0

Bài 21. Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)

20 223 1
  • Bài 21. Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2017, 00:10

KiÓm Tra Bµi cò KiÓm Tra Bµi cò 1.DiÖn tÝch vµ d©n sè cña vïng §ång B»ng 1.DiÖn tÝch vµ d©n sè cña vïng §ång B»ng S«ng Hång lµ bao nhiÒu ? S«ng Hång lµ bao nhiÒu ? a, DiÖn tÝch 16.700 km vu«ng. D©n sè 15,7 triÖu ng­êi a, DiÖn tÝch 16.700 km vu«ng. D©n sè 15,7 triÖu ng­êi . . b b , DiÖn tÝch 14.806 km vu«ng. D©n sè 17,5 triÖu ng­êi , DiÖn tÝch 14.806 km vu«ng. D©n sè 17,5 triÖu ng­êi . . c c , DiÖn tÝch 12.000 km vu«ng. D©n sè 18,1 triÖu ng­êi , DiÖn tÝch 12.000 km vu«ng. D©n sè 18,1 triÖu ng­êi . . d d , DiÖn tÝch 19.900 km vu«ng. D©n sè 15,8 triÖu ng­êi , DiÖn tÝch 19.900 km vu«ng. D©n sè 15,8 triÖu ng­êi . . 2.Vïng §ång B»ng S«ng Hång gåm bao 2.Vïng §ång B»ng S«ng Hång gåm bao nhiªu tØnh nhiªu tØnh , , thµnh phè ? thµnh phè ? a, a, 09 09 tØnh - TP tØnh - TP b, 1 b, 1 0 0 tØnh -TP tØnh -TP c, c, 11 tØnh -TP tØnh -TP d, 1 d, 1 2 2 tØnh - TP tØnh - TP BÀI 20. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG Xác định vị trí địa lý vµ giới hạn của vùng §ồng B ngằ Sông Hồng ? Xác định vị trí địa lý vµ giới hạn của vùng §ồng B ngằ Sông Hồng ? Đ B S Ô N G H Ồ N G TIẾT 23 TIẾT 23 Bµi 21 Bµi 21 VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (Tiếp theo) I. Vị trí, giới hạn. I. Vị trí, giới hạn. II.Điều kiện tự nhiên và tài II.Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. nguyên thiên nhiên. III.Đặc điểm dân cư xã hội. III.Đặc điểm dân cư xã hội. IV.Tình hình phát triển kinh tế: TIẾT 23 TIẾT 23 Bµi 21 Bµi 21 vïng ®ång b»ng s«ng hång (Tiếp theo) 1.Công nghiệp: Ngành công nghiệp của vùng có đặc điểm gì nổi bật? Ngành công nghiệp của vùng có đặc điểm gì nổi bật? TUẦN 12 - TIẾT 23 TUẦN 12 - TIẾT 23 Vïng ®ång b»ng s«ng hång (tiếp theo) 1.Công nghiệp: Nhận xét sự chuyển dịch về tỉ trọng khu vực công nghiệp? Nhận xét sự chuyển dịch về tỉ trọng khu vực công nghiệp? Trong Vùng có những ngµnh công nghiệp nào? Trong Vùng có những ngµnh công nghiệp nào? Ngành công nghiệp Trọng điểm phân bố ë ®©u? Ngành công nghiệp Trọng điểm phân bố ë ®©u? Tªn c¸c sản phẩm công nghiệp quan trọng? Tªn c¸c sản phẩm công nghiệp quan trọng? Hình 21.3: Minh hoạ sản phẩm công nghiệp gì? KÍNH CHÀO CÁC THẦY CƠ GIÁO VỀ DỰ GIỜ ĐỊA LÍ LỚP 9A Gi¸o viªn: Bïi ThÞ Thn Bài 21: VÙNG ĐỒNG BẰNG SƠNG HỒNG (tiếp theo) IV Tình hình phát triển kinh tế Cơng nghiệp - Khu vực cơng nghiệp tăng mạnh giá trị tỉ trọng cấu GDP vùng - Phần lớn giá trị sản xuất CN tập trung Hà Nội, Hải Phòng - Các ngành CN trọng điểm: chế biến LTTP, SX hàng tiêu dùng, SX VLXD, khí Kể Kể tên tên cáccác ngành CN CN trọng điểm? ngành vùng CácĐịa ngành trọng điểm tập trung bàn CN phân bố ngành CN đâu ? Hình 21.1 Biểu đồ cấu kinh tế Đồng sông Hồng (%) Nhận xét chuyển biến tỉ trọng Khu vực CN-XD ĐBSH Hình 21.2 Lược đồ kinh tế Đồng Nhà máy xi măng Hải Phòng Cơ khí nơng nghiệp Lụa Hà Đông Thiết bị điện tử Bài 21: VÙNG ĐỒNG BẰNG SƠNG HỒNG (tiếp theo) IV Tình hình phát triển kinh tế Cơng nghiệp - Khu vực cơng nghiệp tăng mạnh giá trị tỉ trọng cấu GDP vùng - Phần lớn giá trị sản xuất CN tập trung Hà Nội, Hải Phòng - Các ngành CN trọng điểm: chế biến LTTP, SX hàng tiêu dùng, SX VLXD, khí Nơng nghiệp Hình 21.1 Biểu đồ cấu kinh tế Đồng sông Hồng (%) Bảng 21 Năng suất lúa Đồng sông Hồng, Đồng sông Cửu Long nước (tạ/ha) Năm 1995 2000 2002 44,4 55,2 56,4 Vùng Đồng sông Hồng Đồng sông 40,2 42,3 46,2 Dựa vào bảng 21.1, so sánh suất lúa Cửu Long Cả Đồng sơng Hồng với Đồng sơng Cửu nước 36,9 42,4 Long nước? Cho biết ngun nhân? 45,9 Năng suất lúa Đồng sơng Hồng so với Đồng sơng Cửu Long nước ln cao qua năm - Ngun nhân có trình độ thâm canh cao - Trình độ giới hóa cao - Cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất nơng nghiệp ( hệ thống thủy lợi, sở chế biến) hồn thiện… Những cánh đồng lúa trĩu hạt Đồng sơng Hồng vụ giới hóa cao Cơ sở hạTrình tầng độ phục cho sản xuất nơng nghiệp Bảng 21 Năng suất lúa Đồng sông Hồng, Đồng sông Cửu Long nước (tạ/ha) Năm 1995 2000 2002 44,4 55,2 56,4 Vùng Đồng sông Hồng Đồng sông 40,2 42,3 Nêu lợi ích kinh tế việc đưa vụ đơng thành vụ Cửu Long 46,2 Cả nước 45,9 sản xuất Đồng sơng Hồng? 36,9 42,4 Cơ cấu trồng đa dạng ngơ đơng, khoai tây, su hào… đem lại hiệu kinh tế cao giải vấn đề lương thực cho vùng Đồng sơng Hồng xuất số rau ơn đới Cơ cấu trồng đa dạng Cây vụ đơng Bài 21: VÙNG ĐỒNG BẰNG SƠNG HỒNG (tiếp theo) IV Tình hình phát triển kinh tế Cơng nghiệp - Khu vực cơng nghiệp tăng mạnh giá trị tỉ trọng cấu GDP vùng - Phần lớn giá trị sản xuất CN tập trung Hà Nội, Hải Phòng - Các ngành CN trọng điểm: chế biến LTTP, SX hàng tiêu dùng, SX VLXD, khí Nơng nghiệp + Trồng trọt: Năng suất lúa đạt cao nước - Vụ đơng với nhiều trồng ưa lạnh trở thành vụ sản xuất chính, đem lại hiệu kinh tế cao + Chăn ni phát triển, đặc biệt ni lợn chiếm tỉ trọng lớn Ni trồng thủy sản, bò sữa Chăn ni vùng phát triển nào? Bài 21: VÙNG ĐỒNG BẰNG SƠNG HỒNG (tiếp theo) IV Tình hình phát triển kinh tế Cơng nghiệp Nơng nghiệp Dịch vụ - Nhờ kinh tế phát triển mà hoạt động vận tải trở nên sơi động - Có tiềm lớn du lịch sinh thái, văn hóa - lịch sử Hình 21.1 Biểu đồ cấu kinh tế Đồng sông Hồng (%) Quaný sát ĐBSH Nêu nghĩa có lược đặcKT điểm đồ, XHcho củabiết trội cảng ĐBSH Hải thếđiều Phòng có nàovà kiện vềsân thuận bay loạiQT lợi hình Nội dịch đểBài? phát vụ triển du lịch? Cảng Hải Phòng Sân bay quốc tế Nội Bài Lễ khai sơn xuân hội Chùa Hương Đảo Cát Bà Đường vào Chùa Hương Bãi biển Đồ Sơn Bài 21: VÙNG ĐỒNG BẰNG SƠNG HỒNG (tiếp theo) IV Tình hình phát triển kinh tế Cơng nghiệp Nơng nghiệp Dịch vụ - Nhờ kinh tế phát triển mà hoạt động vận tải trở nên sơi động - Có tiềm lớn du lịch sinh thái, văn hóa - lịch sử V Các trung tâm kinh tế vùng kinh tế trọng điểm bắc a/ Các trung tâm kinh tế - Hà Nội, Hải Phòng hai trung tâm kinh tế lớn b Vùng kinh tế trọng điểm - Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ gồm: Hà Nội, Hảo Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Vĩnh phúc, Bắc Ninh,thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế Hình 21.1 Biểu đồ cấu kinh tế Đồng sông Hồng (%) Hà Nội Hải Phòng Chọn đáp án Câu 1: Phần lớn giá trò sản xuất công nghiệp Đồng sông Hồng tập trung ở: a) Hà