0

Đề thi Đại Học Cao Đẳng de ly vinh 2

15 56 0
  •  Đề thi Đại Học Cao Đẳng de ly vinh 2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2017, 14:51

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA, LẦN NĂM 2016 Môn: VẬT LÍ (Thời gian làm bài: 90 phút, 50 câu trắc nghiệm) TRƯỜNG THPT CHUYÊN Họ, tên thí sinh: .Số báo danh Mã đề thi 168 Câu 1: Trong mạch điện xoay chiều có tụ điện điện áp hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện A sớm pha π/2 B trễ pha π/2 C sớm pha π/4 D trễ pha π/4 Câu 2: Mạng điện dân dụng nước ta có tần số 50 Hz Tần số góc dòng điện chạy qua thiết bị điện gia đình A 100 rad/s B 50 rad/s C 50π rad/s D 100π rad/s Câu 3: Trong mạch dao động LC lí tưởng, gọi i, I0 cường độ dòng điện tức thời cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây; u, U0 điện áp tức thời điện áp cực đại hai tụ Đặt   i / I0 ;   u / U Tại thời điểm tổng    có giá trị lớn A B C D Câu 4: Cầu vồng kết tượng A nhiễu xạ ánh sáng B tán sắc ánh sáng C giao thoa ánh sáng D khúc xạ ánh sáng Câu 5: Trong kỹ thuật truyền thanh, sóng AM (sóng cao tần biến điệu) A sóng có tần số cao tần biên độ biến thiên theo tần số âm tần cần truyền B sóng có tần số cao tần tần số biến thiên theo tần số âm tần cần truyền C sóng có tần số cao tần với biên độ không đổi D sóng có tần số âm tần với biên độ không đổi Câu 6: Một mạch LC có điện trở không đáng kể, dao động điện từ tự mạch có chu kỳ 2.10-4 s Năng lượng điện trường mạch biến đổi tuần hoàn với chu kỳ A 1,0.10-4 s B 2,0.10-4 s C 4,0.10-4 s D 0,5.10-4 s Câu 7: Đối với lắc lò xo, khối lượng vật nặng tăng 1,44 lần chu kì dao động A giảm 1,2 lần B tăng 1,44 lần C tăng 1,2 lần D giảm 1,44 lần Câu 8: Khi nói tia X, phát biểu sau đúng? A Tia X có tần số nhỏ tần số tia hồng ngoại B Tia X có khả đâm xuyên tia hồng ngoại C Tia X có bước sóng lớn bước sóng ánh sáng nhìn thấy D Tia X tạo cách nung nóng vật Câu 9: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T pha dao động A hàm bậc thời gian B biến thiên điều hòa theo thời gian C không đổi theo thời gian D hàm bậc hai thời gian Câu 10: Một vật khối lượng kg dao động điều hoà với chu kỳ T   5s, lượng vật 0, 02 J Biên độ dao động vật A cm B cm C cm D cm Câu 11: Một vật dao động điều hòa với biên độ 20 cm Khi li độ 10 cm vật có vận tốc 20 cm / s Chu kì dao động vật A 0,1s B 0,5s C 1s D 5s Câu 12: Một máy phát điện xoay chiều pha với rôto có cặp cực từ Khi máy hoạt động với tốc độ rôto 720 vòng/phút tần số dòng điện máy tạo A 60 Hz B 50 Hz C 100  Hz D 120  Hz Câu 13: Đặc điểm sau sóng điện từ? A sóng dọc không truyền chân không B sóng dọc truyền chân không C sóng ngang không truyền chân không D sóng ngang truyền chân không Câu 14: Có thể giải thích tượng quang điện thuyết đây? A Thuyết electron cổ điển B Thuyết lượng tử ánh sáng C Thuyết động học phân tử D Thuyết điện từ ánh sáng Trang 1/4 - Mã đề thi 168 Câu 15: Khi so sánh tia hồng ngoại tia tử ngoại, phát biểu sau đúng? A Tia hồng ngoại có tần số lớn tia tử ngoại B Cả hai loại xạ tồn ánh sáng Mặt trời C Tia tử ngoại có bước sóng lớn tia hồng ngoại D Tia hồng ngoại gây tượng phát quang cho nhiều chất tia tử ngoại Câu 16: Sóng radar dùng quân để phát mục tiêu bay A sóng dài B sóng cực dài C sóng cực ngắn D sóng trung Câu 17: Một sóng có tần số f, bước sóng λ lan truyền môi trường vật chất đàn hồi, tốc độ truyền sóng A v = λ/f B v = 2πf C v = λf D v = f/λ Câu 18: Trong nguyên tử hiđrô, bán kính quỹ đạo dừng thứ (L) r bán kính quỹ đạo thứ (N) A 4r B 2r C 16r D r/2 Câu 19: Khi so sánh động không đồng máy phát điện xoay chiều, kết luận sau đúng? A Đều biến đổi điện thành B Tần số dòng điện tần số quay rôto C Đều hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ D Đều biến đổi điện thành nhiệt Câu 20: Sóng âm không truyền A thép B không khí C chân không D nước Câu 21: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C Chu kì dao động riêng mạch A 2 LC B  LC C  LC / D  LC / Câu 22: Một vật dao động điều hòa có phương trình x  cos(10t   3)  cm  Chiều dài quỹ đạo chuyển động lắc A 16 cm B cm C cm D cm Câu 23: Hiện tượng sau tính chất sóng ánh sáng? A Giao thoa ánh sáng B Hiện tượng quang điện C Tán sắc ánh sáng D Nhiễu xạ ánh sáng Câu 24: Một lắc đơn gồm vật khối lượng m treo vào sợi dây mảnh không giãn, chiều dài  Con lắc dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Tần số góc dao động A g /  / (2 ) B  / g C m /  / (2 ) D g /  Câu 25: Nếu động ban đầu electron bứt khỏi catot muốn bước sóng ngắn tia X phát giảm 20%, ta phải thay đổi hiệu điện ống tia X nào? A Tăng thêm 25% B Tăng thêm 20% C Giảm 20% D Giảm 25% Câu 26: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm Tại vị trí vân sáng bậc ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 μm có vân sáng ánh sáng đơn sắc khác? A B C D Câu 27: Một sợi dây đàn hồi AB hai đầu cố định kích thích dao động với tần số 20 Hz dây có sóng dừng ổn định với bụng sóng Để dây có sóng dừng với bụng sóng tần số dao động sợi dây A 40 Hz B 50 Hz C 12 Hz D 10 Hz 36 Câu 28: Photon ánh sáng với khối lượng tương đối tính 3, 68.10 kg có tần số A f  5, 00.1015 Hz B f  5, 00.1014 Hz C f  1,33.1014 Hz D f  1,33.1015 Hz Câu 29: Nguyên tắc hoạt động pin quang điện dựa vào tượng A chất bán dẫn phát quang nung nóng B quang – phát quang C quang điện D quang điện Câu 30: Khi từ không khí vào môi trường suốt, bước sóng ánh sáng đơn sắc thay đổi 0,18 m vận tốc ánh sáng thay đổi lượng 7,5.107 m / s Tần số ánh sáng đơn sắc A 4,167.1015 Hz B 4,167.1014 Hz C 5, 556.1014 Hz D 5, 556.1015 Hz Câu 31: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp xảy cộng hưởng điều sau sai? A 2 LC  B P = UI C U  U R D Z  R Câu 32: Một vật tham gia đồng thời hai dao động phương, tần số ngược pha Hai dao động thành phần có biên độ A1 A2 Dao động tổng hợp có biên độ A A1  A B A1 + A2 C A12  A 2 D  A1  A  / Trang 2/4 - Mã đề thi 168 Câu 33: Trên sợi dây xảy sóng dừng với bước sóng λ, kết luận sau không đúng? A Hai điểm dao động với biên độ cực đại gần dao động ngược pha B Hai điểm đứng yên cách số nguyên lần λ/2 C Hai điểm cách λ/4 dao động vuông pha D Điểm đứng yên điểm dao động với biên độ cực đại gần cách λ/4 Câu 34: Trong thí nghiệm Hec-xơ, sử dụng ánh sáng hồ quang điện sau qua thủy tinh A hiệu ứng quang điện xảy cường độ chùm sáng kích thích đủ lớn B hiệu ứng quang điện xảy giới hạn quang điện kẽm ánh sáng nhìn thấy C hiệu ứng quang điện không xảy thủy tinh hấp thụ hết tia tử ngoại D hiệu ứng quang điện xảy thủy tinh suốt xạ Câu 35: Đặt điện áp xoay chiều u  200 cos100t(V) vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện có dung kháng ZC  50  mắc nối tiếp với điện trở R  50  Cường độ dòng điện mạch có biểu thức A i  cos(100t   4)(A) B i  2 cos(100t   4)(A) C i  2 cos(100t   4)(A) D i  cos(100t   4)(A) Câu 36: Cho đoạn mạch AB gồm: biến trở R, cuộn dây không cảm với độ tự cảm L  0, /  H , tụ có điện dung C = 103 /  3  F mắc nối tiếp Đặt điện áp xoay chiều u  U cos(100 t) (U không thay đổi) vào đầu A, B Thay đổi giá trị biến trở R ta thu đồ thị phụ thuộc công suất tiêu thụ mạch vào giá trị R theo đường (1) Nối tắt cuộn dây tiếp tục thu đồ thị (2) biểu diễn phụ thuộc công suất mạch vào giá trị R Điện trở cuộn dây A 90  B 30  C 10  D 50  Câu 37: Khi nói sóng âm, phát biểu sau sai? A Sóng âm sóng học B Độ to âm tỷ lệ với cường độ âm theo hàm bậc C Độ cao âm phụ thuộc vào tần số âm D Cường độ âm tăng lên 10 lần mức cường độ âm tăng thêm Ben Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V vào hai đầu hộp đen X cường độ dòng điện hiệu dụng mạch 0,25 A sớm pha π/3 so với điện áp hai đầu đoạn mạch Cũng đặt điện áp vào hai đầu hộp đen Y thấy cường độ dòng điện hiệu dụng 0,25 A dòng điện chậm pha π/6 so với điện áp hai đầu đoạn mạch Nếu đặt điện áp vào đoạn mạch gồm X, Y mắc nối tiếp cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị A / A B / A C / A D A Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều u  U cos(t) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm tụ điện, mạch có ZL = 4ZC Tại thời điểm đó, điện áp tức thời cuộn dây có giá trị cực đại 200 V điện áp tức thời hai đầu mạch điện lúc A 150 V B 250 V C 200 V D 67 V Câu 40: Trong thí nghiệm giao thoa Young với ánh sáng đơn sắc có bước sóng   0, m, khoảng cách hai khe F1 , F2 a  1mm Khe hẹp F cách hai khe E đặt cách mặt phẳng chứa hai khe 1m Tại điểm E cách vân sáng trung tâm 0,1 mm phía F1 có độ lệch pha hai sóng hai khe F1 , F2 truyền tới A  / rad sóng nguồn F2 nhanh pha B  / rad sóng nguồn F1 nhanh pha C  / rad sóng nguồn F2 nhanh pha D  / rad sóng nguồn F1 nhanh pha Câu 41: Cho mạch điện hình vẽ, đặt vào hai đầu mạch điện áp C R L,r u AB  30 14.cost (V) với ω không thay đổi Điện áp tức thời hai đầu đoạn B A M mạch MB lệch pha π/3 so với dòng điện mạch Khi giá trị biến trở R  R công suất tiêu thụ biến trở P điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB U1 Khi giá trị biến trở R  R  R  R1  công suất tiêu thụ biến trở P điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB U2 Biết U1  U  90 V Tỷ số R1 R A R1 / R  B R1 / R  C R1 / R  D R1 / R  Trang 3/4 - Mã đề thi 168 Câu 42: Tiến hành thí nghiệm với lắc lò xo treo thẳng đứng:  Lần 1: Cung cấp cho vật nặng vận tốc v0 từ vị trí cân vật dao động với biên độ A1 Lần 2: Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân đoạn x buông nhẹ Lần vật dao động với biên độ A  Lần 3: Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân đoạn x cung cấp cho vật nặng vận tốc v0 Lần vật dao động với biên độ A A  A 22  / B  A  A  / 2 C A1  A D A12  A 22 Câu 43: Hai nguồn sóng kết hợp mặt nước S1, S2 dao động với phương trình: u1  a sin(t), u  a cos(t) Biết O trung điểm S1S2 S1S2  9 Điểm M trung trực S1S2 gần O dao động pha với S1 cách S1 bao nhiêu? A 45/8 B 43/8 C 41/8 D 39/8 Câu 44: Một lắc lò xo có tần số góc  = 25 rad/s rơi tự mà trục lò xo thẳng đứng, vật nặng bên Ngay lắc có vận tốc 42 cm/s đầu lò xo bị giữ lại Lấy g = 10 m/s2 Vận tốc cực đại lắc A 60 cm/s B 67 cm/s C 73 cm/s D 58 cm/s Câu 45: Người ta định đầu tư phòng hát Karaoke hình hộp chữ nhật có diện tích sàn khoảng 18 m2, cao m Dàn âm gồm loa có công suất đặt góc A, B góc A’, B’ A, B, hình gắn tường ABB’A’ Bỏ qua kích thước người loa, coi loa phát âm đẳng hướng tường hấp thụ âm tốt Phòng có thiết kế để công suất đến tai người ngồi hát trung điểm M CD đối diện cạnh AB lớn Tai người chịu cường độ âm tối đa 10 W/m2 Công suất lớn loa mà tai người chịu đựng xấp xỉ A 796 W B 723 W C 678 W D 535 W Câu 46: Một lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng có khối lượng M  1,8 kg, lò xo nhẹ độ cứng k  100 N / m Một vật khối lượng m  200 g chuyển động với tốc độ v0  m / s đến va vào M (ban đầu đứng yên) theo hướng trục lò xo Hệ số ma sát trượt M mặt phẳng ngang   0, Lấy g = 10 m/s2 Coi va chạm hoàn toàn đàn hồi xuyên tâm Tốc độ cực đại M sau lò xo bị nén cực đại