0

Kiểm tra vật lý 11bai-kt-1-tiet-vat-ly-11-thpt-hO-thi-ky--ca-mau.thuvienvatly.com.26e56.16616

2 38 0
  • Kiểm tra vật  lý 11bai-kt-1-tiet-vat-ly-11-thpt-hO-thi-ky--ca-mau.thuvienvatly.com.26e56.16616

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2021, 11:21

A .0,6V B .6V C. đổi chiều sau mỗi vòng quay B. đổi chiều sau mỗi nửa vòng quay C. đổi chiều sau mỗi một phần tư vòng quay D. Tính độ lớn từ thông qua khung: A. đường kí[r] (1)Họ tên :……… Lớp:………11… ĐỀ SỐ……… Điểm Lời nhận xét giáo viên: A>PHẦN TRẮC NGHIỆM: Học sinh chọn ghi đáp án vào bảng sau: CÂU ĐÁP ÁN Câu 1: Chọn câu sai Suất điện động tự cảm mạch điện có giá trị lớn A Cường độ dòng điện mạch có giá trị lớn B Cường độ dịng điện mạch biến thiên nhanh C Cường độ.dòng điện mạch tăng nhanh D Cường độ dòng điện mạch giảm nhanh Câu2:Mơt khung dây dẫn có 1000 vòng đặt từ trường cho đường cảm ứng từ vng góc với mặt phẳng khung.Diện tích vịng dây là0,02m2.Cảm ứng từđược làm giảm đặn từ 0,5T đến 0,2T thời gian 0,1s.Suất điện động tồn khung dây có giá trị sau ? A 0,6V B 6V C 60V D 12v Câu 3:Nếu vòng dây quay từ trường đều, dòng điện cảm ứng: A đổi chiều sau vòng quay B đổi chiều sau nửa vòng quay C đổi chiều sau phần tư vịng quay D khơng đổi chiều Câu 4: Một khung dây phẳng có diện tích 12cm2 đặt từ trường cảm ứng từ B = 5.10-2T, mặt phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ góc 300 Tính độ lớn từ thơng qua khung: A 2.10-5Wb B 3.10-5Wb C 10-5Wb D 5.10-5Wb Câu :Từ thông qua mạch điện phụ thuộc vào: A đường kính dây dẫn làm mạch điện B điện trở suất dây dẫn C khối lượng riêng dây dẫn D hình dạng kích thước mạch điện Câu 6: Một cuộn cảm có độ tự cảm 0,1H, có dịng điện biến thiên 200A/s suất điện động tự cảm xuất có giá trị: A) 10V B) 20V C) 0,1kV D) 2kV B> PHẦN TỰ LUẬN: Bài : Hai electron chuyển động tròn với vận tốc hai từ trường B1( với bán kính 10 mm) B2 ( với bán kính 15 mm) So sánh độ lớn B1 với B2 lực Loren xơ tác dụng lên hai điện tích này? Bài 2: Một ống dây hình trụ dài l1 gồm 8000 (vịng), bán kính tiết diện ngang 10 (cm).Nếu tăng chiều dài lên thêm 10 (cm),giảm số vòng nửa độ tự cảm tăng gấp đơi Tìm: a) Chiều dài ban đầu l1 ? b) Độ tự cảm ban đầu ống dây? (2)Họ tên :……… Lớp:……11…… ĐỀ SỐ……… Điểm Lời nhận xét giáo viên: A>PHẦN TRẮC NGHIỆM: Học sinh chọn ghi đáp án vào bảng sau: CÂU ĐÁP ÁN Câu 1: Dòng điện cảm ứng xuất ống dây kín thay đổi : A Chiều dài ống dây B Khối lượng ống dây C Từ thông qua ống dây D Cả A , B C Câu 2Một cuộn dây phẳng , có 100 vịng , diện tích 3,14.10-2 (m2).Cuộn dây đặt từ trường vuông góc với đường cảm ứng từ.Nếu cho cảm ứng từ tăng đặn từ 0,2T lên gấp đôi thời gian 0,1s.Suất điện động cảm ứng cuộn dây có giá trị ? A 0,628 V B 6,28V C 1,256V D Một giá trị khác Câu 3:Theo định luật Lenxơ, dòng điện cảm ứng: A xuất q trình mạch kín chuyển động ln có thành phần vận tốc song song với đường sức từ B xuất trình mạch kín chuyển động ln có thành phần vận tốc vng góc với đường sức từ C có chiều cho từ trường chống lại nguyên nhân sinh D có chiều cho từ trường chống lại nguyên nhân làm mạch điện chuyển động Câu 4: Một hình chữ nhật có diện tích 12 cm2 đặt từ trường có cảm ứng từ B = 5.10-4T,véc tơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng góc 300 Tính từ thơng qua hình chữ nhật đó: A) 2.10-7Wb B) 3.10-7Wb C) 10-7Wb D) 5.10-7Wb Cõu :Phát biểu sau không đúng? A Khi có biến đổi từ thơng qua mặt giới hạn mạch điện, mạch xuất suất điện động cảm ứng Hiện t-ợng gọi t-ợng cảm ứng điện từ B Dßng điện xuất có biến thiên từ thông qua mạch điện kín gọi dòng điện cảm ứng C Dịng điện cảm ứng có chiều cho từ tr-ờng sinh ln ng-ợc chiều với chiều từ tr-ờng sinh D Dịng điện cảm ứng có chiều cho từ tr-ờng sinh có tác dụng chống lại nguyên nhân sinh :Câu 6:Suất điện động cảm ứng cuộn dây có hệ số tự cảm 0,2H dịng điện có cường độ biến thiên 400A/s là:A) 10V B) 400V C) 800V D) 80V B> PHẦN TỰ LUẬN: Bài : Hai electron chuyển động tròn từ trường B( với bán kính 10 mm vàbán kính 15 mm) So sánh độ lớn lực Loren xơ tác dụng lên hai điện tích vận tốc chúng? Bài 2: Một ống dây hình trụ dài 40 (cm), có bán kính tiết diện ngang 20 (cm), có số vịng N1.Nếu giảm số vịng 200 vịng,tăng bán kính tiết diện lên thêm 10 (cm) độ tự cảm giảm lần Tìm: a) Số vịng ban đầu N1 ? b) Độ tự cảm ban đầu ống dây?
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra vật lý 11bai-kt-1-tiet-vat-ly-11-thpt-hO-thi-ky--ca-mau.thuvienvatly.com.26e56.16616, Kiểm tra vật lý 11bai-kt-1-tiet-vat-ly-11-thpt-hO-thi-ky--ca-mau.thuvienvatly.com.26e56.16616

Hình ảnh liên quan

A>PHẦN TRẮC NGHIỆM: Học sinh chọn và ghi đỏp ỏn vào bảng sau: - Kiểm tra vật  lý 11bai-kt-1-tiet-vat-ly-11-thpt-hO-thi-ky--ca-mau.thuvienvatly.com.26e56.16616

gt.

;PHẦN TRẮC NGHIỆM: Học sinh chọn và ghi đỏp ỏn vào bảng sau: Xem tại trang 1 của tài liệu.
A>PHẦN TRẮC NGHIỆM: Học sinh chọn và ghi đỏp ỏn vào bảng sau: - Kiểm tra vật  lý 11bai-kt-1-tiet-vat-ly-11-thpt-hO-thi-ky--ca-mau.thuvienvatly.com.26e56.16616

gt.

;PHẦN TRẮC NGHIỆM: Học sinh chọn và ghi đỏp ỏn vào bảng sau: Xem tại trang 2 của tài liệu.