Nội, Thái Bình b) Thái Bình, Nam Đònh c) Hải Phòng, Hải Dương d) Hà Nội, Hải Phòng Câu 2: Vật nuôi Đồng sông Hồng chiếm tỉ trọng lớn nước? a) Gia cầm c) Lợn b) Trâu d) Bò sữa Câu 3: Nơi điểm du lòch sinh thái Đồng sông Hồng? a) Cúc Phương c) Hồ Gươm b) Chùa Hương d) Đồ Sơn - Học làm tập sách thực hành - Chuẩn bò dụng cụ thực hành: thước kẻ, mày tính bỏ túi, bút chì, bút màu… - Chuẩn bò 22: Thực hành VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA DÂN SỐ, SẢN LƯNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC THEO ĐẦU NGƯỜI Bài học đến kết thúc Xin cám ơn thầy dự thăm lớp BIỆT CHÀO TẠM Cám ơn em nç lực nhiều tiết học hơm TRƯỜNG THCS TÂY SƠN QUẬN HẢI CHÂU ĐN Tit 23 Bi 21: VNG NG BNG SễNG HNG ( TT) IV TèNH HèNH PHT TRIN KINH T Cụng nghip Nụng nghip Nhúm 1,2: Da vo vo SGK trang 76, 77, H 21.1, 21.2 Hóy nờu c im phỏt trin cụng nghip ca vựng BSH: -Tỡnh hỡnh phỏt trin - Cỏc ngnh cụng nghip trng im, cỏc sn phm cụng nghip, cỏc trung tõm cụng nghip ln Nhúm 3,4: Da vo bng 21.1, sgk 77, 78 , v cỏc hỡnh nh di õy : - Nhn xột v nng sut, sn lng, din tớch lỳa ca vựng - K tờn cỏc cõy trng v ụng ca vựng - Cỏc ngnh chn nuụi quan trng ca vựng Hóy nhn xột s chuyn bin v t trng khu vc cụng nghip - xõy dng ng bng sụng Hng ? K tờn cỏc ngnh cụng nghip trng im ca vựng? Ch bin thy sn Hi dng Ch bin hp H Long NGNH CH BIN THC PHM Ch bin tht ln Ch bin tht g K tờn cỏc ngnh cụng nghip trng im ca vựng? úng tu Ngnh cụng nghip c khớ K tờn cỏc ngnh cụng nghip trng im ca vựng? Gm s Hi dng CễNG NGHIP MAY - HI PHềNG DY CHUYN SN XUT TRONG NH MY DT KIM H NI NGNH SN XUT HNG TIấU DNG K tờn cỏc ngnh cụng nghip trng im ca vựng? NH MY XI MNG BT SN (H NAM) Ngnh sn xut vt liu xõy dng Cỏc sn phm cụng nghip quan trng ca ng bng sụng Hng Mỏy c khớ ng c in Thit b in t Phng tin giao thụng Hng tiờu dựng Dt may 21: vùng đồng sông hồng ( tip theo) IV Tỡnh hỡnh phỏt trin kinh t Nng sut lỳa ca BSH, BSCL v c nc (t/ha) Vựng 1995 2000 2002 ng bng sụng Hng 44,4 55,2 56,4 ng bng sụng Cu Long 40,2 42,3 46,2 C nc 36,9 42,4 45,9 Em cú nhn xột gỡ v nng sut lỳa ca ng bng sụng Hng so vi c nc v vựng BSCL? Ci cỳc(Tn ụ) K tờn cỏc cõy trng v ụng? Mp ng Nhng cỏnh ng lỳa tru ht ng bng sụng Hng c v gii húa khỏ cao C s hTrỡnh tng phc cho sn xut nụng nghip Tit 23: bi 21: Vựng ng bng sụng Hng (TT) IV Tỡnh hỡnh phỏt trin kinh t Tỡnh Hỡnh Phỏt Trin Kinh T Ca Vựng BSH Cụng nghip Din tớch, nng sut LT ch ng Sau BSCL Nng sut ng u c nc Nụng nghip Phỏt trin cỏc cõy trng v ụng em li hiu qu cao Chn nuụi phỏt trin: ln, gia cm Bũ, thy sn IV Tỡnh hỡnh phỏt trin kinh t Dch v 18 Th gii Hóy cho bit cỏc loi hỡnh GTVT ca vựng? í ngha 1A 10 Th gii Cỏc tnh phớa Nam Cỏc hot ng dch v khỏc BSH SIấU TH IN THOI TI CHNH NGN HNG TRUNG TM THNG MI Tit 23: bi 21: Vựng ng bng sụng Hng (TT) VI Tỡnh hỡnh phỏt trin kinh t Tỡnh Hỡnh Phỏt Trin Kinh T Ca Vựng BSH Cụng nghip Nụng nghip Dch v Cỏc dch v GTVT, du lch, bu chớnh vin thụng phỏt trin o Cỏt B Cỳc Phng Vn miu Quc T Gớam Lng Bỏc Cụn Sn Kip Bc Tam Cc Bớch ng Cỏc a danh du lch H Ni H Ni, Hi Phũng l hai trung tõm du lch, dch v ln nht ca vựng Hi Phũng Tit 23: bi 21: Vựng ng bng sụng Hng (TT) VI Tỡnh hỡnh phỏt trin kinh t Tỡnh Hỡnh Phỏt Trin Kinh T Ca Vựng BSH Cụng nghip Nụng nghip Dch v Cỏc dch v GTVT, du lch, bu chớnh vin thụng phỏt trin H Ni v Hi phũng l hai trung tõm dch v ln nht ca vựng V Cỏc trung tõm kinh t V vựng kinh t trng im Bc B Vựng kinh t trng im Bc B Vựng kinh t trng im Min Trung Vựng kinh t trng im Nam B V Cỏc trung tõm kinh t v vựng kinh t trng im Bc B Tỡm hiu nh vi cỏc nhim v sau: -Tờn cỏc tnh thuc vựng KTTT BB - Din tớch, dõn s - Vai trũ ca vựng kinh t trng im Bc B? - Cỏc trung tõm kinh t ln ca vựng? Vựng kinh t trng im Bc B Bài tập củng cố 1) Đánh dấu X vào ô trống thích hợp: Hiện trạng điều kiện phát triển nông nghiệp ĐBSH Các điều kiện nông nghiệp Khí hậu nhiệt đới có mùa đông lạnh Bão, lũ, hạn, rét đậm, sương muối Nguồn nước phong phú nhiễm phèn T.li KK X X X X Phần lớn S không bồi phù sa TX X Có hệ thống đê điều ngăn lũ - Đất phù xa màu mỡ Nguồn LĐ dồi có trình độ cao X X X X Em hóy chn cỏc t hoc cm t cũn thiu cỏc cõu sau in vo ch ( ) cho ỳng: Hot ng cụng nghip ng bng sụng Hng trung ch yu ti (1) H Ni v Hi Phũng nng sut lỳa ng bng cú (2).cao nht c nc trỡnh thõm canh cao 1A T H Ni cú tuyn quc l(3).ni Bc vi Nam, l tuyn ng quan trng nht ca nc ta H Ni cú Ni Bi , vựng cũn cú cng quc t(5) Hi Phũng sõn bay (4) S TểM TC NI DUNG BI HC CễNG NGHIP Vựng trng im lng thc NễNG NGHIP NG BNG SễNG HNG H Ni, Hi Phũng l u mi giao thụng, du lch,dch v ln Chim 21% GDP cụng nghip c nc,c cu a dng, ch yu H Ni, Hi Phũng DCH V CC TRUNG TM KINH T VNG KINH T TRNG M BB - Dch v phỏt trin - H Ni, Hi Phũng l trung tõm dch v ln Thỳc KiÓm Tra Bµi cò KiÓm Tra Bµi cò 1.DiÖn tÝch vµ d©n sè cña vïng §ång B»ng 1.DiÖn tÝch vµ d©n sè cña vïng §ång B»ng S«ng Hång lµ bao nhiÒu ? S«ng Hång lµ bao nhiÒu ? a, DiÖn tÝch 16.700 km vu«ng. D©n sè 15,7 triÖu ng­êi a, DiÖn tÝch 16.700 km vu«ng. D©n sè 15,7 triÖu ng­êi . . b b , DiÖn tÝch 14.806 km vu«ng. D©n sè 17,5 triÖu ng­êi , DiÖn tÝch 14.806 km vu«ng. D©n sè 17,5 triÖu ng­êi . . c c , DiÖn tÝch 12.000 km vu«ng. D©n sè 18,1 triÖu ng­êi , DiÖn tÝch 12.000 km vu«ng. D©n sè 18,1 triÖu ng­êi . . d d , DiÖn tÝch 19.900 km vu«ng. D©n sè 15,8 triÖu ng­êi , DiÖn tÝch 19.900 km vu«ng. D©n sè 15,8 triÖu ng­êi . . 2.Vïng §ång B»ng S«ng Hång gåm bao 2.Vïng §ång B»ng S«ng Hång gåm bao nhiªu tØnh nhiªu tØnh , , thµnh phè ? thµnh phè ? a, a, 09 09 tØnh - TP tØnh - TP b, 1 b, 1 0 0 tØnh -TP tØnh -TP c, c, 11 tØnh -TP tØnh -TP d, 1 d, 1 2 2 tØnh - TP tØnh - TP BÀI 20. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG Xác định vị trí địa lý vµ giới hạn của vùng §ồng B ngằ Sông Hồng ? Xác định vị trí địa lý vµ giới hạn của vùng §ồng B ngằ Sông Hồng ? Đ B S Ô N G H Ồ N G TIẾT 23 TIẾT 23 Bµi 21 Bµi 21 VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (Tiếp theo) I. Vị trí, giới hạn. I. Vị trí, giới hạn. II.Điều kiện tự nhiên và tài II.Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. nguyên thiên nhiên. III.Đặc điểm dân cư xã hội. III.Đặc điểm dân cư xã hội. IV.Tình hình phát triển kinh tế: TIẾT 23 TIẾT 23 Bµi 21 Bµi 21 vïng ®ång b»ng s«ng hång (Tiếp theo) 1.Công nghiệp: Ngành công nghiệp của vùng có đặc điểm gì nổi bật? Ngành công nghiệp của vùng có đặc điểm gì nổi bật? TUẦN 12 - TIẾT 23 TUẦN 12 - TIẾT 23 Vïng ®ång b»ng s«ng hång (tiếp theo) 1.Công nghiệp: Nhận xét sự chuyển dịch về tỉ trọng khu vực công nghiệp? Nhận xét sự chuyển dịch về tỉ trọng khu vực công nghiệp? Trong Vùng có những ngµnh công nghiệp nào? Trong Vùng có những ngµnh công nghiệp nào? Ngành công nghiệp Trọng điểm phân bố ë ®©u? Ngành công nghiệp Trọng điểm phân bố ë ®©u? Tªn c¸c sản phẩm công nghiệp quan trọng? Tªn c¸c sản phẩm công nghiệp quan trọng? Hình 21.3: Minh hoạ sản phẩm công nghiệp gì? Chào bạn! Các tranh ảnh, bảng biểu sơ đồ có SGK giúp bạn đỡ tốn công lấy hình THƯ VIỆN GIÁO DỤC Chúc bạn soạn có chất lượng tốt Hình 21.3 Lắp ráp máy cày Công ti khí nông nghiệp Thái Bình Vùng 1995 2000 2002 Đồng sông Hồng 44,4 55,2 56,4 Đồng sông Cửu Long 40,2 42,3 46,2 Cả nước 36,9 42,4 45,9 Năng suất lúa ĐBSH, ĐBSCL nước (tạ/ha) Hình 21.4 Đêm đảo Cát Ba Địa Lí 9 Bài 21Vùng đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)4 Tình hình phát triển kinh tếa Công nghiệp - Đồng bằng sông Hồngvùng có ngành công nghiệp phát triển vào loại sớm nhất nước ta .Giá trị sản xuất công nghiệp chiếm 21% GDP công nghiệp cả nước (2002) . Trong vùng tập trung nhiều xí nghiệp công nghiệp hàng đầu cả nước là về cơ khí chế tạo , sản xuất hàng tiêu dùng và chế biến thực phẩm- Sản phẩm công nghiệp của vùng không những đủ cho nhu cầu trong vùng mà còn đủ cho các tỉnh phía Bắc và một số vùng trong nước : máy công cụ , động cơ điện , phương tiện giao thông , thiết bị điện tử và nhiều mặt hàng tiêu dùng .- Đồng bằng sông Hồng hiện nay đã hỉnh thành một số khu, cụm công nghiệp : tập trung chủ yếu ở Hải Phòng , Hải Dương , Vĩnh Phúc , Hà Nội .b Nông nghiệp - Nền nông nghiệp của đồng bằng sông Hồng là nền nông nghiệp lúa nước thâm canh ở trình độ khá cao là 1 trong 2 vựa lúa của Việt NamĐồng bằng sông Hồng đứng sau đồng bằng sông Cửu Long về sản lượng nhưng đứng đầu cả nước về năng suất lúa (65,4tạ/ha năm 2002)- Trong cơ cấu sản xuất vụ đông với tập đoàn cây KiÓm Tra Bµi cò KiÓm Tra Bµi cò 1.DiÖn tÝch vµ d©n sè cña vïng §ång B»ng 1.DiÖn tÝch vµ d©n sè cña vïng §ång B»ng S«ng Hång lµ bao nhiÒu ? S«ng Hång lµ bao nhiÒu ? a, DiÖn tÝch 16.700 km vu«ng. D©n sè 15,7 triÖu ng­êi a, DiÖn tÝch 16.700 km vu«ng. D©n sè 15,7 triÖu ng­êi . . b b , DiÖn tÝch 14.806 km vu«ng. D©n sè 17,5 triÖu ng­êi , DiÖn tÝch 14.806 km vu«ng. D©n sè 17,5 triÖu ng­êi . . c c , DiÖn tÝch 12.000 km vu«ng. D©n sè 18,1 triÖu ng­êi , DiÖn tÝch 12.000 km vu«ng. D©n sè 18,1 triÖu ng­êi . . d d , DiÖn tÝch 19.900 km vu«ng. D©n sè 15,8 triÖu ng­êi , DiÖn tÝch 19.900 km vu«ng. D©n sè 15,8 triÖu ng­êi . . 2.Vïng §ång B»ng S«ng Hång gåm bao 2.Vïng §ång B»ng S«ng Hång gåm bao nhiªu tØnh nhiªu tØnh , , thµnh phè ? thµnh phè ? a, a, 09 09 tØnh - TP tØnh - TP b, 1 b, 1 0 0 tØnh -TP tØnh -TP c, c, 11 tØnh -TP tØnh -TP d, 1 d, 1 2 2 tØnh - TP tØnh - TP BÀI 20. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG Xác định vị trí địa lý vµ giới hạn của vùng §ồng B ngằ Sông Hồng ? Xác định vị trí địa lý vµ giới hạn của vùng §ồng B ngằ Sông Hồng ? Đ B S Ô N G H Ồ N G TIẾT 23 TIẾT 23 Bµi 21 Bµi 21 VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (Tiếp theo) I. Vị trí, giới hạn. I. Vị trí, giới hạn. II.