A 0,4212 m/s B 1,0000 m/s C 0,4994 m/s D 0,8862 m/s Câu 47: Một xưởng sản xuất hoạt động đặn liên tục ngày, 22 ngày tháng sử dụng điện lấy từ máy hạ áp có điện áp hiệu dụng cuộn thứ cấp 220 V Điện truyền đến xưởng đường dây có điện trở tổng cộng R d  0, 08  Trong tháng, đồng hồ đo xưởng cho biết xưởng tiêu thụ 1900,8 số (1 số = kWh) Coi hệ số công suất mạch Độ sụt áp đường dây tải A V B 1V C V D V Câu 48: Một lắc lò xo treo thẳng đứng, vị trí cân lò xo giãn cm Chọn gốc O vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống Lấy g = 10 m/s2 Biết vật dao động điều hòa với phương trình x  10cos(t   2)  cm  Thời gian ngắn kể từ lúc t = đến lúc lực đẩy lò xo cực đại   A  / 20 s   B 3 / 20 s   C 3 / 10 s   D  / 10 s Câu 49: Một máy biến áp lí tưởng gồm hai cuộn dây A B Nếu mắc hai đầu cuộn A vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U hai đầu cuộn B có điện áp hiệu dụng 50 V Nếu mắc hai đầu cuộn B vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U hai đầu cuộn A có điện áp hiệu dụng 200 V Giá trị U A 100 V B 50 V C 125 V D 100 V Câu 50: Một đu quay có bán kính R  m, lồng kính suốt quay mặt phẳng thẳng đứng Hai người A B (coi chất điểm) ngồi hai lồng khác đu quay Ở thời điểm t(s) người A thấy vị trí cao nhất, thời điểm t  (s) người B lại thấy vị trí thấp thời điểm t  (s) người A lại thấy vị trí thấp Chùm tia sáng mặt trời chiếu theo hướng song song với mặt phẳng chứa đu quay nghiêng góc 60o so với phương ngang Bóng hai người chuyển động mặt đất nằm ngang Khi bóng người A chuyển động với tốc độ cực đại bóng người B có tốc độ A  / m / s tăng B 2 / m / s giảm C 2 / m / s tăng D  / m / s giảm - HẾT -Trang 4/4 - Mã đề thi 168 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN Mã đề Câu hỏi Đáp án Mã đề Câu hỏi Đáp án Mã đề Câu hỏi Đáp án Mã đề Câu hỏi Đáp án 168 B 278 C 369 C 456 B 168 D 278 D 369 C 456 B 168 D 278 B 369 B 456 D 168 B 278 D 369 D 456 C 168 A 278 A 369 B 456 D 168 A 278 D 369 A 456 A 168 C 278 C 369 B 456 B 168 D 278 B 369 B 456 C 168 A 278 B 369 A 456 D 168 10 A 278 10 D 369 10 D 456 10 C 168 11 C 278 11 A 369 11 D 456 11 D 168 12 A 278 12 D 369 12 C 456 12 C 168 13 D 278 13 C 369 13 A 456 13 B 168 14 B 278 14 B 369 14 A 456 14 B 168 15 B 278 15 A 369 15 C 456 15 D 168 16 C 278 16 A 369 16 C 456 16 A 168 17 C 278 17 D 369 17 D 456 17 D 168 18 A 278 18 D 369 18 D 456 18 D 168 19 C 278 19 C 369 19 D 456 19 B 168 20 C 278 20 C 369 20 D 456 20 A 168 21 A 278 21 B 369 21 A 456 21 C 168 22 B 278 22 A 369 22 B 456 22 B 168 23 B 278 23 C 369 23 C 456 23 A 168 24 D 278 24 A 369 24 A 456 24 C 168 25 A 278 25 A 369 25 B 456 25 A 168 26 A 278 26 B 369 26 A 456 26 A 168 27 D 278 27 B 369 27 C 456 27 C 168 28 B 278 28 C 369 28 C 456 28 C 168 29 D 278 29 C 369 29 A 456 29 C 168 30 B 278 30 A 369 30 C 456 30 C 168 31 D 278 31 C 369 31 C 456 31 A VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 168 32 A 278 32 C 369 32 B 456 32 B 168 33 C 278 33 B 369 33 D 456 33 A 168 34 C 278 34 B 369 34 C 456 34 A 168 35 A 278 35 D 369 35 B 456 35 D 168 36 A 278 36 C 369 36 B 456 36 B 168 37 B 278 37 C 369 37 D 456 37 A 168 38 A 278 38 B 369 38 B 456 38 D 168 39 A 278 39 A 369 39 D 456 39 B 168 40 B 278 40 D 369 40 C 456 40 D 168 41 D 278 41 D 369 41 B 456 41 C 168 42 D 278 42 B 369 42 C 456 42 A 168 43 C 278 43 C 369 43 C 456 43 D 168 44 D 278 44 D 369 44 A 456 44 D 168 45 C 278 45 B 369 45 A 456 45 A 168 46 C 278 46 A 369 46 D 456 46 D 168 47 A 278 47 A 369 47 A 456 47 D 168 48 B 278 48 A 369 48 D 456 48 B 168 49 A 278 49 D 369 49 D 456 49 C 168 50 A 278 50 A 369 50 A 456 50 C LUYỆN THI ĐẠI HỌC THẦY HẢI MÔN VẬT LÝ ĐC: SỐ 14 – NGUYỄN ĐÌNH CỔN – K13 – TRUNG ĐÔ – TP VINH, ĐT: 01682 338 222 Câu 1: uc trễ pha i góc 90 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH NĂM 2015 - 2016 MÔN: VẬT LÝ MÃ ĐỀ 168 Đáp án B O Chú ý: mạch có phần tử tụ C hệ thức độc lập thời gian quan trọng uC ⊥ i ⇒ u i ZC2 u2 i2 ta thay I = U /Z vào ta có + = ⇒ U 02 = u + (iZ C ) + = 0 C 2 U0 U0 U I0 ta thay U0 = I0.ZC Câu 2: f = 50Hz  u I = i +   ZC 2    ω = 2πf = 100π (rad / s ) π uuur UC Đáp án D Câu 3: Giả sử biểu thức u = U cos(ωt )V ⇒ i = − I sin(ωt ) A ⇒ α = ⇒ α + β = cos(ωt ) − sin(ωt ) = cos(ωt + r I ) ⇒ (α + β )max = u i = − sin(ωt ); β = = cos(ωt ) U0 I0 Đáp án D Câu 4: Cầu vồng kết tượng tán sắc ánh sáng Đáp án B Chú ý: Một số tượng tán sắc học sinh cần nhớ: Cầu vồng; giọt sương; giọt nước; lăng kính; thấu kính; lưỡng chất phẳng Câu 5: sóng mang, mang theo sóng có tần số lớn MHz (cao tần) có biên độ biến thiên theo tần số sóng âm tần Đáp án A Câu 6: giả sủ trình phóng tích điện điện tích tụ là: q = Q0 cos(ωt + ϕ0 ) 1 q Q02 Q02 lượng điện trường là: WC = Cu = = + cos(2ωt + 2ϕ0 ) 2C C C LC Vậy lượng điện trường biến đổi với tần số góc ω ' = 2ω; f ' = f hay chu kỳ T’ = T/2 = 10-4(s) Với ω = Dáp án A THẦY HẢI: SỐ 14 – NGUYỄN ĐÌNH CỔN K13 TRUNG ĐÔ – TP VINH, ĐT: 01682338222 m' = 1,44m T' m' Câu 7: Ta có:  = 1,2 m⇒ = T m T = 2π k  Đáp án C Câu : Tia X tạo cách nung nóng vật Đáp án D Chú ý : Tia hồng ngoại ; A/s nhìn thấy ; tia tử ngoại tạo cách nung nóng vật Tia X tạo cách hãm đột ngột electron có vận tốc lớn ( 106m/s) băng kim loại chịu nhiệt cao Câu : Pha dao động : ϕ t = ωt + ϕ mặt toán học giống y = ax + b gian Đáp án A 2π = 10(rad / s ) T 2W 2.0,02 = = 0,02m = 2cm Mặt khác : W = mω A ⇒ A = 2 1.10 mω hàm bậc theo thời π Câu 10 : Ta có : T = ( s) ⇒ ω = Câu 11 : Áp dụng c/t: A = x + Câu 12: Áp dụng c/t: f = v2 ω ⇒ω = |v| A −x np 720.5 = = 60 Hz 60 60 = 20π 20 − 10 Đáp án A = 2π (rad / s ) ⇒ T = 1( s ) Đáp án C Đáp án A Câu 13: Sóng điện từ sóng ngang truyền chân không Đáp án D Chú ý: Đặc trưng song điện từ sóng ngang; không mang điện; không bị lệch điện từ trường; có dạng phương trình toán học có chất khác với sóng học Câu 14: Giải thích tượng quang điện phải dùng thuyết lượng tử ánh sáng Đáp án B Chý ý: Chỉ có định luật quang điện thỏa mãn lí thuyết sóng lẫn lí thuyết hạt Câu 15: Tia hồng ngoại tia tử ngoại tồn ánh sáng mặt trời Câu 16: Sóng cực ngắn Đáp án C Radar Kolchuga đại Quân Đội Việt Nam Câu 17: v = λf Đáp án C THẦY HẢI: SỐ 14 – NGUYỄN ĐÌNH CỔN K13 TRUNG ĐÔ – TP VINH, ĐT: 01682338222 Đáp án B Câu 18: Ta có: r = r0 n ; Quỹ đạo K ứng n =1; Quỹ đạo L ứng n =2; M ứng n =3 ; N ứng n =4 rN r0 Vậy : = = ⇒ Đáp án A rL r0 2 Câu 19 : Động không đồng máy phát điện xoay chiều pha hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ Đáp án C Chú ý : Máy phát điện xoay chiều pha ; máy phát điện xoay chiều pha ; động pha ; động pha ; máy biến áp hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ Máy phát pha Động pha Câu 20 : Sóng âm không truyền chân không (Không nghe thấy âm phát từ bình chân không) Đáp án C THẦY HẢI: SỐ 14 – NGUYỄN ĐÌNH CỔN K13 TRUNG ĐÔ – TP VINH, ĐT: 01682338222 Câu 21 : T = 2π LC Đáp án A Câu 22 : Chiều dài quỹ đạo L = 2A = 8cm Đáp án B Câu 23 : Hiện tượng tính chất sóng tượng quang điện Chú ý : Hiện tượng thể tính chất sóng : Tán sắc ; nhiễu xạ ; giao thoa Hiện tượng thể tính chất hạt : Quang điện ; Quang điện Câu 24 : Tần số góc lắc đơn : ω = Câu 25 : Ta có λ '= 0,8λ Và eU = hc λmin g l ⇒U = Đáp án D hc U ' λmin ⇒ = = = 1,25 e.λmin U λ ' 0,8 U’ tăng 25% Đáp án A Câu 26 : Ta có : kλ = 4.0,76 0,38 ≤ λ ≤ 0,76 ⇒ ≤ k ≤ ⇒ k = 4;5;6;7;8 Do không kể k =4 nên thành phần đơn sắc khác cho ta M vân sáng f1 = 20 Hz ứng với k1 = λ v v ⇒ f =k ; với k số bụng sóng 2f 2l f k2 ứng k2 = = = 0,5 ⇒ f = 0,5 f1 = 10 Hz f1 k1 Câu 27 : đầu hai nút l = k Đáp án B Đáp án A =k Câu 28 : Ta có : ε = hf = mc ⇒ f = mc 3,68.10 −36.(3.108 ) = = 5.1014 Hz h 6,625.10 −34 Đáp án D Đáp án B Câu 29 : Nguyên tắc hoạt động pin quang điện dựa tượng quang điện Đáp án D Câu 30 : ánh sáng từ không khí vào môi trường suốt nên tốc độ giảm ; bước sóng giảm vkk = λ kk f Còn f không đổi :  −6 vkk − 7,5.10 = (λ kk − 0,18.10 ) f giải hệ suy : f = 4,167.1014Hz Đáp án B Câu 31 : Khi mạch điện R ; L ; C xảy tượng cộng hưởng : Zmin =R Z > R sai Đáp án D Chú ý : Dấu hiệu cộng hưởng : uc vuông pha u ; uL vuông pha u ; i pha u ; uR pha với u ; uL = -uc URL = URC ; hàm I ; P ; cos ϕ ; UR max ( L; C; f ) thay đổi THẦY HẢI: SỐ 14 – NGUYỄN ĐÌNH CỔN K13 TRUNG ĐÔ – TP VINH, ĐT: 01682338222 Tính toán: Zmin = R; I max = U2 U ; U= UR ; Pmax = R R ………………………… Câu 32 : x1 ngược pha x2 Amin = |A1 – A2 | Đáp án A Câu 33 : Khi có sóng dừng xảy xét cho phần tử dây dao động, chúng pha ngược pha phần tử vuông pha sai Đáp án C Câu 34 : Do kính thủy tinh hấp thụ tia tử ngoại chiếu tới câu nên không xảy tượng quang điện Đáp án C Lá kẽm không bị lệch thêm * Câu 35 : Ta có : i = u * = 200 2∠0 SH →2→3= π  → 4∠ 50 − 50i Đáp án A Z → ∞) PAB giảm Câu 36 : Z L = 60Ω; Z C = 30Ω , Khi R tăng từ (0  Xảy TH |ZL – ZC| < r hay r > 30 Ω Mặt khác : Ứng R =0 PAB = U 2r r + (Z L − Z C ) Ứng R = 10 Ω bỏ cuộn dây P' AB = Vì P = P’ nên U 2R R + Z C2 r = 10Ω U 2R r U 2r 10 = ⇒ = ⇒ 2 2 2 R + ZC r + 30 r + (Z L − Z C ) 10 + 30 r = 90Ω nhận R = 90 Ω Đáp án A THẦY HẢI: SỐ 14 – NGUYỄN ĐÌNH CỔN K13 TRUNG ĐÔ – TP VINH, ĐT: 01682338222 Câu 37 : Độ to âm đồng biến với cường độ âm, tỉ lệ thuận với cường độ âm Đáp án B Z C = 3R1 Câu 38 : Ta có : ϕ X = − ⇒ X tương đương R1 C1 có  U 2 Z X = R1 + Z C = R1 = = 880 I  ⇒ R1 = 440Ω; Z C = 440 3Ω π π Tương tự ta có : ϕY = ⇒ Y tương đương R2 C2 có R2 = 3Z L   U 2 ZY = R2 + Z L = 2Z L = = 880 I  ⇒ R1 = 440 3Ω; Z L = 440Ω U Khi mắc X Y nối tiếp với : ⇒ I = Câu 39 : Vì uL uC ngược pha nên : ( R1 + R2 ) + ( Z L + Z C ) = ( A) Đáp án A uL U Z = − L = − L = −4 ⇒ uC = − u L = −50V uC U 0C ZC Mặt khác : u R ⊥ u L ⇒ u L = U L uR= : u = u R + u L + uC = + 200 + (−50) = 150V Câu 40 : Ta có độ lệch pha : ∆ϕ = 2π (d − d1 ) λ = Đáp án A 2π a.x 2π 1.0,1 π = = λ D 1.0,6 Vì d2 > d1 nên sóng từ khe F2 truyền tới M trễ pha sóng từ F1 truyền tới M ( sóng truyền xa trễ pha) Đáp án B d1 M d2 Câu 41 : Dễ nhận thấy tan giác hình vẽ hình vẽ hoán đổi cạnh AM MB cho : g/t suy : U1 + U2 = 90V (1) THẦY HẢI: SỐ 14 – NGUYỄN ĐÌNH CỔN K13 TRUNG ĐÔ – TP VINH, ĐT: 01682338222 Áp dụng định lý hàm cos : U = U12 + U 22 − 2U1U cos(1200 ) ⇔ U12 + U 22 + U1U = (30 ) (2) U1 = 60V U = 30V U1 = 30V U = 60V  Giải (1) (2) ta có :  U1 = 30V = U MB U I Z I ⇒ MB = MB = = mặt khác P1 = P2 U = 60V = U MB1 U MB11 I1.Z MB I1 TH1 :   P1 = P2 R1 I 22 2 I R I R ⇒ = ⇒ = =  1 2 R2 I12  R1 > R2 loại U1 = 30V = U MB1 U I Z I ⇒ MB = MB = = U = 60V = U MB U MB11 I1.Z MB I1 TH2 :   P1 = P2 R I2 ⇒ I12 R1 = I 22 R2 ⇒ = 22 = R2 I1  R1 > R2 nhận mặt khác P1 = P2  Đáp án D Câu 42: Lần 1: v0 = ωA1 Lần 2: A2 = x0 Lần 3: A3 = x + v02 ω (ωA1 ) 2 = A + ω π = Đáp án D A22 + A12 Câu 43: Ta có: u1 = a cos(ωt − ); u2 = a cos(ωt ) 2πd  2πd π π )  = a cos(ωt − − ) − ) + cos(ωt − λ λ  λ  π 2πd π λ M pha nguồn S1 : ⇒ ∆ϕ = ϕ S1 − ϕ M = 2kπ ⇔ − − (− − ) = 2kπ ⇒ d = + kλ λ Pt sóng M : uM = uS1M + uS M = a cos(ωt − Mặt khác d > S1O > 4,5λ ⇒ M gần O λ 2πd1 + kλ > 4,5λ ⇒ k > 4,25 ⇒ k = 5;6;7 kmin = S1Mmin = dmin = λ + 5λ = 41λ Đáp án C Câu 44: lúc vật rơi tự nên lò xo không giãn không nén vị trí giữ lò xo vật cách VTCB đoạn x = ∆l0 = g ω = 10 = 0,016m = 1.6cm , 252 có tốc độ v0 = 42cm/s Tốc độ max hệ vật cần tính là: Vmax = v + (ωx ) = 422 + (25.1,6 ) = 58cm / s 2 Đáp án D THẦY HẢI: SỐ 14 – NGUYỄN ĐÌNH CỔN K13 TRUNG ĐÔ – TP VINH, ĐT: 01682338222 Câu 45: Ta có: I = I loa1 + I loa + I loa + I loa = I loa1 + I loa = Đặt y = 1 + = AM A' M  18  a2 +   a + 2P 2P 2P + = + ) ( S MA S MA' 4π AM A' M 9 32 + a +   a Nhờ máy tính giải: ta có điểm tới hạn ứng với a =3,59 (yCT )max = 0,06 ; ymin =0 a Tạm hoãn …………… Câu 46: Tốc độ M sau va chạm đàn hồi là: v = 2mv0 2.0,2.5 = = 1(m / s ) = 100(cm / s ) M + m 1,8 + 0,2 Sau đo hệ CLLX dao động tắt dần: Biểu diễn trình dao động chúng hình vẽ: x0 = OO1 = OO2 = µMg k = 0,036m = 3,6cm ; ω = Từ HV suy A' = x02 + v2 ω2 = 3,62 + k 10 = (rad / s ) M 100 = 13,89(cm) 10 ) ( A' ' = A'−2 x0 = 13,89 − 2.3,6 = 6,69cm 10 Đáp án C .6,69 = 49,9cm / s 1900,8 × 103.3600 ⇔ UI = I R + ⇔ 0,08I − 220.I + 10800 = 8.3600.22 Vậy tốc độ max cần tìm là: Vmax = ωA' ' = Câu 47: Ta có: Phạ = ∆Pday + Pnha may ⇒ I = 2700 A I = 50A loại trường hợp I = 2700A Đáp án A Vậy độ sụt đường dây là: ∆U = I R = 4V Câu 48: Ta có: T = 2π ∆l0 π = ( s) g 10 Lò xo bị đẩy lớn lò xo bị nén cực đại: Thời gian từ lúc ban đầu đến lúc lò xo nén cực đại là: t = T = Câu 49: Ta có: U B = U2A = NA U1 = 200V NB NB U1 = 50V NA 3π 3π ( s) = ( s) 40 20 (1) (2) Lấy (1) nhân (2) suy ra: ⇒ U1 = U A U B = 100V Đáp án A THẦY HẢI: SỐ 14 – NGUYỄN ĐÌNH CỔN K13 TRUNG ĐÔ – TP VINH, ĐT: 01682338222 Đáp án B T lấy thời gian liên tiếp để giải tức n =0 T = 2π 12(s) từ VTLG suy : Người B chuyển động nhanh pha người A góc ϕ = Câu 50 : Theo đề suy : 6(s) = (2n + 1) Từ hình vẽ suy : Biên độ bóng người A =4cm 2π π = cm / s 12 Khi bóng người A, có tốc độ cựu đại bóng người B có tốc độ vB = (V )max = B hướng VTCB nên tốc B tăng Đáp án A LUYỆN ĐỀ TẠI TP VINH TUẦN ĐỀ: LỚP 13: SÁNG THỨ HÀNG TUẦN LÚC 8H LỚP A1: CHIỀU THỨ HÀNG TUẦN LÚC 14H 30’ LỚP A2: CHIỀU THỨ HÀNG TUẦN LÚC 17H 15’ LỊCH HỌC CÁC LỚP THẦY HẢI – MÔN VẬT LÝ, ĐT: 01682 338222 TT Ca1 7h sáng 30’ Ca (17H) Ca (19H 30’ ) T2 LỚP 13A1 Tia hồng ngoại, tử ngoại LỚP A3: GIAO THOA ÁNH SÁNG LỚP NHÓM LỚP CẤP TỐC HS (12; 13) T3 T4 Luyện đề số LỚP 13A1 Tia X T5 T6 LỚP 13A1 Luyện đề số T7 LỚP CẤP TỐC HS (12; 13) CN cực trị dòng điện xoay chiều LỚP 11 HỌC CHƯƠNG TRÌNH 12 LỚP CẤP TỐC HS(12;13) ( DAO ĐỘNG CƠ) cực trị dòng điện xoay chiều LỚP A2: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI LỚP A3: GIAO THOA ÁNH SÁNG LỚP A1: MẪU BO LỚP A2: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI LỚP A1: HẠT NHÂN LỚP CẤP TỐC HS (12; 13) máy biến áp LỚP NHÓM Cực trị dòng điện xoay chiều THẦY HẢI: SỐ 14 – NGUYỄN ĐÌNH CỔN K13 TRUNG ĐÔ – TP VINH, ĐT: 01682338222 ... 369 20 D 456 20 A 168 21 A 27 8 21 B 369 21 A 456 21 C 168 22 B 27 8 22 A 369 22 B 456 22 B 168 23 B 27 8 23 C 369 23 C 456 23 A 168 24 D 27 8 24 A 369 24 A 456 24 C 168 25 A 27 8 25 A 369 25 B 456 25 ... 168 26 A 27 8 26 B 369 26 A 456 26 A 168 27 D 27 8 27 B 369 27 C 456 27 C 168 28 B 27 8 28 C 369 28 C 456 28 C 168 29 D 27 8 29 C 369 29 A 456 29 C 168 30 B 27 8 30 A 369 30 C 456 30 C 168 31 D 27 8... = P2 R1 I 22 2 I R I R ⇒ = ⇒ = =  1 2 R2 I 12  R1 > R2 loại U1 = 30V = U MB1 U I Z I ⇒ MB = MB = = U = 60V = U MB U MB11 I1.Z MB I1 TH2 :   P1 = P2 R I2 ⇒ I 12 R1 = I 22 R2 ⇒ = 22 = R2 I1
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi Đại Học Cao Đẳng de ly vinh 2 , Đề thi Đại Học Cao Đẳng de ly vinh 2 ,

