0

de thi hoc ky 1 mon tin hoc lop 6 de 1

4 24 0
  • de thi hoc ky 1 mon tin hoc lop 6 de 1

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 06:39

Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TIN HỌC ĐỀ SỐ 01 Thời gian: 45 phút I Trắc nghiệm: (4 Điểm) Câu Ghép câu hai cột để có câu A B Chương a Là nơi lưu trữ chương trình trình liệu Bộ nhớ b Là chương trình chạy máy tính Phần mềm c Là thành phần nhớ RAM d Là tập hợp câu lệnh A - B - C - D - Câu Hãy điền Đ vào ô đáp án điền S vào ô đáp án sai Câu Theo em, Windows XP phần mềm: A Ứng dụng B Chơi game C Hệ thống D Gõ văn Đún g A Tệp tin đơn vị để lưu trữ thông tin thiết bị lưu trữ B Trong thư mục tồn hai tệp tin hai thư mục có tên giống C Thư mục gốc thư mục tạo đĩa D Các tệp văn là: nhạc, hát, Sai Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ Câu Các thông tin nhớ sẽ: A Được lưu trữ lâu dài B Thông tin tắt máy C Chỉ lưu trữ trình máy tính làm việc D Lưu trữ ngày Câu Thông tin máy tính biểu diễn nào? A Chỉ gồm hai kí tự B Được biểu diễn dạng dãy bit C Câu A, B sai D Câu A, B Câu Khi thư mục chứa thư mục bên trong, thư mục gọi gì? A Thư mục mẹ B Thư mục C Tệp tin D Tất Câu Các dạng thông tin ? A Âm B Văn C Hình ảnh D Câu A, B, C Câu Các khối chức máy tính bao gồm: A Bộ xử lí trung tâm, nhớ, thiết bị vào/ra C Các thiết bị vào/ra, nhớ B Bộ xử lí trung tâm, nhớ D Bộ xử lí trung tâm, thiết bị vào/ra Câu Tên tệp tin gồm phần? A Một B Hai C Ba D Bốn Câu 10 Có thao tác với chuột: A Hai B Ba C Bốn D Năm II Tự luận (6 Điểm) Câu Hãy nêu thao tác với chuột Câu Có dạng thông tin bản? Đó dạng nào? Cho ví dụ dạng thông tin Câu Hệ điều hành có nhiệm vụ máy tính? Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM I TRẮC NGHIỆM: (1 đ) Câu A - d B - a C - b D - c Câu (1 đ) A Đ B S C Đ D S Câu - 10.(Mỗi câu 0.25 đ) Câu C Câu D Câu D Câu B Câu A Câu A Câu A Câu 10 D Bài Đáp án Điểm II PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm) Bài (2 đ) * Các thao tác với chuột là: - Di chuyển : giữ di chuyển chuột mặt phẳng 0.25 đ - Nháy chuột: nhấn nhanh nút trái chuột thả tay 0.25 đ - Nháy đúp chuột: nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút trái chuột 0.25 đ - Nháy phải chuột: : nhấn nhanh nút phải chuột thả tay 0.25 đ - Kéo thả chuột : Nhấn giữ nút trái chuột, di chuyển chuột đến vị trí1 đ đích thả tay để kết thúc thao tác Bài (2 đ) * Có dạng thông tin Đó dạng: văn bản, hình ảnh, âm 1.25 đ Ví dụ: - Thông tin dạng văn bản: sách, báo, tạp chí, - Thông tin dạng hình ảnh: Những hình vẽ minh họa sách báo, 0.25 đ tranh, ảnh, 0.25 đ Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ - Thông tin dạng âm thanh: Tiếng chim hót, tiếng trống trường, tiếng đàn, 0.25 đ Nhiệm vụ hệ điều hành là: Bài (2 đ) - Điều khiển phần cứng, tổ chức thực chương trình tạo môi trường giao tiếp người dùng với máy tính -Tổ chức quản lí thông tin máy tính 1.5 đ 0.5 đ PHÒNG GD HƯNG HÓA ĐỀ THI HỌC KỲ TAM NÔNG - PHÚ THỌ NĂM HỌC 2015 - 2016 - MÔN: TIẾNG ANH - LỚP ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 45 phút Lớp: 6…………… SBD …………… (Không kể thời gian giao đề) Họ tên: ……………………………… (Đề gồm trang) Điểm Nhận xét A Listening (2MS) Question Listen and number the picture you hear (1M) A…… B… C … D… Question 2: Choose the best answers to complete the sentences (1M) 1/ Minh’s house is …… a store a opposite b behind c in front of d next to 2/ There is a restaurant, a bookstore and a ……….on the street a table b park c temple d hospital c hospital d restaurant c nurse d farmer 3/ His father works in a ……… a farm b factory 4/ His mother is a ……… a worker b teacher B LANGUAGE FOCUS (2MS) I Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others: 1/ a eraser b desk c history d housework 2/ a students b teachers c tables d rulers II Choose the best answer to complete the sentences (1,5MS) 1/ Mrs Mai is a worker She works in the ……… a/ school b factory c hospital d library 2/ My children ………breakfast in the kitchen now a has b have c is having d are having 3/ …… does your daughter have math? – At seven o’clock on Monday a How b When c What time d Where c his d he c new d young c at d with 4/ Nam does ……homework in the evening a your b him 5/This hat isn’t old It’s …… a/ big b small 6/We often go to school ….foot a by b on C READING (2Ms) I Read the passage then choose the best answer for the following questions (1M) This is my family: my mother, my father and two brothers My father is a worker He is fifty years old My mother is thirty-nine years old She is a teacher My elder brother, Hung is twenty five years old and he is an engineer My younger brother, Bao is ten and he is a student I am a student, too I am thirteen years old My family lives in a small village 1/ How many people are there in my family? a two b three c four d five b in a factory c in an office d in a hospital b In the country c In the town d On the street c a student d an engineer 2/ Where does my mother work? a in a school 3/ Where we live? a In the city 4/ What does my elder brother do? a a teacher b a worker II/ Read the text and fill in the blank with one suitable word from the box (1M) is to in hospital office factory Peter lives in his family in a house next …(1) a movie theater He goes to school every morning His school … (2) near a park, next to a bookstore and a museum In the park there is a lake He plays soccer near the lake every afternoon His father is a doctor He works in a big … (3)next to a small hotel His mother is a secretary She works in an …(4) near Peter’s school 1…………… …………… ……………… ………………… D WRITING Look at the pictures and answer the questions below (2MS) 1/ Where is the cat? 2/ What are they doing? …………………………………………………………………… 3/ How they go to school? ……………………………………………………………………… 4/ What time does he have breakfast every morning? ………………………………………………………………… - The end -Good luck to you! ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN TIẾNG ANH LỚP A Listening Q1.Choose the best answer (1M) Câu A B Đáp án Điểm 0, 25 0, 25 Q2 Choose the best answer (1M) C 0, 25 D 0, 25 Câu Đáp án D Điểm 0, 25 B LANGUAGE FOCUS (4MS) B 0, 25 C 0, 25 C 0, 25 I Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others Câu Đáp án A A Điểm 0, 25 0, 25 II Choose the best answer (1,5MS) Câu Đáp án B Điểm 0, 25 C READING (2MS) D 0, 25 B 0, 25 C 0, 25 C 0, 25 B 0, 25 I Read the passage then choose the best answer for the following questions (1M) Câu Đáp án D A B D Điểm 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25 II Read the text and fill in the blank with one suitable word (1M) Câu Đáp án to Điểm 0, 25 D WRITING (2MS) is 0, 25 hospital 0, 25 office 0, 25 Câu Câu Câu It is in on the chair b/ They are watching television( ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II MÔN ANH-KHỐI 10 (CƠ BẢN) I. Phonetics: - / iə /: here, dear … - / eə /: where, pair …- / uə /: sure, tour …- / θ /: think, mouth … - / δ /: they, then … - Pronunciation of –ED + / id /: t, d Ex: decided + / d /: b, g, h, n, l, z, v, m, r, i, y… Ex: learned, played + / t /: còn lại. Ex: stopped - Pronunciation of –S/ES + / iz /: s, x, z, ch, ge, ce, sh. Ex: boxes, watches … + / s /: p(h), t, k , f (th / θ /, gh / f /) Ex: books, laughs … + / z /: còn lại Ex: pens, pencils … II. Grammar points 1. CÂU ĐIỀU KIỆN TYPE 1: Điều kiện có thể xảy ra If clause Main clause S + Vo / Vs/es Be ( is, am, are) S + will/shall/can/must/have to/has to/ought to/may + Vo EX: If it doesn’t rain, we will go to the beach. If someone phones me, tell them to leave a message. TYPE 2: Điều kiện không thật ở hiện tại EX: If it didn’t rain now, we would go to the beach.