0

Co so du lieu

48 360 0
  • Co so du lieu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2017, 22:54

MỤC LỤC BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ CSDL I Dữ liệu – thông tin II Các ưu, khuyết điểm CSDL III Tính độc lập liệu chương trình IV Phân loại người dùng CSDL BÀI 2: CÁC MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU I Sơ đồ tổng quát hệ quản trị CSDL II Thực thể - quan hệ III Các mô hình CSDL IV Mô hình thực thể quan hệ V Mô hình liệu quan hệ VI Mô hình liệu mạng VII Mô hình liệu phân cấp (dạng tree) VIII Mô hình liệu hướng đối tượng BÀI 3: MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ I Các khái niệm II Ràng buộc toàn vẹn III Các phép tính sở liệu quan hệ 10 BÀI 4: NGÔN NGỮ THAO TÁC DỮ LIỆU 12 I Đại số quan hệ 12 II Các phép toán quan hệ 12 III Các phép sở quan hệ 13 IV Ngôn ngữ giao tiếp CSDL 14 BÀI 5: NGÔN NGỮ TRUY VẤN DỮ LIỆU 16 I.Tổng quan, qui ước biểu diễn câu lệnh SQL 16 II Ngôn ngữ cập nhật liệu 18 III Ngôn ngữ cập nhật CSDL 18 IV Ngôn ngữ truy vấn liệu 19 V Nhóm lệnh tính toán, thống kê 21 BÀI 6: RÀNG BUỘC TOÀN VẸN VÀ PHỤ THUỘC HÀM 21 I RÀNG BUỘC TOÀN VẸN 21 II PHÂN LOẠI RÀNG BUỘC TOÀN VẸN 24 III PHỤ THUỘC HÀM 27 BAI 6: DẠNG CHUẨN CỦA LƯỢC ĐỒ 28 I.Một Số Khái Niệm Liên Quan Đến Các Dạng Chuẩn 28 II Dạng Chuẩn Một (First Normal Form) 29 III.Dạng Chuẩn (second normal form) 29 IV Dạng Chuẩn (third normal form) 30 V .Dạng Chuẩn BC (Boyce Codd normal form) 31 BÀI TẬP 32 Trang BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ CSDL I Dữ liệu – thông tin Định nghĩa CSDL Là chổ chứa có tổ chức tập hợp tập tin liệu có tương quan, mẫu tin cột Đơn vị, thông tin Bit: Là số có ký số, biểu diễn số 0, số Một ký tự byte số gồm bit liên tục Trường: Là tập byte có liên quan Tên người cấu tạo trường tên, tên lót, họ Một trường đơn vị nhỏ có ý nghĩa người sử dụng Mẫu tin: Là tập trường có liên hệ với Tập tin: Là tập mẫu tin, mẫu tin chứa loại liệu đặc biệt liệu có liên hệ với theo cách II Các ưu, khuyết điểm CSDL Ưu điểm: - Giảm thiểu liệu thừa - Bảo đảm tính toàn vẹn liệu - Bảo đảm tính độc lập liệu - Bảo vệ an toàn liệu - Duy trì tính quản liệu - Tạo dễ dàng sử dụng - Tiết kiệm không gian lưu trữ Khuyết điểm: - Tính phức tạp CSDL - Chi phí cao - Dễ bị hư hại - Chi phí huấn luyện - Phụ thuộc vào công nghệ CSDL III Tính độc lập liệu chương trình Khi có thay đổi liệu (như sửa đổi cấu trúc lưu trữ bảng liệu, thêm mục (Index) ) chương trình ứng dụng (Application) chạy CSDL không cần phải viết lại, hay không làm ảnh hưởng đến NSD khác Sơ đồ tổng quát CSDL Trang IV Phân loại người dùng CSDL Người dùng HQTCSDL gồm có kiểu: * Người quản trị CSDL thực công việc quản lý bảo trì CSDL sau: - Sự xác toàn vẹn liệu, bảo mật liệu - Thực công việc lưu phục hồi liệu - Giữ liên lạc thường xuyên với người lập trình, người dùng, người phát triển ứng dụng để kịp thời cập nhật CSDL - Bảo đảm hoạt động CSDL HQTCSDL * Người phát triển lập trình ứng dụng người rành máy tính có trách nhiệm thiết kế tạo chương trình ứng dụng dành cho người dùng cuối * Người dùng cuối: người không rành máy tính nắm rõ nghiệp vụ mà ứng dụng triển khai BÀI 2: CÁC MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU I Sơ đồ tổng quát hệ quản trị CSDL II Thực thể - quan hệ Trang Thực thể Loại thực thể (Entity Type) loại đối tượng hay vật giới thực tồn cụ thể cần quản lý Quan hệ Sự thể lược đồ quan hệ Q thời điểm gọi quan hệ, rõ ràng lược đồ quan hệ định nghĩa nhiều quan hệ Thường ta dùng ký hiệu R, S, Q để lược đồ quan hệ, quan hệ định nghĩa tương ứng ký hiệu là r, s, q III Các mô hình CSDL Định nghĩa Mô hình liệu trừu tượng hóa môi trường thực thể, biểu diễn liệu mức quan niệm Giới thiệu mô hình liệu sau: Các mô hình - Mô hình thực thể quan hệ - Mô hình liệu quan hệ - Mô hình liệu mạng - Mô hình liệu phân cấp - Mô hình hướng đối tượng IV Mô hình thực thể quan hệ Định nghĩa Mối liên hệ tập thực thể danh sách có thứ tự tập thực thể Một tập thực thể đặc biệt xuất nhiều lần danh sách Danh sách tập thực thể khái niệm mức lược đồ mối liên hệ Mô hình thực thể quan hệ CHEN giới thiệu năm 1976 Mô hình sử dụng nhiều thiết kế liệu mức khái niệm Loại thực thể (Entity Type) loại đối tượng, vật giới thực tồn cụ thể cần quản lý Thực thể (Entity) thể loại thực thể Ví dụ: Trong loại thực thể HOCSINH có thực thể: - (HS001, ‘Nguyễn Văn A’,’20/11/1993’, ‘Nam’) - (HS002, ‘Trần Thị C’,’02/10/1992’, ‘Nữ’) Thuộc tính: tính chất đặc trưng loại thực thể Ví dụ: Loại thực thể HOCSINH có thuộc tính: MAHS, HOTEN, NGAYSINH, GIOITINH, NOISINH… - Thuộc tính nhận diện: thuộc tính để phân biệt thực thể với thực thể tập thực thể - Thuộc tính mô tả: thuộc tính cung cấp thông tin chi tiết thực thể tập thực thể Đơn trị (Simple): thực thể có giá trị ứng với thuộc tính Ví dụ: MAHV, HOTEN Đa trị (Multi Value): thuộc tính có nhiều giá trị thực thể Ví dụ: BANGCAP ký kiệu {BANGCAP} Trang Đa hợp (Composite): thuộc tính tạo từ nhiều thành phần Ví dụ: DIACHI (Sonha, tenduong, phuong, quan) Chú ý: thuộc tính đa trị đa hợp lồng tùy ý Ví dụ: {BANGCAP(TRUONGCAP, KETQUA,CHUYENNGANH)} Khóa: Khóa loại thực thể thuộc tính để