Hình ảnh liên quan

Câu 37: Độ to của âm chỉ đồng biến với cường độ âm, chứ không phải tỉ lệ thuận với cường độ âm  Đáp án B -  Đề thi Đại Học Cao Đẳng de ly vinh 2

u.

37: Độ to của âm chỉ đồng biến với cường độ âm, chứ không phải tỉ lệ thuận với cường độ âm Đáp án B Xem tại trang 12 của tài liệu.
Câu 41: Dễ nhận thấy 2 tan giác hình vẽ 1 và hình vẽ 2 hoán đổ i2 cạnh AM và MB cho nhau : -  Đề thi Đại Học Cao Đẳng de ly vinh 2

u.

41: Dễ nhận thấy 2 tan giác hình vẽ 1 và hình vẽ 2 hoán đổ i2 cạnh AM và MB cho nhau : Xem tại trang 12 của tài liệu.
Sau đo hệ CLLX dao động tắt dần: Biểu diễn quá trình dao động của chúng như hình vẽ: -  Đề thi Đại Học Cao Đẳng de ly vinh 2

au.

đo hệ CLLX dao động tắt dần: Biểu diễn quá trình dao động của chúng như hình vẽ: Xem tại trang 14 của tài liệu.
Câu 50: Theo đề suy ra: 6(s) = -  Đề thi Đại Học Cao Đẳng de ly vinh 2

u.

50: Theo đề suy ra: 6(s) = Xem tại trang 15 của tài liệu.
Từ hình vẽ suy ra: Biên độ bóng người là A =4cm -  Đề thi Đại Học Cao Đẳng de ly vinh 2

h.

ình vẽ suy ra: Biên độ bóng người là A =4cm Xem tại trang 15 của tài liệu.

Từ khóa liên quan