Điều kiện tự nhiên và tài II.Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. nguyên thiên nhiên. III.Đặc điểm dân cư xã hội. III.Đặc điểm dân cư xã hội. IV.Tình hình phát triển kinh tế: TIẾT 23 TIẾT 23 Bµi 21 Bµi 21 vïng ®ång b»ng s«ng hång (Tiếp theo) 1.Công nghiệp: Ngành công nghiệp của vùng có đặc điểm gì nổi bật? Ngành công nghiệp của vùng có đặc điểm gì nổi bật? TUẦN 12 - TIẾT 23 TUẦN 12 - TIẾT 23 Vïng ®ång b»ng s«ng hång (tiếp theo) 1.Công nghiệp: Nhận xét sự chuyển dịch về tỉ trọng khu vực công nghiệp? Nhận xét sự chuyển dịch về tỉ trọng khu vực công nghiệp? Trong Vùng có những ngµnh công nghiệp nào? Trong Vùng có những ngµnh công nghiệp nào? Ngành công nghiệp Trọng điểm phân bố ë ®©u? Ngành công nghiệp Trọng điểm phân bố ë ®©u? Tªn c¸c sản phẩm công nghiệp quan trọng? Tªn c¸c sản phẩm công nghiệp quan trọng? Hình 21.3: Minh hoạ sản phẩm công nghiệp gì? MễN I L LP Tit 23 Bi 21: VNG NG BNG SễNG HNG (Tip theo) I.V trớ a lớ v gii hn lónh th: II.iu kin t nhiờn v ti nguyờn thiờn nhiờn III.c im dõn c, xó hi: IV.Tỡnh hỡnh phỏt trin kinh t: Tit 23 Bi 21: IV, Tình hình 1, Côngkinh nghiệp triển tế VNG NG BNG SễNG HNG (Tip theo) phát Hình 21 2: Lợc đồ kinh tế đồng ình 21.1: Biểu đồ cấu kinh tế sông Hồng ĐBSH (%) Tit 23 Bi 21: VNG NG BNG SễNG HNG (Tip theo) Hoạt động nhóm (3/) Nhóm 1: -Từ 1995 2002 tỉ trọng ngành công nghiệp xây dựng tăng bao nhiêu%? Chiếm % so với nớc? - Nhận xét chuyển biến tỉ trọng khu vực công nghiệp xây dựng? Nhóm 2: - Giá trị sản xuất công nghiệp thay đổi nh nào? Nêu đặc điểm phân bố? Nhóm 3: - Cho biết ngành công nghiệp vùng? - Vùng có ngành công nghiệp trọng điểm nào? - Xác định nơi phân bố ngành công nghiệp trọng điểm đó? 4, 5: Nhóm -Kể tên sản phẩm công nghiệp tiếng vùng cho nhận xét? - Những tỉnh thành phố có ngnh công nghiệp phát triển Tit 23 Bi 21: VNG NG BNG SễNG HNG ( Tip theo) Hoạt động nhóm Nhóm 1: -Từ 1995 2002 tỉ trọng ngành công nghiệp xây dựng tăng bao nhiêu%? Chiếm % so với n ớc? - Nhận xét chuyển biến tỉ trọng khu vực công nghiệp xây dựng? Hình 21.1: Biểu đồ cấu kinh tế ĐBSH (%) -Tỉ trọng công nghiệp xây dựng tăng 9,4% Chiếm 21% so với nớc Tỉ trọng ngành nông lâm ng nghiệp giảm, côn xây dựng có xu hớng tăng Tit 23 Bi 21: VNG NG BNG SễNG HNG ( Tip theo) IV, Tình hình phát triển kinh tế nghiệp: 1, Công -Hỡnh thnh v phỏt trin sm thi kỡ cụng nghip hũa v hin i húa Tit 23 Bi 21: VNG NG BNG SễNG HNG (Hoạt Tipđộng theo)nhóm Nhóm 2: - Giá trị sản xuất công nghiệp thay đổi nh nào? Nêu đặc điểm phân bố? - Giá trị sản xuất công nghiệp tăng mạnh Chiếm 21% GDP công nghiệp nớc (năm 2002) - Phân bố tập trung Hà Nội Hải Phòng Hình 21 2: Lợc đồ kinh tế Đồng Sông Hồng Tit 23 Bi 21: VNG NG BNG SễNG HNG ( Tip theo) IV, Tình hình phát triển kinh tế nghiệp: 1, Công -Hỡnh thnh v phỏt trin sm thi kỡ cụng nghip hũa v hin i húa -Giá trị sản xuất công nghiệp tăng KiÓm Tra Bµi cò KiÓm Tra Bµi cò 1.DiÖn tÝch vµ d©n sè cña vïng §ång B»ng 1.DiÖn tÝch vµ d©n sè cña vïng §ång B»ng S«ng Hång lµ bao nhiÒu ? S«ng Hång lµ bao nhiÒu ? a, DiÖn tÝch 16.700 km vu«ng. D©n sè 15,7 triÖu ng­êi a, DiÖn tÝch 16.700 km vu«ng. D©n sè 15,7 triÖu ng­êi . . b b , DiÖn tÝch 14.806 km vu«ng. D©n sè 17,5 triÖu ng­êi , DiÖn tÝch 14.806 km vu«ng. D©n sè 17,5 triÖu ng­êi . . c c , DiÖn tÝch 12.000 km vu«ng. D©n sè 18,1 triÖu ng­êi , DiÖn tÝch 12.000 km vu«ng. D©n sè 18,1 triÖu ng­êi . . d d , DiÖn tÝch 19.900 km vu«ng. D©n sè 15,8 triÖu ng­êi , DiÖn tÝch 19.900 km vu«ng. D©n sè 15,8 triÖu ng­êi . . 2.Vïng §ång B»ng S«ng Hång gåm bao 2.Vïng §ång B»ng S«ng Hång gåm bao nhiªu tØnh nhiªu tØnh , , thµnh phè ? thµnh phè ? a, a, 09 09 tØnh - TP tØnh - TP b, 1 b, 1 0 0 tØnh -TP tØnh -TP c, c, 11 tØnh -TP tØnh -TP d, 1 d, 1 2 2 tØnh - TP tØnh - TP BÀI 20. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG Xác định vị trí địa lý vµ giới hạn của vùng §ồng B ngằ Sông Hồng ? Xác định vị trí địa lý vµ giới hạn của vùng §ồng B ngằ Sông Hồng ? Đ B S Ô N G H Ồ N G TIẾT 23 TIẾT 23 Bµi 21 Bµi 21 VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (Tiếp theo) I. Vị trí, giới hạn. I. Vị trí, giới hạn. II.Điều kiện tự nhiên và tài II.Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên. nguyên thiên nhiên. III.Đặc điểm dân cư xã hội. III.Đặc điểm dân cư xã hội. IV.Tình hình phát triển kinh tế: TIẾT 23 TIẾT 23 Bµi 21 Bµi 21 vïng ®ång b»ng s«ng hång (Tiếp theo) 1.Công nghiệp: Ngành công nghiệp của vùng có đặc điểm gì nổi bật? Ngành công nghiệp của vùng có đặc điểm gì nổi bật? TUẦN 12 - TIẾT 23 TUẦN 12 - TIẾT 23 Vïng ®ång b»ng s«ng hång (tiếp theo) 1.Công nghiệp: Nhận xét sự chuyển dịch về tỉ trọng khu vực công nghiệp? Nhận xét sự chuyển dịch về tỉ trọng khu vực công nghiệp? Trong Vùng có những ngµnh công nghiệp nào? Trong Vùng có những ngµnh công nghiệp nào? Ngành công nghiệp Trọng điểm phân bố ë ®©u? Ngành công nghiệp Trọng điểm phân bố ë ®©u? Tªn c¸c sản phẩm công nghiệp quan trọng? Tªn c¸c sản phẩm công nghiệp quan trọng? Hình 21.3: Minh hoạ sản phẩm công nghiệp gì? BÀI 20 VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG IV Tình hình phát triển kinh tế RUNG CHUÔNG VÀNG Luật chơi : *Cuộc thi rung chuông vàng, có 33 em học sinh lớp 9B đánh số thứ tự từ đến 33 số báo danh em *Các em tham gia thi ngồi vị trí quy định quy định, thi hôm gồm 30 câu hỏi tình hình phát triển kinh tế ĐBS Hồng Sau GV nêu câu hỏi Các em có 10 giây suy nghĩ Sau viết đáp án xong em phải quay bảng xuống để giữ kết mình.Nhưng bạn có đáp án ngồi nguyên vị trí mình, em có đáp án sai rời khỏi sàn thi đấu ngồi khu vực quy định RUNG CHUÔNG VÀNG Luật chơi : Em trả lời câu thứ 30 Em Rung Được Chuông Vàng thưởng quà GV Chúc em thí sinh thi đấu trung thực, tự tin để vượt qua câu hỏi rung chuông vàng Ngành CN ĐBS Hồng đánh nào? Đáp án : Hình thành sớm phát triển mạnh HÕt giê 10 Em có nhận xét tỉ trọng ngành CN cấu GDP vùng ĐBS Hồng? Đáp án : Tăng mạnh HÕt giê 10 ac Tỉ trọng ngành CN năm 2002 tăng % so với năm 1995? Đáp án: 9,4% HÕt giê 10 Là làng nghề tiếng làm tranh? ≥ Đáp án : Đông Hồ- Bắc Ninh HÕt giê 10 Sự phát triển bưu viên thông vùng? Đáp án : Mạnh mẽ HÕt giê 10 Bài 21: Vùng đồng sông Hồng (tiếp IV.theo Tình hình ) phát triển kinh tế: Công nghiệp: Nông nghiệp: 3, Dịch vụ: - Giao thông vận tải : Phát triển sôi động với hai đầu mối quan trọng: Hà Nội, Hải Phòng - Du lịch: Có tiềm lớn du lịch sinh thái, văn hoá, lịch sử Hà Nội Hải Phòng hai trung tâm du lịch lớn miền Bắc - Bưu viễn thông: Là ngành phát triển mạnh Hà nội trung tâm thông tin, tài chính, ngân hàng lớn nước Tam giác kinh tế bao gồm thành phố nào? Đáp án: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh HÕt giê 10 Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ bao gồm tỉnh thành? Đáp án : HÕt giê 10 Vai trò vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ? Tạo hội chuyển dịch cấu KT theo hướng CNH, HĐH, sử dụng hợp lý TNTN nguồn lao động cho ĐBSH TDMN Bắc Bộ HÕt giê 10 Bài 21: Vùng đồng sông Hồng (tiếp IV.theo Tình hình ) phát triển kinh tế: Công nghiệp: Nông nghiệp: 3, Dịch vụ: V Các trung tâm kinh tế vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ: ... lúa Đồng sông Hồng, Đồng sông Cửu Long nước (tạ/ha) Năm 1995 2000 2002 44,4 55,2 56,4 Vùng Đồng sông Hồng Đồng sông 40,2 42,3 46,2 Dựa vào bảng 21.1 , so sánh suất lúa Cửu Long Cả Đồng sơng Hồng. .. kinh tế cao giải vấn đề lương thực cho vùng Đồng sơng Hồng xuất số rau ơn đới Cơ cấu trồng đa dạng Cây vụ đơng Bài 21: VÙNG ĐỒNG BẰNG SƠNG HỒNG (tiếp theo) IV Tình hình phát triển kinh tế Cơng... đ Bài? phát vụ triển du lịch? Cảng Hải Phòng Sân bay quốc tế Nội Bài Lễ khai sơn xuân hội Chùa Hương Đảo Cát Bà Đường vào Chùa Hương Bãi biển Đồ Sơn Bài 21: VÙNG ĐỒNG BẰNG SƠNG HỒNG (tiếp theo)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 21. Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo), Bài 21. Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo),

Hình ảnh liên quan

IV. Tình hình phát triển kinh tế - Bài 21. Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)

nh.

hình phát triển kinh tế Xem tại trang 2 của tài liệu.
IV. Tình hình phát triển kinh tế - Bài 21. Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)

nh.

hình phát triển kinh tế Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 21.1. Năng suất lúa của Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu  - Bài 21. Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)

Bảng 21.1..

Năng suất lúa của Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Xem tại trang 5 của tài liệu.
Bảng 21.1. Năng suất lúa của Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu  - Bài 21. Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)

Bảng 21.1..

Năng suất lúa của Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Xem tại trang 7 của tài liệu.
IV. Tình hình phát triển kinh tế - Bài 21. Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)

nh.

hình phát triển kinh tế Xem tại trang 10 của tài liệu.
IV. Tình hình phát triển kinh tế - Bài 21. Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)

nh.

hình phát triển kinh tế Xem tại trang 12 của tài liệu.
IV. Tình hình phát triển kinh tế - Bài 21. Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)

nh.

hình phát triển kinh tế Xem tại trang 15 của tài liệu.

Từ khóa liên quan