0

dap an de thi hoc ky 2 mon tin hoc lop 7

3 283 0
  • dap an de thi hoc ky 2 mon tin hoc lop 7

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 15:03

Giáo viên ra đề: Thầy Lưu Huy Thưởng - Trang | 1 - ĐỀTHI THỬ Câu Đáp án Điểm Câu 1 (2.0 điểm) a.(1 điểm) Khảo sát - Với 2 1 2 1 x m y x + = ⇒ = + - Tập xác định: 1 \ 2 D R       = −         - Sự biến thiên: Chiều biến thiên: 2 3 ' 0, (2 1) y x D x − = < ∀ ∈ + Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng 1 ; 2      −∞ −        và 1 ; 2      − +∞        0.25 Giới hạn: 1 1 lim ; lim 2 2 x x y y →+∞ →−∞ = = 1 2 y⇒ = là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 1 1 2 2 lim ; lim x x y y + −           → − → −               = +∞ = −∞ 1 2 x⇒ = − là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 0.25 Bảng biến thiên: x −∞ 1 2 − +∞ ' y − − y 1 2 +∞ −∞ 1 2 0.25 - Đồ thị: 0.25 x y O 1 ĐỀ THI THỬ ĐỀ SỐ 2 KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2015 MÔN: TOÁN – Thời gian: 180 phút Hợp tác sản xuất giữa ViettelStudy.vn và Uschool.vn Giáo viên ra đề: Thầy Lưu Huy Thưởng - Trang | 2 - b) Tìm đi ều kiện để h àm s ố đồng biến… Tập xác định: \ 2 m D R       = −         2 2 4 ' (2 ) m y x m − = + 0.25 Hàm s ố đồng biến trên (1; ) +∞ khi và chỉ khi hàm số xác định trên (1; ) +∞ và ' 0, (1; ) y x > ∀ ∈ +∞ 0.25 Hàm số xác định trên (1; ) 1 2 2 m m+∞ ⇔ − ≤ ⇔ ≥ − 0.25 2 2 ' 0 4 0 2 m y m m  >  > ⇒ − > ⇔  < −   Kết hợp điều kiện: Để hàm số đồng biến trên (1; ) 2 m +∞ ⇔ > 0.25 Câu 2 (1.0 điểm Tính tích phân: 1 2 2 0 3 1 x I x x e dx     = + +      ∫ Ta có: 1 2 2 0 3 1 x I x x e dx     = + +      ∫ 1 1 2 2 0 0 3 1 x x x dx xe dx = + + ∫ ∫ Xét 1 2 1 0 3 1I x x dx= + ∫ Đặt: 2 3 1 ( 0)x t t+ = > 2 2 1 3 1 3 x t xdx tdt⇔ + = ⇒ = 0.25 Đổi cận: Với 0 1 x t = ⇒ = Với: 1 2x t= ⇒ = 2 3 2 1 1 2 1 7 1 3 9 9 t I t dt⇒ = = = ∫ 0.25 Xét 1 2 2 0 x I xe dx= ∫ Đ ặt: 2x u x dv e dx   =     =    Ta có: 2 2 x du dx e v   =      =     1 2 2 2 2 2 2 0 1 1 1 0 0 2 2 2 4 4 4 x x x xe e dx e e e I⇒ = − = − = + ∫ 0.25 Vậy: 2 1 2 37 4 36 e I I I= + = + 0.25 Câu 3 (1.0 điểm) a) Ta có: 2 1 2 2 5 0 1 2 z i z z z i  = +  − + = ⇔  = −   0.25 Giáo viên ra đề: Thầy Lưu Huy Thưởng - Trang | 3 - 3 3 3 3 2 3 2 3 1 2 (1 2 ) (1 2 ) 1 6 12 8 1 6 12 8z z i i i i i i i i+ = + + − = + + + + − + − 2 24 22= − = 0.25 b) Xét khai triển: 20 1 20 1 20 3 20 3 20 3 0 1 1 2 2 2 k k k k k x x x C x x x − − − =                           − = − = −                                  ∑ 0.25 20 20 3 20 0 1 2 k k k k k C x − − =      = −        ∑ Số hạng chứa 8 4 20 8 12 9 3 3 k k x k k⇒ − − = ⇔ = ⇔ = ⇒ Số hạng chứa 8 x là: 8 9 20 9 2 x C− 0.25 Câu 4 (1.0 điểm) 3 3 2 log 3 log 1 2 3.2 1 0 x x+ + − + = Điều kiện: 0x > Phương trình tương đương với: 3 3 2(log 1) log 1 2.2 3.2 1 0 (*) x x+ + − + = 0.25 Đặt: 3 log 1 2 ( 0) x t t + = > 2 1 (*) 2. 3 1 0 1 2 t t t t  =   ⇒ ⇔ − + = ⇔  =   0.25 Với: 3 log 3 1 2 1 log 0 1( / ) x t x x t m= ⇔ = ⇔ = ⇔ = 0.25 Với: 3 log 3 1 1 1 2 log 1 2 2 3 x t x x= ⇔ = ⇔ = − ⇔ = Kết luận: 0.25 5 (1.0 điểm) Đường thẳng 1 d đi qua điểm 1 (2;1;0)M và có vec-tơ chỉ phương: 1 ( 1; 2;1)u = − −  Đường thẳng 2 d đi qua điểm 2 (1;2;0)M và có vec-tơ chỉ phương 2 (1; 1;1)u = −  0.25 Ta có: 1 2 , ( 1;2; 3)u u   = −       ; 1 2 ( 1;1;0)M M = −  1 2 1 2 , 1 2 3 0u u M M   = + = ≠        Trường PTDT BT THCS Trà Nú KIỂM TRA HỌC KỲ II(Lần 2) Họ tên: ……………………………… …… Môn: Tin học Lớp: Điểm Lời phê giáo viên Đề I Trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào đáp án câu sau: Câu Các nút lệnh a.Thanh tiêu đề nằm ? c.Thanh thực đơn b.Thanh công cụ d.Thanh trạng thái Câu Trong ô B3 có chứa số 7.75, chọn ô B3 nháy hai lần vào nút lệnh kết ô B3 là: a/ b/ 7.7500 c/ 7.8 d/ 7.7 Câu Để xếp liệu bảng tính theo thứ tự tăng dần em sử dụng nút lệnh đây: a/ b/ c/ d/ Câu Để lọc liệu em thực hiện: a/ Mở bảng chọn Data chọn lệnh Filter b/ Mở bảng chọn Data