0

KT Vật lý 10 học kỳ I năm học 2018-2019

5 11 0
  • KT Vật lý 10 học kỳ I năm học 2018-2019

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 12:04

Tính lực hấp dẫn giữa chúng. a) Tính gia tốc của xe. b) Tính lực ma sát của bánh xe với mặt đường c) Tình lực kéo của động cơ xe.. Trong quá trình chuyển động, hệ số ma sát giữa bánh xe[r] (1)SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HCM TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học: 2018 – 2019 Chương trình CƠ BẢN Mơn: Vật Lí 10 Thời gian: 45’ (không kể thời gian giao đề ĐỀ Câu 1: ( 1,0 điểm) Phát biểu định luật I Newton Câu 2: ( 1,0 điểm ) Phát biểu định luật Húc (Hooke) ? Viết công thức cho biết ý nghĩa, đơn vị đại lượng? Câu 3: (2,0 điểm) Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn ? Viết công thức cho biết ý nghĩa, đơn vị đại lượng ? Câu 4: (1,0 điểm) Hai tàu thuỷ có khối lượng 8000 cách nhau 0,5km Tính lực hấp dẫn chúng Câu 5: (2,0 điểm) Một lò xo dãn đoạn 1cm treo vật có m = 100g, g = 10m/s2 a) Tính độ cứng lị xo b) Muốn lị xo dãn 5cm phải treo vật khối lượng m’ bao nhiêu? Câu 6: (2,0 điểm) Một ô tô khối lượng bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều trên đường ngang, sau 100m đạt vận tốc 36km/h Hệ số ma sát bánh xe mặt đường luôn 0,05 Lấy g = 10m/s2 a) Tính gia tốc xe b) Tính lực ma sát bánh xe với mặt đường c) Tình lực kéo động xe Câu 7:(1,0 điểm) Một vật ném theo phương nằm ngang với ban đầu v0 =10m/s ở độ cao h= 80m Lấy g=10m/s2, bỏ qua lực cản khơng khí Hãy xác định : ( Học sinh khơng cần vẽ hình ) a) Thời gian vật bay khơng khí b) Tầm bay xa vật - HẾT – (2)SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HCM TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học: 2018 – 2019 Chương trình CƠ BẢN Mơn: Vật Lí 10 Thời gian: 45’ (khơng kể thời gian giao đề ĐỀ Câu 1: ( 1,0 điểm) Nêu khái niệm giới hạn đàn hồi? Câu 2: ( 1,0 điểm ) Phát biểu viết công thức định luật II Newton Câu 3: (2,0 điểm) Nêu định nghĩa lực hướng tâm? Viết công thức cho biết ý nghĩa , đơn vị đại lượng ? Câu 4: (1,0 điểm) Một vật có m = 100g chuyển động trịn đường trịn có r = 50cm, tốc độ dài 5m/s Tính lực hướng tâm tác dụng lên vật Câu 5: (2,0 điểm) Một lò xo dãn đoạn 1cm treo vật có m = 200g, g = 10m/s2 a) Tính độ cứng lị xo b) Treo vào lị xo vật có khối lượng m’= 500g lị xo dãn bao nhiêu? Câu 6: (2,0 điểm) : Một tơ có khối lượng 5tấn đứng yên bắt đầu chuyển động dưới tác dụng lực động Fk Sau quãng đường 250m, vận tốc ô tô đạt 72km/h Trong trình chuyển động, hệ số ma sát bánh xe với mặt đường 0,05 Lấy g=10m/s2 a) Tính gia tốc xe b) Tính lực ma sát bánh xe với mặt đường c) Tình lực kéo động xe Câu 7: (1,0 điểm) Một vật ném độ cao h = 45 m với vận tốc ban đầu v0 = 20 m/s theo phương nằm ngang Lấy g = 10 m/s2, bỏ qua lực cản khơng khí Hãy xác định : ( Học sinh không cần vẽ hình ) a) Thời gian vật bay khơng khí b) Tầm bay xa vật - HẾT – (3)ĐÁP ÁN ĐỀ 1 Câu Nội dung yêu cầu Điểm Câu (1 điểm) Phát biểu