Biến toán tử và kiểu dữ liệu

6 323 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2012, 15:22

Biến toán tử và kiểu dữ liệu Bài 3 Biến, title='toán tử ép kiểu'>Toán tử Kiểu dữ liệuMục tiêu:Kết thúc bài học này, bạn có thể: Sử dụng biến, kiểu dữ liệu biểu thức số học.Phần I – Trong thời gian 1 giờ 30 phút đầu:3.1 BiếnNhư chúng ta đã biết, Biến là tên đặt cho vị trí bộ nhớ máy tính, có thể dùng để lưu trữ các giá trị khác nhau tại những thời điểm khác nhau. Trong chương này, chủ yếu chúng ta sẽ học cách tạo sử dụng biến.3.1.1 Tạo biến Tạo biến bao gồm việc tạo kiểu dữ liệu tên hợp lý cho biến, ví dụ:int currentVal;Trong ví dụ trên, tên biến là “currentVal” có kiểu dữ liệu là số nguyên (integer).3.2 title='kiểu dữ liệu'>Kiểu dữ liệu Kiểu dữ liệu định nghĩa loại giá trị mà sẽ được lưu trong một biến nào đó, ví dụ:int currentVal;Trong ví dụ trên “int” chỉ rằng biến currentVal sẽ lưu giá trị kiểu số nguyên (integer).3.3 Biểu thức số học Một biểu thức số học trong C bao gồm một tên biến nằm phía bên trái của dấu “=”, tên biến hoặc hằng nằm bên phải dấu “=”. Biến hằng nằm bên phải của dấu “=” được nối với nhau bởi những toán tử số học như +, -, *, /. Thí dụ,delta = alpha * beta / gamma + 3.2 * 2 / 5;Bây giờ chúng ta xét một chương trình tính tiền lãi đơn giản như sauVí dụ 1:1. Gọi trình soạn thảo để nhập những câu lệnh cho chương trình C.2. Tạo ra một tập tin mới.3.Nhập vào đoạn mã sau:#include <stdio.h>void main()Biến, title='toán tử ép kiểu'>Toán tử Kiểu dữ liệu 41 {int principal, period;float rate, si;principal = 1000;period = 3;rate = 8.5;si = principal * period * rate / 100;printf(“%f”, si);}Ðể thấy kết quả ở đầu ra, thực hiện tiếp các bước sau:4. Lưu tập tin với tên myprogramI.C.5. Biên dịch tập tin myprogramI.C.6. Thực thi chương trình myprogramI.C.7. Trở về trình soạn thảo.Mẫu kết xuất cho chương trình trên như hình sau:Hình 3.1: Kết quả của myprogramI.CVí dụ 2:1. Tạo một tập tin mới.2. Gõ vào mã sau:#include <stdio.h>void main(){int a, b, c, sum;printf(“\nEnter any three numbers: ”);scanf(“%d %d %d”, &a, &b, &c);sum = a + b + c;42 Lập trình cơ bản C printf(“\n Sum = %d”, sum);}3. Lưu tập tin với tên myprogramII.C.4. Biên dịch tập tin myprogramII.C.5. Thực thi chương trình myprogramII.C.6. Trở về trình soạn thảo.Mẫu kết quả ở đầu ra của chương trình trên như hình sau:Hình 3.2: Kết quả của myprogramII.CBiến, title='các kiểu toán tử'>Toán tử Kiểu dữ liệu 43 Phần II – Trong thời gian 30 phút kế tiếp:1. Viết một chương trình nhập vào một số tính bình phương của số đó.Hướng dẫn: Thực hiện theo các bước sau:a. Nhập vào một số.b. Nhân số đó với chính nó hiển thị kết quả đó.44 Lập trình cơ bản C Bài tập tự làm1. Viết chương trình tính diện tích chu vi của một vòng tròn.2. Viết chương trình nhập lương tuổi của một người hiển thị các số vừa nhập đó ra màn hình.Biến,Toán tử title='biến kiểu dữ liệu'>và Kiểu dữ liệu 45 46 Lập trình cơ bản C . Bài 3 Biến, Toán tử và Kiểu dữ liệuMục tiêu:Kết thúc bài học này, bạn có thể: Sử dụng biến, kiểu dữ liệu và biểu thức số học.Phần I. và sử dụng biến. 3.1.1 Tạo biến Tạo biến bao gồm việc tạo kiểu dữ liệu và tên hợp lý cho biến, ví dụ:int currentVal;Trong ví dụ trên, tên biến

Hình ảnh liên quan

Hình 3.1: Kết quả của myprogramI.C - Biến toán tử và kiểu dữ liệu

Hình 3.1.

Kết quả của myprogramI.C Xem tại trang 2 của tài liệu.
Mẫu kết xuất cho chương trình trên như hình sau: - Biến toán tử và kiểu dữ liệu

u.

kết xuất cho chương trình trên như hình sau: Xem tại trang 2 của tài liệu.
Mẫu kết quả ở đầu ra của chương trình trên như hình sau: - Biến toán tử và kiểu dữ liệu

u.

kết quả ở đầu ra của chương trình trên như hình sau: Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 3.2: Kết quả của myprogramII.C - Biến toán tử và kiểu dữ liệu

Hình 3.2.

Kết quả của myprogramII.C Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan