the-cay-canh.pdf

10 3.4K 45
the-cay-canh.pdf

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Tài liệu chia sẻ về thế cây cảnh.

Ngày đăng: 21/08/2012, 10:20

Hình ảnh liên quan

cân đối hài hòa, thành hình chóp dưới to - the-cay-canh.pdf

c.

ân đối hài hòa, thành hình chóp dưới to Xem tại trang 1 của tài liệu.
Thế này dựa vào hình ảnh ngổn ngang, tàn lá liệt địa rơi rụng, hình của rồng hút nước, thế nàu thƯờng uốn dung một khung cảnh điêu tàn, nhưng lại với cây mai chiếu thủy, cây kim quýt - the-cay-canh.pdf

h.

ế này dựa vào hình ảnh ngổn ngang, tàn lá liệt địa rơi rụng, hình của rồng hút nước, thế nàu thƯờng uốn dung một khung cảnh điêu tàn, nhưng lại với cây mai chiếu thủy, cây kim quýt Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan