0

Tạo bảng và sử dụng các kiểu dữ liệu

40 1,188 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2012, 10:39

Tạo bảng và sử dụng các kiểu dữ liệu Session 11Tạo bảng sử dụng các kiểu dữ liệuRDBMS and Data Management/Session 11/2 of 40Tổng quanKết quả của câu lệnh SELECT được gọi là tập kết quảSau câu lệnh SELECT là danh sách các cột được sử dụng trong câu truy vấnDấu (*) được dùng để hiển thị tất cả các cột trong bảngMệnh đề AS đưa ra kết quả của một cột biết trướcĐiều kiện Boolean được sử dụng với mệnh đề Where để kiểm tra điều kiện của các hàngCác toán tử như CUBE ROLLUP được sử dụng với mệnh đề GROUP BY để tóm tắt dữ liệuMệnh đề ORDER BY chỉ các yêu cầu mà ở đó các cột nên được lưu trữ trong tập kết quảRDBMS and Data Management/Session 11/3 of 40Mục tiêu của bài họcĐịnh nghĩa các kiểu dữ liệu danh sách các chỉ mục trong SQL Server 2005Mô tả cách tạo, hiệu chỉnh xóa bảng trong cơ sở dữ liệu SQL ServerMô tả cách thêm, hiệu chỉnh xóa các cột cũng như các ràng buộc trong bảngMô tả cách làm việc với các typed untyped XMLGiải thích cách tạo, sử dụng xem các giản đồ XMLGiải thích cách sử dụng XQuery để truy cập dữ liệu XML RDBMS and Data Management/Session 11/4 of 40Các kiểu dữ liệuKiểu dữ liệu là một thuộc tính, nó chỉ định kiểu của dữ liệu dung lượng có thể lưu trữ của một đối tượng Các kiểu dữ liệu ép buộc dữ liệu phải toàn vẹn SQL Server 2005 hỗ trợ 3 kiểu dữ liệu:Kiểu dữ liệu hệ thống : được cung cấp bởi SQL Server 2005Kiểu dữ liệu người dùng : Là kiểu dữ liệu được tạo ra dựa trên kiểu dữ liệu hệ thốngKiểu dữ liệu được định nghĩa trong ngôn ngữ lập trình : Là các kiểu dữ liệu được tạo ra bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình, chúng được hỗ trợ trong .Net FrameworkRDBMS and Data Management/Session 11/5 of 40Các kiểu dữ liệu hệ thống (1-4)MụcKiểu dữ liệu Mô tảExact Numbers int Một cột được khai báo kiểu dữ liệu này sẽ sử dụng 4 byte trong bộ nhớ máy tính. Nó thường được sử dụng để lưu trữ giá trị số nguyên smallint Một cột được khai báo kiểu dữ liệu này sẽ sử dụng 2 byte trong bộ nhớ máy tính. Nó có thể lưu trữ các số nguyên từ -32768 đến 32767. tinyint Một cột của kiểu này chiếm 1 byte trong bộ nhớ. Có giá trị từ 0 đến 255 bigint Một cột được khai báo kiểu dữ liệu này sẽ sử dụng 8 byte trong bộ nhớ máy tính. Nó có thể lưu trữ các số nguyên từ -2^63 (-9223372036854775807) đến 2^63-1 numeric Một cột được khai báo kiểu dữ liệu này sẽ có độ chính xác cao có thể co dãn kích thước lưu trữ trong bộ nhớ. money Một cột được khai báo kiểu dữ liệu này sẽ sử dụng 8 byte trong bộ nhớ máy tính. Biểu diễn giá trị dữ liệu tiền tệ từ (-2^63/10000) đến (2^63-1). RDBMS and Data Management/Session 11/6 of 40Các kiểu dữ liệu hệ thống (2-4)Mục Kiểu dữ liệu Mô tảApproximate numerics floatMột cột được khai báo kiểu dữ liệu này sẽ sử dụng 8 byte trong bộ nhớ máy tính. Biễu diễn các số chấm động từ -1.79E+308 đến 1.79E+308. realMột cột được khai báo kiểu dữ liệu này sẽ sử dụng 4 byte trong bộ nhớ máy tính. Biễu diễn các số chấm động có độ chính xác từ -3.4E+38 đến 3.40E+38. Date and time datetimeBiễu diễn ngày giờ. Được lưu trữ như là 2 số integer, chiếm 8 byte. smalldatetimeBiểu diễn ngày time. RDBMS and Data Management/Session 11/7 of 40Các kiểu dữ liệu hệ thống (3-4)Mục Kiểu dữ liệu Mô tảCharacter String charLưu trữ dữ liệu kí tự, nó được cố định kích thước không hỗ trợ Unicode. varcharLưu trữ dữ liệu kí tự, độ dài có thể thay đổi không hỗ trợ Unicode. textLưu trữ dữ liệu kí tự, độ dài có thể thay đổi không hỗ trợ Unicode. Unicode Typesnchar Lưu trữ dữ liệu kí tự, nó được cố định kích thước có hỗ trợ Unicode. nvarcharLưu trữ dữ liệu kí tự, độ dài có thể thay đổi có hỗ trợ Unicode. RDBMS and Data Management/Session 11/8 of 40Các kiểu dữ liệu hệ thống (4-4)Mục Kiểu dữ liệu Mô tảCác kiểu dữ liệu khácTimestampMột cột được khai báo kiểu dữ liệu này sẽ sử dụng 8 byte trong bộ nhớ máy tính. Nó chứa các số binary tự động phát sinh (mỗi hàng là một số duy nhất). binary(n)Lưu trữ dữ liệu binary có độ đài cố định với độ dài tối đa là 8000byte. varbinary(n)Lưu trữ dữ liệu binary có độ đài thay đổi với độ dài tối đa là 8000byte. .image Lưu trữ dữ liệu binary có độ đài thay đổi với độ dài tối đa là (2^30-1) byte.uniqueidentifierMột cột được khai báo kiểu dữ liệu này sẽ sử dụng 16 byte trong bộ nhớ máy tính. Ngoài ra nó lưu trữ một GUID (Globally Unique Identifier) RDBMS and Data Management/Session 11/9 of 40Kiểu dữ liệu người dùng (1-2)CREATE TYPE [ schema_name. ] type_name {FROM base_type [ ( precision [ , scale ] ) ] [ NULL | NOT NULL ] } [ ; ]Cú pháp:where,schema_name là tên của giản đồ mà kiểu dữ liệu người dùng đang được tạo ra type_name là tên kiểu dữ liệu người dùng base_type là tên của kiểu dữ liệu hệ thống cơ sởprecision and scale -Chỉ ra độ chính xác độ co dãn đối với kiểu dữ liệu numericNULL | NOT NULL - qui định kiểu dữ liệu có cho phép chứa giá trị null hay khôngKiểu dữ liệu người dùng được dựa trên các kiểu dữ liệu được hệ thống cung cấp.Chúng có thể được tạo bằng cách sử dụng câu lệnh CREATE TYPERDBMS and Data Management/Session 11/10 of 40Kiểu dữ liệu người dùng (2-2)CREATE TYPE usertype FROM varchar(20) NOT NULLVí dụ:Kết quả:[...]... 11/4 of 40 Các kiểu dữ liệu  Kiểu dữ liệu là một thuộc tính, nó chỉ định kiểu của dữ liệudung lượng có thể lưu trữ của một đối tượng  Các kiểu dữ liệu ép buộc dữ liệu phải toàn vẹn SQL Server 2005 hỗ trợ 3 kiểu dữ liệu:  Kiểu dữ liệu hệ thống : được cung cấp bởi SQL Server 2005 Kiểu dữ liệu người dùng : Là kiểu dữ liệu được tạo ra dựa trên kiểu dữ liệu hệ thống Kiểu dữ liệu được định... truy vấn dữ liệu XML được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu XML RDBMS and Data Management/Session 11/3 of 40Mục tiêu của bài họcĐịnh nghĩa các kiểu dữ liệu danh sách các chỉ mục trong SQL Server 2005Mô tả cách tạo, hiệu chỉnh xóa bảng trong cơ sở dữ liệu SQL ServerMơ tả cách thêm, hiệu chỉnh xóa các cột cũng như các ràng buộc trong bảng Mô tả cách làm việc với các typed untyped... tượng kích thước lưu trữ của nó SQL Server 2005 hỗ trợ 3 kiểu dữ liệu: kiểu dữ liệu hệ thống, kiểu dữ liệu người dùng kiểu dữ liệu được định nghĩa trong ngơn ngữ lập trìnhĐặc tính cho phép NULL của một cột xác định rằng các hàng trong bảng có thể chứa giá trị null đối với cột đó. SQL Server sử dụng các từ khóa NULL NOT NULL để mơ tả về đặc tính này Từ khóa DEFAULT được sử dụng để... IDENTITY được sử dụng để tạo ra một cột nhận dạng, nó chứa các giá trị tuần tự được tự động phát sinh, để nhận dạng tính duy nhất của mỗi hàng trong bảng. Một ràng buộc là một luật mà nó được gán cho một hoặc tập hợp các cột trong bảng để đảm bảo tính tồn vẹn Kiểu dữ liệu xml được sử dụng để lưu trữ tài liệu các phân đoạn XML trong cơ sở dữ liệu SQL ServerXQuery là ngôn ngữ được sử dụng để... thể được tạo ra cho mỗi bảng chứa các giá trị, các giá trị đó là duy nhất trong tất cả các máy