0

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 9 MÔN SINH HỌC

16 264 0
  • ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 9 MÔN SINH HỌC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2016, 19:10

ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 9 MÔN SINH HỌCĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 9 MÔN SINH HỌCĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 9 MÔN SINH HỌCĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 9 MÔN SINH HỌCĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 9 MÔN SINH HỌCĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 9 MÔN SINH HỌCĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 9 MÔN SINH HỌCĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 9 MÔN SINH HỌCĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 9 MÔN SINH HỌCĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 9 MÔN SINH HỌCĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 9 MÔN SINH HỌC UBND HUYệN KRÔNG BUK PHòNG GIáO DụC & ĐàO TạO - Kỳ thi Kiểm tra học kì I LớP Môn: Sinh vật (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 197 Câu 1: i vi th a bi, c im khụng ỳng l: A T bo cú s lng ADN tng gp ụi B Sinh tng hp cht hu c din mnh m C T bo to, c quan sinh dng ln, chng chu tt D Khụng cú kh nng sinh sn Câu 2: Mt gen gm cú 1800 nuclờụtớt cn bao nhiờu tARN tham gia vo quỏ trỡnh tng hp prụtờin gen ny quy nh cu trỳc Nu mi tARN ch mt ln tham gia chuyn axớt amin A 900 B 600 C 300 D Tt c u sai Câu 3: t bin cu trỳc NST no gõy bnh ung th mỏu ngi? A Mt mt on trờn NST s 21 B Lp mt on trờn NST s 21 C Chuyn on t NST s 21 sang NST s 23 D o on trờn NST gii tớnh X Câu 4: trõu cú b NST lng bi 2n =50 Mt nhúm t bo ang gim phõn cú 1600 NST n ang phõn li v cc t bo S lng t bo ca nhúm l bao nhiờu? A 16 t bo B 24 t bo C 28 t bo D 32 t bo Câu 5: Gen A quy nh mt en ngi tri hon ton so vi gen a quy nh mt xanh Chn cp b m phự hp trng hp gia ỡnh cú mt xanh v mt en A AA x aa B Aa x aa C Aa x Aa D C B v C u ỳng Câu 6: Cỏc tớnh trng no sau õy chu tỏc ng nhiu ca mụi trng? A Mu mt B t im lụng mi C Hỡnh dỏng ca mi D Mu da Câu 7: Nguyờn tc b sung cỏc cu trỳc ca ADN dn n kt qu: A A = X, G = T B A + T = G + X C A G = X T D A + G = T + X Câu 8: Gii thớch hin tng cựng kiu gen tr ng sinh cựng trng nh th no? A Trong quỏ trỡnh th tinh cú nhiu trng c th tinh cựng lỳc B Trong quỏ trỡnh th tinh cú nhng trng ging hon ton cựng rng C Sau th tinh, ln nguyờn phõn u tiờn hai t bo ó tỏch hỡnh thnh nờn hai hp t D Trong mt ln th tinh, cú nhng trng v tinh trựng hon ton ging cựng th tinh Câu 9: Mt mch n ca phõn t ADN cú trỡnh t sp xp nh sau: -AGXTAGXATGX Mch n ADN no sau l mch b sung ca mch n trờn? A - A X X T A X X A A G G B - T X G A T X G T A X C - A G X T A G X A T G X D - T X G A T X G T A X G Câu 10: Ngi cú cụng mụ t chớnh xỏc mụ hỡnh cu trỳc khụng gian ca phõn t ADN ln u tiờn l ai: A Moocgan B Menen C Oatxn v cric D Men en v moocgan Câu 11: Mt t bo sinh dc mang cp NST tng ng kớ hiu l: A,a ; B,b, qua gim phõn cú th cho nhng loi giao t no? A AB,Ab,aB,Bb B AB,Aa,aB,ab C AB,Ab,aB,ab D AA,Ab,aB,ab Câu 12: Th d bi l gỡ? A L c th m t bo cú s NST nhiu hn s NST bỡnh thng ca loi B L c th mang nhõn cỏc t bo xut hin t bin NST C L c th m t bo sinh dng cú mt hoc mt s cp NST b thay i v s lng D L c th m cỏc t bo giao t cú mt hoc mt s cp NST b thay i v s lng Câu 13: u h lan tớnh trng ht vng (A) tri hon ton so vi tớnh trng ht xanh (a) Tớnh trng v ht trn (B) tri hon ton so vi tớnh trng vừ ht nhn ( b) Phộp lai no sau õy l phộp lai phõn tớch A AA BB x aabb B AaBb x aabb C AaBB x aabb D C A, B & C u ỳng Câu 14: Trong c th ngi, loi t bo no cú NST gii tớnh ? A T bo sinh dng B T bo sinh dc C T bo mụ phõn sinh trng v tinh trựng D C A v B Câu 15: Nhng khú khn gp phi nghiờn cu di truyn ngi l gỡ? A Ngi l ng vt tin húa cao nht nờn khụng t chc thc nghim c B Ngi sinh mun v sinh ớt con, ng thi khụng th ỏp dng phng phỏp lai v gõy t bin C Ngi bit núi cú th thụng tin cho c Vỡ vy cỏc kt qu thc nghim ngi cú th b sai lc D S sc tc ngi trờn th gii ớt hn nhiu so vi cỏc nũi v th ng vt, thc vt Câu 16: iu no sau õy khụng ỳng vi nhúm gen liờn kt? A S nhúm gen liờn kt mi loi bng s NST b n bi (n) ca loi ú B S nhúm gen liờn kt mi loi bng s NST b lng bi ca loi ú C S nhúm tớnh trng di truyn liờn kt tng ng vi s nhúm gen liờn kt D Cỏc gen nm trờn mt NST to thnh mt nhúm gen liờn kt Câu 17: Kiu gen l gỡ? A Kiu gen l ton b cỏc gen t bo ca c th B Kiu gen l cỏc nhõn t di truyn ca c th C Kiu gen l cỏc cp gen quy nh tớnh trng ca sinh vt D Kiu gen l cỏc nhõn t di truyn c kớ hiu bng cỏc ch cỏi Câu 18: ngi v ng vt cú vỳ, yu t no quy nh gii tớnh c? A Mụi trng v mụi trng ngoi B NST Y hp t C NST X hp t D C A v B Câu 19: Bnh bch tng ngi l do: A t bin gen ln trờn NST giúi tớnh X B t bin gen tri trờn NST gii tớnh X C t bin gen ln trờn NST thng D t bin gen tri trờn NST thng Câu 20: Vic nghiờn cu ph h phi c thc hin ớt nht qua: A th h B th h C th h D th h Câu 21: Nguyờn nhõn no sau õy ó gõy t bin ngi? A Do nh hng ca cỏc tỏc nhõn vt lý t nhiờn B Do nh hng ca cỏc nhõn t húa hc v ụ nhim mụi trng C Do ri lon trao i cht ni bo D Tt c cỏc nguyờn nhõn trờn u ỳng Câu 22: Lụng ngn l tớnh trng tri hon ton(S) so vi tớnh trng lụng di (s) Khi lai lụng ngn vi lụng ngn, F1 thu c t l kiu gen chiu di ca lụng l 1:2:1 B m cú kiu gen no s cỏc kiu gen sau õy? A SS x ss B Ss x ss C Ss x Ss D Ss x SS Câu 23: Nguyờn nhõn no gõy bnh mỏu khú ụng? A Do gen tri quy nh B Do t bin gen gõy nờn C Do NST b t bin D Do gen ln trờn NST gii tớnh X quy nh Câu 24: g cỏ th cỏi l d giao t Trong la cú cỏi v 10 c Hi la ú cú bao nhiờu noón nguyờn bo ca g mỏi tham gia vo gim phõn quỏ trỡnh phỏt sinh giao t? A B C 15 D 32 Câu 25: rui gim 2n = sau ln phõn bo liờn tip, s NST mi c hỡnh thnh l bao nhiờu A B 56 C 64 D 112 Câu 26: trõu cú b NST lng bi 2n=50 Mt nhúm t bo ang gim phõn cú 400 NST kộp ang tip cn vi thoi phõn bo S lng t bo ca nhúm l bao nhiờu? A t bo B t bo C t bo D 10 t bo Câu 27: Ti t bin gen thng cú hi? A t bin gen phỏ v s thng nht hi hũa kiu gen ó qua chn