nhận dạng thực thể.Căn vào để xác định thực thể Ví dụ: Mỗi HOCSINH có mã để phân biệt HS với HS Loại kết hợp (quan hệ): mối kết hợp, liên kết hai hay nhiều loại thực thể Bản số nhánh số lượng tối thiểu số lượng tối đa tham gia vào mối kết hợp.Ký hiệu (số lượng tối thiểu, tối đa) – (1,n) Loại thực thể yếu - Là loại thực thể khóa - Phải tham gia loại mối kết hợp xác định phải có loại thực thể chủ Ví dụ: Thân nhân loại thực thể yếu có thuộc tính HOTEN, NGAYSINH, QUANHE tham gia mối kết hợp Có với thực thể chủ NHANVIEN V Mô hình liệu quan hệ Định nghĩa mô hình Mô hình CSDL quan hệ E.F Codd đề xuất năm 1971, mô hình bao gồm: - Một hệ thống ký hiệu để mô tả liệu dạng dòng cột quan hệ, bộ, thuộc tính, khóa chính, khoá ngoại, - Một tập hợp phép toán thao tác liệu phép toán tập hợp, phép toán quan hệ, ràng buộc toàn vẹn quan hệ VI Mô hình liệu mạng Định nghĩa mô hình Mô hình liệu mạng (Network Data Model) – gọi tắt mô hình mạng mô hình lưới (Network Model) mô hình biểu diễn đồ thị có hướng Trong mô hình người ta đưa vào khái niệm: mẫu tin hay ghi (Record), loại mẫu tin (Record Type) loại liên hệ (Set Type) Mẫu tin: Mô tả đối tượng giới thực Ví dụ: (‘NV001’, ‘Nguyễn Văn Tuấn’, 02/02/1942’, ‘Nam’) Loại mẫu tin: Là tập mẫu tin tính chất Ví dụ: Tập hợp mẫu tin nhân viên công ty tạo thành NHANVIEN Loại liên hệ: Mô tả liên kết loại mẫu tin chủ loại mẫu tin thành viên Ví dụ: Nhân viên (tham gia)công việc Bản số: số lượng mẫu tin tham gia mối quan hệ - 1-1 (one to one): mẫu tin từ loại mẫu tin chủ kết hợp với mẫu tin loại mẫu tin thành viên - 1- n (one to many): mẫu tin từ loại mẫu tin chủ kết hợp với nhiều loại mẫu tin thành viên - n- (many to one): nhiều mẫu tin loại mẫu tin chủ kết hợp với loại mẫu tin thành viên - Recursive: mẫu tin chủ đồng thời loại mẫu tin thành viên với Loại liên hệ gọi Đệ quy Trang Đặc điểm mô hình liệu mạng - Tương đối đơn giản - Dễ sử dụng - Không thích hợp với việc biểu diễn CSDL có quy mô lớn - Khả diễn đạt ngôn ngữ VII Mô hình liệu phân cấp (dạng tree) Định nghĩa Mô hình liệu phân cấp (Hierachical Data Model) - gọi tắt mô hình phân cấp (Hierachical Model): Mô hình (Tree), nút biểu diễn thực thể, nút nút cha liên hệ với theo mối quan hệ xác định Loại mẫu tin: (Recorde Type) mẫu đặc trưng cho loại đối tượng riêng biệt Chẳng hạn việc quản lý nhân đơn vị, đối tượng cần phản ảnh giới thực Phòng, Nhân viên, Công việc, lý lịch có loại mẫu tin đặc trưng cho đối tượng Trong đồ thị biểu diễn mô hình mạng loại mẫu tin biểu diễn hình chữ nhật, thể (Instance) loại mẫu tin gọi ghi.Trong ví dụ loại mẫu tin Phòng có mẫu tin phòng, ban đơn vị; loại mẫu tin nhân viên có mẫu tin nhân viên làm việc phòng ban quan Loại mối liên hệ: Kiểu liên hệ phân cấp, theo cách: • Mẫu tin thành viên đóng vai trò thành viên mối liên hệ nhất, tức thuộc chủ Như vậy, mối liên hệ từ mẫu tin chủ tới mẫu tin thành viên 1¸n, từ mẫu tin (hay ghi - record) thành viên với mẫu tin chủ 1¸1 • Giữa loại mẫu tin tồn mối liên hệ Ví dụ Quản lý sổ hộ ta thấy tỉnh thành phố (thì) có nhiều quận huyện, quận huyện thuộc tỉnh thành Một quận huyện (thì) có nhiều phường xã phường xã thuộc quận huyện Mỗi phường xã chia thành nhiều địa bàn điều tra, địa bàn thuộc phường xã v.v VIII Mô hình liệu hướng đối tượng Mô hình liệu hướng đối tượng (Object Oriented Data Model) đời từ cuối năm 80 đầu năm 90 Đây loại mô hình tiên tiến dựa cách tiếp cận hướng đối tượng quen thuộc phương pháp lập trình hướng đối tượng, sử dụng khái niệm lớp (class), kế thừa (inheritance), kế thừa bội (tức kết thừa từ nhiều lớp sở multiinheritance) Đặc trưng cách tiếp cận tính đóng gói (encapsulation), tính đa hình (polymorphism) tính tái sử dụng (Reusability) Trang BÀI 3: MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ I Các khái niệm Thuộc tính Tên gọi: Dãy ký tự gợi nhớ - Kiểu liệu: Sổ, chuỗi, ngày tháng, luận lý… - Miền giá trị: Tập giá trị mà thuộc tính nhận Ký hiệu Dom(A) Ví dụ: Thuộc tính GIOITINH, kiểu liệu chuổi Miền giá trị: Dom(GIOITINH) = “Nam, Nữ” - Trong đối tượng thuộc tính tên Lược đồ quan hệ Tất thuộc tính cần quản lý đối tượng mối liên hệ chúng gọi lược đồ quan hệ Ví dụ: HOCVIEN (MAHV, HOTEN, NGSINH, GIOITINH, NOISINH, MALOP) LOP (MALOP, TENLOP, SISO, TRGLOP, KHOA) Nhiều lược đồ quan hệ nằm hệ thống quản lý gọi lược đồ sở liệu Tân từ Tân từ: quy tắc dùng để mô tả quan hệ Ký hiệu ║Q║ Ví dụ: Thi (MAHV, MAMH, LANTHI, DIEM) ║Thi║: học viên phép thi môn học nhiều lần, lần lưu trữ học viên học môn gì? Thi lần thứ điểm bao nhiêu? Bộ Định nghĩa: Bộ thông tin đối tượng thuộc quan hệ, gọi mẫu tin (Record), dòng Quan hệ bảng (table) với cột gọi thuộc tính theo hàng gọi Ví dụ: Mỗi quan hệ Q(A1, A2,…… , An) q(a1, a2,…… , an) với giá trị € Dom(A) Thể quan hệ Định nghĩa: Thể quan hệ tập hợp giá trị quan hệ thời điểm Ký hiệu: thể quan hệ Q TQ Ví dụ: THOCVIEN thể quan hệ HOCVIEN thời điểm gồm có sau: Siêu khóa Là tập thuộc tính Q mà giá trị chúng phân biệt khác thể TQ Nghĩa ¥ t1, t2 € TQ t1[K] ≠ t2[K] K siêu khóa Q Một quan hệ có siêu khóa hay nhiều siêu khóa Ví dụ: siêu khóa quan hệ HOCVIEN là: {Mahv};{Mahv,Hoten}; {Hoten};{Noisinh,Hoten} Siêu