Filter c/ Mở bảng chọn Data chọn lệnh AutoFilter AutoFilter d/ Tất sai Câu Muốn đặt lề trang tính hộp thoại PageSetup chọn ô a Top b Left c Bottom Câu 6: Để ngắt trang tính ta sử dụng lệnh a Frint PreView b Page Break Preview c Print d Cả a, b, c sai Câu Biểu đồ cột dùng để: a So sánh liệu dự đoán xu tăng hay giảm liệu d Right b Mô tả tỉ lệ liệu so với tổng tổng thể c So sánh liệu nhiều cột d Cả a, b, c sai Câu Để vẽ biểu đồ ta dùng nút lệnh: a b c d II Tự luận(6đ) Câu Hãy cho biết tác dụng nút lệnh sau: Nút lệnh Tác dụng Câu 2: (1đ) Em nêu bước cần thực để xếp liệu trang tính theo thứ tự giảm dần? Câu 3.(1đ) Em điền tên dạng biểu đồ hai hình vẽ đây: 15 15 10 Seri es1 10 Series1 5 Hình a) hình b) ĐÁP ÁN MÔN TIN HỌC (LẦN 2) I TRẮC NGHIỆM (4đ): B C A B II TỰ LUẬN (6đ) Câu Chọn màu phông chữ (4 điểm) A B Chọn kiểu chữ gạch chân Chọn kiểu chữ đậm Chọn kiểu chữ nghiêng Tô màu cho ô tính Câu (1 điểm) D 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Căn ô tính 0,25 Kẻ đường biên cho ô tính 0,25 Thay đổi cỡ chữ 0,25 Bước 1: Nháy chuột chọn ô cột em cần xếp liệu Bước 2: Nháy nút thứ tự giảm dần Câu3 (1đ) A công cụ đẻ xếp theo Em điền tên dạng biểu đồ hai hình vẽ đây: Hình a)Biểu đồ đường gấp khúc Hình b) Biểu đồ hình trụ 1 0,5 0,5 SỞ GD – ĐT HẢI DƯƠNG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG NĂM HỌC 2015– 2016 MÔN TIẾNG ANH 12 (Thời gian làm 45 phút) ĐỀ CHẴN Dành cho thí sinh mang số báo danh chẵn I LISTENING (2p) Part 1: Listen and fill in the gaps: I work for a market research (1) We research for companies that are planning to develop new (2) I (3) people and ask them questions about products they are using now Sometimes I invite people to come to meetings I’ve been doing it for nearly (4) years now, and I have no plans to change jobs Part 2: Listen and choose the best answer: People are talking about their part-time jobs What they like best about their jobs? A She works outdoor B She meets interesting people C She travels to South America D She can speak Chinese A The salary is good B He has flexible hours C He has nice co-workers D He can go out a lot A It’s relaxing work B He is well-paid C He enjoys working with children D He works outdoors A The hours are long B Her co-workers are terrific C She is well-paid D She has a free flat II LANGUAGE USE (2,5p) Part 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently (0,5p) A wanted B needed C acquainted D picked A influences B thoughts C lamps D photographs Part 2: Choose the best answer (2,0) The secretary _ on the report for more than three hours She hopes she will have finished it by the lunch time A works B has worked C worked D will work The child's arm was swollen because he by a bee A stung B had stung C had been stung D had being stung He is the man _ car was stolen last week A whom B who C which D whose Mai is a She seldom feels sad or disappointed with her life A pessimist B pessimistic C optimistic D optimist Many large are wiped out in an economic depression A buildings B departments C corporations D countries What would you if you a wallet in the street ? A found B have been found C had found D Find _ Monday, Jim often goes to school by bus A With B In C On D Of John _ away before his parents punished him A went B is going C had gone D has gone III READING Part 1: Choose the correct word for each of the blanks ( 1,0) What you well? What you enjoy doing? Your answers to these two questions will help you identify your (1) _ An employer will consider you seriously for a (2) when you can show them that you know who you are, what you can offer and which you have studied Sometimes it is difficult to know what your weaknesses are Clearly not everyone is equally good (3) _ everything You may need to improve yourself and so taking courses in that field could turn a weakness into strength You will need to (4) _ some time on your self-assessment Your honesty and the desire for self-improvement will lead to success in getting the right job Explore the following seven areas to start to get to know yourself: your aptitude, your skills, your personality, the level of responsibility you feel comfortable with, your interests and your needs A strong B strength C strengthen D strengthened A position B location C spot D room A upon B in C at D for A use B make C lose D spend Part : Read the passage carefully and answer the following questions ( 2,0) One of the most urgent environmental problems in the world today is the shortage of clean water Having clean drinking water is a basic human right But acid rain, industrial pollution and garbage have made many sources of water undrinkable Lakes, reservoirs and even entire seas have become vast pools of poison Lake Baikal in Russia is one of the largest lakes in the world It contains a rich variety of animals and plants, including 1,300 rare species that not exist anywhere else in the world But they are being destroyed by the massive volumes of industrial wastes which pour into the lake every day Even where law existed, the government did not have the power to enforce them Most industries simply ignores the regulations The Mediterranean Sea occupies 1% of the world’s VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD – ĐT HẢI DƯƠNG ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 – 2016 MÔN: TIẾNG ANH 11 (Thời gian làm bài: 45 phút) ĐỀ CHẴN (DÀNH CHO THÍ SINH CÓ SBD CHẴN) I LISTENING (2.0p) Part 1: Listen and fill in each blank with a missing word A: So what are you going to for the (1) _? B: Well, (2) _ tells me that I look too thin I need to put (3) _ a couple of kilos A: Why don’t you join a gym and lift weights? B: No time I think I’ll go back and live with my mom She’s the greatest (4) _ Part 2: Listen and choose the best answer Conversation 1 Why does Lan think that she can’t go to Nga’s party? A She hasn’t finished her homework B She doesn’t want to go to Nga’s party C The party is on her school day D She went out that day What has Lan decided to do? A She will not go to Nga’s birthday party B She can finish her homework first and go to the party later C She can ask her sister to help her with her homework D She can delay her meeting Conversation What’s the problem with Minh? A He doesn’t like parties C He has no friends B He often lies to his friends D He got too many friends What can be the result of Minh’s habit? A He doesn’t have any friends B He will quit his class C His friends will stop trusting him D He will never go to school again II LANGUAGE USE Part 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently (0.5p) A.champion B chemistry C change D channel A write B whole C west D whose VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Part 2: Choose the best answer to complete the sentences (1p) I congratulated you having passed the exam with flying colours A for B from C on D to _ is a holiday in Vietnam celebrated on September 2nd every year A Thanksgiving B Valentine Day C Teachers' Day D Independence Day I think cheap birth control should be widely provided and applied so that we can reduce population growth A limits B ways C methods D examples Our teachers always prevent us talking in the class A on B from C of D for Part 3: Put the verbs in the brackets into the correct forms (1p) Nowadays, many young people plan ( learn) _ English well so as to have many good chances for thei future My classmates always ( review) their lessons after the news programme on VTV1 I ( explain) _ your questions clearly if you ask me If I _ (be) invited to the party last week, I would have met a lot of my old friends there III READING Part 1: Read the text and answer the questions that follow (1.5 p) Wales has a population of about three million English is the main language and only twenty percent speak both Welsh and English Every year in August there is a Welsh speaking festival It takes place in a different town each year so everyone has the change for it to be near them Local people spend years making plans for when the festival will be in their town Each festival is attended by about 160.000 people They travel not only from nearby towns and villages but also from the rest of the British Isles and even from abroad There are concerts, plays and competitions to find the best singers, poets, writers and so on Shops sell Welsh music books, pictures and clothes as well as food and drink The festival provides a chance for Welshspeaking people to be together for a whole week, with the Welsh language all around them What is the main language in Wales ? How many people attend in each Welsh speaking festival ? Where does it take place every year ? Part 2: Read the text and decide whether the following statements are True (T) or False (F) (1.5 p) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Mankind is feeling greater pressure from the expanding number of people The area of the earth can never be expanded Nor are there endless sources of food and clothing Yet people are being born faster than they are dying In the next forty years, the world population may double How can so many people be fed? 5TrH – TH – 03 – TD03- Đáp án SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG ĐÁP ÁN ĐỀ THI LÝ THUYẾT KỲ THI TỐT NGHIỆP NGHỀ PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2013-2014 Khóa ngày: 27/04/2014 MÔN: Tin Văn phòng - THPT ( Đáp án gồm 01 trang) MÃ ĐỀ: 5TrH – 03 – ĐỀ GỐC Thang điểm: 10 điểm câu đúng được 0.25 điểm Đáp án cụ thể: Câu 10 Đáp án A A A A A A A A A A Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án A A A A A A A A A A Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp án A A A A A A A A A A Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án A A A A A A A A A A -Hết - Trang 1/1 5TrH – TH – 01 – TD01- Đáp án SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG ĐÁP ÁN ĐỀ THI LÝ THUYẾT KỲ THI TỐT NGHIỆP NGHỀ PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2013-2014 Khóa ngày: 27/04/2014 MÔN: Tin Văn phòng - THPT ( Đáp án gồm 01 trang) MÃ ĐỀ: 5TrH – 01 – ĐỀ GỐC Thang điểm: 10 điểm câu đúng được 0.25 điểm Đáp án cụ thể: Câu 10 Đáp án A A A A A A A A A A Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp án A A A A A A A A A A Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Đáp án A A A A A A A A A A Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án A A A A A A A A A A -Hết - Trang 1/1 ... cho ô tính Câu (1 điểm) D 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 Căn ô tính 0 ,25 Kẻ đường biên cho ô tính 0 ,25 Thay đổi cỡ chữ 0 ,25 Bước 1: Nháy chuột chọn ô cột em cần xếp liệu Bước 2: Nháy nút thứ tự giảm dần... hai hình vẽ đây: 15 15 10 Seri es1 10 Series1 5 Hình a) hình b) ĐÁP ÁN MÔN TIN HỌC (LẦN 2) I TRẮC NGHIỆM (4đ): B C A B II TỰ LUẬN (6đ) Câu Chọn màu phông chữ (4 điểm) A B Chọn kiểu... Tự luận(6đ) Câu Hãy cho biết tác dụng nút lệnh sau: Nút lệnh Tác dụng Câu 2: (1đ) Em nêu bước cần thực để xếp liệu trang tính theo thứ tự giảm dần? Câu 3.(1đ) Em điền tên dạng biểu đồ hai hình
- Xem thêm -

Xem thêm: dap an de thi hoc ky 2 mon tin hoc lop 7, dap an de thi hoc ky 2 mon tin hoc lop 7,

Hình ảnh liên quan

Câu 3.(1đ) Em hãy điền tên dạng biểu đồ trong hai hình vẽ dưới đây: - dap an de thi hoc ky 2 mon tin hoc lop 7

u.

3.(1đ) Em hãy điền tên dạng biểu đồ trong hai hình vẽ dưới đây: Xem tại trang 2 của tài liệu.
Em hãy điền tên dạng biểu đồ trong hai hình vẽ dưới đây: Hình 1  - dap an de thi hoc ky 2 mon tin hoc lop 7

m.

hãy điền tên dạng biểu đồ trong hai hình vẽ dưới đây: Hình 1 Xem tại trang 3 của tài liệu.