lc t nhiờn lõu di B t bin gen cú th di truyn c cho th h sau C t bin gen lm thay i cu trỳc ca protein m nú mó húa nờn gõy nhng thay i ca c th sinh vt D C A, B v C u ỳng Câu 28: ADN v ARN cú c im ging no sau õy: A Cú cha loi n phõn l A,U,G,X B Cú tớnh a dng v tớnh c thự cho loi C Cú cha loi n phõn l A,T,G,X D C A,B,C u ỳng Câu 29: í ngha ca quy lut phõn ly c lp l: A Gúp phn gii thớch s a dng ca th gii sinh vt B To c s lý lun cho khoa hc chn ging C Gúp phn nh hng cho vic to cỏc ging cõy trng, vt nuụi a dng phong phỳ D C A, B v C u ỳng Câu 30: Trong phõn bo ln II ca gim phõn, NST kộp xp thnh mt hng ti mt phng xớch o ca thoi phõn bo : A Kỡ u B Kỡ gia C Kỡ sau D Kỡ cui - Hết - UBND HUYệN KRÔNG BUK PHòNG GIáO DụC & ĐàO TạO - Kỳ thi Kiểm tra học kì I LớP Môn: Sinh vật (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 385 Câu 1: t bin cu trỳc NST no gõy bnh ung th mỏu ngi? A Mt mt on trờn NST s 21 B o on trờn NST gii tớnh X C Chuyn on t NST s 21 sang NST s 23 D Lp mt on trờn NST s 21 Câu 2: Nguyờn nhõn no sau õy ó gõy t bin ngi? A Do nh hng ca cỏc tỏc nhõn vt lý t nhiờn B Do nh hng ca cỏc nhõn t húa hc v ụ nhim mụi trng C Do ri lon trao i cht ni bo D Tt c cỏc nguyờn nhõn trờn u ỳng Câu 3: Nguyờn nhõn no gõy bnh mỏu khú ụng? A Do gen tri quy nh B Do NST b t bin C Do gen ln trờn NST gii tớnh X quy nh D Do t bin gen gõy nờn Câu 4: u h lan tớnh trng ht vng (A) tri hon ton so vi tớnh trng ht xanh (a) Tớnh trng v ht trn (B) tri hon ton so vi tớnh trng vừ ht nhn ( b) Phộp lai no sau õy l phộp lai phõn tớch A AA BB x aabb B AaBb x aabb C AaBB x aabb D C A, B & C u ỳng Câu 5: g cỏ th cỏi l d giao t Trong la cú cỏi v 10 c Hi la ú cú bao nhiờu noón nguyờn bo ca g mỏi tham gia vo gim phõn quỏ trỡnh phỏt sinh giao t? A B C 32 D 15 Câu 6: trõu cú b NST lng bi 2n=50 Mt nhúm t bo ang gim phõn cú 400 NST kộp ang tip cn vi thoi phõn bo S lng t bo ca nhúm l bao nhiờu? A 10 t bo B t bo C t bo D t bo Câu 7: Nhng khú khn gp phi nghiờn cu di truyn ngi l gỡ? A Ngi sinh mun v sinh ớt con, ng thi khụng th ỏp dng phng phỏp lai v gõy t bin B Ngi bit núi cú th thụng tin cho c Vỡ vy cỏc kt qu thc nghim ngi cú th b sai lc C S sc tc ngi trờn th gii ớt hn nhiu so vi cỏc nũi v th ng vt, thc vt D Ngi l ng vt tin húa cao nht nờn khụng t chc thc nghim c Câu 8: Mt mch n ca phõn t ADN cú trỡnh t sp xp nh sau: -AGXTAGXATGX Mch n ADN no sau l mch b sung ca mch n trờn? A - A X X T A X X A A G G B - A G X T A G X A T G X C - T X G A T X G T A X D - T X G A T X G T A X G Câu 9: Cỏc tớnh trng no sau õy chu tỏc ng nhiu ca mụi trng? A Hỡnh dỏng ca mi B Mu da C t im lụng mi D Mu mt Câu 10: i vi th a bi, c im khụng ỳng l: A Khụng cú kh nng sinh sn B Sinh tng hp cht hu c din mnh m C T bo to, c quan sinh dng ln, chng chu tt D T bo cú s lng ADN tng gp ụi Câu 11: Nguyờn tc b sung cỏc cu trỳc ca ADN dn n kt qu: A A + G = T + X B A = X, G = T C A G = X T D A + T = G + X Câu 12: ADN v ARN cú c im ging no sau õy: A Cú cha loi n phõn l A,U,G,X B Cú tớnh a dng v tớnh c thự cho loi C Cú cha loi n phõn l A,T,G,X D C A,B,C u ỳng Câu 13: Ngi cú cụng mụ t chớnh xỏc mụ hỡnh cu trỳc khụng gian ca phõn t ADN ln u tiờn l ai: A Menen B Oatxn v cric C Men en v moocgan D Moocgan Câu 14: Lụng ngn l tớnh trng tri hon ton(S) so vi tớnh trng lụng di (s) Khi lai lụng ngn vi lụng ngn, F1 thu c t l kiu gen chiu di ca lụng l 1:2:1 B m cú kiu gen no s cỏc kiu gen sau õy? A Ss x SS B Ss x ss C SS x ss D Ss x Ss Câu 15: Vic nghiờn cu ph h phi c thc hin ớt nht qua: A th h B th h C th h D th h Câu 16: Ti t bin gen thng cú hi? A t bin gen phỏ v s thng nht hi hũa kiu gen ó qua chn lc t nhiờn lõu di B t bin gen cú th di truyn c cho th h sau C t bin gen lm thay i cu trỳc ca protein m nú mó húa nờn gõy nhng thay i ca c th sinh vt D C A, B v C u ỳng Câu 17: Trong c th ngi, loi t bo no cú NST gii tớnh ? A T bo sinh dng B T bo sinh dc C T bo mụ phõn sinh trng v tinh trựng D C A v B Câu 18: Kiu gen l gỡ? A Kiu gen l ton b cỏc gen t bo ca c th B Kiu gen l cỏc cp gen quy nh tớnh trng ca sinh vt C Kiu gen l cỏc nhõn t di truyn ca c th D Kiu gen l cỏc nhõn t di truyn c kớ hiu bng cỏc ch cỏi Câu 19: Mt t bo sinh dc mang cp NST tng ng kớ hiu l: A,a ; B,b, qua gim phõn cú th cho nhng loi giao t no? A AB,Aa,aB,ab B AB,Ab,aB,ab C AA,Ab,aB,ab D AB,Ab,aB,Bb Câu 20: Gen A quy nh mt en ngi tri hon ton so vi gen a quy nh mt xanh Chn cp b m phự hp trng hp gia ỡnh cú mt xanh v mt en A AA x aa B Aa x aa C Aa x Aa D C B v C u ỳng Câu 21: Trong phõn bo ln II ca gim phõn, NST kộp xp thnh mt hng ti mt phng xớch o ca thoi phõn bo : A Kỡ sau B Kỡ cui C Kỡ u D Kỡ gia Câu 22: í ngha ca quy lut phõn ly c lp l: A Gúp phn gii thớch s a dng ca th gii sinh vt B To c s lý lun cho khoa hc chn ging C Gúp phn nh hng cho vic to cỏc ging cõy trng, vt nuụi a dng phong phỳ D C A, B v C u ỳng Câu 23: Gii thớch hin tng cựng kiu gen tr ng sinh cựng trng nh th no? A Sau th tinh, ln nguyờn phõn u tiờn hai t bo ó tỏch hỡnh thnh nờn hai hp t B Trong mt ln th tinh, cú nhng trng v tinh trựng hon ton ging cựng th tinh C Trong quỏ trỡnh th tinh cú nhng trng ging hon ton cựng rng D Trong quỏ trỡnh th tinh cú nhiu trng c th tinh cựng lỳc Câu 24: rui gim 2n = sau ln phõn bo liờn tip, s NST mi c hỡnh thnh l bao nhiờu A 56 B 64 C 112 D Câu 25: Mt gen gm cú 1800 nuclờụtớt cn bao nhiờu tARN tham gia vo quỏ trỡnh tng hp prụtờin gen ny quy nh cu trỳc Nu mi tARN ch mt ln tham gia chuyn axớt amin A 900 B 600 C 300 D Tt c u sai Câu 26: Th d bi l gỡ? A L c th m t bo sinh dng cú mt hoc mt s cp NST b thay i v s lng B L c th m cỏc t bo giao t cú mt hoc mt s cp NST b thay i v s lng C L c th mang nhõn cỏc t bo xut hin t bin NST D L c th m t bo cú s NST nhiu hn s NST bỡnh thng ca loi Câu 27: Bnh bch tng ngi l do: A t bin gen ln trờn NST giúi tớnh X B t bin gen tri trờn NST thng C t bin gen ln trờn NST thng D t bin gen tri trờn NST gii tớnh X Câu 28: ngi v ng vt cú vỳ, yu t no quy nh gii tớnh c? A Mụi trng v mụi trng ngoi B NST Y hp t C NST X hp t D C A v B Câu 29: trõu cú b NST lng bi 2n =50 Mt nhúm t bo ang gim phõn cú 1600 NST n ang phõn li v cc t bo S lng t bo ca nhúm l bao nhiờu? A 16 t bo B 28 t bo C 24 t bo D 32 t bo Câu 30: iu no sau õy khụng ỳng vi nhúm gen liờn kt? A S nhúm tớnh trng di truyn liờn kt tng ng vi s nhúm gen liờn kt B Cỏc gen nm trờn mt NST to thnh mt nhúm gen liờn kt C S nhúm gen liờn kt mi loi bng s NST b lng bi ca loi ú D S nhúm gen liờn kt mi loi bng s NST b n bi (n) ca loi ú - Hết - UBND HUYệN KRÔNG BUK PHòNG GIáO DụC & ĐàO TạO - Kỳ thi Kiểm tra học kì I LớP Môn: Sinh vật (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 513 Câu 1: Trong phõn bo ln II ca gim phõn, NST kộp xp thnh mt hng ti mt phng xớch o ca thoi phõn bo : A Kỡ sau B Kỡ u C Kỡ gia D Kỡ cui Câu 2: ADN v ARN cú c im ging no sau õy: A Cú cha loi n phõn l A,U,G,X B Cú tớnh a dng v tớnh c thự cho loi C Cú cha loi n phõn l A,T,G,X D C A,B,C u ỳng Câu 3: Mt gen gm cú 1800 nuclờụtớt cn bao nhiờu tARN tham gia vo quỏ trỡnh tng hp prụtờin gen ny quy nh cu trỳc Nu mi tARN ch mt ln tham gia chuyn axớt amin A 900 B 600 C 300 D Tt c u sai Câu 4: Kiu gen l gỡ? A Kiu gen l cỏc cp gen quy nh tớnh trng ca sinh vt B Kiu gen l cỏc nhõn t di truyn ca c th C Kiu gen l cỏc nhõn t di truyn c kớ hiu bng cỏc ch cỏi D Kiu gen l ton b cỏc gen t bo ca c th Câu 5: Nguyờn nhõn no gõy bnh mỏu khú ụng? A Do gen tri quy nh B Do NST b t bin C Do gen ln trờn NST gii tớnh X quy nh D Do t bin gen gõy nờn Câu 6: Bnh bch tng ngi l do: A t bin gen ln trờn NST giúi tớnh X B t bin gen ln trờn NST thng C t bin gen tri trờn NST gii tớnh X D t bin gen tri trờn NST thng Câu 7: g cỏ th cỏi l d giao t Trong la cú cỏi v 10 c Hi la ú cú bao nhiờu noón nguyờn bo ca g mỏi tham gia vo gim phõn quỏ trỡnh phỏt sinh giao t? A B 32 C D 15 Câu 8: Nhng khú khn gp phi nghiờn cu di truyn ngi l gỡ? A S sc tc ngi trờn th gii ớt hn nhiu so vi cỏc nũi v th ng vt, thc vt B Ngi bit núi cú th thụng tin cho c Vỡ vy cỏc kt qu thc nghim ngi cú th b sai lc C Ngi l ng vt tin húa cao nht nờn khụng t chc thc nghim c D Ngi sinh mun v sinh ớt con, ng thi khụng th ỏp dng phng phỏp lai v gõy t bin Câu 9: ngi v ng vt cú vỳ, yu t no quy nh gii tớnh c? A Mụi trng v mụi trng ngoi B NST Y hp t C NST X hp t D C A v B Câu 10: Gen A quy nh mt en ngi tri hon ton so vi gen a quy nh mt xanh Chn cp b m phự hp trng hp gia ỡnh cú mt xanh v mt en A AA x aa B Aa x aa C Aa x Aa D C B v C u ỳng Câu 11: í ngha ca quy lut phõn ly c lp l: A Gúp phn gii thớch s a dng ca th gii sinh vt B To c s lý lun cho khoa hc chn ging C Gúp phn nh hng cho vic to cỏc ging cõy trng, vt nuụi a dng phong phỳ D C A, B v C u ỳng Câu 12: Nguyờn tc b sung cỏc cu trỳc ca ADN dn n kt qu: A A G = X T B A = X, G = T C A + G = T + X D A + T = G + X Câu 13: t bin cu trỳc NST no gõy bnh ung th mỏu ngi? A Mt mt on trờn NST s 21 B o on trờn NST gii tớnh X C Chuyn on t NST s 21 sang NST s 23 D Lp mt on trờn NST s 21 Câu 14: rui gim 2n = sau ln phõn bo liờn tip, s NST mi c hỡnh thnh l bao nhiờu A 64 B 112 C 56 D Câu 15: Vic nghiờn cu ph h phi c thc hin ớt nht qua: A th h B th h C th h D th h Câu 16: Ti t bin gen thng cú hi? A t bin gen phỏ v s thng nht hi hũa kiu gen ó qua chn lc t nhiờn lõu di B t bin gen cú th di truyn c cho th h sau C t bin gen lm thay i cu trỳc ca protein m nú mó húa nờn gõy nhng thay i ca c th sinh vt D C A, B v C u ỳng Câu 17: Th d bi l gỡ? A L c th m t bo sinh dng cú mt hoc mt s cp NST b thay i v s lng B L c th m t bo cú s NST nhiu hn s NST bỡnh thng ca loi C L c th mang nhõn cỏc t bo xut hin t bin NST D L c th m cỏc t bo giao t cú mt hoc mt s cp NST b thay i v s lng Câu 18: Mt t bo sinh dc mang cp NST tng ng kớ hiu l: A,a ; B,b, qua gim phõn cú th cho nhng loi giao t no? A AB,Aa,aB,ab B AB,Ab,aB,ab C AB,Ab,aB,Bb D AA,Ab,aB,ab Câu 19: Gii thớch hin tng cựng kiu gen tr ng sinh cựng trng nh th no? A Sau th tinh, ln nguyờn phõn u tiờn hai t bo ó tỏch hỡnh thnh nờn hai hp t B Trong mt ln th tinh, cú nhng trng v tinh trựng hon ton ging cựng th tinh C Trong quỏ trỡnh th tinh cú nhiu trng c th tinh cựng lỳc D Trong quỏ trỡnh th tinh cú nhng trng ging hon ton cựng rng Câu 20: Ngi cú cụng mụ t chớnh xỏc mụ hỡnh cu trỳc khụng gian ca phõn t ADN ln u tiờn l ai: A Moocgan B Oatxn v cric C Menen D Men en v moocgan Câu 21: Nguyờn nhõn no sau õy ó gõy t bin ngi? A Do nh hng ca cỏc tỏc nhõn vt lý t nhiờn B Do nh hng ca cỏc nhõn t húa hc v ụ nhim mụi trng C Do ri lon trao i cht ni bo D Tt c cỏc nguyờn nhõn trờn u ỳng Câu 22: Lụng ngn l tớnh trng tri hon ton(S) so vi tớnh trng lụng di (s) Khi lai lụng ngn vi lụng ngn, F1 thu c t l kiu gen chiu di ca lụng l 1:2:1 B m cú kiu gen no s cỏc kiu gen sau õy? A SS x ss B Ss x ss C Ss x Ss D Ss x SS Câu 23: Trong c th ngi, loi t bo no cú NST gii tớnh ? A T bo sinh dng B T bo sinh dc C T bo mụ phõn sinh trng v tinh trựng D C A v B Câu 24: trõu cú b NST lng bi 2n=50 Mt nhúm t bo ang gim phõn cú 400 NST kộp ang tip cn vi thoi phõn bo S lng t bo ca nhúm l bao nhiờu? A t bo B t bo C 10 t bo D t bo Câu 25: u h lan tớnh trng ht vng (A) tri hon ton so vi tớnh trng ht xanh (a) Tớnh trng v ht trn (B) tri hon ton so vi tớnh trng vừ ht nhn ( b) Phộp lai no sau õy l phộp lai phõn tớch A AA BB x aabb B AaBb x aabb C AaBB x aabb D C A, B & C u ỳng Câu 26: Cỏc tớnh trng no sau õy chu tỏc ng nhiu ca mụi trng? A Mu mt B t im lụng mi C Hỡnh dỏng ca mi D Mu da Câu 27: trõu cú b NST lng bi 2n =50 Mt nhúm t bo ang gim phõn cú 1600 NST n ang phõn li v cc t bo S lng t bo ca nhúm l bao nhiờu? A 24 t bo B 16 t bo C 32 t bo D 28 t bo Câu 28: Mt mch n ca phõn t ADN cú trỡnh t sp xp nh sau: -AGXTAGXATGX Mch n ADN no sau l mch b sung ca mch n trờn? A - T X G A T X G T A X G B - T X G A T X G T A X C - A X X T A X X A A G G D - A G X T A G X A T G X Câu 29: iu no sau õy khụng ỳng vi nhúm gen liờn kt? A Cỏc gen nm trờn mt NST to thnh mt nhúm gen liờn kt B S nhúm gen liờn kt mi loi bng s NST b lng bi ca loi ú C S nhúm gen liờn kt mi loi bng s NST b n bi (n) ca loi ú D S nhúm tớnh trng di truyn liờn kt tng ng vi s nhúm gen liờn kt Câu 30: i vi th a bi, c im khụng ỳng l: A Khụng cú kh nng sinh sn B Sinh tng hp cht hu c din mnh m C T bo cú s lng ADN tng gp ụi D T bo to, c quan sinh dng ln, chng chu tt - Hết - UBND HUYệN KRÔNG BUK PHòNG GIáO DụC & ĐàO TạO - Kỳ thi Kiểm tra học kì I LớP Môn: Sinh vật (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 744 Câu 1: Trong c th ngi, loi t bo no cú NST gii tớnh ? A T bo sinh dng B T bo sinh dc C T bo mụ phõn sinh trng v tinh trựng D C A v B Câu 2: trõu cú b NST lng bi 2n=50 Mt nhúm t bo ang gim phõn cú 400 NST kộp ang tip cn vi thoi phõn bo S lng t bo ca nhúm l bao nhiờu? A t bo B 10 t bo C t bo D t bo Câu 3: Bnh bch tng ngi l do: A t bin gen ln trờn NST thng B t bin gen tri trờn NST thng C t bin gen ln trờn NST giúi tớnh X D t bin gen tri trờn NST gii tớnh X Câu 4: Cỏc tớnh trng no sau õy chu tỏc ng nhiu ca mụi trng? A Mu mt B Hỡnh dỏng ca mi C Mu da D t im lụng mi Câu 5: Trong phõn bo ln II ca gim phõn, NST kộp xp thnh mt hng ti mt phng xớch o ca thoi phõn bo : A Kỡ cui B Kỡ u C Kỡ gia D Kỡ sau Câu 6: Lụng ngn l tớnh trng tri hon ton(S) so vi tớnh trng lụng di (s) Khi lai lụng ngn vi lụng ngn, F1 thu c t l kiu gen chiu di ca lụng l 1:2:1 B m cú kiu gen no s cỏc kiu gen sau õy? A Ss x Ss B Ss x SS C Ss x ss D SS x ss Câu 7: t bin cu trỳc NST no gõy bnh ung th mỏu ngi? A Mt mt on trờn NST s 21 B Chuyn on t NST s 21 sang NST s 23 C Lp mt on trờn NST s 21 D o on trờn NST gii tớnh X Câu 8: Vic nghiờn cu ph h phi c thc hin ớt nht qua: A th h B th h C th h D th h Câu 9: Gii thớch hin tng cựng kiu gen tr ng sinh cựng trng nh th no? A Trong quỏ trỡnh th tinh cú nhng trng ging hon ton cựng rng B Sau th tinh, ln nguyờn phõn u tiờn hai t bo ó tỏch hỡnh thnh nờn hai hp t C Trong mt ln th tinh, cú nhng trng v tinh trựng hon ton ging cựng th tinh D Trong quỏ trỡnh th tinh cú nhiu trng c th tinh cựng lỳc Câu 10: Nguyờn nhõn no sau õy ó gõy t bin ngi? A Do nh hng ca cỏc tỏc nhõn vt lý t nhiờn B Do nh hng ca cỏc nhõn t húa hc v ụ nhim mụi trng C Do ri lon trao i cht ni bo D Tt c cỏc nguyờn nhõn trờn u ỳng Câu 11: Mt gen gm cú 1800 nuclờụtớt cn bao nhiờu tARN tham gia vo quỏ trỡnh tng hp prụtờin gen ny quy nh cu trỳc Nu mi tARN ch mt ln tham gia chuyn axớt amin A 900 B 600 C 300 D Tt c u sai Câu 12: Nguyờn nhõn no gõy bnh mỏu khú ụng? A Do gen ln trờn NST gii tớnh X quy nh B Do t bin gen gõy nờn C Do NST b t bin D Do gen tri quy nh Câu 13: Th d bi l gỡ? A L c th m t bo sinh dng cú mt hoc mt s cp NST b thay i v s lng B L c th m t bo cú s NST nhiu hn s NST bỡnh thng ca loi C L c th mang nhõn cỏc t bo xut hin t bin NST D L c th m cỏc t bo giao t cú mt hoc mt s cp NST b thay i v s lng Câu 14: u h lan tớnh trng ht vng (A) tri hon ton so vi tớnh trng ht xanh (a) Tớnh trng v ht trn (B) tri hon ton so vi tớnh trng vừ ht nhn ( b) Phộp lai no sau õy l phộp lai phõn tớch A AA BB x aabb B AaBb x aabb C AaBB x aabb D C A, B & C u ỳng Câu 15: Nhng khú khn gp phi nghiờn cu di truyn ngi l gỡ? A Ngi bit núi cú th thụng tin cho c Vỡ vy cỏc kt qu thc nghim ngi cú th b sai lc B S sc tc ngi trờn th gii ớt hn nhiu so vi cỏc nũi v th ng vt, thc vt C Ngi l ng vt tin húa cao nht nờn khụng t chc thc nghim c D Ngi sinh mun v sinh ớt con, ng thi khụng th ỏp dng phng phỏp lai v gõy t bin Câu 16: Mt mch n ca phõn t ADN cú trỡnh t sp xp nh sau: -AGXTAGXATGX Mch n ADN no sau l mch b sung ca mch n trờn? A - A X X T A X X A A G G B - A G X T A G X A T G X C - T X G A T X G T A X D - T X G A T X G T A X G Câu 17: ngi v ng vt cú vỳ, yu t no quy nh gii tớnh c? A Mụi trng v mụi trng ngoi B NST Y hp t C NST X hp t D C A v B Câu 18: trõu cú b NST lng bi 2n =50 Mt nhúm t bo ang gim phõn cú 1600 NST n ang phõn li v cc t bo S lng t bo ca nhúm l bao nhiờu? A 16 t bo B 28 t bo C 24 t bo D 32 t bo Câu 19: i vi th a bi, c im khụng ỳng l: A Sinh tng hp cht hu c din mnh m B Khụng cú kh nng sinh sn C T bo cú s lng ADN tng gp ụi D T bo to, c quan sinh dng ln, chng chu tt Câu 20: Nguyờn tc b sung cỏc cu trỳc ca ADN dn n kt qu: A A + G = T + X B A G = X T C A = X, G = T D A + T = G + X Câu 21: iu no sau õy khụng ỳng vi nhúm gen liờn kt? A S nhúm gen liờn kt mi loi bng s NST b lng bi ca loi ú B S nhúm tớnh trng di truyn liờn kt tng ng vi s nhúm gen liờn kt C Cỏc gen nm trờn mt NST to thnh mt nhúm gen liờn kt D S nhúm gen liờn kt mi loi bng s NST b n bi (n) ca loi ú Câu 22: Ti t bin gen thng cú hi? A t bin gen phỏ v s thng nht hi hũa kiu gen ó qua chn lc t nhiờn lõu di B t bin gen cú th di truyn c cho th h sau C t bin gen lm thay i cu trỳc ca protein m nú mó húa nờn gõy nhng thay i ca c th sinh vt D C A, B v C u ỳng Câu 23: Kiu gen l gỡ? A Kiu gen l ton b cỏc gen t bo ca c th B Kiu gen l cỏc nhõn t di truyn c kớ hiu bng cỏc ch cỏi C Kiu gen l cỏc nhõn t di truyn ca c th D Kiu gen l cỏc cp gen quy nh tớnh trng ca sinh vt Câu 24: g cỏ th cỏi l d giao t Trong la cú cỏi v 10 c Hi la ú cú bao nhiờu noón nguyờn bo ca g mỏi tham gia vo gim phõn quỏ trỡnh phỏt sinh giao t? A 15 B C D 32 Câu 25: Mt t bo sinh dc mang cp NST tng ng kớ hiu l: A,a ; B,b, qua gim phõn cú th cho nhng loi giao t no? A AB,Aa,aB,ab B AA,Ab,aB,ab C AB,Ab,aB,ab D AB,Ab,aB,Bb Câu 26: Gen A quy nh mt en ngi tri hon ton so vi gen a quy nh mt xanh Chn cp b m phự hp trng hp gia ỡnh cú mt xanh v mt en A AA x aa B Aa x aa C Aa x Aa D C B v C u ỳng Câu 27: í ngha ca quy lut phõn ly c lp l: A Gúp phn gii thớch s a dng ca th gii sinh vt B To c s lý lun cho khoa hc chn ging C Gúp phn nh hng cho vic to cỏc ging cõy trng, vt nuụi a dng phong phỳ D C A, B v C u ỳng Câu 28: ADN v ARN cú c im ging no sau õy: A Cú cha loi n phõn l A,U,G,X B Cú tớnh a dng v tớnh c thự cho loi C Cú cha loi n phõn l A,T,G,X D C A,B,C u ỳng Câu 29: Ngi cú cụng mụ t chớnh xỏc mụ hỡnh cu trỳc khụng gian ca phõn t ADN ln u tiờn l ai: A Menen B Men en v moocgan C Oatxn v cric D Moocgan Câu 30: rui gim 2n = sau ln phõn bo liờn tip, s NST mi c hỡnh thnh l bao nhiờu A 56 B 64 C D 112 - Hết - UBND HUYệN KRÔNG BUK PHòNG GIáO DụC & ĐàO TạO Kỳ thi Kiểm tra học kì I LớP Môn: Sinh vật - (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 299 Câu 1: t bin l gỡ? A Bin i vt cht di truyn (ADN, NST) B Bin i ca kiu gen C Bin i ca gen D Bin i ca NST Câu 2: ADN cú nhng chc nng no ? A ADN cú chc nng lu gi thụng tin di truyn B ADN cú chc nng truyn t thụng tin di truyn C ADN cú chc nng tỏi sinh to cỏc t bo cú b NST n nh D C A v B Câu 3: Mt phõn t ADN cú 800 cp nucleotic T s (A + T)/(G + X) = 3/5 Hi phõn t ADN ú cú bao nhiờu nucleotic adenin(A)? A 300 B 600 C 400 D 500 Câu 4: Gen l gỡ ? A L mt on ca phõn t ADN thc hin chc nng di truyn nht nh B Mt on ADN cha thụng tin quy nh cu trỳc ca loi prụtờin C Mt on ADN thc hin chc nng tng hp ARN chuyn D Mt on ADN thc hin chc nng iu hũa quỏ trỡnh tng hp prụtờin Câu 5: Quỏ trỡnh phõn bo bao gm cỏc kỡ: u, gia, sau, cui Cu trỳc in hỡnh ca NST c biu hin rừ nht kỡ no? A u B Gia C Sau D Cui Câu 6: Trong gim phõn, no NST nhõn ụi? A cỏc k trung gian ca ln phõn bo I v ln phõn bo II B k trung gian gia ln phõn bo I v ln phõn bo II C k trung gian trc ln phõn bo I D k u ca ln phõn bo I Câu 7: Hỡnh thỏi NST nhỡn rừ nht nguyờn phõn kỡ gia l do: A NST ó t nhõn ụi B NST ó xon v co ngn cc i C NST trung mt phng xớch o ca thoi phõn bo D NST cha phõn li v cỏc cc t bo Câu 8: C ch phỏt sinh cỏc giao t: (n-1) v (n+1) l do: A Mt cp NST tng ng khụng c nhõn ụi B Thoi phõn bo khụng c hỡnh thnh C Cp NST tng ng khụng xp song song k gia ca gim phõn I D Cp NST tng ng khụng phõn li kỡ sau ca gim phõn Câu 9: Kỡ u NST dng si A V bt u úng xon B úng xon v co ngn cc i C Mónh v bt u úng xon D Dón xon nhiu Câu 10: rui gim 2n = Sau ln phõn bo liờn tip tng s NST l bao nhiờu? A B 16 C 56 D 64 Câu 11: C ch phỏt sinh t bin cu trỳc NST l tỏc dng ca cỏc tỏc nhõn gõy t bin, dn n: A Phỏ v cu trỳc NST B Gõy s sp xp li cỏc on trờn NST C NST gia tng s lng t bo D C A, B u ỳng Câu 12: Quỏ trỡnh tng hp ARN din kỡ no ? A Kỡ trung gian B Kỡ u C Kỡ gia D kỡ sau Câu 13: Yu t no to nờn tớnh a dng v tớnh c thự ca prụtờin: A Thnh phn, s lng v trt t ca cỏc Axit amin B Thnh phn, s lng v trt t ca cỏc nuclờụtit C Thnh phn, s lng ca cỏc cp nuclờụtit ADN D C A, B v C u ỳng Câu 14: c im chung v cu to ca ADN, ARN, prụtờin l : A Cú kớch thc v lng bng B u c cu to t cỏc nuclờụtit C u c cu to t cỏc axit amin D L i phõn t, cú cu to theo nguyờn tc a phõn Câu 15: t bin gen l nhng bin i cu trỳc ca gen thng liờn quan ti A Mt cp nuclờụtit B Mt s cp nuclờụtit C Nhiu cp nuclờụtit D Ton b cỏc cp nuclờụtit Câu 16: Mt cp NST tng ng c quy c l Aa Nu cp NST ny khụng phõn li k sau ca gim phõn I thỡ s to cỏc loi giao t no? A AA; Aa; A, a B Aa; O C AA; O D Aa; a Câu 17: S chui axit amin cú mt phõn t prụtờin cú cu trỳc bc l bao nhiờu: A Mt chui B Hai chui C Ba chui D Hai hay nhiu chui Câu 18: Ti ph n khụng nờn sinh tui ngoi 35? A Khi ph n ngoi 35 sc khe b suy gim B Ngoi 35 tui ph n sinh s khú khn vic nuụi dy cỏi C Khi ph n tui ngoi 35 phi lo mi cụng vic gia ỡnh D Ph n ngoi 35 tui d sinh tr b di tt, bnh di truyn (bnh ao) Câu 19: t bin gen l bin i v : A Cu to ca NST B S lng ca NST C Cu trỳc ca gen D S lng ca gen Câu 20: Mt gen cú A = T = 900 nuclờụtớt, G = X = 600 nuclờụtớt gen t nhõn ụi ln thỡ mụi trng ni bo cung cp bao nhiờu nuclờụtớt mi loi? A A= T = 900, G = X = 600 B A = T = 1800, G = X = 1200 C A = T = 2700, G = X = 1800 D A = T = 3600, G = X = 2400 Câu 21: Cu trỳc prụtờin khụng xon, cun l prụtờin cú cu trỳc bc: A Bc B Bc C Bc D Bc Câu 22: Cn c vo õu, ngi ta chia cỏc ARN thnh loi ch yu? A Chc nng ca chỳng B S lng nuclờụtớt ca chỳng C Cu to mch thng hay mch xon D Trong cu trỳc cú on liờn kt theo nguyờn tc b sung hay khụng Câu 23: Dũng thun l dũng: A D hp t v kiu gen, v ng nht v kiu hỡnh B ng hp t v kiu gen v ng nht v kiu hỡnh C ng hp v kiu gen v khụng ng nht v kiu hỡnh D D hp v kiu gen v khụng ng nht v kiu hỡnh Câu 24: Thnh phn húa hc ca NST bao gm A ch yu ADN B Cú prụtờin dng histụn C Ch yu l ADN v prụtờin dng histụn D Cỏc crụmatớc Câu 25: Khi cho cõy c chua qu thun chng lai phõn tớch thỡ kt qu thu c s nh th no ? A Ton qu B Ton qu vng C T l qu : qu vng D T l qu : qu vng Câu 26: hoa phn, gen B quy nh tớnh trng mu hoa tri khụng hon ton so vi gen b quy nh tớnh trng mu hoa trng Lai phõn tớch cõy cú hoa mu thỡ th h sau s xut hin cỏc t l kiu hỡnh nh th no? A 100% hoa mu B 100% hoa mu hng C 50% hoa mu : 50% hoa mu hng D 50% hoa mu trng: 50% hoa mu hng Câu 27: Nguyờn nhõn no l ch yu gõy t bin NST? A iu kin sng ca sinh vt b thay i B Quỏ trỡnh sinh lớ, sinh húa, ni bo b ri lon, ln lờn ca c th C Cỏc tỏc nhõn lớ húa hc ca ngoi cnh D Do ni bo v iu kin sng thay i Câu 28: S lng NST b lng bi ca loi phn ỏnh: A Mc tin húa ca loi B Mi quan h h hng gia cỏc loi C Tớnh c trng ca b NST mi loi D S lng gen ca mi loi Câu 29: Dng t bin cu trỳc s gõy ung th mỏu ngi l A Mt on NST 21 B Lp on NST 21 C o on NST 20 D Mt on NST 20 Câu 30: t bin NST gm nhng dng no ? A Mt on, lp on, o on B t bin d bi v t bin a bi C t bin cu trỳc v t bin s lng D t bin cu trỳc - Hết - UBND HUYệN KRÔNG BUK PHòNG GIáO DụC & ĐàO TạO - Kỳ thi Kiểm tra học kì I LớP Môn: Sinh vật (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 464 Câu 1: Gen l gỡ ? A Mt on ADN cha thụng tin quy nh cu trỳc ca loi prụtờin B Mt on ADN thc hin chc nng tng hp ARN chuyn C L mt on ca phõn t ADN thc hin chc nng di truyn nht nh D Mt on ADN thc hin chc nng iu hũa quỏ trỡnh tng hp prụtờin Câu 2: Dũng thun l dũng: A D hp t v kiu gen, v ng nht v kiu hỡnh B ng hp t v kiu gen v ng nht v kiu hỡnh C D hp v kiu gen v khụng ng nht v kiu hỡnh D ng hp v kiu gen v khụng ng nht v kiu hỡnh Câu 3: Cn c vo õu, ngi ta chia cỏc ARN thnh loi ch yu? A S lng nuclờụtớt ca chỳng B Chc nng ca chỳng C Cu to mch thng hay mch xon D Trong cu trỳc cú on liờn kt theo nguyờn tc b sung hay khụng Câu 4: t bin l gỡ? A Bin i ca gen B Bin i ca NST C Bin i vt cht di truyn (ADN, NST) D Bin i ca kiu gen Câu 5: Ti ph n khụng nờn sinh tui ngoi 35? A Khi ph n ngoi 35 sc khe b suy gim B Khi ph n tui ngoi 35 phi lo mi cụng vic gia ỡnh C Ngoi 35 tui ph n sinh s khú khn vic nuụi dy cỏi D Ph n ngoi 35 tui d sinh tr b di tt, bnh di truyn (bnh ao) Câu 6: S lng NST b lng bi ca loi phn ỏnh: A S lng gen ca mi loi B Mi quan h h hng gia cỏc loi C Mc tin húa ca loi D Tớnh c trng ca b NST mi loi Câu 7: Nguyờn nhõn no l ch yu gõy t bin NST? A Quỏ trỡnh sinh lớ, sinh húa, ni bo b ri lon, ln lờn ca c th B Cỏc tỏc nhõn lớ húa hc ca ngoi cnh C iu kin sng ca sinh vt b thay i D Do ni bo v iu kin sng thay i Câu 8: Quỏ trỡnh phõn bo bao gm cỏc kỡ: u, gia, sau, cui Cu trỳc in hỡnh ca NST c biu hin rừ nht kỡ no? A Cui B u C Sau D Gia Câu 9: Quỏ trỡnh tng hp ARN din kỡ no ? A Kỡ gia B kỡ sau C Kỡ trung gian D Kỡ u Câu 10: C ch phỏt sinh t bin cu trỳc NST l tỏc dng ca cỏc tỏc nhõn gõy t bin, dn n: A Phỏ v cu trỳc NST B Gõy s sp xp li cỏc on trờn NST C NST gia tng s lng t bo D C A, B u ỳng Câu 11: Dng t bin cu trỳc s gõy ung th mỏu ngi l A Lp on NST 21 B Mt on NST 21 C o on NST 20 D Mt on NST 20 Câu 12: hoa phn, gen B quy nh tớnh trng mu hoa tri khụng hon ton so vi gen b quy nh tớnh trng mu hoa trng Lai phõn tớch cõy cú hoa mu thỡ th h sau s xut hin cỏc t l kiu hỡnh nh th no? A 50% hoa mu trng: 50% hoa mu hng B 100% hoa mu C 50% hoa mu : 50% hoa mu hng D 100% hoa mu hng Câu 13: Kỡ u NST dng si A Mónh v bt u úng xon B V bt u úng xon C Dón xon nhiu D úng xon v co ngn cc i Câu 14: Thnh phn húa hc ca NST bao gm A Cỏc crụmatớc B ch yu ADN C Cú prụtờin dng histụn D Ch yu l ADN v prụtờin dng histụn Câu 15: c im chung v cu to ca ADN, ARN, prụtờin l : A L i phõn t, cú cu to theo nguyờn tc a phõn B Cú kớch thc v lng bng C u c cu to t cỏc axit amin D u c cu to t cỏc nuclờụtit Câu 16: Mt cp NST tng ng c quy c l Aa Nu cp NST ny khụng phõn li k sau ca gim phõn I thỡ s to cỏc loi giao t no? A AA; O B Aa; a C AA; Aa; A, a D Aa; O Câu 17: Trong gim phõn, no NST nhõn ụi? A k u ca ln phõn bo I B k trung gian gia ln phõn bo I v ln phõn bo II C k trung gian trc ln phõn bo I D cỏc k trung gian ca ln phõn bo I v ln phõn bo II Câu 18: S chui axit amin cú mt phõn t prụtờin cú cu trỳc bc l bao nhiờu: A Mt chui B Hai chui C Ba chui D Hai hay nhiu chui Câu 19: t bin gen l bin i v : A Cu to ca NST B Cu trỳc ca gen C S lng ca gen D S lng ca NST Câu 20: C ch phỏt sinh cỏc giao t: (n-1) v (n+1) l do: A Thoi phõn bo khụng c hỡnh thnh B Mt cp NST tng ng khụng c nhõn ụi C Cp NST tng ng khụng phõn li kỡ sau ca gim phõn D Cp NST tng ng khụng xp song song k gia ca gim phõn I Câu 21: ADN cú nhng chc nng no ? A ADN cú chc nng lu gi thụng tin di truyn B ADN cú chc nng truyn t thụng tin di truyn C ADN cú chc nng tỏi sinh to cỏc t bo cú b NST n nh D C A v B Câu 22: t bin NST gm nhng dng no ? A t bin d bi v t bin a bi B t bin cu trỳc C Mt on, lp on, o on D t bin cu trỳc v t bin s lng Câu 23: Cu trỳc prụtờin khụng xon, cun l prụtờin cú cu trỳc bc: A Bc B Bc C Bc D Bc Câu 24: Mt phõn t ADN cú 800 cp nucleotic T s (A + T)/(G + X) = 3/5 Hi phõn t ADN ú cú bao nhiờu nucleotic adenin(A)? A 300 B 500 C 600 D 400 Câu 25: t bin gen l nhng bin i cu trỳc ca gen thng liờn quan ti A Mt cp nuclờụtit B Mt s cp nuclờụtit C Ton b cỏc cp nuclờụtit D Nhiu cp nuclờụtit Câu 26: Yu t no to nờn tớnh a dng v tớnh c thự ca prụtờin: A Thnh phn, s lng v trt t ca cỏc Axit amin B Thnh phn, s lng v trt t ca cỏc nuclờụtit C Thnh phn, s lng ca cỏc cp nuclờụtit ADN D C A, B v C u ỳng Câu 27: Mt gen cú A = T = 900 nuclờụtớt, G = X = 600 nuclờụtớt gen t nhõn ụi ln thỡ mụi trng ni bo cung cp bao nhiờu nuclờụtớt mi loi? A A = T = 2700, G = X = 1800 B A = T = 1800, G = X = 1200 C A= T = 900, G = X = 600 D A = T = 3600, G = X = 2400 Câu 28: Hỡnh thỏi NST nhỡn rừ nht nguyờn phõn kỡ gia l do: A NST trung mt phng xớch o ca thoi phõn bo B NST cha phõn li v cỏc cc t bo C NST ó xon v co ngn cc i D NST ó t nhõn ụi Câu 29: Khi cho cõy c chua qu thun chng lai phõn tớch thỡ kt qu thu c s nh th no ? A T l qu : qu vng B Ton qu C Ton qu vng D T l qu : qu vng Câu 30: rui gim 2n = Sau ln phõn bo liờn tip tng s NST l bao nhiờu? A 56 B C 64 D 16 - Hết - UBND HUYệN KRÔNG BUK PHòNG GIáO DụC & ĐàO TạO - Kỳ thi Kiểm tra học kì I LớP Môn: Sinh vật (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 626 Câu 1: ADN cú nhng chc nng no ? A ADN cú chc nng lu gi thụng tin di truyn B ADN cú chc nng truyn t thụng tin di truyn C ADN cú chc nng tỏi sinh to cỏc t bo cú b NST n nh D C A v B Câu 2: Kỡ u NST dng si A úng xon v co ngn cc i B Mónh v bt u úng xon C V bt u úng xon D Dón xon nhiu Câu 3: C ch phỏt sinh t bin cu trỳc NST l tỏc dng ca cỏc tỏc nhõn gõy t bin, dn n: A Phỏ v cu trỳc NST B Gõy s sp xp li cỏc on trờn NST C NST gia tng s lng t bo D C A, B u ỳng Câu 4: Ti ph n khụng nờn sinh tui ngoi 35? A Ph n ngoi 35 tui d sinh tr b di tt, bnh di truyn (bnh ao) B Ngoi 35 tui ph n sinh s khú khn vic nuụi dy cỏi C Khi ph n tui ngoi 35 phi lo mi cụng vic gia ỡnh D Khi ph n ngoi 35 sc khe b suy gim Câu 5: Yu t no to nờn tớnh a dng v tớnh c thự ca prụtờin: A Thnh phn, s lng v trt t ca cỏc Axit amin B Thnh phn, s lng v trt t ca cỏc nuclờụtit C Thnh phn, s lng ca cỏc cp nuclờụtit ADN D C A, B v C u ỳng Câu 6: Thnh phn húa hc ca NST bao gm A Cỏc crụmatớc B ch yu ADN C Ch yu l ADN v prụtờin dng histụn D Cú prụtờin dng histụn Câu 7: t bin gen l nhng bin i cu trỳc ca gen thng liờn quan ti A Mt cp nuclờụtit B Nhiu cp nuclờụtit C Mt s cp nuclờụtit D Ton b cỏc cp nuclờụtit Câu 8: Mt gen cú A = T = 900 nuclờụtớt, G = X = 600 nuclờụtớt gen t nhõn ụi ln thỡ mụi trng ni bo cung cp bao nhiờu nuclờụtớt mi loi? A A = T = 1800, G = X = 1200 B A = T = 2700, G = X = 1800 C A = T = 3600, G = X = 2400 D A= T = 900, G = X = 600 Câu 9: Nguyờn nhõn no l ch yu gõy t bin NST? A Cỏc tỏc nhõn lớ húa hc ca ngoi cnh B iu kin sng ca sinh vt b thay i C Do ni bo v iu kin sng thay i D Quỏ trỡnh sinh lớ, sinh húa, ni bo b ri lon, ln lờn ca c th Câu 10: Hỡnh thỏi NST nhỡn rừ nht nguyờn phõn kỡ gia l do: A NST ó xon v co ngn cc i B NST ó t nhõn ụi C NST cha phõn li v cỏc cc t bo D NST trung mt phng xớch o ca thoi phõn bo Câu 11: Mt cp NST tng ng c quy c l Aa Nu cp NST ny khụng phõn li k sau ca gim phõn I thỡ s to cỏc loi giao t no? A Aa; a B Aa; O C AA; Aa; A, a D AA; O Câu 12: Quỏ trỡnh phõn bo bao gm cỏc kỡ: u, gia, sau, cui Cu trỳc in hỡnh ca NST c biu hin rừ nht kỡ no? A Sau B u C Gia D Cui Câu 13: Trong gim phõn, no NST nhõn ụi? A k trung gian trc ln phõn bo I B cỏc k trung gian ca ln phõn bo I v ln phõn bo II C k trung gian gia ln phõn bo I v ln phõn bo II D k u ca ln phõn bo I Câu 14: S chui axit amin cú mt phõn t prụtờin cú cu trỳc bc l bao nhiờu: A Hai hay nhiu chui B Hai chui C Mt chui D Ba chui Câu 15: t bin NST gm nhng dng no ? A t bin cu trỳc v t bin s lng B t bin cu trỳc C Mt on, lp on, o on D t bin d bi v t bin a bi Câu 16: C ch phỏt sinh cỏc giao t: (n-1) v (n+1) l do: A Mt cp NST tng ng khụng c nhõn ụi B Cp NST tng ng khụng phõn li kỡ sau ca gim phõn C Cp NST tng ng khụng xp song song k gia ca gim phõn I D Thoi phõn bo khụng c hỡnh thnh Câu 17: Gen l gỡ ? A L mt on ca phõn t ADN thc hin chc nng di truyn nht nh B Mt on ADN thc hin chc nng tng hp ARN chuyn C Mt on ADN thc hin chc nng iu hũa quỏ trỡnh tng hp prụtờin D Mt on ADN cha thụng tin quy nh cu trỳc ca loi prụtờin Câu 18: hoa phn, gen B quy nh tớnh trng mu hoa tri khụng hon ton so vi gen b quy nh tớnh trng mu hoa trng Lai phõn tớch cõy cú hoa mu thỡ th h sau s xut hin cỏc t l kiu hỡnh nh th no? A 100% hoa mu hng B 100% hoa mu C 50% hoa mu : 50% hoa mu hng D 50% hoa mu trng: 50% hoa mu hng Câu 19: Dũng thun l dũng: A ng hp v kiu gen v khụng ng nht v kiu hỡnh B D hp v kiu gen v khụng ng nht v kiu hỡnh C ng hp t v kiu gen v ng nht v kiu hỡnh D D hp t v kiu gen, v ng nht v kiu hỡnh Câu 20: S lng NST b lng bi ca loi phn ỏnh: A Tớnh c trng ca b NST mi loi B S lng gen ca mi loi C Mi quan h h hng gia cỏc loi D Mc tin húa ca loi Câu 21: Cn c vo õu, ngi ta chia cỏc ARN thnh loi ch yu? A Trong cu trỳc cú on liờn kt theo nguyờn tc b sung hay khụng B S lng nuclờụtớt ca chỳng C Cu to mch thng hay mch xon D Chc nng ca chỳng Câu 22: Khi cho cõy c chua qu thun chng lai phõn tớch thỡ kt qu thu c s nh th no ? A T l qu : qu vng B Ton qu C Ton qu vng D T l qu : qu vng Câu 23: t bin gen l bin i v : A Cu trỳc ca gen B S lng ca gen C S lng ca NST D Cu to ca NST Câu 24: Quỏ trỡnh tng hp ARN din kỡ no ? A kỡ sau B Kỡ trung gian C Kỡ u D Kỡ gia Câu 25: Dng t bin cu trỳc s gõy ung th mỏu ngi l A Mt on NST 20 B Mt on NST 21 C o on NST 20 D Lp on NST 21 Câu 26: Mt phõn t ADN cú 800 cp nucleotic T s (A + T)/(G + X) = 3/5 Hi phõn t ADN ú cú bao nhiờu nucleotic adenin(A)? A 600 B 300 C 400 D 500 Câu 27: Cu trỳc prụtờin khụng xon, cun l prụtờin cú cu trỳc bc: A Bc B Bc C Bc D Bc Câu 28: t bin l gỡ? A Bin i ca gen B Bin i ca kiu gen C Bin i ca NST D Bin i vt cht di truyn (ADN, NST) Câu 29: c im chung v cu to ca ADN, ARN, prụtờin l : A L i phõn t, cú cu to theo nguyờn tc a phõn B Cú kớch thc v lng bng C u c cu to t cỏc nuclờụtit D u c cu to t cỏc axit amin Câu 30: rui gim 2n = Sau ln phõn bo liờn tip tng s NST l bao nhiờu? A 16 B 64 C 56 D - Hết - UBND HUYệN KRÔNG BUK PHòNG GIáO DụC & ĐàO TạO - Kỳ thi Kiểm tra học kì I LớP Môn: Sinh vật (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 835 Câu 1: Mt cp NST tng ng c quy c l Aa Nu cp NST ny khụng phõn li k sau ca gim phõn I thỡ s to cỏc loi giao t no? A Aa; O B AA; O C Aa; a D AA; Aa; A, a Câu 2: ADN cú nhng chc nng no ? A ADN cú chc nng lu gi thụng tin di truyn B ADN cú chc nng truyn t thụng tin di truyn C ADN cú chc nng tỏi sinh to cỏc t bo cú b NST n nh D C A v B Câu 3: Quỏ trỡnh tng hp ARN din kỡ no ? A Kỡ trung gian B Kỡ gia C kỡ sau D Kỡ u Câu 4: S chui axit amin cú mt phõn t prụtờin cú cu trỳc bc l bao nhiờu: A Hai chui B Mt chui C Hai hay nhiu chui D Ba chui Câu 5: C ch phỏt sinh cỏc giao t: (n-1) v (n+1) l do: A Mt cp NST tng ng khụng c nhõn ụi B Cp NST tng ng khụng phõn li kỡ sau ca gim phõn C Cp NST tng ng khụng xp song song k gia ca gim phõn I D Thoi phõn bo khụng c hỡnh thnh Câu 6: C ch phỏt sinh t bin cu trỳc NST l tỏc dng ca cỏc tỏc nhõn gõy t bin, dn n: A Phỏ v cu trỳc NST B Gõy s sp xp li cỏc on trờn NST C NST gia tng s lng t bo D C A, B u ỳng Câu 7: Cu trỳc prụtờin khụng xon, cun l prụtờin cú cu trỳc bc: A Bc B Bc C Bc D Bc Câu 8: Cn c vo õu, ngi ta chia cỏc ARN thnh loi ch yu? A Cu to mch thng hay mch xon B Chc nng ca chỳng C Trong cu trỳc cú on liờn kt theo nguyờn tc b sung hay khụng D S lng nuclờụtớt ca chỳng Câu 9: Ti ph n khụng nờn sinh tui ngoi 35? A Khi ph n tui ngoi 35 phi lo mi cụng vic gia ỡnh B Khi ph n ngoi 35 sc khe b suy gim C Ngoi 35 tui ph n sinh s khú khn vic nuụi dy cỏi D Ph n ngoi 35 tui d sinh tr b di tt, bnh di truyn (bnh ao) Câu 10: Nguyờn nhõn no l ch yu gõy t bin NST? A Quỏ trỡnh sinh lớ, sinh húa, ni bo b ri lon, ln lờn ca c th B Do ni bo v iu kin sng thay i C iu kin sng ca sinh vt b thay i D Cỏc tỏc nhõn lớ húa hc ca ngoi cnh Câu 11: Yu t no to nờn tớnh a dng v tớnh c thự ca prụtờin: A Thnh phn, s lng v trt t ca cỏc Axit amin B Thnh phn, s lng v trt t ca cỏc nuclờụtit C Thnh phn, s lng ca cỏc cp nuclờụtit AND D C A, B v C u ỳng Câu 12: Khi cho cõy c chua qu thun chng lai phõn tớch thỡ kt qu thu c s nh th no ? A Ton qu vng B Ton qu C T l qu : qu vng D T l qu : qu vng Câu 13: hoa phn, gen B quy nh tớnh trng mu hoa tri khụng hon ton so vi gen b quy nh tớnh trng mu hoa trng Lai phõn tớch cõy cú hoa mu thỡ th h sau s xut hin cỏc t l kiu hỡnh nh th no? A 50% hoa mu : 50% hoa mu hng B 50% hoa mu trng: 50% hoa mu hng C 100% hoa mu D 100% hoa mu hng Câu 14: t bin l gỡ? A Bin i ca kiu gen B Bin i ca gen C Bin i vt cht di truyn (ADN, NST) D Bin i ca NST Câu 15: Mt phõn t ADN cú 800 cp nucleotic T s (A + T)/(G + X) = 3/5 Hi phõn t ADN ú cú bao nhiờu nucleotic adenin(A)? A 600 B 300 C 500 D 400 Câu 16: Mt gen cú A = T = 900 nuclờụtớt, G = X = 600 nuclờụtớt gen t nhõn ụi ln thỡ mụi trng ni bo cung cp bao nhiờu nuclờụtớt mi loi? A A = T = 3600, G = X = 2400 B A = T = 2700, G = X = 1800 C A= T = 900, G = X = 600 D A = T = 1800, G = X = 1200 Câu 17: c im chung v cu to ca ADN, ARN, prụtờin l : A u c cu to t cỏc nuclờụtit B L i phõn t, cú cu to theo nguyờn tc a phõn C Cú kớch thc v lng bng D u c cu to t cỏc axit amin Câu 18: Quỏ trỡnh phõn bo bao gm cỏc kỡ: u, gia, sau, cui Cu trỳc in hỡnh ca NST c biu hin rừ nht kỡ no? A Gia B Cui C u D Sau Câu 19: Hỡnh thỏi NST nhỡn rừ nht nguyờn phõn kỡ gia l do: A NST trung mt phng xớch o ca thoi phõn bo B NST ó xon v co ngn cc i C NST ó t nhõn ụi D NST cha phõn li v cỏc cc t bo Câu 20: t bin gen l bin i v : A S lng ca gen B S lng ca NST C Cu trỳc ca gen D Cu to ca NST Câu 21: Gen l gỡ ? A Mt on ADN thc hin chc nng iu hũa quỏ trỡnh tng hp prụtờin B Mt on ADN cha thụng tin quy nh cu trỳc ca loi prụtờin C L mt on ca phõn t ADN thc hin chc nng di truyn nht nh D Mt on ADN thc hin chc nng tng hp ARN chuyn Câu 22: Dng t bin cu trỳc s gõy ung th mỏu ngi l A Lp on NST 21 B Mt on NST 20 C o on NST 20 D Mt on NST 21 Câu 23: t bin NST gm nhng dng no ? A Mt on, lp on, o on B t bin cu trỳc C t bin cu trỳc v t bin s lng D t bin d bi v t bin a bi Câu 24: Kỡ u NST dng si A Dón xon nhiu B úng xon v co ngn cc i C Mónh v bt u úng xon D V bt u úng xon Câu 25: Dũng thun l dũng: A D hp t v kiu gen, v ng nht v kiu hỡnh B ng hp t v kiu gen v ng nht v kiu hỡnh C ng hp v kiu gen v khụng ng nht v kiu hỡnh D D hp v kiu gen v khụng ng nht v kiu hỡnh Câu 26: S lng NST b lng bi ca loi phn ỏnh: A Mi quan h h hng gia cỏc loi B S lng gen ca mi loi C Tớnh c trng ca b NST mi loi D Mc tin húa ca loi Câu 27: t bin gen l nhng bin i cu trỳc ca gen thng liờn quan ti A Ton b cỏc cp nuclờụtit B Mt s cp nuclờụtit C Nhiu cp nuclờụtit D Mt cp nuclờụtit Câu 28: Thnh phn húa hc ca NST bao gm A Cú prụtờin dng histụn B Ch yu l ADN v prụtờin dng histụn C Cỏc crụmatớc D ch yu ADN Câu 29: Trong gim phõn, no NST nhõn ụi? A k trung gian trc ln phõn bo I B k trung gian gia ln phõn bo I v ln phõn bo II C k u ca ln phõn bo I D cỏc k trung gian ca ln phõn bo I v ln phõn bo II Câu 30: rui gim 2n = Sau ln phõn bo liờn tip tng s NST l bao nhiờu? A 56 B 64 C 16 D - Hết - [...]... Câu 29: Khi cho cõy c chua qu thun chng lai phõn tớch thỡ kt qu thu c s nh th no ? A T l 1 qu : 1 qu vng B Ton qu C Ton qu vng D T l 3 qu : 1 qu vng Câu 30: rui gim 2n = 8 Sau 3 ln phõn bo liờn tip tng s NST l bao nhiờu? A 56 B 8 C 64 D 16 - Hết - UBND HUYệN KRÔNG BUK PHòNG GIáO DụC & ĐàO TạO - Kỳ thi Kiểm tra học kì I LớP 9 Môn: Sinh vật (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số:...UBND HUYệN KRÔNG BUK PHòNG GIáO DụC & ĐàO TạO - Kỳ thi Kiểm tra học kì I LớP 9 Môn: Sinh vật (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 464 Câu 1: Gen l gỡ ? A Mt on ADN cha thụng tin quy nh cu trỳc ca 1 loi prụtờin B Mt on ADN thc hin chc nng tng hp ARN vn chuyn C L mt on ca phõn t ADN thc hin 1 chc nng di truyn nht nh D Mt on ADN thc hin chc nng iu hũa quỏ trỡnh tng hp prụtờin... = 90 0 nuclờụtớt, G = X = 600 nuclờụtớt khi gen t nhõn ụi 1 ln thỡ mụi trng ni bo cung cp bao nhiờu nuclờụtớt mi loi? A A = T = 18 00, G = X = 12 00 B A = T = 2700, G = X = 18 00 C A = T = 3600, G = X = 2400 D A= T = 90 0, G = X = 600 Câu 9: Nguyờn nhõn no l ch yu gõy ra t bin NST? A Cỏc tỏc nhõn lớ húa hc ca ngoi cnh B iu kin sng ca sinh vt b thay i C Do ni bo v iu kin sng thay i D Quỏ trỡnh sinh lớ, sinh. .. nuclờụtit D u c cu to t cỏc axit amin Câu 30: rui gim 2n = 8 Sau 3 ln phõn bo liờn tip tng s NST l bao nhiờu? A 16 B 64 C 56 D 8 - Hết - UBND HUYệN KRÔNG BUK PHòNG GIáO DụC & ĐàO TạO - Kỳ thi Kiểm tra học kì I LớP 9 Môn: Sinh vật (Thời gian làm bài: 45 phút) Đề số: 835 Câu 1: Mt cp NST tng ng c quy c l Aa Nu cp NST ny khụng phõn li k sau ca gim phõn I thỡ s to ra cỏc loi giao t... Câu 15 : Mt phõn t ADN cú 800 cp nucleotic T s (A + T)/(G + X) = 3/5 Hi phõn t ADN ú cú bao nhiờu nucleotic adenin(A)? A 600 B 300 C 500 D 400 Câu 16 : Mt gen cú A = T = 90 0 nuclờụtớt, G = X = 600 nuclờụtớt khi gen t nhõn ụi 1 ln thỡ mụi trng ni bo cung cp bao nhiờu nuclờụtớt mi loi? A A = T = 3600, G = X = 2400 B A = T = 2700, G = X = 18 00 C A= T = 90 0, G = X = 600 D A = T = 18 00, G = X = 12 00 Câu 17 :... Câu 11 : Dng t bin cu trỳc s gõy ung th mỏu ngi l A Lp on NST 21 B Mt on NST 21 C o on NST 20 D Mt on NST 20 Câu 12 : hoa phn, gen B quy nh tớnh trng mu hoa tri khụng hon ton so vi gen b quy nh tớnh trng mu hoa trng Lai phõn tớch cõy cú hoa mu thỡ th h sau s xut hin cỏc t l kiu hỡnh nh th no? A 50% hoa mu trng: 50% hoa mu hng B 10 0% hoa mu C 50% hoa mu : 50% hoa mu hng D 10 0% hoa mu hng Câu 13 :... D S lng nuclờụtớt ca chỳng Câu 9: Ti sao ph n khụng nờn sinh con tui ngoi 35? A Khi ph n tui ngoi 35 phi lo mi cụng vic trong gia ỡnh B Khi ph n ngoi 35 sc khe b suy gim C Ngoi 35 tui ph n sinh con s khú khn trong vic nuụi dy con cỏi D Ph n ngoi 35 tui d sinh ra tr b di tt, bnh di truyn (bnh ao) Câu 10 : Nguyờn nhõn no l ch yu gõy ra t bin NST? A Quỏ trỡnh sinh lớ, sinh húa, ni bo b ri lon, ln lờn... prụtờin D Mt on ADN cha thụng tin quy nh cu trỳc ca 1 loi prụtờin Câu 18 : hoa phn, gen B quy nh tớnh trng mu hoa tri khụng hon ton so vi gen b quy nh tớnh trng mu hoa trng Lai phõn tớch cõy cú hoa mu thỡ th h sau s xut hin cỏc t l kiu hỡnh nh th no? A 10 0% hoa mu hng B 10 0% hoa mu C 50% hoa mu : 50% hoa mu hng D 50% hoa mu trng: 50% hoa mu hng Câu 19 : Dũng thun l dũng: A ng hp v kiu gen v khụng ng... Quỏ trỡnh sinh lớ, sinh húa, ni bo b ri lon, ln lờn ca c th B Cỏc tỏc nhõn lớ húa hc ca ngoi cnh C iu kin sng ca sinh vt b thay i D Do ni bo v iu kin sng thay i Câu 8: Quỏ trỡnh phõn bo bao gm cỏc kỡ: u, gia, sau, cui Cu trỳc in hỡnh ca NST c biu hin rừ nht kỡ no? A Cui B u C Sau D Gia Câu 9: Quỏ trỡnh tng hp ARN din ra kỡ no ? A Kỡ gia B kỡ sau C Kỡ trung gian D Kỡ u Câu 10 : C ch phỏt sinh t bin... ca cỏc nuclờụtit C Thnh phn, s lng ca cỏc cp nuclờụtit trong ADN D C A, B v C u ỳng Câu 27: Mt gen cú A = T = 90 0 nuclờụtớt, G = X = 600 nuclờụtớt khi gen t nhõn ụi 1 ln thỡ mụi trng ni bo cung cp bao nhiờu nuclờụtớt mi loi? A A = T = 2700, G = X = 18 00 B A = T = 18 00, G = X = 12 00 C A= T = 90 0, G = X = 600 D A = T = 3600, G = X = 2400 Câu 28: Hỡnh thỏi NST nhỡn rừ nht trong nguyờn phõn kỡ gia l do:
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 9 MÔN SINH HỌC, ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 9 MÔN SINH HỌC, ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 9 MÔN SINH HỌC