khóa có thuộc tính gọi Khóa hay Khóa định 1 lược đồ quan hệ có nhiều khóa - Trong lược đồ quan hệ, khóa chọn làm khóa (primary key) Trang - Thuộc tính có tham gia vào khóa gọi thuộc tính khóa, ngược lại, gọi thuộc tính không khóa Khóa ngoại - tập thuộc tính gọi Khóa ngoại Lược đồ quan hệ Q nó tập thuộc tính Q+ khóa lược đồ quan hệ khác Ví dụ : Cho lược đồ sở liệu Quản Lý Sinh Viên, lược đồ quan hệ : Q1= SINHVIEN(MaSV,Ho,Ten,DiemTB) Q2= HOCPHAN(MaHP,TenHP,SoTinChi) Q3= DANGKY_HOCPHAN(MaSV,MaHP) {MaSV} khóa Q1 {MaHP} khóa Q2 {MaSV,MaHP} khóa Q3 {MaSV}, {MaHP} khóa ngoại Q3 Trong thiết kế CSDL, nhà thiết kế thường dựa vào Tân từ để xác định khóa cho Lược đồ quan hệ II Ràng buộc toàn vẹn Định nghĩa ràng buộc toàn vẹn Ràng buộc toàn vẹn quy định điều kiện từ ứng dụng thực tế, điều kiện bất biến => Vì phải đảm bảo sở liệu thỏa ràng buộc toàn vẹn sau thao tác làm thay đổi tình trạng sở liệu Các đặc trưng ràng buộc - Mô tả chặt chẽ ý nghĩa ràng buộc toàn vẹn Nội dung phát biểu ngôn ngữ tự nhiên ngôn ngữ hình thức (ngôn ngữ tân từ, đại số quan hệ, mã giã) - Ngôn ngữ tự nhiên: dễ hiểu, không chặt chẽ, logic - Ngôn ngữ hình thức: chặt chẽ, cô động Bảng tầm ảnh hưởng - Nhằm xác định cần tiến hành kiểm tra ràng buộc toàn vẹn Thao tác thực vi phạm ràng buộc toàn vẹn - Phạm vi ảnh hưởng ràng buộc toàn vẹn biểu diễn bảng chiều gọi bảng tầm ảnh hưởng Một số quy định chung: - Những thuộc tính khóa không sửa giá trị - Trước xét thao tác thực vi phạm ràng buộc hay không CSDL phải thỏa mãn ràng buộc toàn vẹn trước - Thêm xét quan hệ Sửa xóa xét thuộc tính quan hệ Ràng buộc Ri Thêm Xóa Sửa Quan hệ …… Quan hệ n +: Ảnh hưởng đến RBTV Trang -: Không ảnh hưởng +(A): Ảnh hưởng sửa thuộc tính A -(*): Không ảnh hưởng thao tác không thực Ràng buộc bối cảnh quan hệ a Ràng buộc miền giá trị Là tập giá trị mà thuộc tính nhận R1: Điểm HV từ 1-> 10 hv HOCVIEN: hv.DIEM {1 10} b Ràng buộc liên thuộc tính Là ràng buộc thuộc tính với quan hệ R2: Ngày bắt đầu dạy nhỏ ngày kết thúc gd GIANGDAY: gd.TUNGAY < gd.DENNGAY Ràng buộc Thêm Xóa Sửa R2 GIANGDAY + + c Ràng buộc liên Là ràng buộc nhiều quan hệ liên quan đến nhiều thuộc tính R3: Các giáo viên có học vị, hệ số lương mức lương gv1,gv2 GIAOVIEN: Nếu gv1.Hocvi=gv2.Hocvi) (gv1.Heso=gv2.Heso) gv.Mucluong=gv.Mucluong Ràng buộc Thêm Xóa Sửa R3 GIAOVIEN + + Ràng buộc bối cảnh nhiều quan hệ a Ràng buộc tham chiếu Là ràng buộc quy định giá trị thuộc tính quan hệ R (khóa ngoại) phải phụ thuộc vào tồn quan hệ S (khóa chính) RBTV tham chiếu hay gọi RB phụ thuộc tồn hay RV khóa ngoại Học viên thi môn môn phải có bảng môn học • k KETQUATHI, m MONHOC: k.Mamh = m.Mamh •Hoặc:KETQUATHI[Mamh] MONHOC[Mamh] Ràng buộc Thêm Xóa Sửa R3 KETQUA + -(*) MONHOC + -(*) R2: Ràng buộc liên liên thuộc tính Ngày mà giáo viên dạy môn học phải sau ngày vào làm gd GIANGDAY Nếu gv GIAOVIEN: gd.Magv = gv.Magv gv.NGVL gd.TUNGAY Trang Ràng buộc Thêm Xóa Sửa R3 GIANGDAY + -(TN) GIAOVIEN + (NVL) b Ràng buộc toàn vẹn thuộc tính tổng hợp Là ràng buộc thuộc tính quan hệ khác Thuộc tính tổng hợp thuộc tính tính toán từ giá trị thuộc tính khác, khác Ví dụ : SANPHAM(Masp, Tensp, Nuocsx, Gia) KHACHHANG(Makh, Hoten, Doanhso) HOADON(Sohd, Nghd,Makh,Trigia) CTHD(Sohd,Masp,Soluong,Gia) – Trị giá hóa đơn tổng thành tiền chi tiết thuộc hóa đơn III Các phép tính sở liệu quan hệ Phép hợp (Union) :  Cho lược đồ quan hệ Q, với quan hệ thể q1, q2 Ta có : q1  q2 = q3 = {r : r  q1  r  q2 } Phép giao (Intersection) Phép giao :  Cho lược đồ quan hệ Q, với quan hệ thể q1, q2 Ta có : q1  q2 = q3 = {r : r  q1  r  q2 } Phép trừ (Minus, difference) Phép trừ : Cho lược đồ quan hệ Q, với quan hệ thể q1, q2 Ta có : q1 - q2 = q3 = {r : r  q1  r  q2 } Tích Descartes Cho lược đồ quan hệ Q1(A1,A2,…An) có quan hệ thể q1; Q2(B1,B2,…Bm) có quan hệ thể q2 q1 x q2 = q3 , ta có : q3 quan hệ Q3 với Q3+ = Q1+ + Q2+ q3 = {r : r.(Q1+) q1  r.(Q2+) q2} Cho lược đồ quan hệ Q1(MaSV,MaMH,DiemThi), Q2(MaMH,TenMH) có quan hệ q1, q2 : q1 = MaSV MaMH DiemThi 99001 CSDL 5.0 99002 CTDL 2.0 Trang 10 Mỗi điểm thi có nhiều phòng thi – phòng thi (PHONGTHI) đánh số khác tất điểm thi Trong phòng thi, danh sách thí sinh xếp theo thứ tự alphabet (do phòng thi có thí sinh nhiều ngành khác nhau) Mỗi phòng thi có thêm cột ghi (GHICHU) - ghi thêm thông tin cần thiết phòng thi nằm dãy nhà Ví dụ phòng thi 0060 nằm dãy nhà H lầu - điểm thi số trường PTTH Bùi Thị Xuân Mỗi môn thi có mã môn thi (MAMT), mã môn thi biết thông tin : tên môn thi (TENMT), ngày thi (NGAYTHI), buổi thi (BUOITHI), thời gian làm thi tính phút (PHUT) Thời gian làm thi môn tối thiểu 90 phút tối đa 180 phút (tuỳ theo kỳ tuyển sinh công nhân, trung cấp, cao đẳng hay đại học) Mỗi ngành có mã ngành, chẳng hạn ngành Công Nghệ Thông Tin có mã ngành 01, ngành Công Nghệ Hoá Thực Phẩm có mã ngành 10,… Mỗi đơn vị có cán tham gia vào kỳ thi có mã đơn vị (MADONVI), mã đơn vị xác định tên đơn vị (TENDONVI) Nếu cán bộ, công nhân viên trường đơn vị khoa/phòng quản lý cán đó, giáo viên từ trường khác ghi rõ tên đơn vị Chẳng hạn cán Nguyễn Thanh Liêm đơn vị Khoa Công Nghệ Thông Tin, cán coi thi Nguyễn Thị Tuyết Mai, đơn