0

Bài 23: Kinh tế văn hóa thế kỉ XVI - XVIII

11 4,090 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2013, 01:25

Baứi 23 : KINH TE, VAấN HOA THE Kặ XVI XVIII II. VAấN HOA Bài 23 : KINH TẾ, VĂN HOÁ THẾ KỈ XVIXVIII II. VĂN HOÁ • 1) Tôn giáo • -Nho giáo: vẫn duy trì, phổ biến. • -Phật giáo, Đạo giáo phát triển. • Ở nông thôn nhân dân vẫn giữ nếp sống văn hoá truyền thống. 1 1 2 3 4 ẹèNH LAỉNG VIET NAM CHAẽM KHAẫC ẹèNH LAỉNG LEÃ HOÄI ÑÌNH LAØNG Bài 23 : KINH TẾ, VĂN HOÁ THẾ KỈ XVIXVIII II. VĂN HOÁ • 1) Tôn giáo • -Cuối TK XVI, xuất hiện Đạo thiên chúa. Bài 23 : KINH TẾ, VĂN HOÁ THẾ KỈ XVIXVIII II. VĂN HOÁ • 2) Sự ra đời Quốc ngữ • -TK XVII, một số giáo só phương Tây dùng chữ cái La tinh ghi âm tiếng Việt. • 3) Văn học và nghệ thuật dân gian • a) Văn học • * Văn học chữ Nôm phát triển • -Tiêu biểu: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đào Duy Từ. • * Văn học dân gian phát triển với nhiều thể loại phong phú. HAÙT CHEØO Bài 23 : KINH TẾ, VĂN HOÁ THẾ KỈ XVIXVIII II. VĂN HOÁ • 3) Văn học và nghệ thuật dân gian • a) Văn học • b/ Nghệ thuật dân gian. • -Nghệ thuật điêu khắc • +Điêu khắc gỗ • +Phật bà Quan m. • -Nghệ thuật sân khấu: chèo, tuồng… [...]...So sánh tình hình văn hoá nước ta giữa các thế kỷ XIV- XV với thế kỷ XVI- XVIII Thế kỷ XIV- XV TÔN GIÁO CHỮ QUỐC NGỮ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT Thế kỷ XVI- XVIII . LAØNG Bài 23 : KINH TẾ, VĂN HOÁ THẾ KỈ XVI – XVIII II. VĂN HOÁ • 1) Tôn giáo • -Cuối TK XVI, xuất hiện Đạo thiên chúa. Bài 23 : KINH TẾ, VĂN HOÁ THẾ KỈ XVI. m. • -Nghệ thuật sân khấu: chèo, tuồng… So sánh tình hình văn hoá nước ta giữa các thế kỷ XIV- XV với thế kỷ XVI- XVIII Thế kỷ XIV- XV Thế kỷ XVI- XVIII
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 23: Kinh tế văn hóa thế kỉ XVI - XVIII, Bài 23: Kinh tế văn hóa thế kỉ XVI - XVIII,

Hình ảnh liên quan

So sánh tình hình văn hoá nước ta giữa các thế kỷ XIV- XV với thế kỷ giữa các thế kỷ XIV- XV với thế kỷ  - Bài 23: Kinh tế văn hóa thế kỉ XVI - XVIII

o.

sánh tình hình văn hoá nước ta giữa các thế kỷ XIV- XV với thế kỷ giữa các thế kỷ XIV- XV với thế kỷ Xem tại trang 11 của tài liệu.
So sánh tình hình văn hoá nước ta giữa các thế kỷ XIV- XV với thế kỷ giữa các thế kỷ XIV- XV với thế kỷ  - Bài 23: Kinh tế văn hóa thế kỉ XVI - XVIII

o.

sánh tình hình văn hoá nước ta giữa các thế kỷ XIV- XV với thế kỷ giữa các thế kỷ XIV- XV với thế kỷ Xem tại trang 11 của tài liệu.