Quản trị mạng nâng cao

36 413 3
Quản trị mạng nâng cao

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Quản trị mạng nâng cao

Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@BáchKhoaAptech2004Trang 1QUẢN TRỊ MẠNG WINDOWS 2000(Nâng cao)Gv : NguyễnVănTẩntannv@hcmut.edu.vnTài liệuthamkhảo:1. Hiệnthực Windows 2000 Server, nxbThống kê2. E-book MCSE CDROMTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@BáchKhoaAptech2004Trang 2Bài 01 : CÁC DỊCH VỤ MẠNG WINDOWS 2000Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 3Các chủđềchính¨Dịch vụ CấpIP động DHCP¨Dịch vụ Tên miềnDNS¨Dịch vụ Web, FTP Server (IIS 5.0)¨Dịch vụ Routing and Remote Access(RRAS)¨Dịch vụ Internet (NAT, Proxy…)¨Dịch vụ Mail (MDAEMON Mail Server)Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 4Dịch vụ CấpIP động DHCPKhái niệmDHCP Cài đặtvàcấuhìnhDHCP ServerCấu hình DHCP Client Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 5Khái niệmDHCPYêu cầuchoDHCPDHCP Server Cài dịch vụ DHCP Địachỉ IP tĩnh, subnet mask, default gatewayPhạmvi IP sẽ cấp cho ClientDHCP ClientsWindows 2000 Professional hay Windows 2000 ServerWindows NT Server or Workstation 3.51 or laterWindows 95 or Windows 98Windows for Workgroups 3.11, running TCP/IP-32Microsoft Network Client 3.0 for MS-DOSLAN Manager 2.2cNon-Microsoft operating systemsTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 6Khái niệmDHCPKhông đượcphépvàdịch vụ không thểkhởi động bình được(DHCP server2)Đượcphépvàdịch vụkhởi động bình thường(DHCP server1)DC DC kikiểểmmtratraDHCP server DHCP server ccóóđưđượợccphphééppClients DHCP Server2Domain ControllerDHCP Server1Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 7Khái niệmDHCPTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 8Khái niệmDHCPDHCP ServersDHCP Client111IP Lease RequestIP Lease Request333IP Lease SelectionIP Lease Selection222IP Lease OfferIP Lease Offer444IP Lease AcknowledgementIP Lease Acknowledgement Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 9Khái niệmDHCPSau 50 % (87.5 %) thờigianđượccấpTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 10Cài đặtvàcấuhìnhDHCP ServerTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 11Cài đặtvàcấuhìnhDHCP ServerTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 12Cài đặtvàcấuhìnhDHCP ServerDDàànhnhấấnnđđịịnhnhchochoccááccServersServers Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 13Cài đặtvàcấuhìnhDHCP ServerPhPhạạmmvvịịIP IP đưđượợccccấấppNhNhữữngngIPsIPsđãđãccấấppchochoClientClientNhNhữữngngIPsIPsccấấppriêng(choriêng(choccááccthithiếếttbbịịmmạạngng))CCááccthôngthôngssốốccủủaaphphạạmmviviNhNhữữngngthôngthôngssốốccủủaatotoàànnDHCP ServerDHCP ServerTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 14Cài đặtvàcấuhìnhDHCP ServerTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 15Cài đặtvàcấuhìnhDHCP ServerĐịachỉ IP củaRouterĐịachỉ IP củaDNS ServerDNS Domain NameTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 16Cài đặtvàcấuhìnhDHCP Server Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 17CấuhìnhDHCP ClientTCP/IP PropertiesTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 18Mộtsố lệnh liên quan đếnDHCPTạo máy con chọn Start/Run/cmdIpconfig : hiểnthiIP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.10Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1Ipconfig /all : Hiểnthịđầy đủ thông tin củaTCP/IPIpconfig /relase : Trả thông tin TCP/IP cho DHCP serverIpconfig /renew : Lấylại thông tin TCP/IP từ DHCP serverTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 19Câu hỏi bài tập1.TrướckhicàiđặtDịch vụ DHCP trên Windows 2000 Server, cầnthiếtlập các thành nào saua.Địachỉ IP tĩnh, subnet mask và default gatewayb.Subnet mask và DNSc.Địachỉ IP tĩnh và ,DNSd.Subnet mask và default gateway2.Sau khi tạo Scope làm thế nào để hiệuchỉnh địachỉ mạnga.Xóa và tạolạiScopeb.Hiệuchỉnh bình thường bằng cách nhập địachỉ mạng mớic.Hiệuchỉng Subnet MaskTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 20Bài tậpthựchànhWindows 2000 Sever, tạo Scope vớicácyêusauScope Name : Tên bộ phận(Vídụ : Phòng kế toán)IP Address Range : 192.168.0.33-192.168.0.62Lengh : 27 (bits)Subnet mask : 255.255.224.0Add Exclusions : 192.168.0.33 – 192.168.0.40Lease Duration : 7 daysScope Options :Router : 192.168.0.33DNS Domain Name : bk-atech.edu.vnDNS Server : 192.168.0.34, 192.168.0.35Windows 2000 ProfessionalDùng các lệnh liên quan để kiểm tra sự cấpphátDHCP Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 21Các chủđềchínhDịch vụ Tên miền DNSTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 22Dịch vụ Tên miềnDNSKhái niệmDNSCài đặtvàcầuhìnhDNS ServerCài đặtvàcầu hình DNS ClientTích hợpgiữa DHCP và DNSTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 23Khái niệmDNSHệ thống tên miền (DNS : Domain Name System) : Địachỉ IP là sốkhó nhớ nên hệ thống mẫutự có tính gợinhớ cao đượcdùngđể đặttên cho máy tính trong mạng (Host)CấutrúcDNS : Gồm nhiềuphần cách nhau dấu“.”Có ít nhất2 phần : Second-Level.top-levelDNS <=255 kí tự, mỗiphần <=63 kí tựHost : Server.training.microsoft.com.Computer NameDNS Domain NameTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 24Khái niệmDNS Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 25Khái niệmDNSDNS là hệ thống cơ sở dữ liệuchứatêncủamáytínhtrongmiềnCơ sở dữ liệulànhững record ánh xạ tên máy tính Host thành địachỉIP tương ứngKhi một ứng muốntìmđịachỉ IP ứng vớitênhost để truyềnthốngChương trình ứng dụng sẽ gọithủ tục có tên Resolver vớithamsốlà tên HostResolver sẽ gởi1 góidữ liệu thông qua giao thứcUDP đếnDNS ServerDNS Server tiếnhànhtìmđịachỉ IP ứng vớitênHost yêucầuphângiảitrongcơ sở dữ liệucủanóvàtrả về cho ResolverResolver trả về cho ứng dụng vừayêucầu.Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 26Phân giảitênmiềnthànhIPDNS client DNS ServerĐịachỉ IP củaserver.company.com?Địachỉ IP củaserver.company.com?Server.company.comlà 137.105.21.5Server.company.comlà 137.105.21.5SDP110Professional Workstation 5000SDP110Professional Workstation 5000SDP110Professional Workstation 5000SDP110Professional Workstation 5000Khái niệmDNSTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 27Khái niệmDNSTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 28Khái niệmDNSKiểuyêucầuphângiải:Recursive(Đệ quy) và Iterative(tươngtác)RecursiveIterative Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 29Khái niệmDNSKiểuyêucầuphângiải tên www.microsoft.comTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 30Khái niệmDNSKiểutìmkiếmphângiảiForward LookupDNS ServerIP address for hcmut.edu.vn?IP address for hcmut.edu.vn?IP address = 172.28.1.2IP address = 172.28.1.2Reverse LookupDNS ServerName for 172.28.1.2?Name for 172.28.1.2?Name = hcmut.edu.vnName = hcmut.edu.vnTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 31Khái niệmDNSTrong không gian tên DNS, Zones lưutrữ tên củamột hay nhiềudomain củaDNS. DNS Zones là những phầntênmiền liên tụccủakhông gian tên DNSThông tin của DNS Zones là những record gồmtênHost vàđịachỉ IP đượclưu trong DNS server, DNS server quảnlývàtrả lờinhững yêucầutừ client liên quan đến DNS Zones nàyWindows 2000 hỗ trợ DNS động(DDNS) cho phép Client cậpnhậtthông tin mộtcáchtựđộngKiểuZonesStandard zones(Mạng ngang hàng)Primary zone(Zone chính)Secondary zone(Zone dự phòng)Primary ZoneSecondary ZoneChangeChangeZone TransferTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 32Khái niệmDNSActive Directory Integrated zones : là DNS zones chính, đượclưunhư một đốitượng trong cơ sở dữ liệucủaAD, nócũng đượctạobảnsao đếnnhững DNS zones khác nếucơ sở dữ liệutrongDNS thayđổi Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 33Khái niệmDNSActive Directory Integrated ZonesChangeChangeChangeChangeChangeChangeZone TransferTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 34Khái niệmDNSLợiíchcủa Active Directory Integrated zones Dung sai lỗivìcơ sở dữ liệuDNS zones đềuchứatrêntấtcảnhững DCCho phép việccậpnhậttựđộng cơ sở dữ liệuDNS zones bảomật( secure updates) : chỉ có những client logon vào mạng mới đượccậpnhậtTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 35Khái niệmDNSTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 36Khái niệmDNSCác kiểubảnghiDNS (Record)A (Host Name) : Địachỉ IP –> Host NamePTR ( Pointer) : Địachỉ IP <– Host NameSOA (Start Of Authority): DNS server đầutiêncóquyềntrả lờiyêu cầuDNS đếnClient NS(Name Server) : Máy chủ quảnlýDNS zone CNAME : Tên thay thế (biệt danh)SRV : Bảnghixácđịnh DC và tài nguyên (Services)MX : Xác định Mail Server nhận mail choi domain tương ứng Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 37Cài đặtvàcầu hình DNS ServerTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 38Cài đặtvàcầu hình DNS ServerTạoDNS ZoneTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 39Cài đặtvàcầu hình DNS ServerTạo các Record trong ZoneTrung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@Bách Khoa Aptech 2004Trang 40Cài đặtvàcầu hình DNS ServerChuyển đổikiểuDNS zone [...]... niệm IIS 5.0 Cài đặtvàcấuhìnhWeb Server Cài đặtvàcấu hình FTP Server Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 50 Khái niệm IIS 5.0 IIS là ứng dụng có chứcnăng thiếtlập và quảntrị các Trạm dịch vụ mạng như Web (Web Server) FTP (File Transfer Protocol) SMTP (Simple Mail transfer Protocol) IIS hoạt động hiệu năng (Performance), Bảomật thông tin và tin cậy (Reliability) Trung tâm... tâm Tin họcBáchkhoaAptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 105 Hiệnthựcmạng riêng ảoVPN Thiếtlậpcổng VPN Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 106 Hiệnthựcmạng riêng ảoVPN Cấu hình RAS Client đến RAS VPN Server Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 107 Internet or LAN Corporate LAN Hiệnthựcmạng riêng ảoVPN PPTP PPP PPTP PPP IP PPTP PTSN Internet Corporate LAN PPTP... gian tên DNS Thông tin của DNS Zones là những record gồmtênHost vàđịachỉ IP đượclưu trong DNS server, DNS server quảnlývàtrả lờinhững yêu cầutừ client liên quan đến DNS Zones này Windows 2000 hỗ trợ DNS động(DDNS) cho phép Client cậpnhật thông tin mộtcáchtựđộng KiểuZones Standard zones (Mạng ngang hàng) Primary zone(Zone chính) Secondary zone (Zone dự phịng) Primary Zone Secondary Zone Change Change Zone... Tin họcBáchkhoaAptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 96 Cài đặtvàcấuhìnhRAS server ThiếtlậpchoUser Dial-in Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 81 Cấuhìnhgiaodiện(Card mạng) CấuhìnhIP chocard mạng Các vùng địachỉ Ip giả và được dùng trong Intranet. Những địachỉ IP này không được định tuyến trên Internet ) Lớp A: 10.xx.xx.xx , Địachỉ : 10.0.0.1 to 10.255.255.254 Lớp B: 172.16.xx.xx... DNS Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 23 Khái niệmDNS Hệ thống tên miền (DNS : Domain Name System) : Địachỉ IP là số khó nhớ nên hệ thống mẫutự có tính gợinhớ cao đượcdùngđể đặt tên cho máy tính trong mạng (Host) CấutrúcDNS : Gồm nhiềuphần cách nhau dấu“.” Có ít nhất2 phần : Second-Level.top-level DNS <=255 kí tự, mỗiphần <=63 kí tự Host : Serve r.training.microsoft.com. Computer... subnet mask và default gateway b. Subnet mask và DNS c. Địachỉ IP tĩnh và ,DNS d. Subnet mask và default gateway 2. Sau khi tạo Scope làm thế nào để hiệuchỉnh địachỉ mạng a. Xóa và tạolạiScope b. Hiệuchỉnh bình thường bằng cách nhập địachỉ mạng mới c. Hiệuchỉng Subnet Mask Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 20 Bài tậpthựchành Windows 2000 Sever, tạo Scope vớicácyêusau Scope Name... Mail Server ThiếtlậpWebmail: Setup/WorldClient Server , cho phép user nhận/gởi mail thông qua Web Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 136 Cài đặtvàcấu hình MDAEMON Mail Server Quảnlýtàikhoảnmail : Accounts/Account Managers Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 117 Bài tậpthựchành 1. Cài đặtvàcấu hình Windows 2000 NAT (RRAS) 2. Cài đặtvàcấu hình Proxy... họcBáchkhoaAptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 67 Cài đặtcấuhìnhFTP Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 68 Câu hỏibàitập 1. Hãy vẽ mơ hình hoạt động củadịch vụ Web và cho biếtgiaothức, giá trị cổng mặc định (TCP port) mà dịch vụ sử dụng ? 2. Với Windows 2000 Server IIS5.0, có thể tạo nhiều Web sites trên một Web server? Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 69 Bài... 192.168.0.96/255.255.255.224 2. Windows 2000 Professional : Dùng Internet Explore kiểmtra Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 71 Câu hỏibàitập 1. Hãy vẽ mơ hình hoạt động củadịch vụ FTP và cho biếtgiaothức, giá trị cổng mặc định (TCP port) mà dịch vụ sử dụng ? 2. Với Windows 2000 Server IIS5.0, có thể tạo nhiều FTP sites trên một FTP server? Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 72 Bài... tạobảng tìm đường (Static Routing) Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang 86 Cấu hình Windows 2000 Router Tìm đường động(Dynamic Routing) Xây dựng bảng tìm đường bằng cách họchỏinhững mạng khác mộtcáchtự động Dùng mộttrongsố các giao thứctìmđường như là Routing Internet Protocol (RIP) hay Open Shortest Path First (OSPF). Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech @Bách Khoa Aptech 2004 Trang . Trung tâm Tin họcBáchkhoaAptech@BáchKhoaAptech2004Trang 1QUẢN TRỊ MẠNG WINDOWS 2000 (Nâng cao) Gv : NguyễnVănTẩntannv@hcmut.edu.vnTài liệuthamkhảo:1. Hiệnthực. destination: Địachỉ mạng đích đếnNetmask: mặtnạ mạng conGateway: Cổng ra (một Router khác)Interface: Địachỉ IP củagiaodiệnmạng đích đến(Địachỉ card mạng giao diện)Metric

Ngày đăng: 23/08/2012, 10:32

Hình ảnh liên quan

Cài đặt và cấu hình DHCP Server - Quản trị mạng nâng cao

i.

đặt và cấu hình DHCP Server Xem tại trang 3 của tài liệu.
Cài đặt và cấu hình DHCP Server - Quản trị mạng nâng cao

i.

đặt và cấu hình DHCP Server Xem tại trang 4 của tài liệu.
Cấu hình DHCP Client - Quản trị mạng nâng cao

u.

hình DHCP Client Xem tại trang 5 của tài liệu.
Cài đặt và cầu hình DNS Server Càiđặt và cầu hình DNS Client - Quản trị mạng nâng cao

i.

đặt và cầu hình DNS Server Càiđặt và cầu hình DNS Client Xem tại trang 6 của tài liệu.
Cài đặt và cầu hình DNS Server - Quản trị mạng nâng cao

i.

đặt và cầu hình DNS Server Xem tại trang 10 của tài liệu.
Cài đặt và cầu hình DNS Server - Quản trị mạng nâng cao

i.

đặt và cầu hình DNS Server Xem tại trang 11 của tài liệu.
3. Standard zones(Primary và Secondary) được dùng trong mô hình - Quản trị mạng nâng cao

3..

Standard zones(Primary và Secondary) được dùng trong mô hình Xem tại trang 12 của tài liệu.
Cài đặt và cấu hình Web Server Càiđặt và cấu hình FTP Server - Quản trị mạng nâng cao

i.

đặt và cấu hình Web Server Càiđặt và cấu hình FTP Server Xem tại trang 13 của tài liệu.
Cài đặt và cấu hình Web Server - Quản trị mạng nâng cao

i.

đặt và cấu hình Web Server Xem tại trang 14 của tài liệu.
Cài đặt và cấu hình Web Server - Quản trị mạng nâng cao

i.

đặt và cấu hình Web Server Xem tại trang 15 của tài liệu.
Cài đặt và cấu hình FTP - Quản trị mạng nâng cao

i.

đặt và cấu hình FTP Xem tại trang 16 của tài liệu.
Cài đặt cấu hình FTP - Quản trị mạng nâng cao

i.

đặt cấu hình FTP Xem tại trang 17 của tài liệu.
1. Hãy vẽ mô hình hoạt động của dịch vụ FTP và cho biết giao thức, giá trịcổng mặcđịnh (TCP port) mà dịch vụsửdụng ? - Quản trị mạng nâng cao

1..

Hãy vẽ mô hình hoạt động của dịch vụ FTP và cho biết giao thức, giá trịcổng mặcđịnh (TCP port) mà dịch vụsửdụng ? Xem tại trang 18 của tài liệu.
định đường đi trên bảng tìm đường (Routing Table) và gởi gói dữ liệu - Quản trị mạng nâng cao

nh.

đường đi trên bảng tìm đường (Routing Table) và gởi gói dữ liệu Xem tại trang 20 của tài liệu.
Cấu hình giao diện (Card mạng) - Quản trị mạng nâng cao

u.

hình giao diện (Card mạng) Xem tại trang 21 của tài liệu.
Cấu hình Windows 2000 Router - Quản trị mạng nâng cao

u.

hình Windows 2000 Router Xem tại trang 22 của tài liệu.
Cấu hình Windows 2000 Router - Quản trị mạng nâng cao

u.

hình Windows 2000 Router Xem tại trang 23 của tài liệu.
Cài đặt và cấu hình RAS server - Quản trị mạng nâng cao

i.

đặt và cấu hình RAS server Xem tại trang 24 của tài liệu.
Cài đặt và cấu hình RAS server - Quản trị mạng nâng cao

i.

đặt và cấu hình RAS server Xem tại trang 25 của tài liệu.