Lập trình xử lý màn hình

61 5.3K 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/08/2012, 09:35

Lập trình xử lý màn hình Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinhChuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh11 Giới thiệu màn hình & việc quản màn hìnhGiới thiệu màn hình & việc quản màn hình Hiểu được tổ chức của màn hình.Hiểu được tổ chức của màn hình. So sánh chức năng điều khiển màn hình của INT 10h của So sánh chức năng điều khiển màn hình của INT 10h của ROM BIOS với chức năng của INT 21h.ROM BIOS với chức năng của INT 21h. Biết cách lập trình quản màn hình trong ASM. Biết cách lập trình quản màn hình trong ASM. Biết cách lập trình xử phím và 1 số ứng dụng của nó.Biết cách lập trình xử phím và 1 số ứng dụng của nó.LẬP TRÌNH XỬ MÀN HÌNH & BÀN PHÍMLẬP TRÌNH XỬ MÀN HÌNH & BÀN PHÍM Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinhChuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh22MÀ N HÌNHĐẶC TRƯNG CỦA MÀN HÌNHĐộ phân giải : số điểm trong màn hình.Hình Độ phân giải : số điểm trong màn hình.Hình ảnh ma trn gồm 1 lưới hình chữ nhật các điểm ậảnh ma trn gồm 1 lưới hình chữ nhật các điểm ậ(thí dụ 640*480). Độ phân giải thường cho dưới (thí dụ 640*480). Độ phân giải thường cho dưới dạng h x v trong đó h là số lượng pixel theo dạng h x v trong đó h là số lượng pixel theo dòng và v là số lượng pixel theo cột.dòng và v là số lượng pixel theo cột.ĐỘ PHÂN GIÀI Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinhChuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh33 Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinhChuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh44CARD MÀN HÌNHCung cấp các chế độ MHS i m n g a n g x s i m d c x s m à u ố đ ể ố đ ể ọ ố(s b it m à u )ốĐộ phân giảiRAM MÀ N HÌNHDu n g l n gượ800x600x16 bits = 960 000 bytes  1Mb1024x 768x32 bits 3.145.728 bytes  4MbCH Ế ĐỘ H AĐỒ Ọ Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinhChuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh55a c h (i,j) = B800:0000+ (i*1 60+j*2)Đị ỉ Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinhChuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh66 Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinhChuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh77QUẢN LÝ MÀN HÌNHQUẢN MÀN HÌNH Màn hình được điều khiển hiệu quả nhờ các chức năng của Màn hình được điều khiển hiệu quả nhờ các chức năng của INT 10HINT 10H trong Rom Bios. Các chức năng này quản màn trong Rom Bios. Các chức năng này quản màn hình tốt hơn các chức năng của INT 21h của Dos.hình tốt hơn các chức năng của INT 21h của Dos. IBM PC hỗ trợ 3 loại màn hình cơ bản có tên tùy thuộc IBM PC hỗ trợ 3 loại màn hình cơ bản có tên tùy thuộc vào loại Card màn hình cắm trên Bus mở rộng trên vào loại Card màn hình cắm trên Bus mở rộng trên Mianboard như : Mianboard như : MonochromeMonochrome chỉ hiển thò text đơn sắc; chỉ hiển thò text đơn sắc; CGACGA (Color Graphic Adaptor) cho phép hiển thò text và đồ (Color Graphic Adaptor) cho phép hiển thò text và đồ họa; họa; EGAEGA (Enhanced Graphics Adaptor) hiển thò text và đồ (Enhanced Graphics Adaptor) hiển thò text và đồ họa với độ phân giải cao hơn. Ngoài ra còn có card họa với độ phân giải cao hơn. Ngoài ra còn có card VGAVGA (Video Graphics Array), (Video Graphics Array), SVGA .SVGA . Bên cạnh 1 số chức năng do INT 21h của Dos cung cấp, Bên cạnh 1 số chức năng do INT 21h của Dos cung cấp, 1 số tác vụ được thực hiện trên màn hình nhờ các chức 1 số tác vụ được thực hiện trên màn hình nhờ các chức năng trong INT 10h như xoá màn hình, đònh vò con trỏ, năng trong INT 10h như xoá màn hình, đònh vò con trỏ, thiết lập màn hình . thiết lập màn hình . Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinhChuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh88THUỘC TÍNH MÀN HÌNH Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinhChuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh99THUỘC TÍNH MÀN HÌNHTHUỘC TÍNH MÀN HÌNHMỗi vò trí trên màn hình có thể lưu 1 ký tự Mỗi vò trí trên màn hình có thể lưu 1 ký tự đơn cùng với thuộc tính riêng của ký tự này đơn cùng với thuộc tính riêng của ký tự này chẳng hạn như đảo màu, nhấp nháy, chiếu chẳng hạn như đảo màu, nhấp nháy, chiếu sáng, gạch dưới .sáng, gạch dưới .Thuộc tính của ký tự được lưu trong 1 byte Thuộc tính của ký tự được lưu trong 1 byte gọi là byte thuộc tính.gọi là byte thuộc tính.0 0 0 0 0 1 1 1BIT 7 6 5 4 3 2 1 0BACKGROUND BITS FOREGROUND BITSHIGHT/LOWBLINK Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinhChuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh1010THUỘC TÍNH MÀN HÌNHTHUỘC TÍNH MÀN HÌNHEx : các ký tự màu vàng chanh nhấp nháy Ex : các ký tự màu vàng chanh nhấp nháy trên nền màu nâutrên nền màu nâuBLINK = 1 0000000BBLINK = 1 0000000BRED = 1 00BRED = 1 00BMO V BH, (RED SHL 4 ) +YELLO W+BLINKMO V BH, (RED SHL 4 ) +YELLO W+BLINKĐỂ TẠO 1 BYTE THUỘC TÍNH VIDEO TỪ 2 MÀU , TA DÙNG SHL CHUYỂN CÁC BIT MÀU NỀN SANG TRÁI 4 VI TRÍ. [...]