vị trường PTTH Ngôi Sao - Quận 1,… Mỗi cán coi thi làm việc điểm thi Mỗi cán có mã số (MACANBO), MACANBO xác định thông tin khác : họ tên (HOTENCB), đơn vị công tác, chức vụ (CHUCVU) phân công điểm thi, chẳng hạn chức vụ điểm trưởng, điểm phó, giám sát, thư ký, cán coi thi, phục vụ,… Ví dụ cán Nguyen Van Thanh đơn vị Khoa Công Nghệ Thông Tin, làm nhiệm vụ thi điểm thi số 1, chức vụ giám sát phòng thi 1.6 Việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp khoa sau: Mỗi thí sinh có Mã số sinh viên (MASV), MASV xác định thông tin: họ tên (HOTEN), ngày sinh (NGAYSINH), nơi sinh, nữ,phái, dân tộc Mỗi lớp có mã lớp (MALOP) , mã lớp xác định thông tin: tên lớp (TENLOP), lớp thuộc quản lý khoa Mỗi khoa có mã khoa (MAKHOA), mã khoa xác định tên khoa (TENKHOA) Mỗi thí sinh phải dự thi tốt nghiệp ba môn Mỗi môn thi có mã môn thi (MAMT) nhất, mã môn thi xác định thông tin: tên môn thi (TENMT), thời gian làm – tính phút (PHUT), ngày thi (NGAYTHI), buổi thi (BUOITHI), môn thi môn lý thuyết hay thực hành (LYTHUYET) Chú ý rằng, môn học cho thi nhiều hệ đặt MAMT khác (chẳng hạn trung cấp cao đẳng ngành công nghệ thông tin thi môn Cơ Sở Dữ Liệu), để diễn tả điều này, mã môn học cần phải ghi (GHICHU) biết môn thi dành cho khối trung cấp, hay cao đẳng) Mỗi thí sinh ứng với môn thi có điểm thi (DIEMTHI) nhất, điểm thi chấm theo thang điểm 10 có lấy điểm lẻ đến 0.5 Một thí sinh coi đậu tốt nghiệp điểm thi tất môn thí sinh lớn Trong phòng thi có thí sinh nhiều lớp Trong kỳ thi, thí sinh thi phòng thi (PHONGTHI) khác nhau, chẳng hạn thí sinh thi tốt nghiệp ba môn Cơ sở liệu, Lập trình C Visual Basic môn Cơ Sở Dữ Liệu Lập Trình C thi phòng A3.4, môn thực hành Visual Basic thi phòng máy H6.1 Qua phân tích sơ trên, ta lập lược đồ sở liệu sau: THISINH(MASV,HOTEN,NGAYSINH,MALOP) LOP(MALOP,TENLOP) MONTHI(MAMT,TENMT, LYTHUYET,PHUT,NGAYTHI,BUOITHI,GHICHU) Trang 34 KETQUA(MASV,MAMT,DIEMTHI) a Tìm khoá cho lược đồ quan hệ b.Hãy phát biểu ràng buộc toàn có sở liệu Bài tập 2: Cơ sở liệu quản lý bán hàng gồm có quan hệ sau: KHACHHANG (MAKH, HOTEN, DCHI, SODT, NGSINH, DOANHSO, NGDK) Tân từ: Quan hệ khách hàng lưu trữ thông tin khách hàng thành viên gồm có thuộc tính: mã khách hàng, họ tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh, ngày đăng ký doanh số (tổng trị giá hóa đơn khách hàng thành viên này) NHANVIEN (MANV,HOTEN, NGVL, SODT) Tân từ: Mỗi nhân viên bán hàng cần ghi nhận họ tên, ngày vào làm, điện thọai liên lạc, nhân viên phân biệt với mã nhân viên SANPHAM (MASP,TENSP, DVT, NUOCSX, GIA) Tân từ: Mỗi sản phẩm có mã số, tên gọi, đơn vị tính, nước sản xuất giá bán HOADON (SOHD, NGHD, MAKH, MANV, TRIGIA) Tân từ: Khi mua hàng, khách hàng nhận hóa đơn tính tiền, có số hóa đơn, ngày mua, nhân viên bán hàng, trị giá hóa đơn mã số khách hàng khách hàng thành viên CTHD (SOHD,MASP,SL) Tân từ: Diễn giải chi tiết hóa đơn gồm có sản phẩm với số lượng (sơ đồ thể mối quan hệ bảng) NHANVIEN MANV IMAKH HOTEN DTHOAI NGVL NV01 Nguyen Nhu Nhut 0927345678 13/4/2006 NV02 Le Thi Phi Yen 0987567390 21/4/2006 NV03 Nguyen Van B 0997047382 27/4/2006 NV04 Ngo Thanh Tuan 0913758498 24/6/2006 NV05 Nguyen Thi Truc Thanh 0918590387 20/7/2006 KHACHHANG HOTEN DCHI SODT NGSINH DOANHSO NGDK KH01 Nguyen Van A 731 Tran Hung Dao, Q5, TpHCM 08823451 22/10/1960 13,060,000 22/07/2006 KH02 Tran Ngoc Han 23/5 Nguyen Trai, Q5, TpHCM 0908256478 3/4/1974 280,000 30/07/2006 KH03 Tran Ngoc Linh 45 Nguyen Canh Chan, Q1, TpHCM 0938776266 12/6/1980 3,860,000 05/08/2006 KH04 Tran Minh Long 50/34 Le Dai Hanh, Q10, TpHCM 0917325476 9/3/1965 250,000 02/10/2006 KH05 Le Nhat Minh 34 Truong Dinh, Q3, TpHCM 08246108 10/3/1950 21,000 28/10/2006 KH06 Le Hoai Thuong 227 Nguyen Van Cu, Q5, TpHCM 08631738 31/12/1981 915,000 24/11/2006 KH07 Nguyen Van Tam 32/3 Tran Binh Trong, Q5, TpHCM 0916783565 6/4/1971 12,500 01/12/2006 KH08 Phan Thi Thanh 45/2 An Duong Vuong, Q5, TpHCM 0938435756 10/1/1971 365,000 13/12/2006 KH09 Le Ha Vinh 873 Le Hong Phong, Q5, TpHCM 08654763 3/9/1979 70,000 14/01/2007 KH10 Ha Duy Lap 34/34B Nguyen Trai, Q1, TpHCM 08768904 2/5/1983 67,500 16/01/2007 Trang 35 BẢNG THUỘC TÍNH Diễn giải Kiểu liệu Quan hệ Thuộc tính KHACHHANG MAKH HOTEN DCHI SODT NGSINH NGDK DOANHSO Mã khách hàng Họ tên Địa Số điện thọai Ngày sinh Ngày đăng ký thành viên Tổng trị giá hóa đơn khách hàng mua char(4) varchar(40) varchar(50) varchar(20) smalldatetime smalldatetime money NHANVIEN MANV HOTEN SODT NGVL Mã nhân viên Họ tên Số điện thoại Ngày vào làm char(4) varchar(40) varchar(20) smalldatetime SANPHAM MASP TENSP DVT NUOCSX GIA Mã sản phẩm Tên sản phẩm Đơn vị tính Nước sản xuất Giá bán char(4) varchar(40) varchar(20) varchar(40) money HOADON SOHD NGHD MAKH MANV TRIGIA Số hóa đơn Ngày mua hàng Mã khách hàng mua Nhân viên bán hàng Trị giá hóa đơn int smalldatetime char(4) char(4) money CTHD SOHD MASP SL Số hóa đơn Mã sản phẩm Số lượng int char(4) int Tạo quan hệ khai báo khóa chính, khóa ngoại quan hệ Thêm vào thuộc tính GHICHU có kiểu liệu varchar(20) cho quan hệ SANPHAM Thêm vào thuộc tính LOAIKH có kiểu liệu tinyint cho quan hệ KHACHHANG Sửa kiểu liệu