0

Tieng Anh 7/Unit 12/A3

28 6,696 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2013, 01:26

TẬP THỂ LỚP 7 5 XIN KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO • What did Hoa and her aunt buy at the market ? – Beef – Spinach – Cucumbers – Oranges UNIT 12 : LET ’ S EAT Lesson 2: A 3 - Reading/Pg.116-117 UNIT 12 UNIT 12 – LESSON 2; A – LESSON 2; A 3 3 - - Reading Reading II. II. Vocabular y Vocabular y : : UNIT 12 UNIT 12 – LESSON 2; A – LESSON 2; A 3 3 -Reading -Reading II. II. Vocabulary Vocabulary : : slice (v) : slice (v) : UNIT 12 UNIT 12 – LESSON 2; A – LESSON 2; A 3 3 - - Reading Reading II. II. Vocabular y Vocabular y : : + add + add (v): (v): theâm vaøo,neâm vaøo theâm vaøo,neâm vaøo UNIT 12 UNIT 12 – LESSON 2; A – LESSON 2; A 3 3 - - Reading Reading II. II. Vocabular y Vocabular y : : = = make something hot make something hot UNIT 12 UNIT 12 – LESSON 2; A – LESSON 2; A 3 3 -Reading -Reading II. II. Vocabulary Vocabulary : : heat heat (v) : (v) : make something hot make something hot UNIT 12 UNIT 12 – LESSON 2; A – LESSON 2; A 3 3 - - Reading Reading II. II. Vocabular y Vocabular y : : 4. stir-fry 4. stir-fry (v): chieân,xaøo (v): chieân,xaøo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tieng Anh 7/Unit 12/A3, Tieng Anh 7/Unit 12/A3, , chiên,xào chiên,xào fried rice fried rice chicken chicken