0

Soạn bài Chỉ từ ngắn nhất | Soạn bài Chỉ từ lớp 6 trang 136 | Soạn văn 6

5 13 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/01/2021, 18:11

a) Vua cha xem qua một lượt rồi dừng lại trước chồng bánh của Lang Liêu, rất vừa ý, bèn gọi lên hỏi. Lang Liêu đem giấc mộng gặp thần ra kể lại. Vua cha ngẫm nghĩ rất lâu rồi chọn hai [r]
- Xem thêm -

Xem thêm: Soạn bài Chỉ từ ngắn nhất | Soạn bài Chỉ từ lớp 6 trang 136 | Soạn văn 6,