thuộc tính GHICHU quan hệ SANPHAM thành varchar(100) Xóa thuộc tính GHICHU quan hệ SANPHAM Làm để thuộc tính LOAIKH quan hệ KHACHHANG lưu giá trị là: “Vang lai”, “Thuong xuyen”, “Vip”, … Đơn vị tính sản phẩm (“cay”,”hop”,”cai”,”quyen”,”chuc”) Giá bán sản phẩm từ 500 đồng trở lên Mỗi lần mua hàng, khách hàng phải mua sản phẩm 10 Ngày khách hàng đăng ký khách hàng thành viên phải lớn ngày sinh người Trang 36 11 Ngày mua hàng (NGHD) khách hàng thành viên lớn ngày khách hàng đăng ký thành viên (NGDK) 12 Ngày bán hàng (NGHD) nhân viên phải lớn ngày nhân viên vào làm 13 Mỗi hóa đơn phải có chi tiết hóa đơn 14 Trị giá hóa đơn tổng thành tiền (số lượng*đơn giá) chi tiết thuộc hóa đơn 15 Doanh số khách hàng tổng trị giá hóa đơn mà khách hàng thành viên mua II Ngôn ngữ thao tác liệu (Data Manipulation Language): Nhập liệu cho quan hệ Tạo quan hệ SANPHAM1 chứa toàn liệu quan hệ SANPHAM Tạo quan hệ KHACHHANG1 chứa toàn liệu quan hệ KHACHHANG Cập nhật giá tăng 5% sản phẩm “Thai Lan” sản xuất (cho quan hệ SANPHAM1) Cập nhật giá giảm 5% sản phẩm “Trung Quoc” sản xuất có giá từ 10.000 trở xuống (cho quan hệ SANPHAM1) Cập nhật giá trị LOAIKH “Vip” khách hàng đăng ký thành viên trước ngày 1/1/2007 có doanh số từ 10.000.000 trở lên khách hàng đăng ký thành viên từ 1/1/2007 trở sau có doanh số từ 2.000.000 trở lên (cho quan hệ KHACHHANG1) III Ngôn ngữ truy vấn liệu có cấu trúc: In danh sách sản phẩm (MASP,TENSP) “Trung Quoc” sản xuất In danh sách sản phẩm (MASP, TENSP) có đơn vị tính “cay”, ”quyen” In danh sách sản phẩm (MASP,TENSP) có mã sản phẩm bắt đầu “B” kết thúc “01” In danh sách sản phẩm (MASP,TENSP) “Trung Quốc” sản xuất có giá từ 30.000 đến 40.000 In danh sách sản phẩm (MASP,TENSP) “Trung Quoc” “Thai Lan” sản xuất có giá từ 30.000 đến 40.000 In số hóa đơn, trị giá hóa đơn bán ngày 1/1/2007 ngày 2/1/2007 In số hóa đơn, trị giá hóa đơn tháng 1/2007, xếp theo ngày (tăng dần) trị giá hóa đơn (giảm dần) In danh sách khách hàng (MAKH, HOTEN) mua hàng ngày 1/1/2007 Trang 37 In số hóa đơn, trị giá hóa đơn nhân viên có tên “Nguyen Van B” lập ngày 28/10/2006 10 In danh sách sản phẩm (MASP,TENSP) khách hàng có tên “Nguyen Van A” mua tháng 10/2006 11 Tìm số hóa đơn mua sản phẩm có mã số “BB01” “BB02” 12 Tìm số hóa đơn mua sản phẩm có mã số “BB01” “BB02”, sản phẩm mua với số lượng từ 10 đến 20 13 Tìm số hóa đơn mua lúc sản phẩm có mã số “BB01” “BB02”, sản phẩm mua với số lượng từ 10 đến 20 14 In danh sách sản phẩm (MASP,TENSP) “Trung Quoc” sản xuất sản phẩm bán ngày 1/1/2007 15 In danh sách sản phẩm (MASP,TENSP) không bán 16 In danh sách sản phẩm (MASP,TENSP) không bán năm 2006 17 In danh sách sản phẩm (MASP,TENSP) “Trung Quoc” sản xuất không bán năm 2006 18 Tìm số hóa đơn mua tất sản phẩm Singapore sản xuất 19 Tìm số hóa đơn năm 2006 mua tất sản phẩm Singapore sản xuất 20 Có hóa đơn khách hàng đăng ký thành viên mua? 21 Có sản phẩm khác bán năm 2006 22 Cho biết trị giá hóa đơn cao nhất, thấp ? 23 Trị giá trung bình tất hóa đơn bán năm 2006 bao nhiêu? 24 Tính doanh thu bán hàng năm 2006 25 Tìm số hóa đơn có trị giá cao năm 2006 26 Tìm họ tên khách hàng mua hóa đơn có trị giá cao năm 2006 27 In danh sách khách hàng (MAKH, HOTEN) có doanh số cao 28 In danh sách sản phẩm (MASP, TENSP) có giá bán mức giá cao 29 In danh sách sản phẩm (MASP, TENSP) “Thai Lan” sản xuất có giá mức giá cao (của tất sản phẩm) 30 In danh sách sản phẩm (MASP, TENSP) “Trung Quoc” sản xuất có giá mức giá cao (của sản phẩm “Trung Quoc” sản xuất) 31 * In danh sách khách hàng có doanh số cao (sắp xếp theo kiểu xếp hạng) 32 Tính tổng số sản phẩm “Trung Quoc” sản xuất Trang 38 33 Tính tổng số sản phẩm nước sản xuất 34 Với nước sản xuất, tìm giá bán cao nhất, thấp nhất, trung bình sản phẩm 35 Tính doanh thu bán hàng ngày 36 Tính tổng số lượng sản phẩm bán tháng 10/2006 37 Tính doanh thu bán hàng tháng năm 2006 38 Tìm hóa đơn có mua sản phẩm khác 39 Tìm hóa đơn có mua sản phẩm “Viet Nam” sản xuất (3 sản phẩm khác nhau) 40 Tìm khách hàng (MAKH, HOTEN) có số lần mua hàng nhiều 41 Tháng năm 2006, doanh số bán hàng cao ? 42 Tìm sản phẩm (MASP, TENSP) có tổng số lượng bán thấp năm 2006 43 *Mỗi nước sản xuất, tìm sản phẩm (MASP,TENSP) có giá bán cao 44 Tìm nước sản xuất sản xuất sản phẩm có giá bán khác 45 *Trong 10 khách hàng có doanh số cao nhất, tìm khách hàng có số lần mua hàng nhiều Bài tập 3: Cho sở liệu quản lý giáo vụ gồm có quan hệ sau: HOCVIEN (MAHV, HO, TEN, NGSINH, GIOITINH, NOISINH, MALOP) Tân từ: học viên phân biệt với mã học viên, lưu trữ họ tên, ngày sinh, giới tính, nơi sinh, thuộc lớp LOP (MALOP, TENLOP, TRGLOP, SISO, MAGVCN) Tân từ: lớp gồm có mã lớp, tên lớp, học viên làm lớp trưởng lớp, sỉ số lớp giáo viên chủ nhiệm KHOA (MAKHOA, TENKHOA, NGTLAP, TRGKHOA) Tân từ: khoa cần lưu trữ mã khoa, tên khoa, ngày thành lập khoa trưởng khoa (cũng giáo viên thuộc khoa) MONHOC (MAMH, TENMH, TCLT, TCTH, MAKHOA) Tân từ: môn học cần lưu trữ tên môn học, số tín lý thuyết, số tín thực hành khoa phụ trách DIEUKIEN (MAMH, MAMH_TRUOC) Tân từ: có môn học học viên phải có kiến thức từ số môn học trước GIAOVIEN (MAGV, HOTEN, HOCVI,HOCHAM,GIOITINH, NGSINH, NGVL,HESO, MUCLUONG, MAKHOA) Trang 39 Tân từ: mã giáo viên để phân biệt giáo viên, cần lưu trữ họ tên, học vị, học hàm, giới tính, ngày sinh, ngày vào làm, hệ số, mức lương thuộc khoa GIANGDAY (MALOP, MAMH, MAGV, HOCKY, NAM, TUNGAY, DENNGAY) Tân từ: học kỳ năm học phân công giảng dạy lớp học môn gì, giáo viên phụ trách KETQUATHI (MAHV, MAMH, LANTHI, NGTHI, DIEM, KQUA) Tân từ: lưu trữ kết thi học viên: học viên thi môn học gì, lần thi thứ mấy, ngày thi ngày nào, điểm thi kết đạt hay không đạt KHOA MAKHOA TENKHOA NGTLAP TRGKHOA KHMT Khoa hoc may tinh 7/6/2005 GV01 HTTT He thong thong tin 7/6/2005 GV02 CNPM Cong nghe phan mem 7/6/2005 GV04 MTT Mang va truyen thong 20/10/2005 GV03 KTMT Ky thuat may tinh 20/12/2005 Null LOP MALOP TENLOP TRGLOP SISO K11 Lop khoa K1108 11 GV07 MAGVCN K12 Lop khoa K1205 12 GV09 K13 Lop khoa K1305 12 GV14 MONHOC MAMH TENMH TCLT TCTH MAKHOA THDC Tin hoc dai cuong KHMT CTRR Cau truc roi rac KHMT CSDL Co so du lieu HTTT CTDLGT Cau truc du lieu va giai thuat KHMT PTTKTT Phan tich thiet ke thuat toan KHMT DHMT Do hoa may tinh KHMT KTMT Kien truc may tinh KTMT TKCSDL Thiet ke co so du lieu HTTT PTTKHTTT Phan tich thiet ke he thong thong tin HTTT HDH He dieu hanh KTMT NMCNPM Nhap mon cong nghe phan mem CNPM LTCFW Lap trinh C for win CNPM LTHDT Lap trinh huong doi tuong CNPM Trang 40 GIAOVIEN MAGV HOTEN HOCVI HOCHAM GIOITINH NGSINH GV01 GV02 Ho Thanh Son Tran Tam Thanh PTS TS GS PGS Nam Nam 2/5/1950 17/12/1965 NGVL 11/1/2004 20/4/2004 HESO 5.00 4.50 MUCLUONG 2,250,000 KHMT 2,025,000 HTTT MAKHOA GV03 GV04 GV05 GV06 Do Nghiem Phung Tran Nam Son Mai Thanh Danh Tran Doan Hung TS TS ThS TS GS PGS GV GV Nu Nam Nam Nam 1/8/1950 22/2/1961 12/3/1958 11/3/1953 23/9/2004 12/1/2005 12/1/2005 12/1/2005 4.00 4.50 3.00 4.50 1,800,000 2,025,000 1,350,000 2,025,000 CNPM KTMT HTTT KHMT GV07 GV08 GV09 GV10 Nguyen Minh Tien Le Thi Tran Nguyen To Lan Le Tran Anh Loan ThS KS ThS KS GV Null GV Null Nam Nu Nu Nu 23/11/1971 26/3/1974 31/12/1966 17/7/1972 1/3/2005 1/3/2005 1/3/2005 1/3/2005 4.00 1.69 4.00 1.86 1,800,000 760,500 1,800,000 837,000 KHMT KHMT HTTT CNPM GV11 GV12 GV13 GV14 Ho Thanh Tung Tran Van Anh Nguyen Linh Dan Truong Minh Chau CN CN CN ThS GV Null Null GV Nam Nu Nu Nu 12/1/1980 29/3/1981 23/5/1980 30/11/1976 15/5/2005 15/5/2005 15/5/2005 15/5/2005 2.67 1.69 1.69 3.00 1,201,500 760,500 760,500 1,350,000 MTT CNPM KTMT MTT GV15 Le Ha Thanh ThS GV Nam 4/5/1978 15/5/2005 3.00 1,350,000 KHMT GIANGDAY DIEUKIEN MAMH MAMH_TRUOC CSDL CTRR CSDL CTDLGT CTDLGT THDC PTTKTT THDC PTTKTT CTDLGT DHMT THDC LTHDT THDC PTTKHTTT CSDL MALOP MAMH MAGV K11 K12 THDC THDC GV07 GV06 HOCKY 1 NAM 2006 2006 TUNGAY 2/1/2006 2/1/2006 DENNGAY K13 K11 K12 K13 K11 K12 K13 K13 THDC CTRR CTRR CTRR CSDL CSDL CTDLGT CSDL GV15 GV02 GV02 GV08 GV05 GV09 GV15 GV05 1 1 2 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2/1/2006 12/5/2006 9/1/2006 17/5/2006 9/1/2006 17/5/2006 9/1/2006 17/5/2006 1/6/2006 15/7/2006 1/6/2006 15/7/2006 1/6/2006 15/7/2006 1/8/2006 15/12/2006 K13 K11 K12 K11 K12 K11 DHMT CTDLGT CTDLGT HDH HDH DHMT GV07 GV15 GV15 GV04 GV04 GV07 3 1 2006 2006 2006 2007 2007 2007 1/8/2006 15/12/2006 1/8/2006 15/12/2006 1/8/2006 15/12/2006 2/1/2007 18/2/2007 2/1/2007 20/3/2007 18/2/2007 20/3/2007 12/5/2006 12/5/2006 Trang 41 KETQUATHI MAHV MAMH KETQUATHI LT NGTHI DIEM KQUA MAHV MAMH LT NGTHI DIEM KQUA K1101 CSDL 20/7/2006 10.00 Dat K1202 CTRR 20/5/2006 4.00 Khong Dat K1101 CTDLGT 28/12/2006 9.00 Dat K1202 CTRR 30/6/2006 6.25 Dat K1101 THDC 20/5/2006 9.00 Dat K1203 CSDL 20/7/2006 9.25 Dat K1101 CTRR 13/5/2006 9.50 Dat K1203 CTDLGT 28/12/2006 9.50 Dat K1102 CSDL 20/7/2006 4.00 Khong Dat K1203 THDC 20/5/2006 10.00 Dat K1102 CSDL 27/7/2006 4.25 Khong Dat K1203 CTRR 13/5/2006 10.00 Dat K1102 CSDL 10/8/2006 4.50 Khong Dat K1204 CSDL 20/7/2006 8.50 Dat K1102 CTDLGT 28/12/2006 4.50 Khong Dat K1204 CTDLGT 28/12/2006 6.75 Dat K1102 CTDLGT 5/1/2007 4.00 Khong Dat K1204 THDC 20/5/2006 4.00 Khong Dat K1102 CTDLGT 15/1/2007 6.00 Dat K1204 CTRR 13/5/2006 6.00 Dat K1102 THDC 20/5/2006 5.00 Dat K1301 CSDL 20/12/2006 K1102 CTRR 13/5/2006 7.00 Dat K1301 CTDLGT 25/7/2006 8.00 Dat K1103 CSDL 20/7/2006 3.50 Khong Dat K1301 THDC 20/5/2006 7.75 Dat K1103 CSDL 27/7/2006 8.25 Dat K1301 CTRR 13/5/2006 8.00 Dat K1103 CTDLGT 28/12/2006 7.00 Dat K1302 CSDL 20/12/2006 6.75 Dat K1103 THDC 20/5/2006 8.00 Dat K1302 CTDLGT 25/7/2006 5.00 Dat K1103 CTRR 13/5/2006 6.50 Dat K1302 THDC 20/5/2006 8.00 Dat K1104 CSDL 20/7/2006 3.75 Khong Dat K1302 CTRR 13/5/2006 8.50 Dat K1104 CTDLGT 28/12/2006 4.00 Khong Dat K1303 CSDL 20/12/2006 4.00 Khong Dat K1104 THDC 20/5/2006 4.00 Khong Dat K1303 CTDLGT 25/7/2006 4.50 Khong Dat K1104 CTRR 13/5/2006 4.00 Khong Dat K1303 CTDLGT 7/8/2006 4.00 Khong Dat K1104 CTRR 20/5/2006 3.50 Khong Dat K1303 CTDLGT 15/8/2006 4.25 Khong Dat K1104 CTRR 30/6/2006 4.00 Khong Dat K1303 THDC 20/5/2006 4.50 Khong Dat K1201 CSDL 20/7/2006 6.00 Dat K1303 CTRR 13/5/2006 3.25 Khong Dat K1201 CTDLGT 28/12/2006 5.00 Dat K1303 CTRR 20/5/2006 5.00 Dat K1201 THDC 20/5/2006 8.50 Dat K1304 CSDL 20/12/2006 7.75 Dat K1201 CTRR 13/5/2006 9.00 Dat K1304 CTDLGT 25/7/2006 9.75 Dat K1202 CSDL 20/7/2006 8.00 Dat K1304 THDC 20/5/2006 5.50 Dat K1202 CTDLGT 28/12/2006 4.00 Khong Dat K1304 CTRR 13/5/2006 5.00 Dat K1202 CTDLGT 5/1/2007 5.00 Dat K1305 CSDL 20/12/2006 9.25 Dat K1202 THDC 20/5/2006 4.00 Khong Dat K1305 CTDLGT 25/7/2006 10.00 Dat K1202 THDC 27/5/2006 4.00 Khong Dat K1305 THDC 20/5/2006 8.00 Dat K1202 CTRR 13/5/2006 3.00 Khong Dat K1305 CTRR 13/5/2006 10.00 Dat 4.25 Khong Dat Trang 42 HOCVIEN MAHV HO TEN K1101 Nguyen Van A K1102 Tran Ngoc K1103 NGSINH GIOITINH NOISINH MALOP 27/1/1986 Nam TpHCM K11 Han 14/3/1986 Nu Kien Giang K11 Ha Duy Lap 18/4/1986 Nam Nghe An K11 K1104 Tran Ngoc Linh 30/3/1986 Nu Tay Ninh K11 K1105 Tran Minh Long 27/2/1986 Nam TpHCM K11 K1106 Le Nhat Minh 24/1/1986 Nam TpHCM K11 K1107 Nguyen Nhu Nhut 27/1/1986 Nam Ha Noi K11 K1108 Nguyen Manh Tam 27/2/1986 Nam Kien Giang K11 K1109 Phan Thi Thanh Tam 27/1/1986 Nu Vinh Long K11 K1110 Le Hoai Thuong 5/2/1986 Nu Can Tho K11 K1111 Le Ha Vinh 25/12/1986 Nam Vinh Long K11 K1201 Nguyen Van B 11/2/1986 Nam TpHCM K12 K1202 Nguyen Thi Kim Duyen 18/1/1986 Nu TpHCM K12 K1203 Tran Thi Kim Duyen 17/9/1986 Nu TpHCM K12 K1204 Truong My Hanh 19/5/1986 Nu Dong Nai K12 K1205 Nguyen Thanh Nam 17/4/1986 Nam TpHCM K12 K1206 Nguyen Thi Truc Thanh 4/3/1986 Nu Kien Giang K12 K1207 Tran Thi Bich Thuy 8/2/1986 Nu Nghe An K12 K1208 Huynh Thi Kim Trieu 8/4/1986 Nu Tay Ninh K12 K1209 Pham Thanh Trieu 23/2/1986 Nam TpHCM K12 K1210 Ngo Thanh Tuan 14/2/1986 Nam TpHCM K12 K1211 Do Thi Xuan 9/3/1986 Nu Ha Noi K12 K1212 Le Thi Phi Yen 12/3/1986 Nu TpHCM K12 K1301 Nguyen Thi Kim Cuc 9/6/1986 Nu Kien Giang K13 K1302 Truong Thi My Hien 18/3/1986 Nu Nghe An K13 K1303 Le Duc Hien 21/3/1986 Nam Tay Ninh K13 K1304 Le Quang Hien 18/4/1986 Nam TpHCM K13 K1305 Le Thi Huong 27/3/1986 Nu TpHCM K13 K1306 Nguyen Thai Huu 30/3/1986 Nam Ha Noi K13 K1307 Tran Minh Man 28/5/1986 Nam TpHCM K13 K1308 Nguyen Hieu Nghia 8/4/1986 Nam Kien Giang K13 K1309 Nguyen Trung Nghia 18/1/1987 Nam Nghe An K13 K1310 Tran Thi Hong Tham 22/4/1986 Nu Tay Ninh K13 K1311 Tran Minh Thuc 4/4/1986 Nam TpHCM K13 K1312 Nguyen Thi Kim Yen 7/9/1986 Nu TpHCM K13 Trang 43 BẢNG THUỘC TÍNH Thuộc tính Quan hệ KHOA MONHOC DIEUKIEN GIAOVIEN LOP HOCVIEN GIANGDAY KETQUATHI Diễn giải Kiểu liệu MAKHOA Mã khoa (khóa chính) varchar(4) TENKHOA Tên khoa varchar(40) NGTLAP Ngày thành lập khoa smalldatetime TRGKHOA Trưởng khoa (mã giáo viên) char(4) MAMH Mã môn học (khóa chính) varchar(10) TENMH Tên môn học varchar(40) TCLT Số tín lý thuyết tinyint TCTH Số tín thực hành tinyint MAKHOA Môn học thuộc khoa varchar(4) MAMH Mã môn học (thuộc tính khóa) varchar(10) MAMH_TRUOC Mã môn học phải học trước (thuộc tính khóa) varchar(10) MAGV Mã giáo viên (khóa chính) char(4) HOTEN Họ tên varchar(40) HOCVI, HOCHAM Học vị, học hàm varchar(10) GIOITINH Giới tính varchar(3) NGSINH, NGVL Ngày sinh, ngày vào làm việc smalldatetime HESO Hệ số lương numeric(4,2) MUCLUONG Mức lương money MAKHOA Thuộc khoa varchar(4) MALOP Mã lớp (khóa chính) char(3) TENLOP Tên lớp varchar(40) TRGLOP Lớp trưởng (mã học viên) char(5) SISO Sỉ số lớp tinyint MAGVCN Mã giáo viên chủ nhiệm char(4) MAHV Mã học viên (khóa chính) char(5) HO Họ tên lót varchar(40) TEN Tên varchar(10) NGSINH Ngày sinh smalldatetime GIOITINH Giới tính varchar(3) NOISINH Nơi sinh varchar(40) MALOP Mã lớp char(3) MALOP Mã lớp (thuộc tính khóa) char(3) MAMH Mã môn học (thuộc tính khóa) varchar(10) MAGV Mã giáo viên char(4) HOCKY Học kỳ tinyint NAM Năm học smallint TUNGAY, DENNGAY Ngày bắt đầu ngày kết thúc môn học smalldatetime MAHV Mã học viên (thuộc tính khóa) char(5) MAMH Mã môn học (thuộc tính khóa) varchar(10) LANTHI Lần thi (thuộc tính khóa) tinyint NGTHI Ngày thi smalldatetime DIEM Điểm thi numeric(4,2) KQUA Kết thi varchar(10) Trang 44 I Ngôn ngữ định nghĩa liệu (Data Definition Language): Tạo quan hệ khai báo tất ràng buộc khóa chính, khóa ngoại Thêm vào thuộc tính GHICHU, DIEMTB, XEPLOAI cho quan hệ HOCVIEN Mã học viên chuỗi ký tự, ký tự đầu mã lớp, ký tự cuối số thứ tự học viên lớp VD: “K1101” Thuộc tính GIOITINH có giá trị “Nam” “Nu” Điểm số lần thi có giá trị từ đến 10 cần lưu đến số lẽ (VD: 6.22) Kết thi “Dat” điểm từ đến 10 “Khong dat” điểm nhỏ Học viên thi môn tối đa lần Học kỳ có giá trị từ đến Học vị giáo viên “CN”, “KS”, “Ths”, ”TS”, ”PTS” Lớp trưởng lớp phải học viên lớp 10 Trưởng khoa phải giáo viên thuộc khoa có học vị “TS” “PTS” 11 Học viên 18 tuổi 12 Giảng dạy môn học ngày bắt đầu (TUNGAY) phải nhỏ ngày kết thúc (DENNGAY) 13 Giáo viên vào làm 22 tuổi 14 Tất môn học có số tín lý thuyết tín thực hành chênh lệch không 15 Học viên thi môn học lớp học viên học xong môn học 16 Mỗi học kỳ năm học, lớp học tối đa môn 17 Sỉ số lớp với số lượng học viên thuộc lớp 18 Trong quan hệ DIEUKIEN giá trị thuộc tính MAMH MAMH_TRUOC không giống (“A”,”A”) không tồn hai (“A”,”B”) (“B”,”A”) 19 Các giáo viên có học vị, học hàm, hệ số lương mức lương 20 Học viên thi lại (lần thi >1) điểm lần thi trước 21 Ngày thi lần thi sau phải lớn ngày thi lần thi trước (cùng học viên, môn học) 22 Học viên thi môn mà lớp học viên học xong 23 Khi phân công giảng dạy môn học, phải xét đến thứ tự trước sau môn học (sau học xong môn học phải học trước học môn liền sau) Trang 45 24 Giáo viên phân công dạy môn thuộc khoa giáo viên phụ trách II Ngôn ngữ thao tác liệu (Data Manipulation Language): Tăng hệ số lương thêm 0.2 cho giáo viên trưởng khoa Cập nhật giá trị điểm trung bình tất môn học (DIEMTB) học viên (tất môn học có hệ số học viên thi môn nhiều lần, lấy điểm lần thi sau cùng) Cập nhật giá trị cho cột GHICHU “Cam thi” trường hợp: học viên có môn thi lần thứ điểm Cập nhật giá trị cho cột XEPLOAI quan hệ HOCVIEN sau: o Nếu DIEMTB  XEPLOAI =”XS” o Nếu  DIEMTB < XEPLOAI = “G” o Nếu 6.5  DIEMTB < XEPLOAI = “K” o Nếu  DIEMTB < 6.5 XEPLOAI = “TB” o Nếu DIEMTB < XEPLOAI = ”Y” III Ngôn ngữ truy vấn liệu: In danh sách (mã học viên, họ tên, ngày sinh, mã lớp) lớp trưởng lớp In bảng điểm thi (mã học viên, họ tên , lần thi, điểm số) môn CTRR lớp “K12”, xếp theo tên, họ học viên In danh sách học viên (mã học viên, họ tên) môn học mà học viên thi lần thứ đạt In danh sách học viên (mã học viên, họ tên) lớp “K11” thi môn CTRR không đạt (ở lần thi 1) * Danh sách học viên (mã học viên, họ tên) lớp “K” thi môn CTRR không đạt (ở tất lần thi) Tìm tên môn học mà giáo viên có tên “Tran Tam Thanh” dạy học kỳ năm 2006 Tìm môn học (mã môn học, tên môn học) mà giáo viên chủ nhiệm lớp “K11” dạy học kỳ năm 2006 Tìm họ tên lớp trưởng lớp mà giáo viên có tên “Nguyen To Lan” dạy môn “Co So Du Lieu” In danh sách môn học (mã môn học, tên môn học) phải học liền trước môn “Co So Du Lieu” Trang 46 10 Môn “Cau Truc Roi Rac” môn bắt buộc phải học liền trước môn học (mã môn học, tên môn học) 11 Tìm họ tên giáo viên dạy môn CTRR cho hai lớp “K11” “K12” học kỳ năm 2006 12 Tìm học viên (mã học viên, họ tên) thi không đạt môn CSDL lần thi thứ chưa thi lại môn 13 Tìm giáo viên (mã giáo viên, họ tên) không phân công giảng dạy môn học 14 Tìm giáo viên (mã giáo viên, họ tên) không phân công giảng dạy môn học thuộc khoa giáo viên phụ trách 15 Tìm họ tên học viên thuộc lớp “K11” thi môn lần “Khong dat” thi lần thứ môn CTRR điểm 16 Tìm họ tên giáo viên dạy môn CTRR cho hai lớp học kỳ năm học 17 Danh sách học viên điểm thi môn CSDL (chỉ lấy điểm lần thi sau cùng) 18 Danh sách học viên điểm thi môn “Co So Du Lieu” (chỉ lấy điểm cao lần thi) 19 Khoa (mã khoa, tên khoa) thành lập sớm 20 Có giáo viên có học hàm “GS” “PGS” 21 Thống kê có giáo viên có học vị “CN”, “KS”, “Ths”, “TS”, “PTS” khoa 22 Mỗi môn học thống kê số lượng học viên theo kết (đạt không đạt) 23 Tìm giáo viên (mã giáo viên, họ tên) giáo viên chủ nhiệm lớp, đồng thời dạy cho lớp môn học 24 Tìm họ tên lớp trưởng lớp có sỉ số cao 25 * Tìm họ tên LOPTRG thi không đạt môn (mỗi môn thi không đạt tất lần thi) 26 Tìm học viên (mã học viên, họ tên) có số môn đạt điểm 9,10 nhiều 27 Trong lớp, tìm học viên (mã học viên, họ tên) có số môn đạt điểm 9,10 nhiều Trang 47 28 Trong học kỳ năm, giáo viên phân công dạy môn học, lớp 29 Trong học kỳ năm, tìm giáo viên (mã giáo viên, họ tên) giảng dạy nhiều 30 Tìm môn học (mã môn học, tên môn học) có nhiều học viên thi không đạt (ở lần thi thứ 1) 31 Tìm học viên (mã học viên, họ tên) thi môn đạt (chỉ xét lần thi thứ 1) 32 * Tìm học viên (mã học viên, họ tên) thi môn đạt (chỉ xét lần thi sau cùng) 33 * Tìm học viên (mã học viên, họ tên) thi tất môn đạt (chỉ xét lần thi thứ 1) 34 * Tìm học viên (mã học viên, họ tên) thi tất môn đạt (chỉ xét lần thi sau cùng) 35 ** Tìm học viên (mã học viên, họ tên) có điểm thi cao môn (lấy điểm lần thi sau cùng) Trang 48 ... khỏc Vớ d : SANPHAM(Masp, Tensp, Nuocsx, Gia) KHACHHANG(Makh, Hoten, Doanhso) HOADON(Sohd, Nghd,Makh,Trigia) CTHD(Sohd,Masp,Soluong,Gia) Tr giỏ ca mt húa n bng tng thnh tin ca cỏc chi tit thuc húa... Hoadon(SOHD, NGAYLAP, SODH, TRIGIAHD, NGAYXUAT) Tõn t: Mi hoỏ n tng hp cú mt mó s nht l SOHD, mi hoỏ n bỏn hng cú th gm nhiu mt hng Mi hoỏ n xỏc nh ngy lp hoỏ n (NGAYLAP), ng vi s t hng no (SODH)... Q5: Chitiethd (SOHD, MAHANG, GIABAN, SLBAN) Trang 24 Tõn t: Mi SOHD, MAHANG xỏc nh giỏ bỏn (GIABAN) v s lng bỏn (SLBAN) ca mt mt hng mt hoỏ n Q6: Phieuthu(SOPT, NGAYTHU, MAKH, SOTIEN) Tõn t:
- Xem thêm -

Xem thêm: Co so du lieu , Co so du lieu ,

Hình ảnh liên quan

IV. Phân loại người dùng CSDL - Co so du lieu

h.

ân loại người dùng CSDL Xem tại trang 3 của tài liệu.
BÀI 2: CÁC MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU - Co so du lieu

2.

CÁC MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU Xem tại trang 3 của tài liệu.
Là ngôn định nghĩa CSDL cho phép khai báo cấu trúc bảng, các mối liên hệ và các ràng buộc - Co so du lieu

ng.

ôn định nghĩa CSDL cho phép khai báo cấu trúc bảng, các mối liên hệ và các ràng buộc Xem tại trang 14 của tài liệu.
(sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa các bảng) - Co so du lieu

sơ đồ th.

ể hiện mối quan hệ giữa các bảng) Xem tại trang 35 của tài liệu.
BẢNG THUỘCTÍNH - Co so du lieu
BẢNG THUỘCTÍNH Xem tại trang 36 của tài liệu.
BẢNG THUỘCTÍNH - Co so du lieu
BẢNG THUỘCTÍNH Xem tại trang 44 của tài liệu.

Trích đoạn