(e.g It is now raining outside.) If I were you, I wouldn’t buy that expensive bicycle. TYPE 3: Điều kiện không thật ở quá khứ EX: If it hadn’t rained yesterday, we would have gone to the beach.(e.g It rained heavily yesterday.) If I had known she was ill yesterday, I would have come to visit her. (e.g You didn’t know she was ill yesterday.) If he had worked harder, he could have passed the exams. (e.g he didn’t work hard.) If we had brought a map with us, we mightn’t have got lost. (e.g You didn’t bring a map with you) S + SHOULD + Vo ( KĐ) 2. SHOULD ( nên ; đáng lẽ nên) cho lời khuyên S + SHOULD + Not + Vo ( PĐ) S + SHOULD + S + Vo ? ( NV) Ex : You should / should not arrive late If clause Main clause S + V2/ed To be: Were / weren’t S + would/could/should/might + Vo If clause Main clause S + HAD + V3/ED S + would have/could have/might + have + V3/ed 2. The passive voice: Cõu b ng a. General rule: S + V + O + S + BE + V3 /-ed . by + O. (chia theo thỡ cuỷa caõu chuỷ ủoọng) Ex: - She usually takes my car. My car is usually taken by her. - He has sent his son to another school. His son has been sent to another school. b. Active passive: Thỡ Ch ng B ng 1 Hin ti n V 1/s,es + O am / is / are + V 3/ed + by+O 2 Quỏ kh n V 2/ed + O was / were + V 3/ed + by+O 3 Hin ti tip din am/ is / are + Ving + O am/ is /are + being + V 3/ed + by+O 4 Quỏ kh tip din was / were + Ving + O was / were + being + V 3/ed + by+O 5 Hin ti hon thnh has / have + V 3/ed + O has / have + been + V 3/ed + by+O 6 Quỏ kh hon thnh had + v 3/ed + O had + been + v 3/ed + by+O 7 Tuong lai will + V 0 + O will / + be + V 3/ed + by+O (Nguyờn mu) 8 ng t khim khuyt be going to / would/may / might must + Vo+ O can / could be going to / would/may / might must + be + V 3/ed + by+O can / could (Nguyờn mu) 3. WH QUESTION( who, where, what, which, when , how , why) a. DNG VI NG T TOBE WH+ BE +S + COMPLEMENT ? BE TU THEO THè, COMPLEMENT Cể TH KHễNG Cể. EX: What are you doing?, where is she?, when were we silent? b. DNG VI NG T THNG. WH + DO, DOES/ DID+ S + Vo? EX: Where do you go?, What does she study?, When did they begin? c. ĐỐI VỚI CÁC THÌ HOÀN THÀNH WH + HAS, HAVE/ HAD +S +V3/ED? EX: Why has she gone to school?, What had you eaten? d. ĐỐI VỚI “ MODAL VERBS” HAY WILL, SHALL, WOULD, SHOULD( May, can, must, could, might, ought to, have to là modal vers) WH + MODAL VERBS + S + VO? EX: Why must you go?, where may she come?, what can she do?, What will she do? e. HOW How much + N( không đếm được luôn ở số ít) EX: how much money have you got? How many +N( đếm được ở số nhiều) EX: how many students are there in your class? How far: bao xa, how long : bao lâu, how often : mấy lần, thường không, how old : bao nhiêu tuổi…… 4.TO INFINITIVE TO TALK ABOUT PURPOSES( Động từ Nguyên mẫu mục đích) TO + Vo EX: He works to get money. = He works in order to get money… To + Vo = In order to + Vo, So as to + Vo: để mà 5. a. ADJ of attitude ( tính từ chì thái độ) - Đông ... tâm, thi t bị vào/ra Câu Tên tệp tin gồm phần? A Một B Hai C Ba D Bốn Câu 10 Có thao tác với chuột: A Hai B Ba C Bốn D Năm II Tự luận (6 Điểm) Câu Hãy nêu thao tác với chuột Câu Có dạng thông tin. .. đến vị tr 1 đ đích thả tay để kết thúc thao tác Bài (2 đ) * Có dạng thông tin Đó dạng: văn bản, hình ảnh, âm 1. 25 đ Ví dụ: - Thông tin dạng văn bản: sách, báo, tạp chí, - Thông tin dạng hình... mẹ B Thư mục C Tệp tin D Tất Câu Các dạng thông tin ? A Âm B Văn C Hình ảnh D Câu A, B, C Câu Các khối chức máy tính bao gồm: A Bộ xử lí trung tâm, nhớ, thi t bị vào/ra C Các thi t bị vào/ra, nhớ
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hoc ky 1 mon tin hoc lop 6 de 1,

Hình ảnh liên quan

* Có 3 dạng thông tin cơ bản. Đó là các dạng: văn bản, hình ảnh, âm thanh.  - de thi hoc ky 1 mon tin hoc lop 6 de 1

3.

dạng thông tin cơ bản. Đó là các dạng: văn bản, hình ảnh, âm thanh. Xem tại trang 3 của tài liệu.