... trong ASM. Biết cách lập trình quản màn hình trong ASM. Biết cách lập trình xử phím và 1 số ứng dụng của nó. Biết cách lập trình xử phím và 1 số ứng dụng của nó. LẬP TRÌNH XỬ MÀN HÌNH & BÀN PHÍM LẬP TRÌNH XỬ MÀN HÌNH & BÀN PHÍM Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh 33 33 Ex: Minh hoïa Ex: Minh họa Thiết lập con trỏ có hình khối đặc. MOV... Giới thiệu màn hình & việc quản màn hình Giới thiệu màn hình & việc quản màn hình Hiểu được tổ chức của màn hình. Hiểu được tổ chức của màn hình. So sánh chức năng điều khiển màn hình của INT 10h của So sánh chức năng điều khiển màn hình của INT 10h của ROM BIOS với chức năng của INT 21h. ROM BIOS với chức năng của INT 21h. Biết cách lập trình quản màn hình trong ASM.... hinh 7 7 QUẢN LÝ MÀN HÌNH QUẢN MÀN HÌNH Màn hình được điều khiển hiệu quả nhờ các chức năng của Màn hình được điều khiển hiệu quả nhờ các chức năng của INT 10H INT 10H trong Rom Bios. Các chức năng này quản màn trong Rom Bios. Các chức năng này quản màn hình tốt hơn các chức năng của INT 21h của Dos. hình tốt hơn các chức năng của INT 21h của Dos. IBM PC hỗ trợ 3 loại màn hình cơ bản... cấp, Bên cạnh 1 số chức năng do INT 21h của Dos cung cấp, 1 số tác vụ được thực hiện trên màn hình nhờ các chức 1 số tác vụ được thực hiện trên màn hình nhờ các chức năng trong INT 10h như xoá màn hình, định vị con trỏ, năng trong INT 10h như xoá màn hình, định vị con trỏ, thiết lập màn hình thiết lập màn hình Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh 44 44 HÀM... đầu, CL = dòng quét cuối THAY I SIZE CON TRĐỔ Ỏ MÀ N HÌNH Ví dụ : thiết lập con trỏ với kích thước lớn nhất MOV AH, 1 MOV CH, 0 ; dòng bắt đầu MOV CL, 13 ; dòng kết thúc INT 10H Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh 28 28 CÁC HÀM XỬ MÀN HÌNH CÁC HÀM XỬ MÀN HÌNH Các chức năng xửmàn hình nằm trong INT 10h Chức năng (để trong AH ) nhiệm vụ 0... hinh 43 43 HÀM 06H, 07H INT 10H CUỘN MÀN HÌNH SCROLL WINDOW UP AND DOWN EX : CUỘN WINDOWS TỪ (10,20) TỚI (15,60), CUỘN XUỐNG 2 DÒNG, 2 DÒNG CUỘN SẼ CÓ THUỘC TÍNH VIDEO ĐẢO. MO V AX, 0 7 02 H MO V CX,0A1 4 H MO V DX, 0F3 CH MO V BH, 7 0H INT 1 0H Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh 50 50 LẬP TRÌNH XỬ PHÍM LẬP TRÌNH XỬ PHÍM BÀN PHÍM Chuoung 10 Lap... Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh 9 9 THUỘC TÍNH MÀN HÌNH THUỘC TÍNH MÀN HÌNH Mỗi vị trí trên màn hình có thể lưu 1 ký tự Mỗi vị trí trên màn hình có thể lưu 1 ký tự đơn cùng với thuộc tính riêng của ký tự này đơn cùng với thuộc tính riêng của ký tự này chẳng hạn như đảo màu, nhấp nháy, chiếu... man hinh Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh 50 50 LẬP TRÌNH XỬ PHÍM LẬP TRÌNH XỬ PHÍM BÀN PHÍM Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh 49 49 LẬP TRÌNH XỬ PHÍM LẬP TRÌNH XỬ PHÍM 1 . c p h í m n h n : Đọ ấ Ch c n n g AH = 0, n g t 1 6 Hứ ă ắ Và o : AH = 0 Ra : AL = m ã ASC II n u m t p h í m ASCII ế ộ c n h n đượ ấ = 0 n u p h í m i u k h i n c ế đ... của INT 21h của Dos. hình tốt hơn các chức năng của INT 21h của Dos. IBM PC hỗ trợ 3 loại màn hình cơ bản có tên tùy thuộc IBM PC hỗ trợ 3 loại màn hình cơ bản có tên tùy thuộc vào loại Card màn hình cắm trên Bus mở rộng trên vào loại Card màn hình cắm trên Bus mở rộng trên Mianboard như : Mianboard như : Monochrome Monochrome chỉ hiển thị text đơn sắc; chỉ hiển thị text đơn sắc; CGA CGA ... LẶP CHỨC NĂNG 0AH INT 10H : XUẤT (GHI) 1 HOẶC NHIỀU KÝ TỰ CÙNG VỚI THUỘC TÍNH CỦA CHÚNG LÊN MÀN HÌNH. CHỨC NĂNG NÀY CÓ THỂ XUẤT MỌI MÃ ASCII KỂ CẢ KÝ TỰ ĐỒ HỌA ĐẶC BIỆT CÓ MÃ TỪ 1 ĐẾN 31 Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh Chuoung 10 Lap trinh xu ly man hinh 19 19 TRANG MÀN HÌNH (VIDEO PAGE) TRANG MÀN HÌNH (VIDEO PAGE) số trang mode adaptor 0 07h monochrome 0-7 00h – 01h CGA 0-3 02h-03h CGA 0-7 . ứng dụng của nó.Biết cách lập trình xử lý phím và 1 số ứng dụng của nó.LẬP TRÌNH XỬ LÝ MÀN HÌNH & BÀN PHÍMLẬP TRÌNH XỬ LÝ MÀN HÌNH & BÀN PHÍM Chuoung. INT 21h. Biết cách lập trình quản lý màn hình trong ASM. Biết cách lập trình quản lý màn hình trong ASM. Biết cách lập trình xử lý phím và 1 số ứng

Hình ảnh liên quan

CARD MÀN HÌNH - Lập trình xử lý màn hình
CARD MÀN HÌNH Xem tại trang 4 của tài liệu.
THUỘC TÍNH MÀN HÌNH - Lập trình xử lý màn hình
THUỘC TÍNH MÀN HÌNH Xem tại trang 8 của tài liệu.
THUỘC TÍNH MÀN HÌNH - Lập trình xử lý màn hình
THUỘC TÍNH MÀN HÌNH Xem tại trang 10 của tài liệu.
THUỘC TÍNH MÀN HÌNH - Lập trình xử lý màn hình
THUỘC TÍNH MÀN HÌNH Xem tại trang 12 của tài liệu.
THUỘC TÍNH MÀN HÌNH (tt) - Lập trình xử lý màn hình

tt.

Xem tại trang 13 của tài liệu.
BẢNG MÀU (COLOR PALETTE) - Lập trình xử lý màn hình
BẢNG MÀU (COLOR PALETTE) Xem tại trang 14 của tài liệu.
CÁC MODE MÀN HÌNH - Lập trình xử lý màn hình
CÁC MODE MÀN HÌNH Xem tại trang 15 của tài liệu.
CÁC MODE MÀN HÌNH - Lập trình xử lý màn hình
CÁC MODE MÀN HÌNH Xem tại trang 17 của tài liệu.
CÁC MODE MÀN HÌNH - Lập trình xử lý màn hình
CÁC MODE MÀN HÌNH Xem tại trang 17 của tài liệu.
TRANG MÀN HÌNH (VIDEO PAGE) - Lập trình xử lý màn hình
TRANG MÀN HÌNH (VIDEO PAGE) Xem tại trang 18 của tài liệu.
TRANG MÀN HÌNH (VIDEO PAGE) - Lập trình xử lý màn hình
TRANG MÀN HÌNH (VIDEO PAGE) Xem tại trang 19 của tài liệu.
E X: Lấp đầy màn hình bằng chữ ‘A’ màu đỏ trên nền xanh - Lập trình xử lý màn hình

p.

đầy màn hình bằng chữ ‘A’ màu đỏ trên nền xanh Xem tại trang 20 của tài liệu.
Chức năng AH= 1, ngắt 10H            Vào :  AH = 1, - Lập trình xử lý màn hình

h.

ức năng AH= 1, ngắt 10H Vào : AH = 1, Xem tại trang 23 của tài liệu.
Ví dụ : Xố đen màn hình 80x25                MOV   AH, 6                 XOR   AL,  AL - Lập trình xử lý màn hình

d.

ụ : Xố đen màn hình 80x25 MOV AH, 6 XOR AL, AL Xem tại trang 26 của tài liệu.
CÁC HÀM XỬ LÝ MÀN HÌNH - Lập trình xử lý màn hình
CÁC HÀM XỬ LÝ MÀN HÌNH Xem tại trang 28 của tài liệu.
CÁC HÀM XỬ LÝ MÀN HÌNH - Lập trình xử lý màn hình
CÁC HÀM XỬ LÝ MÀN HÌNH Xem tại trang 28 của tài liệu.
Nếu bit cao của AL =0 sẽ tự động xoá màn hình. - Lập trình xử lý màn hình

u.

bit cao của AL =0 sẽ tự động xoá màn hình Xem tại trang 30 của tài liệu.
BH= TRANG MÀN HÌNH MUỐN LẤY CURSOR Gía trị trả về : - Lập trình xử lý màn hình

a.

trị trả về : Xem tại trang 36 của tài liệu.
THIẾT LẬP TRANG MÀN HÌNH SET VIDEO PAGE - Lập trình xử lý màn hình
THIẾT LẬP TRANG MÀN HÌNH SET VIDEO PAGE Xem tại trang 38 của tài liệu.
AH= 5; AL= TRANG MÀN HÌNH SẼ LÀ TRANG HIỆN HÀNH EX : THAY ĐỔI TRANG MH KHI GỎ 1 PHÍM BẤT KỲ - Lập trình xử lý màn hình

5.

; AL= TRANG MÀN HÌNH SẼ LÀ TRANG HIỆN HÀNH EX : THAY ĐỔI TRANG MH KHI GỎ 1 PHÍM BẤT KỲ Xem tại trang 38 của tài liệu.
HÀM 05H INT 10H - Lập trình xử lý màn hình

05.

H INT 10H Xem tại trang 39 của tài liệu.
THIẾT LẬP TRANG MÀN HÌNH SET VIDEO PAGESET VIDEO PAGE - Lập trình xử lý màn hình
THIẾT LẬP TRANG MÀN HÌNH SET VIDEO PAGESET VIDEO PAGE Xem tại trang 39 của tài liệu.
E X: XÓA MÀN HÌNH BẰNG CÁCH CUỘN LÊN TOÀN BỘ MÀN HÌNH VỚI THUỘC TÍNH NORMAL - Lập trình xử lý màn hình
E X: XÓA MÀN HÌNH BẰNG CÁCH CUỘN LÊN TOÀN BỘ MÀN HÌNH VỚI THUỘC TÍNH NORMAL Xem tại trang 42 của tài liệu.
CUỘN MÀN HÌNH - Lập trình xử lý màn hình
CUỘN MÀN HÌNH Xem tại trang 42 của tài liệu.
CUỘN MÀN HÌNH - Lập trình xử lý màn hình
CUỘN MÀN HÌNH Xem tại trang 43 của tài liệu.
HÀM 06H, 07H INT 10H - Lập trình xử lý màn hình

06.

H, 07H INT 10H Xem tại trang 43 của tài liệu.
AH =8 ; BH= TRANG MÀN HÌNH TRI TRẢ VỀ : - Lập trình xử lý màn hình

8.

; BH= TRANG MÀN HÌNH TRI TRẢ VỀ : Xem tại trang 44 của tài liệu.
AL= MODE MÀN HÌNH HIỆN HÀNH - Lập trình xử lý màn hình
AL= MODE MÀN HÌNH HIỆN HÀNH Xem tại trang 48 của tài liệu.
CHỮ HOA RỒI XUẤT RA MÀN HÌNH.GIẢ SỬ CHỈ NHẬP CÁC KÝ TỰ HỢP LỆ.CÁC KÝ TỰ HỢP LỆ. - Lập trình xử lý màn hình
CHỮ HOA RỒI XUẤT RA MÀN HÌNH.GIẢ SỬ CHỈ NHẬP CÁC KÝ TỰ HỢP LỆ.CÁC KÝ TỰ HỢP LỆ Xem tại trang 59 của tài liệu.
a. Xố màn hình, tạo kích thước to nhất cho con trỏ và di chuyển nĩ đến gĩc trái trên - Lập trình xử lý màn hình

a..

Xố màn hình, tạo kích thước to nhất cho con trỏ và di chuyển nĩ đến gĩc trái trên Xem tại trang 60 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan