0

the-cay-canh.pdf

10 3,323 45

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2012, 10:20

Tài liệu chia sẻ về thế cây cảnh.
- Xem thêm -

Xem thêm: the-cay-canh.pdf,

Hình ảnh liên quan

cân đối hài hòa, thành hình chóp dưới to - the-cay-canh.pdf

c.

ân đối hài hòa, thành hình chóp dưới to Xem tại trang 1 của tài liệu.
Thế này dựa vào hình ảnh ngổn ngang, tàn lá liệt địa rơi rụng, hình của rồng hút nước, thế nàu thƯờng uốn dung một khung cảnh điêu tàn, nhưng lại với cây mai chiếu thủy, cây kim quýt - the-cay-canh.pdf

h.

ế này dựa vào hình ảnh ngổn ngang, tàn lá liệt địa rơi rụng, hình của rồng hút nước, thế nàu thƯờng uốn dung một khung cảnh điêu tàn, nhưng lại với cây mai chiếu thủy, cây kim quýt Xem tại trang 5 của tài liệu.