Tạo bảng và sử dụng các kiểu dữ liệu

40 1.2K 1
Tạo bảng và sử dụng các kiểu dữ liệu

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tạo bảng và sử dụng các kiểu dữ liệu

Session 11 Tạo bảng sử dụng kiểu liệu Tổng quan        Kết câu lệnh SELECT gọi tập kết Sau câu lệnh SELECT danh sách cột sử dụng câu truy vấn Dấu (*) dùng để hiển thị tất cột bảng Mệnh đề AS đưa kết cột biết trước Điều kiện Boolean sử dụng với mệnh đề Where để kiểm tra điều kiện hàng Các toán tử CUBE ROLLUP sử dụng với mệnh đề GROUP BY để tóm tắt liệu Mệnh đề ORDER BY yêu cầu mà cột nên lưu trữ tập kết RDBMS and Data Management/Session 11/2 of 40 Mục tiêu học       Định nghĩa kiểu liệu danh sách mục SQL Server 2005 Mô tả cách tạo, hiệu chỉnh xóa bảng sở liệu SQL Server Mơ tả cách thêm, hiệu chỉnh xóa cột ràng buộc bảng Mô tả cách làm việc với typed untyped XML Giải thích cách tạo, sử dụng xem giản đồ XML Giải thích cách sử dụng XQuery để truy cập liệu XML RDBMS and Data Management/Session 11/3 of 40 Các kiểu liệu    Kiểu liệu thuộc tính, định kiểu liệu dung lượng lưu trữ đối tượng Các kiểu liệu ép buộc liệu phải toàn vẹn SQL Server 2005 hỗ trợ kiểu liệu:  Kiểu liệu hệ thống : cung cấp SQL Server 2005  Kiểu liệu người dùng : Là kiểu liệu tạo dựa kiểu liệu hệ thống  Kiểu liệu định nghĩa ngơn ngữ lập trình : Là kiểu liệu tạo cách sử dụng ngơn ngữ lập trình, chúng hỗ trợ Net Framework RDBMS and Data Management/Session 11/4 of 40 Các kiểu liệu hệ thống (1-4) Mục Exact Numbers Kiểu liệu Mô tả int Một cột khai báo kiểu liệu sử dụng byte nhớ máy tính Nó thường sử dụng để lưu trữ giá trị số nguyên smallint Một cột khai báo kiểu liệu sử dụng byte nhớ máy tính Nó lưu trữ số nguyên từ -32768 đến 32767 tinyint Một cột kiểu chiếm byte nhớ Có giá trị từ đến 255 bigint Một cột khai báo kiểu liệu sử dụng byte nhớ máy tính Nó lưu trữ số nguyên từ -2^63 (9223372036854775807) đến 2^63-1 numeric Một cột khai báo kiểu liệu có độ xác cao co dãn kích thước lưu trữ nhớ money Một cột khai báo kiểu liệu sử dụng byte nhớ máy tính Biểu diễn giá trị liệu tiền tệ từ (2^63/10000) đến (2^63-1) RDBMS and Data Management/Session 11/5 of 40 Các kiểu liệu hệ thống (2-4) Mục Kiểu liệu Approximate numerics float Mô tả Một cột khai báo kiểu liệu sử dụng byte nhớ máy tính Biễu diễn số chấm động từ -1.79E+308 đến 1.79E+308 real Một cột khai báo kiểu liệu sử dụng byte nhớ máy tính Biễu diễn số chấm động có độ xác từ -3.4E+38 đến 3.40E+38 datetime Biễu diễn ngày Được lưu trữ số integer, chiếm byte smalldatetime Biểu diễn ngày time Date and time RDBMS and Data Management/Session 11/6 of 40 Các kiểu liệu hệ thống (3-4) Mục Character String Kiểu liệu Mô tả Lưu trữ liệu kí tự, cố định kích thước khơng hỗ trợ Unicode varchar Lưu trữ liệu kí tự, độ dài thay đổi khơng hỗ trợ Unicode text Unicode Types char Lưu trữ liệu kí tự, độ dài thay đổi khơng hỗ trợ Unicode nchar Lưu trữ liệu kí tự, cố định kích thước có hỗ trợ Unicode nvarchar Lưu trữ liệu kí tự, độ dài thay đổi có hỗ trợ Unicode RDBMS and Data Management/Session 11/7 of 40 Các kiểu liệu hệ thống (4-4) Mục Kiểu liệu Mô tả Timestamp Một cột khai báo kiểu liệu sử dụng byte nhớ máy tính Nó chứa số binary tự động phát sinh (mỗi hàng số nhất) binary(n) Lưu trữ liệu binary có độ đài cố định với độ dài tối đa 8000byte Các kiểu liệu varbinary(n) khác Lưu trữ liệu binary có độ đài thay đổi với độ dài tối đa 8000byte image Lưu trữ liệu binary có độ đài thay đổi với độ dài tối đa (2^30-1) byte uniqueidentifier Một cột khai báo kiểu liệu sử dụng 16 byte nhớ máy tính Ngồi lưu trữ GUID (Globally Unique Identifier) RDBMS and Data Management/Session 11/8 of 40 Kiểu liệu người dùng (1-2) Kiểu liệu người dùng dựa kiểu liệu hệ thống cung cấp.Chúng tạo cách sử dụng câu lệnh CREATE TYPE Cú pháp: CREATE TYPE [ schema_name ] type_name {FROM base_type [ ( precision [ , scale ] ) ] [ NULL | NOT NULL ] } [ ; ] where, schema_name tên giản đồ mà kiểu liệu người dùng tạo type_name tên kiểu liệu người dùng base_type tên kiểu liệu hệ thống sở precision and scale -Chỉ độ xác độ co dãn kiểu liệu numeric NULL | NOT NULL - qui định kiểu liệu có cho phép chứa giá trị null hay khơng RDBMS and Data Management/Session 11/9 of 40 Kiểu liệu người dùng (2-2) Ví dụ: CREATE TYPE usertype FROM varchar(20) NOT NULL Kết quả: RDBMS and Data Management/Session 11/10 of 40 Ràng buộc NOT NULL Ràng buộc NOT NULL bảo đảm không phép nhập giá trị null vào cột Ràng buộc NOT NULL sử dụng để bảo đảm toàn vẹn miền, tương tự ràng buộc kiểm tra RDBMS and Data Management/Session 11/26 of 40 Thêm cột vào bảng Cú pháp: ALTER TABLE ADD [, , ] Ví dụ: ALTER TABLE Person.ContactPhone ADD RentalCharges money RDBMS and Data Management/Session 11/27 of 40 Chỉnh sửa cột bảng Cú pháp: ALTER TABLE ALTER COLUMN [, ] Ví dụ: ALTER TABLE Person.ContactPhone ALTER COLUMN ServiceProvider varchar(45) RDBMS and Data Management/Session 11/28 of 40 Xoá cột bảng Cú pháp: ALTER TABLE DROP COLUMN [, ] Ví dụ: ALTER TABLE Person.ContactPhone DROP COLUMN ServiceProvider RDBMS and Data Management/Session 11/29 of 40 Thêm xoá ràng buộc Cú pháp: ALTER TABLE ADD CONSTRAINT [] Ví dụ: ALTER TABLE Person.ContactPhone ADD CONSTRAINT (RentalCharges >0) CHK_RC CHECK Cú pháp: ALTER TABLE DROP CONSTRAINT Ví dụ: ALTER TABLE Person.ContactPhone DROP CONSTRAINT CHK_RC RDBMS and Data Management/Session 11/30 of 40 Làm việc với XML Thuận lợi làm việc với sở liệu XML tự nhiên SQL Server là:    Dễ dàng quản lý tìm kiếm liệu: tất liệu XML lưu trữ cục nơi, dễ dàng tìm kiếm quản lý Sự thực thi tốt hơn: Các truy vấn từ sở liệu XML thi hành tốt nhanh truy vấn tài liệu lưu trữ hệ thống tập tin Ngoài ra, chất, sở liệu phân tách tài liệu lưu trữ chúng Dễ dàng xử lý liệu: tài liệu lớn xử lý dễ dàng RDBMS and Data Management/Session 11/31 of 40 Tạo bảng với cột XML Cú pháp: CREATE TABLE ( xml [, column_list]) Kết quả: [ column_list,] Ví dụ: CREATE TABLE Person.PhoneBilling (Bill_ID int PRIMARY KEY, MobileNumber bigint UNIQUE, CallDetails xml) Ví dụ: INSERT INTO Person.PhoneBilling VALUES (100,9833276605,‘Local45 minutes 200’) SELECT CallDetails FROM Person.PhoneBilling RDBMS and Data Management/Session 11/32 of 40 XML định kiểu khơng định kiểu Có hai cách lưu trữ liệu XML cột kiểu liệu XML biến:  Được phân loại-Typed  Không phân loại -Untyped Một thể XML mà kết hợp với lược đồ gọi thể XML phân loại (Typed XML) Ở đây, liệu xác định tính hợp lệ lưu trữ vào cột liệu XML Một thể XML không phân loại (Untyped XML) khơng có kết hợp với lược đồ XML SQL Server khơng thực việc kiểm tra tính hợp lệ liệu nhập vào cột RDBMS and Data Management/Session 11/33 of 40 Giản đồ XML Ví dụ: CREATE XML SCHEMA COLLECTION CricketSchemaCollection AS N’ ’ RDBMS and Data Management/Session 11/34 of 40 Cách sử dụng XML định kiểu Ví dụ: CREATE TABLE CricketTeam (TeamID int IDENTITY NOT NULL, TeamInfo xml(CricketSchemaCollection) ) Ví dụ: INSERT INTO CricketTeam (TeamInfo) VALUES (‘’) Ví dụ: DECLARE @team xml(CricketSchemaCollection) SET @team = ‘’ SELECT @team RDBMS and Data Management/Session 11/35 of 40 XQuery 1-4 XQuery:  Cho phép truy vấn khôi phục liệu XML cách sử dụng ngơn ngữ có tên XQuery  Kết hợp cú pháp quen thuộc với người lập trình, người làm việc việc với sở liệu quan hệ, ngôn ngữ Xpath, để chọn đoạn tập hợp riêng lẻ phần tử từ tài liệu XML  Để truy vấn thể XML lưư biến cột kiểu xml, phương thức kiểu xml sử dụng RDBMS and Data Management/Session 11/36 of 40 XQuery 2-4 Một vài phương thức thuộc kiểu xml sử dụng với XQuery là: Ví dụ: exist(): USE AdventureWorks Phương thức sử dụng WHERE SELECT TeamID FROM CricketTeamđể xác định TeamInfo.exist(‘(/MatchDetails/Team)’) = nhiều nút định xuất tài liệu XML Ví dụ: query(): Phương thức query() sử dụng để truy lục USE AdventureWorks tài liệu XML đoạn có chọn toàn nội dung SELECT TeamInfo.query(‘/MatchDetails/Team’) AS Info FROM lựa CricketTeam tài liệu RDBMS and Data Management/Session 11/37 of 40 XQuery 3-4 Kết quả: RDBMS and Data Management/Session 11/38 of 40 XQuery 4-4 Phương thức value() rút giá trị vô hướng từ kiểu liệu Ví dụ: USE AdventureWorks SELECT TeamInfo.value(‘(/MatchDetails/Team/@score)[1]’, ‘varchar(20)’) AS Score FROM CricketTeam where TeamID=23 Kết quả: RDBMS and Data Management/Session 11/39 of 40 Tóm tắt  Kiểu liệu thuộc tính sử dụng để định loại liệu đối tượng kích thước lưu trữ  SQL Server 2005 hỗ trợ kiểu liệu: kiểu liệu hệ thống, kiểu liệu người dùng kiểu liệu định nghĩa ngơn ngữ lập trình  Đặc tính cho phép NULL cột xác định hàng bảng chứa giá trị null cột SQL Server sử dụng từ khóa NULL NOT NULL để mơ tả đặc tính  Từ khóa DEFAULT sử dụng để định giá trị mặc định cho cột giá trị cột chưa biết Trong đó, thuộc tính IDENTITY sử dụng để tạo cột nhận dạng, chứa giá trị tự động phát sinh, để nhận dạng tính hàng bảng  Một ràng buộc luật mà gán cho tập hợp cột bảng để đảm bảo tính tồn vẹn  Kiểu liệu xml sử dụng để lưu trữ tài liệu phân đoạn XML sở liệu SQL Server  XQuery ngôn ngữ sử dụng để truy vấn liệu XML lưu trữ sở liệu XML RDBMS and Data Management/Session 11/40 of 40 ... thích cách sử dụng XQuery để truy cập liệu XML RDBMS and Data Management/Session 11/3 of 40 Các kiểu liệu    Kiểu liệu thuộc tính, định kiểu liệu dung lượng lưu trữ đối tượng Các kiểu liệu. .. liệu ép buộc liệu phải toàn vẹn SQL Server 2005 hỗ trợ kiểu liệu:  Kiểu liệu hệ thống : cung cấp SQL Server 2005  Kiểu liệu người dùng : Là kiểu liệu tạo dựa kiểu liệu hệ thống  Kiểu liệu định... of 40 Tóm tắt  Kiểu liệu thuộc tính sử dụng để định loại liệu đối tượng kích thước lưu trữ  SQL Server 2005 hỗ trợ kiểu liệu: kiểu liệu hệ thống, kiểu liệu người dùng kiểu liệu định nghĩa ngơn

Ngày đăng: 17/08/2012, 10:39

Hình ảnh liên quan

Tạo bảng và sử dụng các kiểu dữ liệu - Tạo bảng và sử dụng các kiểu dữ liệu

o.

bảng và sử dụng các kiểu dữ liệu Xem tại trang 1 của tài liệu.
bảng - Tạo bảng và sử dụng các kiểu dữ liệu

b.

ảng Xem tại trang 2 của tài liệu.
Thêm cột vào một bảng - Tạo bảng và sử dụng các kiểu dữ liệu

h.

êm cột vào một bảng Xem tại trang 27 của tài liệu.
Xoá cột trong bảng ALTER TABLE <table_name> DROP COLUMN  - Tạo bảng và sử dụng các kiểu dữ liệu

o.

á cột trong bảng ALTER TABLE <table_name> DROP COLUMN Xem tại trang 29 của tài liệu.
Tạo bảng với cột XML - Tạo bảng và sử dụng các kiểu dữ liệu

o.

bảng với cột XML Xem tại trang 32 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan