Ăn uống hàng ngày

18 2,310 11
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2013, 01:26

  NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy, c« gi¸o vÒ dù giê Th¨m líp 1/1 Ph©n m«n: Tù nhiªn X héi– · GV thùc hiÖn: Nguy n Th Huễ ị ệ KIỂM TRA BÀI CŨ 1/ Em hãy nêu cách chải răng như thế nào là đúng. 2/ Hãy thực hành rửa mặt đúng cách và hợp vệ sinh. NHẬN XÉT Tù nhiªn x· héi: Thø ba, ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2008 Tù nhiªn x· héi: ¡n uèng hµng ngµy Thø hai, ngµy 8 th¸ng 10 n¨m 2007 Em hãy kể tên những thức ăn, đồ uống nhà em thường dùng hằng ngày Tù nhiªn x· héi: ¡n uèng hµng ngµy Thø hai, ngµy 8 th¸ng 10 n¨m 2007 Mời các em mở sách giáo khoa quan sát tranh trang 18 Tù nhiªn x· héi: ¡n uèng hµng ngµy Thø hai, ngµy 8 th¸ng 10 n¨m 2007 NGHỈ GIẢI LAO [...]...Thứ hai, ngày 8 tháng 10 năm 2007 Tự nhiên xã hội: Ăn uống hàng ngày Mi cỏc em m sỏch giỏo khoa quan sỏt tranh trang 19 Thứ năm, ngày 16 tháng 10 năm 2007 Tự nhiên-Xã hội: Ăn uống hàng ngày Trò chơi đi chợ giúp mẹ Trò chơi đi chợ giúp mẹ CNG C H: Mun c th mau ln, kho mnh chỳng ta phi n, ung nh th . CỐ H: Muốn cơ thể mau lớn, khoẻ mạnh chúng ta phải ăn, uống như thế nào? DẶN DÒ Tự giác trong việc ăn uống của bản thân KÝnh chóc c¸c thÇy c« M¹nh khoÎ. Thø hai, ngµy 8 th¸ng 10 n¨m 2007 Em hãy kể tên những thức ăn, đồ uống nhà em thường dùng hằng ngày Tù nhiªn x· héi: ¡n uèng hµng ngµy Thø hai, ngµy 8 th¸ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Ăn uống hàng ngày, Ăn uống hàng ngày, Ăn uống hàng ngày