đồng số: _ Gói thầu: _ [Ghi tên gói thầu] Thuộc dự án: _ [Ghi tên dự án] - Căn cứ1 _ [Bộ Luật dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc hội]; - Căn cứ1 [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 Quốc hội]; - Căn cứ1 _ [Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu]; - Căn Quyết định số _ ngày _ tháng _ năm _ việc phê duyệt kết quả định thầu gói thầu [Ghi tên gói thầu] thơng báo kết định thầu số _ ngày _ tháng _ năm _ bên mời thầu; - Căn biên hoàn thiện hợp đồng chủ đầu tư nhà thầu định thầu ký ngày _ tháng _ năm _; Chúng tôi, đại diện cho bên ký hợp đồng, gồm có: Chủ đầu tư Tên chủ đầu tư [Ghi tên chủ đầu tư] Đại diện ông/bà: Chức vụ: (105)Địa chỉ: _ Điện thoại: Fax: _ E-mail: _ Tài khoản: Mã số thuế: _ Giấy ủy quyền số _ ngày _ tháng _ năm (trường hợp ủy quyền). Nhà thầu Tên nhà thầu _ [Ghi tên nhà thầu định thầu] Đại diện ông/bà: Chức vụ: Địa chỉ: _ Điện thoại: Fax: _ E-mail: _ Tài khoản: Mã số thuế: _ Giấy ủy quyền số _ ngày _ tháng _ năm (trường hợp ủy quyền). Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với nội dung sau: Điều Đối tượng hợp đồng Đối tượng hợp đồng dịch vụ nêu chi tiết Phụ lục A “Điều khoản tham chiếu” Điều Hồ sơ hợp đồng Hồ sơ hợp đồng bao gồm tài liệu sau đây: Văn hợp đồng; 2 Phụ lục hợp đồng gồm điều khoản tham chiếu, nhân nhà thầu, trách nhiệm báo cáo nhà thầu; 3 Biên hoàn thiện hợp đồng; 4 Quyết định phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu; 5 Văn thỏa thuận bên điều kiện hợp đồng, bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể; 6 Hồ sơ đề xuất tài liệu làm rõ hồ sơ đề xuất nhà thầu lựa chọn; Hồ sơ yêu cầu tài liệu sửa đổi, bổ sung hồ sơ yêu cầu; 8 Các tài liệu có liên quan Điều Trách nhiệm nhà thầu 1 Thực nghĩa vụ nêu Điều hợp đồng này; 2 Đảm bảo huy động bố trí nhân liệt kê Phụ lục B “Nhân nhà thầu” để thực dịch vụ; (106)“Trách nhiệm báo cáo nhà thầu”; 4 Thực đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm khác nêu ĐKC ĐKCT hợp đồng Điều Trách nhiệm chủ đầu tư 1 Chủ đầu tư cam kết toán cho nhà thầu theo giá hợp đồng phương thức nêu Điều hợp đồng thực đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm khác quy định ĐKC ĐKCT hợp đồng. 2 Chủ đầu tư định ông/bà _ [Ghi rõ họ tên] cán phụ trách chủ đầu tư để điều phối hoạt động thuộc phạm vi hợp đồng Điều Giá hợp đồng, thời hạn phương thức toán 1 Giá hợp đồng: [Ghi rõ giá trị số, chữ đồng tiền ký hợp đồng. Trường hợp giá hợp đồng ký hai ba đồng tiền khác ghi rõ giá trị số chữ đồng tiền đó, ví dụ: triệu USD + 10 tỷ VND (năm triệu đôla Mỹ mười tỷ đồng Việt Nam)] Số tiền bao gồm toàn chi phí, lãi khoản thuế mà nhà thầu phải nộp 2 Thời hạn toán: [Ghi giá trị/phần trăm đồng tiền] hợp đồng có hiệu lực (trường hợp có tạm ứng). _ [Ghi giá trị/phần trăm đồng tiền] chủ đầu tư nhận chấp thuận dự thảo báo cáo nhà thầu lập _ [Ghi giá trị/phần trăm đồng tiền] chủ đầu tư nhận chấp thuận báo cáo cuối Tổng số tiền toán _ [Ghi giá trị đồng tiền] [Thời hạn tốn thay đổi để phù hợp với báo cáo đầu nêu chi tiết Phụ lục C]. 3 Phương thức toán: Phương thức toán nêu Điều ĐKCT Điều Loại hợp đồng Hợp đồng thực theo loại hợp đồng trọn gói Điều Thời gian thực hợp đồng [Nêu thời gian thực hợp đồng phù hợp với Mục Chương kết hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên]. Điều Hiệu lực hợp đồng 1 Hợp đồng có hiệu lực kể từ [Ghi cụ thể ngày có hiệu lực hợp đồng phù hợp với quy định Khoản Điều ĐKCT]. 2 Hợp đồng hết hiệu lực sau hai bên tiến hành lý hợp đồng theo luật định Hợp đồng lập thành _ bộ, chủ đầu tư giữ bộ, nhà thầu giữ _ bộ, hợp đồng có giá trị pháp lý Đại diện hợp pháp nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu] [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu]Đại diện hợp pháp chủ đầu tư (107)Phụ lục A: Điều khoản tham chiếu Phụ lục B: Nhân nhà thầu Phụ lục C: Trách nhiệm báo cáo nhà thầu Mẫu số 14 HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN (Áp dụng loại hợp đồng theo thời gian) _, ngày tháng năm _ Hợp đồng số: _ Gói thầu: _ [Ghi tên gói thầu] Thuộc dự án: [Ghi tên dự án] - Căn cứ1 _ [Bộ Luật dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc hội]; - Căn cứ1 [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 Quốc hội]; - Căn cứ1 _ [Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu]; - Căn Quyết định số _ ngày _ tháng _ năm _ việc phê duyệt kết quả định thầu gói thầu [Ghi tên gói thầu] thông báo kết định thầu số _ ngày _ tháng _ năm _ bên mời thầu; - Căn biên hoàn thiện hợp đồng chủ đầu tư nhà thầu trúng thầu ký ngày _ tháng _ năm _; Chúng tôi, đại diện cho bên ký hợp đồng, gồm có: Chủ đầu tư Tên chủ đầu tư [Ghi tên chủ đầu tư] Đại diện ông/bà: Chức vụ: Địa chỉ: _ Điện thoại: Fax: _ E-mail: _ Tài khoản: Mã số thuế: _ Giấy ủy quyền số _ ngày _ tháng _ năm (trường hợp ủy quyền). Nhà thầu Tên nhà thầu _ [Ghi tên nhà thầu định thầu] Đại diện ông/bà: Chức vụ: Địa chỉ: _ (108)Điện thoại: Fax: _ E-mail: _ Tài khoản: Mã số thuế: _ Giấy ủy quyền số _ ngày _ tháng _ năm (trường hợp ủy quyền). Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với nội dung sau: Điều Đối tượng hợp đồng Đối tượng hợp đồng dịch vụ nêu chi tiết Phụ lục A “Điều khoản tham chiếu” Điều Hồ sơ hợp đồng Hồ sơ hợp đồng bao gồm tài liệu sau đây: Văn hợp đồng; 2 Phụ lục hợp đồng gồm điều khoản tham chiếu, dự toán kinh phí, danh sách nhân nhà thầu, trách nhiệm báo cáo nhà thầu; 3 Biên hoàn thiện hợp đồng; 4 Quyết định phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu; 5 Văn thỏa thuận bên điều kiện hợp đồng, bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể; 6 Hồ sơ đề xuất tài liệu làm rõ hồ sơ đề xuất nhà thầu lựa chọn; Hồ sơ yêu cầu tài liệu sửa đổi, bổ sung hồ sơ yêu cầu; 8 Các tài liệu có liên quan Điều Trách nhiệm nhà thầu 1 Thực nghĩa vụ nêu Điều hợp đồng này; 2 Nộp báo cáo cho chủ đầu tư thời hạn theo hình thức nêu Phụ lục B “Dự tốn kinh phí, danh sách nhân nhà thầu” để thực dịch vụ; 3 Đảm bảo huy động bố trí nhân sự, dự tốn kinh phí liệt kê Phụ Lục C “Trách nhiệm báo cáo nhà thầu”; 4 Thực đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm khác nêu ĐKC ĐKCT hợp đồng Điều Trách nhiệm chủ đầu tư 1 Chủ đầu tư cam kết toán cho nhà thầu theo giá hợp đồng phương thức nêu Điều hợp đồng thực đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm khác quy định ĐKC ĐKCT hợp đồng. 2 Chủ đầu tư định ông/bà _ [Ghi rõ họ tên] cán phụ trách chủ đầu tư để điều phối hoạt động thuộc phạm vi hợp đồng Điều Giá hợp đồng, thời hạn phương thức toán (109)- Thù lao cho chuyên gia: Chủ đầu tư toán cho nhà thầu thù lao tính theo tháng người theo tuần, theo ngày, theo (lựa chọn ba nội dung xóa nội dung cịn lại) thống Phụ lục C - Chi phí khác ngồi thù lao: Chủ đầu tư toán cho nhà thầu chi phí khác với mức trần [Ghi giá trị đồng tiền thanh toán] cho khoản chi thực tế khoán gọn(1) đây: + Chi phí cơng tác (bao gồm chi phí lại, phụ cấp công tác lưu trú), tiền văn phịng phẩm phơtơ, in ấn tài liệu, chi phí liên lạc Chi phí hồn trả cần chủ đầu tư xác nhận; + Chi phí khác chủ đầu tư phê duyệt Thời hạn phương thức toán Thanh toán theo thời hạn phương thức toán nêu Điều ĐKCT. Điều Bảng chấm công Trong q trình làm việc, kể cơng tác, chủ đầu tư điền vào bảng chấm công giấy tờ hợp lệ khác để xác định thời gian làm việc nhà thầu Điều Loại hợp đồng: Hợp đồng áp dụng loại hợp đồng theo thời gian Điều Thời gian thực hợp đồng [Nếu thời gian thực hợp đồng phù hợp với Mục Chương I kết hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên]. Điều Hiệu lực hợp đồng 1 Hợp đồng có hiệu lực kể từ [Ghi cụ thể ngày có hiệu lực hợp đồng phù hợp với quy định Khoản Điều ĐKCT]. 2 Hợp đồng hết hiệu lực sau hai bên tiến hành lý hợp đồng theo luật định Hợp đồng lập thành _ bộ, chủ đầu tư giữ bộ, nhà thầu giữ _ bộ, hợp đồng có giá trị pháp lý Đại diện hợp pháp nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu] [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu]Đại diện hợp pháp chủ đầu tư PHỤ LỤC Phụ lục A: Điều khoản tham chiếu Phụ lục B: Dự tốn kinh phí, danh sách nhân nhà thầu Phụ lục C: Trách nhiệm báo cáo nhà thầu
- Xem thêm -

Xem thêm: TT-BKHĐT, TT-BKHĐT

Hình ảnh liên quan

Điều 6. Bảng chấm công - TT-BKHĐT

i.

ều 6. Bảng chấm công Xem tại trang 48 của tài liệu.
Mẫu số 11B. Bảng phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia Mẫu số 12. Chi phí khác cho chuyên gia - TT-BKHĐT

u.

số 11B. Bảng phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia Mẫu số 12. Chi phí khác cho chuyên gia Xem tại trang 57 của tài liệu.
Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng trên có hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu - TT-BKHĐT

h.

ân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng trên có hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu Xem tại trang 63 của tài liệu.
12 Bảng phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia Mẫu số 11B - TT-BKHĐT

12.

Bảng phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia Mẫu số 11B Xem tại trang 64 của tài liệu.
BẢNG PHÂN TÍCH CHI PHÍ THÙ LAO CHO CHUYÊN GIA - TT-BKHĐT
BẢNG PHÂN TÍCH CHI PHÍ THÙ LAO CHO CHUYÊN GIA Xem tại trang 74 của tài liệu.
3. Nộp báo cáo cho chủ đầu tư trong thời hạn và theo các hình thức được nêu trong Phụ lục C - TT-BKHĐT

3..

Nộp báo cáo cho chủ đầu tư trong thời hạn và theo các hình thức được nêu trong Phụ lục C Xem tại trang 84 của tài liệu.
2. Nộp báo cáo cho chủ đầu tư trong thời hạn và theo các hình thức được nêu trong Phụ lục B “Dự toán kinh phí, danh sách nhân sự của nhà thầu” để thực hiện dịch vụ; - TT-BKHĐT

2..

Nộp báo cáo cho chủ đầu tư trong thời hạn và theo các hình thức được nêu trong Phụ lục B “Dự toán kinh phí, danh sách nhân sự của nhà thầu” để thực hiện dịch vụ; Xem tại trang 87 của tài liệu.
Điều 6. Bảng chấm công - TT-BKHĐT

i.

ều 6. Bảng chấm công Xem tại trang 88 của tài liệu.