0

ĐẶC ĐIÊM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP

18 1,549 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 13:10

THCS Chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù héi gi¶ng m«n sinh häc Kiểm tra bài cũ HÃY NÊU CÁC ĐẶC ĐIỂM ĐẶC TRƯNG CỦA LỚP SÂU BỌ MÀ KHÔNG CÓ Ở CÁC LỚP KHÁC TRONG NGÀNH CHÂN KHỚP? 1. Sâu bọ có đủ 5 giác quan : xúc giác , khứu giác, vị giác, thính giác thị giác. 2. Cơ thể sâu bọ có 3 phần: đầu , ngực bụng. 3. Phần đầu có 1 đôi râu, phần ngực có 3 đôi chân 2 đôi cánh. Tiết 30 Bài 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP i. ®Æc ®iÓm chung • Quan s¸t c¸c h×nh vÏ sau: MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC ĐẠI DIỆN NGÀNH CHÂN KHỚP 1. Phần phụ chân khớp phân đốt, các đốt khớp động với nhau làm phần phụ rất linh hoạt. 2. Cơ quan miệng gồm nhiều phần phụ tham gia để bắt, giữ chế biến mồi. 3. Sự phát triển tăng trưởng gắn liền với sự lột xác, thay vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể. 4. Vỏ kitin có chức năng như bộ xương ngoài. 5. Có cấu tạo mắt kép gồm nhiều ô mắt ghép lại. 6. Có tập tính chăn nuôi các động vật khác. Theo em, các đặc điểm nào được coi là đặc điểm chung của ngành Chân khớp? Nội dung I. Đặc điểm chung BÀI 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG. - Phần phụ chân khớp phân đốt, các đốt khớp động với nhau làm phần phụ rất linh hoạt. - Vỏ kitin có chức năng như bộ xương ngoài - Sự phát triển tăng trưởng gắn liền với sự lột xác, thay vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể. Nội dung I. Đặc điểm chung BÀI 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP - Phần phụ chân khớp phân đốt, các đốt khớp động với nhau làm phần phụ rất linh hoạt. - Vỏ kitin có chức năng như bộ xương ngoài II. SỰ ĐA DẠNG Ở CHÂN KHỚP I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG. 1. Đa dạng về cấu tạo môi trường sống: II. Sự đa dạng ở Chân khớp 1. Đa dạng về cấu tạo môi trường sống: HÃY THẢO LUẬN HOÀN THÀNH BẢNG 1 SAU BẰNG CÁCH ĐÁNH DẤU VÀO CHç TRỐNG. - Sự phát triển tăng trưởng gắn liền với sự lột xác, thay vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể. STT Tên đại diện Môi trường sống Nước Nơi ẩm Ở cạn Các phần cơ thể Râu (đôi) Số Ko có Lượng Chân ngực ( Số đôi) Cánh ( đôi) Ko có Có 1 Giáp xác (Tômsông) 2 Hình nhện ( Nhện) 3 Sâu bọ (Châuchấu) Bảng 1. Đa dạng về cấu tạo môi trường sống của Chân khớp HÃY THẢO LUẬN HOÀN THÀNH BẢNG 1 SAU BẰNG CÁCH ĐÁNH DẤU VÀO CHỔ TRỐNG.    2 2 3 2 1  5 4 3   2 Nội dung I. Đặc điểm chung BÀI 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP - Phần phụ chân khớp phân đốt, các đốt khớp động với nhau làm phần phụ rất linh hoạt. - Vỏ kitin có chức năng như bộ xương ngoài II. SỰ ĐA DẠNG Ở CHÂN KHỚP I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG. 1. Đa dạng về cấu tạo môi trường sống: II. Sự đa dạng ở Chân khớp 1. Đa dạng về cấu tạo môi trường sống: 2. Đa dạng về tập tính 2. Đa dạng về tập tính HÃY THẢO LUẬN HOÀN THÀNH BẢNG 2 SAU BẰNG CÁCH ĐÁNH DẤU VÀO CHç TRỐNG - Sự phát triển tăng trưởng gắn liền với sự lột xác, thay vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể. Stt Các tập tính chính Tôm Tôm ở nhờ Nhện Ve sầu Kiến Ong mật 1 Tự vệ,tấn công 2 Dự trữ thức ăn 3 Dệt lưới bẫy mồi 4 Cộng sinh để tồn tại 5 Sống thành xã hội 6 Chăn nuôi động vật khác 7 Đực cái nhận biết nhau bằng tín hiệu 8 Chăm sóc thế hệ sau Bảng 2. Đa dạng về tập tính HÃY THẢO LUẬN HOÀN THÀNH BẢNG 2 SAU BẰNG CÁCH ĐÁNH DẤU VÀO CHç TRỐNG                 [...]...BÀI 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP Nội dung I Đặc điểm chung - Phần phụ chân khớp phân đốt, các đốt khớp động với nhau làm phần phụ rất linh hoạt - Sự phát triển tăng trưởng gắn liền với sự lột xác, thay vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể - Vỏ kitin có chức năng như bộ xương ngoài II Sự đa dạng ở Chân khớp 1 Đa dạng về cấu tạo môi trường sống: 2 Đa dạng về tập tính III Vai. .. trường sống: 2 Đa dạng về tập tính III Vai tiễn trò thực I ĐẶC ĐIỂM CHUNG II SỰ ĐA DẠNG Ở CHÂN KHỚP 1 Đa dạng về cấu tạo môi trường sống: 2 Đa dạng về tập tính III Vai trß thùc tiÔn Dựa vào kiến thức đã học, liên hệ thực tiễn thiên nhiên, điền tên một số loài Chân khớp đánh dấu  vào ô trống ở bảng 3 Điền tên một số loài Chân khớp đánh dấu  vào ô trống ở bảng 3 Tên đại diện có ở địa phương... 2 Lớp hình nhện Nhện nhà     Cái ghẻ Châu chấu 3 Lớp sâu bọ Ruồi Ong  Bảng 3 Vai trò của ngành chân khớp CỦNG CỐ BÀI HỌC Câu 1 Vì sao Chân khớp lại đa dạng về cấu tạo, môi trường sống tập tính sống? Vì chúng có khả năng thích nghi cao với các điều kiện sống môi trường khác nhau Câu 2 Trong số 3 lớp của Chân khớp ( Giáp xác, Hình nhện, Sâu bọ) thì lớp nào có giá trị thực phẩm lớn nhất? Cho . các đặc điểm nào được coi là đặc điểm chung của ngành Chân khớp? Nội dung I. Đặc điểm chung BÀI 29 ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP I. ĐẶC. ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP i. ®Æc ®iÓm chung • Quan s¸t c¸c h×nh vÏ sau: MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC ĐẠI DIỆN NGÀNH CHÂN KHỚP 1. Phần phụ chân
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẶC ĐIÊM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP, ĐẶC ĐIÊM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1. Đa dạng về cấu tạo và mụi trường sống của Chõn khớp - ĐẶC ĐIÊM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP

Bảng 1..

Đa dạng về cấu tạo và mụi trường sống của Chõn khớp Xem tại trang 8 của tài liệu.
Bảng 2. Đa dạng về tập tớnh - ĐẶC ĐIÊM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP

Bảng 2..

Đa dạng về tập tớnh Xem tại trang 10 của tài liệu.