định luật I Newton - Nếu vật không chịu tác dụng lực chịu tác dụng lực có hợp lực khơng vật đứng yên tiếp tục đứng yên, chuyển động chuyển động thẳng 1đ Câu (1 điểm) Phát biểu định luật Húc (Hooke) ? -Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn lực đàn hồi lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng lò xo Fđh=k│Δl│ k độ cứng ( hay hệ số đàn hồi) (N/m) Δl độ biến dạng (m) 0,5đ 0,25đ 0,25đ Câu ( điểm) Phát biểu dịnh luật vạn vật hấp dẫn ? Viết công thức cho biết ý nghĩa, đơn vị đại lượng ? - Mọi vật vũ trụ hút với lực gọi lực hấp dẫn - Lực hấp dẫn hai chất điểm tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng chúng tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách chúng - Công thức : Fhd=Gm1.m2 r2 G: hắng số hấp dẫn = 6,67.10-11 Nm2/kg2 m1, m2: khối lượng hai chất điểm ( kg) r khoảng cách hai chất điểm ( m) 0,25 0,75 0,5 0,5 Câu (1 điểm) Fhd=G m1.m2 r2 = 0,017N 0,5 0,5 Câu ( điểm) a) k│Δl│= mg k= 100N/m b) k│Δl’│= m’g m’= 0,5kg 0,5 0,5 0,5 0,5 Câu ( điểm) a) v2 – v 02 = 2as => a= 0,5 m/s2 b) Vẽ hình Định luật II Niutơn: F→k + F→ms + →P + N→ = m a→ (1) (1)/Oy N=P=10000N Fms = μN= 500N c) (1)/Ox: Fk = ma + Fms Fk = 1000N 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Câu ( điểm) 2h t g  = s L = vot = vo √2 h g = 40 m 0,5đ 0,5đ (4)ĐÁP ÁN ĐỀ 2 Câu Nội dung yêu cầu Điểm Câu (1 điểm) Nêu khái niệm giới hạn đàn hồiGiới hạn đàn hồi mức giới hạn, mà độ biến dạng vượt q độ dãn lị xo không tỉ lệ với lực đàn hồi tự trở hình dạng ban đầu 1đ Câu (1 điểm) Phát biểu viết công thức định luật II Newton.Gia tốc vật hướng với lực tác dụng lên vật Độ lớn gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn lực tỉ lệ nghịch với khối lượng vật Công thức: m F a    hay   ma F a: gia tốc ( m/s2 ) F: Lực tác dụng lên vật ( N) m: Khối lượng vật ( kg) 0,5đ 0,25đ 0,25đ Câu ( điểm) Nêu định nghĩa lực hướng tâm? Viết công thức cho biết ýnghĩa , đơn vị đại lượng ? Lực (hay hợp lực lực ) tác dụng vào vật chuyển động tròn gây cho vật gia tốc hướng tâm gọi lực hướng tâm Fht maht = m v 2 r = mω 2r Fht: lực hướng tâm (N) m: khối lượng vật (kg) v: vân tốc dài (m/s) aht: gia tốc hướng tâm ( m/s2 ) ω: tốc độ góc (rad/s) 1 0,5 0,5 Câu (1 điểm) Fht = maht = m v2 r = mω 2r Fht = 5N 0,5 0,5 Câu ( điểm) a) k│Δl│= mg k= 100N/m b) k│Δl’│= m’g m’= 0,5kg 0,5 0,5 0,5 0,5 Câu ( điểm) a) v2 – v 02 = 2as => a= 0,5 m/s2 b) vẽ hình Định luật II Niutơn: F→k + F→ms + →P + N→ = m a→ (1) (1)/Oy N=P=10000N Fms = μN= 500N c) (1)/Ox: Fk = ma + Fms Fk = 1000N 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Câu ( điểm) 2h t g  = s L = vot = vo √2 h g = 60 m 0,5đ 0,5đ (5)
- Xem thêm -

Xem thêm: KT Vật lý 10 học kỳ I năm học 2018-2019, KT Vật lý 10 học kỳ I năm học 2018-2019

Hình ảnh liên quan

b) Vẽ hình đúng - KT Vật lý 10 học kỳ I năm học 2018-2019

b.

Vẽ hình đúng Xem tại trang 3 của tài liệu.
b) vẽ hình đúng - KT Vật lý 10 học kỳ I năm học 2018-2019

b.

vẽ hình đúng Xem tại trang 4 của tài liệu.