0

Lập trình xử lý màn hình

61 5,166 6
  • Lập trình xử lý màn hình

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2012, 09:35

Lập trình xử lý màn hình Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinhChuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh11 Giới thiệu màn hình & việc quản màn hìnhGiới thiệu màn hình & việc quản màn hình Hiểu được tổ chức của màn hình.Hiểu được tổ chức của màn hình. So sánh chức năng điều khiển màn hình của INT 10h của So sánh chức năng điều khiển màn hình của INT 10h của ROM BIOS với chức năng của INT 21h.ROM BIOS với chức năng của INT 21h. Biết cách lập trình quản màn hình trong ASM. Biết cách lập trình quản màn hình trong ASM. Biết cách lập trình xử phím và 1 số ứng dụng của nó.Biết cách lập trình xử phím và 1 số ứng dụng của nó.LẬP TRÌNH XỬ MÀN HÌNH & BÀN PHÍMLẬP TRÌNH XỬ MÀN HÌNH & BÀN PHÍM Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinhChuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh22MÀ N HÌNHĐẶC TRƯNG CỦA MÀN HÌNHĐộ phân giải : số điểm trong màn hình.Hình Độ phân giải : số điểm trong màn hình.Hình ảnh ma trn gồm 1 lưới hình chữ nhật các điểm ậảnh ma trn gồm 1 lưới hình chữ nhật các điểm ậ(thí dụ 640*480). Độ phân giải thường cho dưới (thí dụ 640*480). Độ phân giải thường cho dưới dạng h x v trong đó h là số lượng pixel theo dạng h x v trong đó h là số lượng pixel theo dòng và v là số lượng pixel theo cột.dòng và v là số lượng pixel theo cột.ĐỘ PHÂN GIÀI Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinhChuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh33 Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinhChuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh44CARD MÀN HÌNHCung cấp các chế độ MHS i m n g a n g x s i m d c x s m à u ố đ ể ố đ ể ọ ố(s b it m à u )ốĐộ phân giảiRAM MÀ N HÌNHDu n g l n gượ800x600x16 bits = 960 000 bytes  1Mb1024x 768x32 bits 3.145.728 bytes  4MbCH Ế ĐỘ H AĐỒ Ọ Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinhChuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh55a c h (i,j) = B800:0000+ (i*1 60+j*2)Đị ỉ Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinhChuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh66 Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinhChuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh77QUẢN MÀN HÌNHQUẢN MÀN HÌNH Màn hình được điều khiển hiệu quả nhờ các chức năng của Màn hình được điều khiển hiệu quả nhờ các chức năng của INT 10HINT 10H trong Rom Bios. Các chức năng này quản màn trong Rom Bios. Các chức năng này quản màn hình tốt hơn các chức năng của INT 21h của Dos.hình tốt hơn các chức năng của INT 21h của Dos. IBM PC hỗ trợ 3 loại màn hình cơ bản có tên tùy thuộc IBM PC hỗ trợ 3 loại màn hình cơ bản có tên tùy thuộc vào loại Card màn hình cắm trên Bus mở rộng trên vào loại Card màn hình cắm trên Bus mở rộng trên Mianboard như : Mianboard như : MonochromeMonochrome chỉ hiển thò text đơn sắc; chỉ hiển thò text đơn sắc; CGACGA (Color Graphic Adaptor) cho phép hiển thò text và đồ (Color Graphic Adaptor) cho phép hiển thò text và đồ họa; họa; EGAEGA (Enhanced Graphics Adaptor) hiển thò text và đồ (Enhanced Graphics Adaptor) hiển