tính trong mạng Chỉ có một cột là cột nhận dạng duy nhất tổng thể trong mỗi bảng Để tạo làm việc với cột nhận dạng duy nhất tổng thể, chúng ta phải sử dụng kết hợp từ khóa ROWGUIDCOL, kiểu dữ liệu uniqueidentifier hàm NEWID RDBMS and Data Management/Session 11/5 of 40 Các kiểu dữ liệu hệ... cơ sở dữ liệu XML tự nhiên trong SQL Server là: Dễ dàng quản lý tìm kiếm dữ liệu: tất cả các dữ liệu XML được lưu trữ cục bộ ở một nơi, vì thế dễ dàng tìm kiếm quản lý Sự thực thi tốt hơn: Các truy vấn từ một cơ sở dữ liệu XML được thi hành tốt sẽ nhanh hơn các truy vấn bằng tài liệu đã lưu trữ trong hệ thống tập tin. Ngoài ra, về bản chất, cơ sở dữ liệu sẽ phân tách mỗi tài liệu khi... kiểu dữ liệu hệ thống (1-4)Mục Kiểu dữ liệu Mô tảExact Numbers int Một cột được khai báo kiểu dữ liệu này sẽ sử dụng 4 byte trong bộ nhớ máy tính. Nó thường được sử dụng để lưu trữ giá trị số nguyên smallint Một cột được khai báo kiểu dữ liệu này sẽ sử dụng 2 byte trong bộ nhớ máy tính. Nó có thể lưu trữ các số nguyên từ -32768 đến 32767. tinyint Một cột của kiểu này chiếm 1 byte trong bộ... cột được khai báo kiểu dữ liệu này sẽ sử dụng 8 byte trong bộ nhớ máy tính. Nó có thể lưu trữ các số ngun từ -2^63 (-9223372036854775807) đến 2^63-1 numeric Một cột được khai báo kiểu dữ liệu này sẽ có độ chính xác cao và có thể co dãn kích thước lưu trữ trong bộ nhớ. money Một cột được khai báo kiểu dữ liệu này sẽ sử dụng 8 byte trong bộ nhớ máy tính. Biểu diễn giá trị dữ liệu tiền tệ từ (-2^63/10000)... đây, dữ liệu có thể được xác định tính hợp lệ trong khi nó được lưu trữ vào trong cột dữ liệu XML Một thể hiện XML không được phân loại (Untyped XML) khơng có sự kết hợp với một lược đồ XML. SQL Server không thực hiện việc kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào trong cột RDBMS and Data Management/Session 11/40 of 40Tóm tắt Kiểu dữ liệu là một thuộc tính được sử dụng để chỉ định loại dữ liệu. .. dụ:Cú pháp để thêm một khóa chính trong khi tạo bảng: INSERT INTO Person.ContactPhone VALUES (101,983345674,’Hutch’, NULL)GOINSERT INTO Person.ContactPhone VALUES(101,989010002,’Airtel’, NULL)GOVí dụ: RDBMS and Data Management/Session 11/33 of 40XML định kiểu khơng định kiểu Có hai cách lưu trữ dữ liệu XML trong các cột kiểu dữ liệu XML các biến:Được phân loại-TypedKhông phân . của dữ liệu và dung lượng có thể lưu trữ của một đối tượng Các kiểu dữ liệu ép buộc dữ liệu phải toàn vẹn SQL Server 2005 hỗ trợ 3 kiểu dữ liệu: Kiểu dữ. liệu: Kiểu dữ liệu hệ thống : được cung cấp bởi SQL Server 2005 Kiểu dữ liệu người dùng : Là kiểu dữ liệu được tạo ra dựa trên kiểu dữ liệu hệ thống Kiểu dữ liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo bảng và sử dụng các kiểu dữ liệu, Tạo bảng và sử dụng các kiểu dữ liệu,

Hình ảnh liên quan

Tạo bảng và sử dụng các kiểu dữ liệu - Tạo bảng và sử dụng các kiểu dữ liệu

o.

bảng và sử dụng các kiểu dữ liệu Xem tại trang 1 của tài liệu.
bảng - Tạo bảng và sử dụng các kiểu dữ liệu

b.

ảng Xem tại trang 2 của tài liệu.
Thêm cột vào một bảng - Tạo bảng và sử dụng các kiểu dữ liệu

h.

êm cột vào một bảng Xem tại trang 27 của tài liệu.
Xoá cột trong bảng ALTER TABLE <table_name> DROP COLUMN  - Tạo bảng và sử dụng các kiểu dữ liệu

o.

á cột trong bảng ALTER TABLE <table_name> DROP COLUMN Xem tại trang 29 của tài liệu.
Tạo bảng với cột XML - Tạo bảng và sử dụng các kiểu dữ liệu

o.

bảng với cột XML Xem tại trang 32 của tài liệu.

Từ khóa liên quan