0

Bài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

22 156 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 00:10

Ng­êi thùc hiÖn: TrÇn ThÞ TuyÕt Lan Tr­êng THCS ThÞ TrÊn H­ng Hµ Bµi 17 : Vïng trung du vµ miÒn nói b¾c bé I- VÞ trÝ ®Þa lÝ vµ giíi h¹n l·nh thæ Sự phân hoá lãnh thổ TIT 19 : vùng trung du miền núi Bắc Diện tích: 100 965Km2 (30,7% diện tích toàn quốc) Dân số: 11,5 triệu ngời (14,4%dân số toàn quốc) I/ Vị trí địa lý giới hạn lãnh thổ vùng trung du miền núi Bắc I/ Vị trí địa lý giới hạn lãnh thổ - Nằm vùng lãnh thổ phía Bắc - Bắc giáp Trung Quốc - Tây giáp Lào - Nam giáp Bắc Trung đ/b sông Hồng - ông giỏp vịnh Bắc Bộ => Giao lu thuận tiện với vùng nớc với nớc vùng trung du miền núi Bắc I/ Vị trí địa lý giới hạn lãnh thổ - Nằm vùng lãnh thổ phía bắc - Bắc giáp Trung Quốc - Tây giáp Lào - Nam giáp Bắc Trung đ/b sông Hồng - ụng giỏp vnh Bc B => Giao lu thuận tiện với vùng nớc với nớc => Có vùng biển giàu tiềm nng du lịch hải sản II/ iều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên Dùng bảng 17.1 SGK trang 63, nêu khác biệt điều kiện tự nhiên tiểu vùng ông Bắc Tây Bắc? Tiểu vùng iều kiện tự nhiên ông Bắc - Nỳi trung bỡnh v thõp, cỏc dy hỡnh cỏnh cung Khớ hu nhit i m cú ụng lnh Tây Bắc - Nỳi cao, a hỡnh him tr - Khớ hu nhit i m cú ụng ớt lnh hn vùng trung du miền núi Bắc I/ Vị trí địa lý giới hạn lãnh thổ II/ iều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên - Thiờn nhiờn cú s khỏc gia ụng Bc v Tõy Bc Bảng cấu tài nguyên theo lãnh thổ (%) Em có nhận xét gỡ nguồn khoáng sản vùng so với Thảo luận Nhóm 1- Vùng có thuận lợi gỡ để phát triển mạnh kinh tế ? Nhóm 2- Nêu nhng khó khn ảnh hởng tới sản xuất đời sống vùng? Nhóm 1- Vùng có thuận lợi gỡ để phát triển mạnh kinh tế ? -Thuận lợi: + Tài nguyên phong phú đa dạng, giàu khoáng sản, tr lợng thuỷ điện lớn toàn quốc + Khí hậu nhiệt đới có mùa đông lạnh thuận lợi cho trồng cận nhiệt ôn đới Nhóm 2- Nêu nhng khó khn ảnh hởng tới sản xuất + Có nhiều tiềm nng du lịch, phát triển kinh tế biển đời sống vùng? - Khú khn + a hỡnh b chia ct => ảnh hởng xấu tới giao thông vận tải + Khí hậu thất thờng => ảnh hởng xấu tới sản xuất đời sống + Khoáng sản có tr lợng nhỏ => khai thác đạt hiệu thấp + Chất lợng môi trờng bị giảm sút vùng trung du miền núi Bắc I/ Vị trí địa lý giới hạn lãnh thổ II/ iều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên III/ ặc điểm dân c, xã hội - Là địa bàn c trú nhiều dân tộc xen k Nhận xét tiêu dân c, xã hội vùng so với nớc? So sánh hai tiu vựng ụng Bắc Tây Bắc? vùng trung du miền núi Bắc I/ Vị trí địa lý giới hạn lãnh thổ II/ iều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên III/ C IM DN C X HI - Là địa bàn c trú nhiều dân tộc xe k - Trỡnh độ phát triển dân c, xã hội: + Vùng so với nớc + Tây Bắc so với ông Bắc vùng trung du miền núi Bắc I/ Vị trí địa lý giới hạn lãnh thổ II/ iều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên III/ ặc điểm dân c, xã hội Là địa bàn c trú nhiều dân tộc xen k - Trỡnh độ phát triển dân c, xã hội: + Vùng so với nớc + Tây Bắc so với ông Bắc - ời sống nhân dân khó khn song đợc cải thiện Trung du miền núi Bắc Bộ có điều kiện giao lu kinh tế xã hội với ồng sông Hồng, Bắc Trung bộ, đồng thời với tỉnh phía nam Trung Quốc Thợng Lào Tài nguyên khoáng sản, thuỷ điện phong phú đa dạng Khí hậu nhiệt đới ẩm có mùa ông lạnh thích hợp cho công nghiệp cận nhiệt ôn đới ây địa bàn c trú nhiều dân tộc, đời sống phận dân c nhiều khó khn nhng đợc cải iền tiếp nội dung sau: * Củng cố Vị trí địa lý vùng thuận lợi cho việc giao lu gia vùng với Diện tích vùng 100965 km2 chiếm % diện tích toàn quốc vùng nớc với nớc Dân số vùng 11,5 triệu ng ời chiếm% 30,7 dân số toàn quốc 14,4 Vùng có nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng, giàu khoáng sản để phát triển khai thác khoáng sản, ngành thuỷ điện, trồng công nghiệp, du lịch cận Khí hậu có mùa ụng lạnh thuận lợi cho nhiệt trồng kinh ôn t du lịch, đới Có vùng biển giàu tiềm nng để phát * Hoạt động nối tiếp: Hớng dẫn làm tập sgk trang 65 ể làm đợc bài, cần tỡm hiểu vấn đ Nội dung Vị trí gần đồng Bắc Bộ Nguồn nớc Nguồn đất canh tác Khí hậu Giao thông vận tải Tập trung đô thị Trung du Bắc Bộ Miền núi Bắc Bộ Bài tập nhà - Hoàn thành vào - Tỡm hiểu nhà máy thuỷ điện Hoà Bỡnh - Chuẩn bị 18 Xem kỹ hỡnh 18.1, hỡnh 18.2, bảng 18.1 Sự phân hoá lãnh thổ Sự phân hoá lãnh thổ tiết 19 : bài 17 tiết 19 : bài 17 vùng trung du miền núi bắc bộ vùng trung du miền núi bắc bộ I Vị trí địa lí giới hạn lãnh thổ I Vị trí địa lí giới hạn lãnh thổ Quan sát lược đồ sau : Quan sát lược đồ sau : ? Xác định vị trí của vùng trên lược đồ ? ? Vùng TDMNBB tiếp giáp với quốc gia vùng lãnh thổ nào ? - Bắc : Trung Quốc . - Tây : Lào. - Đông nam:Vịnh Bắc bộ - Nam : Đ.bằng S.Hồng vùng Bắc Trung Bộ ? Vị trí địa lí đó có ý nghĩa như thế nào ? - Thuận lợi cho giao lưu, phát triển kinh tế xã hội, trong ngoài nước. ? Nhận xét về diện tích của vùng ? - Diện tích : 100965 km 2 (chiếm 30,7% diện tích cả nư ớc) II - Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên Quan sát lược đồ tự nhiên vùng TD miền núi BB: ? Dạng địa hình chủ yếu của vùng là gì ? ? Dạng địa hình chủ yếu của vùng là gì ? - Đồi núi ? Điều đó có ảnh hưởng ntn tới các thành phần tự nhiên ? - Các yếu tố tự nhiên chịu sự chi phối sâu sắc của địa hình . ? Địa hình có sự phân hoá như thế nào ? - Địa hình : T.Bắc : núi cao , chia cắt sâu Đ.Bắc: núi trung bình Trung du Bắc bộ - Khoáng sản , thuỷ điện . - Khoáng sản , thuỷ điện . Quan sát H : 17.1 ? Xác định vị trí các mỏ : Than , sắt , thiếc , apatit , đồng , chì - kẽm ? Xác định các dòng sông có tiềm năng phát triển thuỷ điện ? Tổng Đ.bằng S.Hồng TDMN Bắc Bộ Đông Nam Bộ Bắc Trung Bộ Các vùng còn lại Than 100 - 99,9 - 0,1 - Quặng sắt 100 - 38,7 - 61,3 - Bôxít 100 - 30 - - 70 Dầu khí 100 10 - 90 - - Đá vôi 100 8 50 - 40 2 Apatít 100 - 100 - - - T.N Thuỷ điện 100 - 56 6,2 7,8 30 Quan sát bảng số liệu sau : Cơ cấu tài nguyên theo lãnh thổ ( đơn vị : % ) ? So sánh tiềm năng khoáng sản, thuỷ điện của ? So sánh tiềm năng khoáng sản, thuỷ điện của vùng TDMN Bắc bộ so với cả nước ? vùng TDMN Bắc bộ so với cả nước ? - Đây là vùng giầu có nhất nước ta về tài nguyên khoáng sản thuỷ điện ? Trung du miền núi Bắc Bộ gồm mấy tiểu vùng? - TDMN Bắc Bộ chia làm 2 tiểu vùng : Đông bắc Tây bắc - Quan sát vào bảng 17.1 ? So sánh sự khác biệt về điều kiện tự nhiên thế mạnh kinh tế giữa hai tiểu vùng ? Quan s¸t c¸c bøc ¶nh sau : Quan s¸t c¸c bøc ¶nh sau : [...]... tự nhiên mà vùng Trung du miền núi Bắc Bộ gặp phải là gì ? - Địa hình chia cắt phức tạp, thời tiết thất thường ( giao thông , tổ chức sx-đời sống ) , khoáng sản trữ lượng nhỏ , khai thác phức tạp , diện tích rừng suy giảm dẫn tới xói mòn , sạt lở đất III - Đặc điểm dân cư , xã hội ? Số dân trong vùng là bao nhiêu ? - Số dân : 11,5 triệu người (14,4%-2002) ? Vùng trung du miền núi Dựa vào lược đồ, em hãy cho biết nước ta có mấy vùng kinh tế? Kể tên xác định vị trí các vùng trên lược đồ? Dựa vào lược đồ, em hãy cho biết nước ta có mấy vùng kinh tế? Kể tên xác định vị trí các vùng trên lược đồ? Vùng Trung du miền núi Bắc bộ Vùng Đồng bằng sông Hồng Vùng Bắc trung bộ Vùng Duyên hải nam trung bộ Vùng Tây nguyên Vùng Đông nam bộ Vùng Đồng bằng sông Cửu Long Quan sỏt mt s bc tranh sau Quan sỏt mt s bc tranh sau Ruộng bậc thangHoa đào Tây Bắc Tuyết rơi ở SaPa Đỉnh Phanxipăng Quan sỏt cỏc bc nh trờn em ngh n vựng no nc ta? Tiết 19 Bài 17 : Vùng trung du miền núi bắc bộ Em hóy xỏc nh trờn hỡnh v trớ a lớ ca vựng trung du v min nỳi Bc B? (nm phớa no ca lónh th nc ta, v trớ tip giỏp?) I.V trớ a lớ v gii hn lónh th: * V trớ a lớ: -L vựng a u phớa Bc ca T quc, gn sỏt ng chớ tuyn. -Phớa Bc giỏp Trung Quc. -Phớa Nam giỏp Bc Trung B v ng bng sụng Hng -Phớa Tõy giỏp thng Lo. -Phớa ụng Nam giỏp Vnh Bc B. A pa chải xã Sìn Thầu Huyện Mường Nhé - Điện Biên - Địa đầu phía Tây của đất nước Lũng cú huyện Đồng Văn- tỉnh Hà Giang- Địa đầu phía bắc của đất nước TiÕt 19 Bµi 17 : Vïng trung du vµ miÒn nói b¾c bé– Dựa vào nội dung SGK dựa vào hình trên nêu diện tích nhận xét diện tích của vùng so với cả nước? I.Vị trí địa lí giới hạn lãnh thổ: *Vị trí địa lí: -Là vùng địa đầu phía Bắc của Tổ quốc, gần sát đường chí tuyến. -Phía Bắc giáp Trung Quốc. -Phía Nam giáp Bắc Trung Bộ đồng bằng sông Hồng -Phía Tây giáp thượng Lào. -Phía Đông Nam giáp Vịnh Bắc Bộ. *Giới hạn: -Diện tích: 100.965km, chiếm 30,7 % diện tích cả nước -Gồm 1 phần vịnh Bắc Bộ. 30,7% 69,3% TiÕt 19 Bµi 17 : Vïng trung du vµ miÒn nói b¾c bé– Dựa vào lược đồ, kể tên các tỉnh trong vùng? Tỉnh nào giáp biển? I.Vị trí địa lí giới hạn lãnh thổ: *Vị trí địa lí: -Là vùng địa đầu phía Bắc của Tổ quốc, gần sát đường chí tuyến. -Phía Bắc giáp Trung Quốc. -Phía Nam giáp Bắc Trung Bộ đồng bằng sông Hồng -Phía Tây giáp thượng Lào. -Phía Đông Nam giáp Vịnh Bắc Bộ. *Giới hạn: -Diện tích: 100.965km, chiếm 30,7 % diện tích cả nước -Gồm 1 phần vịnh Bắc Bộ. TiÕt 19 Bµi 17 : Vïng trung du vµ miÒn nói b¾c bé– Vị trí địa lí của vùng có ý nghĩa ntn trong phát triển kinh tế XH quốc phòng? I.Vị trí địa lí giới hạn lãnh thổ: *Vị trí địa lí: -Là vùng địa đầu phía Bắc của Tổ quốc, gần sát đường chí tuyến. -Phía Bắc giáp Trung Quốc. -Phía Nam giáp Bắc Trung Bộ đồng bằng sông Hồng -Phía Tây giáp thượng Lào. -Phía Đông Nam giáp Vịnh Bắc Bộ. *Giới hạn: -Diện tích: 100.965km, chiếm 30,7 % diện tích cả nước , là vùng có diện tích lớn nhất cả nước. -Gồm 1 phần vịnh Bắc Bộ. [...]... nguyờn theo lónh th (n v:%) Ti nguyờn Tng s Trung du min nỳi Bc B ng bng sụng Hng ụng Nam B Bc Trung b Cỏc vựng khỏc Than 100 99.9 - - 0.1 - Qung st 100 38.7 - - 61.3 - Bụ xớt 100 30 - - - 70 Du khớ 100 - 10 90 - - ỏ vụi 100 50 8 - 40 2 APatớt 100 100 - - - - Thu nng 100 56 - 6.2 7.8 30 Em cú nhn xột gỡ v ti nguyờn thiờn nhiờn ca vựng? Tiết 19 Bài 17 : Vùng trung du miền núi I.Vị trí địa lí phạm vi lãnh thổ. Lược đồ các vùng kinh tế vùng kinh tế trọng điểm -Các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai. -Các tỉnh Tây Bắc: Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. -Diện tích: 100.965 km 2 -Dân số: 11.5 triệu người (năm 2002) -Phía Bắc: giáp Trung Quốc -Phía Tây: giáp Lào. -Phía Đông Nam: là vịnh Bắc Bộ với vịnh Hạ Long -Phía Nam: giáp với vùng đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ. *Các phía tiếp giáp: -Khí hậu: khu vực có mùa đông lạnh, sát chí tuyến Bắc nên tài nguyên sinh vật đa dạng. - Có điều kiện giao lưu kinh tế, văn hóa với Trung Quốc, Lào, đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc *Ý nghĩa của vị trí địa lí đối với tự nhiên kinh tế xã hội: Lược đồ tự nhiên vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ Chí tuyến Bắc II. Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên: Lược đồ tự nhiên vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ -Dải đất chuyển tiếp giữa miền núi Bắc Bộ châu thổ sông Hồng gọi là trung du Bắc Bộ. +Địa hình: dạng đồi bát úp xen kẽ những cánh đồng thung lũng rộng. +Giá trị kinh tế: Chuyên canh cây công nghiệp, xây dựng các khu công nghiệp đô thị. Vùng trung du Lược đồ tự nhiên vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ Chí tuyến Bắc *Trung du miền núi Bắc Bộ gồm tiểu vùng: Đông Bắc Tây Bắc Hoạt động nhóm (5 phút)-Dựa vào nội dung SGK hình 17.1 hoàn thành nội dung sau: Nhóm 1,2: * Đặc điểm địa hình 2 tiểu vùng Đông Bắc Tây Bắc - Đặc điểm đặc trưng địa hình 2 tiểu vùng.Xác định hướng tên dãy núi chính từng tiểu vùng. *Cho biết đặc điểm khí hậu 2 tiểu vùng Đông Bắc Tây Bắc. *Độ cao địa hình hướng núi ảnh hưởng đến sông ngòi như thế nào? Nhóm 3,4: -Đặc điểm chung về thế mạnh kinh tế 2 tiểu vùng Đông Bắc Tây Bắc. - Cho biết những khó khăn của điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của vùng. Nhóm 5,6: Vì sao việc phát triển kinh tế phải đi đôi với việc bảo vệ môi trường tự nhiên tài nguyên thiên nhiên? -Cho biết 1 số biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên? Đặc điểm Đông Bắc Tây Bắc Địa hình Núi trung bình,núi thấp. Hướng cánh cung như: Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều. Núi cao chia cắt sâu, hiểm trở. Hướng chính TB-ĐN như dãy Hòang Liên Sơn. Lược đồ tự nhiên vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ Chí tuyến Bắc Nhiệt đới ẩm, mùa đông ít lạnh. Nhiệt đới ẩm, có mùa đông lạnh Khí hậu -Độ cao địa hình hướng núi: quyết định hướng chảy sông ngòi, bắt nguồn từ miền núi đổ về đồng bằng, bồi đắp phù sa cho đồng bằng châu thổ sông Hồng *Những khó khăn: Tây BắcĐông BắcĐặc điểm Thế mạnh kinh tế -Tài nguyên khoáng sản phong phú như: than, sắt, thiết, apatit… -Phát triển nhiệt điện. -Trồng cây công nghiệp cận nhiệt ôn đới, đa dạng sinh học. -Du lịch sinh thái, kinh tế biển. - Phát triển thuỷ Ng­êi thùc hiÖn: TrÇn ThÞ TuyÕt Lan Tr­êng THCS ThÞ TrÊn H­ng Hµ Bµi 17 : Vïng trung du vµ miÒn nói b¾c bé I- VÞ trÝ ®Þa lÝ vµ giíi h¹n l·nh thæ I- Vị trí địa lí giới hạn lãnh thổ 30,7% 69,3% 85,6% 14,4% Biểu đồ diện tích vùng Trung du miền núi Bắc Bộ So với các vùng khác Biểu đồ dân số vùng Trung du miền núi Bắc Bộ So với các vùng khác Đây là vùng có diện tích lớn nhưng dân cư còn thưa thớt. 1. Dân số diện tích 2. Vị trí giới hạn ý nghĩa Vị trí địa lí của vùng rất thuận lợi cho giao lưu kinh tế với Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, với các tỉnh phía nam Trung Quốc Thượng Lào. Vùng có nhiều tiềm năng trong phát triển kinh tế biển. Ii- điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên 2. Núi cao, hiểm trở.1. Núi trung bình, núi thấp. 3. Hướng tây bắc- đông nam. 4. Hướng vòng cung. 5. Khí hậu nhiệt đới ẩm có mùa đông lạnh. 6. Khí hậu nhiệt đới ẩm có mùa đông ít lạnh hơn. 8. Mạng lưới sông dày, chảy theo hướng vòng cung. 7. Có một số sông lớn chảy theo hướng tây bắc -đông nam. 9. Tài nguyên khoáng sản phong phú bậc nhất cả nước. 10. ít khoáng sản hơn. 1. Điều kiện tự nhiên Bảng: Cơ cấu tài nguyên theo lãnh thổ (đơn vị: %) Tài nguyên Tổng số Trung du miền núi Bắc Bộ Đồng bằng sông Hồng Đông Nam Bộ Bắc Trung Bộ Các vùng khác Than 100 99,9 - - 0,1 - Quặng sắt 100 38,7 - - 61,3 - Bôxit 100 30,0 - - - 70,0 Dầu khí 100 - 10,0 90,0 - - Đá vôi 100 50,0 8,0 - 40,0 2,0 Apatit 100 100 - - - - Thuỷ năng 100 56,0 - 6,2 7,8 30,0 Hãy xác định trên lược đồ vị trí: 1. Các mỏ: than, sắt, apatit quan trọng của vùng. 2. Các dòng sông có tiềm năng thuỷ điện: sông Đà, sông Lô, sông Chảy. §Æt tªn cho ¶nh (5) Khai thác khoáng sản ( than, apatit ) (1) Phát triển nhiệt điện (Uông Bí). (3) Trồng rừng, cây công nghiệp, cây ăn quả, dược liệu. (8) Du lịch sinh thái: Sa Pa, hồ Ba Bể. (6) Kinh tế biển: du lịch, thuỷ sản. (2) Phát triển thuỷ điện (Hoà Bình,Sơn La) (4) Trồng rừng, cây công nghiệp lâu năm Tây Bắc Đông Bắc Ii- điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên 2. Thế mạnh kinh tế (7) Chăn nuôi gia súc lớn (Cao nguyên Mộc Châu) (5) Khai thác khoáng sản ( than, apatit ) (1) Phát triển nhiệt điện (Uông Bí). (3) Trồng rừng, cây công nghiệp, cây ăn quả, dược liệu. (8) Du lịch sinh thái: Sa Pa, hồ Ba Bể. (6) Kinh tế biển: du lịch, thuỷ sản. (2) Phát triển thuỷ điện (Hoà Bình,Sơn La) (4) Trồng rừng, cây công nghiệp lâu năm (7) Chăn nuôi gia súc lớn (Cao nguyên Mộc Châu) [...]... cư, xã hội - Đời sống của một bộ phận dân cư còn nhiều khó khăn nhưng đang được cải thiện Vui để học 1 Đây là đỉnh núi 1.Phanxipăng cao nhất Trung du miền núi Bắc ... Nằm vùng lãnh thổ phía Bắc - Bắc giáp Trung Quốc - Tây giáp Lào - Nam giáp Bắc Trung đ/b sông Hồng - ông giỏp vịnh Bắc Bộ => Giao lu thuận tiện với vùng nớc với nớc vùng trung du miền núi Bắc. .. 19 : vùng trung du miền núi Bắc Diện tích: 100 965Km2 (30,7% diện tích toàn quốc) Dân số: 11,5 triệu ngời (14,4%dân số toàn quốc) I/ Vị trí địa lý giới hạn lãnh thổ vùng trung du miền núi Bắc. .. hội: + Vùng so với nớc + Tây Bắc so với ông Bắc - ời sống nhân dân khó khn song đợc cải thiện Trung du miền núi Bắc Bộ có điều kiện giao lu kinh tế xã hội với ồng sông Hồng, Bắc Trung bộ, đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ,

Hình ảnh liên quan

18.1, hỡnh 18.2, bảng 18.1. - Bài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

18.1.

hỡnh 18.2, bảng 18.1 Xem tại trang 21 của tài liệu.

Từ khóa liên quan