0

Bài tập trắc nghiệm về mạo từ và các từ xác định trong tiếng anh (10)

2 566 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2016, 09:07

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ MẠO TỪ CÁC TỪ XÁC ĐỊNH TRONG TIẾNG ANH Find the one choice that best completes the sentence My mother goes to church in morning A x B every C the D a I eat everyday A a banana B banana C the bananas D any banana Harry is a sailor He spends most of his life at _ sea A a B an C the D x There are billions of stars in _ space A a B an C x D the He tried to park his car but _ space wasn’t big enough A the B a C an D x Can you turn off _ television, please? A the B a C an D x We had _ dinner in a restaurant A a B an C x D the We had _ meal in a restaurant A a B an C the D x Thank you That was very nice lunch A a B an C the D.x 10 rose is my favorite color A a B an C the D x 11 When was _ computer invented? A a B an C the D x 12 My daughter plays _ piano very well A the B a C an D x 13 Mary loves _ flowers A a B an C the D x 14 Jill went to hospital to see her friend A x B the C a D an 15 Mrs Lan went to school to meet her son’s daughter A x B the C a D an 16 Carol went to prison to meet her brother A the B a C an D x 17 Sandra works at a big hospital She’s _ A nurse B a nurse C the nurse D an nurse 18 She works six days _ week A in B for C a D x 19 is a star A Sun B A sun C The sun D Suns 20 What did you have for breakfast this morning? A x B a C an D the
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm về mạo từ và các từ xác định trong tiếng anh (10) , Bài tập trắc nghiệm về mạo từ và các từ xác định trong tiếng anh (10) ,