thò text và đồ họa với độ phân giải cao hơn. Ngoài ra còn có card họa với độ phân giải cao hơn. Ngoài ra còn có card VGAVGA (Video Graphics Array), (Video Graphics Array), SVGA .SVGA . Bên cạnh 1 số chức năng do INT 21h của Dos cung cấp, Bên cạnh 1 số chức năng do INT 21h của Dos cung cấp, 1 số tác vụ được thực hiện trên màn hình nhờ các chức 1 số tác vụ được thực hiện trên màn hình nhờ các chức năng trong INT 10h như xoá màn hình, đònh vò con trỏ, năng trong INT 10h như xoá màn hình, đònh vò con trỏ, thiết lập màn hình . thiết lập màn hình . Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinhChuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh88THUỘC TÍNH MÀN HÌNH Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinhChuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh99THUỘC TÍNH MÀN HÌNHTHUỘC TÍNH MÀN HÌNHMỗi vò trí trên màn hình có thể lưu 1 ký tự Mỗi vò trí trên màn hình có thể lưu 1 ký tự đơn cùng với thuộc tính riêng của ký tự này đơn cùng với thuộc tính riêng của ký tự này chẳng hạn như đảo màu, nhấp nháy, chiếu chẳng hạn như đảo màu, nhấp nháy, chiếu sáng, gạch dưới .sáng, gạch dưới .Thuộc tính của ký tự được lưu trong 1 byte Thuộc tính của ký tự được lưu trong 1 byte gọi là byte thuộc tính.gọi là byte thuộc tính.0 0 0 0 0 1 1 1BIT 7 6 5 4 3 2 1 0BACKGROUND BITS FOREGROUND BITSHIGHT/LOWBLINK Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinhChuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh1010THUỘC TÍNH MÀN HÌNHTHUỘC TÍNH MÀN HÌNHEx : các ký tự màu vàng chanh nhấp nháy Ex : các ký tự màu vàng chanh nhấp nháy trên nền màu nâutrên nền màu nâuBLINK = 1 0000000BBLINK = 1 0000000BRED = 1 00BRED = 1 00BMO V BH, (RED SHL 4 ) +YELLO W+BLINKMO V BH, (RED SHL 4 ) +YELLO W+BLINKĐỂ TẠO 1 BYTE THUỘC TÍNH VIDEO TỪ 2 MÀU , TA DÙNG SHL CHUYỂN CÁC BIT MÀU NỀN SANG TRÁI 4 VI TRÍ.[...]... trong ASM. Biết cách lập trình quản màn hình trong ASM. Biết cách lập trình xử phím và 1 số ứng dụng của nó.Biết cách lập trình xử phím và 1 số ứng dụng của nó.LẬP TRÌNH XỬ MÀN HÌNH & BÀN PHÍMLẬP TRÌNH XỬ MÀN HÌNH & BÀN PHÍM Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinhChuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh3333Ex: Minh hoïaEx: Minh họaThiết lập con trỏ có hình khối đặc.MOV... Giới thiệu màn hình & việc quản màn hình Giới thiệu màn hình & việc quản màn hình Hiểu được tổ chức của màn hình. Hiểu được tổ chức của màn hình. So sánh chức năng điều khiển màn hình của INT 10h của So sánh chức năng điều khiển màn hình của INT 10h của ROM BIOS với chức năng của INT 21h.ROM BIOS với chức năng của INT 21h. Biết cách lập trình quản màn hình trong ASM.... hinh77QUẢN MÀN HÌNHQUẢN MÀN HÌNH Màn hình được điều khiển hiệu quả nhờ các chức năng của Màn hình được điều khiển hiệu quả nhờ các chức năng của INT 10HINT 10H trong Rom Bios. Các chức năng này quản màn trong Rom Bios. Các chức năng này quản màn hình tốt hơn các chức năng của INT 21h của Dos. hình tốt hơn các chức năng của INT 21h của Dos. IBM PC hỗ trợ 3 loại màn hình cơ bản... cấp, Bên cạnh 1 số chức năng do INT 21h của Dos cung cấp, 1 số tác vụ được thực hiện trên màn hình nhờ các chức 1 số tác vụ được thực hiện trên màn hình nhờ các chức năng trong INT 10h như xoá màn hình, định vị con trỏ, năng trong INT 10h như xoá màn hình, định vị con trỏ, thiết lập màn hình thiết lập màn hình Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinhChuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh4444HÀM... đầu, CL = dòng quét cuối THAY I SIZE CON TRĐỔ ỎMÀ N HÌNHVí dụ : thiết lập con trỏ với kích thước lớn nhất MOV AH, 1 MOV CH, 0 ; dòng bắt đầu MOV CL, 13 ; dòng kết thúc INT 10H Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinhChuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh2828CÁC HÀM XỬ MÀN HÌNH CÁC HÀM XỬ MÀN HÌNH Các chức năng xử màn hình nằm trong INT 10hChức năng (để trong AH ) nhiệm vụ0... hinh4343HÀM 06H, 07HINT 10HCUỘN MÀN HÌNHSCROLL WINDOW UP AND DOWNEX : CUỘN WINDOWS TỪ (10,20) TỚI (15,60), CUỘN XUỐNG 2 DÒNG, 2 DÒNG CUỘN SẼ CÓ THUỘC TÍNH VIDEO ĐẢO.MO V AX, 0 7 02 H MO V CX,0A1 4 HMO V DX, 0F3 CHMO V BH, 7 0HINT 1 0H Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinhChuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh5050LẬP TRÌNH XỬ PHÍMLẬP TRÌNH XỬ PHÍMBÀN PHÍM Chuoung 10 Lap... Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinhChuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh99THUỘC TÍNH MÀN HÌNHTHUỘC TÍNH MÀN HÌNHMỗi vị trí trên màn hình có thể lưu 1 ký tự Mỗi vị trí trên màn hình có thể lưu 1 ký tự đơn cùng với thuộc tính riêng của ký tự này đơn cùng với thuộc tính riêng của ký tự này chẳng hạn như đảo màu, nhấp nháy, chiếu... man hinhChuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh5050LẬP TRÌNH XỬ PHÍMLẬP TRÌNH XỬ PHÍMBÀN PHÍM Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinhChuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh4949LẬP TRÌNH XỬ PHÍMLẬP TRÌNH XỬ PHÍM 1 . c p h í m n h n : Đọ ấ Ch c n n g AH = 0, n g t 1 6 Hứ ă ắ Và o : AH = 0 Ra : AL = m ã ASC II n u m t p h í m ASCII ế ộc n h n đượ ấ = 0 n u p h í m i u k h i n c ế đ... của INT 21h của Dos. hình tốt hơn các chức năng của INT 21h của Dos. IBM PC hỗ trợ 3 loại màn hình cơ bản có tên tùy thuộc IBM PC hỗ trợ 3 loại màn hình cơ bản có tên tùy thuộc vào loại Card màn hình cắm trên Bus mở rộng trên vào loại Card màn hình cắm trên Bus mở rộng trên Mianboard như : Mianboard như : MonochromeMonochrome chỉ hiển thị text đơn sắc; chỉ hiển thị text đơn sắc; CGACGA... LẶPCHỨC NĂNG 0AH INT 10H : XUẤT (GHI) 1 HOẶC NHIỀU KÝ TỰ CÙNG VỚI THUỘC TÍNH CỦA CHÚNG LÊN MÀN HÌNH. CHỨC NĂNG NÀY CÓ THỂ XUẤT MỌI MÃ ASCII KỂ CẢ KÝ TỰ ĐỒ HỌA ĐẶC BIỆT CÓ MÃ TỪ 1 ĐẾN 31 Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinhChuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh1919TRANG MÀN HÌNH (VIDEO PAGE)TRANG MÀN HÌNH (VIDEO PAGE)số trang mode adaptor0 07h monochrome 0-7 00h – 01h CGA0-3 02h-03h CGA0-7 . ứng dụng của nó.Biết cách lập trình xử lý phím và 1 số ứng dụng của nó.LẬP TRÌNH XỬ LÝ MÀN HÌNH & BÀN PHÍMLẬP TRÌNH XỬ LÝ MÀN HÌNH & BÀN PHÍM Chuoung. INT 21h. Biết cách lập trình quản lý màn hình trong ASM. Biết cách lập trình quản lý màn hình trong ASM. Biết cách lập trình xử lý phím và 1 số ứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập trình xử lý màn hình, Lập trình xử lý màn hình, Lập trình xử lý màn hình